Podręcznik instalacji sieciowej Aeg San 2330 I

Podręcznik instalacji sieciowej Aeg San 2330 I jest kompleksowym przewodnikiem do instalacji i konfiguracji sieci w obiektach zarządzanych przez Aeg San. Zawiera wszystkie potrzebne informacje do zainstalowania i skonfigurowania sieci Ethernet, a także do uruchomienia wszystkich zainstalowanych elementów sieci. Przewodnik zawiera także instrukcje dotyczące korzystania z wszystkich dostępnych funkcji sieci, takich jak przekierowywanie portów, udostępnianie plików i drukowanie. Podręcznik instalacji sieciowej Aeg San 2330 I jest szczegółowym przewodnikiem, który wspomaga profesjonalne instalacje sieci w obiektach zarządzanych przez Aeg San.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji sieciowej Aeg San 2330 I

TytułOpisData wydania
(Wersja)
Plik
(Rozmiar)

Podręcznik szybkiej obsługi

Zawiera informacje o instalowaniu produktu.

19/02/2020
(D)
Pobierz
(3. 53MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Program konfiguracyjny bezprzewodowej karty sieciowej

W niniejszej cz�ci opisano dost�pne funkcje programu konfiguracji bezprzewodowej karty sieciowej. Narz�dzie to pozwala na szybkie uzyskanie dost�pu do wszystkich ustawie� karty sieciowej.

Po zako�czeniu instalacji na pasku narz�dzi w prawym dolnym rogu ekranu obok zegara pojawi si� ikona programu konfiguracyjnego karty sieciowej. Dwukrotne klikni�cie ikony spowoduje otwarcie menu g��wnego programu konfiguracyjnego, z kt�rego mo�na uzyska� szybki dost�p do wszystkich ustawie� karty sieciowej. Kolor ikony wskazuje stan sieci bezprzewodowej: czerwony � brak po��czenia, zielony � po��czenie.

Karta sieciowa 802. 11g 54Mbps USB Adapter obs�uguje dwa rodzaje po��cze� sieciowych: Infrastructure (Infrastrukturalne) i Ad Hoc.

 • Przy ��czeniu si� z routerem bezprzewodowym lub punktem dost�pu nale�y utworzy� po��czenie Infrastructure (Infrastrukturalne).

 • Przy ��czeniu si� bezpo�rednio z inn� bezprzewodow� kart� sieciow� nale�y utworzy� po��czenie Ad Hoc.
 • Program konfiguracyjny sk�ada si� z pi�ciu sekcji: Configuration (Konfiguracja)
  Link Information (Informacje o po��czeniu), IP Information (Informacje o adresie IP), Site Survey (Informacje o lokalizacji) i Version Information (Informacje o wersji).

  Na dole ka�dej strony znajduje si� przycisk z napisem Turn Radio On (W��cz komunikacj� radiow�) lub Turn Radio Off (Wy��cz komunikacj� radiow�).

  • Je�li wy�wietlany jest napis Turn Radio Off, funkcja komunikacji bezprzewodowej karty sieciowej 802. 11g 54Mbps USB jest w��czona. Klikni�cie przycisku spowoduje wy��czenie funkcji.
  • Je�li wy�wietlany napis to Turn Radio On, funkcja komunikacji bezprzewodowej karty sieciowej 802. 11g 54Mbps USB jest wy��czona. Klikni�cie przycisku spowoduje w��czenie funkcji.

  • Po zmianie ustawie� na karcie programu kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zmiany zosta�y zastosowane. Po zako�czeniu przegl�dania informacji lub wprowadzania zmian kliknij przycisk Exit (Zako�cz).

   Karta Configuration (Konfiguracja)

   Na karcie Configuration (Konfiguracja) mo�na zdefiniowa� lub zmienia� ustawienia po��czenia karty sieciowej 802. 11g 54Mbps USB Adapter.

   W przypadku ��czenia si� z r�nymi sieciami bezprzewodowymi znajduj�cymi si� w r�nych obszarach wygodnym rozwi�zaniem jest utworzenie profili u�atwiaj�cych prze��czanie sieci w zale�no�ci od lokalizacji lub potrzeby.

   Aby po��czy� si� z sieci� z w��czonymi ustawieniami zabezpiecze�, nale�y utworzy� profil i wprowadzi� niezb�dne informacje. Informacje na temat wyszukiwania koniecznych informacji o zabezpieczeniach znajduj� si� w dokumentacji routera bezprzewodowego lub punktu dost�pu.

   Przed utworzeniem po��czenia bezprzewodowego nale�y poda� nast�puj�ce informacje konfiguracyjne dotycz�ce sieci:

  • SSID: Nazwa sieci.
  • Network Type (Typ sieci): Infrastrukturalny lub ad hoc.
  • Je�li w sieci w��czone s� zabezpieczenia, nale�y r�wnie� poda� nast�puj�ce informacje:

  • Authentication Mode (Tryb uwierzytelniania): Open System (System otwarty) lub Shared Key (Klucz udost�pniony).
  • Encryption (Szyfrowanie): 40/64-bitowe WEP, 104/128-bitowe WEP lub WPA-PSK.
  • Data Encryption Key Type (Typ klucza szyfrowania danych): ASCII (alfanumeryczny), HEX (szesnastkowy) lub Passphrase (has�o).
  • Encryption Key (Klucz szyfrowania).
  • Profil mo�na utworzy�, klikaj�c przycisk New (Nowy) obok wiersza Select Profile (Wybierz profil), a nast�pnie wpisuj�c nazw� profilu (Profile Name) w otwartym oknie. Po utworzeniu profil mo�na w ka�dej chwili wybra� z menu rozwijanego Select Profile (Wybierz profil). Je�li zostanie wybrana opcja Default (Domy�lny), karta sieciowa 802. 11g 54Mbps USB Adapter nie korzysta przy ��czeniu si� z sieci� z konkretnej konfiguracji. W przypadku wybrania w�asnego profilu mo�na po��czy� si� tylko z sieci�, kt�ra ma tak� sam� konfiguracj�.

   Po utworzeniu profilu i podaniu jednoznacznych informacji konfiguracyjnych kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisa� ustawienia konfiguracyjne. Spowoduje to zapisanie zmian do nowego profilu.

   Aby usun�� utworzony profil, wybierz go i kliknij przycisk Delete (Usu�).

   Po wybraniu nowego profilu kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zatwierdzi� zmiany.

   Po zmianie ustawie� konfiguracyjnych lub wybraniu nowego profilu kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zatwierdzi� nowe ustawienia.

   Na karcie Configuration (Konfiguracja) zmian ustawie� dokonywa� mo�na w trzech obszarach: Common (Wsp�lne), Security (Zabezpieczenia) i Advanced (Zaawansowane).

   Obszar Common (Wsp�lne)

   W tym obszarze mo�na wybra� identyfikator SSID wykrytej sieci lub poda� typ ANY w celu pod��czenia do dowolnej dost�pnej sieci

   Nast�pnie z listy rozwijanej Operating Mode nale�y wybra� tryb pracy sieci: Infrastructure (Infrastrukturalny) lub Ad Hoc.

   Infrastructure: Wybierz ten tryb, je�li b�dziesz ��czy� si� z punktem dost�pu lub routerem bezprzewodowym. Tryb infrastrukturalny oferuje dodatkowe funkcje, takie jak oszcz�dzanie energii czy zwi�kszenie zasi�gu.

   Ad hoc: Wybierz ten tryb, je�li b�dziesz ��czy� si� z innym urz�dzeniem bezprzewodowym bez wykorzystywania punktu dost�pu lub routera bezprzewodowego.

   Z listy rozwijanej Transmit Rate (Szybko�� transmisji) mo�na wybra� szybko�� po��czenia z sieci� bezprzewodow�. Po wybraniu opcji Auto karta sieciowa 802. 11g 54Mbps USB Adapter po��czy si� z wybran� sieci� przy najszybszej mo�liwej pr�dko�ci.

   Na li�cie rozwijanej Power Save (Oszcz�dzanie energii) dost�pne s� dwie opcje: Disabled (Wy��czone) lub Enabled (W��czone). Po wybraniu opcji Enabled na komputerze przeno�nym tryb oszcz�dzania energii mo�e zmniejszy� pob�r mocy przez kart� sieciow� 802. 11g 54Mbps USB Adapter i przed�u�y� czas �ycia akumulator�w komputera. Domy�lnie wybrana jest opcja Disabled.

   Obszar Security (Zabezpieczenia)

   W obszarze Security mo�na okre�li� ustawienia zabezpiecze� karty sieciowej 802. 11g 54Mbps USB Adapter.

   Na ka�dej stronie znajduje si� przycisk z napisem Turn Security On (W��cz zabezpieczenia) lub Turn Security Off (Wy��cz zabezpieczenia).

  • Je�li wy�wietlany napis to Turn Security Off (Wy��cz zabezpieczenia), klikni�cie przycisku spowoduje wy��czenie funkcji zabezpiecze� bezprzewodowych karty sieciowej 802.
  • Je�li wy�wietlany napis to Turn Security On (W��cz zabezpieczenia), klikni�cie przycisku spowoduje w��czenie funkcji zabezpiecze� bezprzewodowych karty sieciowej 802.
  • Z listy rozwijanej Authentication Type (Typ uwierzytelniania) wybierz opcj� WPA-PSK lub WEP.

   WEP

   WEP to metoda szyfrowania zabezpieczaj�ca bezprzewodow� wymian� danych. Metoda WEP wykorzystuje kombinacj� kluczy 40/64-bitowych lub 104/128-bitowych i w ten spos�b kontroluje dost�p do sieci oraz zabezpiecza ka�d� transmisj� danych przez jej szyfrowanie. W celu rozkodowania transmisji danych ka�dy klient bezprzewodowy w sieci musi u�ywa� identycznego klucza 64- lub 128-bitowego.

   W przypadku wybrania opcji WEP z listy rozwijanej Authentication Mode nale�y tak�e wybra� tryb uwierzytelniania. Dost�pne s� dwie opcje: Open (Otwarty) lub Shared (Udost�pniony). Domy�lnym ustawieniem routera 802. 11g 54Mbps jest Open.

   Z listy rozwijanej Default Key (Klucz domy�lny) mo�na wybra� jedn� z czterech warto�ci: 1, 2, 3 lub 4. W przypadku wprowadzenia kilku kluczy dzi�ki tej opcji mo�na okre�li�, kt�ry klucz ma zosta� u�yty. W ten spos�b mo�na �atwo prze��cza� si� mi�dzy sieciami o tej samej konfiguracji r�ni�cymi si� jedynie kluczem WEP.

   Nast�pnie z listy rozwijanej Key Type nale�y wybra� typ klucza:40/64bit encryption (szyfrowanie 40/64-bitowe), 40/64bit encryption(ASCII) (szyfrowanie ASCII 40/64-bitowe), 104/128bit encryption(szyfrowanie 104/128-bitowe) lub 104/128bit encryption (ASCII)(szyfrowanie ASCII 104/128-bitowe). Klucze bez s�owa ASCII toklucze Hex (szesnastkowe). com/support/5422/5422-pl-ug/images/USB-WEP2. gif" alt="" width="196" height="81"/>

   Istnieje tak�e mo�liwo�� zaznaczenia pola wyboru Use Passphrase (U�yj has�a), a nast�pnie okre�lenia has�a, kt�re ma by� u�ywane zamiast kluczy. W przypadku wybrania tej opcji sie� bezprzewodowa lub urz�dzenia bezprzewodowe, z kt�rymi zamierzasz si� po��czy�, musz� r�wnie� obs�ugiwa� t� funkcj�.

   Po zako�czeniu wprowadzania informacji kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

   WPA-PSK

   Po wybraniu opcji WPA-PSK w polu Shared Secret Key (PSK) nale�y wprowadzi� utajniony klucz udost�pniony. Klucz powinien mie� d�ugo�� od 8 do 63 znak�w.

   Spos�b wykorzystania kluczy przez WPA jest bardzo podobny do szyfrowania WEP, z t� r�nic�, �e klucz jest u�yty tylko raz w celu rozpocz�cia procesu transmisji. Po nawi�zaniu komunikacji klucz jest losowo zmieniany. Takie rozwi�zanie podnosi poziom bezpiecze�stwa. Zaleca si� u�ywanie najbardziej bezpiecznych mechanizm�w szyfrowania danych dost�pnych dla karty sieciowej 802.

   Uwaga: Z trybu WPA-PSK mo�na korzysta� tylko wtedy, gdy sie� bezprzewodowa obs�uguje ten tryb uwierzytelniania. Wiele starszych urz�dze� bezprzewodowych nie obs�uguje trybu WPA-PSK, dlatego przed jego wybraniem zaleca si� sprawdzenie obs�ugiwanych funkcji. Niezgodne tryby uwierzytelnienia uniemo�liwi� uzyskanie po��czenia z sieci� bezprzewodow�.

   Po wprowadzeniu informacji kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

   Obszar Advanced (Zaawansowane)

   Nie zaleca si� zmiany poni�szych ustawie�, chyba �e na wyra�ne ��danie administratora sieci. com/support/5422/5422-pl-ug/images/USB-Config3. gif" alt="" width="463" height="469"/>

   Opcje dost�pne w obszarze ustawie� zaawansowanych:

  • RTS Threshold (Pr�g dla ��dania wysy�ania)
  • Fragment Threshold (Pr�g fragmentacji)
  • Preamble Type (Typ sekwencji wst�pnej)
  • Transmit Power (Moc transmisji)
  • RTS Threshold okre�la pr�g rozmiaru pakietu, przy kt�rym przed otwarciem komunikacji przez urz�dzenie wysy�aj�ce do bezprzewodowego urz�dzenia odbiorczego musi zosta� wys�any sygna� ��dania wysy�ania (RTS) Ustawieniem domy�lnym jest warto�� 2347.

   Fragment Threshold okre�la, jak du�y mo�e by� przesy�any fragment, aby nie trzeba go by�o dzieli� na kilka mniejszych w celu zwi�kszenia przepustowo�ci. Ustawieniem domy�lnym jest warto�� 2346.

   Preamble Type okre�la d�ugo�� bloku sumy kontrolnej CRC (Cyclic Redundancy Check) u�ywanej w komunikacji mi�dzy kart� sieciow� 802. 11g 54Mbps USB Adapter a routerem bezprzewodowym lub punktem dost�pu. Suma kontrolna s�u�y do wykrywania b��d�w transmisji danych. Je�li sie� bezprzewodowa obs�uguje znaczne ilo�ci ruchu, wybierz opcj� Short & Long (Kr�tka i d�uga)

   Transmit Power okre�la moc fal radiowych karty sieciowej 802. Od mocy zale�y zasi�g nadawania i odbioru sygna��w przez kart� sieciow� 802. Je�li ze wzgl�d�w bezpiecze�stwa lub eliminacji zak��ce� wymagany jest mniejszy zakres transmisji, wybierz ni�szy poziom. Je�li wymagany jest wi�kszy zakres transmisji, wybierz wy�szy poziom.

   Po zako�czeniu zmian ustawie� kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

   Karta Link Information (Informacje o ��czu):

   Na karcie Link Information (Informacje o ��czu) wy�wietlane s� informacje o sieci i graficzny obraz stanu po��czenia. com/support/5422/5422-pl-ug/images/USB-LinkInfo1. gif" alt="" width="461" height="470"/>

   Zostanie wy�wietlony obrazek przedstawiaj�cy komputer i urz�dzenie bezprzewodowe. Fale pomi�dzy komputerem a urz�dzeniem bezprzewodowym oznaczaj�, �e nawi�zane jest po��czenie do sieci bezprzewodowej.

   Je�li mi�dzy ikonami widnieje du�y znak X, nie jeste� pod��czony do sieci bezprzewodowej.

   W pierwszym polu widoczny jest identyfikator SSID pod��czonej sieci, a w nast�pnym identyfikator Base Station Name ID (adres MAC) pod��czonego routera bezprzewodowego lub punktu dost�pu. W polu Channel (Kana�) widoczny jest kana�, na kt�rym odbywa si� komunikacja bezprzewodowa. W polu Current Connection Speed (Bie��ca pr�dko�� po��czenia) widoczna jest szybko�� po��czenia. W obszarze Throughput (Przepustowo��) wy�wietlana jest ilo�� przes�anych i odebranych fragment�w w sieci bezprzewodowej. Pasek Signal Strength (Moc sygna�u) pokazuje jako�� pod��czenia do sieci bezprzewodowej. Im wy�sza warto�� procentowa paska, tym lepsze po��czenie.

   Karta IP Information (Informacje o adresie IP)

   Na tym ekranie wy�wietlane s� nast�puj�ce dane karty sieciowej 802. 11g 54Mbps USB Adapter:

  • IP Address (Adres IP) � adres przypisany klientowi w sieci.
  • IP Netmask (Maska IP) � adres u�ywany do maskowania wewn�trznych adres�w IP sieci przed osobami z zewn�trz. Najcz�ciej u�ywan� mask� jest 255. 255. 0, co odpowiada binarnie o�miu zerom.
  • Gateway (Brama) � adres przypisany urz�dzeniu sieciowemu u�ywanemu do uzyskania dost�pu do Internetu lub innej sieci.
  • Host Name (Nazwa hosta) � nazwa komputera, w kt�rym zainstalowana jest karta sieciowa 802.
  • Kliknij przycisk Release (Zwolnij), aby zwolni� adres IP przypisany do karty sieciowej 802. Kliknij przycisk Renew (Odn�w), aby uzyska� nowy adres IP dla karty sieciowej 802. 11g 54Mbps USB Adapter z serwera DHCP.

   Wy�wietlany jest r�wnie� wykres przedstawiaj�cy przep�yw informacji do i z karty sieciowej 802. Z listy rozwijanej pod wykresem mo�na wybra� jedn� z opcji: both (obydwa), incoming (przychodz�cy) lub outgoing (wychodz�cy). Incoming (Przychodz�cy) � wy�wietlany jest tylko ruch przychodz�cy do karty sieciowej 802. Outgoing (Wychodz�cy) � wy�wietlany jest tylko ruch wychodz�cy z karty sieciowej 802. Both (Obydwa) � wy�wietlany jest zar�wno ruch przychodz�cy, jak i wychodz�cy.

   Karta Site Survey (Informacje o lokalizacji):

   Wybranie tej karty otwiera obszar Site Survey (Informacje o lokalizacji).

   Wy�wietlona zostanie lista dost�pnych sieci bezprzewodowych. Kliknij dwukrotnie odpowiedni� pozycj�, aby po��czy� si� z wybran� sieci�. Je�li na li�cie nie ma szukanej sieci, kliknij przycisk Scan (Przeszukaj), aby ponownie uruchomi� wyszukiwanie sieci.

   Je�li ��dana sie� nie zostanie znaleziona w wyniku wyszukiwania, utw�rz profil zawieraj�cy niezb�dne informacje o po��czeniu z sieci� bezprzewodow�, a nast�pnie wybierz go. Wi�cej informacji na temat tworzenia profili znajduje si� w cz�ci Profil niniejszego podr�cznika u�ytkownika.

   W pierwszej kolumnie widnieje identyfikator SSID (nazwa sieci) dla ka�dej dost�pnej sieci bezprzewodowej, w kt�rej nie wy��czono rozg�aszania SSDI. Brak identyfikatora SSID oznacza, �e jest on wy��czony dla urz�dzenia. Aby uzyska� po��czenie z takim urz�dzeniem, nale�y zna� dok�adne informacje zabezpieczaj�ce.

   W kolumnie MAC Address widoczny jest adres MAC. Jest to lista adres�w MAC dla ka�dej dost�pnej sieci bezprzewodowej.

   Obok listy adres�w MAC znajduje si� kolumna Channel (Kana�). Dzi�ki niej mo�na zobaczy�, na jakich kana�ach dzia�aj� sieci bezprzewodowe. Karta sieciowa 802. 11g 54Mbps USB Adapter jest kompatybilna z produktami zgodnymi z norm� 802. 11g i wcze�niejszymi wersjami normy 802. 11b.

   Kolumna Encryption zawiera informacje o szyfrowaniu. Je�li w sieci bezprzewodowej w��czone jest szyfrowanie, w wierszu sieci pojawi si� ikona z�otego klucza. Jedynym sposobem pod��czenia si� do sieci z w��czonym zabezpieczeniem jest utworzenie profilu zawieraj�cego konkretne informacje zabezpieczaj�ce dla tej sieci.

   Nast�pn� kolumn� jest Signal (Sygna�). Widoczny jest w niej wska�nik procentowy si�y sygna�u odbieranego z sieci bezprzewodowych, z kt�rymi mo�na si� po��czy�.

   Ostatni� kolumn� jest Network Type (Typ sieci). W kolumnie tej widoczna jest jedna z dw�ch ikon wskazuj�ca, czy sie� pracuje w trybie infrastrukturalnym, czy ad hoc. W przypadku sieci infrastrukturalnej w kolumnie widnieje ikona przedstawiaj�ca router bezprzewodowy lub punkt dost�pu. W przypadku sieci ad hoc w kolumnie widnieje ikona przedstawiaj�ca bezprzewodow� kart� sieciow�.

   Aby po��czy� si� z sieci� z w��czonymi ustawieniami zabezpiecze�, nale�y utworzy� profil i wprowadzi� niezb�dne informacje. Przyk�adowe wymagane informacje o zabezpieczeniach: identyfikator SSID, tryb uwierzytelniania i poziom szyfrowania.

   Informacje o wersji:

   W tej sekcji zawarte s� informacje dotycz�ce karty sieciowej 802. Kliknij odno�nik internetowy, aby przej�� do strony internetowej firmy U. S. Robotics, gdzie mo�na sprawdzi�, czy dost�pne s� uaktualnienia sterownika lub programu konfiguracyjnego.

   Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

   1. Model, np. EWF1204W
   2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
   3. Kod ML, np. 05 
   4. Numer seryjny

Podręcznik instalacji sieciowej Aeg San 2330 I

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji sieciowej Aeg San 2330 I

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji sieciowej Aeg San 2330 I