Sprawozdanie z badania Haier Hg95e090

Sprawozdanie z badania Haier HG95e090 to dokument, który zawiera wyniki badań dotyczących produktu Haier HG95e090. Wyniki te obejmują analizy fizyczne, chemiczne, mechaniczne i funkcjonalne. Sprawozdanie zawiera także informacje o specyfikacji produktu, wymaganiach jakościowych, metodach badawczych i wynikach. Wyniki badań mogą być wykorzystane do weryfikacji jakości produktu, określenia jego bezpieczeństwa i skuteczności oraz jako narzędzie do poprawy jakości i wydajności produktu. Sprawozdanie z badań Haier HG95e090 ma istotne znaczenie dla producentów, klientów i użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Haier Hg95e090

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Dzienniki resortowe

Dz. Urz. MZiOS. 1986. 10. 39

Akt utracił moc

Wersja od: 10 września 1987 r.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 7 lipca 1986 r.

w sprawie obowiązków sprawozdawczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie art. 4 i art. 17 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

1 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r. (Dz. 1987. 9. 60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 września 1987 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

2 Załącznik nr 25 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r.

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. i J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZYWYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

ZAKŁAD

METROLOGII I

PODSTAW

ELEKTROTECHNIKI

ELEKTROTECHNIKA

TEORETYCZNA

LABORATORIUM

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 5

TEMAT ĆWICZENIA:

BADANIE OBWODÓW MAGNETYCZNIE

SPRZĘŻONYCH

AUTOR SPRAWOZDANIA: Data wykonywania ćwiczenia:06.

Data przyjęcia sprawozdania03.

Ocena za sprawozdanie

Spis treści

  1. Cel ćwiczenia............................................................................................................
  1. Przebieg ćwiczenia...................................................................................................
  2. Wyznaczania parametrów cewek metodą watomierza.............................................
   1. Sprawdzenie metod: superpozycji i prądów oczkowych..........................................
    1. Wnioski.....................................................................................................................
     1. Spis rysunków...........................................................................................................
      1. Spis tabel...................................................................................................................
       1. Literatura..................................................................................................................
        1. Załączniki.................................................................................................................

Rysunek 2 Połączenie elementów do wyznaczania parametrów cewki A

Rysunek 3 Połączenie elementów do wyznaczania parametrów cewki B

Rysunek 4 Połączenie elementów do wyznaczania parametrów cewek połączenie zgodne

Rysunek 5 Połączenie elementów do wyznaczania parametrów cewek połączenie przeciwne

W trakcie wykonywania pomiarów wyniki zostały wpisane do protokołu. W poniższejtabeli przedstawiono wyniki pomiarów.

Tabela 1 Wyniki pomiarów

f = 50, 02 Hz Pomiary Obliczeniaelement I U P ω L L RL M kbadany A V W Ω mH Ω H -cewka A 1 19 15, 7 10, 7 34, 06 15, 7 - -cewka B 1 21, 2 16, 25 13, 61 43, 34 16, 25 - -poł. zgodne 1 42, 2 31, 3 28, 30 90, 10 31,1, 19 0,poł. przeciwne 1 39, 8 31, 4 24, 45 77, 85 31,Następnie uzupełniono część z obliczeniami.Obliczono rezystancję cewki

(1)Do obliczania reaktancji cewki należy wyznaczyć impedancję obwodu

(2)Znając rezystancję cewki i impedancję obliczono reaktancję cewki ωL

(3)Obliczono pulsacje

(4)Obliczono indukcyjność cewki

(5)

Rysunek 7 połączenie elementów sprzężenia magnetycznego względem odległości

d cm 0 1 2 3 4 5U 2 V 1, 231 0, 889 0, 650 0, 487 0, 377 0,M H Tabela 2 Wyniki pomiarów i obliczeń z badania sprzężenia magnetycznego3, 915 2, 827 2, 067 1, 549 1, 199 0,

d cm 6 7 8 9 10 11U 2 V 0, 236 0, 198 0, 162 0, 137 0, 116 0,M H Tabela 3 Wyniki pomiarów i obliczeń z badania sprzężenia magnetycznego0, 750 0, 629 0, 515 0, 435 0, 368 0,

d cm 12 13 14U 2 V 0, 085 0, 076 0,M Tabela 4 Wyniki pomiarów i obliczeń z badania sprzężenia magnetycznegoH 0, 2703 0, 2417 0,Obliczono indukcyjność wzajemną

(8)

00123456789 10 11 12 13 14

 1. 1

   2

    3

     4

      M = F (d)

      Odległość pomiędzy cewkami [cm]

      indukcyjność wzajemna [mH]

      Rysunek 8 Wykres indukcyjności wzajemnej względem odległości między cewkami

      1. Wyznaczania parametrów cewek metodą trzech woltomierzy
      2. Układ został zmontowany zgonie ze schematem zamieszczonym na rysunku numerdziewięć. W trakcie pomiarów zwracano baczną uwagę na nieprzekraczanie dopuszczalnychwartości napięć i prądów urządzeń pomiarowych

       Rysunek 9 Schemat układu do wyznaczania parametrów cewek [1]

       f = 75, 02 Hz Pomiary ObliczeniaElement badany U U 1 U 2 ZL cosφ L RL ωL L

       (14)

       Rysunek 10 Wykres wskazowy dla połączenia szeregowego niezgodnego

       Tabela 4 Wyniki pomiarów i obliczeń z badania sprzężenia magnetycznego...................

       1. Literatura
       2. [1] Książek J. Instrukcja do ćwiczenia nr 5: „Badanie obwodów magnetyczniesprzężonych”. UTP, ZMiPE, Bydgoszcz.

        [2] Książek J. „Eliminacja sprzężenia magnetycznego metodą schematu zastępczego”.UTP, ZMiPE, Bydgoszcz 2021.

        [3] Maciej Krakowski „Obw. sprzężone magnet. Politech. Częstochowska” PWN 1995[4] Stanisław Bolkowski „Podręcznik Elektrotechnika”

        1. Załączniki
        2. Protokół z ćwiczenia „Protokół ćw. 3”

Sprawozdanie z badania Haier Hg95e090

Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Haier Hg95e090

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Haier Hg95e090