Podręcznik pomocy online Black And Decker Ks635

Podręcznik pomocy online Black And Decker Ks635 udostępnia szczegółowe informacje na temat bezpiecznego i wydajnego użytkowania produktu. Zawiera on instrukcje krok po kroku, wyjaśnienia niektórych funkcji oraz porady dotyczące regularnego czyszczenia i konserwacji. Podręcznik zawiera też informacje na temat podstawowych kroków naprawy urządzeń, w tym jak wymienić części i jak wykonać konfigurację sprzętu. Zawiera również wskazówki dotyczące obsługi problemów technicznych i jak skontaktować się z serwisem technicznym, jeśli to konieczne. Podręcznik jest dostępny jako dokument PDF i można go pobrać z witryny internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pomocy online Black And Decker Ks635

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KS227. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KS227, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KS227. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KS227 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KS227

Strona: 1

3130POLSKIZasady bezpiecznej pracyelektronarzêdziamiOstrze¿enie! Podczas stosowania narzêdzielektrycznych, dla zredukowania ryzykapo¿aru, pora¿enia pr¹dem elektrycznym iuszkodzenia cia³a osoby obs³uguj¹cej, nale¿yprzestrzegaæ ni¿ej podanych podstawowychœrodków bezpieczeñstwa. Przedprzyst¹pieniem do korzystania z tego wyrobunale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹, któr¹ powinnosiê zachowaæ do póŸniejszego stosowania.Dla bezpieczeñstwa pracy:• Zalecamy, aby Pañstwo podjêliodpowiednie œrodki, celem zabezpieczenianarz¹du s³uchu, jeœli ciœnienie akustyczneprzekracza poziom 85 dB (A).• Miejsce pracy trzeba utrzymywaæw czystoœci. Nieuporz¹dkowane miejscepracy i sto³y warsztatowe to zaproszeniedo k³opotów i uszkodzeñ cia³a.• Nale¿y uwzglêdniæ warunki pracy.Narzêdzi elektrycznych nie wolnowystawiaæ na deszcz, nie nale¿y tak¿estosowaæ ich w wilgotnych lub mokrychmiejscach. Stanowisko pracy musi byædobrze oœwietlone.• Narzêdzi elektrycznych nie mo¿na u¿ywaærównie¿ tam, gdzie wystêpuje ryzykospowodowania po¿aru albo eksplozji.• Zabezpieczenie przed pora¿eniempr¹dem elektrycznym. Wszêdzie, gdzieto tylko mo¿liwe, nale¿y unikaæ kontaktucia³a z uziemionymi powierzchniami (takimijak np. rury, grzejniki, kuchenki, lodówki).• Trzymaæ z dala od dzieci. Nie wolnodopuszczaæ, aby dzieci dotyka³y narzêdzilub kabla przed³u¿aj¹cego. Wszystkiedzieci trzeba trzymaæ z dala odstanowiska pracy.• Przechowywanie nieu¿ywanychnarzêdzi. Narzêdzia, kiedy nie s¹u¿ywane, nale¿y przechowywaæ wsuchym, wysoko po³o¿onym, zamkniêtymi niedostêpnym dla dzieci miejscu.• Narzêdzi nie wolno forsowaæ.Narzêdzie bêdzie dzia³a³o lepiej ibezpieczniej, gdy pracuje z prêdkoœci¹zgodn¹ z przeznaczeniem.• Nale¿y stosowaæ odpowiednienarzêdzia. Nie wolno u¿ywaæ ma³ychnarzêdzi lub nasadek do wykonywaniaprac przeznaczonych dla narzêdziprzystosowanych do pracy pod du¿ymobci¹¿eniem. Narzêdzi nie wolnostosowaæ do robót, do których nie s¹przeznaczone, na przyk³ad nie wolnostosowaæ pi³y tarczowej do obcinaniaga³êzi drzew lub ciêcia k³ód drewna.• Nale¿y odpowiednio siê ubieraæ. Przypracy nale¿y unikaæ luŸnych ubrañ iwyrobów jubilerskich, gdy¿ mog¹ onezostaæ pochwycone przez poruszaj¹cesiê czêœci urz¹dzenia. Podczas pracy nawolnym powietrzu zaleca siê zak³adaniekauczukowych rêkawic iprzeciwpoœlizgowego obuwia. Dlazabezpieczenia d³ugich w³osów nale¿yzak³adaæ os³ony chroni¹ce w³osy.• Nale¿y stosowaæ szk³azabezpieczaj¹ce. Nale¿y stosowaæmaski ochronne lub maski przeciwpy³owe,jeœli pracê wykonuje siêw pomieszczeniach zapylonych lub te¿zamkniêtych.• Nie wolno nara¿aæ przewodu nauszkodzenie. Przewodu nie wolnonara¿aæ na uszkodzenie, trzymaj¹cnoszone narzêdzie za przewód, wzglêdnieszarpi¹c go w celu wyci¹gniêciaz gniazdka. Przewód nale¿y trzymaæ z dalaod ciep³a, oleju oraz ostrych za³amañ.• Obrabiany przedmiot trzebaodpowiednio zamocowaæ. Dozamocowania obrabianego przedmiotunale¿y u¿yæ zacisków lub imad³a. Jest torozwi¹zanie bardziej bezpieczne ni¿u¿ywanie rêki, a ponadto zwalnia obydwierêce do obs³ugiwania narzêdzi.• Nie wolno przeliczyæ siê z si³ami.Podczas pracy, dla zachowaniarównowagi, trzeba utrzymywaæ stabilneoparcie.• Narzêdzia nale¿y staranniekonserwowaæ. Narzêdzia skrawaj¹cetrzeba ostrzyæ i czyœciæ dla zapewnienialepszej i bardziej bezpiecznej pracy. Nale¿yprzestrzegaæ instrukcji smarowania iwymiany akcesoriów. Okresowo nale¿ysprawdzaæ przewody narzêdzi i w razieich uszkodzenia oddawaæ je do naprawyw autoryzowanej placówce serwisowej.Okresowo trzeba sprawdzaæ przewodyprzed³u¿aj¹ce i w razie uszkodzeniawymieniaæ. Uchwyty musz¹ byæ suche,czyste i wolne od oleju i smaru.• Narzêdzia trzeba wy³¹czaæ. Narzêdziatrzeba wy³¹czaæ, kiedy siê z nich niekorzysta, przed przyst¹pieniem do operacjiserwisowych i podczas wymianyakcesoriów, takich jak ostrza, wiert³a i frezy.• Trzeba wyjmowaæ kliny regulacyjne iklucze maszynowe. Trzeba w sobiewyrobiæ nawyk sprawdzania przedw³¹czeniem, czy z narzêdzia wyjêto klinyi klucze maszynowe i w³o¿ono jez powrotem do obszaru przechowywania.• Nale¿y unikaæ nieumyœlnegow³¹czania narzêdzi. Nie wolno nosiæw³¹czonego do gniazda narzêdzia z palcemna w³¹czniku. Podczas wciskania wtyczkido gniazdka zasilaj¹cego nale¿y sprawdziæ,¿e w³¹cznik jest w po³o¿eniu wy³¹czonym.• Nale¿y stosowaæ przed³u¿aczprzeznaczony do pracy na wolnympowietrzu. Kiedy narzêdzie jeststosowane na wolnym powietrzu, nale¿ystosowaæ wy³¹cznie przed³u¿aczeprzeznaczone do pracy na wolnympowietrzu i odpowiednio oznakowane.• Nale¿y pozostawaæ w staniegotowoœci. Nale¿y kontrolowaæ swojeczynnoœci. Trzeba zachowaæ zdrowyrozs¹dek. Nie wolno korzystaæ z narzêdzi,kiedy jest siê zmêczonym.• Trzeba pod³¹czyæ urz¹dzenia dousuwania kurzu. Jeœli przewidzianourz¹dzenia do usuwanie i zbierania kurzu,to nale¿y upewniæ siê, ¿e s¹ one pod³¹czonei prawid³owo stosowane, zw³aszczaw zamkniêtych pomieszczeniach.• Nale¿y kontrolowaæ, czy wszystkieczêœci urz¹dzenia s¹ sprawne. Przeddalszym korzystaniem z narzêdzia lubinnej uszkodzonej czêœci, nale¿y jestarannie skontrolowaæ, celem okreœlenia,czy bêd¹ dzia³aæ prawid³owo iwykonywaæ przewidziane dla nichfunkcje. Sprawdziæ wyosiowanieruchomych czêœci, swobodê poruszaniasiê ruchomych czêœci, z³amanie czêœci,zamocowanie i dowolne inne warunki,które mog¹ wp³ywaæ na ich dzia³anie.• Os³ona lub inna uszkodzona czêœæ powinnazostaæ naprawiona albo wymieniona przezautoryzowany oœrodek serwisowy, chyba¿e w niniejszej instrukcji zosta³o to okreœloneinaczej. Uszkodzone w³¹czniki powinnybyæ wymienione przez autoryzowanyoœrodek serwisowy. Nie wolno stosowaænarzêdzi, dopóki w³¹cznik nie w³¹cza siêani nie wy³¹cza siê.• Ostrze¿enie! Zastosowaniejakichkolwiek akcesoriów lub nasadekinnych, ni¿ zalecane w niniejszej instrukcjimo¿e stworzyæ ryzyko uszkodzenia cia³apersonelu.• Pañstwa narzêdzia musz¹ byænaprawiane wy³¹cznie przezwykwalifikowane osoby. Niniejszenarzêdzie elektryczne wykonane jestzgodnie z odnoœnymi wymaganiamibezpieczeñstwa. Naprawy powinny byæwykonywane wy³¹cznie przezwykwalifikowane osoby, z u¿yciemoryginalnych czêœci zapasowych, bowiemw przeciwnym razie mo¿e to spowodowaæpowa¿ne zagro¿enie dla u¿ytkownika.DODATKOWE INSTRUKCJEBEZPIECZEÑSTWA DLA PILAREKTARCZOWYCHPod³¹czanie pilarki do sieci zasilaj¹cejPrzed pod³¹czeniem wtyczki zasilajacej dogniazda elektrycznego nale¿y upewniæ siê czywy³¹cznik pilarki znajduje siê w po³o¿eniu“wy³¹czone” (zerowym)W³¹czanie pilarkiPrzed w³¹czeniem pilarki nale¿y sprawdziæczy zdjêty zosta³ klucz ze œruby mocuj¹cejtarczê pi³y.Wy³¹czanie pilarkiPilarki nie wolno wy³¹czyæ wczeœniej zanimpi³a nie zakoñczy ciêcia i nie zacznie obracaæsiê swobodnie.Pi³owaniePrzed rozpoczêciem pi³owania nale¿y usun¹æz elementu wszystkie gwoŸdzie i inne tkwi¹ceelementy metalowe.Pilark¹ nie wolno ci¹æ elementów o bardzoma³ych wymiarach. Po wy³¹czeniu pilarki niewolno hamowaæ ruchu tarczy pi³y poprzezdociskanie do jej bocznej powierzchnijakichkolwiek przedmiotów. Pilarkê wolnopo³o¿yæ na stole roboczym lub od³o¿yæ na bokdopiero wtedy, gdy zostanie ona wy³¹czona itarcza pi³y przestanie siê obracaæ. Przewódzasilaj¹cy oraz wtyczka sieciowa musz¹ byæw³aœciwie pielêgnowane i nie mog¹wykazywaæ oznak jakiegokolwiek uszkodzenia.Podczas pi³owania pilarkê nale¿y prowadziæpo lewej stronie przecinanego elementu.Niniejsze instrukcje trzeba zachowaæ dowykorzystania w przysz³oœci!

Strona: 2

3332PODWÓJNA IZOLACJAPañstwa narzêdzie wyposa¿one jestw podwójn¹ izolacjê. Oznacza to, ¿ewszystkie zewnêtrzne metaloweczêœci s¹ odizolowane elektrycznie odzasilania sieciowego. Zrealizowano toprzez wprowadzenie barier izolacjipomiêdzy czêœciami elektrycznymioraz mechanicznymi, dziêki czemu niema potrzeby uziemienia narzêdzia.Uwaga: Podwójna izolacja nie wchodzi wzakres normalnych œrodków bezpieczeñstwapodczas pracy tym narzêdziem. Ten systemizolacji stanowi dodatkowe zabezpieczenieprzed uszkodzeniem cia³a spowodowanymprzez ewentualne uszkodzenie izolacjielektrycznej w samym narzêdziu.BEZPIECZEÑSTWOELEKTRYCZNETrzeba sprawdziæ, ¿e zasilanie jest takie samo,jak napiêcie podane na tabliczce znamionowej.To narzêdzie jest wyposa¿one w przewóddwu¿y³owy i wtyczkê.KABLEPRZED£U¯AJ¥CEBez niepo¿¹dane straty mocy mo¿na stosowaædwu¿y³owe kable przed³u¿aj¹ce Black&Deckero d³ugoœci do 30 m. Przed³u¿acza nie nale¿yu¿ywaæ, chyba ¿e jest to absolutnie niezbêdne.Zastosowanie niew³aœciwego kablaprzed³u¿aj¹cego pociaga za sob¹ ryzykopo¿aru oraz pora¿enia pr¹dem elektrycznym.Jeœli trzeba u¿yæ przed³u¿acza, to nale¿yupewniæ siê, ¿e zosta³ prawid³owo okablowanyi jest w dobrym stanie technicznym.NIEPOTRZEBNENARZÊDZIAAOCHRONAŒRDODOWISKAJeœli kiedyœ oka¿e siê, ¿e narzêdziewymaga wymiany lub te¿ nie jest ju¿przydatne, trzeba pomyœleæ o ochronieœrodowiska. Agenci serwisuBlack&Decker przyjm¹ stare narzêdziei zlikwiduj¹ w spoœob bezpieczny dlaœrodowiska.AKCESORIADzia³anie dowolnego narzêdzia elektrycznegouzale¿nione jest od stosowania akcesoriów.Akcesoria Black&Decker s¹ wykonanezgodnie z wysokimi standardami jakoœci i s¹zaprojektowane pod k¹tem podwy¿szeniaosi¹gów narzêdzi elektrycznych. Zakupakcesoriów Black&Decker zapewni uzyskaniemaksymalnych osi¹gów narzêdzielektrycznych Black&Decker. Pe³n¹specyfikacjê pi³ tarczowych oraz innychakcesoriów mo¿na uzyskaæ w punktachsprzeda¿y lub serwisie.PARAMETRYTECHNICZNECD600KS227 KS840 KS846NPobór mocy (W) 500 550 1020Obroty na bieguja³owym (1/min) 3500 3500 4000G³êbokoœæ ciêcia (mm) 40 40 46Œrednica pi³y (mm) 140 140 140Otwór pi³y (mm) 12, 7 12, 7 16Masa (kg) 2, 5 2, 5 3, 0374456NKS865NKS850N KS855N KS865KNPobór mocy (W) 1100 1200 1300ja³owym (1/min) 4000 4000 4000G³êbokoœæ ciêcia (mm) 50 55 65Œrednica pi³y (mm) 160 160 184Otwór pi³y (mm) 16 16 16Masa (kg) 3, 7 3, 7 4, 2BUDOWAPILARKIKS846N, KS850N, KS855N, KS865E/N/KN, 374456NCD600, KS227, KS8401. Otwór wyrzutu trocin2. DŸwignia do wysuwania szybki okienkaobserwacyjnego3. Œruba blokuj¹ca unoszenie i opuszczaniestopy4. D¿wignia unoszenia os³ony pi³y5. Œruba mocuj¹ca pi³ê tarczow¹ nawrzecionie6. Klin rozdzielczy7. Os³ona pi³y tarczowej8. Prowadnica równoleg³a9. Okienko obserwacyjne10. Dodatkowa rêkojeœæ11. Pokrywa szczotek silnika12. Skala k¹towa pochylania stopy13. Œruba blokuj¹ca po³o¿enie stopy przypochylaniu14. Stopa pilarki15. Œruba blokuj¹ca po³o¿enie prowadnicyrównoleg³ej16. Znacznik dla precyzyjnego prowadzeniapilarki podczas ciêcia17. Oznaczenie dla precyzyjnegoprowadzenia pilarki podczas ciêciaprostopad³ego18. Oznaczenie dla precyzyjnegoukoœnego (pochylenie stopy 45o)19. Pokrêt³o regulacji elektronicznej20. Wy³¹cznik21. Skala g³êbokoœci ciêcia22. DŸwignia blokady pochylania stopy23. Wewnêtrzny ko³nierz dociskowymocuj¹cy pi³ê24. Zewnêtrzny ko³nierz dociskowy mocuj¹cypi³ê25. Blokada wy³¹cznika26. Pi³a tarczowaPRZYGOTOWANIEPILARKIDOPRACYREGULACJA G£ÊBOKOŒCI CIÊCIAPrzed przygotowaniem pilarki do pracy nale¿ysprawdziæ czy wy³¹cznik znajduje siêw po³o¿eniu zerowym a nastêpnie wyci¹gn¹æwtyczkê z gniazda zasilaj¹cego.Aby dokonaæ zmianyg³êbokoœci ciêcia pi³ynale¿y poluzowaæœrubê (3) znajduj¹c¹siê poni¿ej skali (21) anastêpnie unieœæzespó³ silnika pilarkiw stosunku do stopy(opuœciæ stopê) zgodnie ze wskazaniami skalig³êbokoœæ ciêcia (21) i dokrêciæ ponowniemocno œrubê (3). G³êbokoœæ ciêcia na skalipowinna byæ o 3mm wiêksza ni¿ gruboœæprzecinanego materia³u.REGULACJA PO£O¯ENIA ZNACZNIKAU£ATWIAJ¥CEGO PRECYZYJNEPROWADZENIE PILARKI (NIE DOT.CD600).Przed rozpoczêciempracy nale¿ywyznaczyæ liniêciêcia nap r z y g o t o w a n y mmateriale.O k i e n k oo b s e r w a c y j n eumieszczone wos³onie pi³y orazspecjalny znacznikznajduj¹cy siê nastopie pilarkiumo¿liwiaj¹ bardzop r e c y z y j n eprzecinanie materia³u.Spogl¹daj¹c przezokienko obserwacyjnetak nale¿y ustawiæ korpus pilarki aby zêby pi³yznalaz³y siê na przed³u¿eniu wyznaczonej liniiciêcia.Trzymaj¹c pilarkê w takim po³o¿eniu nale¿yteraz przesun¹æ pomarañczowy znacznik nastopie pilarki tak, aby wskazywa³ on dok³adniekierunek wyznaczonej linii ciêcia i dokrêciæœrubê, która go mocuje. W podobny sposóbnale¿y post¹piæ tn¹c materia³ ukoœnie tj. gdystopa pilarki pochylona jest do k¹ta 450. W tymprzypadku nale¿y pos³u¿yæ siê drugimoznaczeniem znacznika.MONTA¯ I REGULACJA PRZYK£ADNIRÓWNOLEG£EJ (Nie dot. CD600)W wyposa¿eniu fabrycznym pilarki znajdujesiê przyk³adnia równoleg³a. U¿ycie jejumo¿liwia przecinanie elementu równolegle dojednej z jego krawêdzi.Przed zamocowaniem przyk³adni nale¿y pi³êwy³¹czyæ i wyci¹gn¹æ wtyczkê zasilaj¹c¹z gniazda sieciowego.

Strona: 3

3534Po poluzowaniu œruby(15) przyk³adniê (8)nale¿y wsun¹æ nastopê pilarki w sposóbpokazany na rysunkuobok, a nastêpnie po ustawieniu przyk³adniw odpowiednim po³o¿eniu, mocno dokrêciæœrubê blokuj¹c¹.USTAWIENIEK¥TAPOCHYLENIAPI£YStopê pilarki mo¿na pochylaæ w zakresie 0-450.Uwaga! Przed pochyleniem stopy nale¿y pi³êwy³¹czyæ a nastêpnie wyci¹gn¹æ wtyczkêzasilaj¹c¹ z gniazda sieciowego. Teraz nale¿y:- poluzowaæ œrubê(13) i wzale¿noœci odmodelu pilarkir ó w n i e ¿dŸwigniê(22)- ustawiæ ¿¹dany k¹t ciêcia pochylaj¹cstopê pilarki ruchem w kierunku do do³u- k¹t pochylenia odczytaæ na skali (12) iponownie mocno dokrêciæ œrubê blokady(13) a w zale¿noœci od modelu pilarkirównie¿ dŸwigniê (22)ZMIANA PI£Y TARCZOWEJPrzed wymian¹ pi³y tarczowej nale¿ywyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda sieciowego. Abyzdj¹æ a nastêpnie za³o¿yæ pi³ê tarczow¹ nale¿y:Odsun¹æ do ty³uos³onê pi³y anastêpnie obróciæ pi³êtarczow¹ w takiepo³o¿enie aby przezwykonany w niejotwór mo¿na by³oprze³o¿yæ wkrêtak i wten sposóbzablokowaæ je ruch.Odkrêciæ za pomoc¹klucza maszynowego13mm a nastêpniezdj¹æ œrubê (5)mocuj¹c¹ tarczê pi³y, odkrêcaj¹c j¹ w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazówek zegara.Zdj¹æ zewnêtrzny ko³nierz dociskowy (24).Zdj¹æ pi³ê i za³o¿yæ now¹ tak, aby kierunekwskazany strza³k¹ jaka znajduje siê na tarczypi³y, pokrywa³ siê z kierunkiem strza³kiumieszczonej na obudowie pilarki.Podczas monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê, abyza³o¿ony ponownie na wrzeciono zewnêtrznyko³nierz dociskowy znalaz³ siê we w³aœciwympo³o¿eniu (jak przed demonta¿em pi³y).Obróciæ pi³ê tarczow¹ w takie po³o¿enie abyprzez wykonany w niej otwór mo¿na by³oprze³o¿yæ wkrêtak i w ten sposób zablokowaæjej ruch.Za³o¿yæ i dokrêciæ mocno œrubê (5) mocuj¹c¹pi³ê za pomoc¹ klucza maszynowego 13mm,obracaj¹c nim w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara.USTAWIENIEW£AŒCIWEGOPO£O¯ENIAKLINAROZDZIELCZEGOKlin rozdzielczy (6) zapobiega mo¿liwoœcizablokowania siê pi³y tarczowej w szczelinierz¹zu podczas ciêcia. Za ka¿dym razem powymianie pi³y tarczowej, a tak¿e gdy po³o¿enieklina rozdzielczego ulegnie zmianie, nale¿yodpowiednio go wyregulowaæ.Po wy³¹czeniu pilarki iwyci¹gniêciu wtyczkiz gniazda sieciowegonale¿y odnaleŸæœruby mocuj¹ce klinroboczy, otwieraj¹cos³onê tarczy.Niektóre modele nieposiadaj¹ mo¿liwoœciotwierania os³ony.Nale¿y wówczasunieœæ zespó³ silnikado góry, aby w tensposób uzyskaæ dostêp do œrub mocuj¹cychklin rozdzielczy.Po poluzowaniu œrub mocuj¹cych klinrozdzielczy nale¿y ustawiæ go w takimpo³o¿eniu w stosunku do tarczy pi³y, aby ³ukjego wewnêtrznej krawêdzi znajdowa³ siê wodleg³oœci 2-3mm od linii zêbów pi³y oraz abynajni¿ej po³o¿ony w danym momencie z¹b pi³yznajdowa³ siê o 2-3mm poni¿ej zewnêtrznejkrawêdzi klina. Po ustawieniu klina nale¿ydokrêciæ œruby mocuj¹ce.OBS£UGAPILARKIW celu uruchomieniapilarki nale¿y zwolniæblokadê (25) anastêpnie nacisn¹æwy³¹cznik (20). Abywy³¹czyæ pilarkênale¿y zwolniæ naciskwywierany na przycisk wy³¹cznika.TRZYMANIEPILARKIPodtrzymuj¹c pilarkê za przedni uchwyt (10)mo¿na ni¹ wygodnie i precyzyjnie pracowaæ.Pilarkê nale¿y w³¹czyæ zanim pi³a tarczowadotknie pi³owanego materia³u.Prowadz¹c pilarkê nie nale¿y wywieraæ nani¹ zbyt du¿ego nacisku, tak aby pi³a mog³aswobodnie skrawaæ przecinany materia³.Posuw pi³y wzd³u¿ wyznaczonej linii powinienbyæ równomierny i powolny. Znaczniki (17) -do ciêcia prostopad³ego i (18) - do ciêciaskoœnego pomagaj¹ w prowadzeniu pilarkiwzd³u¿ wyznaczonej linii.CZYSZCZENIE OKIENKAOBSERWACYJNEGOPo pewnym okresie pracy okienkoobserwacyjne umieszczone w górnej os³oniepi³y ulegnie zanieczyszczeniu.Nale¿y wy³¹czyæpilarkê, wyci¹gn¹æwtyczkê z sieci, an a s t ê p n i ep r z e s u w a j ¹ cdŸwigniê (2) doprzodu wysun¹æszybkê okienkaobserwacyjnego i oczyœciæ j¹ za pomoc¹czystej œciereczki. Po oczyszczeniu okienkanale¿y przesun¹æ je z powrotem w dawnepo³o¿enie.Uwaga! Jeœli to konieczne, nale¿y u¿ywaæ doczyszczenia pilarki ³agodnego roztworu myd³a,poniewa¿ popularne domowe œrodki czystoœcimog¹ zawieraæ œrodki chemiczne, któreuszkodz¹ obudowê pilarki, wykonan¹ ztworzywa sztucznego. Nie wolno dopuœciæ dopenetracji jakiejkolwiek cieczy do wnêtrza pilarki.Pilarki nie mo¿na zanurzaæ w ¿adnej cieczy.WYMIANA SZCZOTEKNale¿y wy³¹czyæ pilarkê i wyci¹gn¹æ wtyczkêz sieci. Odkrêciæ pokrywê szczotek (11).Wyci¹gn¹æ szczotki i obsadkê.Usun¹æ szczotkê z obsadki i w³o¿yæ now¹.Umieœciæ szczotkê z obsadk¹ w obudowie.Umocowaæ pokrywê szczotek.UWAGA: Szczotki nale¿y wymieniaæ parami iupewniæ siê, ¿e u¿ywane szczotki s¹zamocowane w tej samej pozycji jak usuniête.ODPROWADZANIETROCINO d p r o w a d z a n i etrocin nastêpujepoprzez kana³w y r z u t o w yz a k o ñ c z o n ya d a p t e r e m,u m o ¿ l i w i a j ¹ c y mpod³¹czeniezewnêtrznego odci¹gu trocin lub odkurzacza.PRZECI¥¯ENIEPodczas pracy nie mo¿na dopuszczaæ doprzeci¹¿enia pilarki. Je¿eli temperatura silnikawzroœnie nadmiernie (przekroczy 600) nale¿ypilarkê wy³¹czyæ na okres ok. 2min., na bieguja³owym w celu sch³odzenia.Szczeliny wentylacyjne silnika musz¹ byæzawsze czyste i dro¿ne.DODATKOWEPORADYPodczas ciêcia nieuniknione jest powstawaniedrobnych odprysków materia³u na górnejkrawêdzi przecinanego materia³u.Dlatego te¿ zalecane jest prowadzenie pilarkipo tej stronie elementu, która potem bêdzieniewidoczna. Dotyczy to szczególniepowierzchni fornirowanych i laminowanych.DEKLARACJAZGODNOŒCIUENiniejszym deklarujemy, ¿e pilarki CD600,KS227, KS840, KS850N, KS855N, KS865N,KS865KN, 374456N s¹ zgodne z normami UEnr 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000.Brian Cooke - Dyrektor ds. TechnikiBlack & Decker Ltd., Spennymoor, CountyDurham, DL16 6JG Wielka BrytaniaDodatkowa informacja dla u¿ytkownikaNapiêcie zak³óceñ radioelektrycznych nieprzekracza poziomu dopuszczalnego wg PN-79/E-06008Œredni poziom dŸwiêku wg PN-92/E-08407 nieprzekracza dopuszczalnego poziomu 92dB(A)Wartoœci skuteczne przyspieszenia drgañkwalifikuj¹ pilarki tarczowe CD600, KS840,KS850N, KS855N, KS865N, KS865KNdokategoriiIII “maszyna uci¹¿liwa” wg PN-90/N-01357.

Strona: 4

3736ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊBlack&DeckerWarunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu,zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcjiobs³ugi. Niniejsz¹ gwarancj¹ nie jest objêtewyposa¿enie takie, jak: szczotki, tarczepilarskie, tarcze œcierne, wiert³a i inne akcesoria,je¿eli nie zosta³a do nich do³¹czona oodzielnakarta gwarancyjna oraz elementy podlegaj¹cenaturalnemu zu¿yciu.1. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterkiproduktu spowodowane wadamiprodukcyjnymi i wadami materia³owymi.2. Niniejsza gwarancja jest wa¿na poprzedstawieniu przez Klienta w CentralnymSerwisie Gwarancyjnym reklamowanegoproduktu oraz ³¹cznie:a) poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej;b) wa¿nego paragonu zakupu z dat¹ sprzeda¿ytak¹, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezp³atn¹ naprawêurz¹dzenia (wraz z bezp³atn¹ wymian¹uszkodzonych czêœci) w okresie 24 miesiêcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi byæ:a) dostarczony bezpoœrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewype³nion¹ Kart¹ Gwarancyjn¹ i wa¿nymparagonem zakupu (lub kopi¹ faktury) orazszczegó³owym opisem uszkodzenia, lubb) przes³any do Centralnego SerwisuGwarancyjnego za poœrednictwem punktusprzeda¿y wraz z dokumentamiwymienionymi powy¿ej.5. Koszty wysy³ki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black&Decker.Wszelkie koszty zwi¹zane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadkuodrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsy³any do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bêd¹usuniête przez Centalny SerwisGwarancyjny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjêcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usuniêcia wady (punkt 6 a) mo¿e byæwyd³u¿ony o czas niezbêdny do importuniezbêdnych czêœci zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzêt, je¿eli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiœmie, ¿e usuniêcie wady jest niemo¿liwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosi¹galny, mo¿ebyæ wydany nowy produkt o niegorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego SerwisuGwarancyjnego odnoœnie zasadnoœcizg³aszanych usterek jest decyzj¹ ostateczn¹.10. Gwarancj¹ nie s¹ objête:a) wadliwe dzia³anie lub uszkodzeniaspowodowane niew³aœciwymu¿ytkowaniem lub u¿ywaniem produktuniezgodnie z przeznaczeniem, instrukcj¹obs³ugi lub przepisami bezpieczeñstwa. Wszczególnoœci profesjonalne u¿ytkowanieamatorskich narzêdzi Black&Deckerpowoduje utratê gwarancji;b) wadliwe dzia³anie lub uszkodzeniaspowodowane przeci¹¿aniem narzêdzia,które prowadzi do uszkodzeñ silnika,przek³adni lub innych elementów a tak¿estosowaniem osprzêtu innego ni¿ zalecanyprzez Black&Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktui wywo³ane nimi wady;d) wadliwe dzia³anie lub uszkodzenia na skutekdzia³ania po¿aru, powodzi, czy te¿ innychklêsk ¿ywio³owych, nieprzewidzianychwypadków, korozji, normalnego zu¿yciaw eksploatacji czy te¿ innych czynnikówzewnêtrznych;e) produkty, w których naruszone zosta³yplomby gwarancyjne lub, które by³ynaprawiane poza Centralnym SerwisemGwarancyjnym lub by³y przerabianew jakikolwiek sposób;f) osprzêt eksploatacyjny do³¹czony dourz¹dzenia, taki jak: wiert³a, tarcze pilarskie,tarcze szlifierskie, koñcówki wkrêcaj¹ce,no¿e strugarskie, brzeszczoty, papier œciernyiinneelementyulegaj¹cenaturalnemuzu¿yciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmyhandlowe, które sprzeda³y produkt, nieudzielaj¹ upowa¿nieñ ani gwarancji innych ni¿okreœlone w karcie gwarancyjnej.W szczególnoœci nie obejmuj¹ prawa klientado domagania siê zwrotu utraconych zyskóww zwi¹zku z uszkodzeniem produktu.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 682-0808, fax: (22) 682-0809ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!Ïðè ïîëüçîâàíèè ýëåêòðè÷åñêèìèèíñòðóìåíòàìè âñåãäà ñëåäóåò èìåòü ââèäó ïðèâåäåííûå íèæå îñíîâíûå ïðàâèëàáåçîïàñíîñòè, ïîçâîëÿþùèå ñíèçèòü ðèñêïîæàðà, ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîìè ëè÷íûõ òðàâì. Ïðî÷òèòå âñå ýòèóêàçàíèÿ ïðåæäå, ÷åì íà÷èíàòü ðàáîòàòüñ äàííûì èíñòðóìåíòîì è õðàíèòå ýòèóêàçàíèÿ.Äëÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû• Ñîäåðæèòå ÷èñòûì ñâîå ðàáî÷ååìåñòî. Çàõëàìëåííûå ïîâåðõíîñòèðàáî÷åãî ìåñòà è âåðñòàêà âåäóò êòðàâìàì.• Ïðèìèòå âî âíèìàíèå îêðóæàþùóþîáñòàíîâêó ðàáî÷åãî ìåñòà. Íåïîäâåðãàéòå èíñòðóìåíòû äåéñòâèþäîæäÿ è íå ïîëüçóéòåñü èìè â ñûðûõ èâëàæíûõ ïîìåùåíèÿõ. Äåðæèòåðàáî÷åå ìåñòî õîðîøî îñâåùåííûì. Íåïîëüçóéòåñü ýëåêòðè÷åñêèìèèíñòðóìåíòàìè â ïðèñóòñòâèè ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ æèäêîñòåé èëèãàçîâ.• Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿýëåêòðè÷åñêèì òîêîì. Èçáåãàéòåñîïðèêîñíîâåíèé ÷àñòåé òåëà ñçàçåìëåííûìè ïîâåðõíîñòÿìè (íàïð.òðóáû, ðàäèàòîðû, ïëèòû,õîëîäèëüíèêè).• Óäàëèòå äåòåé. Íå ïîçâîëÿéòåïîñòîðîííèì òðîãàòü èíñòðóìåíò èëèóäëèíèòåëüíûé øíóð. Ïîñòîðîííèõñëåäóåò óäàëèòü îò ðàáî÷åãî ìåñòà.• Õðàíåíèå èíñòðóìåíòîâ. Êîãäàèíñòðóìåíòû íå â ðàáîòå, èõ ñëåäóåòõðàíèòü â ñóõîì, çàïåðòîì ìåñòå,íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé.• Íå ïðèëàãàéòå ñèëó ê èíñòðóìåíòó.Îí áóäåò âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòóëó÷øå è áåçîïàñíåå â òîì òåìïå, äëÿêîòîðîãî îí ïðåäíàçíà÷åí, íàïðèìåð,íå èñïîëüçóéòå äèñêîâóþ ïèëó äëÿðåçàíèÿ ñó÷üåâ èëè áðåâåí.• Îäåâàéòåñü äîëæíûì îáðàçîì. Íåíîñèòå ñâîáîäíîé îäåæäû èëèóêðàøåíèé, òàê êàê îíè ìîãóò ïîïàñòüâ äâèæóùèåñÿ ÷àñòè. Ïðè íàðóæíûõðàáîòàõ ðåêîìåíäóåòñÿ îäåâàòüðåçèíîâûå ïåð÷àòêè è íåñêîëüçÿùóþîáóâü. Ïîçàáîòüòåñü î òîì, ÷òîáûäëèííûå âîëîñû áûëè äîëæíûìîáðàçîì ïîäîáðàíû.• Ïîëüçóéòåñü çàùèòíûìè î÷êàìè.Âîñïîëüçóéòåñü ìàñêîé äëÿ ëèöà îòïûëè, îñîáåííî åñëè îïåðàöèÿ ðåçàíèÿÿâëÿåòñÿ ïûëÿùåé.• Íå îáðàùàéòåñü ïëîõî ñî øíóðîì.Íèêîãäà íå íîñèòå èíñòðóìåíò çà øíóðè íå äåðãàéòå åãî, ÷òîáû ðàçúåäèíèòüñ ðîçåòêîé. Äåðæèòå øíóð ïîäàëüøå îòîãíÿ, ìàñëà è îñòðûõ êðîìîê.• Çàêðåïèòå îáðàáàòûâàåìîåèçäåëèå. Âîñïîëüçóéòåñü òèñêàìè èëèçàæèìàìè äëÿ çàêðåïëåíèÿ èçäåëèÿ.Ýòî áåçîïàñíåå è îñâîáîæäàåò îáåðóêè äëÿ ðàáîòû ñ èíñòðóìåíòîì.• Íå ïåðåíàïðÿãàéòåñü. Âñå âðåìÿñîõðàíÿéòå ðàâíîâåñèå è ïðî÷íîåïîëîæåíèå íà íîãàõ.• Ïîçàáîòüòåñü î âíèìàòåëüíîìîáðàùåíèè ñ èíñòðóìåíòîì.Ñîäåðæèòå èíñòðóìåíòû îñòðûìè è÷èñòûìè, ÷òî ñäåëàåò èõ ðàáîòó ëó÷øåè íàäåæíåå. Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì ïîñìàçêå è çàìåíå ïðèíàäëåæíîñòåé.Ïåðèîäè÷åñêè îñìàòðèâàéòå øíóð è âñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ îòäàéòå â ðåìîíòâ ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñëóæáó.Îñìàòðèâàéòå ïåðèîäè÷åñêèóäëèíèòåëüíûå øíóðû è çàìåíÿéòå èõâ ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ. Ñîäåðæèòåðóêîÿòêè ñóõèìè, ÷èñòûìè èîáåçæèðåííûìè.• Îòêëþ÷àéòå èíñòðóìåíòû.Îòñîåäèíÿéòå èõ îò ñåòè, êîãäà îíè íåâ ðàáîòå, ïåðåä îáñëóæèâàíèåì è ïðèñìåíå òàêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, êàêíîæè, ñâåðëà è ðåçöû.• Óäàëèòå ðåãóëèðîâî÷íûå è ãàå÷íûåêëþ÷è. Âûðàáîòàéòå ó ñåáÿ ïðèâû÷êóâñåãäà ñëåäèòü çà óäàëåíèåì ãàå÷íûõè ðåãóëèðîâî÷íûõ êëþ÷åé, ïðåæäå ÷åìâêëþ÷èòü èíñòðóìåíò.• Èçáåãàéòå íåïðåäíàìåðåííîãîçàïóñêà. Íå íîñèòå ïîäêëþ÷åííûé êñåòè èíñòðóìåíò, äåðæà ïàëåö íàêíîïêå âûêëþ÷àòåëÿ. Ïåðåäïîäêëþ÷åíèåì èíñòðóìåíòà ê ñåòè,óáåäèòåñü â òîì, ÷òî âûêëþ÷àòåëüîòêëþ÷åí.• Ïîëüçóéòåñü íàðóæíûìèóäëèíèòåëüíûìè øíóðàìè. Êîãäàïðèìåíÿåòå èíñòðóìåíò íà îòêðûòîìâîçäóõå, ïîëüçóéòåñü òîëüêîóäëèíèòåëüíûìè øíóðàìè äëÿ

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KS631. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KS631, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KS631. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KS631 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KS631

Strona: 1

27WSTĘPAby praca przebiegała w sposób bezpieczny i byławydajna prosimy o zachowanie następującej kolejnościpostępowania:• Najpierw należy zapoznać się z całą treścią instrukcjiobsługi.• Następnie poznać dokładnie budowę szlifierki i zasadyfunkcjonowania poszczególnych jej zespołów.• Z kolei wybrać właściwe narzędzie robocze i właściweparametry pracy szlifierki w zależnści od rodzaju pracyjaka będzie nią wykonywana.• Zawsze pracować bez pośpiechu i z rozwagązachowując wszystkie zasady bezpieczeństwazamieszczone w instrukcji obsługi.OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACYELEKTRONARZĘDZIAMIUwaga! Podczas używania elektronarzędzi istniejemożliwość powstania pożaru, porażenia prądemelektrycznym lub spowodowania wypadku. Dlategonależy zawsze przestrzegać wszystkich zasadbezpiecznej pracy.• Miejsce pracy powinno być zawszeuporządkowane. Brak porządku w miejscu pracymoże prowadzić do wypadku.• Należy zawsze zwracać uwagę na warunkiotoczenia, w których wykonujemy pracę.Elektronarzędzi nie wolno narażać nigdy na opadydeszczu; nie wolno ich używać w mokrym i wilgotnymotoczeniu. Nie wolno pracować nimi w pobliżu palnychcieczy i gazów.• Należy chronić się przed możliwością porażeniaprądem elektrycznym. Podczas pracy unikać należystykania się ciała z przedmiotami uziemionymi jak np.rury, kaloryfery, kuchenki, lodówki.• W przypadku ekstremalnie niekorzystnychwarunków pracy (wysoka wilgotność otoczenia,powstawaniu pyłu metalowego itp. ) bezpieczeństwoelektryczne należy podwyższyć podłączając urządzeniepoprzez odpowiedni transformator lub wyłącznikochronny prądowy (wyłącznik ochronny różnicowy)(należy zasięgnąć porady specjalisty - elektryka! ).• Nie wolno pozwalać na zbliżanie się dzieci domiejsca pracy. Osobom nie zajmującym się pracą niewolno dotykać elektronarzędzi ani przewodówzasilających. Osoby te powinny znajdować sięz daleka od miejsca pracy.• Elektronarzędzia należy przechowywać w suchymmiejscu, położonym wysoko, poza zasięgiem rąk dzieci.• Elektronarzędzi nie wolno przeciążać! Najlepieji bezpiecznie można nimi pracować w zakresieobciążeń przewidzianych przez producenta.• Zawsze należy dbać o używanie właściwychnarzędzi roboczych do odpowiednich prac. Dowykonywania ciężkich prac nie można używać narzędziani przystawek o małej obciążalności. Elektronarzędzinie wolno używać do celów, do których nie zostały oneprzeznaczone.• Ubranie robocze powinno być zawsze dobrzedopasowane. Nie można nosić obszernego ubraniaani ozdób, które mogłyby zostać niespodziewaniepochwycone przez ruchome elementyelektronarzędzia. Podczas pracy na wolnym powietrzunależy nosić gumowe rękawicei obuwie na gumowejpodeszwie, która nie daje możliwości poślizgu. Nadługie włosy należy zakładać siatkę.• W czasie pracy należy używać okularówochronnych. Do prac powodujących powstawaniepyłu należy zakładać maskę przeciwpyłową.• Przewodu zasilającego nie wolno używać do celów,do których nie został on przeznaczony: nie wolnociągnąć za niego ani trzymając za niego przenosićelektronarzędzi. Należy pamiętać również o doborzeodpowiedniego rodzaju papieru ściernego tzn. rodzajupodłoża, rodzaju ziarna nasypowego i spoiwa.Przewód zasilający należy chronić przed wysokątemperaturą, kontaktem z olejami oraz ostrymiprzedmiotami, które mogłyby go uszkodzić.• Obrabiane elementy należy właściwie mocowaćw specjalnych przyrządach lub imadłach. Dziękitemu, podczas pracy będziemy mieli zawsze wolneobydwie ręce.• Zawsze należy zachowywać stabilną i bezpiecznapostawę; nie wychylać się aby nie stracić równowagi.Szczególną ostrożność należy zachować podczaspracy na drabinie i rusztowaniu. Drabinę należyzabezpieczyć przed możliwością obsunięcia się.• Narzędzia wymagają zawsze troskliwej opieki.Należy przestrzegać zaleceń smarowania narzędzioraz wskazówek dotyczących wymianyoprzyrządowania. Należy kontrolować okresowo stanprzewodu zasilającego elektronarzędzi a w przypadkustwierdzenia jego uszkodzenia, niezwłoczniewymienić na nowy w najbliższym punkcie serwisowymBlack & Decker. Elektronarzędzia muszą być zawszeczyste i suche. Nie mogą być nigdy zaolejone anizatłuszczone.• Gdy nie używamy elektronarzędzia wtyczka zasilającapowinna być wyciągnięta z gniazda sieciowego.Podobnie gdy oczekuje ono na dalszy etap pracy lubWyrzynarka - instrukcja obsługi

Strona: 2

28POLSKIgdy mocujemy wiertła, brzeszczoty pił, noże, dysze lubjakiekolwiek oprzyrządowanie.• Wszystkie klucze powinny być wyjęte z urządzeńniezwłocznie po zakończeniu prac regulacyjnych lubmontażowych. Należy to zawsze sprawdzićbezpośrednio przed uruchomieniem elektronarzędzia.• Należy unikać sytuacji, w której elektronarzędziemogłoby zostać uruchomione nagle i w sposóbniekontrolowany. Elektronarzędzi nie wolno przenosićtrzymając palec na przycisku włączającym. Przedwłożeniem wtyczki do gniazda sieciowego należyupewnić się czy przycisk wyłącznika elektronarzędziaznajduje się w pozycji “ wyłączone”.• Podczas pracy na otwartej przestrzeni wolno używaćtylko takich przedłużaczy przewodu zasilającego, którezostały do tego celu dopuszczone i odpowiedniooznakowane.• Praca elektronarzędziem wymaga dużej koncentracji.Zawsze należy uważnie obserwować pracę i działaćzgodnie z rozsądkiem. W przypadku wystepujacychobjawów zmęczenia nie należy używać elektronarzędzi.• Jeżeli urządzenie ma przyłącze dla zbiornika lubzewnętrznago odciągu pyłu, zbiornik lub odciąg należynajpierw prawidłowo podłączyć a następnie rozpocząćpracę.• Elektronarzędzia należy okresowo kontrolowć czyżaden z ich elementów nie uległ przypadkowemuuszkodzeniu. Żadne ruchome elementy nie mogą sięklinować i nie moga być uszkodzone, np. pęknięte.Wszystkie części elektronarzędzia muszą byćwłaściwie zmontowane zgodnie ze wskazówkamizawartymi w instrukcji obsługi. Uszkodzone zespołyi elementy ochronne muszą być niezwłocznienaprawione lub wymienione na nowe w punkcieserwisowym Black & Decker Nie wolno używaćelektronarzędzi, w których nie funkcjonuje włącznikalbo wyłącznik!• Uwaga! Dla własnego bezpieczeństwa należy używaćwyłącznie oprzyrządowania i przystawek zaleconychw instrukcji obsługi elektronarzędzia lub zaleconychw inny sposób przez producenta. Używanie innegowyposażenia i dodatkowych przystawek możegrozić wypadkiem.• Przed rozpoczęciem pracy należy starannie sprawdzićwłaściwe funkcjonowanie wszystkich zespołówa szczególnie zespołów ochronnych, czy funkcjonująone bez zarzutu i właściwie spełniają swoje zadanie(czy ruchome ich elementy nie klinują się, czy żadenz elementów nie jest pęknięty lub uszkodzonyw inny sposób).• Naprawę elektronarzędzi należy powierzać wyłączniewykwalifikowanym i odpowiednio uprawnionymosobom, które dysponują oryginalnymi częściamizamiennymi. Konstrukcja elektronarzędziBlack & Decker odpowiada ogólnie obowiązującymprzepisom w zakresie bezpieczeństwa obsługi.Jakiekolwiek samodzielne naprawy dokonane wewłasnym zakresie lub przez osoby do tegonieuprawione mogą być przyczyną groźnegow skutkach wypadku.Pamiętajmy aby podczas pracy stosować się dowszystkich, wymienionych powyżej zaleceń.PODWÓJNA IZOLACJA ELEKTRYCZNAWyrzynarka jet w pełni izolowana. Oznacza to, żedwa niezależne od siebie obwody izolacji chroniąużytkownika przed bezpośrednim kontaktemz metalowymi elementami szlifieki, któreprzewodzą prąd elektryczny. Osiągnięte to zostałopoprzez odizolowanie układu elektrycznegowyrzynarki od jej mechanicznych elementów.Podwójna izolacja jest najdoskonalszą ochronąprzed możliwością porażenia użytkownika prądemelektrycznym.BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNEPrzed rozpoczęciem pracy należy upewnić się czynapięcie zasilania podane na tabliczce znamionowejwyrzynarki odpowiada napięciu lokalnej sieci zasilającej.Wyrzynarka ma dwużyłowy przewód zasilającyi dwukołkową wtyczkę sieciową.PRZEDŁUŻANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGOBlack & Decker oferuje dwużyłowy przedłużacz przewoduelektrycznego, który umożliwia przedłużenie przewoduzasilającego szlifierki do 30mb. bez obawy o stratę mocy.Uwaga! Przedłużacza przewodu zailającego należyużywać tylko w wypadku rzeczywistej konieczności.Należy jednocześnie pamiętać, że niewłaściwie użytyprzedłużacz elektryczny może doprowadzić dowzniecenia pożaru albo porażenia prądem elektrycznym.Przedużacz elektryczny musi mieć właściwy przekrój żył,odpowiednio do mocy używanego elektronarzędzia. Jegostan nie może budzić żadnych zastrzeżeń.BLkCK & DECKER WkRUNKI GWkRkNCJIGratulujemy zakupu doskonałego produktuBlack & Decker. Nasze zobowiązania jakościoweodnoszą się również do obsługi klienta.Zapewniamy 24- miesięczny okres gwarancji dlanaszych produktów.

Strona: 3

291. Nasze świadczenia gwarancyjne obejmują tylko teuszkodzenia, które wskutek wad materiałowych lubfabrycznych w trakcie produkcji ujawnią się po zakupienarzędzia.2. Świadczenia gwarancyjne nie obejmują:• Uszkodzeń, które powstały na skuteknieprzestrzegania przez użytkownika zaleceńinstrukcji obsługi.• Uszkodzeń narzędzi dla majsterkowiczówstosowanych do prac profesjonalnych.• Usterek narzędzia z powodu zużycia części i narzędzido obróbki np. części tnących, pasków napędowych,szczotek węglowych, osprzętu itp.• Przeciążeń narzędzia, któe prowadzą do uszkodzeniasilnika lub innych szkodliwych następstw w pracyelektronarzędzia.• Uszkodzeń po naprawach przez nieautoryzowanypunkt naprawczy.• Uszkodzeń, które powstały po zastosowaniunieoryginalnych, dodatkowych urządzeń oraz osprzętuinnego niż firmy Black & Decker.3. Naprawy gwarancyjne zostaną przeprowadzonebezpłatnie pod warunkiem przedłożenia prawidłowowypełnionej i ostemplowanej karty gwarancyjnejBlack & Decker, jak również po przedłożeniu dowoduzakupu lub rachunku.4. W przypadku roszczenia gwarancyjnego należydostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lubcentralnego serwisu.5. Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużeniaokresu gwarancji, ani nie wyznaczają nowego okresugwarancyjnego.6. Dokładamy wszelkich starań, aby poprzez sprawnąorganizację serwisu zaoferować doskonałą obsługęnapraw, szeroką dostępność częśći zamiennych ibogaty wybór akcesoriów. Wyposażenie dodatkoweW celu zapewnienia optymalnej pracy szlifierki zalecamyużywanie wyłącznie oryginalnego oprzyrządowaniaBlack & Decker.OBSłUGA KLIENTÓW BLACK & DECKERWszystkie elektronarzędzia Black & Decker, przedopuszczeniem fabryki podane zostały gruntownejkontroli. Jeżeli pomimo tego wystąpią niespodziewanezakłócenia w pracy urządzenia prosimy zwrócić sięniezwłocznie do punktu sprzedaży lub centralnegoserwisu Black & Decker gdzie obsłużeni zostanąPaństwo fachowo i szybko.OPRZYRZĄDOWkNIE DODkTKOWEAby w pełni wykorzystać parametry pracy wyrzynarkizaleca się używanie oryginalnego oprzyrządowaniai wyposażenia dodatkowego Black & Decker.PARAMETRYTECHNICZNEPoziom emitowanego hałasu narzędzia jest zgodnyz normami EWG. Podczas pracy zaleca się nakładanie nauszy odpowiednich osłon ochronnych.OPIS SZLIFIERKI1. Włącznik/wyłącznik2. Przycisk blokady3. Pokrętło regulacji elektronicznej4. Osłona brzeszczotu5. Rolka prowadzące6. Stopa pilarki7. Przyłącze odciągu pyłu8. Przełącznik kierunku strumienia powietrza9. Pokrętło obrotu brzeszczotu10. Przycisk regulacji położenia brzeszczotuElektronarzędzia Black & Decker mogą mieć orócz opróczsymbolu cyfrowego, na końcu, dodany również symbolliterowy precyzujący dokładnie typ urządzenia. Dlatego też,informacje zamieszczone w instrukcji obsługi mogąwykraczać poza zakres możliwości konkretnych typów.91024531786•• •

Strona: 4

30MOCOWkNIE BRZESZCZOTUModele z mocowaniem brzeszczota na śruby (używajtylko tych rodzajów brzeszczotu)Przed przystąpieniem do montażu należy wyciągnąćwtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego.Najpierw należy poluzowaćdwie śruby mocujące anastępnie wsunąć do oporuczęść chwytową brzeszczotu(zęby skierowane do przodu)w uchwyt. Teraz należydokręcić lekko śrubymocujące, ustalić dokładnie pozycję brzeszczotu anastępnie mocno dokręcić śruby. Aby poluzowaćmocowanie brzeszczotu należy odkręcić śruby, obracającje w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.Modele z beznarzędziowym mocowaniem brzeszczotaSuperlock (używaj tylko tych rodzajów brzeszczotu)Najpierw należy podnieść dogóry dźwignię mocowaniabrzeszczotów a następniewsunąć do oporu częśćchwytową brzeszczotu wuchwyt. Teraz można puścićswobodnie dźwignię.Brzeszczot zostanie umocowany w uchwycie. W celuwyjęcia brzeszczotu wystarczy unieść do góry dźwignięmocującą.Dotyczy wszystkich modeliUwaga: Aby zapewnić właściwą precyzję pracy wyrzynarki,grzbiet brzeszczotu musi dotykać powierzchni rolkiprowadzącej. Wskazówki dotyczące regulacji położeniarolki prowadzącej znajdują się w części “Rolka prowadząca”.ROLKk PROWkDZĄCkW celu zapewnienia dużej dokładności cięcia brzeszczotuwyrzynarki, zaopatrzono ją w specjalną rolkęprowadzącą. Jej położenie można tak ustawić abypodczas cięcia materiału dotykał do niej grzbietbrzeszczotu. W tym celu należy poluzować przedniąśrubę na płozie wyrzynarki,przesunąć rolkę prowadzącądo przodu tak aby dotknęłaona grzbietu brzeszczotu anastępnie mocno dokręcićśrubę. Regularnesmarowanie rolki kilkomakroplami oleju przedłuża znacznie jej trwałość.Dotyczy wyrzynarek z obracanym brzeszczotemUwaga: Jeżeli wyrzynarka przygotowana jest do pracyz możliwością obrotu brzeszczotu, rolka prowadzącamusi być odsunięta do tyłu, tak aby umożliwić swobodnyobrót brzeszczotu.W tym celu należy poluzowaćprzednią śrubę na stopiewyrzynarki, przesunąć do tyłupodporę i śrubę mocnodociągnąć.URUCHkMIkNIE WYRZYNkRKIW celu włączenia wyrzynarki należy nacisnąć do oporudźwignię włącznika/wyłącznika. W celu wyłączeniawyrzynarki nacisk należy zwolnić. Przed podłączeniemwyrzynarki do sieci zasilającej należy upewnić się czydźwignia włącznika znajduje się w pozycji “wyłączone”.Jeżeli zachodzi konieczność włączenia wyrzynarki dopracy ciągłej, po dociśnięciu dźwigni włącznika do oporunależy nacisnąć przycisk blokady. Aby zwolnić blokadęnależy ponownie nacisnąć na dźwignię włącznika. Przedodłączeniem wyrzynarki od sieci zasilającej należyupewnić się czy przycisk włącznika został odblokowany.CIĘCIE UKOŚNEStopa strugarki może być pochylona w obydwie stronypod kątem 450. W tym celu należy odłączyć wyrzynarkęod źródła zasilania, podnieść lub zdjąć osłonębrzeszczotu, poluzować tylną śrubę (śruby) znajdującąsię na stopie strugarki, za pomocą klucza trzpieniowegosześciokątnego lub wkrętaka.Teraz należy cofnąć stopęstrugarki a następnieprzechylić ją o żądany kąt,wg. skali pomiarowej. Jeślistopę chcemy dokładnieustawić w jednym z położeńokreślonych poniżej, tj.00, 150, 300, 450należy jąprzesunąć nieco do przodu anastępnie dokręcić mocnośrubę mocującą. Pomimotego, że naniesiona skalaoraz oznaczenia w postacikarbów umożliwiają dokładneustawienie stopy wyrzynarkiw najczęściej wykorzystywanych położeniach w celuprecyzyjnej regulacji zaleca się używanie kątownika.

Strona: 5

31Aby ponownie ustawić stopę pilarki w położeniuwyjściowym należy najpierw poluzować śrubę mocującą anastępnie ustawić stopę pod kątem 900i dociskając ją wkierunku “do przodu” dokręcić ponownie śrubę mocującą.CZYSZCZENIE POLk STRUMIENIEM POWIETRZkW celu umożliwienia dokładnej pracy wyrzynarką miejscecięcia może być oczyszczanez nagromadzonego pyłu zapomocą strumieniawydmuchiwanego powietrza.W tym celu należy unieśćalbo zdjąć osłonęprzeciwpyłową. Należyuważać aby przełącznik ustawiony był w kierunkusymbolu.ODSYSkNIE PYŁUZa pomocą specjalnego adaptera (część wyposażeniadodatkowego) do wyrzynarki można podłączyć jedenz powszechnie używanych rodzajów odkurzaczy.\W tym celu należy wsunąćw lub na końcówkę adaptera(zal. od średnicy rury ssącej)rurę odkurzacza. Osłonabrzeszczotu powinna byćprzesunięta do dołu.Przełącznik regulacjistrumienia powietrzapowinien być ustawionyw kierunku symbolu.REGULkCJk ELEKTRONICZNkTylko dla modeli elektronicznychPokrętło regulacjielektronicznej umożliwiawybór częstotliwości drgańbrzeszczotu pilarkiw zależności od rodzajuobrabianego materiału.Wybór ułatwia tabela, która została zamieszczona poniżej.Materiał Położenie pokrętła regulacjiDrewno 6-maxMetale 2-3Aluminium 3-5PCV 3-4Ceramika 3-5Uwaga: Jeśli przez dłuższy czas wyrzynarka pracuje naniskich obrotach silnika (położenie pokrętła 1-4), w celuzapewnienia dostatecznego chłodzenia należy włączyćna okres około 3 minut wysokie obroty.OBRkCkNIE BRZESZCZOTUPrzed rozpoczęciem pracy należy pamiętać oodsunięciu rolki prowadzącej od grzbietubrzeszczotu.Obrót brzeszczotu umożliwia wycinanie skomplikowanychkształtów.Aby ustawić odpowiedniepołożenie brzeszczotu należynacisnąć przycisk znajdującysię z przodu wyrzynarki takaby wyskoczyło do górypokrętło. Następniewyciągnąć na całą długość pokrętło i obrócić brzeszczotw żądane położenie (zgodnie z kierunkiem przebiegu liniicięcia), trzymając jedną ręką wyrzynarkę a drugąobracając pokrętłem (brzeszczot obraca się o 3600)Położenie brzeszczotumożna zablokowaćw czterech różnychpołożeniach: 00, 900, 1800,2700aby umożliwićwykonywanie różnych cięć.W celu zablokowaniapołożenia brzeszczotu w wybranej pozycji należynacisnąć pokrętło regulacyjne w kierunku do dołu.Po zwolnieniu nacisku pozycja brzeszczotu zostaniezablokowana. Aby ponownie zwolnić blokadę położeniabrzeszczotu należy nacisnąć przycisk znajdujący sięz przodu wyrzynarki. Aby ciąć wyrzynarką wzdłuż liniiprostych należy posłużyć się przyciskiem znajdującymsię z przodu wyrzynarki i nacisnąć w kierunku do dołu.Na koniec należy ustawić we właściwym położeniurolkę prowadzącą.WSKkZÓWKI PRkKTYCZNEPrzecinanie tworzyw sztucznychBrzeszczoty pilarki tną tylko podczas ruchupowrotnego. Aby nie dopuścić do uszkodzeniapowierzchni tworzywa na krawędzi cięcia należyużywać brzeszczotów o drobnym uzębieniu i ciąćelement od spodu (“od lewej strony”). Inną metodąjest cięcie poprzez podkładki ułożone z obu stronprzecinanej powierzchni, wykonane z cienkiej deseczki.Zawsze należy wybrać odpowiedni brzeszczot dladanego rodzaju pracy.270˚ 180˚0˚ 90˚

Strona: 6

32Zagłębianie brzeszczotu w materiałBrzeszczot wyrzynarki może być zagłębiony w materiałbez uprzedniego nawiercania miejsca rozpoczęcia cięcia.W tym celu po zaznaczeniu miejsca cięcia należy włączyćwyrzynarkę i przednią krawędzią stopy oprzećo powierzchnię ciętego materiału. Teraz należy powoliopuszczać wyrzynarkę (tylna jej część) w kierunkudo tyłu, tak aby brzeszczot powoli zagłębił sięw powierzchnię materiału. Stopy pilarki nie należyprzesuwać ale wykorzystać jej krawędź jako oś obrotu.Przecinanie metaliWyrzynarka może być wykorzystana do cięcia cienkichblach żelaznych oraz do metali takich jak miedź, mosiądz,aluminium itp.Aby zapobiec możliwości zdeformowania blachy podczasjej przecinania należy posłużyć się podkładką w postacicienkiej deseczki i ciąć obydwa elementy jednocześnie.Brzeszczot piły powinien samodzielnie ciąć materiał, tzn.nie należy wywierać żadnego nacisku a jedynieprowadzić pilarkę wzdłuż wcześniej zaznaczonej linii.Przecinanie cienkiej blachy wymaga dłuższego czasu niżcięcie grubszych elementów. Do przecinania metali służąspecjalne brzeszczoty. Miejsce cięcia należy smarowaćokresowo olejem. Ułatwia to proces cięcia i stanowidodatkową ochronę brzeszczotu.Pielęgnacja wyrzynarkiPrzed rozpoczęciem czyszczenia wyrzynarki należywyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego.Do czyszczenia należy używać wyłącznie łagodnegomydła i wilgotnej ściereczki. Wiele środków czyszczącychużywanych w gospodarstwie domowym zawiera w swoimskładzie substancje chemiczne, które mogą uszkodzićplastikową obudowę wyrzynarki. Do czyszczeniawyrzynarki nie wolno używać benzyny, terpentyny,rozcieńczalników farb i lakierów i podobnych produktówNależy zwracać uwagę aby roztwór mydła nie przedostałsię do wnętrz wyrzynarki.INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKAInformujemy, że wyrzynarkiKS638SE, KS635S, KS634S, KS633E,KS632E, KS631, KS630,spełnia wymogi obowiązujacych dyrektyw EWG89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,EN55104, EN50144, EN61000Lpa (Ciśnienie akustyczne) 96dB(A)Lpa (Moc akustyczna) 88dB(A)Wartość skuteczna przyspieszenia oddziaływującego naręce <2, 5m/s2Brian Cooke - Dyrektor ds. InżynieriiBlack & Decker, Spennymoor, County DurhamDL16 6JG Wielka BrytaniaBlack & Decker zastrzega sobie prawo dokonywaniazmian technicznych podnoszących jakośćprodukowanych urządzeń bez wcześniejszegouprzedzenia.

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Piły
Model/nazwa:
KS631
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Niemiecki, Polski, Rosyjski, Czech, Słowacki, Węgierski, Litewski

Powiązane produkty Black & Decker KS631

Rejestracja produktu

Uzyskuj ważne powiadomienia dotyczące wycofywania produktów, potwierdzenie własności Twojego produktu oraz skorzystaj z obsługi gwarancyjnej. Po prostu zarejestruj swój zakup BLACK+DECKER®.

Dowiedz się więcej

Części + Dokumentacja

Profesjnalne wsparcie. Wyszukaj przedstawicieli oferujących naprawy i części zamienne przez Internet.

Znajdź Części

Powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa + akcje wycofywania produktów

Twoje bezpieczeństwo jest zawsze naszym priorytetem
Mimo że, zdarza się to bardzo rzadko, czasami występują problemy z bezpieczeństwem dotyczące naszych produktów, wtedy pojawia się konieczność wycofania niektórych produktów z rynku. W takich przypadkach niezwłocznie przekazujemy konsumentom aktualne informacje dotyczące napraw i środków ostrożności.

Dowiedz się więcej

Znajdź sklep

Najbliższy sprzedawca BLACK+DECKER® jest tuż za rogiem.

Podręcznik pomocy online Black And Decker Ks635

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pomocy online Black And Decker Ks635

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik pomocy online Black And Decker Ks635