Podręcznik administratora systemu 2wire 802 11g Pci Card Wireless Adapter

Podręcznik administratora systemu 2wire 802 11g Pci Card Wireless Adapter to specjalnie zaprojektowany adapter sieci bezprzewodowej, który umożliwia łączenie się z sieciami bezprzewodowymi wykorzystującymi technologię 802.11g. Adapter ten jest zoptymalizowany do używania z produktami opatrzonymi logo 2wire, takimi jak 2wire Gateway. Jego instalacja jest bardzo prosta, a dzięki łatwej konfiguracji można szybko i bezproblemowo połączyć się z siecią bezprzewodową. Adapter 2wire 802 11g Pci Card Wireless jest doskonałym wyborem dla użytkowników, którzy pragną korzystać z szybkiego i bezpiecznego połączenia bezprzewodowego.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik administratora systemu 2wire 802 11g Pci Card Wireless Adapter

Wymagania systemowe

Aby mo�na by�o zainstalowa� i korzysta� z adaptera 802. 11g Wireless USB Adapter, komputer musi spe�nia� nast�puj�ce wymagania:

 • wolny port USB;
 • 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym na instalacj� oprogramowania i sterownika;
 • zainstalowany system Windows 98SE, 2000, Me lub XP.

Instalacja adaptera 802. 11g Wireless USB Adapter

Przygotowanie do instalacji

UWAGA: Oprogramowanie i sterownik nale�y zainstalowa� przed fizycznym pod��czeniem adaptera 802. 11g Wireless USB Adapter.

Uwaga: Najnowsze informacje na ten temat mo�na znale�� na stronie internetowej: http://www. com/support.

W��cz komputer typu desktop lub laptop. Wpisz has�o, gdy pojawi si� odpowiedni monit.

Uwaga dla u�ytkownik�w system�w Windows 2000 i XP: Przed zainstalowaniem adaptera 802. 11g Wireless USB Adapter, u�ytkownicy systemu Windows 2000 musz� mie� zainstalowany na komputerze dodatek Service Pack 4, a u�ytkownicy systemu Windows XP � Service Pack 1. Je�li w systemie nie ma zainstalowanego odpowiedniego dodatku Service Pack, oprogramowanie adaptera 802. 11g Wireless USB Adapter nie zainstaluje sterownik�w niezb�dnych do dzia�ania adaptera. Odpowiedni dodatek serwisowy mo�na pobra� ze strony www. com.

Uwaga: Przed rozpocz�ciem instalacji nowego produktu nale�y sprawdzi�, jak� liter� jest oznaczony nap�d CD-ROM. Jest to niezb�dne, aby prawid�owo zainstalowa� oprogramowanie.

Uwaga: Podczas wykonywania procedury instalacyjnej mo�e pojawi� si� monit o w�o�enie p�yty CD-ROM z systemem operacyjnym Windows do nap�du. Dlatego nale�y przygotowa� t� p�yt�, na wypadek gdyby by�a potrzebna.

Krok 1: Instalacja oprogramowania i sterownik�w

W�� p�yt� instalacyjn� CD-ROM firmy USRobotics do nap�du.

Uwaga: Je�li p�yta CD-ROM nie zostanie uruchomiona automatycznie, wybierz z menu Start polecenie Uruchom, a nast�pnie wpisz D:\setup (je�li nap�dowi CD-ROM jest przypisana inna litera, wpisz j� zamiast litery �D�) i kliknij przycisk OK.

Na ekranie pojawi si� graficzny interfejs u�ytkownika p�yty instalacyjnej. Wybierz preferowany j�zyk, gdy pojawi si� odpowiedni monit. Przeczytaj umow� licencyjn� i kliknij przycisk Yes (Tak).

Kliknij przycisk Software (Oprogramowanie). Kliknij 802. 11gWireless USB Adapter Utility and Drivers (802. 11g Wireless USB Adapter- sterowniki i oprogramowanie). Post�puj zgodnie z instrukcjami pojawiaj�cymisi� na ekranie, aby zako�czy� procedur� instalacyjn�.

*Uwaga: Mo�e zosta� wy�wietlony komunikat, �e �sterownik nie jest podpisany cyfrowo� lub �oprogramowanie nie przesz�o test�w zgodno�ci z systemem Windows XP umo�liwiaj�cych uzyskanie logo Windows�. Kliknij przycisk Tak lub Mimo to kontynuuj. Firma USRobotics dok�adnie przetestowa�a ten sterownik przy u�yciu obs�ugiwanego sprz�tu i stwierdzi�a jego zgodno�� z systemami Windows 2000, Me i XP. Firma USRobotics udost�pnia ten sterownik klientom, aby umo�liwi� im pe�ne wykorzystanie funkcjonalno�ci adaptera sieci bezprzewodowej.

Je�li pojawi si� odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.

Teraz mo�na pod��czy� adapter 802. Przed przej�ciem do kroku 2 poczekaj, a� zako�czy si� ponowne uruchamianie.

Krok 2: Pod��czenie adaptera 802. 11g Wireless USB Adapter do komputera

A. Pod��cz ma�� kwadratow� ko�c�wk� do��czonego do zestawu kabla USB do portu USB adaptera 802.

B. Znajd� wolny port USB w komputerze i w�� w�sk� prostok�tn� ko�c�wk� kabla USB.

Uwaga: Komputer nie wykryje adaptera 802. 11g Wireless USB Adapter, je�li kabel USB jest obluzowany na jednym z ko�c�w. Sprawd�, czy kabel USB jest prawid�owo w�o�ony do portu USB komputera oraz portu USB adaptera 802.

Gdy system Windows wykryje nowy sprz�t, post�puj zgodnie z instrukcjami pojawiaj�cymi si� na ekranie, aby zako�czy� procedur� instalacyjn�. * Je�li pojawi si� odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.

Uwaga: Je�li podczas instalacji pojawi si� monit o w�o�enie p�yty CD-ROM z systemem operacyjnym Windows do nap�du, wyjmij p�yt� instalacyjn� CD-ROM firmy USRobotics i w�� p�yt� CD-ROM z systemem Windows. Po skopiowaniu wszystkich plik�w wyjmij p�yt� CD-ROM z systemem Windows z nap�du i ponownie w�� p�yt� instalacyjn� firmy USRobotics.

Krok 3: Pod��czenie adaptera 802. 11g Wireless USB Adapter do sieci bezprzewodowej

Na pulpicie komputera, w zasobniku systemowym, obok zegara powinna pojawi� si� ma�a ikona programu konfiguracyjnego. Program konfiguracyjny s�u�y do zmiany lub weryfikacji ustawie� adaptera 802. Kolor ikony programu konfiguracyjnego wskazuje stan sieci bezprzewodowej: kolor czerwony oznacza roz��czenie, a kolor zielony oznacza po��czenie. com/support/5420/5420-pl-ug/images/red%20util%20icon. jpg" alt="" width="180" height="40"/>

Kliknij dwukrotnie ikon� programu konfiguracyjnego. Po uruchomieniu programu konfiguracyjnego mo�na wyszuka� sie� albo samodzielnie wprowadzi� ustawienia sieci bezprzewodowej.

Aby wyszuka� sie�, kliknij kart� Site Survey (Informacje o lokalizacji). Znajd� ��dan� sie� na wy�wietlonej li�cie i zaznacz j�, a nast�pnie kliknij przycisk Connect (Po��cz). Je�li na li�cie nie ma szukanej sieci, kliknij przycisk Refresh (Od�wie�), aby ponownie uruchomi� wyszukiwanie sieci.

Je�li sie� bezprzewodowa, z kt�r� chcesz uzyska� po��czenie, ma w��czone zabezpieczenia lub je�li chcesz r�cznie wprowadzi� dane sieci, nale�y skonfigurowa� profil. Informacje na ten temat mo�na znale�� w sekcji �Nawigacja po programie konfiguracyjnym adaptera sieci bezprzewodowej� niniejszego podr�cznika u�ytkownika.

Po uzyskaniu po��czenia z istniej�c� sieci� bezprzewodow�, kliknij kart� Link Status (Stan ��cza). Na animacji b�dzie widoczny komputer, urz�dzenie bezprzewodowe, a w �rodku ikona przedstawiaj�ca Internet. Przesuwaj�ce si� mi�dzy trzema ikonami cyfry 1 i 0 oznaczaj�, �e istnieje po��czenie z sieci� bezprzewodow� oraz Internetem. Je�li cyfry 0 i 1 przesuwaj� si� tylko pomi�dzy ikon� komputera a urz�dzeniem bezprzewodowym w �rodku, oznacza to, �e komputer jest po��czony z sieci� bezprzewodow�, ale nie z Internetem.

Je�li nie mo�na po��czy� si� z sieci�, sprawd�, czy adapter 802. 11g Wireless USB Adapter otrzyma� adres IP. Zapoznaj si� z sugerowanymi rozwi�zaniami problemu �Nie mo�na po��czy� si� z Internetem� w sekcji �Rozwi�zywanie problem�w�. Je�li nadal nie mo�na po��czy� si� z sieci�, lub je�li sie� ma w��czone zabezpieczenia, zapoznaj si� z sekcj� �Rozwi�zywanie problem�w� w tym podr�czniku.

Gratulacje! Instalacja adaptera 802. 11g Wireless USB Adapter zosta�a zako�czona.

Informacje na temat rozwi�zywania problem�w i pomocy technicznej mo�na znale�� w sekcji �Rozwi�zywanie problem�w� tego podr�cznika lub na stronie internetowej firmy USRobotics pod adresem www. com.

Rejestracja produktu

� w interfejsie u�ytkownika programu p�yty instalacyjnej CD-ROM kliknij ��cze Support (Pomoc techniczna). Kliknij Registration and Warranty (Rejestracja i gwarancja), a nast�pnie kliknij ��cze http://www. com/productreg.

� Mo�esz r�wnie� uruchomi� przegl�dark� WWW i wpisa� adres http://www. com/productreg.


W poni�szej sekcji opisano r�ne funkcje programu do konfiguracji sieci. Dzi�ki temu narz�dziu mo�na szybko uzyska� dost�p do wszystkich ustawie� adaptera. Zostan� domy�lnie ustawione prawid�owe warto�ci ustawie� konfiguracyjnych. Tylko zaawansowani u�ytkownicy mog� zmienia� poni�sze ustawienia.

Po zako�czeniu instalacji na pasku narz�dzi w prawym rogu ekranu obok zegara pojawi si� ikona programu konfiguracyjnego. Dwukrotne klikni�cie ikony na pasku szybkiego uruchamiania spowoduje otwarcie menu g��wnego programu konfiguracyjnego, z kt�rego mo�na uzyska� szybki dost�p do wszystkich ustawie� karty. Kolor ikony programu konfiguracyjnego wskazuje stan sieci bezprzewodowej: kolor czerwony oznacza roz��czenie, kolor ��ty oznacza po��czenie o niskiej jako�ci, a�kolor zielony po��czenie o wysokiej jako�ci.

Program konfiguracyjny sieci LAN sk�ada si� z pi�ciu sekcji: Link Information (Informacje o ��czu), Configuration (Konfiguracja), Security (Zabezpieczenia), Site Survey (Informacje o lokalizacji) i About (Informacje).

Link Information (Informacje o ��czu):

W sekcji Link Information (Informacje o ��czu) znajduj� si� informacje na temat bie��cego po��czenia z sieci� bezprzewodow�. Widoczne s� informacje o stanie sieci, identyfikator SSID, szybko�� przesy�ania danych (Tx Rate) i kana� (Channel). Informacje o jako�ci ��cza (Link Quality) i sile sygna�u (Signal Strength) s� wy�wietlane w postaci pask�w. W postacie graficznej s� tak�e wy�wietlane informacje o pr�dko�ci przesy�u i odbioru danych (Transmit Data Rate i Receive Data Rate).

Na ekranie znajduj� si� dwa przyciski: Rescan (Wyszukiwanie) i Radio Off (Transmisja radiowa wy��czona). Kliknij przycisk Rescan (Wyszukaj), aby wyszuka� w otoczeniu dost�pne sieci bezprzewodowe. Kliknij przycisk Radio Off (Transmisja radiowa wy��czona), aby wy��czy� transmisj� bezprzewodow�. com/support/5410/54xx-pl-ug/images/PC%20link%20info. jpg" alt="" width="384" height="244"/>

Configuration (Konfiguracja):

W sekcji Configuration mo�na zmienia� informacje o konfiguracji sieci dla karty 802. 11g Wireless Turbo PC Card lub karty PCI. com/support/5410/54xx-pl-ug/images/PC%20configuration. jpg" alt="" width="384" height="244"/>

Opis ustawie�

Poni�ej obja�niono poszczeg�lne ustawienia karty znajduj�ce si� w sekcji Configuration.

SSID: Identyfikator SSID (Service Set Identifier) jest unikatow� nazw� u�ywan� we wszystkich kartach 802. 11g Wireless Turbo PC Cards lub kartach PCI oraz punktach dost�pu 802. 11g Wireless Turbo Multi-function Access Point w sieci bezprzewodowej. Identyfikator SSID musi by� identyczny dla wszystkich kart 802. 11g Wireless Turbo PC Card lub kart PCI i punkt�w dost�pu 802. 11g Wireless Turbo Multi-function Access Point tworz�cych struktur� tej samej sieci. W identyfikatorze SSID uwzgl�dniana jest wielko�� liter, a jego d�ugo�� nie mo�e przekracza� 30 znak�w.

Network Type (Typ sieci):

 • AdHoc: Ten tryb jest u�ywany w prostej sieci typu peer-to-peer.W sieci tego typu zasoby lokalne mog� by� udost�pniane tylko mi�dzyklientami bezprzewodowymi bez bezprzewodowego punktu dost�pu. Uwaga: Po wybraniu tego typu po��czeniaopcja algorytmu szyfrowania WSA-PSK nie b�dzie dost�pna. Trzeba b�dziewybra� inny rodzaj algorytmu uwierzytelniania.
 • Infrastructure (Infrastrukturalny): W tym trybie mo�na zintegrowa�bezprzewodow� sie� LAN z istniej�c� sieci� tradycyjn� przy u�yciu bezprzewodowegopunktu dost�pu. W sieciach tego typu jest tak�e mo�liwy roaming mi�dzybezprzewodowymi punktami dost�pu.

Channel (Kana�): To ustawienie okre�la kana� 802. 11g, kt�ry ma by� wykorzystywany w komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN. W sieci infrastrukturalnej klienci skanuj� wszystkie dost�pne kana�y i okre�laj� identyfikatory SSID w celu nawi�zania po��czenia. Informacja o kanale i kodowaniu WEP jest tak�e dost�pna za po�rednictwem punktu dost�pu.

 • Changing the Channel (Zmiana kana�u): W sieciach infrastrukturalnych kana� jest wybierany w punkcie dost�pu. W sieciach dzia�aj�cych w trybie infrastrukturalnym kana� jest wyszukiwany automatycznie. W poni�szej tabeli przedstawiono cz�stotliwo�ci robocze kana��w obowi�zuj�ce w kilku krajach.
 • Cz�stotliwo�� kana�u wymagana przepisami

  Kana�

  Cz�stotliwo�� (MHz)

  FCC

  Kanada

  ETSI

  Japonia

  1

  2412

  X

  2

  2417

  3

  2422

  4

  2427

  5

  2432

  6

  2437

  7

  2442

  8

  2447

  9

  2452

  10

  2457

  11

  2465

  12

  2467

  13

  2472

  Tx Rate (szybko�� transmisji danych): Dzi�ki tej opcji mo�na wybra� dopuszczalne pr�dko�ci transmisji danych kart 802. 11g Wireless Turbo PC Card lub kart PCI. Aby zoptymalizowa� wydajno�� i zakres, dla parametru Tx Rate (pr�dko�� transmisji danych) nale�y skonfigurowa� ustawienie Auto (Automatyczna). Spowoduje to automatyczne ustawienie pr�dko�ci transmisji danych zapewniaj�cej najlepsz� wydajno�� i najwi�kszy zasi�g. com/support/5410/54xx-pl-ug/images/PC%20configuration%20speed. jpg" alt="" width="384" height="245"/>

  Uwaga: Aby po��czy� si� z sieci� przy odpowiedniej pr�dko�ci, urz�dzenie, z kt�rym nawi�zywane jest po��czenie musi obs�ugiwa� t� szybko�� i pracowa� z ni� w chwili ��czenia.

  Preamble (Sekwencja wst�pna): Mo�na skonfigurowa� d�ug� (Long Preamble) lub kr�tk� (Short Preamble) sekwencj� wst�pn�.

  Power Mode (Tryb zarz�dzania energi�): Opcja Power Mode s�u�y do w��czania lub wy��czania funkcji oszcz�dzania energii karty bezprzewodowej. Gdy funkcja ta zostanie w��czona na laptopie, w trybie oszcz�dzania energii mo�na ograniczy� zu�ycie energii przez bezprzewodow� kart� PC i wyd�u�y� �ywotno�� baterii komputera.

  Uwaga: Tryb Power Mode jest skonfigurowany domy�lnie jako Continuous Access Mode (Tryb ci�g�ego dost�pu). Aby zmieni� to ustawienie, z listy rozwijanej wybierz opcj� Maximum Power Save (Maksymalny poziom oszcz�dzania energii) lub Fast Power Save (Szybkie oszcz�dzanie energii) i kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  Security (Zabezpieczenia):

  W tej sekcji mo�na zmienia� ustawienia zabezpiecze� karty 802. com/support/5410/54xx-pl-ug/images/PC%20security. jpg" alt="" width="384" height="244"/>

  Mo�na w��czy� opcj� Security (Zabezpieczenia), zaznaczaj�c pole wyboru u g�ry ekranu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru nale�y wprowadzi� klucz sieciowy (Network Key). Z menu rozwijanego Key Format (Format klucza) nale�y wybra� opcj� HEX lub ASCII.

  W menu rozwijanym obok opcji Security Mode (Rodzaj zabezpiecze�)nale�y z menu rozwijanego wybra� metod� uwierzytelniania. Dost�pne metodyto WEP Open Authentication (Uwierzytelnianie WEP otwarte), WEPShared Authentication (Uwierzytelnianie WEP dzielone), WPA,lub WPA-PSK.

  WEP to metoda szyfrowania zabezpieczaj�ca bezprzewodow� wymian� danych. W metodzie WEP wykorzystuje si� kombinacj� kluczy 64-bitowych, 128-bitowych lub 256-bitowych i w ten spos�b kontroluje si� dost�p do sieci oraz zabezpiecza si� ka�d� transmisj� danych, szyfruj�c j�. Aby rozkodowa� transmisj� danych, ka�dy klient bezprzewodowy w sieci musi u�ywa� identycznego klucza 64-bitowego, 128-bitowego lub 256-bitowego.

  Spos�b wykorzystania kluczy przez WPA jest bardzo podobny do szyfrowania WEP, z�t� r�nic�, �e klucz jest u�yty tylko raz w�celu rozpocz�cia procesu transmisji. Kiedy komunikacja zostanie ju� nawi�zana, klucz b�dzie si� zmienia� w�spos�b losowy. Takie rozwi�zanie podnosi poziom bezpiecze�stwa. Zaleca si�, aby u�ywa� najbardziej bezpiecznych mechanizm�w szyfrowania danych dost�pnych dla karty 802.

  Uwaga: Tryb WPA i WPA-PSK mo�e by� u�yty tylko wtedy, gdy sie� bezprzewodowa, z kt�r� ma zosta� nawi�zane po��czenie, tak�e b�dzie u�ywa� tego trybu uwierzytelniania. Wiele starszych urz�dze� bezprzewodowych nie posiada takiej mo�liwo�ci, dlatego nale�y to sprawdzi� przed wybraniem trybu WPA lub WPA-PSK. Niezgodne tryby uwierzytelnienia uniemo�liwi� uzyskanie po��czenia z�sieci� bezprzewodow�.

  Je�li zostanie w��czone szyfrowanie WEP, nale�y wybra� i wprowadzi� klucze sieciowe WEP (Network Keys) 1�4 i wybra� d�ugo�� klucza: 64 bits (64 bity), 128 bits (128 bit�w) lub 256 bits (256 bit�w).

  Po w��czeniu opcji WPA nale�y wprowadzi� nazw� u�ytkownika (User Name) i poda� certyfikat upowa�niaj�cy (Certificate of Authority). Dane te mo�na uzyska� od administratora sieci. Domy�lnie jedyn� warto�ci� opcji Protocol (Protok�) jest EAP-TLS. EAP-TLS oznacza protok� Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security. Protok� EAP-TLS jest metod� uwierzytelniania, w kt�rej klient i serwer musz� wzajemnie uwierzytelni� si� przed sob�. com/support/5410/54xx-pl-ug/images/PC-security-WPA. jpg" alt="" width="384" height="251"/>

  Po w��czeniu trybu WPA-PSK nale�y poda� has�o (Passphrase) i wprowadzi� je ponownie celem potwierdzenia. Has�o to musi by� takie samo na ka�dym komputerze pod��czonym do sieci bezprzewodowej. com/support/5410/54xx-pl-ug/images/PC-security-WPAPSK. jpg" alt="" width="384" height="252"/>

  Po wybraniu opcji CCX, jako protok� wybra� mo�na EAP-TLS lub LEAP. LEAP oznacza protok� Lightweight Extensible Authentication Protocol. Protok� LEAP jest metod� uwierzytelniania opart� na Cisco, w kt�rej klient bezprzewodowy i serwer wsp�dziel� nazw� u�ytkownika i has�o. Po w��czeniu opcji EAP-TLS nale�y wprowadzi� nazw� u�ytkownika (User Name) i poda� certyfikat upowa�niaj�cy (Certificate of Authority). Po wybraniu opcji LEAP nale�y wprowadzi� nazw� u�ytkownika (User Name) i has�o (Password) podane przez administratora sieci. com/support/5410/54xx-pl-ug/images/PC-security-CCX. jpg" alt="" width="384" height="254"/>

  Site Survey (Informacje o lokalizacji):

  W tej sekcji mo�na wy�wietli� list� innych produkt�w sieciowych, z kt�rymi mo�liwe jest nawi�zanie po��czenia. com/support/5410/54xx-pl-ug/images/PC%20site%20survey. jpg" alt="" width="384" height="245"/>

  Istniej� dwa sposoby ��czenia si� z produktami sieci bezprzewodowej z listy: wyb�r sieci bezprzewodowej i klikni�cie przycisku Connect (Po��cz) lub dwukrotne klikni�cie sieci bezprzewodowej w celu automatycznego po��czenia si� z ni�. Kliknij przycisk Rescan (Wyszukaj), aby zaktualizowa� wy�wietlane informacje.

  Po klikni�ciu przycisku Advanced (Zaawansowane) mo�na okre�li� typ sieci, jaka b�dzie wyszukiwana w pierwszej kolejno�ci przez kart� bezprzewodow�. Je�li chcesz szuka� tylko kart bezprzewodowych w trybie ad-hoc, wybierz opcj� Computer-to-computer (ad-hoc) networks only (Tylko sieci w trybie ad-hoc). Je�li chcesz szuka� punkt�w dost�pu lub ruter�w bezprzewodowych w trybie infrastrukturalnym (Infrastructure), zaznacz opcj� Access point (infrastructure) networks only (Tylko sieci z punktem dost�pu (infrastrukturalne)). Je�li chcesz szuka� ka�dego rodzaju sieci bezprzewodowej, zaznacz opcj� Any available network (access point preferred) (Ka�da dost�pna sie� (preferowane z punktem dost�pu)). Domy�lnie ustawiona jest opcja Any available network (Ka�da dost�pna sie�). com/support/5410/54xx-pl-ug/images/PC-site-survey-adv. jpg" alt="" width="309" height="217"/>

  Je�li wybrano opcj� Automatically connect to networks (Po��cz automatycznie z sieciami), nawi�zane zostanie po��czenie z najsilniejsz� niezabezpieczon� sieci�. Je�li nie wybrano opcji Automatically connect to networks (Po��cz automatycznie z sieciami), nale�y wybra� sie� z listy w sekcji Site Survey (Informacje o lokalizacji).

  Je�li wybrano opcj� Automatically connect to networks (Po��cz automatycznie z sieciami), w zale�no�ci od rodzaju sieci, z kt�rymi wybrano po��czenie, po skorzystaniu z sekcji Site Survey (Informacje o lokalizacji) nawi�zane zostanie po��czenie z sieci� o najsilniejszym sygnale i bez w��czonych zabezpiecze�. Je�eli na li�cie pojawi� si� jedynie sieci z w��czonymi zabezpieczeniami, po��czenie nie zostanie automatycznie nawi�zane. Aby po��czy� si� z kt�r�� z tych sieci, nale�y skonfigurowa� profil i wybra� w nim odpowiednie ustawienia zabezpiecze�. Je�li nie wybrano opcji Automatically connect to networks (Po��cz automatycznie z sieciami), nale�y r�cznie wybra� sie� z listy pojawiaj�cej si� w sekcji Site Survey (Informacje o lokalizacji).

  W obszarze Profile (Profil) mo�na tworzy�, usuwa� lub edytowa� informacje dotycz�ce profil�w sieciowych. Mo�na si� r�wnie� po��czy� z ju� utworzonym profilem. Za pomoc� r�nych profil�w sieciowych mo�na zapisywa� okre�lone informacje o konfiguracji dla r�nych sytuacji lub obszar�w bez konieczno�ci ponownego wprowadzania wszystkich informacji za ka�dym razem. Po wybraniu profilu i klikni�ciu przycisku Connect (Po��cz) nawi�zane zostanie po��czenie z sieci� podan� w profilu, je�li jest ona dost�pna. Je�li wybierzesz profil i klikniesz przycisk Properties (W�a�ciwo�ci), zostan� wy�wietlone informacje o ustawieniach tego profilu i b�dzie mo�na wprowadza� odpowiednie zmiany.

  About (Informacje):

  W tej sekcji mo�na wy�wietla� informacje o wersji karty 802. com/support/5410/54xx-pl-ug/images/PC%20about. jpg" alt="" width="384" height="244"/>


  Pobieranie sterowników
  Netgear WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter


  Ręczne pobieranie i aktualizacja:

  Ten wbudowany sterownik WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter powinien być dołączony do systemu operacyjnego Windows® lub jest dostępny za pośrednictwem aktualizacji systemu Windows®. Chociaż te dołączone sterowniki Wireless PCI Card włączają podstawowe funkcje, zazwyczaj nie obejmują one wszystkich funkcji sprzętowych.Nasze instrukcje dotyczące aktualizacji sterowników firmy Netgear zapewniają wszystkie niezbędne kroki.

  Programista: Netgear
  Grupa: Bezprzewodowa karta PCI
  konfiguracja: WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter
  Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11

  Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj

  Użyj narzędzia automatycznego do aktualizacji sterowników WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter:

  Sugestia: Użytkownicy Windows, którzy nie mają doświadczenia w aktualizacji sterowników urządzeń typu Netgear Bezprzewodowa karta PCI, mogą skorzystać z narzędzia DriverDoc [DriverDoc - Produkt Solvusoft], aby łatwiej pobrać najnowsze sterowniki WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter. To narzędzie Windows pobiera, instaluje i aktualizuje sterowniki WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter automatycznie, chroniąc Cię przed instalacją niewłaściwych sterowników dla Twojego systemu operacyjnego.

  Kiedy korzystasz z aplikacji do aktualizowania sterowników, takiej jak DriverDoc, pozwala ona zaktualizować nie tylko sterowniki typu Bezprzewodowa karta PCI, ale również wszystkie inne niezbędne sterowniki na Twoim komputerze. Dzięki bazie danych liczącej ponad 2 150 000 pozycji (aktualizowanych każdego dnia), możesz mieć pewność, że znajdziesz właściwe sterowniki dla posiadanego sprzętu.


  Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj


  Częste pytania dotyczące aktualizacji WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter


  Jaki jest cel aktualizacji sterowników WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter?

  Zaktualizowanie sterowników Bezprzewodowa karta PCI może poprawić wydajność komputera, odblokować nowe funkcje sprzętu i naprawić wszelkie problemy z kompatybilnością. Ryzyko płynące z zainstalowania błędnych sterowników WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter obejmuje awarie oprogramowania, spadek funkcjonalności urządzeń, zawieszanie się komputera i niestabilność systemu.

  Jaki system operacyjny jest zgodny ze sterownikami WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter?

  Obsługiwane systemy operacyjne dla WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter obejmują Windows. org/Question">

  Kiedy należy zaktualizować sterowniki WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter?

  Powszechną rekomendacją jest aktualizacja sterowników WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter po dużych aktualizacjach systemu Windows. org/Question">

  Jaka jest funkcja sterownika Bezprzewodowa karta PCI Netgear?

  Netgear tworzy te niewielkie programy, aby umożliwić interakcję WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter z określoną wersją systemu operacyjnego na Twoim komputerze.  Problemy dotyczące aktualizacji sterowników

  Możliwe jest powiązanie błędów WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter z uszkodzonymi lub przestarzałymi sterownikami systemowymi. Sterowniki sprzętu komputerowego ulegają awarii bez wyraźnego powodu. Pozytywnym aspektem jest to, że po zaktualizowaniu sterownika Bezprzewodowa karta PCI przestanie działać.

  Pobieranie odpowiednich sterowników dla urządzenia sprzętowego związanego z WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter może być trudne ze względu na brak źródeł i trudności w zlokalizowaniu ich na oficjalnej stronie internetowej firmy Netgear. Podczas znajdowania, pobierania i ręcznego aktualizowania sterowników WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter zajmuje dużo czasu, proces ten może być również mylący. Zainstalowanie niewłaściwego sterownika lub po prostu niekompatybilnej wersji odpowiedniego sterownika może jeszcze pogorszyć problemy.

  Ze względu na czas i złożoność aktualizacji sterowników zalecamy używanie oprogramowania do aktualizacji sterowników. Narzędzia aktualizacji sterowników zapewniają prawidłowe sterowniki, które są zgodne ze sprzętem, a także gwarantuje, że istnieje kopia zapasowa bieżących sterowników przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu/sprzęcie. Kopie zapasowe sterowników oferują natychmiastowy i bezpieczny sposób przywrócenia sterownika do wcześniejszej konfiguracji, w razie potrzeby.  3 najpopularniejsze sterownika do Netgear WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter (10 Modele)


  • 108 Mbps Wireless PCI Adapter WG311T


  • 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter II


  • 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter


  (Reklama)

  Zaktualizuj sterowniki WG311 802. 11g Wireless PCI Adapter jednym kliknięciem w DriverDoc:Podręcznik administratora systemu 2wire 802 11g Pci Card Wireless Adapter

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik administratora systemu 2wire 802 11g Pci Card Wireless Adapter

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik administratora systemu 2wire 802 11g Pci Card Wireless Adapter