Oryginalna instrukcja montażu Emerson Exm

Oryginalna instrukcja montażu Emerson Exm to kompleksowe narzędzie, które pozwala użytkownikom na zainstalowanie i zarządzanie sprzętem Emerson Exm. Instrukcja jest szczegółowa i zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby pomóc użytkownikom wykonać instalację sprawnie i bezpiecznie. Instrukcja zawiera również informacje na temat korzystania z komponentów i ich integracji z istniejącymi systemami. Instrukcja zawiera również szczegółowe procedury instalacyjne, które są łatwe w użyciu i pozwalają na szybką integrację sprzętu. Instrukcja jest napisana w języku prostym i jest łatwa w użyciu, co czyni ją idealną dla osób, które są nowe w instalowaniu sprzętu Emerson Exm.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja montażu Emerson Exm

Ten obszar naszej witryny poświęcony jest informacjom technicznym, instrukcjom i broszurom.

Dane techniczne produktu umożliwiają szybki przegląd cech kranu do ciepłej wody lub utylizatora odpadów spożywczych InSinkErator. Od wymiarów produktu po cechy techniczne i elementy – wszystko to znajdziesz w karcie danych technicznych.

  Wsparcie produktu

  Jak to zrobić: Filmy dotyczące instalacji

  praktyczne porady dotyczące instalacji urządzeń InSinkErator w bezpieczny, szybki i skuteczny sposób.

  Często zadawane pytania

  Jeśli masz pytania dotyczące któregokolwiek z naszych produktów, jest prawie pewne, że tu znajdziesz na nie odpowiedź.

  Skontaktuj się z nami

  Chcesz skontaktować się z członkiem naszego zespołu? Chętnie pomożemy

  Masz pytanie dotyczące naszych produktów? Odpowiedź znajdziesz tutaj.

  Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.

  Brama uchylna dane montazowehttp://obrazki. elektroda. pl/4313734500_1418161301_thumb. jpg

  BRAMA GARAŻOWA
  UCHYLNA
  (PL - 1/1) o (EU - 1/2)
  INSTRUKCJA ORYGINALNA

  Instrukcja Instalowania
  i Obsługi

  EN
  Technical documentation
  Assembly and Operating Instructions
  Up and over garage door / PART 1
  Technical description - go to PART 2 (EU - 2/2)

  DE
  Technische Dokumentation
  Montage und Bedienungsanleitung
  Garagenschwingtor / TEIL 1
  Technische Beschreibung - siehe TEIL 2 (EU - 2/2)

  FR
  Dossier technique
  Notice de Montage et de Fonctionnement
  Porte de garage basculante / PART 1
  Descriptif technique - voir PART 2 (EU - 2/2)

  RU
  ???????????????????????
  ????????????????????????????????
  ???????? -???????????????????????? /????? 1
  ??????????????????? -??????????? 2 (EU - 2/2)

  CS
  Technická dokumentace
  Návod k instalaci a obsluze
  Výklopná garážová vrata / ČÁST 1
  Technický popis - přejděte na ČÁST 2 (EU - 2/2)

  SK
  Technická dokumentácia
  Návod na montáž a obsluhu
  Garážová brána výklopná / ČASŤ 1
  Technický popis - prejdite na ČASŤ 2 (EU - 2/2)

  HU
  Műszaki dokumentáció
  Beszerelési és Kezelési Útmutató
  Billenő Garázskapu / 1. FEJEZET
  Műszaki leírás - lásd az 2. FEJEZETBEN (EU - 2/2)

  RO
  Documentaţia technică
  Instrucţiuni de Instalare şi deservire
  Uşă de Garaj Basculantă / PARTEA 1.
  Descrierea technică - vezi PARTEA 2. (EU - 2/2)

  HR
  Tehnička dokumentacija
  Instrukcija za Instalaciju i Rukovanje
  Garažna podizna vrata / 1. DIO
  Tehnički opis - otići na 2. DIO (EU - 2/2)

  DA
  Teknisk dokumentation
  Monterings- og betjeningsvejledning
  Garage Vippeport / DEL 1
  Teknisk beskrivelse - se DEL 2 (EU - 2/2)

  PL

  Instrukcja Instalowania i Obsługi - Brama Garażowa Uchylna

  SPIS TREŚCI:
  1. Informacje ogólne........................................................................................... 2
  2. Terminy i definicje wg normy.......................................................................... 2
  3. Objaśnienia symboli....................................................................................... 2
  4. Opis konstrukcji i dane techniczne................................................................. 1. Zastosowanie i przeznaczenie............................................................. 2. Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa.................................................. 2
  5. Zalecenia montażowe.................................................................................... 3
  6. Wymagane warunki montażu....................................................................... 3
  7. Instrukcja instalowania................................................................................... Kolejność instalacji................................................................................ Błędy montażu bram............................................................................. 3
  8. Dodatkowe wymagania................................................................................. 3
  9. Ochrona środowiska...................................................................................... 4
  10. Demontaż bramy............................................................................................ 4
  11. Uwagi eksploatacyjne.................................................................................... 4
  12. Instrukcja obsługi i konserwacji...................................................................... 4
  13. Ważne informacje i uwagi............................................................................. 4
  14. Instrukcja obsługi bramy................................................................................. 4
  15. Instrukcja bieżących konserwacji.................................................................. 5
  16. Najczęściej zadawane pytania.................................................................... 6
  [A000001] 1. INFORMACJE OGÓLNE
  Montażu oraz regulacji bramy może dokonać co najmniej osoba
  KOMPETENTNA.
  [D000323] Brama garażowa uchylna jest przeznaczona do użytku w zabudowie jednorodzinnej.
  [B000092] Przestrzeń potrzebna do zamontowania bramy musi być wolna od
  wszelkiego rodzaju rur, przewodów itp.
  [A000002] Niniejsza Instrukcja Instalowania jest dokumentacją przeznaczoną
  dla Profesjonalnych Instalatorów lub Osób Kompetentnych. Zawiera ona niezbędne informacje gwarantujące bezpieczne instalowanie bramy.
  Bramę i jej oddzielne elementy składowe należy instalować zgodnie z Instrukcją
  Instalowania i Obsługi dostarczoną przez "WIŚNIOWSKI" Sp. z o. o. S. K. A.
  Do instalowania bramy należy stosować tylko oryginalne elementy mocujące
  dostarczone wraz z bramą.
  Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z całą instrukcją. Proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i stosować się do jej
  zaleceń. Prawidłowe działanie bramy jest uzależnione w znacznym stopniu od
  poprawnego jej zainstalowania.
  Instrukcja obejmuje montaż bramy z wyposażeniem standardowym oraz elementami wyposażenia opcjonalnego. Zakres wyposażenia standardowego i opcjonalnego opisany jest w ofercie
  handlowej.
  [B000002] Rodzaj i struktura materiału budowlanego, do którego będą mocowane bramy w sposób zasadniczy decyduje o wyborze elementów mocujących. Dostarczane standardowo w komplecie wraz z bramą kołki rozporowe
  są przeznaczone do zamocowania w materiałach pełnych o zbitej strukturze
  (np. beton, cegła pełna). W przypadku montażu bram do innych materiałów
  konieczna jest zamiana elementów mocujących na inne, odpowiednie do mocowania w materiałach z jakich wykonane są ściany i strop. W tym celu montażysta musi posłużyć się wytycznymi doboru elementów mocujących dostarczonymi przez ich producenta.
  [B000028] Szyby stosowane w przeszkleniach (okienka, profile aluminiowe
  przeszklone) wykonane są z tworzywa sztucznego. Naturalną właściwością
  szyb z tworzywa sztucznego jest pochłanianie wilgotności z powietrza, co
  w zmiennych warunkach pogodowych może doprowadzić do przejściowego
  wytrącania się i osadzania pary wewnątrz przeszklenia. Roszenie się profili
  aluminiowych szyb jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym.
  [A000003] Instrukcja dotyczy montażu kilku typów bram. Rysunki poglądowe
  mogą różnić się co do szczegółów wykonania. W niezbędnych przypadkach
  szczegóły te są pokazane na oddzielnych rysunkach.
  Instrukcja zawiera niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczny montaż
  i użytkowanie, a także właściwą konserwację bramy.
  Przy montażu należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących prac: montażowych, ślusarskich, prowadzonych elektronarzędziami w zależności od zastosowanej technologii montażu, oraz należy uwzględnić obowiązujące normy,
  przepisy i odnośną dokumentację budowy.
  Podczas prac remontowych bramę należy zabezpieczyć przed odpryskami
  tynku, cementu, gipsu, które to mogą pozostawić plamy.
  Instrukcja Instalowania i Obsługi jest dokumentacją przeznaczoną dla
  właściciela bramy. Po zakończeniu montażu należy ją przekazać właścicielowi. Instrukcję należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i starannie przechowywać.
  Gdy do montażu bramy zostaną wykorzystane elementy dostarczone przez
  różnych producentów lub dostawców, instalujący bramę uważany jest za jej
  producenta, zgodnie z normą europejską EN 13241-1.
  2

  Nie można przerabiać lub usuwać żadnych elementów bramy. Może to spowodować uszkodzenie części, zapewniających jej bezpieczne użytkowanie.
  Niedopuszczalna jest zmiana podzespołów bramy.
  [C000229] Niedopuszczalne jest dokonywanie przeróbek bramy np. docieplenia skrzydła bramy.
  [A000042] Przy montowaniu napędu postępować zgodnie z zaleceniami
  "WIŚNIOWSKI" Sp. A., producenta napędu i dodatkowego wyposażenia. Do podłączenia napędu używać wyłącznie oryginalnych podzespołów producenta.
  [B000052] Nie zastawiać obszaru ruchu bramy. Dlatego też na drodze otwierającej lub zamykającej się bramy nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
  Należy się upewnić, że w trakcie ruchu bramy na jej drodze nie znajdują się
  osoby, a w szczególności dzieci lub też przedmioty.
  [A000037] 2. TERMINY I DEFINICJE WG NORMY
  Objaśnienia znaków ostrzegawczych stosowanych w instrukcji:

  Uwaga! - znak oznaczający zwrócenie uwagi.
  Informacja - znak oznaczający ważną informację.
  Odnośnik - znak odsyłający do określonego punktu w niniejszej
  instrukcji instalowania.
  Profesjonalny Instalator - kompetentna osoba lub jednostka, oferująca
  stronom trzecim usługi w zakresie instalowania bram, łącznie z ich ulepszeniem
  (wg EN 12635).
  Osoba Kompetentna - osoba odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach
  wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, i zaopatrzona w niezbędne instrukcje, umożliwiające prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie
  wymaganego instalowania (wg EN 12635).
  Właściciel - osoba fizyczna lub prawna, która ma tytuł prawny do dysponowania bramą i ponosi odpowiedzialność za jej działanie i użytkowanie (wg
  EN 12635).
  Książka raportowa - książka, która zawiera główne dane dotyczące określonej bramy, i w której przewidziano miejsca, gdzie mogą być umieszczane
  zapisy z kontroli, prób, konserwacji i wszelkich napraw lub modyfikacji bramy
  [D000324] 3. OBJAŚNIENIA SYMBOLI
  So - szerokość otworu
  Ho - wysokość otworu

  [D000335]
  City, Novum, Progress, Komfort, Select

  [D000336]
  Komfort, Select

  [A000052]
  - opcja

  - ręczna

  - automatyczna

  [D000325] 4. OPIS KONSTRUKCJI I DANE TECHNICZNE
  Bramy uchylne standardowo wykonywane są jako bramy garażowe. Szczegółowy zakres wymiarowy oraz dane techniczne podane są w cenniku. Konstrukcja
  bramy wykonana jest z kształtowników stalowych zamkniętych ocynkowanych,
  wypełniona blachą stalową ocynkowaną, profilowaną (trapez T-10), powlekaną
  poliestrowo. Bramy mogą być wyposażone w drzwi przejściowe otwierane na
  zewnątrz oraz mogą być zastosowane przeszklenia. W bramach zastosowany
  jest układ sprężyn wspomagający podnoszenie i opuszczenie skrzydła bramy,
  sprężyny osłonięte są tulejami zabezpieczającymi przed zakleszczeniem np. palców. Bramy w wersji NOVUM i CITY nie posiadają osłon sprężyn.
  [D000326] 4. ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE
  Bramy garażowe uchylne przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych.
  [B000004] 4. ZALECENIA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
  Minimalne poziomy zabezpieczeń krawędzi zamykającej wymagane przez
  PN-EN 13241-1
  IIiO/BGU/10/2012/ID-90446? Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

  Instrukcja Instalowania i Obsługi - Brama Garażowa Uchylna
  Sposoby użytkowania
  Sposób
  uruchamiania bramy

  Sterowanie czuwakowe
  w obecności człowieka
  z widokiem na bramę
  (wersja Totmann)

  Przeszkolone osoby
  obsługujące bramę
  (teren niepubliczny)

  obsługujące
  (teren publiczny)

  Nie przeszkolone
  osoby obsługujące
  Sterowanie przyciskiem
  bez samopodtrzymania
  elektrycznego

  Sterowanie przełącznikiem kluczykowym
  bez samopodtrzymania elektrycznego

  Niedopuszczalne

  Sterowanie impulsowe
  (wersja Automatik)
  bez widoczności bramy
  Sterowanie automatyczne
  (wersja Automatik automatyczne zamykanie)
  - krawędziowa listwa bezpieczeństwa - wymagana

  - bariera fotokomórek - opcja dodatkowa

  - bariera fotokomórek - wymagana

  [A000005] 5. ZALECENIA MONTAŻOWE
  Przed montażem i uruchomieniem bramy należy dokładnie zapoznać się
  z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Należy przestrzegać zaleceń
  montażu i użytkowania bramy co pozwoli na jej prawidłowy montaż i zapewni
  długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie. Wszystkie czynności związane z montażem bramy należy wykonać w opisanej kolejności.
  [A000006] 6. WYMAGANE WARUNKI MONTAŻU
  Brama powinna być zastosowana i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.
  Dobór i stosowanie bram w budownictwie powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
  [B000005] Bramy mogą być montowane do ścian żelbetowych, wykonanych
  z cegły lub ram stalowych. Pomieszczenie przeznaczone do montażu bram
  powinno być całkowicie wykończone (ściany otynkowane, wykończona posadzka), ściany nie mogą wykazywać błędów wykonania. Pomieszczenie powinno być suche i wolne od szkodliwych dla powłok lakierniczych substancji
  chemicznych.
  Zarówno ściany boczne jak i ściana czołowa i nadproże otworu montażowego
  bramy muszą być pionowe oraz prostopadłe do posadzki oraz wykończone.
  Zabrania się montażu bramy w pomieszczeniu w którym będą wykonywane prace wykończeniowe (tynkowanie, gipsowanie, szlifowanie, malowanie, itp. ).
  Posadzka w obrębie dolnej uszczelki powinna być wypoziomowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ wody. Należy zapewnić
  odpowiednią wentylację (schnięcie) garażu.
  Instalowanie napędu elektrycznego do bramy przez
  profesjonalnego instalatora lub osobę kompetentną,
  należy wykonać zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi napędu.
  [C000184] Zabrania się otwierania skrzydła bramy bez
  zamocowanych prowadnic.
  [C000230] Zabrania się przenoszenia bramy poziomo
  poszyciem zewnętrznym w dół.
  [B000009] Warunki bezpieczeństwa
  o Sposoby wykonania instalacji elektrycznej jak również jej zabezpieczenia
  przed porażeniem elektrycznym są określone przez obowiązujące normy
  i przepisy prawne.
  o Obwód zasilający napędu powinien być wyposażony w urządzenie odcinające napięcie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe oraz zabezpieczenie
  przed prądem przeciążeniowym.
  o Instalacja zasilająca bramę powinna być wykonana jako oddzielny obwód
  elektryczny.
  o Obowiązkowe uziemienie napędu powinno być wykonywane w pierwszej
  kolejności.
  o Do montażu napędu należy używać przewodów dostarczonych przez
  "WIŚNIOWSKI" Sp. wraz z napędem.
  o Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
  o Wszelkie prace elektryczne może wykonywać jedynie uprawniony instalator.
  [D000001] 7. INSTRUKCJA INSTALOWANIA
  Prawidłowe działanie bramy jest uzależnione w znacznym stopniu od poprawnego jej zamontowania. "WIŚNIOWSKI" Sp. poleca autoryzoDokumentacja Techniczno - Ruchowa? IIiO/BGU/10/2012/ID-90446

  PL

  wane firmy montażowe. Tylko prawidłowe zainstalowanie i konserwacja prowadzone zgodnie z instrukcją, przez kompetentne jednostki lub osoby mogą
  zapewnić bezpieczne i zgodne z zamierzonym działanie bramy.
  [D000327] 7. KOLEJNOŚĆ INSTALACJI
  Rys. 0.
  Przed przystąpieniem do instalowania należy sprawdzić wymiary
  (szerokość i wysokość) otworu montażowego.
  Rys. 3.
  W razie potrzeby należy wykończyć otwór tak, aby ościeżnica
  mieściła się w nim z luzem umożliwiającym wypoziomowanie
  i pionowanie bramy w płaszczyźnie otworu. 1-3.
  W pierwszej fazie instalacji należy ustawić bramę w pionie
  i w poziomie. Należy sprawdzić poprawność dolegania skrzydła do ościeżnicy na całym obwodzie. Jeżeli zaistnieje potrzeba
  dopuszczalna jest odchyłka w ustawieniu bramy - do 2 [mm] na
  1 [m] pod warunkiem zapewnienia właściwej współpracy skrzydła z ościeżnicą. W przypadku zbyt mocnego ocierania skrzydła o ościeżnicę należy sprawdzić prostopadłość prowadnic do
  nadproża bramy, (lub sprawdzić przekątne prowadnic). Jeżeli
  warunki są zachowane dopuszcza się przegięcie ramion tak aby
  poprawić działanie bramy. 4-15.
  Należy starannie wykonać kolejne czynności instalowania zobrazowane rysunkami. 8-9.
  Sprawdzić przekątne prowadnic poziomych. Montować prowadnice do sufitu za pomocą podwieszek montażowych. 4, 11, 12. Montować bramę używając kołków montażowych. Ilość kołków
  dostosowana jest do ilości blach montażowych bramy. 13.
  Po zamontowaniu wystające części podwieszek należy obciąć,
  stępić krawędzie cięcia, a powstałą krawędź zabezpieczyć farbą.
  Mocowanie prowadnic poziomych do sufitu za pomocą dwóch
  kompletów podwieszek montażowych. 16.
  Montaż dodatkowego ryglowania. 17.
  Montaż bramy z uszczelnieniem szczotkowym. Zdemontować
  próg bramy, a następnie mocować bramę używając kołków montażowych. Brama montowana bezpośrednio na podłożu. I.
  Po wykonaniu instalowania należy sprawdzić poprawność działania bramy zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi w razie
  potrzeby dokonać niezbędnych regulacji. Sprawdzić prawidłowe
  napięcie sprężyn oraz w razie potrzeby dokonać ich regulacji
  (regulacji bramy można dokonać tylko i wyłącznie gdy brama
  jest całkowicie otwarta i zabezpieczona przed niekontrolowanym
  zamknięciem), w tym celu należy:
  o otworzyć bramę podnosząc skrzydło do połowy wysokości
  (kąt skrzydła około 45°),
  o jeżeli skrzydło wyraźnie opadnie, zwiększyć napięcie sprężyn
  poprzez regulację rys. nr I. I - I. II lub jeżeli jest to konieczne
  dokonać regulacji poprzez zmianę położenia na śrubie napinającej rys. III,
  o jeżeli skrzydło wyraźnie się podniesie, zmniejszyć napięcie
  sprężyn poprzez regulację rys nr I. II lub jeżeli jest to konieczne dokonać regulacji poprzez zmianę położenia na śrubie napinającej rys. III,
  o podczas regulacji według rys. III nakrętkę samohamowną
  bezwzględnie wymienić na nową!
  Nakrętka spełnia funkcję pod warunkiem jednorazowego użycia!
  [D000328] 7. BŁĘDY MONTAŻU BRAM
  Istnieje niebezpieczeństwo, że przy montażu bram mogą być popełnione błędy, których można łatwo uniknąć zwracając uwagę aby:
  o prowadnice bramy posiadały przekątną oraz były równoległe względem
  siebie,
  o skrzydło bramy po zamknięciu posiadało przekątną,
  o luzy boczne pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem bramy były równe po obu
  stronach,
  o wszystkie elementy złączne muszą być prawidłowo dokręcone.
  Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych podstawowych zaleceń może powodować trudności w prawidłowym funkcjonowaniu bramy, uszkodzenie bramy
  lub w konsekwencji utratę gwarancji.
  [A000007] 8. DODATKOWE WYMAGANIA
  Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić czy brama jest zaopatrzona
  w tabliczkę znamionową CE zgodnie z normą, a w przypadku stwierdzenia jej
  braku zaopatrzyć bramę w tabliczkę znamionową. Po sprawdzeniu poprawności działania bramy należy przekazać właścicielowi Instrukcję Instalowania
  i Obsługi bramy oraz książkę bramy jeżeli jest wymagana.

  3

  [B000013] Po zamontowaniu bramy należy niezwłocznie usunąć folię ochronną z blachy poszycia skrzydła. Niewykonanie tej czynności
  spowoduje bardzo mocne sklejenie folii z blachą poszycia pod wpływem ciepła promieni słonecznych. Uniemożliwi to odklejenie folii oraz
  może doprowadzić do zniszczenia powłoki lakierowej poszycia.
  Bramy z napędem elektrycznym należy otwierać zgodnie z Instrukcją
  Instalowania i Obsługi napędu.
  [A000008] 9. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Opakowania
  Elementy opakowań (tektury, tworzywa sztuczne itp. ) są zakwalifikowane jako
  odpadki nadające się do powtórnego przetworzenia. Przed wyrzuceniem
  opakowań zastosować się do miejscowych (lokalnych) regulacji prawnych
  dotyczących danego materiału.
  Złomowanie wyrobu
  Produkt składa się z wielu różnych materiałów. Większość z zastosowanych
  materiałów nadaje się do ponownego przetworzenia. Przed wyrzuceniem posegregować je, a następnie dostarczyć do punktu zbioru surowców wtórnych.
  Przed złomowaniem zastosować się do miejscowych (lokalnych) regulacji prawnych dotyczących danego materiału.
  [A000009] Pamiętaj! Zwrot materiałów opakowaniowych
  do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza
  powstawanie odpadów.
  [D000329] 10. DEMONTAŻ BRAMY
  1. Zamknąć i zaryglować bramę.
  2. Zdemontować podwieszki i prowadnicę.
  3. Wyciągnąć bramę z otworu uważając aby była skierowana poszyciem do
  góry.
  4. Przed transportem należy zabezpieczyć skrzydło przed niekontrolowanym
  otwarciem.
  [D000330] 11. UWAGI EKSPLOATACYJNE
  Podstawowe warunki prawidłowej eksploatacji bramy zapewniające jej długotrwałą, bezawaryjną pracę:
  o w obrębie uszczelki dolnej zapewnić swobodny odpływ wody,
  o chronić bramę przed czynnikami szkodliwymi dla powłok lakierniczych oraz
  metali, min. środkami żrącymi takimi jak kwasy, ługi, sole,
  o podczas wykańczania pomieszczenia lub jego remontu należy bramę zabezpieczyć przed odpryskami tynku, farbami i rozpuszczalnikami,
  o standardowo sprężyny wyważające ciężar skrzydła bramy dobrane są na
  10 000 cykli. Po wykonaniu przez bramę określoną liczbę cykli sprężyny
  należy bezwzględnie wymienić,
  o bramy sterowane elektrycznie należy otwierać zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z wyposażeniem elektrycznym,
  o jeżeli podczas podnoszenia bramy występują nadmierne opory należy
  sprawdzić prawidłowość zamontowania bramy i w przypadku stwierdzenia
  nieprawidłowości przeprowadzić regulację zgodnie z instrukcją montażu,
  o jeżeli w bramie zamontowane są drzwi przejściowe zabrania się podnoszenia bramy w przypadku gdy drzwi przejściowe nie są zamknięte na
  klucz.
  [D000331] Zakres warunków środowiskowych, dla których jest
  przeznaczona brama
  o Odporność na przenikanie wody
  - klasa 0
  o Odporność na obciążenie wiatrem
  - klasa 4
  o Przepuszczalność powietrza
  [A000029] 12. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
  Niniejsza Instrukcja Instalowania i Obsługi jest dokumentacją przeznaczoną
  dla właściciela bramy.
  Proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i stosować się do jej zaleceń.
  Zawiera ona niezbędne informacje gwarantujące bezpieczne użytkowanie
  oraz obsługę i konserwację bramy.
  [A000010] 13. WAŻNE INFORMACJE I UWAGI
  o Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję.
  o Wszystkie czynności obsługi należy przeprowadzić zgodnie
  z Instrukcją Instalowania i Obsługi bramy.
  o Przy wszelkich pracach związanych z przeglądami i naprawami
  bramy należy przestrzegać przepisów BHP oraz zaleceń zawartych Instrukcji Instalowania i Obsługi bramy.
  o Niedopuszczalna jest zmiana podzespołów lub części bramy.
  4

  [B000006] Informacje dotyczące zabronionego używania bramy
  o Zabrania się otwierania bramy bez zamocowanych prowadnic.
  o Zabrania się zastawiania przestrzeni ruchu bramy. Podczas zamykania lub otwierania bramy upewnić się, że w strefie ruchu nie
  znajdują osoby lub przedmioty, a w szczególności dzieci.
  o Zabrania się przebywania osób oraz pozostawiania samochodów lub innych przedmiotów w świetle otwartej bramy.
  o Zabrania się przebywania, przechodzenia, przebiegania lub
  przejeżdżania pod poruszającą się bramą.
  o Zabrania się używania bramy do unoszenia przedmiotów lub osób.
  o Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniami. Nadajniki sterujące bramą powinny być przechowywane z dala od dzieci. Nadajniki przechowywać w miejscach suchych, nie zawilgoconych.
  o Zabrania się przerabiać lub usuwać jakichkolwiek elementów
  bramy! Może to spowodować uszkodzenie części zapewniających jej bezpieczne użytkowanie.
  o [B000010] Zabrania się montować jakichkolwiek dodatkowych
  wypełnień lub izolacji cieplnych skrzydła bez pisemnego uzgodnienia z "WIŚNIOWSKI" Sp. Sprężyny są dokładnie dostosowane do masy skrzydła bramy i wszelkie dodatkowe
  elementy montowane na nim mogą spowodować ich przeciążenie i nieprawidłowe działanie bramy.
  o [B000013] Po zamontowaniu bramy należy niezwłocznie usunąć folię ochronną z blachy poszycia skrzydła. Niewykonanie
  tej czynności spowoduje bardzo mocne sklejenie folii z blachą
  poszycia pod wpływem ciepła promieni słonecznych. Uniemożliwi to odklejenie folii oraz może doprowadzić do zniszczenia
  powłoki lakierowej poszycia.
  o Bramy z napędem elektrycznym należy otwierać zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi napędu.
  o [B000008] Bramę należy chronić przed czynnikami szkodliwymi dla powłok lakierniczych oraz metali, min. środkami żrącymi
  takimi jak kwasy, ługi, sole. Bramę należy zabezpieczyć przed
  odpryskami tynku, farbami i rozpuszczalnikami, podczas wykańczania pomieszczenia lub jego remontu.
  [C000011] 14. INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY
  o Nie zastawiać obszaru ruchu bramy. Brama otwiera się
  pionowo do góry.
  Należy się upewnić, że w trakcie ruchu bramy na jej drodze nie
  znajdują się osoby, a w szczególności dzieci lub też przedmioty.
  Uwaga! Niebezpieczeństwo wypadku.
  o [A000063] Zabrania się używania niesprawnej bramy, w szczególności niedopuszczalna jest eksploatacja bramy jeżeli nastąpiło widoczne uszkodzenie, sprężyn wyważających, elementów
  zawieszenia lub podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczną
  eksploatację bramy.
  o [B000007] Zabrania się użytkowania bramy w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy lub uszkodzenia
  podzespołów bramy. Należy przerwać jej użytkowanie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
  [C000012] Przed pierwszym otwarciem bramy należy sprawdzić
  prawidłowość jej zamontowania, zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi.
  Brama zamontowana jest poprawnie wtedy gdy jej skrzydło / kurtyna, porusza
  się płynnie oraz jej obsługa jest łatwa.
  [C000231] Otwieranie - bramę należy otwierać ręcznie tylko za pomocą
  klamek lub przeznaczonych do tego uchwytów zewnętrznych lub wewnętrznych. Niewłaściwa obsługa może być przyczyną wypadku.
  Zamykanie - bramę należy zamykać ręcznie przez energiczne dopchnięcie
  poprzez klamkę skrzydła, powodujące samoczynne zaskoczenie rygli zatrzaskowych za elementy współpracujące ościeżnicy.
  Zaryglowanie (zamka) bramy - standardowo bramy wyposażone są
  w zamki, które w przypadku, gdy brama nie posiada napędu, można zaryglować poprzez wyjęcie klucza z zamka co umożliwi samoczynne przekręcenie
  się klamki w pozycję zamkniętą.
  Odryglowanie (zamka) bramy - należy użyć klucza lub rygla blokady:
  o od zewnątrz - należy przekręcić klucz o około 120° zgodnie z ruchem
  wskazówek zegara, od wewnątrz należy przesunąć w górę rygiel blokady
  umieszczony obok wkładki zamka jednocześnie przekręcić klamkę w prawo.
  [C000088] Drzwi przejściowe
  o Drzwi przejściowe można otwierać tylko ręcznie poprzez pociągnięcie za
  klamkę w kierunku otwierania się drzwi. Drzwi należy otwierać i zamykać
  Instrukcja Instalowania i Obsługi - Brama Garażowa Uchylna

  łagodnie bez nagłych szarpnięć, które wpływają negatywnie na trwałość,
  funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.
  o Drzwi przejściowe zamontowane i wyregulowane są prawidłowo wtedy,
  gdy skrzydło porusza się płynnie oraz ich obsługa jest łatwa.
  o Należy unikać silnych uderzeń skrzydła drzwi o ramę tzn. "trzaskanie", które może spowodować uszkodzenie powłoki malarskiej, pękanie przeszkleń,
  pogorszenie funkcjonowania okuć, zawiasów, uszczelnień, wygięcia skrzydła drzwi.
  o Zabrania się obciążać skrzydło drzwi dodatkowymi ciężarami, siłowych
  otwarć oraz pozostawiania przedmiotów w zasięgu pracy skrzydła drzwi.
  [C000089] Każdorazowo do drzwi przejściowych zaleca się zastosowanie
  samozamykacza, który należy stosować wyłącznie do samozamknięcia się
  skrzydła drzwi po ich uprzednim ręcznym otwarciu.
  [C000090] Każdorazowo przed uruchomieniem bramy zależy upewnić się, że
  drzwi przejściowe są zamknięte. Drzwi przejściowe zamontowane w bramie
  z napędem elektrycznym muszą być wyposażone w wyłącznik krańcowy uniemożliwiający uruchomienie napędu w przypadku otwartych drzwi.
  [C000091] Zabrania się przykładania dodatkowej siły (innej niż samozamykacza) w celu domknięcia lub przyspieszenia zamknięcia się skrzydła drzwi, co
  prowadzi do rozregulowania lub uszkodzenia samozamykacza.
  [C000209] Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów pomiędzy otwierające lub zamykające się
  skrzydło, ramę drzwi.
  [C000050] 15. INSTRUKCJA BIEŻĄCYCH KONSERWACJI
  Czynności możliwe do wykonania przez Właściciela po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją dostarczoną wraz z bramą:
  [C000055] Powierzchnię zewnętrzną skrzydła bramy czyścić należy gąbką
  i czystą wodą lub dostępnymi w handlu środkami do czyszczenia lakieru. Nie
  należy stosować środków czyszczących mogących zarysować powierzchnię,
  ostrych narzędzi lub środków do czyszczenia na bazie rozpuszczalnika nitro.
  Co najmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzać bieżące przeglądy bramy
  w czasie których należy:
  o Połączenia zawiasowe, rolki toczne, sprężyny, prowadnice nasmarować
  smarem np. półtłustym HWS-100 Wurth, przed uruchomieniem bramy oraz
  w trakcie eksploatacji w razie potrzeby.
  o Nie należy oliwić wkładki bębenkowej zamka. W razie potrzeby należy
  nasmarować smarem grafitowym.
  o Podczas przeglądów należy sprawdzić elementy mocujące bramę do
  ściany, śruby (wkręty), rolki wprowadzające, w przypadku stwierdzenia
  jakichkolwiek nieprawidłowości należy je bezwzględnie usunąć, przed ich
  usunięciem eksploatacja bramy jest niedopuszczalna.
  o W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy lub
  uszkodzenia podzespołów bramy należy przerwać jej użytkowanie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
  o Sprawdzić mocowanie napędu.
  [B000029] Do czyszczenie szyb w przeszkleniach (okienka, profile aluminiowe przeszklone) należy używać suchych, czystych i bardzo miękkich, najlepiej bawełnianych tkanin. Można stosować nie szorujące środki czyszczące
  np. płynu do mycia naczyń o neutralnym odczynie pH, ale zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie próby na malej powierzchni przeszklenia. Przed
  czyszczeniem, szybę należy dokładnie spłukać wodą (nie zaleca się stosować urządzeń czyszczących wysokociśnieniowych) w celu usunięcia drobinek
  zanieczyszczeń i kurzu, które mogą spowodować porysowanie powierzchni
  szyby. Nie zaleca się używania środków czyszczących zawierających alkohol
  lub rozpuszczalniki (powodują trwałe matowienie powierzchni szyby).

  obracają się. Jeżeli stawiają opór lub nie kręcą się wcale, należy sprawdzić
  ich stan, a szczególnie powierzchnie jezdne. W razie konieczności należy
  wymienić całe zespoły.
  o W ramach przeglądu należy sprawdzić podzespoły mechaniczne mające
  wpływ na bezpieczeństwo i prawidłową pracę bramy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je bezwzględnie usunąć a wadliwie
  działające podzespoły i części naprawić lub wymienić.
  o Sprawdzić stan sprężyn.
  [D000333] Czynności wymagające Profesjonalnego Instalatora:
  Wszelkie przeróbki oraz modyfikacje bramy uzgodnić z "WIŚNIOWSKI" Sp. z
  o. Zakres prac objętych przeglądem okresowym bramy wykonywanym
  przez autoryzowany serwis "WIŚNIOWSKI" Sp.
  o Zidentyfikować bramę typ bramy, nr seryjny.
  o Sprawdzić oznakowania bramy, naklejki ostrzegawcze, w przypadku ich
  braku należy uzupełnić.
  o Sprawdzić części złączne zastosowane w bramie: kołki mocujące bramę do
  ściany, śruby mocujące prowadnice.
  o Sprawdzić sprężyny oraz elementy współpracujące z nimi w przypadku
  wystąpienia wyraźnych śladów zużycia należy bezwzględnie te elementy
  wymienić.
  o W przypadku eksploatacji powyżej 12 lat lub wykonania przez bramę powyżej 10 000 cykli (ilość cykli należy określić szacunkowo na podstawie
  rozmowy z użytkownikiem bramy) - sprężyny należy bezwzględnie wymienić.
  Zwrócić uwagę na warunki w jakich eksploatowana jest brama, jeżeli warunki
  te odbiegają od wymaganych warunków eksploatacji należy poinformować
  właściciela o możliwych konsekwencjach (np. możliwość wystąpienia awarii).
  [C000232] Czynności możliwe do wykonania wyłącznie przez autoryzowany serwis "WIŚNIOWSKI" Sp. :
  o wszelkie przeróbki bram,
  o wymiana sprężyn wyważających skrzydło bramy,
  o naprawy podzespołów elektrycznych.
  o naprawy podzespołów bramy.
  Przy wszelkich pracach konserwacyjnych oraz przeglądach bramy odłączyć zasilanie napędu. Mocowanie sprężyn wyważających ciężar skrzydła bramy można zluzować wyłącznie, gdy brama jest w pozycji otwartej.
  [A000011] Wszystkie czynności wykonać zgodnie z niniejszą Instrukcją Instalowania i Obsługi bramy. Wszelkie uwagi i zalecenia przekazać właścicielowi
  bramy w formie pisemnej, np. zanotować w książce raportowej bramy lub karcie gwarancyjnej i przekazać właścicielowi bramy.
  Po wykonaniu przeglądu potwierdzić jego przeprowadzenie wpisem w książce
  raportowej lub karcie gwarancyjnej bramy.

  [A000012] "WIŚNIOWSKI" Sp. zastrzega sobie
  prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych wynikających
  z postępu technicznego nie zmieniających funkcjonalności wyrobu bez powiadomienia.
  Dokumentacja jest własnością "WIŚNIOWSKI" Sp.
  Kopiowanie, odwzorowywanie i wykorzystywanie w całości lub
  w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.

  [C000017] Czynności możliwe do wykonania przez Osobę Kompetentną posiadającą odpowiednie uprawnienia
  [D000332] Przegląd serwisowy bramy należy przeprowadzać co najmniej raz
  na 12 miesięcy.
  W ramach standardowych czynności konserwacyjnych należy:
  o Sprawdzić napięcie sprężyn - otworzyć bramę podnosząc skrzydło do połowy wysokości, kąt skrzydła około 45°:
  o jeżeli skrzydło wyraźnie opadnie, zwiększyć napięcie sprężyn poprzez
  regulację, rys. II,
  o jeżeli skrzydło wyraźnie się podniesie, zmniejszyć napięcie sprężyn poprzez regulację, rys. II.
  W razie nie przeprowadzenia powyższych prac istnieje
  niebezpieczeństwo, że skrzydło nagle opadnie i spowoduje zranienie osób lub uszkodzenie przedmiotów znajdujących się w jej pobliżu.
  o Sprawdzić stan zamocowania osłon sprężyn i w razie potrzeby poprawić.
  o Sprawdzić, czy rolki jezdne podczas otwierania i zamykania skrzydła bramy
  Dokumentacja Techniczno - Ruchowa? IIiO/BGU/10/2012/ID-90446

  5

  [D000334] 16. Najczęściej zadawane pytania
  Przyczyna

  Rozwiązanie

  Brama ciężko się otwiera /gwałtownie zamyka, skrzydło bramy jest nie wyważone (brama samoczynnie opada lub otwiera się)

  o Sprawdzić napięcie sprężyn - otworzyć bramę do połowy, brama powinna
  pozostać w tej pozycji. Jeżeli brama wyraźnie opadnie, należy zwiększyć
  napięcie sprężyn. Jeżeli brama wyraźnie się podniesie, należy zmniejszyć
  napięcie sprężyn.

  Podczas pracy bramy występują duże opory ruchu, skrzydło nie otwiera się
  płynnie

  o Sprawdzić, czy rolki podczas otwierania i zamykania skrzydła bramy
  obracają się. Jeżeli stawiają opór lub nie kręcą się wcale należy je na nowo
  wyregulować i nasmarować.
  o Sprawdzić czy w prowadnicach nie występują zanieczyszczenia mogące
  wpłynąć na błędną pracę bramy.
  o Sprawdzić prawidłowy montaż prowadnic (przekątna).

  Zamek nie otwiera się/nie zamyka, występuje błędna praca zamka

  o Nasmarować wkładkę bębenkową smarem grafitowym.
  o Sprawdzić działanie rygla, w razie występowania oporów należy nasmarować.
  o Sprawdzić poprawność zamontowania łącznika zamka z ryglem.
  o Sprawdzić działanie zasuwki blokującej zamek.

  Rygle nie zatrzaskują bramy

  o Sprawdzić pracę rygli w razie potrzeby nasmarować.
  o Sprawdzić połączenie zatrzasków z zamkiem bramy. Jeżeli zachodzi taka
  potrzeba w przypadku bram wyposażonych w linkę zwiększyć napięcie linki
  gdy brama wyposażona w cięgna wymienić cięgna.

  Rygle nie zatrzaskują bramy w bramie wyposażonej w napęd

  o Sprawdzić ustawienie ogranicznika położenia krańcowego.
  o Sprawdzić ustawienie mikroprzełącznika w tryb pracy bramy uchylnej.
  o Sprawdzić napięcie linki między zamkiem a napędem w razie potrzeby
  wyregulować.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie ustąpienia przyczyny należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  Montażysta:

  IIiO/BGU/10/2012/ID-90446/KTM-653A100904460

  " WIŚNIOWSKI " Sp. z o.
  PL 33-311 Wielogłowy 153
  TEL. +48 18 44 77 111
  FAX +48 18 44 77 110
  www. wisniowski. pl
  N = 49° 40' 10" E = 20° 41' 12"

  Przedstawione oryginalna instrukcja eksploatacji technicznej pojazdów z rodziny LADA GRANTA i wszystkich

  jego możliwych modyfikacji.

  und alle möglichen Modifikationen.

  Jaguar XJ6-

  instrukcja

  napraw,

  konserwacji i eksploatacji samochodu osobowego- jest to oryginalna instrukcja do modeli samochodów z silnikami o pojemności 3. 2 litra(3239), 3. 6 litra(3590)

  i 4. 0 litra(3980) 6-cylindrowe DOHC z automatyczną skrzynią biegów.

  Jaguar XJ6- Handbuch Reparatur,

  3. 6 Liter(3590) und 4. 0 Liter(3980) 6-Zylinder-DOHC mit Automatik-Gangschaltung.

  Maszyna zespół sanitarny jest jednym z przemysłowej linii produkcyjnej części linii montażowej,

  jest bardzo ważne w linii produkcyjnej fabryki, oryginalna instrukcja linia montażowa zakończone dziesięciu pracowników linii produkcyjnej,

  po wprowadzeniu zautomatyzowanej linii produkcyjnej, wymaga tylko 1-2 pracowników do ukończenia, pracownicy muszą tylko obsługiwać maszynę.

  Die Sanitärmontagemaschine ist eine des industriellen Fertigungslinie Teils der Montagelinie ist sehr wichtig,

  in der Fabrik Produktionslinie, die ursprünglich manuelle Montagelinie von zehn Arbeitern der Produktionslinie abgeschlossen,

  nach der Einführung der automatisierten Produktionslinie, erfordert nur 1-2 Arbeiter müssen erledigt werden, Arbeiter müssen nur eine Maschine bedienen.

  Oryginalna instrukcja montaż linia wypełnione przez dziesięciu pracowników linia produkcyjna,

  po wprowadzeniu Urządzenia automatyki sanitarnego, wymaga tylko 1-2 pracowników, aby zakończyć, urządzeń automatyki sanitarnej do fabryki przynieść wysoką wydajność, zwiększyć produkcję, zmniejszyć złe produkty.

  nach

  der

  Einführung von Sanitärautomation Ausrüstung, erfordert nur 1-2 Arbeiter,

  die

  Sanitärautomation Ausrüstung zu vervollständigen zur Fabrik holen Sie hohe Leistungsfähigkeit, erhöhen Sie Produktion, verringern Sie

  die

  schlechten Produkte.

  Sprzęt do automatyzacji sanitarnej Oryginalna instrukcja montaż linia wypełnione przez dziesięciu pracowników linia produkcyjna,

  po wprowadzeniu Urządzenia automatyki sanitarnego, wymaga tylko 1-2 pracowników, aby zakończyć, urządzeń automatyki sanitarnej do fabryki przynieść wysoką wydajność, zwiększyć produkcję.

  Sanitärtechnik Das Originalhandbuch Versammlung Linie von zehn Arbeitern

  der

  Fließband, nach

  der

  Einführung von

  Sanitärautomation Ausrüstung, erfordert nur 1-2 Arbeiter,

  die

  Sanitärautomation Ausrüstung zu vervollständigen zur Fabrik holen Sie hohe Leistungsfähigkeit, erhöhen Sie Produktion,

  Suddently przypomniałem sobie, że mam studia dla elektroniki(altought później przekształca się w technologii komputerowej)

  i tak zacząłem szukać na schemacie KAM(dostępny z oryginalnych instrukcji) próbuje dowiedzieć się, problem.

  Suddently Ich erinnerte mich, dass ich für

  die

  Elektronik untersucht(altought später zu Computer-Technologie umge)

  Aby zrobić pięknie udekorowane zdjęcie do przedszkola, możesz użyć oryginalnych ramek, które są w Photoshopie. Nie jest to tak trudne, a nasze instrukcje pomogą ci w tym. Instrukcja 1 Zdjęcia dzieci zawsze chcą zrobić najpiękniejsze i najbardziej oryginalne, ponieważ dzieci szybko dorastają i chcą pozostawić dobre wspomnienie czasów szczęśliwego beztroskiego dzieciństwa. Wiele przedszkoli m.

  Um ein wunderschön verziertes Foto für den Kindergarten zu erstellen, können Sie die in Photoshop vorhandenen Originalrahmen verwenden. Dies ist nicht so schwierig, und unsere Anweisungen werden Ihnen dabei helfen.

  Anweisung 1 Kinderfotos möchten immer das Schönste und Originellste machen, da Kinder schnell erwachsen werden,

  und ich möchte eine gute Erinnerung an die Zeiten einer glücklichen unbeschwerten Kindheit hinterlassen. Viele.

  Oryginalna

  instrukcja

  napraw samochodu Mitsubishi Sigma Diamante,

  które są produkowane z 1991roдa w 1995 roku.

  Original Reparaturanleitung Auto Mitsubishi Sigma Diamante,

  die wurden mit 1991 bis 1995.

  Okucia: Hermes

  oryginalny

  numer seryjny/ karty, instrukcja.

  Ausstattung: Hermes Original-Seriennummer/ Karte, Anweisung.

  Podczas układania podłogi z litego drewna wykonana jest ze ścisłego przestrzegania instrukcji i oryginalną jakość materiału odpowiada standardów technologicznych,

  że piękne i trwałe podłogi będzie trwać dłużej niż jedno pokolenie.

  Bei der Verlegung von Massivholzboden unter strikter Einhaltung von Anweisungen und ursprüngliche Qualität des Materials entspricht den Technologie-Standards gefertigt,

  die schöner und strapazierfähiger Boden wird es mehr als eine Generation dauern.

  Jakie są wersje BULK. To są nowe produkty,

  kupati w dużym opakowaniu, nie dostarczaj oryginalnego pudełka i instrukcji. Są one kompletne ze wszystkim, co jest niezbędne do montażu i prawidłowego działania. Są one objęte standardową gwarancją producenta, dwa lata od daty sprzedaży(zachować otrzymaną papier). Instrukcje można pobrać w formacie PDF na stronie producenta.

  Was sind

  die

  BULK-Versionen? Dies sind neue Produkte,

  kaufenati in großer Verpackung, keine Originalverpackung und Anleitung. Sie sind mit allem Notwendigen für

  die

  Montage und

  den

  korrekten Betrieb ausgestattet. Sie unterliegen

  der

  Standardgarantie

  des

  Herstellers, zwei Jahre ab Verkaufsdatum(behalten Sie

  das

  erhaltene Papier bei). me/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/die+anleitung">Die Anleitung kann im PDF-Format auf

  der

  Website

  des

  Herstellers heruntergeladen werden.

  Jakie są wersje BULK. Są to nowe

  produkty, zakupione w dużych opakowaniach, nie dostarczają oryginalnego pudełka i instrukcjii.

  Was sind

  die

  BULK-Versionen? Dies sind neue Produkte,

  die

  in großen Verpackungen gekauft werden, keine originale Box und

  Anleitung

  bieteni.

  Przedstawiono oryginalny fabryczny instrukcja napraw do autoryzowanych stacji obsługi samochodów Renault Duster,

  produkowanych od 2009 roku.

  Verfasst ursprüngliche werkseitige Reparatur-Handbuch für die offizielle Tankstellen-Autos Renault Duster, produziert seit 2009.

  Subaru Impreza MY96-MY01 oryginalne

  instrukcje

  dotyczące diagnostyki i naprawy.

  Subaru Impreza MY96 MY01 ursprünglichen Anweisungen für Diagnose und Reparatur.

  To nowe produkty zakupione w duże opakowania, nie przewidują,

  oryginalne

  pudełko i instrukcje.

  Es handelt sich um neue produkte, die gekauft wurden, in großen verpackungen enthalten keine original-verpackung und anleitung.

  Przy wymianie i

  usuwaniu dotychczasowych elementów technicy powinni kierować się instrukcjami producenta

  oryginalnego

  sprzętu.

  Stechniker sollten zum Austausch und Ausbau

  der

  Originalteile die Anweisungen

  des

  Originalgeräteherstellers(OEM) befolgen.

  Są to nowe produkty, zakupione w dużych opakowaniach,

  nie dostarczają

  oryginalnego

  pudełka i

  Es handelt sich um neue produkte, die gekauft wurden,

  in großen verpackungen enthalten keine original-verpackung und

  Uzyskać

  instrukcje

  nawigacyjne od Homera Simpsona& Inne oryginalne głosy gwiazd.

  Holen Sie Navigationsanweisungen von Homer Simpson& andere ursprüngliche Berühmtheit Stimmen.

  Trwałość i wysoka wydajnośćcechy przyszłego piętrze naturalnego

  drewna w tym samym stopniu zależy od zgodności z

  instrukcją

  montażu oraz jakości oryginalnego drewna litego.

  Haltbarkeit und hohe LeistungMerkmale

  des

  zukünftigen Boden aus

  Naturholz in gleichem Maße abhängig von

  der

  Einhaltung

  der

  Installationsanweisungen und

  der

  Qualität des Originals aus Massivholz.

  Producent udostępnia producentom

  oryginalnego

  sprzętu wszystkie istotne informacje i niezbędne instrukcje przeznaczone dla użytkownika końcowego,

  w szczególności określające wszelkie specjalne warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem silnika.

  Die Hersteller stellen Originalgeräteherstellern alle sachdienlichen Informationen und Anweisungen für den Endnutzer zur Verfügung

  und beschreiben insbesondere alle besonderen Bedingungen oder Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Motors.

  Producent udostępnia producentom

  oryginalnego

  sprzętu wszelkie istotne informacje i instrukcje niezbędne do prawidłowego montażu silnika w maszynie, w tym

  opis wszelkich specjalnych warunków lub ograniczeń związanych z montażem lub użytkowaniem silnika.

  Der Hersteller stellt Originalgeräteherstellern alle sachdienlichen Informationen und Anweisungen zur Verfügung, die für den korrekten Einbau des Motors in die Maschine oder das Gerät erforderlich sind,

  einschließlich einer Beschreibung aller besonderen Bedingungen oder Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Einbau oder dem Betrieb eines Motors.

  Wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa

  drukarka HP LaserJet Pro M28a(W2G54A); Oryginalny czarny wkład startowy HP 79 LaserJet z tonerem;

  instrukcje

  instalacji; Sterowniki oprogramowania i dokumentacja na płycie CD-ROM;

  kabel zasilający.

  Lieferumfang: HP LaserJet Pro M28a Drucker Mono Laser Multifunktionsdrucker(W2G54A); HP 79 Schwarz Original LaserJet Starter-Tonerkartusche; Installationsanleitung; Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel.

  Produkty te są

  oryginalne,

  nowe, w

  oryginalnych

  opakowaniach i nieużywane; Produkty mogą różnić się co do kraju pochodzenia, akcesoriów lub innych przedmiotów dołączanych do produktu, języka na opakowaniu,

  częściach i instrukcji obsługi i treści wszelkich materiałów drukowanych;

  Die Produkte sind Markenware, originalverpackt und unbenutzt. Die Produkte können sich hinsichtlich Ursprungsland, erhältlichem Zubehör und Lieferumfang, Beschriftung(Sprache) der Verpackung,

  Ersatzteilen und Anweisungen sowie dem Inhalt der zugehörigen Produktdokumentation unterscheiden.

  Naszym długoterminowym masowa produkcjanagrywarka DVD USB, Może świadczyć usługi OEM,

  niestandardowych produktów logo wyłączne pole niestandardowe opakowania, instrukcje niestandardowych itp Panasonic, Samsung, Sony, HL, Lite i wiele innych duży ruch do wyboru, wszystkie z nowej

  oryginalnej

  maszyny rdzeń,

  Firma specjalizuje się w branży optycznej przechowywania przez 14 latSiła.

  Unsere langfristige MassenproduktionUSB-DVD-Brenner, Kann OEM-Service, maßgeschneiderte Produkte LOGO, exklusive Spezialverpackungen

  Box, benutzerdefinierte Anweisungen, etc. zur Verfügung stellen, Panasonic, Samsung, Sony, HL, Lite und viele andere große Bewegung zur Auswahl, die alle mit neuer Original-Maschine Kern,

  Das Unternehmen ist spezialisiert auf optische Speicherindustrie seit 14 JahrenStärke.

  Przed udostępnieniem silnika na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy silnik jest opatrzony oznakowaniem wymaganym przepisami lub znakiem homologacji typu UE i

  czy wymagane dokumenty, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępne są w języku zrozumiałym dla producenta

  oryginalnego

  sprzętu,

  a także czy importer i producent spełnili wymogi określone w art. 11 ust. 2 i 4 oraz art. 31 ust. 1 i 2.

  Bevor Händler einen Motor auf dem Markt bereitstellen, überprüfen sie, ob der Motor die vorgeschriebene gesetzliche Kennzeichnung oder das EU-Typgenehmigungszeichen

  trägt, ob die erforderlichen Unterlagen, Anweisungen und Sicherheitsinformationen in einer dem Originalgerätehersteller verständlichen Sprache verfügbar sind und ob

  der Einführer sowie der Hersteller die Anforderungen in Artikel 11 Absätze 2 und 4 sowie Artikel 31 Absätze 1 und 2 erfüllt haben.

  Oryginalna instrukcja montażu Emerson Exm

  Bezpośredni link do pobrania Oryginalna instrukcja montażu Emerson Exm

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Oryginalna instrukcja montażu Emerson Exm