Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Elpap12

Podręcznik bezpieczeństwa Epson Elpap12 jest wyjątkowym narzędziem, które oferuje wszystkie potrzebne informacje na temat bezpieczeństwa i chroni użytkowników przed niebezpieczeństwami. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania drukarki, w tym informacje dotyczące odpowiedzialnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi i wszelkich czynności serwisowych. Podręcznik oferuje również informacje na temat bezpiecznego użytkowania komputera, w tym zapobiegania zagrożeniom w sieci, zasad bezpiecznego przechowywania danych oraz dostępnych funkcji zabezpieczających. Podręcznik jest nieocenionym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą zapewnić sobie i swoim danym maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Elpap12

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Symbole przedstawione poniżej są stosowane w tym podręczniku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości używania tego produktu oraz w celu uniknięcia zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkownika oraz osób postronnych i otoczenia.

Symbole są identyfikowane przez stopień ich ważności, zgodnie z poniższymi definicjami. Przed zapoznaniem się z treścią tego podręcznika należy koniecznie dokładnie zapoznać się ze znaczeniem tych symboli.

OSTRZEŻENIE:

Należy dokładnie stosować się do ostrzeżeń, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała.

PRZESTROGA:

Należy zwracać uwagę na przestrogi, aby uniknąć drobnych obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub utraty danych,

Uwaga:

Uwagi zawierają ważne informacje i są przydatnymi wskazówkami na temat obsługi sprzętu.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

Należy upewnić się, że stosowany jest określony zasilacz sieciowy. Podłączenie do nieprawidłowego źródła zasilania może spowodować pożar.

Etykiety ostrzegawcze

Etykiety ostrzegawcze umieszczone na produkcie wskazują, jakie niżej opisane środki ostrożności należy zachować.

PRZESTROGA:
Nie wolno dotykać głowicy termicznej i sąsiadujących miejsc podczas używania lub krótko po użyciu. Po zakończeniu drukowania głowica termiczna i sąsiadujące miejsca mogą być bardzo gorące.

1 Informacje wstępne Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Inne informacje o tym urządzeniu Dodatek Informacji, których nie możesz znaleźć w wersji papierowej podręczników, znajdziesz w podręcznikach dostępnych na stronie internetowej ( lub na panelu operatorskim. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa".

2

3 SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia... 2 Uwagi... 3 Typy urządzeń Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Podręczniki do tego urządzenia... 5 Lista podręczników... 7 Jak korzystać z instrukcji obsługi... 10 Formaty instrukcji użytkownika Należy przeczytać podręczniki HTML... 10 Czytanie podręczników HTML na panelu operacyjnym Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia... 13 Zasady bezpieczeństwa... 14 Bezpieczeństwo pracy Wymagane środki ostrożności... 14 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia... 22 Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE Symbole dla ziemi, izolacji i przełącznika zasilania Inne informacje o tym urządzeniu Przepisy i regulacje prawne... 23 Zabronione powielanie i drukowanie... 23 Bezpieczeństwo korzystania z lasera... 23 Uwaga dla użytkowników z krajów EEA Uwagi dla użytkowników zespołu faksu Oddziały zagraniczne i informacje o emisjii hałasu Dyrektywa EMC... 25 Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach) Dodatek Znaki towarowe

4 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole użyte w tym podręczniku W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje na aspekty, na które należy zwrócić uwagę korzystając z urządzenia, oraz opisy prawdopodobnych przyczyn problemów z papierem, uszkodzeń oryginałów lub utraty danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać. Dotyczy dodatkowych opisów funkcji urządzenia oraz wskazówki jak rozwiązywać błędy użytkowników. Symbol umieszczany na końcu sekcji. Wskazuje, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje. [] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. Wskazuje instrukcję obsługi wyświetloną na panelu operacyjnym. Wskazuje, że instrukcja jest w formie arkuszy. (głównie w Europie i Azji), (głównie w Europie) lub (głównie w Azji) (głównie w Ameryce Północnej) Te dwa symbole informują o różnicach między funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B. Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu używanego przez ciebie modelu. Szczegółowe informacje dotyczące symboli używanych w tym modelu, patrz Getting Started. Zastrzeżenia W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. 2

5 Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Uwagi Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia. Kolory na przyciskach kolorów lub kole barw mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych kopii. Próbki kolorów zawarte w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od kolorów na właściwych kopiach. Typy urządzeń Przed zapoznaniem się z podręcznikami należy sprawdzić typ urządzenia. Typ 1: MP C306ZSP/MP C306ZSPF Typ 2: MP C406ZSPF W niektórych krajach pewne typy mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego. W niektórych krajach część wyposażenia opcjonalnego może być niedostępna. W zależności od danego kraju, pewne moduły mogą być opcjonalne. 3

6 4

7 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Ten rozdział opisuje podręczniki do tego urządzenia. Podręczniki do tego urządzenia Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Informacje na temat różnych czynności związanych z obsługą urządzenia znajdują się w odpowiednich podręcznikach. Nośniki różnią się w zależności od podręcznika. Aby przeglądać podręczniki w plikach PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader. Aby przeglądać podręczniki w wersji html, na komputerze należy zainstalować przeglądarkę internetową. Podręcznik użytkownika Jeśli chodzi o podstawowe użycie tego urządzenia, często używanych funkcji, rozwiązywanie problemów gdy pojawi się komunikat o błędzie, itp., podsumowania są pokazane poniżej dla każdej instrukcji obsługi. Informacje wstępne Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać rozdział niniejszego podręcznika zatytułowany Zasady bezpieczeństwa. Opisuje także każdą regulację i zgodność środowiskową. Start Guide Opisuje jak czytać podręczniki na panelu operacyjnym. Opisuje także jak zalogować się do urządzenia. Easy Search Można wyszukiwać opis tego, co chcesz zrobić. Ponadto, charakterystyczne funkcje urządzenia są wyjaśnione. Getting Started Opisuje przygotowania do korzystania z urządzenia, instrukcje obsługi i metody wprowadzania znaków. Paper Specifications and Adding Paper Opisuje sposób ładowania oryginałów i arkuszy oraz o ich specyfikacji. 5

8 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Convenient Functions Opisuje, jak zarejestrować często używane ustawienia, dostosowanie ekranu głównego i wyświetlania strony sieci Web na panelu operacyjnym. Także opisuje jak zarządzać zadaniem. Maintenance and Specifications Opisuje jak wymienić materiały eksploatacyjne i jak zainstalować i czyścić to urządzenie. Opisano tutaj również dane techniczne drukarki i jej opcje. Troubleshooting Zawiera on również przewodnik umożliwiający rozwiązanie najczęściej występujących problemów i usterek związanych z użytkowaniem urządzenia. Copy/ Document Server Faks Print Scan Omawia funkcje kopiarki i serwera dokumentów. Również odnosi się do niniejszej instrukcji dla wyjaśnienia w jaki sposób określić ustawienia dla oryginałów. Wyjaśnia funkcje i działanie faksu. Opisuje jak drukować przy użyciu sterownika drukarki. Opisuje także funkcje dostępne dla drukowania. Opisuje jak skanować dane papieru za pomocą tego urządzenia i jak wysłać zeskanowane dane do komputera i przechować dane. Connecting the Machine/ System Settings Wyjaśnia, jak podłączyć urządzenie do sieci, jak je konfigurować i obsługiwać w środowisku sieciowym. Wyjaśnia również, jak zmienić ustawienia Narzędzi użytkownika oraz jak wprowadzać informacje do Książki adresowej. PostScript 3 Wyjaśnia jak konfigurować i używać PostScript 3 TM. Extended Feature Settings Opisuje, jak skonfigurować funkcje rozszerzone za pomocą panela operacyjnego lub Web Image Monitor. Podręcznik bezpieczeństwa Ten podręcznik jest dla administratorów urządzenia. Wyjaśnia on funkcje zabezpieczeń, których możesz używać, aby zabezpieczyć przed nieautoryzowanym korzystaniem z urządzenia, manipulacją danych czy przeciekiem informacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy następujące ustawienia: Zainstaluj Certyfikat urządzenia. Włączenie szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer). 6

9 Podręczniki do tego urządzenia Zmień nazwę użytkownika i hasło administratora. Więcej szczegółów, patrz Podręcznik bezpieczeństwa. Przed konfiguracją rozszerzonych funkcji ochrony lub autoryzacji użytkownika i administratora należy zapoznać się z treścią podręcznika. Driver Installation Guide Opisuje jak zainstalować i skonfigurować każdy sterownik. Ten podręcznik jest zawarty na CD ze sterownikami. Inne podręczniki Quick Reference Copy Guide Krótki poradnik faksowania Quick Reference Scanner Guide Dodatek Opcja DHCP 204 Możesz pobrać informacje dotyczące certyfikatu urządzenia, bazującego na systemie certyfikacji bezpieczeństwa IT (w dalszej części dokumentu zwanego Certyfikacją CC), ze strony support-download. com/services/device/ccmanual/mp_c306z_c406z/en/ download_admin. html i mp_c306z_c406z/en/download_user. html. Ta informacja dotyczy sposobu konfiguracji urządzenia. Jeśli kupiłeś urządzenie z certyfikatem CC, przed użyciem należy przeczytać instrukcję, aby dokonać odpowiednich ustawień. Lista podręczników Nazwa podręcznika Dołączone podręczniki drukowane Dołączone podręczniki w formacie HTML Podręczniki wyświetlone na panelu operacyjnym Dołączone podręczniki w formacie PDF Podręcznik użytkownika Informacje wstępne Nie Tak *1 Tak *1 Tak Tak Nie Nie Tak Start Guide Tak Nie Nie Tak Easy Search Nie Tak *2 Tak *2 Nie 7

10 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Nazwa podręcznika Dołączone podręczniki drukowane Dołączone podręczniki w formacie HTML Podręczniki wyświetlone na panelu operacyjnym Dołączone podręczniki w formacie PDF Getting Started Nie Tak *2 Tak *2 Nie Paper Specifications and Adding Paper Convenient Functions Maintenance and Specifications Nie Tak *2 Tak *2 Nie Nie Tak *2 Tak *2 Nie Nie Tak *2 Tak *2 Nie Troubleshooting Nie Tak *2 Tak *2 Nie Copy/ Document Server Nie Tak *2 Tak *2 Nie Faks Nie Tak *2 Tak *2 Nie Print Nie Tak *2 Tak *2 Nie Scan Nie Tak *2 Tak *2 Nie Connecting the Machine/ System Settings Nie Tak *2 Tak *2 Nie PostScript 3 Nie Tak *3 Tak *3 Nie Extended Feature Settings Podręcznik bezpieczeństwa Driver Installation Guide Quick Reference Copy Guide Krótki poradnik faksowania Nie Tak *2 Tak *2 Nie Nie Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak *2 Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Tak 8

11 Podręczniki do tego urządzenia Nazwa podręcznika Dołączone podręczniki drukowane Dołączone podręczniki w formacie HTML Podręczniki wyświetlone na panelu operacyjnym Dołączone podręczniki w formacie PDF Quick Reference Scanner Guide Nie Nie Nie Tak *1 Podręczniki te są dostępne w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, fińskim, portugalskim, polskim, czeskim, węgierskim, katalońskim, tureckim i greckim. *2 Podręczniki te są dostępne w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim. *3 Ten podręcznik dostępny jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i holenderskim. 9

12 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Jak korzystać z instrukcji obsługi W tym rozdziale opisano Instrukcje obsługi tego urządzenia. Formaty instrukcji użytkownika Instrukcje użytkowania tego urządzenia dostępne są w następujących formatach: Drukowane podręczniki Podręczniki w formacie HTML Podręczniki wyświetlone na panelu operacyjnym Podręczniki w formacie PDF Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zawartości każdego podręcznika, patrz str. 5 "Podręczniki do tego urządzenia". Różne instrukcje dostępne są w różnych formatach. Szczegóły na temat dostępności, patrz str. 7 "Lista podręczników". Należy przeczytać podręczniki HTML Aby przeczytać podręczniki HTML zalecane są następujące przeglądarki: Internet Explorer 8/9/10/11 Firefox 29 Safari Chrome 35 Jeśli JavaScript jest wyłączony lub niedostępny w twojej przeglądarce, nie będziesz mógł używać pewnych przycisków w dokumentacji HTML. Wymagana rozdzielczość ekranu to co najmniej 1024 x 768 pikseli. Z Pomocy w prawym górnym rogu strony można dowiedzieć się, jak korzystać z podręczników HTML. Wśród zagadnień poruszonych w Pomocy znajdują się wyjaśnienia dotyczące ikon i przycisków, które pojawiają się w podręcznikach HTML. Wyszukanie informacji o czynnościach, które użytkownik może lub chce wykonać Za pomocą łatwego wyszukiwania Easy Search, użytkownik może odnaleźć informacje na temat możliwości urządzenia oraz funkcji, z której chce skorzystać. 1. Należy kliknąć Easy Search w prawym górnym rogu strony. 2. Aby wyświetlić interesujący użytkownika temat należy kliknąć odpowiedni tytuł. 10

13 Jak korzystać z instrukcji obsługi Wyszukiwanie przy użyciu słowa kluczowego Podręcznik HTML można przeszukać. W tej części wyjaśniono, jak wyszukać słowo dupleks. Należy wpisać dupleks w polu wyszukiwarki w lewym górnym rogu strony. Klliknąć. Pojawi się lista tytułów oraz opisów, zawierających słowo dupleks. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie wyników wyszukiwania. Ponadto można skorzystać z rozwijanego menu, aby wybrać podręcznik. 3. Aby wyszukać interesujące nas zagadnienie, należy użyć słów kluczowych. W zależności od wpisanego słowa, mogą zostać wyświetlone również powiązane z nim słowa kluczowe. Zagadnienia, w których zostało użyte słowo kluczowe, zostaną wyświetlone w oknie wyników wyszukiwania. Jeśli pomiędzy słowami kluczowymi zostanie wpisana spacja, wyświetlą się strony, które zawierają oba słowa. Na przykład wpisanie słów dupleks i kopia rozdzielonych spacją spowoduje wyświetlenie w oknie wyników wyszukiwania zagadnień zawierających oba te słowa. Czytanie podręczników HTML na panelu operacyjnym Można również czytać podręczniki HTML na panelu operacyjnym. Więcej informacji o czytaniu podręczników na panelu operacyjnym znajduje się w podręczniku uruchomienia. 11

14 12 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem

15 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Rozdział ten opisuje środki ostrożności. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Znaczenie symboli bezpieczeństwa dla tego urządzenia są następujące: Ostrzeżenie Ostrzeżenie; wiązka laserowa Nie dotykać Nie wrzucaj do ognia Nie należy używać środków czyszczących Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Uwaga, gorąca powierzchnia 13

16 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Zasady bezpieczeństwa Bezpieczeństwo pracy W podręczniku użyto następujących ważnych symboli: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować drobne lub średnie obrażenia ciała lub zniszczenie sprzętu. Wymagane środki ostrożności Ta sekcja opisuje środki ostrożności, które należy zawsze zachować podczas używania urządzenia. Dopuszczalne środowiska użytkowania urządzenia Ta sekcja objaśnia środki ostrożności w środowiskach, w których urządzenie może być używane. W pobliżu urządzenia nie należy stosować łatwopalny sprayów lub rozpuszczalników. Ponadto, należy unikać umieszczania tych przedmiotów w pobliżu urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie stawiać wazonów, doniczek z kwiatami, kubków, kosmetyków, niewielkich metalowych przedmiotów, pojemników z wodą ani innymi płynami. Rozlanie lub dostanie się takich przedmiotów czy zawartych w nich substancji do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem. Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i kurzu. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Nie ustawiaj urządzenia na pochyłej lub niestabilnej powierzchni. Przewrócenie urządzenia może spowodować obrażenia ciała. 14

17 Zasady bezpieczeństwa Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. W przeciwnym razie może dojść do przewrócenia sie urządzenia, co może spowodować obrażenia ciała. Należy się upewnić, że pomieszczenie, w którym użytkowane jest urządzenie, jest dobrze wentylowane i przestronne. Dobra wentylacja jest szczególnie ważna w przypadku, gdy urządzenie jest często używane. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem wewnętrznych komponentów. Podłączanie wtyczek i kabli zasilających Sekcja ta objaśnia środki bezpieczeństwa dotyczące podłączania kabli i wtyczek zasilających. Nie należy korzystać ze źródeł zasilania innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. Nie należy korzystać z częstotliwości innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. Nie należy korzystać z adapterów z wieloma gniazdami. Nie należy stosować przedłużaczy. Nie należy korzystać z przewodów zasilania, które są uszkodzone, złamane lub zmodyfikowane. Nie należy również stosować przewodów zasilania, które były przyciśnięte przez ciężkie obiekty, wyciągane z użyciem nadmiernej siły lub w znacznym stopniu wygięte. Dotykanie styków wtyczki kabla zasilania metalowym przedmiotem grozi pożarem lub porażeniem prądem. Dostarczony kabel zasilający jest przeznaczony tylko do użytku z tym urządzeniem. Nie należy używać go z innymi urządzeniami. 15

18 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Dotykanie wtyczki mokrymi rękoma jest niebezpieczne. Może to spowodować porażenie prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, warstwa izolacyjna zdarta lub okablowanie wewnętrzne uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu celem wymiany. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. Należy co najmniej raz w roku odłączyć wtyczkę od gniazdka ściennego i sprawdzić następujące punkty: Istnieją wypalania na wtyczce. Wtyki wtyczki są zniekształcone. Jeżeli istnieje którykolwiek z powyższych warunków, nie używać wtyczki i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem. Korzystanie z wtyczki może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego co najmniej raz w roku i sprawdzić następujące punkty: Wewnętrzne przewody zasilające są wystające, połamane, itp. Powłoka kabla zasilającego ma pęknięcia lub wgniecenia. Podczas zgniecenia przewódu zasilającego, zasilanie włącza się i wyłącza. Część przewód zasilającego staje się gorąca. Przewód zasilający jest zniszczony. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków istnieje, nie używaj kabla zasilającego i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. Należy się upewnić, że wtyczka przewodu zasilającego jest całkowicie wpięta do gniazda naściennego. Źle wpięta wtyczka może powodować niestabilne połączenie, w wyniku którego może dojść do niebezpiecznego gromadzenia się ciepła. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni lub dłuższy okres czasu, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. 16

19 Zasady bezpieczeństwa Wyciągając przewód zasilający z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego. Co najmniej raz do roku należy wyjąć wtyczkę z gniazda ściennego i oczyść styki oraz obszar wokół nich. Gromadzenie się kurzu na wtyczce stwarza zagrożenie pożarem. Przed rozpoczęciem przeprowadzania czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że przewód zasilający odłączony jest od gniazdka. Zasilanie V, 5 A, 50/60 Hz Pamiętaj, aby podłączyć kabel zasilający do gniazda, jak podano powyżej. Dla użytkowników w Norwegiii, produkt ten jest również przystosowany do pracy z informatycznym systemem dystrybucji zasilania o napięciu fazowym równym 230 V. Używanie urządzenia głównego Ta sekcja objaśnia środki bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas używania urządzenia głównego. Urządzenie należy umieścić możliwie najbliżej gniazdka naściennego. Umożliwi to łatwe odłączenie kabla zasilającego w przypadku niebezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie emituje dym lub zapach, lub jeżeli zachowuje się nieprawidłowo, należy natychmiast wyłączyć jego zasilanie. Po wyłączeniu zasilania, wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania z gniazda. Następnie należy skontaktować się z pracownikiem serwisu i zgłosić problem. Nie należy korzystać z urządzenia. Jeżeli do wnętrza urządzenia wpadną metalowe przedmioty, woda lub inne płyny, należy natychmiast wyłączyć jego zasilanie. Nie należy dotykać urządzenia, jeżeli w najbliższej okolicy nastąpiło uderzenie pioruna. 17

20 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie. Materiały wykonane z polietylenu (torby itd. ) dostarczone z tym urządzeniem należy trzymać z dala od dzieci. Zasłonięcie tego typu materiałem ust lub nosa dziecka może spowodować uduszenie. Odłącz kabel zasilający z gniazdka przed przeniesieniem urządzenia. Podczas przesuwania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić kabla zasilającego, jeśli dostanie się on pod urządzenie. Niestosowanie się do tych środków bezpieczeństwa może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeżeli konieczne jest przesuniecie urządzenia w sytuacji kiedy podłączona jest opcjonalna kaseta na papier, nie należy naciskać na górną część jednostki głównej. Może to spowodować odłączenie opcjonalnej kasety na papier, czego skutkiem mogą być obrażenia. Jeśli zainstalowane są dwa lub trzy zespoły kaset na papier, proszę nie wyjmować jednocześnie więcej niż jednej kasety podczas wymiany, uzupełniania papieru lub usuwania zablokowanego papieru. Silny nacisk na górne powierzchnie urządzenia może spowodować awarię i/lub zranienie użytkownika. Jeśli wymagane jest podniesienie urządzenia (na przykład podczas przenoszenia na inne piętro), należy skontaktować się w przedstawicielem serwisu. Nie należy podejmować prób uniesienia urządzenia bez pomocy przedstawiciela serwisu. Urządzenie ulegnie uszkodzeniu podczas przewrócenia lub upadku, co może spowodować awarię lub narazić użytkowników na uszkodzenia ciała. Nie należy patrzeć w światło lampy. Może ono uszkodzić wzrok. Nie trzymaj panela operacyjnego podczas przenoszenia urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie panela operacyjnego, awarię, lub spowodować obrażenia ciała. Podczas opuszczania ADF trzymaj ręce z daleka od uchwytów i szyby ekspozycyjnej. W przeciwnym razie grozi to przycięciem rąk lub palców. Sposób postępowania z elementami znajdującymi się wewnątrz urządzenia Ta sekcja objaśnia środki ostrożności dotyczące czyszczenia wnętrza urządzenia. 18

21 Zasady bezpieczeństwa Nie zdejmuj żadnych pokryw ani nie odkręcaj żadnych śrub innych niż te określono w niniejszym podręczniku. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie grozi porażeniem, oraz elementy laserowe, które mogą spowodować utratę wzroku. Jeśli wewnętrzne komponenty urządzenia wymagają konserwacji, regulacji lub naprawy, skontaktuj się z przedstawicielem działu sprzedaży lub serwisu. Nie należy samodzielnie próbować demontażu lub modyfikacji tego urządzenia. Grozi to poparzeniami i porażeniem prądem. Ponownie zwracamy uwagę, iż obserwacja komponentów laserowych wewnątrz urządzenia może spowodować utratę wzroku. Niektóre z wewnętrznych komponentów urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas usuwania źle podanych arkuszy papieru. W przeciwnym razie grozi to poparzeniami. Niektóre wewnętrzne elementy urządzenia mogą być delikatne. Podczas usuwania zaciętego papieru nie należy dotykać czujników, złączy, lamp LED lub innych delikatnych części, które wskazano w podręczniku Rozwiązywanie problemów. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia drukarki. Podczas wyjmowania zaciętego papieru, uważaj, żeby nie przyciąć lub poranić palców. Podczas ładowania papieru należy chronić palce przed przytrzaśnięciem i zranieniem. Podczas gdy środki bezpieczeństwa zostały zainstalowane w celu zapobiegania wypadkom, nie wolno dotykać rolek urządzenia podczas działania. Może to spowodować obrażenia. Jeśli wnętrze urządzenia nie będzie regularnie czyszczone, spowoduje to nagromadzenie kurzu. Nagromadzenie kurzu we wnętrzu urządzenia może być przyczyną pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat opłat za czyszczenie wnętrza urządzenia, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. Obsługa materiałów eksploatacyjnych Ta sekcja objaśnia środki ostrożności dotyczące obsługi materiałów eksploatacyjnych. Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Grozi to poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem. 19

22 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Nie przechowuj tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner w pobliżu otwartych płomieni. Grozi do pożarem i poparzeniami. Nie należy używać odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera (także zużytego). Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Jednakże, możliwe jest użycie odkurzacza, który jest przeciwwybuchowy i przeciwpyłowy. Jeżeli toner wysypie się na podłogę, usuń rozsypany toner powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby toner nie rozproszył się. Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie. Nie należy miażdżyć ani ściskać pojemników na toner. Może to spowodować wylaniem toneru, co może wiązać się z zabrudzeniem skóry, odzieży oraz podłogi, a także z przypadkowym wchłonięciem. Przechowywany toner (nowy lub używany), pojemniki z tonerem i komponenty, które miały kontakt z toner należy trzymać z dala od dzieci. W przypadku dostania się tonera (lub zużytego tonera) do dróg oddechowych należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem. Jeżeli toner (lub zużyty toner) dostał się do oczu, należy je niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody. Jeśli toner (lub zużyty toner) zostanie połknięty, należy jego stężenie rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) z ubiorem. Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Ciepła woda spowoduje utrwalenie tonera znajdującego się na materiale, uniemożliwiając usunięcie plamy. 20

23 Zasady bezpieczeństwa Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) ze skórą. W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem. Przy wymianie tonera lub zużytego tonera lub materiałow eksploatacyjnych z tonerem, upewnij się, że toner nie rozsypał się. Po wymianie materiałów eksploatacyjnych włóż je do worka. W materiałach eksploatacyjnych z przykrywką, upewnij się, że pokrywa jest zamknięta. Nie należy podejmować prób drukowania na zszytych arkuszach, foli aluminiowej, kalce maszynowej ani na innych typach papieru przewodzącego. Grozi to pożarem. Trzymaj karty SD lub urządzenia pamięci masowej z dala od dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę SD lub urządzenie pamięci masowej należy skonsultować się z lekarzem. 21

24 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Ta sekcja wyjaśnia etykiety związane z informacjami o bezpieczeństwie tego urządzenia. Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE Na urządzeniu znajdują się etykiety NIEBEZPIECZEŃSTWO oraz OSTRZEŻENIE w miejscach wskazanych poniżej. Ze względów bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi obsługi urządzenia. 1 DCQ Elementy o wysokiej temperaturze. Odczekaj chwilę aby pozwolić na schłodzenie zespołu grzejnego zanim usuniesz zacięty papier. Symbole dla ziemi, izolacji i przełącznika zasilania Symbole dla ziemi, izolacji i przełącznika zasilania, które są używane dla tego urządzenia są następujące:: ZASILANIE WŁĄCZONE: TRYB CZUWANIA 22

25 3. Inne informacje o tym urządzeniu Ten rozdział opisuje prawa i przepisy dotyczące tego urządzenia. Przepisy i regulacje prawne Zabronione powielanie i drukowanie Niedozwolone jest kopiowanie lub drukowanie materiałów, których powielanie jest zakazane na mocy przepisów prawa. Generalnie lokalne prawo nie zezwala na powielanie następujących materiałów: banknotów, znaków opłaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, czeków bankierskich, czeków, paszportów, dokumentów prawa jazdy. Powyższa lista zawiera tylko wybrane przykłady i nie jest wyczerpująca. Nie bierzemy odpowiedzialności za jej kompletność i dokładność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności powielania określonych materiałów zalecamy zasięgnięcie opinii prawnika. Bezpieczeństwo korzystania z lasera Bezpieczeństwo korzystania z laserów typu 1 Urządzenie spełnia wymagania normy IEC:2007 (EN:2007) dla produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera cztery diody laserowe, długość fali nanometrowej Kąt rozbieżności promienia to 28 stopni (minimalnie) i 35 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 10 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Maksymalna moc źródła światła to 9 miliwatów. Na tylnej ściance urządzenia znajduje się następująca etykieta: Ostrzeżenie Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podręczniku, jak również stosowanie procedur innych niż opisane poniżej może prowadzić do szkodliwego napromieniowania. 23

26 3. Inne informacje o tym urządzeniu Bezpieczeństwo korzystania z laserów typu 2 Urządzenie spełnia wymagania normy IEC:2007 (EN:2007) dla produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera cztery laserowe matryce fotodiodowe 2ch (2ch-LDA), o długości fali nanometrów dla każdego emitera. Kąt rozbieżności promienia to 15 stopni (minimalnie) i 25 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 13 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Maksymalna moc źródła światła to 15 miliwatów. Uwaga dla użytkowników z krajów EEA Zaświadczenie zgodności Uwaga dla użytkowników z krajów EEA Produkt spełnia wszelkie niezbędne wymogi oraz przepisy Dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 1999 r. o sprzęcie radiowym i telekomunikacyjnym urządzeniach nadawczych oraz wzajemnym uznaniu ich zgodności. Zaświadczenie zgodności CE dostępne jest pod następującym adresem: na stronie należy wybrać odpowiedni produkt. Uwagi dla użytkowników zespołu faksu Zaświadczenie zgodności 24

27 Przepisy i regulacje prawne Uwaga dla użytkowników z krajów EEA Produkt spełnia wszelkie niezbędne wymogi oraz przepisy Dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 1999 r. Uwaga dla użytkowników korzystających z analogowych łączy PSTN w krajach EEA Produkt może łączyć się z analogowymi urządzeniami PSTN w krajach EEA. Lokalna kompatybilność z urządzeniami PSTN uzależniona jest od ustawień przełącznika programowego. W przypadku przenoszenia urządzenia do innego kraju należy skontaktować się z serwisem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w pierwszej kolejności należy skontaktować się z serwisem. Oddziały zagraniczne i informacje o emisjii hałasu Zgodnie z wymogami normy TUV Znak GS, poniżej przedstawiono informacje dotyczace biura UE i firmy przedstawicielskiej. Oddziały zagraniczne Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Emisja hałasu Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO 7779 Dyrektywa EMC Instalacja rdzenia ferrytowego Aby wygłusić zakłócenia RF konieczne jest użycie kabla Ethernet podłączonego do portu z funkcją serwera USB i kabla telefonicznego z rdzeniem ferrytowym. 25

28 3. Inne informacje o tym urządzeniu Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach) This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0. 1 weight% and 0. 01 weight% for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule. 26

29 4. Dodatek Niniejszy dodatek opisuje znaki towarowe dla tego urządzenia. Znaki towarowe Adobe, PostScript, PostScript 3 i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Firefox jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation. Google i Chrome są znakami towarowymi Google Inc. Microsoft, Windows i Internet Explorer to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Safari jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Karta SD jest znakiem towwarowym SD-3C, LLC. Poprawne nazwy przeglądarek Internet Explorer 8, 9, 10 i 11 są następujące: Windows Internet Explorer 8 Windows Internet Explorer 9 Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków. 27

30 MEMO 28 PL PL D A

31 2015

32 PL PL D A

Temat 9. Zagrożenia terrorystyczne i cyberbezpieczeństwo

Na tej lekcji nauczę się wyjaśniać, czym jest terroryzm; opisywać metody zwalczania terroryzmu; postępować właściwie w czasie zagrożenia terrorystycznego; zachowywać się odpowiednio podczas akcji antyterrorystycznej, opisywać, czym jest cyberterroryzm i jakie może przybierać formy; rozpoznawać najczęstsze rodzaje ataków na instytucje państwowe; wymieniać podstawowe cele „Rządowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP”; opisywać konsekwencje, jakie mogą powodować udane ataki na państwową cyberprzestrzeń.

 • Zapoznaj się z lekcją na temat terroryzmu.

Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika

 • Zapoznaj się z materiałem uzupełniającym na temat terroryzmu.
 • Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika

 • Przeczytaj poradnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat zagrożeń terrorystycznych.
 • Typ materiału: Tekst

 • Przeczytaj poradnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat zachowania w czasie alarmu bombowego. pl/web/mswia/alarm-bombowy" target="_blank">Typ materiału: Tekst

 • Przeczytaj rozdział na temat cyberterroryzmu. pl/a/cyberterroryzm/D4HRR86ro" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego">Typ materiału: Tekst

 • Przeczytaj poradnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat cyberbezpieczeństwa. pl/web/mswia/cyberbezpieczenstwo" target="_blank">Typ materiału: Tekst

 • Zapoznaj się z dobrymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa, dostarczanymi w ramach inicjatywy koordynowanej przez CERT Polska w ramach Państwowego Instytutu Badawczego NASK.
 • Typ materiału: Tekst

  Temat 10. Skażenia chemiczne i promieniotwórcze

  Na tej lekcji nauczę się wymieniać źródła zagrożeń biologiczno‑chemicznych; wymieniać etatowe indywidualne środki ochrony przed skażeniami; wykonywać zastępcze środki ochrony dróg oddechowych; charakteryzować zbiorowe środki ochrony; wyjaśniać sposoby zabezpieczenia żywności oraz wody przed skażeniami; opisywać sposób wykonywania zabiegów sanitarnych i specjalnych.

 • Zapoznaj się z lekcją na temat ochrony przed skażeniami. pl/a/ochrona-przed-skazeniami/DKcBNdFjh" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego">Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika

 • Poznaj zasady oznakowania substancji toksycznych. pl/a/oznakowanie-i-substancje-toksyczne/D8gbjkSVW" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego">Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika

 • Przeczytaj poradnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat postępowania w przypadku skażenia substancjami toksycznymi. pl/web/mswia/skazenie-substancja-toksyczna" target="_blank">Typ materiału: Tekst

 • Obejrzyj film „Czy należy bać się promieniotwórczości? ”. pl/a/film/DnZ7nY93x" target="_blank" title="Przejście do serwisu zewnętrznego">Typ materiału: Materiał multimedialny

 • Zapoznaj się z tablicą przedstawiającą przyczyny skażeń radioaktywnych.
 • Typ materiału: Materiał multimedialny

  Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Elpap12

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Elpap12

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Elpap12