Podręcznik dotyczący poleceń Aeg Favorit53612mo

Podręcznik dotyczący poleceń Aeg Favorit53612mo to kompleksowe wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia. Zawiera informacje na temat wszystkich funkcji oraz instrukcje krok po kroku, dzięki czemu możesz korzystać z urządzenia bez żadnych problemów. Podręcznik zawiera także informacje o wszystkich elementach sterujących, wyświetlaczach i opcjach, które można włączyć lub wyłączyć. Dodatkowe informacje dotyczące konserwacji i czyszczenia urządzenia są również dostępne w podręczniku. Dzięki niemu możesz zapewnić optymalną wydajność urządzenia oraz zapobiec jego uszkodzeniu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dotyczący poleceń Aeg Favorit53612mo

Zobacz poniższy poradnik dla AEG Favorit 53612MO. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG Favorit 53612MO, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG Favorit 53612MO. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG Favorit 53612MO tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG Favorit 53612MO

Strona: 1

EN User Manual 2DishwasherPL Instrukcja obsługi 20ZmywarkaFAVORIT53612WOFAVORIT53612MO

Strona: 2

SPIS TREŚCI1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 212. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 223. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 244. PANEL STEROWANIA.................................................................................... 255. PROGRAMY..................................................................................................... 266. USTAWIENIA................................................................................................... 277. OPCJE.............................................................................................................. 298. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...................................................................... 309. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 3210. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 3311. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 3512. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 3713. DANE TECHNICZNE...................................................................................... 38Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACHDziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą owieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązaniatechniczne ułatwiające życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć wzwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się zniniejszą dokumentacją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystaniaurządzenia.Odwiedź naszą witrynę internetową, aby:Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc wrozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:www. aeg. comZarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:www. registeraeg. comNabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne doswojego urządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotowaćponiższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwaOgólne informacje i wskazówkiInformacje dotyczące środowiska naturalnegoProducent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszegopowiadomienia.20

Strona: 3

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPrzed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenianależy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcjąobsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia iobrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją ieksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz zurządzeniem do wykorzystania w przyszłości.1. 1 Ogólne zasady bezpieczeństwa• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wgospodarstwie domowym oraz do podobnychzastosowań, w takich miejscach, jak:– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektachsklepowych, biurowych oraz innych placówkachpracowniczych;– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,obiektach noclegowych i innych obiektachmieszkalnych.• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.• Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)musi mieścić się w granicach 0. 5 (0. 05) / 8 (0. 8) barów(Mpa).• Maksymalna liczba kompletów wynosi 13.• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zewzględów bezpieczeństwa musi go wymienićproducent, autoryzowane centrum serwisowe lub innawykwalifikowana osoba.• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać dokosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lubpoziomo.• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia beznadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyćurządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda elektrycznego.• Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniemani parą wodną.POLSKI 21

Strona: 4

• Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworówwentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).• Urządzenie należy podłączyć do instalacjiwodociągowej za pomocą nowego zestawu wężydostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolnoużywać starego zestawu węży.1. 2 Bezpieczeństwo dzieci i osób oograniczonych zdolnościach ruchowych,sensorycznych lub umysłowych• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniuósmego roku życia oraz osoby o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych lubumysłowych, a także nieposiadające odpowiedniejwiedzy lub doświadczenia, jeśli będą onenadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresiebezpiecznego korzystania z urządzenia i będąświadome związanych z tym zagrożeń.• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły sięurządzeniem.• Wszystkie detergenty należy przechowywać pozazasięgiem dzieci.• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować sięw pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować siędzieci bez nadzoru dorosłych.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA2. 1 Instalacja• Usunąć wszystkie elementyopakowania.• Nie instalować ani nie używaćuszkodzonego urządzenia.urządzenia w miejscach, w którychpanuje temperatura poniżej 0°C.• Postępować zgodnie z instrukcjąinstalacji załączoną do urządzenia.2. 2 Podłączenie do siecielektrycznejOSTRZEŻENIE!Występuje zagrożeniepożarem i porażeniemprądem elektrycznym.• Urządzenie musi być uziemione.• Należy upewnić się, że informacje opodłączeniu elektrycznym podane natabliczce znamionowej są zgodne zparametrami instalacji zasilającej. W22

Strona: 5

przeciwnym razie należyskontaktować się z elektrykiem.• Należy używać wyłącznie prawidłowozamontowanego gniazdaelektrycznego z uziemieniem.• Nie stosować rozgałęźników aniprzedłużaczy.• Należy zwrócić uwagę, aby nieuszkodzić wtyczki ani przewoduzasilającego. Wymiany przewoduzasilającego można dokonaćwyłącznie w naszym autoryzowanymcentrum serwisowym.• Podłączyć wtyczkę do gniazdaelektrycznego dopiero pozakończeniu instalacji. Należy zadbaćo to, aby w zainstalowanymurządzeniu wtyczka przewoduzasilającego była łatwo dostępna.• Odłączając urządzenie, nie ciągnąćza przewód zasilający. Zawszeciągnąć za wtyczkę.• Urządzenie spełnia wymogi dyrektywEWG.• Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii iIrlandii. Urządzenie wyposażono wewtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem13 A. Jeśli zachodzi koniecznośćwymiany bezpiecznika we wtyczcezasilającej, należy użyć bezpiecznika:13 amp ASTA (BS 1362).2. 3 Podłączenie do sieciwodociągowejuszkodzić węży wodnych.• Przed podłączeniem urządzenia donowych rur lub do rur, których nieużywano przez dłuższy czas, należyzapewnić przepływ wody i odczekać,aż będzie ona czysta.• Przy pierwszym uruchomieniuurządzenia należy sprawdzić, czy niema wycieków.• Wąż dopływowy wyposażono w zawórbezpieczeństwa i ścianki zwewnętrznym przewodemzasilającym.Niebezpieczne napięcie.• W razie uszkodzenia wężadopływowego należy natychmiastwyjąć wtyczkę z gniazdaelektrycznego. Należy skontaktowaćsię z autoryzowanym centrumserwisowym w celu wymiany wężadopływowego.2. 4 Przeznaczenie• Nie siadać ani nie stawać naotwartych drzwiach urządzenia.• Detergenty do zmywarki sąniebezpieczne. Należy przestrzegaćinstrukcji bezpieczeństwa podanychna opakowaniu detergentu.• Nie pić wody z urządzenia ani niewykorzystywać jej do zabawy.• Nie wyjmować naczyń z urządzeniaprzed zakończeniem programu. Nanaczyniach może znajdować siędetergent.• Po otwarciu drzwi w czasie pracyurządzenia może dojść do uwolnieniagorącej pary.• Nie umieszczać w urządzeniu, na nimani w jego pobliżu łatwopalnychsubstancji ani przedmiotównasączonych łatwopalnymisubstancjami.2. 5 Serwis• Aby zlecić naprawę urządzenia,należy skontaktować się zautoryzowanym centrum serwisowym.Zaleca się stosowanie wyłącznieoryginalnych części zamiennych.• Kontaktując się z autoryzowanymcentrum serwisowym, należyprzygotować następujące dane ztabliczki znamionowej.Model:POLSKI 23

Strona: 6

Numer produktu:Numer seryjny:2. 6 Utylizacjaodniesieniem obrażeń ciałalub uduszeniem.• Odłączyć urządzenie od źródłazasilania.• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.• Wymontować zatrzask drzwi, abyuniemożliwić zamknięcie się dzieci lubzwierząt w urządzeniu.3. OPIS URZĄDZENIA5 4810 911 67122 311 Blat roboczy2 Górne ramię spryskujące3 Dolne ramię spryskujące4 Filtry5 Tabliczka znamionowa6 Zbiornik soli7 Otwór wentylacyjny8 Dozownik płynu nabłyszczającego9 Dozownik detergentu10 Kosz na sztućce11 Dolny kosz12 Górny kosz24

Strona: 7

4. PANEL STEROWANIA2 3 4 561 Przycisk wł. /wył.2 Przycisk Program3 Wskaźniki programów4 Wyświetlacz5 Przycisk Delay6 Przycisk Start7 Wskaźniki8 Przycisk Option4. 1 WskaźnikiWskaźnik OpisFaza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania.Faza suszenia. Zapala się podczas fazy suszenia.Wskaźnik funkcji Multitab.Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jestzawsze wyłączony.Wskaźnik funkcji TimeSaver.POLSKI 25

Strona: 8

5. PROGRAMYProgram Stopień zabrudze‐niaRodzaj załadunkuFazy programu Opcje1) • Średnie• Naczynia stołowei sztućce• Zmywaniewstępne• Zmywanie 50°C• Płukania• Suszenie• TimeSaver• Multitab2) • Dowolne• Naczynia sto‐łowe, sztućce,garnki i patelnie• Zmywanie od45°C do 70°C3) • Duże• Zmywanie 70°C• Lekkielub 55°C4) • Świeże• Zmywanie 60°Club 65°C5) • Dowolne • Zmywanie1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczaszmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków prze‐prowadzających testy).2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automa‐tycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywa‐nia naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasieuzyskać dobre efekty zmywania.5) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności donaczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu.26

Strona: 9

5. 1 Parametry eksploatacyjneProgram1) Zużycie wody(l)Zużycie energii(kWh)Czas trwania(min)9. 9 0. 932 1957 - 12 0. 6 - 1. 4 40 - 15013 - 15 1. 3 - 1. 5 140 - 1608 - 9 1. 0 - 1. 2 55 - 659 0. 9 304 0. 1 141) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian wnapięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.5. 2 Informacje dla ośrodkówprzeprowadzających testyAby uzyskać więcej informacji na tematwyników testu, należy wysłać wiadomośće-mail na adres:info. test@dishwasher-production. comNależy zapisać numer produktu (PNC)podany na tabliczce znamionowej.6. USTAWIENIA6. 1 Tryb wyboru programów itryb użytkownikaGdy urządzenie znajduje się w trybiewyboru programów, można ustawićprogram i przejść do trybu użytkownika.W trybie użytkownika można zmienićnastępujące ustawienia:• Poziom zmiękczania wodyodpowiednio do twardości wody.• Włączenie lub wyłączenie sygnałudźwiękowego zakończenia programu.• Wyłączenie dozownika płynunabłyszczającego przy jednoczesnymkorzystaniu z opcji Multitab bez płynunabłyszczającego.Ustawienia te zostaną zapisane aż doich ponownej zmiany.Ustawianie trybu wyboruprogramówUrządzenie jest w trybie wyboruprogramów, gdy wskaźnik programujest włączony, a na wyświetlaczupokazany jest czas trwania programu.Po włączeniu urządzenia znajduje sięono zwykle w trybie wyboru programów.Jeśli jednak tak się nie stanie, trybwyboru programów można ustawić wnastępujący sposób:Nacisnąć jednocześnie i przytrzymaćprzyciski Program i Option, ażurządzenie znajdzie się w trybie wyboruprogramów.6. 2 Zmiękczanie wodyZmiękczacz usuwa z wody substancjemineralne, które mogą mieć negatywnywpływ na rezultaty zmywania lub napracę urządzenia.POLSKI 27

Strona: 10

Im wyższa zawartość substancjimineralnych, tym twardsza jest woda.Twardość wody jest mierzonaw równoważnych skalach.Zmiękczanie powinno być dostosowanedo stopnia twardości wodydoprowadzonej do urządzenia. Wlokalnym zakładzie wodociągowymmożna uzyskać informację na temattwardości wody. Istotne jest ustawieniewłaściwego poziomu zmiękczania wody,aby zapewnić dobre rezultaty zmywania.Twardość wodyStopnie nie‐mieckie (°dH)Stopnie fran‐cuskie (°fH)mmol/l StopnieClarkaPoziom zmiękcza‐nia wody47 - 50 84 - 90 8. 4 - 9. 0 58 - 63 1043 - 46 76 - 83 7. 6 - 8. 3 53 - 57 937 - 42 65 - 75 6. 5 - 7. 5 46 - 52 829 - 36 51 - 64 5. 1 - 6. 4 36 - 45 723 - 28 40 - 50 4. 0 - 5. 0 28 - 35 619 - 22 33 - 39 3. 3 - 3. 9 23 - 27 5 1)15 - 18 26 - 32 2. 6 - 3. 2 18 - 22 411 - 14 19 - 25 1. 9 - 2. 5 13 - 17 34 - 10 7 - 18 0. 7 - 1. 8 5 - 12 2<4 <7 <0. 7 < 5 1 2)1) Ustawienie fabryczne.2) Przy tym poziomie nie stosować soli.Ustawianie poziomuzmiękczania wodyUrządzenie musi być w trybie wyboru1. Aby uruchomić tryb użytkownika,nacisnąć jednocześnie i przytrzymaćprzyciski Delay i Start, aż wskaźniki, i zacznąmigać, a wyświetlacz będzie pusty.2. Nacisnąć Program.• Wskaźniki iwyłączą się.• Wskaźnik będzie nadalmigał.• Na wyświetlaczu pojawi sięaktualne ustawienie: np. =poziom 5.3. Nacisnąć kilkakrotnie Program, abyzmienić ustawienie.4. Nacisnąć przycisk wł. /wył., abypotwierdzić ustawienie.6. 3 Dozownik płynunabłyszczającegoPłyn nabłyszczający umożliwiawysuszenie naczyń bez smug i plam.Płyn nabłyszczający jest uwalnianyautomatycznie w fazie gorącegopłukania.28

Strona: 11

Stosowanie płynunabłyszczającego i tabletekwieloskładnikowychGdy włączona jest opcja Multitab,dozownik płynu nabłyszczającego wdalszym ciągu dawkuje płyn. Możnajednak wyłączyć dozownik płynunabłyszczającego. W tym przypadkuefekty suszenia mogą nie byćzadowalające.Gdy dozownik płynu nabłyszczającegojest wyłączony, wskaźnik płynunabłyszczającego jest zawszewyłączony.Wyłączanie dozownika płynunależy nacisnąć jednocześnie iprzytrzymać przyciski Delay i Start,aż zaczną migać wskaźniki,i, a wyświetlaczbędzie pusty.2. Nacisnąć Option.zgasną.• Wskaźnik będzienadal migał.aktualne ustawienie.– = dozownik płynunabłyszczającego włączony.nabłyszczającego wyłączony.3. Nacisnąć Option, aby zmienićustawienie.6. 4 Sygnały dźwiękoweSygnały dźwiękowe są emitowane wprzypadku nieprawidłowego działaniaurządzenia. Tych sygnałów dźwiękowychnie można wyłączyć.Sygnał dźwiękowy może być równieżemitowany po zakończeniu programu.Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, alemożna go włączyć.Włączanie sygnałudźwiękowego zakończeniaprogramu2. Nacisnąć Delayaktualne ustawienie:– = sygnał dźwiękowywłączony.3. Nacisnąć Delay, aby zmienić7. OPCJEŻądane opcje należy zawszewłączać przeduruchomieniem programu.Opcji nie można włączać aniwyłączać w trakcieprogramu.POLSKI 29

Strona: 12

Nie wszystkie opcje są zesobą zgodne. Po wybraniuniezgodnych ze sobą opcjiurządzenie automatyczniewyłączy jedną lub większąliczbę opcji. Tylko wskaźnikiaktywnych opcji pozostanąwówczas włączone.7. 1 MultitabWłączyć tę opcję w przypadkustosowania tabletek wieloskładnikowychz solą, płynem nabłyszczającym idetergentem. Mogą one zawierać takżeinne środki do mycia lub płukania.Opcja ta powoduje wyłączeniedozowania soli. Nie włącza się wskaźniksoli.Użycie tej opcji powoduje wydłużenieczasu trwania programu w celu poprawyefektów zmywania i suszenia podczasużywania tabletek wieloskładnikowych.Multitab nie jest opcją stałą, dlategonależy ją włączać przy każdym cyklu.Włączanie opcji MultitabNaciskać Option, aż włączy się wskaźnik.7. 2 TimeSaverTa opcja powoduje zwiększenie ciśnieniaoraz temperatury wody. Fazy zmywaniai suszenia zostają skrócone.Całkowity czas trwania programu skracasię o około 50%.Efekty zmywania są takie same jak dlaprogramu o standardowym czasietrwania. Jedynie skuteczność suszeniamoże być niższa.Włączanie opcji TimeSaverJeśli opcja nie jest dostępna w danymprogramie, jej wskaźnik nie zaświeca sięlub miga przez kilka sekund, a następniegaśnie.Wyświetlacz wyświetli zaktualizowanyczas trwania programu.8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM1. Sprawdzić, czy bieżący poziomzmiękczania wody odpowiadatwardości wody doprowadzanej dourządzenia. Jeśli nie, dostosowaćpoziom zmiękczania wody.2. Napełnić zbiornik soli.3. Napełnić dozownik płynu4. Otworzyć zawór wody.5. Uruchomić program, aby usunąćwszelkie pozostałości poprodukcyjnemogące wciąż znajdować się wurządzeniu. Nie należy stosowaćdetergentu ani umieszczać naczyń wkoszach.Po uruchomieniu programu urządzeniezaczyna doprowadzać żywicę dozmiękczacza wody – może to potrwać do5 minut. Może wydawać się, żeurządzenie nie pracuje. Programrozpoczyna się dopiero po zakończeniutego procesu. Proces ten jestpowtarzany co pewien czas.8. 1 Zbiornik soliUWAGA!Stosować wyłącznie sólprzeznaczoną do zmywarek.Sól jest używana do aktywowania żywicyw zmiękczaczu wody oraz zapewniadobre rezultaty zmywania podczascodziennej eksploatacji.30

Strona: 13

Napełnianie zbiornika soli1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli wlewo i ją zdjąć.2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli(tylko za pierwszym razem).3. Napełnić zbiornik soli solą dozmywarek.4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworuzbiornika soli.5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli wprawo, aby zamknąć zbiornik soli.Podczas napełnianiazbiornika soli może się zniego wydostawać woda isól. Zagrożeniewystąpieniem korozji. Abytego uniknąć, po napełnieniuzbiornika soli należyuruchomić program.8. 2 Napełnianie dozownikapłynu nabłyszczającegoA BDCMAX234+ -Należy stosować wyłączniepłyn nabłyszczającyprzeznaczony do zmywarek.1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D),aby otworzyć pokrywę (C).2. Wlać płyn nabłyszczający dodozownika (A), aż osiągnie poziomnapełnienia „max”.3. Rozlany płyn nabłyszczający należyzetrzeć za pomocą chłonnej szmatki,aby zapobiec powstaniu zbyt dużejilości piany.4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, żeprzycisk zwalniający jestodpowiednio zablokowany.Dozowanie płynunabłyszczającego możnawyregulować za pomocąpokrętła (B) między pozycją1 (najmniejsza ilość) apozycją 4 lub 6 (największailość).POLSKI 31

Strona: 14

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA1. Odkręcić zawór wody.2. /wył., abywłączyć urządzenie.Upewnić się, że urządzenie jest w trybiewyboru programów.• Jeśli świeci się wskaźnik soli,napełnić zbiornik soli.• Jeśli świeci się wskaźnik płynunabłyszczającego, napełnićdozownik płynu3. Załadować kosze.4. Dodać detergent. Aby stosowaćtabletki wieloskładnikowe, należywłączyć funkcję Multitab.5. Ustawić i uruchomić odpowiedniprogram dla określonego rodzajunaczyń i poziomu zabrudzenia.9. 1 Stosowanie detergentuBA D1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B),2. Umieścić detergent, w postaciproszku lub tabletki, w przegródce(A).3. Jeżeli wybrano program obejmującyzmywanie wstępne, należy umieścićniewielką ilość detergentu wprzegródce (D).9. 2 Ustawianie iuruchamianie programuFunkcja Auto OffFunkcja ta służy do zmniejszenia zużyciaenergii elektrycznej przez automatycznewyłączanie urządzenia, gdy nie jest onoużywane.Funkcja uruchamia się:• Po upływie 5 minut od zakończenia• Po upływie 5 minut, jeśli nieuruchomiono programu.Uruchamianie programu1. /wył., abywłączyć urządzenie. Upewnić się, żeurządzenie jest w trybie wyboru2. Zamknąć drzwi urządzenia.3. Nacisnąć kilkakrotnie Program, ażwłączy się wskaźnik wybranego32

Strona: 15

Wyświetlacz wyświetli czas trwania4. Ustawić odpowiednie opcje.5. Nacisnąć Start, aby uruchomićprogram.• Włączy się wskaźnik fazyzmywania.• Czas trwania programu będzieodliczany skokowo co 1 minutę.Uruchamianie programu zopóźnieniem1. Ustawić program.2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż nawyświetlaczu pojawi się żądany czasopóźnienia (od 1 do 24 godzin).Wskaźnik wybranego programu miga.3. Nacisnąć Start.4. Zamknąć drzwi urządzenia, abyuruchomić odliczanie.Po zakończeniu odliczania czasuprogram uruchomi się automatycznie iwłączy się wskaźnik fazy zmywania.Otwieranie drzwi w trakciepracy urządzeniaOtworzenie drzwi w trakcie działaniaprogramu powoduje zatrzymanieurządzenia. Po zamknięciu drzwiurządzenie kontynuuje pracę odmomentu, w którym została przerwana.Po otworzeniu drzwi nadłużej niż 30 sekundpodczas fazy suszenia,bieżący program zostaniezakończony.Anulowanie opóźnieniarozpoczęcia programu wtrakcie odliczaniaPo anulowaniu opóźnienia rozpoczęciaprogramu należy ponownie ustawićAnulowanie programuPrzed uruchomieniem nowego programunależy upewnić się, że w dozownikuznajduje się detergent.Zakończenie programuPo zakończeniu programu nawyświetlaczu pojawi się 0:00. Wskaźnikifaz programu są wyłączone.Wszystkie przyciski są nieaktywne zwyjątkiem przycisku wł. /wył.1. /wył. lubpoczekać, aż funkcja Auto Offautomatycznie wyłączy urządzenie.W przypadku otwarcia drzwi przeduruchomieniem funkcji Auto Offurządzenie wyłącza sięautomatycznie.2. Zakręcić zawór wody.10. WSKAZÓWKI I PORADY10. 1 Informacje ogólneStosowanie się do poniższychwskazówek pomoże zapewnić optymalneefekty prania i suszenia podczascodziennej eksploatacji oraz przyczynisię do ochrony środowiska.• Większe resztki żywności z naczyńnależy wyrzucić do kosza.• Nie opłukiwać naczyń ręcznie. Wrazie potrzeby użyć programuzmywania wstępnego (jeśli jestdostępny) lub wybrać program z fazązmywania wstępnego.• Należy zawsze wykorzystywać całąpojemność koszy.• Podczas ładowania urządzeniasprawdzić, czy woda wydostająca sięz dysz ramion spryskujących maswobodny dostęp do naczyń.Upewnić się, że przedmioty niestykają się ze sobą ani się niezasłaniają.• Możliwe jest używanie osobnodetergentu, płynu nabłyszczającego isoli do zmywarek lub używanietabletek wieloskładnikowych (np. typu„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko wPOLSKI 33

Strona: 16

jednym”). Przestrzegać informacjipodanych na opakowaniu.• Ustawić odpowiedni program dlaokreślonego rodzaju naczyń ipoziomu zabrudzenia. W programieECO uzyskuje się największąefektywność zużycia wody i energiielektrycznej podczas zmywaniaśrednio zabrudzonych naczyń isztućców.10. 2 Stosowanie soli, płynunabłyszczającego idetergentu• Należy stosować wyłącznie sól, płynnabłyszczający i detergent dozmywarek. Inne produkty mogąuszkodzić urządzenie.• Tabletki wieloskładnikowe są zwykleprzeznaczone do użycia z wodą otwardości do 21°dH. Gdy twardośćwody jest większa, należy oprócztabletek wieloskładnikowych stosowaćtakże płyn nabłyszczający i sól.Jednak do twardej i bardzo twardejwody zaleca się stosowanie sięosobno detergentu (w postaciproszku, żelu lub tabletek bezdodatkowych funkcji), płynunabłyszczającego i soli, aby zapewnićoptymalne efekty mycia i suszenia.• Aby stosować tabletkiwieloskładnikowe, należy wybraćopcję Multitab (jeśli jest dostępna).Opcja ta wpływa na poprawę efektówzmywania i suszenia podczaskorzystania z tabletekwieloskładnikowych.• Detergent w tabletkach nierozpuszcza się całkowicie w trakciekrótkich programów. Zaleca sięstosowanie tabletek przy długichprogramach, aby zapobiec osadzaniusię detergentu na naczyniach.• Nie używać większej ilości detergentuniż zalecana. Postępować zgodnie zewskazówkami podanymi naopakowaniu detergentu.10. 3 Postępowaniew przypadku zaprzestaniaPrzed rozpoczęciem stosowaniaoddzielnie dozowanego detergentu, soli ipłynu nabłyszczającego należy wykonaćponiższą procedurę.1. Ustawić najwyższy poziomzmiękczania wody.2. Upewnić się, że zbiornik soli orazdozownik płynu nabłyszczającego sąpełne.3. Uruchomić najkrótszy program z faząpłukania. Nie dodawać detergentuani nie umieszczać naczyń w4. Po zakończeniu programu ustawićstopień zmiękczania wodyodpowiednio do twardości wodydoprowadzanej do urządzenia.5. Wyregulować dozowanie płynu10. 4 Ładowanie koszy• W urządzeniu należy zmywaćprzedmioty przystosowane dozmywania w zmywarkach.• Nie wkładać do urządzeniaelementów wykonanych z drewna,rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.przedmiotów pochłaniających wodę(gąbki, ściereczki).• Namoczyć przypalone resztki potraw.• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki imiski) układać otworami w dół.• Upewnić się, że szklanki nie stykająsię ze sobą.• Sztućce oraz małe przedmiotyumieścić w koszu na sztućce.• Lekkie naczynia umieścić w górnymkoszu. Upewnić się, że naczynia sięnie przemieszczają.• Przed uruchomieniem programuupewnić się, że ramiona spryskująceswobodnie się obracają.10. 5 Przed rozpoczęciemUpewnić się, że:• filtry są czyste i prawidłowo założone;34

Strona: 17

• pokrywka zbiornika soli nie jestpoluzowana;• ramiona spryskujące są drożne;• w zmywarce znajduje się sól dozmywarek i płyn nabłyszczający(chyba że stosowane sąwieloskładnikowe tabletki zdetergentem);• ułożenie naczyń i przyborówkuchennych w koszach jestprawidłowe;• program jest odpowiedni dla danegorodzaju załadunku i stopniazabrudzenia;• użyto prawidłową ilość detergentu.10. 6 Opróżnianie koszy1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarkipoczekać, aż wystygną. Gorącenaczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.2. Najpierw wyjmować naczynia zdolnego kosza, a potem z górnego.Po zakończeniu programupo bokach oraz na drzwiachurządzenia może wciążznajdować się woda.11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIEPrzed przystąpieniem dokonserwacji należy wyłączyćurządzenie i wyjąć wtyczkęprzewodu zasilającego zBrudne filtry i zapchaneramiona spryskującepogarszają efekt zmywania.Należy je regularniesprawdzać i w razie potrzebywyczyścić.11. 1 Czyszczenie filtrówSystem filtrów składa się z 3 części.A1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchuwskazówek zegara i go wyjąć.2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).3. Wyjąć filtr płaski (A).4. Umyć filtry.POLSKI 35

Strona: 18

5. Upewnić się, że wokół krawędziosadnika nie znajdują się resztkiżywności ani zanieczyszczenia.6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnićsię, że jest prawidłowo umieszczonypod 2 prowadnicami.7. Włożyć filtry (B) i (C).8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).Obrócić zgodnie z ruchemwskazówek zegara, aż się zablokuje.Nieprawidłoweumiejscowienie filtrów możeskutkowaćniezadowalającymi efektamizmywania i uszkodzeniem11. 2 Czyszczenie ramionspryskującychNie wolno wyjmować ramionspryskujących. Jeżeli otwory wramionach spryskujących są zatkane,zabrudzenia należy usunąć przy pomocycienkiego i zaostrzonego przedmiotu.11. 3 Czyszczenie obudowy• Czyścić urządzenie za pomocąwilgotnej szmatki.• Używać wyłącznie neutralnychdetergentów.• Nie używać produktów ściernych,myjek do szorowania anirozpuszczalników.11. 4 Czyszczenie wnętrza• Urządzenie, w tym gumową uszczelkędrzwi, należy czyścić wilgotną miękkąszmatką.• Częste korzystanie z krótkichprogramów może powodowaćosadzanie się tłuszczu i kamieniawewnątrz urządzenia. Aby temuzapobiec, zaleca się korzystanie zdługich programów co najmniej 2 razyw miesiącu.36

Strona: 19

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWJeśli urządzenie nie daje się uruchomićlub przestaje działać podczas pracy.Przed skontaktowaniem się zautoryzowanym centrum serwisowymnależy sprawdzić, czy problem możnarozwiązać samodzielnie, korzystając zinformacji zawartych w tabeli.Przy niektórych usterkach nawyświetlaczu pojawia się kodalarmowy.Problem i kod alarmowy Możliwe rozwiązanieUrządzenie nie włącza się. • Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jestwłożona do gniazdka.• Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikówjest sprawny.Program nie uruchamia się. • Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.• Nacisnąć Start.• Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należyje anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.• W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadzania ży‐wicy do zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesuwynosi około 5 minut.Urządzenie nie napełnia sięwodą.Na wyświetlaczu pojawia sięwskazanie.• Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.• Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.W tym celu należy skontaktować się z miejscowym za‐kładem wodociągowym.• Upewnić się, że zawór wody jest drożny.• Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.• Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty aniprzygnieciony.Urządzenie nie wypompo‐wuje wody.• Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.• Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty aniWłączyło się zabezpieczenieprzed zalaniem.• Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzowa‐nym centrum serwisowym.Po sprawdzeniu urządzenia należy jewyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpiponownie, należy skontaktować się zJeśli pojawi się kod błędu nieujęty wtabeli, należy skontaktować się zPOLSKI 37

Strona: 20

12. 1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalająceProblem Możliwe rozwiązanieBiaławe smugi lub niebieska‐wy nalot na szklankach i nac‐zyniach.• Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętłoregulacji dozowania płynu nabłyszczającego, abyzmniejszyć dozowanie.• Użyto za dużo detergentu.Plamy i ślady po odparowa‐nych kroplach wody na szklan‐kach i naczyniach.• Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętłozwiększyć dozowanie.• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.Naczynia są mokre. • Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszeniaodbywa się w niskiej temperaturze.• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.• Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tab‐letek. Należy wypróbować inną markę lub włączyć do‐zownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn na‐błyszczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami.Patrz rozdział „Wskazówki iporady”, gdzie omówionoinne możliwe przyczyny.13. DANE TECHNICZNEWymiary Szerokość / Wysokość /Głębokość (mm)600 / 850 / 625Podłączenie do sieci elek‐trycznej 1)Napięcie (V) 220 - 240Częstotliwość (Hz) 50Ciśnienie doprowadzanej wo‐dyMin. /maks. bar (MPa) 0. 8)Dopływ wody Zimna lub ciepła woda2) maks. 60°CPojemność Liczba standardowych nak‐ryć13Pobór mocy Tryb czuwania (W) 0. 99Pobór mocy Tryb wyłączenia (W) 0. 101) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnego źródła energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowniwiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.38

Strona: 21

14. OCHRONA ŚRODOWISKAMateriały oznaczone symbolemnależy poddać utylizacji. Opakowanieurządzenia włożyć do odpowiedniegopojemnika w celu przeprowadzeniarecyklingu. Należy zadbać o ponowneprzetwarzanie odpadów urządzeńelektrycznych i elektronicznych, abychronić środowisko naturalne orazludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucaćurządzeń oznaczonych symbolemrazem z odpadami domowymi. Należyzwrócić produkt do miejscowego punktuponownego przetwarzania lubskontaktować się z odpowiednimiwładzami miejskimi.*POLSKI 39

Wszystkie dostępne podręczniki można pobrać w formacie PDF. Jeśli nie można ich prawidłowo uruchomić, należy najpierw zainstalować oprogramowanie Adobe Acrobat Reader do wyświetlania dokumentów PDF. Oprogramowanie Acrobat Reader można bezpłatnie pobrać ze strony firmy Adobe.

Podręczniki ze szczegółowymi opisami funkcji

Podręcznik dotyczący wszystkich oferowanych wersji programu cadvilla

Bez względu na to, czy planowane będzie jedno pomieszczenie, mieszkanie, czy też cały dom, ten podręcznik pomoże stworzyć najlepszy projekt.

Podręcznik dotyczy wersji cadvilla basic, cadvilla basic plus, cadvilla professional oraz
cadvilla professional plus.

Ważne kombinacje przycisków klawiatury i myszy w programie cadvilla

Ten dokument PDF zawiera ważne kombinacje przycisków klawiatury i myszy w trybie 2D/3D oraz ważne kombinacje przycisków klawiatury do wspomagania wprowadzania danych i innych celów.

Podręcznik do modułu Księga przedmiarów

Aby wyświetlić podręcznik do modułu Księga przedmiarów, należy kliknąć łącze znajdujące się obok.

Podręcznik do modułu Konwerter 3D

Aby wyświetlić podręcznik do modułu Konwerter 3D, należy kliknąć łącze znajdujące się obok.

Podręcznik do modułu Plan generalny

Aby wyświetlić podręcznik do modułu Plan generalny, należy kliknąć łącze znajdujące się obok.

Podręcznik modułu planowania trasy ewakuacji i ratownictwa

Kliknij link obok przewodnika Escape and Rescue Planner.

Podręcznik do modułu Import formatu 2D DXF/2D DWG

Aby wyświetlić podręcznik do modułu Import formatu 2D DXF/2D DWG, należy kliknąć łącze znajdujące się obok.

Podręcznik do modułu Konstrukcja okna

Aby wyświetlić podręcznik do modułu Konstrukcja okna, należy kliknąć łącze znajdujące się obok.

ObsługaTelewizory14/04/2022

[LG WebOS TV] Jak uruchomić podręcznik obsługi telewizora?

Podręcznik obsługi telewizora z systemem WebOS to przewodnik, w którym odnajdziesz informacje na temat oferowanych przez telewizor funkcji, a także przegląd ustawień dostępnych dla użytkownika.

Dzięki podręcznikowi lepiej poznasz możliwości swojego telewizora oraz spersonalizujesz jego działanie do własnych potrzeb.

Podręcznik obsługi udostępniony został bezpośrednio na telewizorze, dzięki czemuw szybki i łatwy sposób sprawdzisz interesujące Cię funkcje, bez konieczności odchodzenia od urządzenia.

Poniżej znajdziesz informacje, jak uruchomić podręcznik obsługi na telewizorze z systemem WebOS:

TV z wersją systemu WebOS od 1. 0 do 4. 0 (2014 - 2018)

W celu uruchomienia podręcznika obsługi wybierz na pilocie przycisk "Home" (Dom) oznaczony ikoną domu  a następnie, po pojawieniu się paska aplikacji, wybierz opcję "Podręcznik Obsługi" oznaczoną ikoną znaku zapytania *.

* UWAGA: Ikona podręcznika obsługi może mieć inny kolor niż prezentowany powyżej, w zależności od wersji systemu.

TV z wersją systemu WebOS 4. 5 (2019)

W celu uruchomienia podręcznika obsługi wybierz na pilocie przycisk "Settings" (Ustawienia) oznaczony ikoną kołą zębatego  a następnie z menu bocznego wybierz "Ustawienia Zaawansowane" oznaczone trzema kropkami . Po pojawieniu się panelu pełnych ustawień, przejdź do zakładki: Ogólne O Telewizorze i wybierz opcję "Podręcznik Obsługi".

TV z wersją systemu WebOS 5. 0 (2020)

Wsparcie i wybierz opcję -> "Instrukcja Obsługi".

TV z wersją systemu WebOS 6. 0 (2021)

Wsparcie i wybierz opcję -> "Podręcznik Obsługi".  

Podręcznik obsługi udostępniony został również w formie online. Aby go otworzyć sprawdź model swojego urządzenia na tabliczce znamionowej z tyłu telwizora, bądź na dowodzie zakupu i przejdź do strony:
https://www. com/pl/wsparcie/instrukcje-obslugi

Wersja HTML pozwala na przeglądanie podręcznika obsługi za pomocą przeglądarki internetowej. 

Wszystkie materiały tworzymy z myślą o naszych Klientach. Będzie nam niezmiernie miło jeśli zdecydujesz się wypełnić poniższą ankietę i ocenisz artykuł, który dla Ciebie przygotowaliśmy.
Możesz również wskazać nam za pomocą komentarza jakie informacje oraz materiały pozwoliłyby Ci korzystać z Twoich produktów LG z jeszcze większą satysfakcją. Dziękujemy!

*Pytanie wymagane

Dziękujemy za Twoją opinię!

Podręcznik dotyczący poleceń Aeg Favorit53612mo

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dotyczący poleceń Aeg Favorit53612mo

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dotyczący poleceń Aeg Favorit53612mo