Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja 3com Wl 560

3Com WL 560 to karta sieciowa, która jest stosowana do sieci bezprzewodowych. Jest zgodna z IEEE 802.11b / g / n standardem i oferuje wysoką wydajność przesyłania danych. Ma stałe częstotliwości 2,4 GHz i wsparcie dla funkcji QoS. Posiada dwie anteny do transmisji i odbioru, które mogą być używane do tworzenia sieci bezprzewodowych. 3Com WL 560 ma szybką prędkość transmisji do 150 Mbps, co pozwala na przesyłanie dużych plików w krótkim czasie. Obsługuje ponadto funkcje bezpieczeństwa, takie jak filtrowanie adresów MAC, WEP, WPA, WPA2 i filtrowanie IP. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej, użytkownicy powinni regularnie konserwować kartę sieciową 3Com WL 560.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja 3com Wl 560

Podręcznik <strong>Procedur</strong> <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych Ilość listów intencyjnych dołączonych do Wniosku o dofinansowanie musi bezwzględnie odpowiadać ilości partnerów projektu wymienionych przez Wnioskodawcę w punkcie [3. 6. 1. ] Wniosku o dofinansowanie. Podmiot występujący w charakterze partnera może uczestniczyć w realizacji 2 projektów w ramach 1 naboru projektów. 5. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym/której Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wnioskodawcy (w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu własnego finansowego przedstawionego we Wniosku – 2 do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku – w przypadku, gdy wkład finansowy zapewnia Wnioskodawca. Jeżeli wkład własny finansowy zapewnia partner projektu bądź sponsor do Wniosku o dofinansowanie należy dołączyć 2 dokumenty: a) oświadczenie partnera/ sponsora projektu o zapewnieniu wkładu własnego finansowego do projektu w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu finansowego przedstawionego we Wniosku oraz b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, w którym partner/sponsor posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (w wysokości nie mniejszej niż wartość planowanego wkładu finansowego), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku. W przypadku gdy sponsorem wkładu finansowego jest jednostka samorządu terytorialnego, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć tylko 1 dokument - oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o zapewnieniu wkładu finansowego do projektu w wysokości nie mniejszej niż przedstawiono i zadeklarowano we Wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy wkład finansowy zapewnia jednostka samorządu terytorialnego podległa lub nadzorowana przez właściwego ministra Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie ministra o podjęciu działań na rzecz zapewnienia wkładu własnego finansowego. Wszystkie wymienione powyżej dokumenty muszą potwierdzać wymaganą wysokość środków nie mniejszą niż wysokość wkładu finansowego przedstawionego i zadeklarowanego we Wniosku o dofinansowanie. WAŻNE W przypadku, gdy Wnioskodawca składa 2 Wnioski o dofinansowanie w ramach 1 naboru, w celu udokumentowania zapewnienia wkładu własnego finansowego Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową na 42

Sposób przygotowania wniosków o dofinansowanie każdy projekt niezależnie. Jeżeli potwierdzeniem wysokości posiadanych środków finansowych na realizację 2 projektów w ramach 1 naboru jest wyciąg z konta bankowego Wnioskodawcy, wówczas wysokość znajdujących się środków finansowych na koncie nie może być mniejsza niż suma wartości wkładów finansowych łącznie <strong>dla</strong> 2 projektów. Wymóg ten dotyczy również przypadków, w których wkład własny finansowy zapewniany jest przez 1 partnera lub sponsora <strong>dla</strong> 2 projektów w ramach 1 naboru. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej musi zawierać informację dotyczącą wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Przedstawienie informacji takich jak wysokość obrotów, stan „winien”, „ma” itp. nie będzie akceptowane i spowoduje odrzucenie Wniosku o dofinansowanie. W przypadku zapewnienia wkładu własnego finansowego przez partnera projektu bądź sponsora informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej musi zawierać informację dotyczącą wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej partnera/sponsora. Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis) – w formacie wskazanym w Załączniku nr 3 niniejszego Podręcznika. WAŻNE Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej musi być złożone niezależnie od faktu czy Wnioskodawca otrzymał w przeszłości pomoc publiczną czy nie. Niedołączenie oświadczenia de minimis skutkować będzie odrzuceniem Wniosku o dofinansowanie z powodów formalnych – brak wymaganego załącznika Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej musi być złożone przez wszystkich Wnioskodawców ubiegających się o środki w ramach <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych. 43

 • Page 1 and 2: GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO
 • Page 3 and 4: Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE
 • Page 5 and 6: Definicje Definicje Ilekroć w nini
 • Page 7 and 8: Informacje ogólne I. INFORMACJE OG
 • Page 9 and 10: Informacje ogólne 1. Aspekty hor
 • Page 11 and 12: Zasady udzielania dofinansowania II
 • Page 13 and 14: Zasady udzielania dofinansowania w
 • Page 15 and 16: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 17 and 18: Zasady udzielania dofinansowania Zl
 • Page 19 and 20: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 21 and 22: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 23 and 24: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 25 and 26: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 27 and 28: Zasady udzielania dofinansowania 7.
 • Page 29 and 30: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 31 and 32: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 33 and 34: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 35 and 36: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 37 and 38: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 39: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 43 and 44: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 45 and 46: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 47 and 48: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 49 and 50: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 51 and 52: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 53 and 54: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 55 and 56: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 57 and 58: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 59 and 60: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 61 and 62: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 63 and 64: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 65 and 66: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 67 and 68: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 69 and 70: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 71 and 72: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 73 and 74: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 75 and 76: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 77 and 78: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 79 and 80: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 81 and 82: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 83 and 84: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 85 and 86: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 87 and 88: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 89 and 90: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 91 and 92:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 93 and 94:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 95 and 96:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 97 and 98:

  Realizacja projektu VI. REALIZACJA

 • Page 99 and 100:

  Realizacja projektu przestępstwa p

 • Page 101 and 102:

  Realizacja projektu nych kosztów,

 • Page 103 and 104:

  Realizacja projektu czy jednego kwa

 • Page 105 and 106:

  Realizacja projektu a także dokume

 • Page 107 and 108:

  Realizacja projektu 6. Dokument

 • Page 109 and 110:

  Realizacja projektu Koszty personel

 • Page 111 and 112:

  Realizacja projektu tej grupy koszt

 • Page 113 and 114:

  Realizacja projektu W odniesieniu d

 • Page 115 and 116:

  Realizacja projektu • Beneficjent

 • Page 117:

  Realizacja projektu • kontroli wy

 • Page 120 and 121:

  Podręcznik Procedur Funduszu dla O

 • Page 122 and 123:

  Podręcznik Procedur Funduszu dla O

 • Page 125 and 126:

  Załączniki Załącznik nr 1 Wnios

 • Page 127 and 128:

  Załączniki 129

 • Page 129 and 130:

  Załączniki 131

 • Page 131 and 132:

  Załączniki 133

 • Page 133 and 134:

  Załączniki Załącznik nr 2 Instr

 • Page 135 and 136:

  Załączniki 2. Strukturę zarządz

 • Page 137 and 138:

  Załączniki Przykład: LP Nazwa i

 • Page 139 and 140:

  Załączniki Koszty wzmocnienia zdo

 • Page 141 and 142:

  Załączniki WAŻNE W przypadku poj

 • Page 143 and 144:

  Załączniki 3. 3 Koszty partnera

 • Page 145 and 146:

  Załączniki aneksu. Dlatego budże

 • Page 147 and 148:

  Załączniki 2. Oryginał albo kopi

 • Page 149 and 150:

  Załączniki Załącznik nr 3 Oświ

 • Page 151 and 152:

  Załączniki 153

 • Page 153 and 154:

  Załączniki 155

 • Page 155 and 156:

  Załączniki 157

 • Page 157 and 158:

  Załączniki 159

 • Page 159 and 160:

  Załączniki 161

 • Page 161:

  Operator Grantu Blokowego: ECORYS P

Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja 3com Wl 560

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja 3com Wl 560

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja 3com Wl 560