Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi Frigidaire 79071190100

Instalacja i obsługa Frigidaire 79071190100 jest łatwa i bezpieczna. Instrukcja oryginalna Frigidaire 79071190100 jest dostarczana wraz z produktem i zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i użytkowania produktu. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia, jego instalacji i konserwacji, wskazówki dotyczące zużycia energii i szczegółowe informacje dotyczące ustawień urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje o ewentualnych problemach i wskazuje, co należy zrobić, aby je usunąć. Wykonując instalację i konserwację urządzenia zgodnie z instrukcją Frigidaire 79071190100, możesz mieć pewność, że urządzenie będzie działało poprawnie i będzie służyło Ci bezpiecznie przez wiele lat.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi Frigidaire 79071190100

Dodane 19 stycznia 2023

55 zł

do negocjacji

PromujOdśwież

  • Prywatne

  • Rok wydania: 1979

  • Stan: Używane

Opis

Kolekcjonerska oryginalna instrukcja obsługi Polski Fiat 125p MR z wkładką ze schematem instalacji elektrycznej, stan idealny.

ID: 776587736

Skontaktuj się

Barbara

Member Since kwiecień 2022

Ostatnio online w dniu 01 lutego 2023

xxx xxx xxx

Barbara

Member Since kwiecień 2022

Ostatnio online w dniu 01 lutego 2023

Lokalizacja

1 instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie VIII maj 2015 komfort eko komfort eko duo

2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 09/A1-2/01/2014 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A DEKLARUJE / DECLEARS z pełną odpowiedzialnością, że produkt / with all responsibility, that the product Kocioł grzewczy z automatycznym zasypem paliwa / Heating Boiler with Automatic Fuel Charge KOMFORT EKO kw został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami: has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives: Dyrektywa / Directive EMC 2004/108/WE - Kompatybilność elektromagnetyczna, (Dz. U. nr 82/2007, poz. 556) Dyrektywa / Directive LVD 2006/95/WE - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe, (Dz. nr 155/2007, poz. 1089) Dyrektywa / Directive PED 97/23/WE - Urządzenia ciśnieniowe, (Dz. nr 263/2005, poz. 2200) Dyrektywa / Directive MAD 2006/42/WE - Bezpieczeństwo maszyn, (Dz. nr 199/2008, poz. 2128) Dyrektywa / Directive ROHS2 2011/65/UE- Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, (Dz. nr 0/2013, poz. 547) i niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi: and that the following relevant Standards: PN-EN 303-5:2012 PN-EN:2006 PN-EN 50581:2013 dokumentacja techniczna / technical documentation Wyrób oznaczono znakiem: Product has been marked: Procedury oceny zgodności w procesie badania projektu WE - moduł B1 z wymogami Dyrektywy 97/23/WE zostały wykonane z udziałem Jednostki Notyfikowanej Urząd Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr Procedures of conformity assessment in the process of EC design examination - Module B1- with the requirements specified in Directive 97/23/EC have been carried out in the presence of the Office of Technical Inspection as the Notified Body UDT-CERT No Certyfikat Badania Projektu WE: 43128/JN/001/04/01 Certificate of design examination: Nr protokołu badań: 43128/JN/001/02/01 Test report No: Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeżeli w kotle KOMFORT EKO wprowadzono zmiany, został przebudowany bez naszej zgody lub jest użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza deklaracja musi być przekazana wraz z kotłem w przypadku odstąpienia własności innej osobie. This Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the KOMFORT EKO boiler, if its construction has been changed without our permission or if the boiler is used not in accordance with the operating manual. This Declaration shall be handed over to a new owner along with the title of ownership of the boiler. Automatyczny kocioł c. o. KOMFORT EKO jest wykonywany zgodnie z dokumentacją techniczną przechowywaną przez: Automatic central heating boiler the KOMFORT EKO boiler has been manufactured according to technical documentation kept by: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła, Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103a. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Mariusz Dziubeła Name of the person authorised to compile the technical documentation: Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu producenta: Robert Dziubeła Name and signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer: Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zostało naniesione: 06 Two last digits of the year of marking: Ruda Strawczyńska, dn r. miejsce i data wystawienia place and date of issue Robert Dziubeła właściciel PW DEFRO / owner

3 Szanowny Kliencie, Pragniemy poinformować Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszych wyrobów spełniała restrykcyjne normy i gwarantowała bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie kotły produkowane są zgodnie z wymaganiami odnośnych dyrektyw UE i posiadają Znak Bezpieczeństwa CE potwierdzony Deklaracją Zgodności WE. Bardzo ważna jest dla nas Państwa opinia o działaniach naszej firmy. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje z Państwa strony dotyczące produkowanych przez nas urządzeń oraz sposobu obsługi przez naszych Partnerów oraz Serwis. P. W. DEFRO Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy DEFRO, który na długo zapewni bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania. Jako Klienci naszej firmy możecie Państwo zawsze liczyć na pomoc Centrum Serwisowego DEFRO, który jest przygotowany do zapewnienia stałej sprawności Waszego kotła. Prosimy przeczytać z uwagą poniższe wskazówki, których przestrzeganie jest warunkiem prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kotła grzewczego. Należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi - można w niej znaleźć przydatne uwagi odnoszące się do prawidłowego użytkowania kotła. Należy sprawdzić kompletność dostawy oraz czy kocioł w czasie transportu nie uległ uszkodzeniu, Należy porównać dane z tabliczki znamionowej z kartą gwarancyjną. Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić czy podłączenie do instalacji CO oraz przewodu kominowego jest zgodne z zaleceniami niniejszej instrukcji oraz odpowiednich przepisów krajowych. Podczas eksploatacji kotłów należy przestrzegać podstawowych zasad użytkowania kotła: Nie otwierać drzwiczek podczas pracy kotła. Pokrywa zbiornika paliwa podczas pracy kotła powinna być szczelnie zamknięta. Nie należy dopuszczać do zupełnego opróżnienia zbiornika paliwa. W razie konieczności interwencji należy zawsze zwracać się do Centrum Serwisowego DEFRO lub Autoryzowanego Serwisu DEFRO gdyż jako jedyni, posiadają oni oryginalne części zamienne i są właściwie przeszkoleni w zakresie montażu i eksploatacji kotłów DEFRO. Dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania kotła prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz odesłanie prawidłowo wypełnionej kopii Karty Gwarancyjnej na adres: P. DEFRO - Centrum Serwisowe Ruda Strawczyńska 103a Strawczyn fax serwis@defro. pl Odesłanie Karty Gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrować Państwa w naszej bazie użytkowników kotłów grzewczych DEFRO oraz zapewnić szybką obsługę serwisową. Nie odesłanie lub odesłanie nieprawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej i poświadczenia o jakości i kompletności kotła w terminie dwóch tygodni od daty instalacji, lecz nie dłużej niż sześć miesięcy od daty zakupu skutkuje utratą gwarancji! Wiąże się to z opóźnieniem w wykonywaniu napraw oraz koniecznością pokrycia kosztów wszystkich napraw i dojazdu serwisu. Dziękujemy za zrozumienie. Z wyrazami szacunku. DEFRO Treść niniejszej Instrukcji Obsługi jest własnością P. DEFRO. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, publikowanie treści niniejszej Instrukcji bez wcześniejszej, pisemnej zgody P. DEFRO jest zabronione. 3

4 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE. 2. PRZEZNACZENIE KOTŁA. 3. OPIS KOTŁA KOMFORT EKO KOMFORT EKO DUO. 4. WYPOSAŻENIE KOTŁA. 5. PARAMETRY PALIWA. 6. DANE TECHNICZNE KOMFORT EKO KOMFORT EKO DUO. 7. OSPRZĘT ZABEZPIECZAJĄCY DO KOTŁA. 8. TRANSPORT ORAZ MONTAŻ KOTŁA Transport i przechowywanie Wymagania dotyczące kotłowni Ustawienie kotła w pomieszczeniu kotłowni Połączenie kotła z instalacją grzewczą Wytyczne montażu i zabezpieczenia kotłów grzewczych w instalacji systemu otwartego Schemat podłączenia kotła do systemu grzewczego Połączenie z instalacją elektryczną Podłączenie kotła do komina. 9. OBSŁUGA I EKSPLOATACJA KOTŁA Napełnianie wodą Rozruch zerowy kotła /instrukcja dla serwisu/ Uruchomienie i eksploatacja kotła z podajnikiem /instrukcja dla użytkownika/ Korozja niskotemperaturowa Wygaszanie kotła Eksploatacja kotła w trybie ręcznym /awaryjna komora spalania/ Obsługa okresowa kotła - czyszczenie i konserwacja Zatrzymanie awaryjne kotła Postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru przewodu kominowego /zapalenia się sadzy w kominie/ Wyłączenie kotła z pracy. 10. HAŁAS. 11. LIKWIDACJA KOTŁA PO UPŁYWIE ŻYWOTNOŚCI. 12. OBSŁUGA AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA PALIWA STAŁEGO Informacje ogólne Opis budowy i zakres stosowania podajnika paliwa Uwagi dotyczące paliwa Konserwacja podajnika paliwa Odstawienie podajnika z ruchu. 13. UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA KOTŁA. 14. PRZYKŁADY AWARII URZĄDZENIA I SPOSOBY ICH USUWANIA. 15. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTŁÓW Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA. 16. WARUNKI GWARANCJI TOWARU Warunki gwarancji Serwis 48h Usługi pogwarancyjne. 17. PROTOKÓŁ STANU TECHNICZNEGO KOTŁOWNI, UKŁADU C. O. i ROZRUCHU ZEROWEGO KOTŁA. 18. i ROZRUCHU ZEROWEGO KOTŁA /kopia do odesłania/. 19. KARTA GWARANCYJNA. 20. PRZEPROWADZONE NAPRAWY GWARANCYJNE ORAZ KONSERWACJE. 21. KARTA GWARANCYJNA /kopia do odesłania/. 22. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY. 23. 24. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Spis tabel Tabela1. Wyposażenie kotła. Tabela 2. Podstawowe wymiary kotłów KOMFORT EKO. Tabela 3. Wymiary zastępczej komory spalania oraz otworu zasypowego kotłów KOMFORT EKO. Tabela 4. Dane techniczne kotłów KOMFORT EKO. Tabela 5. Podstawowe wymiary kotłów KOMFORT EKO DUO. Tabela 6. Wymiary zastępczej komory spalania oraz otworu zasypowego kotłów KOMFORT EKO DUO. Tabela 7. Dane techniczne kotłów KOMFORT EKO DUO. Tabela 8. Stopnie palności mas i materiałów budowlanych. Tabela 9. Średnice nominalne i wewnętrzne rur:bezpieczeństwa i wzbiorczej. Tabela 10. Orientacyjne nastawy mocy kotłów KOMFORT EKO/ KOMFORT EKO DUO przy spalaniu węgla kamiennego - groszek, wartość opałowa 28, 5MJ/kg. Spis rysunków: Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Podstawowe elementy kotłów KOMFORT EKO. Rysunek 4. Rysunek 5. Rysunek 6. Podstawowe elementy kotłów KOMFORT EKO DUO. Rysunek 7. Ustawienie kotła w pomieszczeniu kotłowni. Rysunek 8. Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego. Rysunek 9. Przykładowy schemat zabezpieczeń kotła KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO. Rysunek 10. Wykonanie obejścia grawitacyjnego. Rysunek 11. Schemat połączenia kotła z instalacją grzewczą przy zastosowaniu mostka obejściowego. Rysunek 12. Schemat połączenia kotła z instalacją grzewczą z wykorzystaniem pompy dozująco-mieszającej. Rysunek 13. Schemat połączenia kotła z instalacja grzewczą z wykorzystaniem sprzęgła wodnego. Rysunek 14. a)-d)schemat działania zaworu czterodrożnego. Rysunek 15. Przykładowy schemat instalacji grzewczej systemu otwartego z ochroną temperaturową kotła realizowaną przez termoregulator. Rysunek 16. Przykładowy schemat instalacji grzewczej systemu otwartego z ochroną temperaturową kotła realizowaną przez zawór termostatyczny. Rysunek 17. Prawidłowy wygląd paleniska przy spalaniu węgla. Rysunek 18. Wygląd paleniska retortowego zabezpieczonego nakładką. Rysunek 19. Sposób montażu stopek ustalających kocioł. Rysunek 20. Instrukcja montażu wentylatora. Rysunek 21. Instrukcja montażu klapy uchylnej. Rysunek 22. Instrukcja montażu pokrętła regulacyjnego klapy uchylnej. Rysunek 23. Instrukcja montażu regulatora elektronicznego. Rysunek 24. Instrukcja montażu motoreduktora. Rysunek 25. Instrukcja przekładania podajnika. Rysunek 26. Montaż systemu STRAŻAK I. Rysunek 27. Montaż systemu STRAŻAK II zasilanego z sieci wodociągowej. Rysunek 28. Schemat instalacji uziemienia korpusu kotła. Rysunek 29. Sposób zmiany kierunku otwierania drzwi. Rysunek 30. Schemat montażu czujnika PID. 4

5 1. Instrukcja obsługi stanowi integralną i istotną część produktu i będzie musiała zostać przekazana użytkownikowi również w przypadku przekazania własności. Należy sie z nią uważnie zapoznać i zachować ją na przyszłość, ponieważ wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczają ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas montażu, eksploatacji i konserwacji. Montaż kotła musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi normami kraju przeznaczenia, według wskazówek producenta i przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwy montaż urządzenia może być powodem obrażeń u osób i zwierząt oraz szkód na rzeczach, za które producent nie jest odpowiedzialny. Kocioł grzewczy może być wykorzystany wyłącznie do celu, dla którego został jednoznacznie przewidziany. Jakiekolwiek inne użycie należy uważać za niewłaściwe i w konsekwencji niebezpieczne. W przypadku błędów podczas montażu, eksploatacji lub prac konserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiązującego prawodawstwa, przepisów lub instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji (lub innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności kontraktowej lub pozakontraktowej za powstałe szkody i gwarancja dotycząca urządzenia traci ważność. Dobór jednostek grzewczych do ogrzewania obiektów wielobudynkowych, przeprowadza się na podstawie bilansu cieplnego budynków, ze szczególnym uwzględnieniem strat wynikających z przesyłu ciepła do obiektów. W tabelach 4. oraz 7. zawarto dane techniczne umożliwiające przybliżony dobór kotła. Moc kotła należy dobrać z zapasem 10% w stosunku do faktycznego zapotrzebowania, wynikają-cego z bilansu cieplnego budynku. Wszystkie ważniejsze informacje zawarte w instrukcji obsługi wyróżnione są znakami mającymi na celu zwrócenie uwagi użytkownika na zagrożenia, które mogą wystąpić podczas pracy kotła. Poniżej objaśnione są stosowane w tekście symbole: Również na kotle znajdują się piktogramy informacyjne, ostrzegawcze i zakazu wskazujące na rodzaje zagrożeń. Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi. Gorąca powierzchnia! Grozi poparzeniem! Zabrania się stać na wprost kotła podczas otwierania drzwiczek. Grozi poparzeniem! Nie wkładać ręki do przestrzeni roboczej ślimaka w czasie pracy kotła. Grozi trwałym uszkodzeniem! Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie przyłączenia instalacji elektrycznej mogą być wykonywane jedynie przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia /SEP do 1kV/. Możliwe zagrożenie dla urządzenia i środowiska naturalnego! Wyciągnąć wtykę z gniazda przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub napraw. Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie włączać urządzenia do sieci w przypadku uszkodzenia przyłącza i gniazda. Pożyteczne informacje i wskazówki. W czasie pracy kotła, pokrywa zbiornika musi być szczelnie zamknięta. Grozi cofnięciem płomienia do zasobnika i powstaniem pożaru! Zabrania się zdejmowania pokryw regulatora elektronicznego lub wentylatora oraz jakiejkolwiek ingerencji lub przeróbek połączeń elektrycznych 5

6 2. Kotły grzewcze KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 80 C oraz ciśnieniu roboczym nie większym niż 1, 5 bar. Kotły typu KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO przeznaczone są do instalacji w otwartym systemie grzewczym zabezpieczonym według normy PN-B-02413:1991. Kotły KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO są dopuszczone do pracy jako źródła ciepła w układach grzewczych, w których temperatura wody nie przekracza 90 C. Kotły KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO muszą być zamontowane i zabezpieczone w układzie otwartym wg PN-B: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. Kotły KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO stosowane są w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych. Przeznaczone są do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych oraz mniejszych obiektów użyteczności publicznej. Kotły te mogą współpracować również z instalacją ciepłej wody za pośrednictwem wymiennika ciepła. Kotły KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO instalowane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi nie podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Rolę kontroli przebiegu procesu spalania w kotłach KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO przejmuje regulator elektroniczny, dzięki czemu nie wymagają one stałej obsługi oraz bezpośredniej obserwacji. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagany jest nadzór nad kotłem, w szczególności w sytuacji braku prądu - efektem zatrzymania pomp obiegowych może być brak odbioru ciepła, co może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury w kotle. Z tego powodu należy wykonać obejście grawitacyjne, najlepiej na zaworze różnicowym, który w przypadku braku prądu automatycznie odprowadzi nadmiar ciepłej wody z kotła. Ze względu na specyfikę pracy kotła c. na paliwo stałe wymagany jest nadzór nad urządzeniem w postaci codziennej kontroli parametrów pracy. W sytuacji braku prądu wymagany jest stały nadzór nad kotłem. OPIS KOTŁA KOMFORT EKO Kotły KOMFORT EKO wykonane są w postaci prostopadłościanu o podwójnych ścianach wzmocnionych zespórkami, zamkniętego z zewnątrz płaszczem wodnym. Również górna część komory paleniskowej zamknięta jest płaszczem wodnym. Komora paleniskowa wyposażona jest w automatyczne palenisko retortowe. Nad paleniskiem retortowym umieszczone są naprzemienne przegrody wodne w postaci zwężających się występów z tylnej oraz przedniej ściany płaszcza wodnego. Nad przegrodami wodnymi umieszczona jest dodatkowa, pozioma przegroda wodna. Ilość przegród wodnych uzależniona jest od mocy cieplnej kotła. Kąty pochylenia płyt wymiennika /przegród wodnych/ są ściśle określone, a grubości zbliżone do grubości płaszcza wodnego. Paliwo do procesu spalania transportowane jest automatycznie z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa za pomocą podajnika ślimakowego. W żeliwnej retorcie następują wszystkie procesy prowadzące do spalenia podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. Nad palnikiem retortowym zawieszony jest żeliwny deflektor - płyta promiennikowa kierująca promieniowanie cieplne na żar celem dopalenia gazów palnych oraz rozprowadzająca równomiernie spaliny do wymiennika ciepła. Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka niezbędna jest do utrzymania zadanej przez użytkownika na elektronicznym regulatorze temperatury. Popiół powstały w końcowej fazie spalania przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika. Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła pod kątem 45, na który nasadzone jest kątowe przedłużenie czopucha. Dzięki takiemu rozwiązaniu można podłączyć czopuch do komina w dowolnej konfiguracji - z pionowym lub poziomym odprowadzeniem spalin. Przedłużenie wylotu spalin posiada zamontowaną przepustnicę spalin umożliwiającą regulację ich przepływu, np. w przypadku zbyt wysokiego ciągu kominowego, umożliwia jego przydławienie. Dla celów załadowczych, czyszczenia i konserwacji okresowej kocioł został wyposażony w zamykane i uszczelnione drzwi zasypowe oraz paleniskowo-popielnikowe. Dodatkowo w przedniej części kotła znajdują się drzwi wyczystne. Możliwa jest zmiana kierunku otwierania drzwi kotła prawo-lewo. Instrukcja przekładania drzwi na stronie 53., rysunek 29. Zbiornik paliwa jest wyposażony w luk zasypowy z uszczelnieniem i mechanizmem zamykającym. Zbiornik paliwa może być zamontowany z lewej lub prawej strony kotła. Instrukcja przekładania zbiornika na stronie 50. rysunek 25. W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej. Regulator elektroniczny ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle oraz temperatury spalin opuszczających czopuch i odpowiednio dostosowuje pracę podajnika paliwa oraz wentylatora. Jednocześnie regulator steruje pracą pompy c. o., c. w. u., dwóch pomp dodatkowych oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który powoduje odcięcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 95. Ponadto kocioł wyposażony jest w termometr z kapilarą służący do zastępczego odczytu temperatury wody wylotowej z kotła. Kotły KOMFORT EKO mają możliwość zamontowania dodatkowego sztabkowego rusztu żeliwnego, który pełni funkcję rusztu awaryjnego. Przed przystąpieniem do korzystania z ręcznej komory spalania ruszt żeliwny należy ułożyć na półkach usytuowanych powyżej paleniska retortowego na przedniej oraz tylnej ścianie komory paleniskowej. Ruszt awaryjny przeznaczony jest do krótkotrwałego spalania paliw stałych w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej korzystanie z automatycznego podajnika paliwa. Długotrwałe korzystanie z rusztu awaryjnego może doprowadzić do uszkodzenia podajnika lub rusztu. W przypadku palenia w kotle na ruszcie awaryjnym należy liczyć się z mniejszą mocą kotła (ok. 30% zależne od paliwa) wynikającą z ograniczonych gabarytów paleniska KOMFORT EKO DUO Kotły KOMFORT EKO DUO wykonane są w postaci prostopadłościanu o podwójnych ścianach wzmocnionych zespórkami, zamkniętego z zewnątrz płaszczem wodnym. Nad paleniskiem retortowym umieszczony jest stały ruszt wodny pełniący funkcję awaryjną w przypadku problemów z podajnikiem. Pokład rusztowin o przekroju kołowym umieszczony jest w płaszczyźnie lekko wznoszącej się ku tyłowi kotła. 30% zależne od paliwa) wynikającą z ograniczonych gabarytów paleniska. Nad pokładem rusztu wodnego umieszczone są przegrody wodne w postaci zwężających się występów z przedniej oraz tylnej ściany płaszcza wodnego. Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła, na który nasadzone jest przedłużenie czopucha. Zbiornik paliwa może być zamontowany 6

7 z lewej lub prawej strony kotła. Kotły KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO mogą być wyposasażone w regulator z algorytmem PID. Jest to wyposażenie dodatkowo płatne instalowane na życzenie Klienta. Szczegółowy opis budowy, pracy i eksploatacji regulatora elektronicznego oraz wentylatora znajduje się w dołączonych do niniejszej dokumentacji instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi regulatora i wentylatora. W celu zapewnienia prawidłowej pracy kotła, minimalny odbiór ciepła powinien wynosić 30% mocy znamionowej. Kotły dostarczane są w stanie zmontowanym na palecie w opakowaniu foliowym. W zakres dostawy mogą wchodzić dodatkowe elementy i podzespoły, zgodnie z zamówieniem użytkownika. Elementy stanowiące standardowe oraz dodatkowe wyposażenie kotła wyszczególnione są w tabeli 1. Tabela1. Wyposażenie kotła Standardowe wyposażenie kotła Instrukcja obsługi kotła Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna regulatora elektronicznego Karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego Regulator elektroniczny - konsola K1* Wentylator nadmuchowy* Układ podawania paliwa z palnikiem Zasobnik na paliwo Termometr analogowy Deflektor Narzędzia do obsługi kotła Stopka do poziomowania kotła* Przedłużenie czopucha z przepustnicą Klapa uchylna regulująca dopływ powietrza Osłona palnika retortowego Ruszt pionowy Ruszt żeliwny /tylko Komfort Eko/ Czujnik otwarcia pokrywy zasobnika Sterownik zaworu mieszającego /w regulatorze K1/ Dodatkowe wyposażenie kotła** System gaszenia STRAŻAK I System gaszenia STRAŻAK II Regulator pokojowy SPK LUX Sterownik zaworu mieszającego MZ z czujnikiem pogodowym Moduł GSM Moduł INTERNET Regulator elektroniczny z algorytmem PID j. m. szt. kpl. 1 1 szt. 4 szt. 1 szt. 1 kpl. 1 j. ilość szt. *instalacja we własnym zakresie wg instrukcji montażu na stronach **wyposażenie opcjonalne, dodatkowo płatne. ilość Korzystanie z innych części niż zalecane przez P. DEFRO powoduje UTRATĘ GWARANCJI!!! 5. Bezproblemowa eksploatacja kotła z podajnikiem ślimakowym zależy od zastosowania odpowiedniego paliwa. Paliwo dla kotłów centralnego ogrzewania typu KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO stanowi węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny 31-2 płukany o następujących parametrach: granulacja 5-25mm r wartość opałowa Q i 28%-40% r wilgotność W <15% temperatura mięknienia popiołu t A >1220 C zawartość miału(granulacja ziarna poniżej 4 mm) <5% r zawartość popiołu A <7% liczba Rogi RI <5 /max. 10/ niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania) Przy wyborze paliwa należy zwrócić szczególną uwagę na paliwo pochodzące z niepewnych źródeł, na ewentualną zawartość w paliwie zanieczyszczeń mechanicznych w postaci kamieni lub innych wtrąceń niepalnych pogarszających jakość spalania oraz awaryjność podajnika. Właściwy dobór typu i gatunku węgla zapewnia: bezawaryjną pracę kotła, oszczędność paliwa w porównaniu z gorszymi gatunkami, ograniczenie emisji szkodliwych związków chemicznych. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów z tworzyw sztucznych do rozpalania i palenia na ruszcie paleniska nadmuchowego! W przypadku palenia w kotle na ruszcie awaryjnym zaleca się stosować węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech. Na ruszcie dodatkowym można również spalać z dobrym skutkiem paliwa długopłomieniowe takie jak: drewno w różnych postaciach tj. zrzynki, zrębki, wióry itp. Kategorycznie zabrania się spalać na ruszcie wodnym: mokrego drewna, płyt wiórowych lub materiałów płytowych powlekanych i niepowleka-nych, papieru, kartonaży i starych ubrań, tworzyw sztucznych i piankowych, drewna zabezpieczonego środkiem ochronnym do drewna, wszystkich innych materiałów stałych lub płynnych poza zalecanym paliwem, cieczy palnych. W przypadku spalania na ruszcie dodatkowym należy stosować wyłącznie suche drewno o wilgotności poniżej 20% /sezonowane dwa lata pod przykryciem/. Palenie mokrym drewnem, które charakteryzuje niska wartość opałowa, obniża sprawność, powoduje szybsze osadzanie się sadzy i niekorzystnie wpływa na żywotność kotła. Zasobnik opału powinien być zasypywany paliwem wolnym od wody, nie zawierającym nadmiernych ilości drobnych frakcji lub ciał obcych. Zasobnik opału powinien być zawsze szczelnie zamknięty. Minimalny poziom zapełnienia zasobnika opału wynosi 25% jego objętości. Kocioł typu KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO nie jest piecem do spalania odpadków i nie mogą być w nim spalane zabronione paliwa. DEFRO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub nieprawidłowe spalanie powstałe wskutek użytkowania niewłaściwego paliwa. Należy zapoznać się z dodatkowymi uwagami dotyczącymi stosowanego paliwa, podanymi w pkt niniejszej instrukcji. Należy okresowo kontrolować stan uszczelki pokrywy zasobnika paliwa. Po zamknięciu zasobnika, uszczelka powinna ściśle przylegać do powierzchni. Niedopuszczalne są prześwity oraz szczeliny między pokrywą a zasobnikiem paliwa. 7

8 6. DANE TECHNICZNE KOMFORT EKO. I A* B* C K* E* D* J* H L F G Rysunek 1. * W przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar A, B, D, E, J, K zwiększa się od min. 38 do max. 50 mm Tabela 2. typ/wymiar A* B* C D* E* F G H I J* K* L Ø159 Ø159 Ø159 Ø178 Ø178 Ø rys. 3 poz. 6 G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ rys. 7 G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ rys. 8 G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji kotła związanych z jego stałą modernizacją i udoskonalaniem. W tabeli poniżej podano wymiary otworu zasypowego oraz zastępczej komory spalania. A szerokość B głębokość C wysokość D szer. x wys. typ/wymiar x x x x x x288 A C B D Rysunek 2. 8

9 Rysunek 3. 1-korpus stalowy z izolacją termiczną; 2-drzwi wyczystne; 3-drzwi zasypowe; 4-drzwi paleniskowo-popielnikowe; 5-klapy uchylna miarkownika ciągu; 6-króciec zasilający; 7-króciec powrotny; 8-króciec spustowy; 9-czopuch; 10-regulator elektroniczny; 11-wyłącznik główny; 12-bezpiecznik (wymiana bezpiecznika po odkręceniu tylnej pokrywy regulatora); 13-termometr analogowy; 14-wentylator; 15-otwór rewizyjny podajnika paliwa; 16-podajnik paliwa; 17-motoreduktor, 18-zasobnik paliwa; 19-uchwyt do przenoszenia zasobnika paliwa; 20-otwór rewizyjny zasobnika paliwa; 21-króciec montażowy zaworu BVTS systemu STRAŻAK I*; 22-króciec montażowy zaworu BVTS systemu STRAŻAK II*; 23-tulejka montażowa czujnika temperatury podajnika; 24-listwa przyłączeniowa I przewodów sterownika; 25-listwa przyłączeniowa II przewodów sterownika; 26-kątowa przedłużka czopucha; 27-stopki do poziomowania kotłów. 9

10 Tabela 4. Wyszczególnienie / typ kotła J. m Moc nominalna Moc minimalna kw kw 12 3, 6 15 4, 5 20 6, 0 25 7, 5 30 9,, 5 Zakres mocy Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2002 kw 3,,,,,, Emisja CO w produktach spalania wg PN-EN < 1% Powierzchnia grzewcza Ciepło przekazywane do otoczenia Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń* Paliwo podstawowe Pojemność zbiornika paliwa** Objętość paleniska awaryjnego Zużycie paliwa*** Optymalna sprawność cieplna Max. dopuszczalne ciśnienie robocze Wymagany ciąg spalin Temperatura spalin dla mocy nominalnej Strumień masy spalin dla mocy nominalnej Temperatura wody na zasilaniu min. /max. Temperatura wody na powrocie min. Zakres regulacji temperatury Masa kotła Pojemność wodna kotła Opory przepływu wody przez kocioł dla mocy znamionowej Wymiary komina Minimalna wysokość komina Zasilanie Maksymalny pobór mocy Szerokość Głębokość /czopuch poziomo/ Wysokość /czopuch pionowo/**** Wymiary otworu załadowczego Średnica króćca zasilania i powrotu Średnica króćca spustowego Średnica czopucha Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia ΔT=10K ΔT=20K 2 m kw 2 m 1, 6 0, 40 do 120 1, 8 0, 48 do 150 2, 1 0, 50 do 200 2, 5 0, 60 do 250 2, 9 0, 63 do 300 3, 3 0, 78 do 350 węgiel kamienny typ 31-2 sortymentu eko-groszek kg 3 dm kg/h% bar Pa C g/s C C C kg l mbar mbar cm x cm Ø mm m V/Hz W mm mm mm mm mm C ~114 ~114 ~194 ~194 ~266 ~266 ~15 ~21 ~29 ~36 ~44 ~50 1, 7 2, 2 2, 9 3, 6 4, 3 5, 1 ~85, 9-87, 5 1,, 3 9, 1 12, 2 15, 2 18, 2 21, 3 65/, 0 13, 0 14, 0 15, 0 16, 0 17, 0 10, 0 11, 0 12, 0 13, 0 14, 0 15, 0 14x14 14x14 15x15 15x15 16x16 17x ~230V/50Hz x x x x x x288 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ *Maksymalna powierzchnia ogrzewana została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q = 100 W/m². 3 **Dla gęstości nasypowej paliwa 0, 8kg/dm ***Zużycie paliwa dla węgla kamiennego sortymentu orzech o wartości opałowej ±300kJ/kg. ****Wysokość kotła można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki. Stopki posiadają zakres regulacji 38-50mm. UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji kotła związanych z jego stałą modernizacją i udoskonalaniem. 10

11 6. KOMFORT EKO DUO. A* D* K* E* B* C F G I H J Rysunek 4. W przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar A, B, D, E, K zwiększa się od min. 50 mm Tabela 5. typ/wymiar A* B* C D* E* F G H I J K Ø159 Ø159 Ø178 Ø178 Ø194 Ø UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji kotła związanych z jego stałą modernizacją i udoskonalaniem. rys. 6 poz. 8 G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ W tabeli poniżej podano wymiary otworu zasypowego oraz zastępczej komory spalania. typ/wymiar x x x x x x188 A C B D Rysunek 5. 11

12 Rysunek 6. 1-korpus stalowy z izolacją termiczną; 2-drzwi wyczystne; 3-drzwi zasypowe; 4-drzwi paleniskowo-popielnikowe; 5-klapy uchylna miarkownika ciągu; 6-króciec zasilający; 7-króciec powrotny; 8-króciec spustowy; 9-czopuch; 10-regulator elektroniczny; 11-wyłącznik główny; 12-bezpiecznik (wymiana bezpiecznika po odkręceniu tylnej pokrywy regulatora); 13-termometr analogowy; 14-wentylator; 15-otwór rewizyjny podajnika paliwa; 16-podajnik paliwa; 17-motoreduktor, 18-zasobnik paliwa; 19-uchwyt do przenoszenia zasobnika paliwa; 20-otwór rewizyjny zasobnika paliwa; 21-króciec montażowy zaworu BVTS systemu STRAŻAK I*; 22-króciec montażowy zaworu BVTS systemu STRAŻAK II*; 23-tulejka montażowa czujnika temperatury podajnika; 24-listwa I przyłączeniowa przewodów sterownika; 25-listwa II przyłączeniowa przewodów sterownika; 26-stopki do poziomowania kotłów. 12

13 Tabela 7. 12 Moc nominalna kw 12 Moc minimalna kw 3, 6 Zakres mocy kw 3, 6-12 Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2002 Emisja CO w produktach spalania wg PN-EN Powierzchnia grzewcza Ciepło przekazywane do otoczenia Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń* Paliwo podstawowe Pojemność zbiornika paliwa** Objętość paleniska awaryjnego Zużycie paliwa*** Optymalna sprawność cieplna Max. Zakres regulacji temperatury Masa kotła Pojemność wodna kotła Opory przepływu wody przez kocioł dla mocy znamionowej Wymiary komina Minimalna wysokość komina Zasilanie Maksymalny pobór mocy Szerokość Głębokość Wysokość**** Wymiary otworu załadowczego Średnica króćca zasilania i powrotu Średnica króćca spustowego Średnica czopucha Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia 7. ΔT=10K ΔT=20K 2 m kw 2 m 1, 6 0, 40 do 120 2, 0 0, 48 do 150 2, 4 0, 50 do 200 2, 6 0, 60 do 250 3, 1 0, 63 do 300 3, 6 0, 78 do 350 węgiel kamienny typ 31-2 sortymentu eko-groszek kg 3 dm kg/h% bar Pa C g/s C C C kg l mbar mbar cm x cm Ø mm m V/Hz W mm mm mm mm mm C ~114 ~114 ~194 ~194 ~266 ~266 ~22 ~27 ~34 ~41 ~52 ~87 2, 0 2, 3 3, 3 3, 9 4, 6 5, 4 ~86, 73-88, 73 1,, 8-226, 0 10, 3 9, 9 16, 2 16, 8 17, 7 23, 0 65/, 7 3, 6 5, 2 5, 5 6, 4 7, 1 0, 4 0, 8 1, 3 1, 4 1, 6 1, 8 14x14 14x14 15x15 15x15 16x16 17x ~230V/50Hz Kotły KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO posiadają zabezpieczenia, które zmniejszają ryzyko stanu zagrożenia, ale nie zwalniają z obowiązku nadzoru nad kotłem. Do podstawowych zabezpieczeń kotła należą: czujnik temperatury na osłonie podajnika ślimakowego - w przypadku cofnięcia płomienia /żaru/ do podajnika, regulator elektroniczny kotła przełącza podajnik paliwa w tryb pracy ciągłej na okres 10 minut, co powoduje usunięcie żaru poza podajnik. Zabezpieczenie działa w przypadku, gdy kocioł jest zasilany energią elektryczną. zabezpieczenie termiczne kotła - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 85 C czujnik bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotła odłącza wentylator i podajnik. Zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotła bądź uszkodzenia regulatora elektronicznego. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartości, czujnik odblokuje się samoczynnie i alarm wyłączy się. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, palnik, wentylator oraz podajnik paliwa zostaną odłączone. zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe podajnika paliwa - motoreduktor posiada wbudowany czujnik halla, który przekazuje informację do regulatora elektronicznego o aktualnej pracy podajnika tj. jego obrotach i kierunku. W przypadku zablokowania ślimaka sterownik automatycznie zmienia kieunek obrotów (ślimak cofa się) na kilka sekund, po czym ponownie następuje próba pokonania przeszkody. Jeśli proces nie powiedzie się następują jeszcze dwie kolejne próby, przy czym przy każdej próbie motoreduktor cofa ślimak 2 razy dłużej. Po kolejnych trzech nieudanych próbach zostaje wyświetlany komunikat na sterowniku o zablokowaniu ślimaka i należy mechanicznie usunąć blokadę podajnika czujnik otwarcia pokrywy zasobnika paliwa - w znacznym stopniu ogranicza możliwość cofnięcia płomienia do układu podawania paliwa oraz, 5 6, 0 7, 5 9, 0 10, 5 4, 5-15 6, 0-20 7, 5-25 9,, < 1% x x x x x x188 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ *Maksymalna powierzchnia ogrzewana została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q = 100 W/m². utworzenia tzw. drugiego komina. W przypadku otwarcia lub pozostawienia nieszczelnie zamkniętej pokrywy zasobnika w trakcie pracy kotła, czujnik przekazuje sygnał do regulatora elektronicznego, który rozłącza podajnik paliwa oraz wentylator, jednocześnie uruchamiając sygnał akustyczny. czujnik temperatury STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 95 C na kotle, zastosowany ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB w układzie elektrycznym regulatora elektronicznego odłączy zasilanie wentylatora i podajnika. Zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji w przypadku przegrzania kotła bądź jego uszkodzenia. W celu ponownego włączenia urządzenia, należy zresetować regulator elektroniczny. Zaleca się również zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń - systemów gaszenia STRAŻAK I oraz STRAŻAK II zasilanego z sieci wodociągowej, działających niezależnie od energii elektrycznej. Dodatkowe systemy gaszenia zmniejszają ryzyko cofnięcia płomienia do podajnika paliwa. system automatycznego wodnego gaszenia STRAŻAK I - zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia do rury podajnika paliwa. Zabezpieczenie jest realizowane niezależnie od zasilania energią elektryczną w oparciu o zawór termostatyczny. W przypadku niebezpiecznego wzrostu temperatury /powyżej 95 C/ w układzie podawania paliwa następuje otwarcie zaworu, a woda ze zbiornika umieszczonego obok kotła grawitacyjnie spływa do podajnika paliwa, gasząc zarzewie ognia. system automatycznego wodnego gaszenia STRAŻAK II - działa na tej samej zasadzie co STRAŻAK I, z tym, że zasilanie w wodę odbywa się z sieci wodociągowej. Systemy STRAŻAK I oraz STRAŻAK II należą do wyposażenia dodatkowego, płatnego wg obowiązującego cennika. Instrukcja montażu na stronach

14 8. TRANSPORT ORAZ MONTAŻ KOTŁA TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Zaleca się aby w takim stanie opakowania kocioł przetransportować jak najbliżej miejsca docelowego montażu, co zminimalizuje możliwość uszkodzenia obudowy kotła. Wszystkie pozostałości opakowania należy usunąć tak, aby nie powodowały zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Osprzęt, wyposażenie, instrukcje i karty gwarancyjne są umieszczone w komorze paleniskowej lub w zasobniku paliwa, zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Również wentylator nadmuchowy jest odłączony na czas transportu. Montażu elementów elektrycznych dokonuje uprawniony elektryk. Pozostałe podzespoły montuje użytkownik wg załączonych instrukcji. Do podnoszenia i opuszczania kotła należy używać odpowiednich podnośników. Przed przewożeniem kotła powinno się zabezpieczyć go przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu za pomocą pasów, klinów lub kloców drewnianych. Kotły należy transportować w pozycji pionowej! Kotły należy przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych. Przed instalacją należy sprawdzić kompletność dostawy i jej stan techniczny. Instrukcję montażu załączonych elementów umieszczono na stronach WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOTŁOWNI. Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa zależą od wymagań obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia. W Polsce warunki te reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znowelizowane rozporządzenie obowiązuje od dnia 8 lipca 2009 r. /dz. Nr 56/2009 poz. 461/ i przywołuje zapisy normy PN-B/02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Zgodnie z tymi przepisami pomieszczenie, w którym zamontowano kocioł nie może być przeznaczone na pobyt czasowy, ani stały dla ludzi. Musi to być oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokości nie mniejszej niż 2, 2m w nowych budynkach. W przypadku budynków istniejących dopuszczalna wysokość to minimum 1, 9m. Kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Paliwo powinno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł, jednak nie bliżej niż 400 mm od kotł a. Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku podłogi z materiałów palnych, powinna być ona obita blachą stalową grubości co najmniej 0, 7 mm, na odległość minimum 0, 5 m od krawędzi kotła. Wentylacja nawiewna kotłowni na paliwa stałe o zainstalowanej mocy cieplnej do 25 kw powinna być zrealizowana jako otwór niezamykalny o po- 2 wierzchni co najmniej 200cm. W przypadku wentylacji wywiewnej - pomieszczenie kotła do 25 kw powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż cm. Kotłownia o mocy powyżej 25 kw do 2000 kw powinna mieć kanał nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niż cm. Otwór wylotowy z kanału nawiewnego powinien znajdować się nie wyżej niż 1, 0 m od poziomu podłogi kotłowni. Kotłownia powinna posiadać także kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 25% powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kotłowni, wyprowadzonym ponad dach i umieszczonym, jeżeli to jest możliwe, obok komina. Przekrój poprzeczny tego kanału nie powinien być mniejszy niż cm. Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową. Zabrania się stosowania w pomieszczeniu kotłowni mechanicznej wentylacji wyciągowej. Kotłownia powinna mieć zapewnione oświetlenie dzienne oraz sztuczne. Należy zapewnić dopływ wystarczającej ilości świeżego powietrza do kotłowni. Brak wystarczającego dopływu świeżego powietrza zagraża tzw. niepełnym spalaniem i powstawaniem tlenku węgla USTAWIENIE KOTŁA W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI. Kotły typu KOMFORT EKO / KOMFORT EKO DUO nie wymagają specjalnych fundamentów, należy jednak pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu kotła. Poziomowanie kotła ułatwiają regulowane stopki. Montaż stopek pokazuje rys. strona 47. Zaleca się ustawienie kotła na betonowym podeście o wysokości 20 mm. W przypadku umieszczenia kotła w piwnicy zaleca się postawić go na podmurówce o wysokości minimum 50 mm. Dopuszczone jest bezpośrednie ustawienie kotła na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrożenia napływu wód gruntowych. Przy ustawianiu kotła należy brać pod uwagę wytrzymałość podłoża, jak również warunki ochrony ppoż. : podczas instalacji i eksploatacji kotła należy utrzymywać bezpieczną odległość 200 mm od materiałów łatwopalnych, dla materiałów łatwopalnych o stopniu łatwopalności C 3, które szybko i łatwo się palą nawet po usunięciu źródła zapalenia, odległość ta wzrasta dwukrotnie, tzn. do 400 mm, jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczną odległość również należy podwoić. Stopień palności mas budowlanych i produktów A-niepalące się B-trudno palące się C1-trudno palące się C2-średnio palące się C3-łatwo palące się Absolutnie niedopuszczalne jest narażanie kotłów na przebywanie w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzając w bardzo krótkim czasie do zupełnego zniszczenia kotła. Ustawienie kotła powinno uwzględniać możliwość swobodnego dokonywania czyszczenia oraz bezpośredniego dostępu z każdej strony. Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany nie powinna być mniejsza niż 2 m, a boków kotła od ścian nie mniejsza niż 0, 5 m. Przykładowe ustawienie kotła pokazano na rys mm 500mm 2000mm Rysunek 7. Masy budowlane i produkty piaskowiec, beton, cegły, tynk przeciwpożarowy, zaprawa murarska, płytki ceramiczne, granit deski drewniano-cementowe, włókno szklane, izolacja mineralna bukowe drzewo, dębowe drzewo, sklejki sosnowe, modrzewiowe i świerkowe drzewo, korek, deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia podłóg sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, PCV 500mm 14

Albania, Algieria, Andora, Angola, Anguilla, Antigua i Barbuda, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Belgia, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Brunei, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Burkina Faso, Burundi, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czad, Czarnogóra, Czechy, Dania, Demokratyczna Republika Konga, Dominikana, Dżibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Estonia, Eswatini, Etiopia, Fidżi, Filipiny, Finlandia, Francja, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grecja, Grenada, Grenlandia, Gruzja, Gujana, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Haiti, Hiszpania, Holandia, Honduras, Hongkong, Indie, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kajmany, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kiribati, Kolumbia, Kongo, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia Północna, Madagaskar, Makau, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Malta, Maroko, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Monako, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Mołdawia, Namibia, Nauru, Nepal, Niemcy, Niger, Nikaragua, Niue, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Republika Zielonego Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Rumunia, Rwanda, Sahara Zachodnia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Pierre i Miquelon, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa Zachodnie, San Marino, Senegal, Serbia, Seszele, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Surinam, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Tanzania, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Turks i Caicos, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Wallis i Futuna, Watykan, Wielka Brytania, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Salomona, Węgry, Włochy, Zambia, Zimbabwe, Łotwa, Święta Helena

Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi Frigidaire 79071190100

Bezpośredni link do pobrania Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi Frigidaire 79071190100

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi Frigidaire 79071190100