Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Hitachi Cv 600

The Hitachi CV 600 is a heavy-duty, industrial-grade vacuum cleaner designed for tough cleaning jobs. It features a powerful motor, an easily adjustable suction power, and a large capacity dirt cup. The vacuum has a sturdy construction and is designed for long-term durability. It is suitable for both wet and dry cleaning. The vacuum can be used for a variety of applications including automotive, industrial, and commercial spaces. It is also easy to maintain and service, with a simple design and minimal parts. The Hitachi CV 600 is an excellent choice for demanding cleaning tasks and is sure to provide reliable performance for many years.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Hitachi Cv 600

  1. Med Ulotka
  2. »Charakterystyki leków»Metomotyl 2, 5 mg/ml - charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego - Metomotyl 2, 5 mg/ml

1. nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego

Metomotyl 2, 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla kotów i psów

2. skład jakościowy i ilościowy

Każdy mililitr zawiera:

Substancja czynna:

Metoklopramid (jako chlorowodorek jednowodny) 2, 23 mg co odpowiada metoklopramidu chlorowodorku 2, 5 mg

Substancje pomocnicze:

Metakrezol 2 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6. 1.

3. postać farmaceutyczna

Roztwór do wstrzykiwań.

Klarowny, bezbarwny roztwór.

4. szczegółowe dane kliniczne

4. 1 docelowe gatunki zwierząt

Koty i psy

4. 2. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Objawowe leczenie wymiotów i obniżonej perystaltyki przewodu pokarmowego związanej z zapaleniem żołądka, skurczem odźwiernika, przewlekłym zapaleniem nerek i nietolerancji pokarmowej niektórych leków. Zapobieganie wymiotom po zabiegach chirurgicznych.

4. 3 przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach:

– perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.

– krwawienia z przewodu pokarmowego.

– stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

4. 4. Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

4. 5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

U zwierząt z niewydolnością nerek lub zaburzoną funkcją wątroby dawkę należy dostosować z powodu wzrostu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Unikać stosowania u zwierząt z chorobami przebiegającymi z atakami padaczkopodobnymi lub urazami głowy. Unikać u suk z ciążą urojoną.

Unikać stosowania u psów z padaczką. Dawka powinna być ostrożnie dobierana, szczególnie u kotów i psów małych ras.

U zwierząt z guzem chromochłonnym metoklopramid może wywołać nadwrażliwość.

Przy długotrwałych wymiotach należy rozważyć zastosowanie płynoterapii i podania elektrolitów.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Po użyciu należy umyć ręce.

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

W razie przypadkowego rozlania produktu na skórę lub dostania się do oczu należy natychmiast przemyć wodą. Jeżeli wystąpią działania niepożądane należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie

4. 6 działania niepożądane (częstość i stopień nasilenia)

Senność i biegunkę zgłaszano bardzo rzadko u kotów.

Zgłaszano objawy pozapiramidowe (pobudzenie, ataksja, przyjmowanie nienaturalnych pozycji i/lub wykonywanie ruchów, prostracja, drżenia i agresja, wokalizacja) u psów i kotów. Obserwowane działania są przejściowe i zanikają po zaprzestaniu leczenia.

Reakcje alergiczne zgłaszano bardzo rzadko.

Wszystkie działania niepożądane i częstość ich występowania pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)

– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)

– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)

– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

4. 7 Stosowanie w okresie ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne u zwierząt laboratoryjnych nie wykazały działania teratogennego ani toksycznego dla płodu. Jednakże badania na zwierzętach laboratoryjnych są ograniczone i bezpieczeństwo substancji czynnej nie było oceniane u gatunków docelowych. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

4. 8 interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W przypadkach zapalenia żołądka unikać równoczesnego podawania leków antycholinergicznych (atropina), ponieważ mogą niwelować efekty działania metoklopramidu na perystaltykę przewodu pokarmowego.

W przypadkach jednoczasowego występowania biegunki nie ma przeciwwskazań do zastosowania leków antycholinergicznych.

Przy równoczesnym stosowaniu metoklopramidu z neuroleptykami pochodnymi fenotiazyny (acepromazyna) i butyrofenonu wzrasta ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych (patrz rozdział 4. 6). Metoklopramid może potęgować działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy. Jeżeli stosowane są jednocześnie, doradza się zastosowanie niższej dawki metoklopramidu aby uniknąć nadmiernej sedacji.

4. 9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie domięśniowe lub podskórne

0, 5 do 1 mg metoklopramidu chlorowodorku na kg masy ciała na dzień drogą domięśniową lub podskórną, podzielone na 2 do 3 dawek:

– dwukrotne podanie w ciągu dnia: 2, 5 do 5 mg/10 kg masy ciała w jednym podaniu to jest

1 do 2 ml/10 kg masy ciała w jednym podaniu

– trzykrotne podanie w ciągu dnia: 1, 7 do 3, 3 mg /10 kg masy ciała na iniekcję to jest 0, 68 do1, 32 ml/10 kg masy ciała w jednym podaniu

Przerwa pomiędzy kolejnymi podaniami podaniem powinna wynosić minimum 6 godzin.

Korek nie powinien być przekłuwany więcej niż 20 razy.

4. 10 przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Większość objawów klinicznych odnotowanych po przedawkowaniu są dobrze znanymi działaniami niepożądanymi o charakterze pozapiramidowym (patrz rozdział 4.

Z powodu braku specyficznej odtrutki zalecane jest umieszczenie zwierzęcia w cichym spokojnym otoczeniu dopóki nie znikną objawy pozapiramidowe.

Metoklopramid jest szybko metabolizowany i wydalany, działania niepożądane szybko ustępują.

4. 11 Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

5. właściwości farmakologiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach układu pokarmowego, prokinetyki

Kod ATCvet: QA03FA01

5. właściwości farmakodynamiczne

Metoklopramid jest oryginalną cząsteczką ortopramidu.

Przeciwwymiotne działania metoklopramidu wynika głównie z jego aktywności antagonistycznej w stosunku do receptorów D2 w ośrodkowym układzie nerwowym, zapobiegając nudnościom oraz wymiotom wywołanym przez silną stymulację.

Prokinetyczne działanie na pasaż w układzie pokarmowym (zwiększona siła i rytm skurczów żołądka i rozluźnienie odźwiernika) odbywa się poprzez działanie muskarynowe, aktywność antagonistyczną względem receptora D2i aktywność agonistyczną względem receptora 5-HT4 na poziomie układu pokarmowego.

5. 2 właściwości farmakokinetyczne

Metoklopramid jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu parenteralnym.

Po podaniu podskórnym psom i kotom, maksymalne stężenie osiągane jest po 15–30 minutach.

Metoklopramid jest szybko rozprowadzany do większości tkanek i płynów, przekracza barierę krew-mózg i dostaje się do centralnego układu nerwowego.

Metoklopramid jest metabolizowany w wątrobie.

Usuwanie metoklopramidu jest szybkie, 65% dawki eliminowane jest w ciągu 24 godzin u psa, głównie z moczem.

6. dane farmaceutyczne

6. 1 wykaz substancji pomocniczych

Metakrezol

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

6. 2 główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi

6. 3 okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

6. 4 specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

6. 5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Rodzaj opakowania:

Przezroczysta, bezbarwna fiolka ze szkła typu I zamykana czerwonym korkiem z gumy chlorobutylowej (20 mm) oraz aluminiowym kapslem (20 mm)

Wielkość opakowania:

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę o pojemności 5, 10, 20, 25, 30 lub 50 ml

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6. 6 specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Le Vet Beheer B. V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2548/16

Więcej informacji o leku Metomotyl 2, 5 mg/ml

Sposób podawania Metomotyl 2, 5 mg/ml: roztwór do wstrzykiwań
Opakowanie: 1 fiol. 10 ml
Numer GTIN: 5909991282097
Numer pozwolenia: 2548
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
LeVet B.

 VETAMECTIN® - Vet-Agro

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

Substancja czynna: Iwermektyna 10 mg/ml

Gatunek:

Opakowanie:
20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml

Wskazania

Zwalczanie pasożytów bydła, owiec i świń: nicienie i stawonogi.

Dawkowanie i drogi podawania

Bydło, owce:
  • 0, 2 ml/10 kg m. c. podskórnie
Świnie:
  • 0, 3 ml/10 kg m. podskórnie

Okresy karencji

Bydło:
  • Tkanki jadalne – 49 dni
Owce:
  • Tkanki jadalne – 42 dni
Świnie:
  • Tkanki jadalne – 28 dni

Nie stosować u krów i owiec produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u krów mlecznych poza okresem laktacji, w tym ciężarnych jałówek, co najmniej 60 dni przed wycieleniem.

Przeciwwskazania

Nie podawać domięśniowo lub dożylnie. Nie podawać u innych gatunków zwierząt. Przypadki nietolerancji ze skutkiem śmiertelnym były notowane u psów, zwłaszcza rasy collie, owczarek staroangielski, ras pokrewnych i mieszańców oraz u żółwi. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia

Należy unikać wymienionych poniżej praktyk, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju oporności i w konsekwencji prowadzić do braku skuteczności terapii: zbyt częstego i powtarzanego stosowania środków przeciwpasożytniczych należących do tej samej klasy przez długi czas; podawania zbyt małych dawek, wskutek niedoszacowania masy ciała, niewłaściwego sposobu podawania produktu lub braku urządzeń dozujących umożliwiających podanie odpowiedniej dawki. Przypadki kliniczne, w których występuje podejrzenie o wystąpieniu oporności na lek, należy zbadać stosując odpowiednie testy (np. Faecal Egg Count Reduction Test). W przypadku, gdy wynik testu/ów wskazuje na duże prawdopodobieństwo istnienia oporności na lek, należy zastosować lek należący do innej klasy farmakologicznej i posiadający inny mechanizm działania.

Specjalne środki ostrożności

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Nie stosować produktu w okresie jesiennej migracji larw gza bydlęcego – Hypoderma bovis i Hypoderma lineatum. W celu uniknięcia skutków ubocznych związanych z zamieraniem larw w kanale kręgowym i przełyku, zaleca się stosowanie produktu w okresie zimy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Przy podawaniu leku zachować odpowiednie środki ostrożności; nie jeść, nie pić, nie palić i umyć ręce po zakończeniu zabiegów. Zachować ostrożność aby uniknąć samoiniekcji. W miejscu samoiniekcji produkt może wywołać miejscowe podrażnienie i/lub reakcje bólowe. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Działania niepożądane

U owiec po podaniu iwermektyny w iniekcji podskórnej wystąpić może przemijająca i krótkotrwała bolesność w miejscu wstrzyknięcia. Sporadycznie po podaniu podskórnym produktu stwierdzano u zwierząt wystąpienie obrzęku w miejscu iniekcji. Wszystkie te reakcje ustępowały samoistnie.

 Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO P. W. Sp. z o. o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1067/00Data charakterystyki: 16. 2015 r.

Specjalne środki ostrożności (smitgát) dotyczące COVID-19

Ludzie są zachęcani do stosowania specjalnych środków ostrożności, gdy mieli kontakt z osobą, u której później rozpoznano COVID-19, lub przebywali w tym samym miejscu co osoba zakażona. Stosując specjalne środki ostrożności, zmniejszamy liczbę dróg transmisji i ograniczamy rozprzestrzenianie się COVID-19. Stosowanie specjalnych środków ostrożności trwa 5 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną.

Osoby, u których zdiagnozowano COVID-19, ale które mają niewielkie objawy lub nie mają ich w ogóle i nie gorączkują, są proszone o zachowanie specjalnych środków ostrożności.

Zasady dotyczące zachowania specjalnych środków ostrożności (smitgát):

Można chodzić do pracy, do szkoły i uprawiać sport
Zaleca się unikania tłumów
Zaleca się noszenie maseczki wśród ludzi, aby nie stwarzać zagrożenia infekcją dla innych
Zaleca się unikanie kontaktu z osobami, które mogą być podatne na poważny przebieg choroby - COVID-19
Masz dostęp do wszystkich usług
Zaleca się informowanie osób, które wykonują dla Ciebie usługi w bliskiej osobistej odległości (np. fryzjerzy, fizjoterapeuci) o tym, że jesteś w trakcie specjalnych środków ostrożności
Uważnie monitoruj swoje objawy i natychmiast wykonaj test PCR, jeśli wystąpią.

Główne objawy COVID-19: Gorączka, kaszel, objawy przeziębienia, ból gardła, osłabienie, zmęczenie, ból głowy, ból kości/mięśni, nagłe zmiany zmysłu węchu i smaku, ból brzucha i biegunka.

Na test po wystąpieniu objawów można umówić się na stronie Heilsuvera w sekcji My pages (z użyciem elektronicznego identyfikatora), na stronie hradprof. is lub za pośrednictwem chatu online Heilsuvera. Można również zadzwonić do placówki ochrony zdrowia pod numer 513 1700 lub poza godzinami pracy do Læknavaktin pod numer 1700.

Informacje o specjalnych środkach ostrożności

Po tym, jak COVID-19 pojawił się w Islandii pod koniec lutego 2020 r., wprowadzono szeroko zakrojone środki zapobiegania zakażeniom, aby spróbować powstrzymać pandemię. W efekcie ludzie, którzy byli zakażeni, byli kierowani na izolację, a ci, którzy byli narażeni, przechodzili kwarantannę. W trakcie pandemii, a zwłaszcza w miarę postępu szczepień, poszukiwano sposobów na zmniejszenie obciążenia związanego ze środkami zapobiegania zakażeniom bez narażania zdrowia mieszkańców Islandii. Jednym z podjętych działań było wdrożenie specjalnych środków ostrożności. Stosowanie szczególnych środków ostrożności jest procedurą łagodniejszą niż kwarantanna, natomiast nie jest ono przewidziane w ustawie o chorobach zakaźnych.

Zachowanie podczas stosowania specjalnych środków ostrożności

Podczas stosowania specjalnych środków ostrożności zalecano ludziom noszenie maseczek w towarzystwie innych osób, unikanie zatłoczonych miejsc i tłumów, zachowanie zasady dwumetrowej odległości, pracę z domu w miarę możliwości i unikanie kontaktów z grupami wrażliwymi. Osobom stosującym szczególne środki ostrożności nie wolno było odwiedzać placówek ochrony zdrowia, m. in. domów opieki, bez zgody takiej placówki.

Mogły one jednak chodzić do pracy, szkoły i uprawiać sport oraz korzystać z niezbędnych usług. Zachęcano ludzi do informowania osób świadczących usługi w bliskim sąsiedztwie, takich jak fizjoterapeuci i fryzjerzy, o stosowaniu szczególnych środków ostrożności.

Kto stosował specjalne środki ostrożności

Specjalne środki ostrożności zostały po raz pierwszy omówione w lipcu 2020 r. w kontekście środków zapobiegania zakażeniom po powrocie do domu w Islandii. Istniały zalecenia dla Islandczyków powracających do domu z zagranicy, aby zachowali ostrożność przez kilka pierwszych dni po powrocie, mimo że przeszli test na granicy, a następnie zalecono wykonanie kolejnego testu 5 dni później. Ten system podwójnego testowania na granicy stał się później ogólną zasadą po przybyciu do Islandii, ale zamiast stosować specjalne środki ostrożności, ludzie byli poddawani kwarantannie między testami.

Kiedy latem 2020 r. wprowadzono aplikację Rakning C-19, osoby, które zostały narażone, zgodnie z informacjami z aplikacji, były poproszone o zarejestrowanie do specjalnych środków ostrożności. Dzięki tradycyjnemu śledzeniu zakażeń można było zdecydować, kto powinien zostać poddany kwarantannie z powodu narażenia, ale ponieważ takiego narażenia nie można było jednoznacznie potwierdzić, ludzie byli proszeni o stosowanie specjalnych środków ostrożności.

1 lipca 2021 r. zmieniono przepisy dotyczące kwarantanny, tak aby osoby, które były zaszczepione lub które przeszły wcześniej zakażenie, nie musiały poddawać się kwarantannie, nawet jeśli inny członek gospodarstwa domowego przebywał na kwarantannie. Wystarczyło zastosować specjalne środki ostrożności. Ta zmiana została później cofnięta.

Jesienią 2021 r. szczepienia stały się powszechne i choć zmniejszały ryzyko zakażenia i poważnego zachorowania, nie zapobiegały infekcji. Kiedy po wakacjach dzieci wróciły do szkół, pojawiały się głosy o potrzebie zakwaterowania dzieci i uczniów, gdyż wiele dzieci i ich rodzin musiało wielokrotnie przechodzić kwarantannę poprzedniej zimy i było jasne, że wszelkie zmiany zapobiegające konieczności spędzania przez dzieci długiego czasu poza szkołą byłyby korzystne. W rezultacie warunki kwarantanny zostały znacznie zawężone, ale stosowanie specjalnych środków ostrożności stało się regułą dla tych, którzy byli mniej narażeni i mniej podatni na zakażenie przez kontakt.

Pod koniec pandemii wprowadzono rozwiązanie dla osób zakażonych, które umożliwiało skrócenie izolacji w kilku krokach z 14 dni do 5, ale zalecono, aby osoby te stosowały specjalne środki ostrożności przez co najmniej 2 dni po zakończeniu izolacji. Podobnie osoby bezobjawowe mogły opuścić izolację i zamiast tego stosować specjalne środki ostrożności.

W styczniu 2022 r. zmieniono przepisy dotyczące kwarantanny, tak że wyłącznie osoby, które były narażone na zakażenie w domu, musiały przejść kwarantannę, a te, które były narażone poza domem, stosowały specjalne środki ostrożności.

Jak działały specjalne środki ostrożności?

Ponieważ termin „specjalne środki ostrożności” był różnie używany w trakcie pandemii, różnica polegała na dokładnym charakterze tych środków.

Wspomniane środki ostrożności dotyczące powrotu do Islandii musiały być stosowane przez 5 dni i to samo dotyczyło specjalnych środków ostrożności zarejestrowanych ze względu na możliwe narażenie zgodnie z aplikacją Rakning C-19. W Rozporządzeniu nr 938 w sprawie kwarantanny i izolacji, które zostało wydane jesienią 2021 r., stosowanie specjalnych środków ostrożności również ustalono na 5 dni, zalecając szybki test w 1. i 5. dniu.

Pod koniec pandemii stosowanie specjalnych środków ostrożności po 7 lub 5 dniach izolacji nie kończyło się szybkim testem.

Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Hitachi Cv 600

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Hitachi Cv 600

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Hitachi Cv 600