Podręcznik instruktażowy Haier Ha12tw10sw

Podręcznik instruktażowy Haier Ha12tw10sw to szczegółowa instrukcja obsługi zawierająca wszystkie niezbędne informacje potrzebne do właściwej i bezpiecznej instalacji, konfiguracji i konserwacji zmywarki Haier Ha12tw10sw. Podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzenia, a także instrukcje dotyczące wymiany części i działania w przypadku awarii. Podręcznik jest napisany językiem zrozumiałym dla użytkowników, zawiera również szczegółowe ilustracje i rysunki, dzięki którym jego instrukcje są łatwe w odczytaniu i wykonaniu. Podręcznik ma na celu wsparcie użytkowników w utrzymaniu i konserwacji zmywarki Haier Ha12tw10sw, aby służyła ona bezproblemowo przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instruktażowy Haier Ha12tw10sw

Podręcznik instruktażowy "Standardy Usług"

Podręcznik powstał w ramach projektu systemowego Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej (Zadanie 2: Działania w zakresie wdrażania standardów pracy
socjalnej oraz funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja przedstawia założenia i uzasadnienia standaryzacji pracy socjalnej i usług pomocy i integracji społecznej, przyjęte w ramach Zadania 2, a także wspólne elementy dla
wszystkich standardów pracy socjalnej: definicje, wartości i zasady oraz modele indywidualnej pracy socjalnej.

Podr�czniki Instrukta�owe

2012-08-28

Podr�czniki instrukta�owe "Model realizacji us�ug o okre�lonym standardzie w gminie", "Model realizacji us�ug o okre�lonym standardzie w powiecie", "Model realizacji us�ug o okre�lonym standardzie w mie�cie na prawach powiatu" oraz "Model Centrum Integracji Spo�ecznej" zosta�y zatwierdzone przez Departament Pomocy i Integracji Spo�ecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo�ecznej. 

Opublikowane wersje materia�ów otrzymaj� w pierwszej kolejno�ci Instytucje pomocy i integracji spo�ecznej oraz ich organizacje partnerskie, realizuj�ce dzia�ania pilota�owe Zadania 2. Zach�camy Pa�stwa zatem do lektury podr�czników w wersji elektronicznej dost�pnych poni�ej. *

Model realizacji us�ug o okre�lonym standardzie w gminie

Podr�cznik Instrukta�owy do pobrania TUTAJ

dodatek nr 1 do Podr�cznika do pobrania TUTAJ

dodatek nr 2 do Podr�cznika do pobrania TUTAJ

Model realizacji us�ug o okre�lonym standardzie w powiecie

Podr�cznik Instrukta�owy do pobrania TUTAJ

dodatek nr 1 do Podr�cznika do pobrania TUTAJ

Model realizacji us�ug o okre�lonym standardzie w mie�cie na prawach powiatu

Podr�cznik Instrukta�owy do pobrania TUTAJ

dodatek nr 2 do Podr�cznika do pobrania TUTAJ

Model Centrum Integracji Spo�ecznej

Podr�cznik Instrukta�owy do pobrania TUTAJ

dodatek nr 1 do Podr�cznika do pobrania TUTAJ

dodatek nr 2 do Podr�cznika do pobrania TUTAJ

* WRZOS pragnie zaznaczy�, �e w dniu 09. 10. 2013 wersje elektroniczne Podr�czników Instrukta�owych, dost�pne na niniejszej stronie od sierpnia 2012 roku, zosta�y zamienione na wersje identyczne z wydrukowanymi by wizualnie uprzyjemni� lektur� wszystkim potencjalnie zainteresowanym. Zaznaczamy jednak, �e zawarto�� tre�ciowa podr�czników NIE ULEG�A ZMIANIE.

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Podręcznik instruktażowy Haier Ha12tw10sw

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instruktażowy Haier Ha12tw10sw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instruktażowy Haier Ha12tw10sw