Podręcznik komunikacji szeregowej Dell 44556

Podręcznik komunikacji szeregowej Dell 44556 jest przydatnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą nauczyć się, jak korzystać z komunikacji szeregowej z ich urządzeniem Dell. Podręcznik umożliwia użytkownikom zapoznanie się z podstawowymi pojęciami komunikacji szeregowej, w tym: połączenia, wysyłanie i odbieranie danych, wykorzystanie protokołów, sterowników i oprogramowania. Podręcznik zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa, zarządzania i testowania komunikacji szeregowej, które pozwalają użytkownikom uniknąć potencjalnych problemów technicznych. Przygotowany przez firmę Dell podręcznik jest przystępny, a wszystkie informacje są łatwo dostępne dla użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik komunikacji szeregowej Dell 44556

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest protokół Modbus RTU?
 • Jak wygląda komunikacja po protokole Modbus RTU?
 • Jak przedstawia się architektura sieci Modbus RTU?
 • Jak wykorzystać protokół Modbus RTU do komunikacji sterownika PLC z układami I/O?
 • Jak skonfigurować układ I/O Modbus RTU – SmartMod I/O?

W poprzednim odcinku dowiedziałaś/eś się co to jest obiekt Trend i jak go konfigurować.

W tym artykule poznasz podstawowe informacje dotyczącekomunikacji w protokole Modbus RTU oraz poznasz architekturę komunikacji wsieci szeregowej. Zobaczysz, jak w praktyce zastosować układ wejść-wyjśćoddalonych SmartMod oraz jak mapować rejestry w komunikacji Modbus.

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków

Podstawy programowania sterowników PLC

 • 1. Wprowadzenie. Jak skonfigurować, podłączyć oraz uruchomić sterownik PLC?
 • 2. Jak tworzyć i edytować projekty w oprogramowaniu Cscape?
 • Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym

 • 3. Jak tworzyć oraz konfigurować bazę zmiennych w środowisku Cscape?
 • 4. Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?
 • 5. Jak odmierzać czas w programie sterującym i jak konfigurować timery?
 • 6. Jak porównywać wartości i wykorzystać wyniki operacji logicznych?
 • 7. Jak zliczać impulsy i konfigurować liczniki?
 • 8. Jak konwertować typy zmiennych i przemieszczać zmienne w programie?
 • 9. Jak sterować wykonywaniem programu logicznego? Instrukcja skoku warunkowego
 • Programowanie zintegrowanego panelu HMI

 • 10. Jak budować ekrany operatorskie z obiektami do wizualizacji i zadawania wartości zmiennych?
 • 11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
 • 12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
 • 13. Jak korzystać z obiektu menu?
 • 14. Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC
 • 15. Kontrolka Data Trend
 • Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

 • 16. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
 • 17. Komunikacja CsCAN
 • 18. Komunikacja Ethernet Modbus TCP
 • 19. Wysyłanie wiadomości Email w sterowniku PLC
 • Zaawansowane funkcje sterownika PLC

 • 20. Regulator PID
 • 21. Składowanie danych: Data logging
 • 22. Składowanie danych: karta MicroSD
 • 23. Trendy historyczne oraz receptury w programie
 • 24. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
 • 25. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji
 • Modbus RTU to jeden z najpopularniejszych protokołów komunikacyjnych w systemach automatyki. Jego prostota i niezawodność sprawiły, że jest jednym z najczęściej wykorzystywanych standardów wymiany danych w sieciach szeregowych RS232/485, w przemysłowych systemach sterowania.

  CharakterystykaModbus RTU

  Modbus RTU jest protokołem typu Master – Slave ipozwala na dwukierunkową komunikację do 248 urządzeń, podłączonych w ramach tejsamej sieci.

  • ModbusRTU Master to urządzenie inicjujące komunikację i wysyłające zapytania dourządzeń typu Slave. W sieci Modbus RTU funkcję Master może pełnić tylko jednourządzenie.
  • ModbusRTU Slave to urządzenia odpowiadające na zapytania wysyłane przezurządzenia Master. W sieci Modbus RTU może pracować do 247 urządzeń Slave.

  Przykładowa architektura sieci Modbus RTU

  Urządzenie master komunikuje się z urządzeniami slave w trybie dwuprzewodowego RS-485. W tym celu do wymiany danych wykorzystywane są linie DATA +, DATA – oraz GND. Urządzenie master zarządza siecią tak, aby komunikacja była realizowana w prawidłowy sposób.

  Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie odpowiada, master zgłasza błąd komunikacji z urządzeniem slave, a następnie przechodzi do odpytywania urządzenia o ID 2, które jest następne w kolejce. Po odpytaniu wszystkich urządzeń pracujących w sieci, master rozpoczyna kolejną kolejkę odpytywania.

  HornerSmartMod I/O

  Moduły rozszerzeń SmartMod I/O, to rozwiązanie pozwalającena lokalną rozbudowę sterowników, o obsługę kilkunastu dodatkowych sygnałówwejść-wyjść, w oparciu o komunikację szeregową. Charakteryzują się niewielkimigabarytami, dzięki czemu idealnie nadają się do instalacji w miejscach oograniczonej przestrzeni montażowej.

  Moduły SmartMod I/O komunikują się ze sterownikiem HornerAPG przy pomocy sieci szeregowej, w oparciu o protokół Modbus RTU – w trybiedwuprzewodowego RS485. Wyposażenie modułów w taki interfejs pozwala na ich integracjęz dowolnym urządzeniem Modbus RTU master, nie generując przy tym dodatkowychkosztów, związanych z zakupem dedykowanych interfejsów komunikacyjnych. Wjednej sieci może pracować do 31 urządzeń SmartMod.

  Okablowaniew sieci Modbus RTU

  Prawidłowa komunikacja w sieci Modbus RTU wymagaprzygotowania odpowiedniego kabla. Schemat kabla komunikacyjnego do podłączeniaukładów wejść-wyjść SmartMod I/O ze sterownikiem Horner XL7e prezentujeponiższa grafika.

  W tej aplikacji, komunikacja z układem SmartMod w sterownikuXL7e, realizowana jest na porcie MJ2, w trybie dwuprzewodowego RS-485. Port MJ2sterownika wyprowadzony jest fizycznie na złączu RJ-45, na pinach 1, 2 oraz 6.

  Kabel komunikacyjny wykonaj w następujący sposób:

  • Sygnał D- po stronie układu SmartMod podłącz do Pinu A,
  • natomiast po stronie sterownika – do Pinu 1.
  • Sygnał D+ po stronie układu SmartMod podłącz do Pinu B, natomiast po stronie sterownika – do Pinu 2.
  • Sygnał GND po stronie układu SmartMod podłącz do Pinu C, natomiast po stronie sterownika- do Pinu 6.

  Prawidłowa konfiguracja komunikacji pomiędzy układem SmartMod,a sterownikiem Horner wymaga ustawienia takich samych parametrówkomunikacyjnych na portach obu urządzeń.

  W układach SmartMod, zwarcie zacisków GND oraz INIT powodujeustawienie domyślnych parametrów komunikacyjnych na porcie.

  • ModbusID = 1
  • Baudrate = 9600
  • Parity= None
  • Stop Bits = 1

  Dokładnie takie same parametry ustaw na porciekomunikacyjnym w sterowniku. Pełną konfigurację zobaczysz w dalszej częściartykułu.

  Mapowaniezmiennych w sterowniku PLC

  Prawidłowa obsługa dodatkowych sygnałów I/O, pochodzących zmodułu SmartMod wymaga odpowiedniego zmapowania zmiennych po stroniesterownika.

  Adresy zmiennych w modułach SmartMod możesz odczytać zdokumentacji do danego modułu. W tym przykładzie, dla modułu SmartMod I/O, onumerze katalogowym HE359DIQ512, zmienne dostępne są w następujących obszarachpamięci:

  • sygnały dyskretne wejściowe: w obszarze 00001 do00004,
  • sygnały dyskretne wyjściowe: w obszarze 00017 do00020. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-05. png" alt="" width="720" height="484"/>
   Opis sygnałów w module HE359DIQ512

   Prawidłowe podłączenie sygnałów obiektowych do układów SmartMod przedstawiono na schemacie poniżej. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-06-495x734. png" alt="" width="495" height="734" srcset="https://www. png 495w, https://www. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-06. png 536w" sizes="(max-width: 495px) 100vw, 495px"/>

   Programowaniew akcji!

   Aby utworzyć komunikację z układem SmartMod, w programiesterującym skonfiguruj protokół Modbus RTU. Komunikacja będzie odbywała się naporcie MJ2 sterownika XL7e.

   W tym celu z poziomu menu Program wybierz Protocol Configuration. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-06A. png" alt="" width="413" height="292"/>

   Następnie z rozwijalnej listy MJ2 wskaż protokół Modbus RTU Master i przejdź do jego konfiguracji.

   W oknie NetworkConfig, w sekcji Port Configurationustaw parametry pracy portu szeregowego, zgodnie z domyślnymi parametramikomunikacyjnymi w module SmartMod:

   • Baud Rate – 9600,
   • Parity – none,
   • Stop Bits – 1,
   • Protocol – Modbus RTU.

   Parametr Retriesoznacza ilość prób, jakie urządzenie master będzie wykonywało w celu nawiązaniakomunikacji z urządzeniem slave. Ustaw 2.

   Timeout oznaczaczas, jaki urządzenie master odczeka pomiędzy kolejnymi zapytaniami. Ustaw 10000ms.

   W sekcji Update Scankonfiguruje się sposób, w jaki urządzenie master będzie odpytywać urządzenieslave. Opcja Automatic powoduje, żemaster samodzielnie, tak często jak to możliwe, będzie zaciągał zapytania dourządzeń slave. Jeśli nie chcesz generować dużego obciążenia/? / na sieci, zmieńparametr Update Interval, cospowoduje obniżenie częstotliwości odpytywania.

   Opcja Manual pozwalaskonfigurować zmienną, której zmiana stanu na „wysoki” będzie powodowaławysyłanie zapytań z urządzenia master do slave.

   Sekcja Status powala na opcjonalne skonfigurowanie adresu statusowego dla komunikacji Modbus.

   Okno Devices umożliwiadodawanie urządzeń slave. Po wciśnięciu przycisku Add zobaczysz kolejne okno, wktórym dodasz I/O SmartMod. W oknie podaj nazwę urządzenia slave jako SmartModoraz ustaw jego adres ID na 1.

   W sekcji Device Optionsmożesz skonfigurować typ urządzenia slave, sposób w jaki adresowane są w nimzmienne oraz funkcje protokołu Modbus, które obsługuje podczas komunikacji.

   Device Typ pozwala skonfigurować typ adresacji zmiennych:

   • Modicon na 5 znakach,
   • Modicon na 6 znakach,
   • Adresację native.

   Parametr Mode pozwala określić, które funkcje obsługuje urządzenie:

   • wszystkie funkcje,
   • Tylko funkcje 5/6,
   • Tylko funkcje 15/16.

   Sekcja Status umożliwiaustawienie opcjonalnego adresu statusu komunikacji z urządzeniem slave orazsposobu zachowania w chwili, gdy pojawia się błąd komunikacji.

   W tym przypadku typ urządzenia skonfiguruj jako Modicon PLC 5-Digit Addressing, obsługujący wszystkie funkcje Modbus.

   W zakładce Scan List,zgodnie z dokumentacją, dokonaj mapowania zmiennych w sterowniku pochodzących zmodułu SmartMod.

   Wybierz ADD i z listy DeviceName wskaż wcześniej dodane urządzenie slave. W polu Device register ustaw adres 00001, a w polu Length wpisz 4.

   W sekcji Localpodaj rejestr sterownika%M16, w którymbędą przechowywane stany wejść, odczytane z modułu SmartMod.

   W sekcji Update Type sposób aktualizacji zmiennych ustaw jako Polled Read. Oznacza to, że sterownik w każdym cyklu będzie aktualizował stan zmiennych. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-10. png" alt="" width="484" height="427"/>

   Analogicznie skonfiguruj mapowanie zmiennych wyjściowych.Wybierz Add i ustaw Device Register na 00017, a długość (Length) na 4.

   podaj rejestr sterownika%m32, z którego będziesz wystawiać sygnały wyjściowedo modułu SmartMod.

   Sposób aktualizacji zmiennych ustaw jako Polled Read/Write. Oznacza to, że sterownik będzie aktualizował stan wyjść na module SmartMod – w chwili, gdy zmieni się ich stan. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-11. png" alt="" width="484" height="427"/>

   Rozbudowaaplikacji o dodatkowy ekran operatorski

   Teraz rozbudujesz aplikację o ekran operatorski, na którym będąwizualizowane stany sygnałów wejściowych i wyjściowych, pochodzących z modułu SmartMod.

   W tym celu utwórz kolejny ekran operatorski. Zgodnie ze sposobem pokazanym w poprzednich artykułach, umieść na nim 4 lampki i 4 przełączniki. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-12-840x517. png" alt="" width="840" height="517" srcset="https://www. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-12-768x473. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-12. png 902w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

   Utwórz nowe zmienne wejściowe i podłącz je pod obiekt lampek. Zmienną o adresie%M16 nazwij Smartmod_IN0. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-13. png" alt="" width="478" height="394"/>

   Lampkę z podłączoną zmienną%M16 opisz jako Wejscie IN0. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-14. png" alt="" width="440" height="297"/>

   Analogicznie postępuj, tworząc kolejne trzy zmiennewejściowe:%M17, %M18 i%M19.

   Po utworzeniu zmiennych wejściowych, utwórz nowe zmienne wyjściowe i podłącz je pod obiekt przełącznika. Jako pierwszą utwórz zmienną o nazwie SmartMod_OUT0 i adresie%M32. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-15. png" alt="" width="473" height="555"/>

   Obiekt „Switch” opisz jako Wyjscie OUT0. Aby to zrobić, skorzystaj z pola Legend. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-16. png" alt="" width="440" height="297"/>wyjściowe:%M33, %M34, %M35.

   Umieść na ekranie także pole tekstowe o nazwie SmartMod I/O oraz przycisk Screen Jump i skonfiguruj go jako Simulate ESC. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-17-840x513. png" alt="" width="840" height="513" srcset="https://www. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-17-768x469. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-17. png 903w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

   Ten ekran operatorski będzie wywoływany z poziomu ekranu pierwszego. W tym celu na ekranie numer 1 dodaj obiekt Screen Jump. Ekranem docelowym będzie ekran numer 9. Zaznacz opcję Allow Escape. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-18-840x513. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-18-768x469. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-18. png 904w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

   Tak przygotowany program wgraj do sterownika.

   Podłącz zasilanie do układu SmartMod i kabel komunikacyjny pomiędzy sterownikiem a modułem. Z poziomu ekranu 9 wysteruj wyjścia modułu.


   W kolejnym artykule z cyklu Kurs programowania PLC od podstaw: Komunikacja w sieci CsCAN

   • Co to jest protokół CsCAN i jak wygląda komunikacja w tym protokole?
   • Jak wygląda architektura w sieci CsCAN?
   • Jak połączyć układ SmartStix ze sterownikiem Horner XL7e?
   • Jak skonfigurować odczyt zmiennych z modułu SmartStix w sterowniku XL7e?
   • Sterowniki karty sieciowej dla Laptopa -win7

    witam mam problem z polaczeniem internetu z moim laptopem. W "polaczeniu" widnieje napis "ograniczony dostep"... zas windows sugeruje ze moga to byc problemy ze sterownikami do karty sieciowej. szukalem na stronie della / intela wrescie windowsa. sa programy ktore same wyszukuja odpowiednie sterowniki...

    Sieci LAN 10 Kwi 2012 16:44Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4602

   • Asus F5 - sterowniki karty sieciowej

    Mam podobny problem. potrzebuję sterowników karty sieciowej w laptopie Dell D600:(mógłby mi ktoś pomóc?

    Laptopy Hardware 18 Lut 2008 20:08Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 28766

    HP 2000 2d14sw, brak sterowników karta sieciowa i wifi.

    Karta LAN:Wifi:lub:

    25 Lip 2014 11:18Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4131

    Brak sterowników karty sieciowej - Windows XP

    Witajcie,Mam odwieczny problem w Windowsie XP. Już kilka lat temu go rozwiązałem, ale wraca jak bumerang!W moim starym stacjonarnym PC-cie DELL Optiplex 745 zawsze używałem windows XP, ale zachciało mi się zmienić na Win_7 i tak też zrobiłem..Kilka osób mi odradzało, że taki stary model...

    Sterowniki i BIOS 22 Lut 2021 07:54Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 444

    DELL INSP. 5000 - Jaki sterownik do karty sieciowej Dell Insp. 5000 na W. XP?

    Dziękuję kolegom za pomoc. Okazała się skuteczna. Pobrałem właściwe sterowniki z właściwej, wskazanej stronki i karta wifi ruszyła!

    Sieci Początkujący 01 Gru 2012 16:52Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3531

    dell 740 - brak sterownika karty sieciowej karty graficznej

    witam. mam problem z znalezieniem sterowników odpowiednich do tego komputerka mam windows xp i nie moge znajsc sterowników do karty graficznej i karty sieciowej prosze o pomoc

    Software serwis 16 Maj 2014 22:36Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3090

    szukam sterownika karty sieciowej do dell inspiron

    kupilem della inspiron 1520 z angli i wgralem mu xp i teraz szukam sterownikuw do karty sieciowej prosze o podani linka

    13 Sty 2009 17:26Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3107

    DELL GX 60 - Sterowniki karty sieciowej

    Witam.Jak w temacie. Ktoś już o to pytał na forum ale problem nie rozwiązany a temat zamknięty.Próbowałem już wszystkiego - w internecie masa podobnych pytań i zero konkretów.Ze strony dell-a nie działają żadne stery - wciąż mam że nie wykryto sterownika ethernet. Pomocy.

    09 Lut 2011 22:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2930

    Dell 7720 - sterowniki karty sieciowej

    Kolobos, adamadi33 - dzięki za pomoc. Udało mi się wyeliminować błędy instalując sterowniki ze strony Dell'a. Jak stworzyłem swoje konto na ich stronie, wybrałem laptopa i zaznaczyłem zainstalowane oprogramowanie - dostałem sugerowane sterowniki do sieci, chipsetu, karty graficznej itd.Jeszcze raz...

    05 Lis 2012 23:29Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6096

    brak sterowników karty sieciowej w laptopie Dell D600

    Uparłem się, żeby usunąć ten sterownik i udało się. Od razu zainstalowałem inny:Na razie jest OK. Dzięki za pomoc.

    14 Wrz 2013 11:09Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 18083

    Brak sterownika karty sieciowej i uniwerslanej magistrali szeregowej - Dell

    Który sterownik pobrałeś?

    Komputery Hardware 04 Gru 2014 21:47Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2103

    jakie sterownik do karty sieciowej Dell inspirowane 1525

    Właściwie to nie zainstalowałeś prawie nic:)tu są wszystkie sterownikiTylko wybierz system "Vista" i szukaj co trzeba i instaluj.Jak nie poradzisz to:Usiądź spokojnie zrób sobie herbatkę lub piwko:) przeczytaj toI krok po kroku poradzisz sobie.

    19 Lut 2015 21:26Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2064

    dell vestro 230 - Brak sterownika karty sieciowej

    Po ponowej instalacji windows 7 nie mogę znaleźć sterownika do karty sieciowej, konkretniej tegoPCI\VEN_14E4&DEV_1691&SUBSYS_043E1...

    09 Kwi 2020 11:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 240

    Dell Precision T7910 - Niska prędkość karty sieciowej Intel i210 300-400MBit

    Moja konfiguracja Dell T7910, 1x CPU Intel E5-2695v4, 64GB RAM DDR4 2133Mhz, 3x NVME HDD Drivers 1TB.Service tag BKY1TF2. Windows 11 Pro.Cała sieć w której jest ok 30 komputerów pracuje na sprzęcie ze złączami 1GBit. Nie ma z nimi problemu. Osiągają transfery tyle ile powinny czyli realny transfer...

    09 Maj 2022 23:29Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 291

    DELL T3500 - Jaka to karta sieciowa?

    Witam,diabli mnie podkusiły, aby zmienić system + dysk w ww. dell'u, od dłuższego czasu bujam się z nieszczęsnym sterownikiem karty sieciowej. Wg mojej wiedzy - powinna to być taka: Broadcom Netxtreme 57xx, system jest 64 bitowy i windows ultimate. Na stronie dell'a z konfiguracją jest jak w załączonym...

    25 Cze 2017 20:47Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 663

    Dell Inspiron 3521 - Karta sieciowa

    Witam, od początku użytkowania tego sprzętu pojawiają się problemy z kartą sieciową. Na pewno nie jest to wina operatora internetu, ponieważ te same kłopoty pojawiają się w różnych sieciach, wszelkie inne urządzenia pracują bez problemu. Problem polega na ciągłym gubieniu połączenia z internetem. Chwilami...

    21 Lut 2015 12:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1110

    Karta sieciowa niezauważalna przez menedżer urządzeń

    mam problem z łączeniem się z internetem(sieć szerokopasmowa). Na komputerze został zrobiony format i został zainstalowany windows xp (DELL). Najprawdopodobniej jest to problem ze sterownikiem karty sieciowej, której menedżer urządzeń nawet nie widzi(karta jest włączona w BIOSIE). W połączeniach...

    25 Lip 2011 21:13Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 8752

    Dell karta sieciowa - rozłącza pomarańczowa dioda

    laptop - DELL Inspiron15 3542internet - Vectramodem - CISCO EPC3928Witam, mam problem z połączeniem internetu przez kabel RJ45, (na Wi-Fi działa ale nie wiem czy do końca dobrze) jak tylko chce podłączyć przez kabel (przełączam - prawym klikiem myszki w połączeniach sieciowych), i łączy się normalnie,...

    12 Gru 2016 19:03Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1860

    Dlaczego po restarcie Della Opti 990 giną zapisy karty sieciowej 825xx?

    Komputer dell Opti 990 po zainstalowaniu sterowników intela do karty sieciowej 825xx połączenie sieciowe działa bez zastrzeżeń. Problem pojawia się po resecie komputera. Brak połączenia sieciowego, jak by przewód był odłączony. Po ponownej instalacji sterowników wszystko wraca do normy.System...

    31 Lip 2020 06:57Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 315

    Karta sieciowa Broadcom 802. 11n - sterowniki do windows vista

    Menedżer urządzeń, prawym na Twojej karcie, wybierz Właściwości, potem zakładkę szczegóły i z rozwijanego menu Identyfikatory sprzętu, skopiuj tutaj zawartość okienka.Ja akurat mam, właśnie po to żeby uniknąć takich sytuacji. ja też sobie kupie nawet za 5zł jakiś słaby byle by był i można było driver...

    13 Lis 2020 18:57Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 798

    Brak internetu brak karty sieciowej win7 64bit nowy komp DELL

    Witam, mam pewien problem z nowym komputerem w firmie (dell vostro 460 win 7 64bit). Prawie zawsze rano jak uruchamiam kompa to nie ma internetu. Sprawdzam w menadżerze urządzeń a tam brak kart sieciowych (nie ma po prostu tego drzewka). Muszę się męczyć tj restartować kompa żeby się to naprawiło, czasami...

    24 Kwi 2012 14:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1838

    Dell C610 - niedziałająca karta sieciowa i jej wymiana

    Witam mam problem z dell c610 ponieważ nie działa karta sieciowa.Dodam ze w biosie jest widoczna i windowsie jest zainstalowana itp jednak po podłączeniu kabla dioda nie mruga dodam również ze w menadzerze urządzen jest problem z "urzadzeniem modem pci " ale z sieciowka wszystko oki po z pisaniu...

    19 Kwi 2009 22:43Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3122

    win xp nie widzi karty sieciowej, brak internetu

    Witaj, to co podałaś to nie jest model a tzw. service tag. Posiadasz komputer dell optiplex 740. Możesz ściągnąć sterowniki z oficjalnej strony della podajac kod serwisowy tj. 1S6BK3J (ale teraz coś ona kuleje, tj. nie działa usługa manualnego przeglądania po jego podaniu) [url=]tutaj (możesz alternatywnie...

    13 Wrz 2014 21:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3462

    Nieudana instalacja karty sieciowej "intel dual band wireless-ac 3160"

    Witam forumowiczów "elektroda. pl"Ostatnio zakupiłem u kolegów Chińczyków adapter sieciowy "intel® dual band wireless-ac 3160" i mam spory problem z jej uruchomieniem.Próbowałem już na dwóch PC-tach i jednym laptopie, na Windows 10 i Win 7 i za każdym razem odnoszę porażkę.Karta jest widoczna...

    19 Lut 2018 01:17Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3447

    dell inspirion n5110 - Karta sieciowa intel n1030 Nie ma internetu

    Witajcie.Mam laptopa dell inspirion q15r. Problem polega na tym że po podłączeniu internetu poprzez kartę sieciową nie ma internetu. Próbowałem i z włączonym wifi i z wyłączonym. Wyskakuje brak dostępu do sieci sieć nie zidentyfikowana. Najlepsze jest to ze na laptopie żony automatycznie przełącza...

    Komputery Początkujący 11 Sie 2018 12:50Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 921

    Dell Inspiron 1525 - Karta sieciowa 1394.

    Witam, można powiedzieć, że problem jest w połowie rozwiązany, bo wykrzykniki zniknęły po zastosowaniu się do postuSprawdź usługi sieciowe, to co Ci brakuje, to jakieś sterowniki miniportu.Ewentualnie odinstaluj je (usuń) z menadżera urządzeń i zrestartuj system, może odnajdzie je ponownie.Ostatecznie...

    08 Cze 2015 18:50Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1530

    Dell Latitude CPi i karta sieciowa

    WitamZakupilem do mojego laptopa Dell CPi karte sieciowa Planet, karta jest wykrywana, sterowniki zainstalowane, ale nie moge skonfigurowac sieci, caly czas pokazuje komunikat"Kabel sieciowy odlaczony".Dokladny model sieciowki to Planet WL-3552, system win2000.Moze ktos zetknal sie z taka sieciowka...

    04 Wrz 2008 18:17Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1287

    Dell Studio 1537 - Uszkodzona karta sieciowa 1394

    Mam takiego samego laptopa co ty. U mnie jest taka karta: Karta Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card, jej identyfikatror: PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_000C1028&RE... Spróbuj zainstalować inne sterowniki. A działa ci internet z karty pod RJ45 kablowy.

    17 Gru 2014 20:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1014

    Laptop Dell c510 Latitude nie widzi karty sieciowej

    według numeru TAG spisanego ze spodu kopmpa jest to "Other_286 System 210 "Wpisując numer TAG na stronie producenta komputer tak zostaje rozpoznany.Menadżer urządzeń nie widzi karty sieciowej w zakładce "Karty Sieciowe" ani w "Inne Urządzenia"Zainstalowanie sterowników nic nie daje (WindowsXP...

    12 Lis 2005 20:20Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 7447

    Karta sieciowa PCMCIA XIRCOM winXPsp2 sterowniki

    Witam!Czy ktoś pomoże w instalacji karty sieciowej/modemu:XIRCOM Real Port ETHERNET 10/100 + MODEM56REM56G-100 (karta w wersji PCMCIA dwufunkcyjnej) -potrzebnesterowniki dla systemu WINDOWS XP.Karta pracowała prawidłowo w laptopie DELL Latitude CPxna systemie WINDOWS 2000 Professional, niestety...

    13 Lut 2011 23:18Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3246

    Czy do tego komputera wejdzie karta sieciowa?

    Hmm...A masz jakąś wartą do polecenia? Żeby na allegro zamówić lub ebay.Ja do dziś używam jeszcze Realtek RTL8139 Familly PCI Fast Ethernet z 2001 roku. Chodziła pod Win98 o XP z neostradą, a dzisiaj pod XP bez problemu z modemem w pendrajwie. Nie wiem jak sprawuje się pod innymi systemami ale...

    Komputery Co kupić? 07 Paź 2015 22:02Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 948

    Dell 5490 - karta sieciowa nie odpowiada

    Podłączyłem do dobrze skonfigurowanego routera skrętką lapka. Dioda Interfejsu sieciowego w laptopie świeci na pomarańczowa, ale nie dostaje komputer ip. Przeinstalowywałem sterownik sieciowy, aktualizowałem bios, próbowałem naprawianie połączenia sieciowego i nic nie pomogło. W biosie można wyłączyć,...

    18 Maj 2020 21:02Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 264

    zintegr. karta sieciowa a dodat. karta sieciowa-różnica

    Jaka jest różnica pomiędzy tymi kartami?Czy do korzystania z internetu radiowego poprzez kabel ethernet potrzebna jest dodatkowa karta sieciowa PCI na karcie rozszerzeń?Komputer:Moja zintegrowana karta sieciowa to Intel(R) PRO/100 M Network ConnectionA ten sterownik do czego służy: Intel...

    02 Mar 2011 22:58Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2825

    HP Compaq 8200 - karta sieciowa nie działa

    Witaj. Ostatnio miałem ten sam problem w Dellu Optiplex 7010, też karta Intel, być może ta sama. Komputer startował mi o 20 sekund dłużej, wtedy zawsze miałem kod 10 w menedżerze. Po wyłączeniu karty w BIOS system wstawał normalnie. Też sprawdziłem kilka sterowników, ten sam problem. Update BIOS nie...

    06 Maj 2019 07:29Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 792

    Dell Optiplex GX280 - Stacja dyskietek i karta sieciowa

    Jak komputerze stacjonarnym w Dell Optiplex GX280 wyłączyć (i czy można? ) na stałe stację dyskietek i gdzie ona znajduję się w BIOS'sie aby ją wyłączyć JAKO URZĄDZENIE?Niby to proste ale w jakiej opcji szukać stację dyskietek jako urządzenie w Bios?Screen - tu nie idzie jej wyłączyć...2...

    18 Wrz 2022 09:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 144

    Karta sieciowa na minipci

    Widzę że nikt nie zna odpowiedzi, tak więc po przeczytaniu kilku manuali laptopow kupilem karte minipci z laptopa dell Latitude 810 taka sama karta jest w laptopie dell inspiron 8100 wraz z kabelkami. Podłączona do płyty alix 3c3 dziala bezproblemowo sterowniki dla linuxa 3c59x (Karta 3Com).Mysle ze...

    18 Lut 2009 23:49Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2001

    Dell optiplex gx 150 a karta sieciowa

    Specyfikacja:Intel pentium III 1Ghzpamięć ram 512mbintel graphics controller 82815(zintegrowana) 32mb sterowniki zainstalowanedysk: seagate 60Gbchciałbym się dowiedzieć czy ta oto karta telewizyjnabędzie śmigała na takim zestawie:)z góry dziękuje za odpowiedziDodano po 2ps. jak...

    28 Wrz 2013 09:52Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1251

    Dell Inspiron 15 - Słaba karta sieciowa

    To spróbuj sterów od atherosa nie od della - miałem kiedyś na jednym lapie ten problem i pomogły sterowniki niebrandowane. A jeżeli nie pomoże to reklamacja bo pewnie walnięta karta.

    25 Gru 2015 18:43Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2826

    Dell Inspiron 5520 - brak sterowników kart graficznych

    Nie, sterownik karty zintegrowanej nie pokazuje jej nazwy, więc jeszcze raz trzeba odinstalować przez DDU sterownik Intela i zainstalować ponownie jego inną wersję. Tym razem spróbuj pobrać i zainstalować ten ze strony Dell:Sterownik karty sieciowej LAN Realtek PCIe FE Family Controller:

    17 Mar 2016 19:22Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 2187

    Dell XPS 15 9530 - Nie widzi kart sieciowych

    Wejdź w menadżer urządzeń, właściwości sterownika karty WiFiNie widzi tej karty raz tylko była widoczna jak rano włączyłem laptopa może dlatego że był zimny. Sterownik się zainstalował system ściągnął około 50 aktualizacji. Po resecie karta wifi była już niewidoczna. Myślę że będzie to problem...

    30 Mar 2017 21:44Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 1911

    dell latitude c640 brak sterownika karty sieciowej/ Windows XP

    W raporcie anie śladu karty sieciowej. Odinstaluj modem z systemu i wgraj w pierwszej kolejności sterownik karty sieciowej.Zrobiłem tak jak napisałeś... i nadal nie widzi karty..

    30 Wrz 2011 20:39Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 5897

    Windows 7 odłączył zasilanie karty sieciowej. Kabel sieciowy jest odłączony.

    Pojawił się u mnie nietypowy problem z kartą sieciową Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection.sprzęt:Laptop dell m45008Gb ramWindows 7 ultimate 64bitLaptopa kupiłem używanego z 3 miesięczną gwarancją. I odesłałem go na gwarancję w celu wymiany karty sieciowej lan. Kontrolki na karcie...

    13 Lut 2013 12:14Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3138

    Laptop Dell D620 - szukam sterowników płyty głównej Dell inc. 0TD761

    To pobierz sterowniki do chipsetu i kart sieciowych i je zainstaluj.Następnie na laptopie uruchomisz oprogramowanie do aktualizacji sterowników.

    02 Maj 2013 21:26Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 3396

    DELL -INSPIRION N5050 - karta sieciowa - brak wifi

    dzięki tak też zrobiłem, ale ciagle nie wiem co mogło tak pomieszać w sterownikach karty?pozdrawiamTomiVisca

    19 Sie 2013 18:01Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1542

    Dell D610 - karta sieciowa Ethernet brak połączenia z siecią internet

    mam problem. Otóż posiadam laptopa dell latitude d610 z kartą sieciową mini-PCI Dell Wireless 1370 WLAN.Zainstalowałem sterowniki do niej oraz, jak też mi radzono, do chipsetu, ale nadal pokazuje się powiadomienie, że są niezainstalowane.Pokazuje się też w menadżerze zadań żółty wykrzyknik...

    19 Mar 2014 11:34Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2544

    HP 4730s - Bluetoth i karta sieciowa nie działa

    Może głupio się wyrażę ale ja bym zaczął od sprawdzenia czy mam włączoną kartę -rozumiem, że mówimy o sieciówce bezprzewodowej - (w dellach jest przełącznik na obudowie, w HP pewnie podobnie), jeśli włączone i diody sygnalizują to sprawdziłbym w centrum sieci i udostęniania/zmień ustawienia karty sieciowej...

    24 Wrz 2014 08:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 675

    Dwa laptopy, ta sama karta sieciowa, inne sygnały WIFI

    Jakiś czas temu podłączyłem internet od UPC. Firmowy modem oczywiście nie dawał rady dawać mocnego sygnału (w sąsiednim pokoju oddzielonym ścianą działową miałem max 2 kreski a często sygnał się gubił), kupiłem więc router TP-LINK Archer C6. Po podłączeniu routera okazało się, że.... jest dokładnie...

    Sieci WiFi 13 Sie 2021 15:55Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 453

    Dell 800. Żaden Windows nie widzi karty sieciowej i modemu.

    kupiłem dell-a latitude 800 i żaden windows nie widzi karty sieciowej i modemu, sprawdzałem w biosie i wszystkie ustawienia są dobre. czy trzeba wgrać najpierw sterownik (jak dla USB), czy też jest możliwe że jest gdześ w środku odłączony?

    30 Mar 2005 23:15Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1535

    Problem z karta sieciowa USB

    Panowie zakupiłem karte sieciową na USB. Miała chodzic ze wszystkimi wersjami USB i systemami:"Fabrycznie nowa, wysokiej jakości, kieszonkowa KARTA SIECIOWA USBKombatybilna z USB 1. 0 / 1. 1 / 2. 0Kombatybilna ze wszystkimi systemami operacyjnymi"Próbuje ja zainstalowac na noteboku DELL CPX...

    23 Mar 2018 22:56Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3060

    dell latitude c610 karta sieciowa

    Sprawdź, czy w BIOSie jest ona włączonaw nazwie będzie maiła coś związanego z LAN.... => ustaw na Enabledi zapisz nowe ustawienia BIOSujeżeli będzie włączona, a system nie wykryje sieciówki, to zainstaluj jeszcze raz sterowniki od chipsetu

    22 Paź 2008 18:22Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1790

    Dell D610 problem z wifi i karta sieciowa zintegrowana

    nie moglem znalesc informacji ani na google ani tu u was:problem z pozoru prosty:zainstalowalem system na d6100 wszystko smiga ladnie poza siecia, system pokazuje ze nie wykrywa sprzetu, rozumiem jesli by nie bylo wirelessa ale on nawet nie podlacza sie do netu przy wsadzeniu kabelka od routera,...

    23 Lut 2011 18:41Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 6662

    Dell Inspiron 1764 karta sieciowa 1397 WLAN Mini-Card

    Problem polega na tym, że w pewnym momencie komputer zerwał łączność z routerem i przestał widzieć dostępne sieci w komunikacji bezprzewodowej.Pytanie moje jest takie, czy od razu wysyłać komputer do serwisu, czy może próbować coś samemu? Jeśli tak to co?Dodam, że zainstalowałem ponownie...

    24 Wrz 2011 00:34Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2313

    dell inspiron 4000 - po formacie nie wykrywa karty sieciowej

    sterownika z chipsetu nie było w spisie sterowników Windowsa XP też pewnie nie było. Masz Windows z SP3?

    05 Kwi 2013 10:58Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2763

    Dell Vostro 3550, nie wykrywa karty sieciowej

    Niestety blue screen przy końcu instalacji;x Po tym muszę 2 razy uruchomić ponownie laptopa, bo touchpad wariuje.Dodano po 18Udało się zainstalować, ale tylko bluetooth chyba, ponieważ dalej jest ta żółta ikonka w menedżerze urządzeń przy Dell WirelessDodano po 6Wpadłem na pewien pomysł,...

    07 Cze 2014 14:57Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6960

    Dell Latitude E6410 - Brak internetu po wyłączeniu karty sieciowej

    Sterowniki są ze strony Della.Karta wifi nie jest uszkodzona bo przecież normalnie z wifi korzystam po wklepaniu ip ręcznie. Zwaliło mi się dhcp i zapora

    22 Kwi 2015 07:58Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 6432

    dell inspiron m731r - Nie działa karta sieciowa

    Zobacz te sterowniki:Tyle, że autor potrzebuje sterowniki do... zainstalowaniu win. 8. 1... Ty zaś podajesz do Windows 7, więc błędnie!

    26 Kwi 2015 11:32Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1485

    Dell Inspiron N7010 - Nie działająca karta sieciowa

    Wiesz co, masz zapewniane przez producenta jedno z lepszych wsparć pod względem driverów... Pod spodem laptopa, na tabliczce znamionowej masz numer zwany Service Tag, wpisz go sobie [url=]tu lub wybierz "Wykryj mój produkt" i pobierz sprawdzony sterownik...

    14 Cze 2016 16:00Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1773

    Dell Latitude E6330 - Brak pełnego duplexu (1 GB/s) na karcie sieciowej

    Punkt dostępowy z którego idzie kabel do laptopa to switch, więc nie bardzo mam jak wymusić prędkość. Podstawiłem inny laptop pod ten sam port, który ma również 1 Gbps port i bez problemu ustawia na ten duplex. Sterowniki próbowałem pobrać ze strony Intela i Dell'a. Żadne bez skutku. Będę próbował jeszcze...

    05 Lip 2016 07:47Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1116

    HP DV5-10160El - Czy karta sieciowa ma autokrosowanie kabla? Realtek RTL8168C(P

    Szanowni, posiadam laptopa HP DV5-1060elKarta lan jak sprawdzam toRealtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6. 20)No i tu pytanie. Czy karta obsługuje autokrosowanie?Nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi w internecie.Sytuacja następująca....Kartę...

    10 Mar 2018 18:48Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 714

    Dell Latitude e6410 - karta sieciowa LAN - niewidoczna w menadżerze urządzeń

    szczegóły sterownika: PCI\VEN_8086&DEV_10EA&SUBSYS_040A1028&RE...Realtech. Pobierałem wiele różnych, które można znaleźć w sieci. Wifi działa poprawnie. LAN nie działa.Dziwią mnie trochę komunikaty.Po restarcie: "Biblioteka DLL... "+ W trakcie instalacji sterowników....

    14 Gru 2018 15:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2580

    Dell - Brak internetu problem z karta sieciowa

    Dopóki nie uruchomisz karty Wi-Fi musisz mieć internet tylko kablem LAN.Jak pociągniesz sterowniki czy masz drugi laptop?

    15 Sty 2022 17:58Odpowiedzi: 52 Wyświetleń: 780

    Nie pokazuje bezprzewodowej karty sieciowej Windows 7 Home Premium Dell Latidude

    W Menadżerze urządzeń patrzyłeś, sterownik zainstalowałeś?Właśnie problem w tym że w menedżerze urządzeń nie pokazuje karty, jak by była wyłączona. Sterowniki próbowałem zainstalowaćstąd ale pokazuje mi, że instalacja nie jest obsługiwana w tej wersji systemu operacyjnego.

    09 Kwi 2022 21:45Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 180

    sterowniki dell1535 karta sieciowa

    witam mam dell 1535 zmienilem system z visty na xp zainstalowalem wszystkie stery ale nigdzie nie moge znalesc sterow do kary sieciowej bezprzewodowej czy moze zna ktos stronke gdzie mozna to znalescpozdrawiam

    01 Maj 2010 19:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1074

    Problem: Nie czyta karty sieciowej

    Witam. Mam problem. Posiadam laptopa Dell Studio 1537. Karta sieciowa jest natomiast jej nie widzi; /. Kiedys mialem internet kablowy vectra i normalnie dzialal. Robilem formata laptopa bo byl zasmiecony i instalowalem wszystko co potrzebne(taka mam nadzieje). Uzywalem do tej pory neta bezprzewodowego...

    17 Sie 2010 15:22Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2414

    Sterowniki do karty sieciowej OPTIbook ML730L

    ftp://ftp. dell. com/network/R162313. EXE...

    11 Paź 2010 12:50Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 953

    PCI / karta sieciowa / sterownik

    Dell Latitude D600 windows xp2 sterowniki:- kontroler sieci:-PCI Modem: ( to drugie)intel 82801DBM ICH-4M - Ac 97 Modem Controler ( a-1)

    01 Mar 2011 21:46Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2593

    Ad hoc nie działa. Nie widzi karty sieciowej.

    Mam internet przez kabel. Windows 7. Chciałem zrobić ad hoc. Na początku ogólnie był problem z tym, żeby pojawiła się ta opcja ad hoc w centrumblabla. Ale w końcu ją zrobiłem zgodnie z instrukcjami. Teraz wygląda to tak: w połączeniach sieciowych Przy połączeniu sieci bezprzewodowej jest napisane...

    22 Sty 2013 22:44Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 4335

    Sterowniki płyty głównej i karty sieciowej

    Moze nie masz wifi intela tylko Dell TrueMobile? Sprawdz sterownik ze strony della dla TrueMobile.

    22 Sie 2014 13:52Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2019

    modem nie wykrywa karty sieciowej

    Ten ostatni link to jest sam manual (sorry)EDITNie ogarnąłem tego, to jest ten sterownik (właściwy)! :Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller, v. v4. 25, A00[url=]TU jest sama "narzędziówka": Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller, v. v7. 6. 10, A09Możesz...

    11 Paź 2013 19:08Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 2907

    Jaka karta sieciowa Full Mini Pcie?

    Witam wszystkich i jak w temacie.Mam łącze 250Mb/s a karta Atheros AR9285 w moim dość leciwym laptopie Asus K50IJ linkuje się na 150Mb/s więc kupiłem Intel 5100 i ona linkuje się na 300Mb/s ale rzadko bo większość czasu jest 150Mb/s, (router Asus RT-N18U w tym samym pomieszczeniu, 3 metry od laptopa)...

    Sieci Co Kupić 11 Sie 2017 16:43Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1092

    Sterowniki do laptopa dell

    No, tak ale mam jedno pytanie po co do karty sieciowej? jak net smigaA zainstalowałem UAA i nadal dzwieku brak.Może internet dostarczony jest inna kartą sieciową, lub w inny sposób - podałeś identyfikator - dostałeś sterowniki.Odnośnie UAA, po instalacji powinny pojawić nowe urządzenia...

    07 Sty 2012 22:26Odpowiedzi: 38 Wyświetleń: 6599

    Karta sieciowa nie działa jak to zrobić.

    To może być Dell Latitude D810. Jeśli tak jest, sterownik do karty sieciowej jest tutaj.

    24 Maj 2011 07:48Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3770

    OptiPlex 5040 - Wyłącza się karta sieciowa

    Potrzebuję porady z dziwnym problemem sprzętowym występującym w Dellach 5040.Dostaliśmy tego trochę z innego działu w firmie, kilkadziesiąt sztuk. Wszystkie są z Windows 10, mają aktualne sterowniki i większość ma aktualny firmware.Wszystkie co do jednego trapi ten sam problem. Jeżeli włączone...

    06 Wrz 2022 11:28Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 237

    sterowniki w laptopie Dell Latiude C600 karta sieciowa

    dokładnie to jest tak:Sprzęt jest wykrywany przez system tj. przez Windows 2000 Pro. w wersji Angielskiej. Podaję mu ścieżkie dostępu do folderu z sterownikem i wyskakuje konikat że nie może znaleść sterownika.

    02 Lut 2007 12:31Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3079

    Sterowniki do karty sieciowej LAN w laptopie DELL D500

    Wygląda na to że tak. [url=]TUTAJ ma kolega wszystko.

    17 Lis 2007 22:47Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2569

    dell xps M1330 sterowniki do karty sieciowej

    Jestem użytkowniczką della xps M1330. Do pełni szczęścia potrzebuje ściągnąć z sieci sterowniki do karty sieciowej, ponieważ internet w komputerze działa tylko bezprzewodowo.Byłabym wdzięczna za wszelką pomoc.Pozdrawiam,Jewel

    29 Cze 2010 13:23Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2146

    Karta sieciowa sterownik Dell OptiPlex GX270 - XP

    To nie ma związku z kartą sieciową i jej sterownikami.Ściągnij i rozpakuj do C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip. sysNastępnie wpisz w uruchom: sc config tcpip start= system

    Pogotowie Antywirusowe 10 Gru 2012 18:54Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3648

    Czy ktoś pomoże znaleźć sterowniki do karty sieciowej do Dell Optiplex GX280?

    [quote="steve13"]Poszukuję sterowniki do karty sieciowej do Dell Optiplex GX280 pod WINDOWSA XP 32bit.Na stronie producenta nie da się ściągnąć (albo szukam nie tam gdzie trzeba)Na stronie Dell'a wpisuję Service Tag 75ykf1j, ale jedyne co da się ściągnąć to program do zarządzania kartą sieciową,...

    09 Lis 2013 00:08Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3300

    Dell inspirion N5040 - sterowniki do karty sieciowej.

    Dzięki wielkie pomogły sterowniki Atheros. :)

    05 Paź 2014 10:03Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2958

    dell latitude e6400 - sterowniki do karty sieciowej

    ftp://ftp. com/network/R190974. e...

    24 Gru 2014 14:07Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2556

    Dell Inspiron - sterowniki touchpad i karta sieciowa

    kolego udało się zainstalować?? jeżeli nie to wrzuć tu numer seryjny bez ostatniego znakuwin 8 po lan powinno ściągnąć sterowniki, najgorzej że ściągnięcie sterowników grafiki z microsoft równa sie w 90% czarny ekran, te bym polecił ze strony dell

    15 Lut 2015 12:28Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3474

    Dell optiplex 780 - Sterowniki do karty sieciowej.

    Sterowniki zainstalowane pomyślnie - dziękuję za pomoc. :-)

    20 Sie 2016 09:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5061

    Dell Optiplex 755 Win 7 - Nie mogę zainstalować sterownika do karty sieciowej.

    Nie jest włączona w biosie/uległa uszkodzeniu...Sprawdź na jakimś systemie LiveCD np. : Ubuntu czy karta będzie wykrywana!

    16 Mar 2017 16:26Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1101

    DELL R710 szukam sterowników do karty sieciowej do Debian 10

    To jest serwer

    14 Lis 2020 22:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 144

    Dell 990 Karta sieciowa sterowniki Win 7 64-bit

    Zainstalowałem jako drugi system, na drugim dysku windowsa 7 professional x64, niestety mimo iż poszukiwałem nie mogłem znaleźć sterownika do zintegrowanej karty sieciowej, model płyty głównej jest na załączonym obrazku, dodam że sterowniki, które znalazłem na stronie della są jedynie na wersje 32-bit.

    08 Wrz 2021 20:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 198

    Jaki laptop biznesowy 13":ASUS X301A, Toshiba L830, DELL VOSTRO 3350 czy 3360

    Naszedł czas wymiany notebooka.Jak dotąd kupowałem wiernie serię X IBM/Lenovo. Małe, lekkie, poręczne 12" do torby.Zależy mi na;- mobilności (noszę w nesseserze) - rozmiary, masa ok 2kg będzie ok- długim czasie pracy na bat i ew. łatwości regeneracji baterii (soft, typowe ogniwa)-...

    03 Gru 2012 15:23Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3663

    Dell Vostro 5581 - Po przejściu do trybu uśpienia, wentylatory przez jakiś czas

    Odinstalowałem sterownik karty sieciowej, odświeżyłem wszystkie pozycje w menadżerze urządzeń, pozycja karty sieciowej ponownie się wyświetliła (jednak z domyślną starą wersją sterownika), zrestartowałem system operacyjny i zaktualizowałem sterownik przez Windows Update.Po ponownym uruchomieniu komputera...

    20 Lis 2019 08:05Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 2442

    DELL OPTIPLEX-GX1 - sterownik Ethernet

    Trafił do mnie taki antyczny sprzęt jak w temacie. Problem w nim występujący to działające jedno z dwóch gniazd usb ale najważniejszym jest żółty trójkącik na karcie sieciowej w Menadżerze urządzeń.Model kompa uzyskałem podczas rozmowy z miłym panem z pomocy technicznej DELL i wpisaniu kodu...

    28 Kwi 2012 15:29Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1816

    Dell Inspiron 5748 - jako jedyne urządzenie w domu nie widzi sieci wifi

    Witam, proszę o pomoc. Mój laptop nie widzi sieci WiFi, z którą jeszcze parę dni temu łączył się bez problemu*. Wszystkie pozostałe urządzenia w mieszkaniu (komputery, telefony, tablety) łączą się z siecią normalnie.Laptop to Dell Inspiron 5748 z Windowsem 10.Karta sieciowa to Dell Wireless 1704...

    06 Lut 2019 07:54Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1557

    komputer nie widzi połączeń sieciowych

    Witam, problem jak w temacie. Po włączeniu wczoraj komputera a) nie łapie on Internetu oraz b) wyskoczył mi komunikat o nie legalnosci systemu.Po skontaktowaniu się z Microsoftem przez tel aktywowałem system i działa normalnie nie licząc braku Internetu. W ogóle nie widzi połączeń sieciowych w centrum...

    16 Maj 2015 06:21Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1710

    Dell - Brak połączenie przez WIFI

    Mam problem z połączeniem się przez sieć WIFI nie może ustalić nr IP ustawienia sieci na wybieranie IP jest automaczynePrzez modem od iplusa podpinany przez USB działa bez problemuDiagnostyka sieci systemu Windows Szczegóły wydawcyZnalezione problemyKarta sieciowa „Połączenie...

    01 Cze 2015 16:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1731

    Dell Inspiron limit prędkości internetu

    Witam, parę dni temu zmieniłem ofertę internetu z 120Mbps na 300Mbps w UPC. Wczoraj przyszedł Pan z UPC który miał sprawdzić czy wszystko działa jak powinno po tej zmianie i czy faktycznie został wprowadzony szybszy internet lecz przy speedtestach na moim laptopie cały czas wychodzi 110-120Mbps tak jakby...

    16 Lut 2019 12:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1713

    Dell Inspiron limit prędkości internetu

    Witam, parę dni temu zmieniłem ofertę internetu z 120mbs na 300mbs w UPC. Wczoraj przyszedł Pan z UPC który miał sprawdzić czy wszystko działa jak powinno po tej zmianie i czy faktycznie został wprowadzony szybszy internet lecz przy speedtestach na moim laptopie cały czas wychodzi 110-120mbs tak jakby...

    16 Lut 2019 12:52Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 723

    Dell Precision M6700 - Pusty menadżer urządzeń win 7 64-bit

    Posiadam laptopa z zainstalowanym Windowsem 7 w wersji 64 bitowej. Parę dni temu usunąłem 30 dniową wersje antywirusa Norton 360 w celu zainstalowania Microsoft Security Essentials. Jednak nim to zrobiłem oczywiście ponownie uruchomiłem lapka i pierwsza rzecz jaka rzuciła mi się w oczy to to,...

    29 Maj 2014 12:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1374

    DELL Vostro 3700 -zaniżona szybkość łącza internetowego

    Posiadam Laptopa jak w temacie, karta sieciowa DW1520 Half-Mini, router wifi TP-Link TL-WR340G. Laptopa posiadam od miesiąca, zainstalowałem system, wszystkie sterowniki. Problem jest z łącznością bezprzewodową- podczas pobierania w przeglądarce Opera, przez programy p2m i p2p występuje zaniżanie...

    15 Lis 2010 09:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1889

    DELL GX620 - Długi czas oczekiwania na start połączenia sieciowego

    wszystkie komputery w firmie DELL GX620 mają ten sam problem. Podczas uruchamiania systemu Windows XP (Professional, 32-bit) trzeba czekać około 5 minut na pojawienie się ikony od połączenia sieciowego. System normalnie funkcjonuje, jednak nie ma połączenia z siecią.- adresy sieciowe wpisane...

    07 Sty 2014 11:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 729

    Dell Alienware Mx17 - Sterowniki ich producenci, a komputer docelowy

    Cześć wszystkim, mam pytanie.Czy jeśli mam sterownik OEM Lenovo to czy to ma jakieś znaczenie jeśli chcę go zainstalować to komputera innej marki, w tym wypadku Della?Czy to jest po prostu tak, że sterownik może pasować do komputerów różnych marek. Do tej pory zawsze szukałem sterowników zawsze...

    17 Gru 2017 17:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 597

    Jaką kartę sieciową wybrać i czy warto kupić obecnie obsługiwaną przez PC?

    To jakiś gotowiec Della.Jeśli internet po kablu się rozłącza tylko na tym urządzeniu, to najpierw zaktualizuj sterowniki płyty głównej (dokładny jej model powinien być w CPU Z, zakładka Motherboard). Wtedy ze strony producenta płyty pobierz sterowniki karty sieciowej.Możesz jeszcze sprawdzić...

    21 Lis 2019 13:31Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 363

    pobieranie adresu sieciowego, brak połaczenia, laptop dell d610

    problem rozwiązany, zainstalowałem świeże sterowniki i skonfigurowałem połączenie za pomocą windowsa, nie tak jak było wcześniej za pomocą "narzędzia bezprzewodowej karty sieciowej dell wlan".bogiebog dzięki za pomoc

    31 Sie 2011 20:22Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3680

    Dell D410 - nie można uruchomić WiFi pod Windows 7

    Sterownik karty sieciowej mam zainstalowany, ale karta sieciowa jest też w "Inne urządzenia". Gdy klikam Fn+F2 nic sie nie pokazuje tam. W biosie patrzyłem, ale nie ma takiego czegoś jak ustawienie wi-fi na domyślne. Jak ktoś mi powie jak to ogarnąć, i uda sie dostanie odemnie doładowanie za 10 zł, obiecuje....

    17 Wrz 2012 19:43Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3504

    Dell XPS 15 9530 - Problem z instalacją Intel Smart Connection

    Owszem czytałem. Skąd mam wiedzieć co dla Ciebie kolego owa "bezpośredniość" oznacza? Pod zakładką to już nie jest "bezpośrednio". Jak sam piszesz - masz podejrzenia, że opcja ta może mieć inną nazwę, która defacto i tak będzie podana "bezpośrednio" w zakładkach BIOS, tyle, że może nie być wyświetlona...

    10 Maj 2015 20:44Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 972

    Dell inspiron N5110 - WiFi jak włączyć

    Jest program Intela do ściągania sterowników kart sieciowych. Podłączyłem do internetu i mi ściągnęło (po kablu internet mam). Potem wysłał mi sterowniki, sprzedawca drugiej karty wifi. Okazały się te same, więc sterowniki przyjmuję, że są dobre.

    27 Lis 2020 12:44Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3069

    Lifebook E8010D- Sterowniki Wireless LAN

    Witam! Mój problem wygląda następująco: Posiadam Laptopa Fujitsu Siemens Lifebook E8010D i postanowiłem zainstalować od nowa system (XP x64). Ze strony producenta pobrałem wszystkie sterowniki, ale po zainstalowaniu sterowników od WLAN-u nie było widać dostępnych sieci bezprzewodowych, a w menedżerze...

    26 Sie 2014 08:52Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 828

    Dell Inspiron 15 7560 - nie widzi WiFi.

    Sterowniki karty sieciowej to może być główny powód braku internetu w Twoim lapku:wink:Możesz spróbować je zainstalować np, ściągając sterowniki karty na pendrive'a z innego komputera i przenosząc do swojego:wink:O ile w ogóle posiadasz taką możliwość:DAktualnie nie mam takiej możliwości,...

    24 Gru 2017 13:04Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 4710

    Dell inspiron 5520 - brak dostępu do internetu

    Szanowni forumowicze,Posiadam sprzęt dell inspiron 5520 karta sieciowa dell wireless 1703 802. 11 b/g/n (2. 4 GHz). System to win 7 home premium. Router TP-Link WDR-3600. Dość często zdarza się, że rozłącza się połączenie z internetem. Podkreślić należy że połączenie z routerem jest nawiązane a jedynie...

    07 Sty 2014 18:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1632

    Dell inspiron 1300 bleu screen po reinstalacji xp

    Masz problem ze sterownikiem broadcom do wifi. Tak przynajmniej wynika z bsoda. Zainstaluj jeszcze raz gołego xpeka (zrób kopię, nie będziesz musiał instalować jeszcze raz, tylko przywrócisz z kopii) i zainstaluj sam sterownik karty sieciowej. Wtedy restart maszyny. Podkreślam sam sterownik, bez dodatkowego...

    22 Paź 2015 14:48Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 411

    Dell Latitude 5580 - Nie łączy przez Wi FI, słaby zasięg.

    Jakieś pomysły czy raczej usterka po stronie sprzętu??Może być.Pierwsze polecenie z tej strony wykonajnetsh int ip reset c:\reset_log. txtZaktualizuj również sterowniki karty sieciowej.Przeczytaj

    26 Cze 2019 13:53Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 741

    [Inne] BCM94312HMGB sterownik Wi-Fi+bluethooth

    Mam nadzieję że pomogę nie tylko sobie ale też innym użytkownikom którzy w poszukiwaniu wujka Google trafiają na to samo.Konkret: sterownik karty sieciowej wi-fi+Bluetooth karty BCM94312HMGB montowanej w laptopach.Prośba do kolegów o udostępnianie sterownika do modeli laptopów Acerr, Dell, HPmontowane...

    10 Kwi 2020 11:23Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1179

    Dell Inspiron 14z 5423 - Koniec żywota? Nie włącza się

    Spraw ma się tak:Dwa miesiące temu instalacja Win10 (z przymusu). Do tej pory działał idealnie. Po instalacji oczywiście problemy ze sterownikami. Jakoś poszło. W ostatnich dwóch tygodniach 3x BSoD ze sterownika karty sieciowej. Tuż po tym przestał się wzbudzać po hibernacji (wisiało z logiem windowsa)....

    11 Wrz 2016 15:47Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 852

    Komputer DELL- problem z netem

    Witam! Dostałem stary komputer, wszędzie jest napis DELL (używany był w jakiejś firmie) i mam problem z podłączeniem intetrnetu..... komputer nie przyjmuje wogule sterowników karty sieciowej ( ASMAX WIRELESS PCI-311c (taka z antenką)) co robić? :cry:

    22 Gru 2005 23:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 642

    Dell OptiPlex GX240 - zawiesza się z kartą wifi

    Jak w temacie - Dell OptiPlex GX240 po zainstalowaniu nowego systemu WinXP SP2 komputer pracuje stabilnie, jednak po zainstalowaniu sterowników karty sieciowej WiFi NETGEAR 108 Mbps Wireless PCI Adapter WG311T komputer ma "frezz" - zupełny brak reakcji na mysz i klawiaturę.Po resecie włącza się...

    16 Mar 2008 22:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2305

    Dell Vostro 5470 - slabe polaczenie internetowe

    mam komputer dell vostro 5470, zabrałem go za granice i w nowym miejscu zamieszkania dostawca usług internetowych blokuje większość portów i stron internetowych dlatego jestem zmuszony korzystać z VPN. Przy włączeniu jakichkolwiek gier, nawet przeglądarkowych mam gigantyczne pingi, sprawdzane...

    04 Lis 2014 17:48Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 984

    Dell Inspiron15 3000series - Zapominanie hasła Wi-Fi/rozłączanie sieci

    Mój problem polega na nagminnym rozłączaniu się sieci Wifi, a następstwem tego jest, iż musze od nowa wpisywać hasło WiFi. System informuje mnie iż wszystkie sterowniki do mojej karty sieciowej Dell Wireless 1704 są aktualne, router instalowała firma UPC. O dziwo dzieje się tak tylko na tym jednym...

    18 Lis 2015 16:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 960

    Utrata Internetu po dłuższej nieobecności (DELL WD19)

    Nieśmiało chciałbym zauważyć, że jest to stacja podłączana przez USB-C - w tego typu stacjach większość akcesoriów poza HDMI/DP są podłączane z użyciem USB.Spróbuj zainstalować sterownik karty sieciowej który jest dostępny na stronie producenta:[url=]LinkZgadzam się z sugestią odnośnie wyłączenia...

    06 Kwi 2022 08:31Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 183

    Jaka karta graficzna Low Profile do Dell OptiPlex GX270

    chciałbym zająć się grafiką w moim już leciwym komputerze Dell Gx270(to już któraś próba, lecz pierwsza na forum:D) i jako że mało co się znam na takich sprawach proszę Was o rade drodzy forumowicze:)Ciekawą rzeczą jest to że wejścia na płycie są już raczej prehistoryczne i karta musi...

    16 Sie 2012 13:20Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 6539

    DELL C400 - PXE boot (SERVA 2. 1. 4) karta LAN - brak sterownika

    Dostałem w prezencie laptopa DELL C400. Był bez dysku, reszta obecna.Wsadziłem w niego dysk (pusty), odpaliłem i zorientowałem się, że nie da się bootować z niczego co bym posiadał do niego (brak dedykowanego napędu, brak stacji dokującej, z USB w tym modelu nie da rady nic odpalić).Wpadłem...

    02 Lis 2018 01:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 672

    DELL D610 - Problem z kartą WiFi - sterowniki

    Dell Latitude D610 ServiceTAG H55252JWindows XP Profesional - dzisiaj na nowo zainstalowany (2 razy:(Karta sieciowa WiFi o oznaczeniu 2915ABGWszystko działało ładnie przez co najmniej 3 lata aż się straciło połączenie sieciowe WiFi - w Menadżer urządzeń przy karcie pojazwił się wykrzyknik...

    25 Lis 2012 08:06Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 15084

    sterowniki do karty graficznej

    Dobra, Zaraaz XD podam ciDodano po 5Przez Everesta:Pole WartośćKomputerTyp komputera Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPISystem operacyjny Microsoft Windows XP ProfessionalDodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3Internet Explorer 7. 0. 5730. 13...

    18 Lut 2012 19:17Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2596

    Dell latitude d531 - sterowniki po formacie

    Dzięki za odpowiedź.id. karty sieciowej: V1394\NIC1394tak posiada sp3.a tu screeny z menadżera:Typ komputera Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI (Mobile)Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek...

    02 Lis 2014 10:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2781

    Laptop Dell Latitude D505 - nie działająca karta wifi (wyłączona? )

    Próbuje właśnie uruchomić wifi w Delu Latitude D505. Na pokładzie Windows XP home edition. Drivery ściągam z tądWszystko pięknie. Ściągam najpierw manager do połączeń sieciowych(zakładka "Network") "Pro/Wireless Network Connection", by móc łączyć się z sieciami bezprzewodowymi dzięki zewnętrznemu...

    25 Cze 2011 10:05Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8752

    Dell Latitude D610 - wifi, Fn, kontroler wideo po formacie

    Zainstalowałaś wszystkie sterowniki ze strony Della czy tylko chipset? Wi-Fi fizycznie włączona?Po co ściągasz z jakiejś innej strony, skoro sterowniki masz na stronie Della?Sieć (9)Sterowniki do urządzeń sieciowych, takich jak karty Ethernet, karty Token-Ring czy innego rodzaju karty sieciowe,...

    26 Sty 2014 12:16Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3678

    Dell Studio 1555 - instalacja Win Vista, 7: brak wymaganego sterownika CD/DVD

    Witam, od 2 dni borykam sie z próbą instalacji systemu Windows 7, bądź Vista.Do dnia wczorajszego laptop działał niezawodnie, jednak po nieumyślnym odinstalowaniu sterowników od karty sieciowej, nie mogę sobie poradzić z ich poprawna instalacją, co za tym idzie nie mogę do laptopa podłaczyc internetu,...

    02 Paź 2011 08:41Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2840

    Dell c 640 - Brak możliwości połączenia przy szyfrowaniu WPA2 PSK

    Witam. Proszę o pomoc, problem jest następujący do laptopa dell c640 dołożyłem katre mini pci dell wireless 1470 dual band WLAN, sterowniki ściągnięte ze strony della. Wszystko działa ale tylko przy szyfrowaniu WPA PSK na WPA2 PSK ciągłe pobieranie adresu sieciowego w ustawieniach karty sieciowej brak...

    16 Lip 2014 20:55Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1950

    Dell Insprion m5040 sterownik WiFi

    Mam problem odnośnie sterownika do karty sieciowej do Dell Inspirion m5040, zainstalowałem od nowa system windows 7 x64 i zainstalowałem sterownik do karty sieciowej lecz działa tylko na ethernet a nie na WiFi. Jaki sterownik mam zainstalować?Identyfikator karty:PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_04D...

    24 Mar 2016 13:23Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2073

    Dell Inspiron 1300 i Windows XP - brak urządzeń audio

    Ogólnie problem polega na tym, iż Windows XP pokazuje brak urządzeń audio.Wielokrotnie instalowałem różne wersje sterownika audio dedykowanego dokładnie dla tego modelu Dell'a tj Dell Inspiron 1300, dla systemu WinXP ().Instalacja na początku przebiega pomyślnie. Potem instalator proponuje ponowny...

    23 Paź 2009 17:43Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3349

    Sterowniki lan płyta główna Optiplex gx620

    Witam, sformatowałem dziś komputer, wszystko poszło zgodnie z planem bez żadnych problemów dopóki nie włączyłem komputera... Okazało się, że nie mam internetu ( to był pierwszy raz jak formatowalem samemu komputer, zawsze dawalem do serwisu) no to włączam laptopa- wujek google i szukam co jest nie tak....

    16 Kwi 2012 17:09Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3130

    Broadcom NetXtreme BCM5754 i SigmaTel STAC9200 (Dell Optiplex 740)

    Witam, poszukuję sterowników dla WindowsXP do karty sieciowej oraz karty muzycznej zintegrowanych z płyta nVidia, komputer Dell Optiplex 740karta sieciowa: Broadcom NetXtreme BCM5754 PCI-E Gigabit Ethernet Controller PCI.karta dźwiekowa: SigmaTel STAC9200 (at) nVIDIA nForce 430 (MCP51)Potrzebuję...

    18 Sie 2014 13:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1383

    Szukam niektórych sterowników do laptopa

    Witam wszystkich.Zainstalowałem nowego XP i nie mogę znaleźć pewnych sterów pomyślałem ze możecie mi w tym pomoc. Zwracam się do was z prośbą gdyż ściągnąłem kilka sterowników żaden z nich nie działa. Poniżej zamieszczam więcej informacji na temat mojego laptopa plus fotkę. Dziękuje serdecznie za...

    19 Lis 2008 22:03Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 6934

    Dell Latitude D610 nie może się połączyć z siecią.

    Mój problem polega na tym że nie mogę nawiązać połączenia internetowego przez kabel ethernet w wymienionym w temacie laptopie. W połączeniach sieciowych wyświetla że kabel sieciowy nie jest podłączony mimo iż fizycznie on tam w gnieździe jest.Sformatowałem dysk i zainstalowałem na nowo...

    06 Lip 2011 09:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1782

    Dell Studio XPS 1340 - poszukuję sterowników pod Windows XP

    Otwórz menadzer urzadzeń i postepuj wedlug tych informacji;* klikamy prawym na pierwszy znak zapytania* wybieramy „aktualizuj sterowniki” - -> „Nie, nie tym razem” dalej…* ”Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji” dalej…* ”nie wyszukuj,...

    05 Gru 2009 09:04Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 8602

    Dell D600 - poszukuję brakujących sterowników pod Windows XP

    Wiiam,mam problem ze sterownikami, nie wiem gdzie ich szukac.Moj komuter to dell d600.Raport z everesta.Podsumowanie------------------------------------...Typ komputera Komputer PC z interfejsem ACPI (Mobile)...

    29 Lis 2009 12:52Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 14476

    Dell D830 - Bluetooth zakłóca kartę WIFI

    Witajcie. Zaobserwowałem u siebie taki problem. Mianowicie korzystam z połączenia wi-fi i z podłączonej przez bluetootha myszki jednocześnie. Widzę że kiedy korzystam z myszki połączenie wi-fi jest często zrywane. Zacząłem pingować swór router do którego jestem podłączony. Kiedy mam wyłączony bluetooth...

    05 Mar 2011 19:10Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4952

    Kontroler sieci Dell N7010

    Mam problem z połączeniem sieciowym w Dellu N7010. Komputer normalnie działał, ale w pewnym, momencie przestał widzieć połączenie sieciowe. Wiem już, że to nie wina dostawcy. W kartach sieciowych widać tylko dwa bluetooth (jedna sieć osobista, jeden protokół TDI). Jeszcze raz instalowałam wszystkie sterowniki...

    12 Sie 2011 21:33Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1643

    Dell studio 1558 Sterowniki, przywrócenie do stanu po zakupie

    Witam mam laptop dell'a studio 1558. Chciałem w nim przywrócić system do ustawień fabrycznych ale nie udało mi się tego zrobić poprzez funkcję "napraw" naciskając f8 zaraz po uruchomieniu ani przez jakąś aplikację della do przywracania systemu (chyba "dell data safe"). Najprawdopodobniej jakieś błędy...

    01 Sty 2014 12:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2886

    OptiPlex 755 Dell zmiana hasła pc poprzez reset biosu

    Wporzadku sprawa rozwiklana zmienilem ustawienia kontrolera dysku i dziala, mam jeszcze nastepujacy problem nie mam internetu probowalem na rozne sposoby w biosie zmieniac ustawienia i nie dziala czy jest mozliwosc bym wylaczyl ogolnie karte sieciowa w biosie poprzez wyjecie tej baterii? karte wykrywa...

    Początkujący Naprawy 03 Maj 2015 15:16Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 4935

    Dell Inspiron n5010 nie wykrywa sieci

    Cześć,przeinstalowałem system, jednak po zainstalowaniu sterowników ze strony producenta nadal system nie wykrywa mi żadnej sieci wifi. W managerze urządzeń wyświetla mi tylko kabel ethernet, nie ma sieci karty sieciowej. Przy instalowaniu sterowników tylko ten nie chciał się zainstalować:a wyskakujący...

    02 Sty 2015 00:19Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2148

    Płyta Dell Resource do Dell XPS M1530

    Witam, potrzebuję płytę, którą mi gdzieś zassało a mianowicie Dell Resource. (chyba), jest to ta płyta na której są sterowniki do karty muzycznej/graficznej, karty sieciowej itd. Mój Dell jest z 2008 roku. Jest to model XPS M1530 (T9300) jego ogólne parametry wyglądają tak:Procesor: Intel Core 2Duo...

    15 Sty 2010 00:25Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2793

    przy WPA-PSK D-Link DI 614+ nie łączy się z karta wireless intel centrino N 1030

    Witam, mam problem jak w temacie. Mój laptop Dell xps l502x z WIN 7 x64 i karta wifi od intela N1030 nie łączy się z siecią wifi kiedy ustawiam zabezpieczenie WPA-PSK, jednocześnie netbook samsung mojej dziewczyny z win 7 starter łączy się bez problemu. Kiedy zmieniam zabespieczenie na WEP to obydwa...

    23 Mar 2012 18:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2158

    Dell Inspiron N5110 - Nie działa wifi

    Witam:) mam problem z kartą wifi po formacie. Laptop: Dell Inspiron 15R N5110, windows 7.Dzisiaj zrobiłem sformatowałem dysk i zainstalowałem win7. Później zainstalowałem wszystkie sterowniki z płytki, którą miałem dołączoną do lapka i wszystko działa oprócz wifi. Spędziłem już trochę czasu na stronie...

    31 Sie 2013 19:53Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 16470

    Dell Latitude 120L, brak połączenia lokalnego

    Zakupiłem używany Dell Latitude 120L z nowym dyskiem.System: Windows XP ProfessionalPłyta główna: Dell Inc. 0HJ013Karta sieciowa: BCM5701 Gigabit EthernetPo instalacji systemu i podstawowych sterowników ze strony DELLa nie wykrywa mi połączenia lokalnego w połączeniach sieciowych....

    28 Mar 2014 10:35Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1647

    Dell D600, sterowniki i Bios

    Na 99% będzie to bezprzewodowa karta sieciowa.

    29 Lut 2008 09:32Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 8529

    Windows 7 na Dell Latitude C600 - luźna pogawędka

    Ostatnio zastanawialem sie czy najnowsze dziecko Microsoftu (Windows 7) jest rzeczywiscie tak malo wymagajacy jak co niektorzy twierdza, wiec postanowilem zainstalowac go na swoim leciwym juz Dell-uParametry della:Procesor: Intel Pentium III 1GHzRam: 512Grafika: ATi Mobility M3 RageDysk:...

    30 Lis 2009 22:17Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2568

    Dell Inspiron 1525 czy jest w nim modem??

    W sterownikach niby jest modem mobile ale nawet jak zainstalowalem to nie dziala.W menadżerze mam 4 karty siecioweKARTA DELL WIRELESS 1395 WLAN MINI-CARDKARTA SIECIOWA 1394MARCELL YUKON 88E8040 PCI-E FAST ETHERNET CONTROLERGLOBETROTTER HSXPA-to jest zewnętrzny modem.Gdy wszedłem na stronę...

    27 Mar 2010 19:39Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3986

    DELL Studio 1537 - Vista->XP - nie działa mikrofon

    Wgrałem XP. Przygody w trakcie instalacji:1. Płyta z XP była "spreparowana" tj. sterowniki + SP3. Koleś instalował z niej kilka laptopów i było ok. U mnie był bluescreen -> pomogła wycieczka do BIOSu. Mam wrażenie, że po tej zmianie dysk chodzi wolniej.2. Nie działa mikrofon (jeśli instalka ma SP3...

    06 Lut 2009 03:32Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5856

    Sterowniki do Dell Latitude C600

    Witam! jestescie ostatnia deska ratunku, jaka mi pozostała, cały dzien szukam sterwoników od grafiki oraz sieci do laptopa Dell Latitude C600. Czy mozecie pomóc mi je znalesc, tylko nie odsyłajcie mnie do strony producenta bo juz tam byłem i nie mam pojecia który plik pobrac. instalowałem rózne sterowniki...

    01 Wrz 2010 20:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1116

    dell d420 - problem ze sterownikiem do wi-fi

    Witam, mam problem ze znalezieniem sterownika do karty sieciowej wi-fi dla laptopa dell d420. Wiem ze problem może wydawać się błachy ale szukam już pół dnia, sprawdzalem różne sterowniki ze strony dell ale ciągle karta wi-fi nie jest widoczna a w menadżerze urzadzeń przy "kontroler sieci" widnieje "? "....

    04 Wrz 2010 14:56Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3189

    Inspiron 15R N5110 - Nowy system, potrzebne sterowniki

    Opis laptopa:Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU (at) 2. 50 GHz4GB RAM, 64 bitowy windows 7 ultimate.Polegałem głównie na stronie [url=]DellPo świeżej instalacji windowsa.Problem tkwi w tym że instalując np sterowniki do karty bezprzewodowej pojawia się bład abym włączył system Bluetooth korzystając...

    13 Paź 2013 11:25Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 12183

    Dell Inspirion 15z 5523 - Sterowniki do WiFi pod Win7

    Oto identyfikator do karty wifiPCI\VEN_8086&DEV_0887&SUBSYS_44628...Mam jeszcze "kontrolel magistrali zarządzania systemem:PCI\VEN_8086&DEV_1E22&SUBSYS_...[url=]Chipset zainstaluj, uruchom komputer ponownie i zobacz czy zniknęło. "]P. S. Chipset powinien być zainstalowany...

    29 Cze 2013 19:05Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3105

    dell inspiron 5521 -windows 8. 1 - nie działa połaczenie sieciowe

    Sterownik karty sieciowej pod windows 8. 1 czy pod windows 8? zainstalowany? Zainstaluj poprawny sterownik pod poprawna wersje systemu i wtedy działaj.

    14 Sty 2014 09:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1587

    Dell Inspiron M5040 - sterowniki pod XP.

    Z mojej strony sterownik dla Broadcom 43xx dla XP 32 bit, instalacja przez menedżer urządzeń. Jeśli z automatu nie zostanie dopasowany to można wybrać sterownik z listy, pokazać również niezgodne urządzenia i wybrać "Karta sieciowa Broadcom 802. 11n".Sterownik może nie zostać znaleziony automatycznie...

    25 Cze 2015 21:32Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 1389

   1Elżbieta BowdurKomunikacjai informacjaWstęp do zagadnieniaPDF created with pdfFactory trial version www. pdffactory. com2Wstępspółczesny świat wprowadza w życie człowieka wieleparadoksów. Otóż, z jednej strony należy stwierdzić, żekomunikacja międzyludzka nie była chyba nigdy prostsza. Siećkomputerowa zdaje się stwarzać nowe możliwości zarówno w sferzedocierania do informacji, wymiany informacji, jak i zachowań, któreprzedtem miały bezpośredni społeczny charakter. Biorąc pod uwagę wszelkiepozytywy z tego wynikające należy zwrócić uwagę na fakt, że niepotrzebnyjest już bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, aby np. nawiązaćznajomość, co odbiera nam możliwość ćwiczenia umiejętnościkomunikacyjnych. Z drugiej strony, społecznie pożądane są kompetencjew zakresie porozumiewania się, co szczególnie widoczne jest podczas doborupracowników przez pracodawcę. Często, to właśnie umiejętność jasnejprezentacji swoich myśli, trafnej argumentacji czy odpowiednia postawaciała „wpływają” na ocenę jakości naszych kompetencji w ogóle.Niezależnie od przedstawionych sprzeczności nie chciałabym oceniaćtych sposobów komunikacji jako złych czy dobrych. Każdy z nich posiadaswoją wartość w rozwijaniu zdolności porozumiewania się, a zważywszy nato, że Internet staje się coraz bardziej powszechny, należy dołożyć wszelkichstarań, aby stał się źródłem rozwoju, a nie zanikania tradycyjnych metodkontaktu. Jest on bowiem obecnie jednym z lepszych nośników informacji.Ponadto nie ma chyba żadnych wątpliwości co do tego, że człowiek,który od najmłodszych lat przebywa w atmosferze pozwalającej na swobodnewyrażanie tego co czuje, widzi i czego chce oraz otrzymuje adekwatneinformacje zwrotne, nie będzie zastępował osobistej komunikacji z ludźmi narzecz pośredniej formy kontaktu, gdyż takowa nie zaspokoi wszystkich jegopotrzeb.Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, w moim przekonaniu,nie powinno być jedynie rolą rodziny i najbliższego otoczenia dorastającegoczłowieka. Gwałtowne zmiany jakie dokonują się w ostatnich latachw systemie edukacji pozostawiają wiele miejsca na pomysłowośći nieszablonowość nauczyciela i sposobu prowadzenia przez niego zajęć.Coraz częściej nudne, długie wykłady są zastępowane metodamiwarsztatowymi, a ćwiczenia teoretyczne - grami, zabawamipsychologicznymi. Nauczyciel powinien zatem stale podnosić swojeumiejętności i wiadomości z zakresu komunikacji interpersonalnej, aby lepieji skuteczniej uczyć i wychowywać.3Komunikacja interpersonalnaNigdy nie mów wszystkiego, co wiesz, ale wiedz zawsze, co mówisz.George Bernard Shaw.iele nieporozumień w relacjach interpersonalnych jest wynikiemzłej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji z jednej strony,zawoalowane oczekiwania z drugiej oto trudności, którychdoświadcza niemal każdy z nas w codziennych rozmowach. O efektywnejkomunikacji można mówić wówczas, kiedy treść wypowiedzi jestzrozumiana zgodnie z intencjami nadawcy przekazu.W celu pełniejszego poznania istoty komunikacji warto zastanowić się nadprocesami i mechanizmami, które leżą u podłoża każdej rozmowy.Podstawowa sekwencja:• Myśl - na wstępie w umyśle nadawcy pojawia się określona myśl.• Kodowanie - aby owa myśl mogła zostać przekazana rozmówcynależy ją zakodować, tzn. nadąć jej słowne brzmienie.• Odkodowanie - odbiorca aby zrozumieć usłyszaną wypowiedźdokonuje procesu odkodowania- translantacji na własny język.W procesie odkodowywania przekazu ważną rolę odgrywa zarówno sama jejtreść jak również jej kontekst. Na treść wypowiedzi składają sięposzczególne słowa. Przy wykorzystaniu określonych reguł gramatycznychłączy się je w semantyczne frazy. Poszczególne osoby w sobie właściwysposób posługują się językiem, budują wypowiedzi oraz dokonują ichinterpretacji.Na kontekst wypowiedzi składają się: ton głosu, kontakt wzrokowy, mowaciała. Wszystkie te elementy określa się mianem ekspresji niewerbalnej. O jejdoniosłej roli świadczyć może fakt, iż w większym stopniu ufamy treściprzekazu niewerbalnego niż tego wyrażonego słowami. Jak dowodzą badaniana temat komunikacji interpersonalnej poszczególne kanały przekazuinformacji mają zróżnicowany wpływ na kształtowanie ogólnej ocenywypowiedzi. I tak treść wyrażona słowami wpływa jedynie w 7%, przekaz4zawarty w tonie głosu decyduje w 38%, przekaz zawarty w mimice twarzydecyduje w 55%.Komunikacja werbalna i niewerbalnaorozumiewanie się ludzi nie może być albo werbalne alboniewerbalne. Nie sposób ich oddzielić od siebie. „Język jest jakkartka papieru, której jedną stronę stanowią dźwięki, a drugą pojęciai myśli. Nie możesz chwycić jednej strony kartki, nie chwytając drugiej, niemożesz odciąć jednej strony kartki, nie tnąc drugiej. Najlepiej więc myślo nich łącznie” (de Saussure, cyt. za Stewart).Werbalne i niewerbalne elementy komunikacji są całkowiciewspółzależne, co oznacza, że oddziałują na siebie nawzajem. Jedynymsposobem rozróżnienia tych cech jest myślenie o nich w kategoriachkontinuum:Pierwotnie werbalne – mieszane – pierwotnie niewerbalneSłowa pisane ton głosu, tempo, gesty, spojrzenia, mimikapauzy, głośność, dotykSłowa pisane są klasyfikowane jako pierwotnie werbalne. Występująotoczone przez niewerbalną przestrzeń, ale ludzie pierwotnie interpretują ichtreść werbalną. Ton głosu – tempo, pauzy, głośność, wysokość, milczenie –składają się na cechy określane jako mieszane, ponieważ towarzyszą słowommówionym lub nakładają się na nie, natomiast gesty, mimika klasyfikowanesą jako pierwotnie niewerbalne, ponieważ np. uśmiech, zmarszczenie brwilub sceptyczne spojrzenie mogą coś znaczyć bez towarzyszących słów (cyt.za Stewart).Definicje1. Wymiana werbalnych, wokalnych, niewerbalnych sygnałówpodejmowana w określonym kontekście w celu osiągnięcia lepszegowspółdziałania.Z. Nęcki Komunikacja międzyludzka, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 199652. Proces przekazywania i odbierania informacji między dwiemaosobami lub pomiędzy małą grupą osób, wywołujący określoneskutki i rodzaje sprzężeń zwrotnych.W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, W-wa, 1994Poziomy komunikowania interpersonalnego:1. Fatyczny (gr. phatós „powiedziany”) - swobodna rozmowaprowadzona z reguły na nieistotne tematy przez osoby słabo sięznające i nie mające intencji wywierania jakiegokolwiek wpływu,2. Instrumentalny - uczestnicy są zainteresowani osiągnięciemporozumienia w określonej sprawie, nawet wówczas, gdy ich poglądyi postawy różnią się zasadniczo. Intencja jednej ze stron bądź obu jestmodyfikacja zachowań lub postaw interlokutora.3. Afektywny - strony komunikujące się uzewnętrzniają swoje emocje,postawy, wartości i są głęboko zaangażowane w proceskomunikowania. Ich celem jest wzajemne poznanie się i zrozumienie.B. Dobek-Ostowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław,19996Komunikacja werbalna„Język jest podstawowym źródłem komunikowania werbalnego. Dziękiniemu wyrażane są znaczenia komunikowania idei i uczuć, pod warunkiem,że dźwięki i symbole są rozumiane przez wszystkich uczestników procesukomunikowania. (... ) Zdaniem wielu badaczy komunikowanie werbalne jestzdeterminowane przez pewne czynniki, z których najważniejsze to kulturai płeć. ) Komunikowanie mężczyzn cechuje autoprezentacja,zdecydowanie i nastawienie na osiągnięcie celu. Kobiety preferująporozumienie i budowę wspólnych więzi, są w większym stopniuniezdecydowane.Wyróżniamy dwie formy komunikowania werbalnego: ustną i pisaną.Forma ustna daje komunikującym się znacznie większe możliwości ekspresjiuczuć i myśli, bowiem proces przekazu zostaje wzmocniony przez środkikomunikowania niewerbalnego. Komunikowanie ustne stwarza dogodniejszewarunki do nawiązania kontaktów komunikacyjnych na poziomie fatycznym,jest także bardzie skuteczne na poziomie instrumentalnym i afektywnym. ”B. Astrum, Wrocław, 19997Rodzaje wypowiedzi werbalnej:Polecenia i instrukcje - stosowane w celu wywarcia wpływu na innych;mogą być uprzejme, perswazyjne bądź autorytarnePytania - ukierunkowane na uzyskanie informacji werbalnej; mogą byćotwarte, zamknięte, osobowe lub bezosoboweInformacja - może być odpowiedzią na pytanie, być częścią wykładu lubwystępować w dyskusji nad rozwiązaniem problemu.Mowa nieformalna - pogawędki, żarty, plotki skierowane na wzmocnieniei uprzyjemnienie relacji społecznychWyrażanie emocji i postaw międzyludzkich - szczególny rodzaj informacjiprzenoszony zwykle niewerbalnieWypowiedzi wykonawcze - akty mowy, gdzie wypowiedź czegoś dokonuje,np. w czasie głosowania, sądzenia, nazywaniaZwyczaje społeczne - dziękowanie, powitanie, przepraszanieWypowiedzi ukryte - ważniejsze znaczenie występuje na drugim planieM. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa20018Komunikacja niewerbalna„Sposób, w jaki ludzie komunikują, intencjonalnie bądźnieintencjonalnie, bez słów; wskaźniki niewerbalne obejmują mimikę, tongłosu, gesty, pozycje i ruchy ciała, dotyk i spoglądanie. ”E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd.Zysk i S-ka, Poznańomunikowanie się jest procesem, który umożliwia przekazywanieinformacji między osobami. Przedmiotem przekazu są fakty, myśli,uczucia, etc. Można je przekazywać na różne sposoby, np. zapomocą mowy, gestów, symboli. Podstawowym środkiem przekazywaniainformacji między ludźmi jest język. Komunikatom werbalnymprzekazywanym rozmówcy nieodłącznie towarzyszy ekspresja niewerbalna,która dostarcza kontekstu ułatwiającego interpretację usłyszanej wypowiedzi.Wyodrębniono cztery różne rodzaje ekspresji niewerbalnej: mimika,proksemika, kinezjetyka, parajęzyk.Mimika twarzy stanowi źródło informacji na temat stanów emocjonalnychi postaw, takich jak sympatia czy wrogość. Naukowcy stwierdzili, że istniejesześć głównych rodzajów mimiki odpowiadających następującym emocjom:szczęście, zdziwienie, strach, smutek, gniew, pogarda.Proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawieprzestrzennej odległości miedzy nimi, sposobu strukturyzowaniai wykorzystania mikroprzestrzeni. Zachowania proksemiczne pozostają podwpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji i prywatności.Kinezjetyka analizuje postawy ciała, gesty i inne ruchy ciała. Jedenz podstawowych aksjomatów komunikowania brzmi, iż jest to zjawiskonieuchronne. Można przestać mówić w sensie wokalnym ale nie możnaw ogóle wstrzymać emitowania informacji- intencjonalnie lubnieintencjonalnie ciało stale wysyła sygnały poprzez postawę, pochylenie,rozluźnienie, napięcie, gesty.Czwartym systemem komunikacji niewerbalnej jest parajęzyk. Źródłeminformacji są cechy głosu- wysokość, natężenie, tempo mówienia, wahaniai inne zakłócenia płynności mowy.9Język słów, ze swą zadziwiającą złożonością struktury i bogactwemsłownika, jest głównym środkiem, za pomoc którego ludzie wyrażają swojemyśli i uczucia. Przyjęcie założenia, że język słów jest jedynym środkiemporozumiewania się, byłoby poważnym błędem.Ważną zasadą w zakresie komunikacji interpersonalnej jest zachowaniespójności pomiędzy przekazem werbalnym a ekspresją niewerbalną.Najważniejsza natomiast pozostaje przyjazna i życzliwa postawa wobecrozmówcy. Potrafi ona zrekompensować wszelkie deficyty kompetencjikomunikacyjnej.Funkcje komunikacji niewerbalnej:1. Wyrażanie emocji - twarz, ton głosu, ruch ciała obejmujący gestyi pozycje, zaraźliwość emocjonalna. Wskazywanie postawmiędzyosobowych - np. przyjacielskość - wrogość, dominujący -podporządkowany, atrakcyjność seksualna.3. Podtrzymywanie komunikacji werbalnej.4. Pozdrowienia i inne rytuały.Niewerbalne akty komunikacyjne:• gestykulacja - a więc ruchy rąk, dłoni, palców, nóg, stóp,głowy i korpusu ciaławyraz mimiczny twarzy - jego bogatemożliwości przekazywania zarówno stanów psychicznych, jaki informacji obiektywnych, dotyk i kontakt fizyczny –w zróżnicowanej gamie od łagodnego głaskania do brutalnegouderzenia, wygląd fizyczny - sposób ubierania się, czesania,ozdabiania, malowania ekspozycji wizualnej zarównomężczyzn, jak i kobiet, dźwięki paralingwistyczne - takie jakwestchnienia, pomruki, płacz, sapanie, gwizdanie, jęki,10śmiech, przydźwięki w rodzaju „eee”, „yy”, czyli wszelkieodgłosy, które nie tworzą słów i ich części, kanał wokalny -intonacja, akcentowanie, barwa głosu, rytm mówienia,szybkość mówienia, wysokość głosu, spojrzenia i wymianaspojrzeń - kontakt wzrokowy, w którym jakość i długośćspojrzeń jest znaczącym elementem komunikacji• dystans fizyczny między rozmówcami - odległość międzynimi w trakcie rozmowy jest ważna informacją m. in.o wzajemnych postawach, poziomie intymności, sympatii,itd. ; niemal niezależną problematyką jest zjawisko „inwazji”w przestrzeń osobistą człowieka, a także inwazja wzrokowa,zapachowa, dźwiękowa, pozycja ciała w trakcie rozmowy - tunajważniejsze są: poziom napięcia bądź rozluźnieniai otwartość bądź zamknięcie, organizacja środowiska - w skaliosobistej (architektura wnętrz) i w skali publicznej(komunikowanie przez architekturę i urbanistykę) - chodzio użycie form przestrzennych jako komunikatówestetycznych, ideologicznych i użytkowych; do tej grupyzaliczamy też tak szeroką skalę zjawisk, jak meble, obrazy,zdjęcia jako komunikaty. ”Typologia funkcji komunikacji niewerbalnej (najtrafniej opisujerozmaite role):• Emblematy - niewerbalne gesty mające zwykle swoje bezpośrednie, słowneodpowiedniki,11• Ilustratory - zachowania niewerbalne oferujące komentarz dowypowiadanego tekstu; są formą wizualizacji,12• Wskaźniki emocji - zachowania okazujące przeżywane stany uczuciowe(mimika),• Regulatory - utrzymanie i modyfikacja sposobu mówienia i słuchania,organizowanie aktywności konwersacyjnej,• Adaptatory - zachowania pozwalające na osiągnięcie najbardziejkomfortowej pozycji konwersacyjnej poprzez przyjęcie odpowiedniej pozycjiciała, stosownej do oczekiwań dystansu interpersonalnego, pożądanego kątapatrzenia itd. ).Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1996Umiejętność słuchaniaSłyszeć nie znaczy słuchać!łyszenie to wyłącznie czynność percepcyjna, mimowolna dokonującasię za sprawą receptorów w obrębie narządu słuchu. Słuchanienatomiast jest czynnością selektywną, która obej...

  Podręcznik komunikacji szeregowej Dell 44556

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik komunikacji szeregowej Dell 44556

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik komunikacji szeregowej Dell 44556