Przegląd produktu i instrukcja instalacji Frigidaire Cfcs366es1

Przegląd produktu i instrukcja instalacji Frigidaire Cfcs366es1 to kompaktowe, samodzielne lodówko-zamrażarki, które łączą w sobie wygląd i funkcjonalność. Model Frigidaire Cfcs366es1 wyposażony jest w oddzielne, pełnowymiarowe drzwi lodówki i zamrażarki, co ułatwia dostęp do produktów spożywczych. Wyświetlacz LED umożliwia łatwe monitorowanie temperatury wewnątrz. Wyposażony jest również w szeroki zakres funkcji, w tym zmienny termostat, czujnik chłodzenia, wyłączanie się po osiągnięciu określonej temperatury, blokadę przed dziećmi i inne. Instalacja tego modelu jest bardzo prosta. Wymaga ona jedynie podłączenia do gniazdka elektrycznego i ustawienia prawidłowej temperatury.

Ostatnia aktualizacja: Przegląd produktu i instrukcja instalacji Frigidaire Cfcs366es1

Ten symbol informuje o obecności urządzeń wrażliwych
na wyładowania elektrostatyczne (ESD) i oznacza, że należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić urządzeń.

Od 12 sierpnia 2005 na terenie Unii Europejskiej oznaczonych tym
symbolem urządzeń elektrycznych nie można usuwać przy użyciu
publicznych systemów utylizacji odpadów. Zgodnie z lokalnymi
i krajowymi przepisami, obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej
(Dyrektywa 2002/96/WE), użytkownicy urządzeń elektrycznych
są zobowiązani do zwrotu starych lub wyeksploatowanych urządzeń
producentowi, który je zutylizuje. Użytkownicy nie ponoszą żadnych
kosztów związanych z tą operacją.

Przegląd produktu

Karta sieciowa Modbus jest oparta na protokole komunikacyjnym PLC.
Wymiana danych w urządzeniu Modbus wykorzystuje technikę
„master/slave”. Element nadrzędny („master”, zwykle programowalny
sterownik PLC) generuje kwerendy wysyłane do poszczególnych
elementów podrzędnych („slave”). Elementy podrzędne odpowiadają
z kolei na kwerendy elementu nadrzędnego. Komunikat Modbus zawiera
informacje niezbędne do wyłania kwerendy (żądania), w tym adres
elementu podrzędnego, kod funkcji, dane oraz sumę kontrolną.

Instalacja

U W A G A

Zagrożenie uszkodzenia ciała. Tylko wykwalifikowany personel powinien
przeprowadzać prace opisane w tym rozdziale instrukcji obsługi.

Instalowanie modułu w kontrolerze

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
Przed wykonaniem podłączeń elektrycznych należy zawsze odłączyć
urządzenie od źródła zasilania.

Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
Wysokonapięciowe okablowanie sterownika jest układane za osłoną wysokiego
napięcia w obudowie sterownika. Osłona musi pozostać na miejscu, chyba
że instalowany jest moduł lub przewody do zasilania, przekaźników lub karty
analogowe i sieciowe podłącza wykwalifikowany monter.

P O W I A D O M I E N I E

Potencjalne uszkodzenie urządzenia. Elektryczność statyczna może
doprowadzić do uszkodzenia delikatnych wewnętrznych komponenty
elektroniczne, powodując gorsze działanie urządzenia lub ewentualny
jego defekt.

Polski 123

8 Przegląd i konserwacja 8. 4. 1 Demontaż i oczyszczanie pierwotnego wymiennika ciepła 8. 2 Demontaż i oczyszczanie palnika 1 3 4 1 5 6 4 2 Rys. 8. 2 Oczyszczanie pierwotnego wymiennika ciepła z demontażem (znaczne zabrudzenie) • Zluzować klamrę sprężystą na rurze zasilania i powrotu (1). • Demontować górną rurę zasilania i powrotu (2). • Wyciągnąć na zewnątrz pierwotny wymiennik ciepła (3). • Oczyścić wymiennik ciepła. • Przy montażu wymienić pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym w króćcu przyłączeniowym rury zasilania i powrotu. Rys. 3 Oczyszczanie palnika z demontażem (znaczne zabrudzenie) • Wykręcić 4 wkręty na rurze rozdzielacza gazu (4). • Wymontować elektrody zapłonowe (5) palnika • Wyciągnąć palnik na zewnątrz (6). • Oczyścić palnik. • Oczyścić dysze i iniektory miękkim pędzelkiem i przedmuchać je. • Ponownie zmontować palnik. 32 Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> 0020029236_02

Przegląd i konserwacja 8 8. 3 Kontrola działania czujnika spalin Kocioł <strong>Vaillant</strong> <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> jest wyposażony w czujnik ciągu kominowego. W razie zakłóceń w układzie odprowadzania spalin wyłącza on kocioł, jeżeli do pomieszczenia dostaną się spaliny. Do rejestrowania i monitorowania temperatury spalin, kolektor spalin jest wyposażony w dwa czujniki temperatury. Jeden z tych czujników znajduje się wewnątrz kolektora spalin i rejestruje temperaturę spalin. Drugi czujnik temperatury jest przymocowany do tylnego wylotu kolektora spalin. W przypadku wylotu spalin do pomieszczenia gorące spaliny przelatują przez ten czujnik temperatury. Czujnik rejestruje wzrost temperatury i powoduje automatyczne wyłączenie palnika. Kocioł włącza się automatycznie po upływie około 15 - 20 minut od wyłączenia. Jeśli wyłączenie powtórzy się w trakcie jednego nieprzerwanego zapotrzebowania na ciepło, kocioł wyłącza się z zablokowaniem. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat awaryjny „F. 36”. Odblokowanie i ponowne uruchomienie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku usuwania usterek. Jeśli kocioł wyłączy się 3 razy pod rząd, jego ponowne uruchomienie będzie niemożliwe bez przeprowadzenia następującej kontroli działania. Kontrola działania: • Zamknąć ciąg spalinowy za pomocą wachlarza marki <strong>Vaillant</strong>. Wskazówka! Wachlarz marki <strong>Vaillant</strong> jest dostępny jako część zamienna (nr 990 301). Sposób użycia opisany jest w dołączonej instrukcji obsługi. • Uruchomić kocioł. W ciągu 5 minut musi się automatycznie wyłączyć. W trakcie tego czasu palnik pozostaje zablokowany. Przywrócenie ponownego działania kotła jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku usuwania usterek. Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo zatrucia! W przypadku nieprawidłowego działania (w krótkich odstępach czasu czujnik spalin kilka razy wyłącza palnik) nie można uruchamiać kotła! 8. 5 Wymiana płyty elektronicznej i wyświetlacza Niebezpieczeństwo! Przed każdą wymianą części należy uwzględnić wskazówki bezpieczeństwa z rozdzialu 8. 2. • Uwzględnić wskazówki, zawarte w <strong>instrukcja</strong>ch obsługi i w <strong>instrukcja</strong>ch montażowych, dołaczanych do części wymiennych. Wymiana płyty elektronicznej albo wyświetlacza Jeżeli jest wymieniany tylko jeden z obu elementów, ustawienie kodu nowego elementu odbywa się. Nowy element przy włączeniu urządzenia przyjmuje poprzednio ustawiony kod od elementów nie wymienianych. Wymiana wyświetlacza i płyty elektronicznej Jeżeli są wymieniane oba składniki (w wypadku części zamiennych), urządzenie po włączeniu przechodzi w tryb zakłócenia i wyświetla komunikat błędu „F. 70”. • Wprowadzić na drugim poziomie diagnostycznym pod punktem diagnostycznym „d. 93” numer wariantu urządzenia zgodnie z tabelą 8. 2 (patrz podrozdział 9. 1. 2). Płyta elektroniczna ma teraz odpowiedni kod i parametry wszystkich nastawianych punktów diagnostycznych odpowiadają nastawom fabrycznym. Numer Kocioł wariantu urządzenia <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU PL 120/3-5 18 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU PL 120/3-5 (Gaz płynny) 43 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 200/3-5 20 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 200/3-5 (Gaz płynny) 45 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 240/3-5 21 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 240/3-5 (Gaz płynny) 46 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 280/3-5 23 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 280/3-5 (Gaz płynny) 48 Tab. 2 Numery wariantów urządzenia 8. 6 Opróżnianie kotła • Zamknąć zawory odcinające. • Ustawić zawór trójdrogowy w pozycji środkowej (wywołać program kontrolny P. 6, patrz rozdział 9. • Otworzyć zawór opróżniający <strong>instalacji</strong> grzewczej. • Sprawdzić, czy jest otwarty odpowietrzacz szybkobieżny na pompie, aby w całości opróżnić urządzenie. Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> 0020029236_02 33

 • Page 1 and 2: Dla instalatora Instrukcja instalac
 • Page 3 and 4: Informacje dotyczące instrukcji 1
 • Page 5 and 6: Opis kotła 2 Wskazówki i przepisy
 • Page 7 and 8: Wskazówki i przepisy dotyczące be
 • Page 9 and 10: Montaż 4 Uwaga! Kotła nie można
 • Page 11 and 12: Montaż 4 4. 8 Zdejmowanie obudowy z
 • Page 13 and 14: Instalowanie 5 5 Instalowanie Niebe
 • Page 15 and 16: Instalowanie 5 Podłączenie przył
 • Page 17 and 18: Instalowanie 5 • Usunąć izolacj
 • Page 19 and 20: Instalowanie 5 Czujnik temperatury
 • Page 21 and 22: Uruchamianie 6 5 2 6. 2 Kontrola ust
 • Page 23 and 24: Uruchamianie 6 • Zachować w pami
 • Page 25 and 26: Uruchamianie 6 6. 3 Tryb zasobnika
 • Page 27 and 28: Dopasowanie do instalacji grzewczej
 • Page 29 and 30: Dopasowanie do instalacji grzewczej
 • Page 31: Przegląd i konserwacja 8 8. 3 Przeg
 • Page 35 and 36: Usuwanie zakłóceń 9 Wyświetlany
 • Page 37 and 38: Usuwanie zakłóceń 9 Wyświetlany
 • Page 39 and 40: Usuwanie zakłóceń 9 Kod Znaczeni
 • Page 41 and 42: Dane techniczne 12 12 Dane technicz
 • Page 44: 0020029236_02 PL 052007

9 Przegląd i konserwacja 9. 8 Czyszczenie syfonu kondensatu 9. Stosować zawsze nowe uszczelki i przykręcać nakrętki złączkowe. 10. Otworzyć zawór odcinający zimnej wody. 9. 10 Montaż termicznego modułu kompaktowego 8 1 2 1. Zdjąć dolną część syfonu (1), obracając zamknięcie zatrzaskowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 2. Przepłukać dolną część syfonu wodą. 3. Napełnić dolną część syfonu wodą do poziomu ok. 10 mm poniżej krawędzi górnej. 4. Zamocować dolną część syfonu znów do syfonu kondensatu. 1 7 6 3 4 5 9. 9 Czyszczenie sitka dopływu zimnej wody 1. Zamknąć zawór odcinający zimnej wody. Opróżnić produkt po stronie ciepłej wody użytkowej. Odkręcić nakrętkę (2) i nakrętkę (1) na obudowie produktu. 1 2 1. Założyć termiczny moduł kompaktowy (2) na wymiennik ciepła (1). Dokręcić cztery nowe nakrętki (8) na krzyż, aż drzwiczki palnika będą równomiernie przylegać do powierzchni mocowania. – Moment dokręcania: 6 Nm 3. Wetknąć ponownie wtyczki od (3) do (7). Podłączyć przewód gazowy z nową uszczelką. Zabezpieczyć rurę gazową przed przekręceniem. 5. Otworzyć zawór odcinający gazu. 6. Zadbać, aby nie występowały żadne nieszczelności. 7. Sprawdzić, czy pierścień uszczelniający przy rurze zasysania powietrza jest dobrze osadzony w gnieździe. 8. Podłączyć rurę zasysania powietrza do króćca ssącego. Zamocować rurę zasysania powietrza śrubą przytrzymującą. Sprawdzić ciśnienie przyłącza gazowego (ciśnienie przepływu gazu). (→ strona 23) 9. 11 Opróżnianie produktu 1. Zamknąć zawory konserwacyjne produktu. Rozpocząć program kontrolny P. 06 (pozycja środkowa priorytetowego zaworu przełączającego). Otworzyć zawory do opróżniania. Zadbać, aby pokrywka szybkiego odpowietrznika pompy wewnętrznej była otwarta, aby można było kompletnie opróżnić produkt. Złożyć skrzynkę elektroniczną do przodu. 2 1 5. Odkręcić nakrętkę złączkową (2). Zdjąć rurę (1) wraz z nakrętką zaciskową z produktu. Przepłukać sitko pod strumieniem wody w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu. Założyć z powrotem rurę. 30 Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>ecoTEC</strong> plus 0020152365_00

Usuwanie usterek 10 9. 12 Sprawdzanie ciśnienia wstępnego naczynia przeponowego 1. Zamknąć zawory konserwacyjne i opróżnić produkt. Zmierzyć ciśnienie wstępne naczynia przeponowego przy zaworze naczynia. Napełnić naczynie przeponowe ciśnieniem wstępnym poniżej 0, 75 bar odpowiednio do wysokości statycznej <strong>instalacji</strong> grzewczej. Zaleca się napełnianie azotem, ew. można użyć powietrza. Zadbać, aby zawór do opróżniania podczas uzupełniania był otwarty. Jeżeli przy zaworze (1) naczynia przeponowego wypływa woda, należy wymienić Wymiana naczynia przeponowego (→ strona 35). Napełnić i odpowietrzyć instalację grzewczą. (→ strona 21) 9. 13 Zakończenie prac przeglądowo - konserwacyjnych Po zakończeniu wszystkich prac konserwacyjnych: ▶ Sprawdzić ciśnienie przyłącza gazowego (ciśnienie przepływu gazu). (→ strona 23) ▶ Sprawdzić zawartość CO₂ i w razie potrzeby ustawić ją (ustawianie współczynnika nadmiaru powietrza). (→ strona 23) 10 Usuwanie usterek Przegląd kodów usterek znajduje się w załączniku. Przegląd kodów usterek (→ strona 46) 10. 1 Kontakt z partnerem serwisowym Zwracając się do partnera serwisowego <strong>Vaillant</strong>, w miarę możliwości podać – wyświetlany kod usterki (F. xx), – wyświetlany stan produktu (S. xx) w funkcji Monitoring (→ strona 18). 2 Wywoływanie komunikatów serwisowych Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się symbol konserwacji, oznacza to, że wystąpił komunikat serwisowy. Symbol konserwacji pojawia się, jeżeli np. ustawiono cykl konserwacji, który właśnie upłynął. Produkt nie jest w trybie usterki. ▶ Aby uzyskać więcej informacji na temat komunikatu serwisowego, wywołać Monitoring (→ strona 18). Warunki: Wyświetlane jest S. 40 Produkt pracuje w trybie komfortu. Produkt pracuje dalej zapewniając ograniczony komfort po rozpoznaniu usterki (np. wskutek gwałtownej wichury). ▶ Aby stwierdzić, czy któryś z podzespołów nie jest uszkodzony, odczytać pozycję Historia usterek (→ strona 31). Wskazówka Jeżeli nie występuje komunikat usterki, produkt po określonym czasie przełączy się automatycznie na tryb normalny. 3 Odczytywanie kodów usterek Gdy w produkcie występuje usterka, wyświetlacz wskazuje odpowiedni kod usterki F. xx. Kody usterek mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi wyświetlanymi wskaźnikami. Jeżeli jednocześnie występuje kilka usterek, na wyświetlaczu odpowiednie kody usterek wyświetlają się naprzemiennie przez dwie sekundy. ▶ Usunąć usterkę. ▶ Aby uruchomić ponownie produkt, nacisnąć przycisk Reset (→ <strong>instrukcja</strong> obsługi). ▶ Jeżeli dana usterka nie daje się usunąć i pozostaje pomimo wielu prób jej zresetowania, należy skontaktować się z serwisem fabrycznym <strong>Vaillant</strong>. 4 Sprawdzanie historii usterek Menu → Poziom instalatora → Lista usterek Produkt jest wyposażony w historię usterek. Można tam odczytać dziesięć ostatnich usterek w chronologicznej kolejności. Na wyświetlaczu pojawia się: – liczba usterek, które wystąpiły – aktualnie wywołana usterka z numerem usterki F. xx – wskaźnik tekstowy objaśniający usterkę. ▶ Aby wyświetlić ostatnich 10 usterek, nacisnąć lub. 5 Zerowanie historii usterek ▶ Aby usunąć kompletną listę usterek, nacisnąć dwukrotnie (Usuń, OK). 6 Przeprowadzanie diagnostyki ▶ Przy pomocy Menu funkcyjne (→ strona 28) podczas diagnostyki usterek można wysterowywać i testować poszczególne podzespoły produktu. 7 Korzystanie z programów kontrolnych W celu usunięcia usterek, można też skorzystać z funkcji Programy kontrolne (→ strona 19). 8 Przywracanie nastaw fabrycznych parametrów ▶ Aby przywrócić jednocześnie nastawy fabryczne wszystkich parametrów, ustawić D. 096 na 1. 9 Przygotowanie do naprawy 1. Wycofać produkt z eksploatacji. Odłączyć produkt od sieci elektrycznej. Wymontować osłonę przednią. Zamknąć zawór odcinający gazu. Zamknąć zawory konserwacyjne zasilania i powrotu <strong>instalacji</strong> grzewczej. Zamknąć zawór konserwacyjny w przewodzie zimnej wody. Jeżeli mają być montowane części produktu prowadzące wodę, należy opróżnić produkt. 0020152365_00 <strong>ecoTEC</strong> plus Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji 31

Przegląd produktu i instrukcja instalacji Frigidaire Cfcs366es1

Bezpośredni link do pobrania Przegląd produktu i instrukcja instalacji Frigidaire Cfcs366es1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przegląd produktu i instrukcja instalacji Frigidaire Cfcs366es1