Opcja Podręcznik Haier Hd800tx

Opcja Podręcznik Haier HD800TX to jedna z najnowszych opcji marki Haier, która oferuje szeroką gamę funkcji i możliwości. Model ten posiada duży, 8-calowy ekran dotykowy, który umożliwia wygodne i szybkie wykonywanie wszelkich zadań. Ponadto, ten model zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji i opcji przez intuicyjny interfejs użytkownika. Model posiada wbudowany modem Wi-Fi i Bluetooth, dzięki czemu można łatwo połączyć się z siecią bezprzewodową lub innymi urządzeniami. Posiada również port USB, dzięki czemu można łatwo podłączyć do niego różnego rodzaju urządzenia. Dodatkowo, HD800TX jest wyposażony w wiele przydatnych aplikacji, takich jak kalendarz, kalkulator i przeglądarka internetowa. Wszystko to sprawia, że Opcja Podręcznik Haier HD800TX jest doskonałym wyborem dla osób szukających wysokiej jakości urządzenia z wysoką funkcjonalnością.

Ostatnia aktualizacja: Opcja Podręcznik Haier Hd800tx

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HAIER C2FE636CFJ. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HAIER C2FE636CFJ będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HAIER C2FE636CFJ


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HAIER C2FE636CFJ

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] · Jako czynnik chlodzàcy sà wykorzystywane chlodziwa R600a lub R134a. Sprawdê tabliczk kompresora ztylu urzàdzenia i tabliczk znamionowà we wntrzu lodówki, aby sprawdzi, która substancja jest u×yta w Pastwa lodówce. · W lodówce mogà by u×ywane wylàcznie kostkarki wyprodukowane przez Samsung Electronics.ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEþE¡Oznacza zagro×enie wystàpienia ci×kiego uszkodzenia ciala lub OSTRZEþENIE nawet Êmierci u×ytkownikaZNACZENIE INNYCH SYMBOLIZnak zakazu. Oznacza koniecznoÊ postpowania zgodnie z instrukcjà.UWAGAOznacza zagro×enie urazu ciala lub uszkodzenia sprztu.Oznacza koniecznoÊ odlàczenia przewodu zasilajàcego od gniazda zasilania. [... ] Szuflada plastikowa · Mo×e by u×ywana do przechowywania misa i suchej ×ywnoÊci. þywnoÊ powinna by szczelnie opakowana w foli lub inne odpowiednie do tego materialy czy pojemniki. Pojemnik na lód (opcja)Nie wkladaj palców, ràk i innych przedmiotów do pojemnika na lód lub zbiornika kostkarki, mo×e to spowodowa zranienie lub uszkodzenie.OSTRZEþENIE12PRZEWODNIK PRZECHOWYWANIA þYWNOÂCIPRZECHOWYWANIE þYWNOÂCI W CHLODZIARCEPólka z hartowanego szkla · Mo×e by u×ywana do przechowywania wszystkich rodzajów ×ywnoÊci. · Okràgle znaki na powierzchni szklanej sà zjawiskiem normalnym. Skladana pólka (opcja) · Je×eli potrzebujesz wy×szej przestrzeni do przechowywania wysokich przedmiotów. UnieÊ nieco przód pólki i zló× do polowy glbokoÊci. Mo×na u×ywa takiego ustawienia pólki do przechowywania wysokich produktów. Szuflada CoolSelectZoneTM (opcja) · Pomaga zachowywa smak ×ywnoÊci i przedlu×y jej Êwie×oÊ. U×ywana do przechowywania sera, misa, drobiu, ryb i innej ×ywnoÊci do szybkiego spo×ycia. Szuflada na owoce i warzywa (Górna i Dolna) · U×ywana do przechowywania owoców i warzyw. Zaprojektowana do optymalizacji wilgotnoÊci pomaga zachowa Êwie×oÊ przechowywanych warzyw i owoców.Kieszenie drzwiowe · Mogà by u×ywane do przechowywania malych opakowa, jak mleko i jogurt.. · Przybli×one czasy rozmra×ania misa i ryb znajdujà si w tabeli poni×ej. (W oparciu o kawalki gruboÊci 2, 5 cm) Czas rozmra×ania Waga 4 godziny 400 g 6 godzin 600 g 10 godzin 800 g 12 godzin 1000gW zale×noÊci od wielkoÊci i gruboÊci kawalka misa i ryby, czasy rozmra×ania mogà si ró×ni midzy sobà. Powy×sze wagi przedstawiajà calkowità wag ×ywoÊci w szufladzie CoolSelectZoneTM. Calkowity czas rozmra×ania 400 g wolowiny i 600 g mro×onego kurczaka wyniesie 10 godzin.· Po u×yciu funkcji rozmra×ania Thaw nale×y wyjà rozmro×onà ×ywnoÊ z szuflady CoolSelectZoneTM.OSTRZEþENIE 15INSTRUKCJE OBSLUGIPrzycisk funkcji rozmra×ania,, Thaw"DEMONTAþ AKCESORIÓW ZAMRAþARKIPólka z hartowanego szkla· Pociàgnij za pólk do oporu.Nastpnie podnieÊ i wyjmij.Pojemnik do przechowywania lodu (opcja)pociàgajàc go do siebie. (tylko model podstawowy)· Wyjmij pojemnik do przechowywania loduPokrywa przednich nó×ekKiesze drzwiowa· Wyjmij kiesze obiemaSzuflady· Po otworzeniu drzwi zamra×arki irkami pociàgajàc jà do góry.chlodziarki usu pokryw po odkrceniu 3 wkrtów. · W czasie monta×u ustaw pokryw na miejscu i przykr wkrtami. Pokryw nó×ek przednich zdejmuj tylko w razie koniecznoÊci.· Wyjmij je pociàgajàc i lekkopodnoszàc.IKostkarka twistowa i pojemnik na lód· Wyjmij pojemnik na lódpociàgajàc go do siebie. Nastpnie wyjmij kostkark twistowà (tylko model podstawowy).Nie u×ywaj nadmiernej sily podczas demonta×u, mo×e to UWAGA spowodowa uszkodzenia.·DEMONTAþ AKCESORIÓW CHLODZIARKIPólka ze szkla hartowanego· Wyciàgnij pólk do oporu. Nastpnie podnieÊ i wyjmij.Szuflada do przechowywania owoców i warzyw z pokrywà· Wyjmij trzymajàc za uchwyt i pociàgajàc przedzial do siebie i delikatnie unoszàc. · Wyjmij pokryw pociàgajàc jà do siebie.Kieszenie drzwiowe· Zlap kiesze obiema rkami i wyjmij podnoszàc do góry.BAREK NA NAPOJE (BEVERAGE STATIONTM)(opcja)Aby uzyska dostp do dodatkowego przedzialu chlodzàcego. barku, zlap za uchwyt drzwiczek barku i pociàgnij w dól. ] · Czy temperatura na przednim panelu sterowania jest odpowiednio ustawiona? · Czy na lodówk pada Êwiatlo sloneczne, lub czy znajdujà si obok êródla ciepla? · Czy tylna Êcianka lodówki nie znajduje si za blisko Êciany? þywnoÊ w lodówce jest zamro×ona · Czy temperatura na przednim panelu sterowania jest odpowiednio ustawiona? [... ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HAIER C2FE636CFJ

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HAIER C2FE636CFJ.

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Opcja Podręcznik Haier Hd800tx

Bezpośredni link do pobrania Opcja Podręcznik Haier Hd800tx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opcja Podręcznik Haier Hd800tx