Procedura ustawiania 3d Hobby Shop Edge540

3D Hobby Shop Edge540 to jeden z najpopularniejszych modeli samolotów RC na świecie. Jest on zbudowany z wytrzymałej i lekkiej sklejki i nadaje się do zarówno do lotów pionowych, jak i poziomych. Aby ustawić Edge540, należy przeanalizować instrukcję obsługi, aby upewnić się, że wszystkie części są ze sobą poprawnie połączone, a system napędowy jest sprawny. Następnie należy sprawdzić, czy silniki są odpowiednio ustawione i czy skrzydła są wyważone. Na samym końcu należy sprawdzić, czy wszystkie kontrolki sterowania są właściwie ustawione i czy ustawienia silników są odpowiednie. Gdy wszystko jest poprawnie ustawione, można przejść do pierwszego lotu.

Ostatnia aktualizacja: Procedura ustawiania 3d Hobby Shop Edge540

Na dowolnym etapie pracy nad modelem 3D można powrócić do jego widoku domyślnego, czyli widoku początkowego. Widok domyślny należy odróżnić od podglądu, który obrazuje wygląd nieaktywnego modelu 3D. Lista wszystkich dostępnych widoków modelu 3D jest wyświetlana w menu Widoki na pasku narzędziowym 3D oraz w okienku Widok drzewa modelu.

Program Acrobat umożliwia tworzenie dodatkowych widoków 3D. Dzięki nim można oglądać składniki modelu z różnej perspektywy (z góry, z dołu, z lewej, z prawej, z zewnątrz, rozłożony, złożony itp. ). Widok może zawierać oświetlenie, położenie kamery, tryb renderowania, stan drzewa modelu, przezroczystość oraz ustawienia przecięcia. Widoki własne mogą zawierać precyzyjne właściwości kamery.

Widoki można łączyć z zakładkami dostępnymi w panelu Zakładki. Można też uaktywnić operację Przejdź do widoku 3D i połączyć widoki z wybranymi przyciskami i łączami na stronie dokumentu PDF.

Podczas tworzenia dokumenty PDF z modelu 3D lub dodawania pliku 3D do istniejącego dokumentu PDF program Acrobat tworzy początkowy widok domyślny. Widok domyślny generowany jest niezależnie od tego, czy dodatkowe widoki domyślne są tworzone, czy też w pliku 3D istnieją widoki.

Charakterystyka wygenerowanego widoku domyślnego jest następująca:

 • Użyte jest rzutowanie perspektywiczne.

 • Punkt widzenia jest odsunięty od danego obiektu w taki sposób, aby wszystkie widoczne węzły wypełniały większą część pola widzenia.

 • Kierunek i orientacja przesunięcia są ustawione głównie względem ujemnej osi X z relatywnie niewielkim przesunięciem wzdłuż ujemnej osi Y i mniejszym przesunięciem wzdłuż dodatniej osi Z.

 • Punkty kamery pośrodku widocznych węzłów, zorientowane w taki sposób, że oś Z jest pionowa i skierowana ku górze oraz dodatnia w wyświetlonej adnotacji.

Ustaw kolor tła, tryb renderowania i oświetlenie dla widoku domyślnego poprzez zaznaczenie pola Pokaż opcje zaawansowane w oknie dialogowym 3D, wybranie zakładki 3D i dostosowanie pokazanych parametrów.

Tworzenie widoku własnego

Aby utworzyć nowy widok, wybierz Widoki > Zarządzaj widokami z paska narzędzi 3D lub menu kontekstowego. W wyświetlonym następnie oknie dialogowym Zarządzaj widokami kliknij przycisk Nowy widok.

Zmienianie afiszu na zgodny z widokiem domyślnym

Dodawanie widoku 3D do zakładki lub łącza

Procedura ta wymaga utworzenia co najmniej jednego zdefiniowanego widoku modelu 3D. Widok można skojarzyć z istniejącą zakładką lub istniejącym łączem (wcześniej można utworzyć nowe zakładki i łącza).

Po wybraniu warstwy 3D na panelu 3D są wyświetlane składniki pliku 3D skojarzonego z tą warstwą. W górnej części panelu są umieszczone siatki, materiały i światła dostępne w pliku. Dolna sekcja panelu zawiera ustawienia i opcje składnika 3D wybranego w górnej sekcji.

Panel 3D z widocznymi opcjami Scena

A. Wyświetlanie opcji Scena, Siatki, Materiały lub Światła B. Menu Ustawienia predefiniowane renderowania C. Dostosowywanie ustawień renderowania D. Wybieranie tekstury, która zostanie pomalowana E. Ustawienia przekrojów F. Przełączanie nakładek G. Dodawanie nowego światła H. Usuwanie światła

Przyciski umieszczone w górnej części panelu 3D umożliwiają filtrowanie wyświetlanych tam składników. Kliknięcie przycisku Scena powoduje wyświetlenie wszystkich składników, przycisk Materiały umożliwia wyświetlenie samych materiałów itd.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Okno > 3D.

  • Kliknij dwukrotnie ikonę warstwy 3D  na panelu Warstwy.

  • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zaawansowane 3D.

Filtrowanie wyświetlanych opcji 3D

Kliknij przycisk Scena, Siatka, Materiały lub Światła w górnej części panelu 3D.

Pokazywanie lub ukrywanie siatki 3D lub światła

Kliknij ikonę oka obok pozycji siatki lub światła w górnej sekcji panelu 3D.

Panel 3D nie pozwala włączać ani wyłączać wyświetlania materiałów. Aby pokazać lub ukryć materiały, należy zmienić ustawienia widoczności dla skojarzonych z nimi tekstur, korzystając z panelu Warstwy. Zobacz Ustawienia materiałów 3D.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień sceny 3D

Kliknij pozycję Scena u góry listy składników, jeśli nie jest jeszcze wybrana.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień siatki, materiału lub światła

 • Kliknij przycisk Scena, aby pokazać wszystkie składniki sceny. Wybierz siatkę, materiał lub światło w górnej części.

 • Kliknij przycisk Siatki, Materiały lub Światła, aby tymczasowo wyświetlić tylko te elementy. Następnie wybierz siatkę, materiał lub światło.

Rozwijanie lub zwijanie materiałów siatki

Kliknij trójkąt z lewej strony ikony siatki.

Wyświetlanie płaszczyzny podłoża

Płaszczyzna podłoża jest siatką ukazującą położenie podłoża w odniesieniu do modelu 3D.

 • Aby wyświetlić płaszczyznę podłoża, kliknij ikonę przełączania  w dolnej części panelu 3D, a następnie wybierz opcję Płaszczyzna podłoża 3D.

Ikona przełączania jest aktywna pod warunkiem, że w systemie jest dostępna technologia OpenGL.

Wyświetlanie i ukrywanie linii pomocniczych świateł

U dołu panelu 3D kliknij ikonę przełączania  i wybierz opcję Światło 3D

Wyświetlanie konturu zaznaczonego materiału lub siatki w oknie dokumentu

U dołu panelu 3D kliknij ikonę przełączania i wybierz opcję Wybór 3D.

Po wybraniu materiałów lub siatek na panelu w oknie dokumentu zostanie wyświetlony kolorowy kontur ułatwiający identyfikację bieżącego elementu.

Aby zmieniać kolor nakładek 3D, np. konturów materiałów i siatek, dostosuj opcje w sekcji 3D okna dialogowego Preferencje.

Wykreślanie konturów zaznaczonych elementów w oknie dokumentu
A. Materiały są zakreślone kolorową linią B. Siatki są zakreślone przez obwiednię

Ustawienia sceny 3D umożliwiają zmienianie trybów renderowania, wybieranie tekstury do malowania oraz tworzenie przekrojów. Aby otworzyć te ustawienia, kliknij przycisk Scena  na panelu 3D, a następnie zaznacz pozycję Scena w górnej części panelu.

Ustawienia renderowania

Określa ustawienia predefiniowane renderowania dla modelu. Aby dostosować opcje, kliknij przycisk Edytuj.

Jakość

Wybierz ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą jakość wyświetlania przy zachowaniu dobrej wydajności:

Interaktywna (malowanie)

Renderowanie odbywa się przy użyciu technologii OpenGL i procesora GPU na karcie wideo; przy tym ustawieniu uzyskuje się obraz wysokiej jakości, ale bez szczegółowych odbić i cieni. W przypadku większości systemów tę opcję najlepiej wybrać na czas edycji.

Robocza ze śledzeniem promieni

Renderowanie odbywa się przy użyciu procesora głównego (CPU) komputera, a odbicia i cienie renderowane są z jakością roboczą. Jeśli system jest wyposażony w zaawansowaną kartę wideo, opcja Interaktywna może przyspieszyć uzyskiwanie rezultatu.

Finalna ze śledzeniem promieni

Stosowanie tej opcji najlepiej jest ograniczyć do generowania obrazu wynikowego. Odbicia i cienie są renderowane z pełną jakością.

W trakcie renderowania obrazu ze śledzeniem promieni na tle obrazu rysowane są tymczasowo płytki. Aby przerwać proces renderowania, kliknij przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz spacji. Aby zmienić liczbę podziałów na płytki, przyspieszając przetwarzanie kosztem jakości, zmień wartość progu wysokiej jakości w preferencjach 3D.

W trakcie renderowania obrazu ze śledzeniem promieni na tle obrazu rysowane są tymczasowo płytki.
Maluj na

W przypadku malowania bezpośrednio na modelu 3D to menu pozwala wybrać, na którą mapę tekstury będzie wpływało malowanie. com/pl/photoshop/using/3d-painting-photoshop. html">Malowanie 3D.

Można również wybrać docelową teksturę z menu 3D > Tryb malowania 3D.

Globalny kolor otoczenia

Pozwala ustawić kolor globalnego światła otoczenia, widocznego na odblaskowych powierzchniach. Ma on wpływ na kolor otoczenia dla niektórych materiałów. Zobacz Ustawienia materiałów 3D.

Przekrój

Wybierz tę opcję, aby utworzyć przekrój na płaszczyźnie przecinającej model pod wybranym kątem. Umożliwia to przecinanie modelu i oglądanie jego wnętrza. html#main-pars_heading_11" target="_blank">Wyświetlanie przekrojów.

Aby wyświetlić przekrój modelu 3D, można przeciąć go niewidzialną płaszczyzną ustawioną pod dowolnym kątem. Zawartość będzie wyświetlana tylko z jednej strony płaszczyzny.

Wybierz opcję Przekrój poprzeczny u dołu zakładki Sceny.

Wybierz opcje wyrównania, położenia i orientacji:

Płaszczyzna

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić płaszczyznę definiującą przekrój. Można wybrać kolor i krycie tej płaszczyzny.

Przecięcie

Wybierz tę opcję, aby podświetlić obszary modelu, które przecina płaszczyzna przekroju. Aby wybrać kolor podświetlenia, kliknij próbkę koloru.

Odbij przekrój

Powoduje wyświetlenie obszaru po przeciwnej stronie płaszczyzny tnącej model.

Przesunięcie i Pochylenie

Opcja Przesunięcie umożliwia przesunięcie płaszczyzny wzdłuż osi, bez zmiany kąta. Przy domyślnym zerowym przesunięciu płaszczyzna przecina model 3D w jego punkcie środkowym. Przy maksymalnym przesunięciu ujemnym lub dodatnim płaszczyzna w ogóle nie przecina modelu. Ustawienia opcji Pochylenie pozwalają obrócić płaszczyznę w zakresie od 0 do 3600 w dowolnym z możliwych kierunków pochylenia. Jeśli jedna z osi jest ustalona, ustawienia pochylania dotyczą obracania płaszczyzny względem dwóch pozostałych osi. Jeśli na przykład płaszczyzna jest wyrównana do osi Y, może być obracana wokół osi X (Pochylenie 1) lub Z (Pochylenie 2).

Wyrównanie

Wybierz oś płaszczyzny tnącej (x, y lub z). Płaszczyzna będzie prostopadła do wybranej osi.

Stosowanie różnych trybów renderowania do poszczególnych przekrojów

Ustawienia renderowania mogą być odmienne dla każdej strony przekroju. Pozwala to połączyć różne widoki tego samego modelu 3D, na przykład przez wyświetlenie siatki i bryły.

Wybierz opcję Przekrój poprzeczny i określ opcje w dolnej sekcji zakładki Sceny. Do widocznego przekroju zostaną zastosowane bieżące ustawienia renderowania.

Kliknij przycisk Ustawienia renderowania lub wybierz polecenie 3D > Ustawienia renderowania.

W górnej części okna dialogowego kliknij (niezaznaczony) przycisk Przekrój poprzeczny .

Domyślnie wszystkie ustawienia renderowania są wyłączone dla alternatywnego przekroju, co czyni go niewidocznym.

Wybierz opcje renderowania dla alternatywnego przekroju i kliknij przycisk OK.

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
  9. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
   1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
   3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
   4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
   5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
   6. Biblioteki Creative Cloud
   7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
   8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
   9. Siatka i linie pomocnicze
   10. Tworzenie operacji
   11. Cofanie i historia
   12. Photoshop na tablet iPad
    1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
    2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
    3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
    4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
    5. Dodawanie zdjęć
    6. Korzystanie z warstw
    7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
    8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
    9. Retuszowanie kompozycji
    10. Korzystanie z warstw dopasowania
    11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
    12. Stosowanie przekształceń
    13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
    14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
    15. Korzystanie z warstw tekstowych
    16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
    17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
    18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
    19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
    20. Skróty i gesty dotykowe
    21. Skróty klawiaturowe
    22. Edytowanie rozmiaru obrazu
    23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
    24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
    25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
    26. Praca z plikami Camera Raw
    27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
    28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
    29. Photoshop w Internecie (beta)
     1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
     2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
     3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
     4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
     5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
     6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
     7. Współpraca z uczestnikami projektu
     8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
     9. Pliki w chmurze
      1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
      2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
      3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
      4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
      5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
      6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
      7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
      8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
      9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
      10. Przestrzeń robocza
       1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
       2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
       3. Galerie narzędzi
       4. Preferencje wydajności
       5. Korzystanie z narzędzi
       6. Gesty dotykowe
       7. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
       8. Zapowiedzi technologii
       9. Metadane i uwagi
       10. Domyślne skróty klawiaturowe
       11. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
       12. Preferencje
       13. Miarki
       14. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
       15. Określanie kolumn dla obrazu
       16. Panele i menu
       17. Umieszczanie plików
       18. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
       19. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
       20. Ustawienia predefiniowane
       21. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
       22. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
        1. Photoshop dla projektantów
        2. Obszary kompozycji
        3. Podgląd urządzenia
        4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
        5. Cięcie stron internetowych na plasterki
        6. Opcje HTML dotyczące plasterków
        7. Modyfikowanie układu plasterków
        8. Korzystanie z grafiki internetowej
        9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
        10. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
         1. Zmienianie rozmiarów obrazów
         2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
         3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
         4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
         5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
         6. Wyświetlanie obrazów
         7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
         8. Wyświetlanie wielu obrazów
         9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
         10. Obrazy HDR
         11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
         12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
         13. Tryby kolorów
         14. Wymazywanie części obrazu
         15. Tryby mieszania
         16. Wybieranie kolorów
         17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
         18. Informacje o obrazie
         19. Filtry zniekształcania są niedostępne
         20. Informacje o kolorach
         21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
         22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
         23. Próbka
         24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
         25. Poświata kolorowa
         26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
         27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
         28. Głębia bitowa i preferencje
         29. Warstwy
          1. Podstawy pracy z warstwami
          2. Bezpieczna edycja
          3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
          4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
          5. Umieszczanie obrazów w ramkach
          6. Krycie warstw i mieszanie
          7. Warstwy masek
          8. Stosowanie filtrów inteligentnych
          9. Kompozycje warstw
          10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
          11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
          12. Zarządzanie warstwami i grupami
          13. Efekty i style warstw
          14. Edytowanie masek warstw
          15. Wyodrębnianie zasobów
          16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
          17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
          18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
          19. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
          20. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
          21. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
          22. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
          23. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
          24. Warstwa
          25. Spłaszczanie
          26. Obrazy kompozytowe
          27. Tło
          28. Zaznaczenia
           1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
           2. Szybkie zaznaczanie
           3. Podstawy zaznaczania
           4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
           5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
           6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
           7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
           8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
           9. Podstawy stosowania kanałów
           10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
           11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
           12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
           13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
           14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
           15. Obliczenia dotyczące kanałów
           16. Zaznaczenie
           17. Obwiednia
           18. Dopasowywanie obrazów
            1. Wypaczenie perspektywy
            2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
            3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
            4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
            5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
            6. Omówienie dopasowań kolorów
            7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
            8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
            9. Dopasowanie Poziomy
            10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
            11. Dopasowanie jaskrawości
            12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
            13. Szybkie dopasowania tonalne
            14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
            15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
            16. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
            17. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
            18. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
            19. Warstwy dopasowań i wypełnień
            20. Dopasowywanie krzywych
            21. Przygotowywanie obrazów do druku
            22. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
            23. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
            24. Filtr
            25. Rozmycie
            26. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
            27. Dopasowania koloru selektywnego
            28. Zastępowanie kolorów obiektu
            29. Adobe Camera Raw
             1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
             2. Nowości we wtyczce Camera Raw
             3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
             4. Tworzenie obrazów panoramicznych
             5. Obsługiwane obiektywy
             6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
             7. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
             8. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
             9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
             10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
             11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
             12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
             13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
             14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
             15. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r. com/pl/camera-raw/using/whats-new-acr-9-x. html">Podsumowanie nowych funkcji
             16. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
             17. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
             18. Naprawianie i przywracanie obrazów
              1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
              2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
              3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
              4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
              5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
              6. Przekształcenia obrazów
               1. Przekształcanie obiektów
               2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
               3. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
               4. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
               5. Punkt zbiegu
               6. Korzystanie z filtra Formowanie
               7. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
               8. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
               9. Wypaczenie
               10. Przekształcanie
               11. Panorama
               12. Rysowanie i malowanie
                1. Malowanie wzorków symetrycznych
                2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
                3. Informacje o rysowaniu
                4. Rysowanie i edytowanie kształtów
                5. Narzędzia do malowania
                6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
                7. Dodawanie koloru do ścieżek
                8. Edytowanie ścieżek
                9. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
                10. Pędzle predefiniowane
                11. Gradienty
                12. Interpolacja gradientów
                13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
                14. Rysowanie narzędziami Pióro
                15. Tworzenie wzorków
                16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
                17. Zarządzanie ścieżkami
                18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
                19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
                20. Tworzenie pędzli z teksturami
                21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
                22. Gradient
                23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
                24. Malowanie wzorkiem
                25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
                26. Tekst
                 1. Dodawanie i edytowanie tekstu
                 2. Jednolity mechanizm tekstowy
                 3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
                 4. Formatowanie znaków
                 5. Formatowanie akapitów
                 6. Tworzenie efektów tekstowych
                 7. Edytowanie tekstu
                 8. Odstępy między wierszami i między znakami
                 9. Tekst arabski i hebrajski
                 10. Czcionki
                 11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
                 12. Tekst azjatycki
                 13. Tworzenie tekstu
                 14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
                 15. Wideo i animacja
                  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
                  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
                  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
                  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
                  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
                  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
                  7. Tworzenie animacji poklatkowych
                  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
                  9. Tworzenie animacji z osią czasu
                  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
                  11. Filtry i efekty
                   1. Korzystanie z galerii rozmyć
                   2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
                   3. Dokumentacja efektów filtrów
                   4. Dodawanie efektów świetlnych
                   5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
                   6. Korzystanie z filtra Farba olejna
                   7. Stosowanie określonych filtrów
                   8. Smużenie obszarów obrazu
                   9. Zapisywanie i eksportowanie
                    1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
                    2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
                    3. Obsługiwane formaty plików
                    4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
                    5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
                    6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
                    7. Zapisywanie plików PDF
                    8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
                    9. Drukowanie
                     1. Drukowanie obiektów 3D
                     2. Drukowanie w programie Photoshop
                     3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
                     4. Stykówki i prezentacje PDF
                     5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
                     6. Drukowanie kolorów dodatkowych
                     7. Bichromia
                     8. Profesjonalne drukowanie obrazów
                     9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
                     10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
                     11. Automatyzacja
                      1. Tworzenie grafiki zależnej od danych
                      2. Korzystanie ze skryptów
                      3. Przetwarzanie wsadowe plików
                      4. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
                      5. Dodawanie operacji warunkowych
                      6. Informacje o operacjach i panelu Operacje
                      7. Nagrywanie narzędzi w operacjach
                      8. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
                      9. Zarządzanie kolorami
                       1. Omówienie zarządzania kolorami
                       2. Utrzymywanie spójności kolorów
                       3. Ustawienia kolorów
                       4. Korzystanie z profilów kolorów
                       5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
                       6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
                       7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
                       8. Próby kolorów
                       9. Content Authenticity
                        1. Informacje o poświadczeniach zawartości
                        2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
                        3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
                        4. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
                         1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
                         2. Malowanie 3D
                         3. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
                         4. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
                         5. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
                         6. Tworzenie obiektów i animacji 3D
                         7. Stosy obrazów
                         8. Obieg pracy z grafiką 3D
                         9. Pomiary
                         10. Pliki DICOM
                         11. Programy Photoshop i MATLAB
                         12. Zliczanie obiektów na obrazie
                         13. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
                         14. Edytowanie tekstur 3D
                         15. Ustawienia panelu 3D
                         16.   Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

                          Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

                          W przypadku programu Photoshop CS6 funkcje związane z grafiką 3D były dostępne tylko w wersji Photoshop Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended.

                          Każda siatka w modelu 3D jest wyświetlana w osobnym wierszu w górnej części panelu 3D. Wybierz siatkę, aby otworzyć jej ustawienia i wyświetlić informacje o niej w dolnej sekcji panelu 3D.

                          Są między innymi wyświetlane liczby materiałów i tekstur zastosowanych do siatki, a także liczby zawartych w niej wierzchołków i powierzchni. Można tutaj ustawić następujące opcje wyświetlania siatki:

                          Aby wyświetlać cienie, należy ustawić światła i wybrać opcję jakości renderowania Śledzenie promieni. html#main-pars_heading_10" target="_blank">Ustawienia sceny 3D.

                          Przechwyć cienie

                          Ta opcja pozwala określić, czy na powierzchni zaznaczonej siatki są wyświetlane cienie z innych siatek.

                          Aby przechwycić cienie z płaszczyzny podłoża na siatki, wybierz opcję 3D > Przechwytywanie cienia przez płaszczyznę podłoża. Aby wyrównać te cienie względem obiektów, wybierz opcje 3D > Przyciągaj obiekt do płaszczyzny podłoża

                          Rzucaj cienie

                          Ta opcja pozwala określić, czy zaznaczona siatka rzuca cienie na powierzchnie innych siatek.

                          Niewidoczny

                          Powoduje ukrycie siatki. Cienie nadal są wyświetlane na powierzchni siatki.

                          Krycie cienia

                          Opcja pozwala sterować miękkością cieni rzucanych przez wybraną siatkę To ustawienie jest użyteczne przy mieszaniu obiektów 3D z warstwami znajdującymi się poniżej.

                          Pokazywanie lub ukrywanie siatki

                          Kliknij ikonę oka obok nazwy siatki w górnej sekcji panelu 3D.

                          Edytowanie pojedynczych siatek

                          Korzystając z narzędzi do zmieniania położenia siatek, można przesuwać, obracać i skalować wybraną siatkę bez przesuwania całego modelu. Narzędzia do zmieniania położenia działają tak samo jak podstawowe narzędzia do przesuwania 3D, dostępne na panelu Narzędzia. Więcej informacji o poszczególnych narzędziach można znaleźć w artykule Przesuwanie, obracanie lub skalowanie modelu 3D.

                          Wybierz siatkę w górnej sekcji panelu 3D. Wybrana siatka zostanie podświetlona przy użyciu czerwonej ramki w dolnej sekcji panelu.

                          Aby przesunąć siatkę, wybierz narzędzie do zmieniania położenia siatki z dolnej sekcji panelu i użyj go.

                          Edytowanie całego modelu przy wybranej pojedynczej siatce jest możliwe przy użyciu narzędzi 3D dostępnych na panelu Narzędzia.

                          W górnej części panelu 3D są wyświetlane materiały używane w pliku 3D. Ogólny wygląd modelu może być wynikiem zastosowania jednego materiału lub szeregu materiałów. Jeśli model zawiera wiele siatek, z każdą z nich można skojarzyć specyficzny materiał. Model może być także zbudowany z jednej siatki, ale w różnych jego obszarach mogą być używane różne materiały.

                          Wybrany materiał i skojarzone z nim mapy tekstur.
                          A. Wyświetlenie opcji materiałów B. Wybrany materiał C. Próbnik materiałów D. Narzędzia do upuszczania i wybierania materiału E. Ikona menu mapy tekstury F. Typy map tekstur

                          Po wybraniu materiału w górnej sekcji panelu 3D w dolnej sekcji są wyświetlane mapy tekstur używane w tym materiale. Niektóre typy tekstur, na przykład zmiękczenia czy nierówności, zwykle są oparte na plikach 2D, które określają kolory lub wzory definiujące teksturę. W przypadku innych typów tekstur nie zawsze jest potrzebny osobny plik 2D. Możliwe jest na przykład bezpośrednie dopasowywanie połysku, połyskliwości, krycia lub odbicia poprzez wprowadzanie wartości.

                          Mapy tekstur używane w materiale są wyświetlane jako tekstury na panelu Warstwy, pogrupowane według kategorii mapy tekstury.

                          Aby wyświetlić miniaturkę obrazu mapy tekstury, umieść wskaźnik myszy nad nazwą tekstury (np. Odbicie lub Oświetlenie).

                          Dyfuzja

                          Jest to kolor materiału. Mapa zmiękczenia może określać kolor kryjący lub być dowolną zawartością 2D. Wartość próbki koloru Zmiękczenie określa kolor zmiękczenia w przypadku usunięcia mapy tekstury zmiękczenia. Mapę zmiękczenia można utworzyć, malując bezpośrednio na modelu. html" target="_blank">Malowanie 3D.

                          Krycie

                          To ustawienie zwiększa lub zmniejsza krycie materiału (od 0% do 100%). Krycie można kontrolować za pomocą mapy tekstury lub suwaka. Wartości w skali szarości na mapie tekstury określają krycie materiału. Białe wartości powodują całkowite krycie, a czarne wartości wywołują przezroczystość.

                          Nierówność

                          Tworzy nierówności na powierzchni materiału bez zmieniania siatki, na którą go nałożono. Mapa nierówności to obraz w skali szarości, którego jaśniejsze wartości powodują uniesienie obszarów powierzchni, a ciemniejsze — ich spłaszczenie. Można utworzyć lub wczytać plik mapy nierówności. Można też utworzyć plik mapy nierówności automatycznie, malując na modelu.

                          Pole Nierówność pozwala uwydatnić lub ukryć nierówności. Jest aktywne tylko wtedy, gdy istnieje mapa nierówności. Aby zwiększyć albo zmniejszyć intensywność nierówności, wprowadź liczbę w tym polu lub użyj suwaka.

                          Nierówności są wyraźniejsze na wprost powierzchni, a zanikają, gdy powierzchnia jest wyświetlana pod kątem.

                          Zwykły

                          Mapa normalnych umożliwia uzyskanie dodatkowych szczegółów na powierzchni, podobnie jak mapa nierówności. W przeciwieństwie do mapy tekstury nierówności (opartej na jednokanałowym obrazie w skali szarości) mapa normalnych jest oparta na wielokanałowym obrazie (RGB). Wartości poszczególnych kanałów odpowiadają składowym x, y i z wektora normalnego do powierzchni modelu. Mapa normalnych umożliwia wygładzanie powierzchni siatek zawierających małą liczbę wielokątów.

                          Program Photoshop korzysta ze normalnych map z przestrzenią globalną, które zapewniają największą szybkość przetwarzania.

                          Środowisko

                          Przechowuje obraz środowiska otaczającego model 3D. Mapy środowiska są stosowane jako panoramy sferyczne. Zawartość mapy środowiska jest widoczna na odblaskowych powierzchniach modelu.

                          Aby zapobiec odbijaniu mapy środowiska od materiału, należy zmienić jego współczynnik odbicia na 0%, dodać mapę odbicia maskującą obszar materiału lub usunąć mapę środowiska z materiału.

                          Odbicie

                          Pozwala uzyskać wyraźniejsze odbicia innych obiektów znajdujących się na scenie 3D oraz mapy środowiska od powierzchni materiału.

                          Oświetlenie

                          Definiuje kolor wyświetlany niezależnie od oświetlenia. Tworzy to efekt oświetlenia obiektu 3D od wewnątrz.

                          Połysk

                          Definiuje ilość światła pochodzącego ze źródła, która jest odbijana od powierzchni w kierunku obserwatora. Połysk można dopasować, wprowadzając wartość w tym polu lub używając suwaka. Jeśli zostanie utworzona oddzielna mapa połysku, połysk materiału będzie zależny od intensywności kolorów na mapie. Czarne obszary wywołają pełny połysk, białe usuną efekt połysku, a wartości pośrednie będą określały rozmiar podświetlenia.

                          Połyskliwość

                          Definiuje rozproszenie odbitego światła wywołanego ustawieniem Połysk. Niska połyskliwość (wysoki stopień rozproszenia) pozwala uzyskać bardziej realistyczne, mniej skupione światło. Wysoka połyskliwość (niski stopień rozproszenia) powoduje, że światło jest mniej realistyczne, jaśniejsze i wyraźniej podświetlone.

                          Dopasowywanie ustawień Połysk (lewa liczba) i Połyskliwość (prawa liczba).

                          Jeśli obiekt 3D zawiera tekstury więcej niż 9 typów (maksimum obsługiwane przez program Photoshop), dodatkowe tekstury są wyświetlane w panelu Warstwy oraz na liście Tryb malowania 3D. Aby wyświetlić tę listę, wybierz polecenie 3D > Tryb malowania 3D lub użyj menu Maluj na w sekcji Scena panelu 3D.

                          Odblaski

                          Jest to kolor wyświetlany dla właściwości odblaskowych (na przykład obszarów oświetlonych połysku i połyskliwości).

                          Otoczenie

                          Pozwala ustawić kolor światła otoczenia widocznego na odblaskowych powierzchniach. Ten kolor jest łączony z globalnym kolorem otoczenia, ustawionym dla całej sceny.

                          Załamanie

                          Umożliwia ustawienie współczynnika załamania w przypadku ustawienia jakości sceny na Śledzenie promieni i wybrania opcji Załamania w oknie dialogowym 3D > Ustawienia renderowania. Załamanie definiuje zmianę kierunku światła występującą na styku dwóch ośrodków (na przykład powietrza i wody) o różnych współczynnikach załamania. Wartość domyślna dla nowych materiałów wynosi 1, 0 (tyle, co przybliżona wartość dla powietrza).

                          Próbkowanie i stosowanie materiałów bezpośrednio na obiektach

                          Narzędzie Upuszczanie materiału 3D działa podobnie do tradycyjnego narzędzia Wiadro z farbą, umożliwiając użytkownikowi próbkowanie i stosowanie materiałów bezpośrednio na obiektach 3D.

                           Wybierz narzędzie Upuszczanie materiału 3D  na panelu 3D.

                           Przesuń wskaźnik nad obiekt 3D w oknie dokumentu Jeśli wokół próbkowanego materiału zostanie wyświetlony kontur, kliknij, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

                           Przesuń wskaźnik w celu wyświetlenia konturu materiału, który ma zostać zmieniony, i kliknij.

                          Wybieranie materiałów bezpośrednio na obiektach

                           Na panelu 3D przytrzymaj wskaźnik myszy na narzędziu Upuszczanie materiału 3D  i wybierz Narzędzie wyboru materiału 3D 

                           Przesuń wskaźnik nad obiekt 3D w oknie dokumentu Jeśli wokół wybranego materiału zostanie wyświetlony kontur, kliknij.

                          Stosowanie, zapisywanie i wczytywanie ustawień domyślnych materiałów

                          Ustawienia domyślne materiałów umożliwiają szybkie stosowanie grup ustawień tekstur. Domyślne ustawienia predefiniowane obejmują tekstury popularnych typów, takie jak stal, tkanina czy drewno.

                          Kliknij podgląd materiału, aby wyświetlić panel podręczny ustawień domyślnych.

                          Na panelu 3D kliknij podgląd materiału.

                          Na panelu podręcznym ustawień domyślnych wykonaj dowolną z następujących czynności:

                          • Aby zastosować ustawienia domyślne, kliknij dwukrotnie podgląd miniaturki.

                          • Aby utworzyć ustawienia domyślne z bieżących ustawień tekstur, kliknij ikonę menu podręcznego  i wybierz opcję Nowy materiał.

                          • Aby zmienić nazwę lub usunąć wybrane ustawienia domyślne, kliknij ikonę menu podręcznego i wybierz opcję Zmień nazwę lub Usuń materiał.

                          • Aby zapisać bieżącą grupę ustawień domyślnych, kliknij ikonę menu podręcznego i wybierz opcję Zapisz materiały.

                          • Aby zmienić wyświetloną grupę, kliknij ikonę menu podręcznego. Następnie wybierz opcję Resetuj materiały w celu przywrócenia zapisanej grupy, Ładuj materiały w celu dołączenia zapisanej grupy lub Zastąp materiały.

                          Kliknij ikonę folderu obok typu mapy tekstury.

                          Wybierz polecenie Nowa tekstura.

                          Wprowadź nazwę, wymiary, rozdzielczość i tryb kolorów nowej mapy, a następnie kliknij przycisk OK.

                          Aby dopasować proporcje do istniejącej mapy tekstury, można wyświetlić jej wymiary, umieszczając kursor myszy nad nazwą mapy tekstury na panelu Warstwy.

                          Nazwa nowej mapy tekstury zostanie wyświetlona obok typu mapy tekstury na panelu Materiały. Zostanie również dodana do listy tekstur dla warstwy 3D na panelu Warstwy. Nazwa domyślna jest tworzona z typu mapy tekstury dołączonego do nazwy materiału.

                          Wczytywanie mapy tekstury

                          Dla każdego z 9 dostępnych typów map tekstur można wczytać istniejący plik tekstury 2D.

                          Kliknij ikonę folderu obok typu tekstury.

                          Wybierz polecenie Wczytaj teksturę, a następnie wybierz i otwórz plik tekstury 2D.

                          Tworzenie mapy tekstury nierówności

                          Mapa tekstury nierówności wypełniona neutralną wartością w skali szarości pozwala uzyskać szerszy zakres dopasowania podczas malowania na niej.

                          W panelu Narzędzia kliknij próbkę Ustaw kolor tła.

                          W próbniku kolorów ustaw jasność na 50% i ustaw równe wartości kanałów R, G i B. Kliknij przycisk OK.

                          W panelu 3D kliknij ikonę folderu obok pola Nierówność.

                          Wybierz następujące ustawienia w oknie dialogowym Nowy:

                          • Dla opcji Tryb kolorów wybierz wartość Skala szarości.

                          • Dla opcji Zawartość tła wybierz wartość Kolor tła.

                          • (Opcjonalnie) Ustaw szerokość i wysokość tak, aby dopasować wymiary do mapy tekstury zmiękczenia przypisanej do materiału.

                          Mapa tekstury nierówności zostanie utworzona i dodana do plików map tekstur dostępnych na panelu Materiały. Pojawi się również na panelu Warstwy.

                          Otwieranie mapy tekstury do edycji

                          Kliknij ikonę obrazu i wybierz polecenie Otwórz teksturę.

                          Mapa tekstury zostanie otwarta jako obiekt inteligentny w odrębnym oknie dokumentu. Po zmodyfikowaniu tekstury uaktywnij okno dokumentu modelu 3D, aby obejrzeć zmiany na modelu. html" target="_blank">Edytowanie tekstu 3D.

                          Kliknij ikonę obrazu

                          Wybierz polecenie Usuń teksturę.

                          Jeśli usunięta tekstura jest plikiem zewnętrznym, można wczytać ją ponownie, używając polecenia Wczytaj teksturę dostępnego w menu mapy tekstury. Tekstury, do których istnieją wewnętrzne odniesienia w pliku 3D, można przywrócić przy użyciu polecenia Cofnij lub Krok do tyłu.

                          Edytowanie właściwości tekstur

                          Mapa tekstury jest stosowana do określonego obszaru powierzchni modelu. Jest to zależne od jej parametrów odwzorowania UV. W razie potrzeby można poprawić odwzorowanie tekstury na modelu, dopasowując skalę i przesunięcie za pomocą współrzędnych u i v.

                          Wybierz polecenie Edytuj preferencje.

                          Wybierz warstwę docelową i ustaw wartości Skala UV oraz Przesunięcie UV. Można wprowadzać wartości bezpośrednio lub używać suwaków.

                          Cel

                          Określa, czy ustawienia mają zastosowanie do pojedynczej warstwy, czy do obrazu kompozytowego.

                          Skala UV

                          Pozwala zmieniać rozmiary odwzorowywanych tekstur. Aby utworzyć powtarzający się wzorek, zmniejsz tę wartość.

                          Przesunięcie UV

                          Umożliwia zmienianie położenia odwzorowywanych tekstur.

                          Światła 3D oświetlają modele pod różnymi kątami, pozwalając uzyskać realistyczną głębię i cienie.

                          Dodawanie lub usuwanie pojedynczych świateł

                          Na panelu 3D wykonaj jedną z następujących czynności:

                          • Aby dodać światło, kliknij przycisk Utwórz nowe światło  i wybierz typ światła:

                           • Światła ze źródłami punktowymi świecą we wszystkich kierunkach, tak jak żarówki.

                           • Światła punktowe dają światło w kształcie stożka, który można dopasować.

                           • Światła nieskończone świecą z jednej płaszczyzny kierunku, co przypomina światło słoneczne.

                           • Światła z obrazem rzucają oświetlony obraz na scenę 3D.

                          • Aby usunąć światło, wybierz je z listy w górnej części sekcji Światła  w dolnej części panelu.

                          Dostosowywanie właściwości świateł

                          W sekcji Światła  panelu 3D wybierz światło z listy.

                          W dolnej części panelu ustaw następujące opcje:

                          Ustawienie predefiniowane

                          powoduje zastosowanie zapisanej grupy świateł i ustawień. (Zobacz Zapisywanie, zastępowanie lub dodawanie grup świateł. )

                          Intensywność

                          Pozwala dopasować jasność.

                          Kolor

                          Określa kolor światła. Klikając to pole, można otworzyć próbnik kolorów.

                          Obraz

                          W przypadku świateł z obrazem określa bitmapę lub plik 3D. (W celu uzyskania szczególnie intensywnych efektów należy spróbować użyć 32-bitowych obrazów HDR. )

                          Utwórz cienie

                          Powoduje rzucanie cieni przez powierzchnie na pierwszym planie na powierzchnie tła, przez siatkę na tę samą siatkę lub przez jedną siatkę na drugą. Wyłączenie tej opcji umożliwia nieznaczne poprawienie wydajności.

                          Miękkość

                          Powoduje rozmycie krawędzi cieni, dzięki czemu zanikają stopniowo.

                          W przypadku świateł ze źródłami punktowymi i punktowych ustaw następujące dodatkowe opcje:

                          Punkt skupienia

                          (Tylko dla świateł punktowych) Określa szerokość jasnego środka światła.

                          Zanik

                          (Tylko dla świateł punktowych) Określa zewnętrzną szerokość światła.

                          Użyj tłumienia

                          Opcje Wewnętrzne i Zewnętrzne określają stożek tłumienia i szybkość zmniejszania natężenia światła wraz z rosnącą odległością od obiektów. Gdy obiekt jest bliżej niż ograniczenie Wewnętrzne, światło ma pełne natężenie. Gdy obiekt jest dalej niż ograniczenie Zewnętrzne, natężenie światła jest zerowe. Dla odległości pośrednich światło jest tłumione liniowo (od pełnego natężenia do zera).

                          Umieść wskaźnik nad opcjami Punkt skupienia i Zanik oraz nad opcjami tłumienia Wewnętrzne i Zewnętrzne. Czerwona otoczka ikony z prawej strony wskazuje element świetlny, dla którego te opcje mają zastosowanie.

                          Określanie położenia świateł

                          W sekcji Światła  panelu 3D wybierz jedną z następujących opcji:

                          Narzędzie Obrót

                          (Tylko dla świateł punktowych, nieskończonych oraz świateł z obrazem) Pozwala obracać światło przy zachowaniu jego położenia w przestrzeni 3D.

                          Aby szybko nakierować światło na określony obszar, kliknij w oknie dokumentu, trzymając naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

                          Narzędzie Panoramowanie

                          (Tylko dla świateł punktowych i ze źródłami punktowymi) Umożliwia przesunięcie światła do innego położenia na tej samej płaszczyźnie 3D.

                          Narzędzie Przesuwanie

                          (Tylko dla świateł punktowych i ze źródłami punktowymi) Pozwala przesunąć światło na inną płaszczyznę 3D.

                          Światło ze źródłem punktowym w punkcie początkowym

                          (Tylko dla świateł punktowych) Kieruje światło do środka modelu.

                          Przenieś do bieżącego widoku

                          Umieszcza światło w położeniu kamery.

                          Aby dokładnie ustawiać położenie świateł z obrazem, należy użyć opcji Oś 3D, która zawinie obraz wokół sfery. html#3d_axis_photoshop_extended">Oś 3D.

                          Dodawanie linii pomocniczych świateł

                          Linie pomocnicze świateł stanowią punkty odniesienia w przestrzeni podczas dopasowywania sceny. Wskazują one typy, kąty i tłumienie poszczególnych świateł. Światła ze źródłami punktowymi są wyświetlane jako kule, światła punktowe jako stożki, a światła nieskończone jako linie.

                          U dołu panelu 3D kliknij ikonę przełączania  i wybierz opcję Światło 3D.

                          W sekcji 3D okna dialogowego Preferencje można zmieniać kolory linii pomocniczych.

                          Linie pomocnicze świateł:
                          A. Światło ze źródłem punktowym B. Światło punktowe C. Światło nieskończone

                          Zapisywanie, zastępowanie lub dodawanie grup świateł

                          Zapisanie grup świateł jako ustawienia predefiniowanego umożliwia ich ponowne używanie w późniejszym czasie. Aby dołączyć ustawienie predefiniowane do innych projektów, należy dodać je do istniejących świateł lub zastąpić istniejące światła.

                          Z menu panelu 3D  wybierz dowolną z następujących opcji:

                          Zapisz ustawienia predefiniowane świateł

                          Powoduje zapisanie bieżącej grupy świateł jako predefiniowanej, dzięki czemu można wczytać ją ponownie za pomocą poniższych poleceń.

                          Dodaj światła

                          Pozwala dodać wybrane światła predefiniowane do istniejących świateł.

                          Zastąp światła

                          Umożliwia zastąpienie istniejących świateł wybranymi światłami predefiniowanymi.

                          Więcej materiałów tego typu

                          • Tworzenie nakładek UV

Procedura ustawiania 3d Hobby Shop Edge540

Bezpośredni link do pobrania Procedura ustawiania 3d Hobby Shop Edge540

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura ustawiania 3d Hobby Shop Edge540