Ograniczona gwarancja 3d Tender Fast Line 240

Ograniczona gwarancja 3d Tender Fast Line 240 zapewnia wysok jako i trwaowo produktu. Gwarancja obejmuje cztery lata i zakada, e produkt zostanie uywany zgodnie z instrukcj obsugi i instrukcj bezpieczestwa. Produkty objte gwarancj objte s dalszymi warunkami, w tym przewidzianymi do okrelonego uytku, zgodnie z ograniczonymi zasadami uytkowania i eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje czci, ktrym naley przypisa niedostateczn jako lub niewaciwe uytkowanie. Gwarancja nie obejmuje uszkodze lub zuycia, ktre mogyby wynikn z niewaciwego montau lub naprawy. Gwarancja nie obejmuje uszkodze mechanicznych lub wizualnych spowodowanych uszkodzeniami transportowymi. Gwarancja nie obejmuje uszkodze, ktre powstay podczas eksploatacji lub uytkowania produktu w sposb niezgodny z instrukcjami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja 3d Tender Fast Line 240

Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa

Firma Suunto zapewnia, że w okresie objętym gwarancją firma Suunto lub autoryzowane centrum serwisowe Suunto (dalej „centrum serwisowe”), według własnego uznania, bezpłatnie usunie wady materiałowe lub wady wykonania poprzez: a) naprawę, b) wymianę lub c) zwrot kosztów zakupu, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji Międzynarodowej. Niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa jest ważna i obowiązuje niezależnie od kraju zakupu. Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie wpływa na prawa użytkownika przyznane na mocy przepisów krajowych stosowanych do sprzedaży towarów konsumenckich.

Okres gwarancji

Okres Ograniczonej Gwarancji Międzynarodowej rozpoczyna się w dniu zakupu produktu w punkcie sprzedaży detalicznej.

Okres gwarancji wynosi dwa (2) lata w przypadku zegarków, smartwatchy, komputerów nurkowych, czujników tętna, czujników nurkowych, mechanicznych instrumentów nurkowych i mechanicznych instrumentów precyzyjnych, chyba że określono inaczej.

Okres gwarancji wynosi jeden (1) rok w przypadku akcesoriów, w tym między innymi pasów napiersiowych, pasków do zegarków, ładowarek, kabli, akumulatorów, bransoletek i węży firmy Suunto.

Okres gwarancji wynosi pięć (5) lat w odniesieniu do awarii związanych z czujnikiem pomiaru głębokości (ciśnienia) w komputerach nurkowych Suunto.

Wykluczenia i ograniczenia gwarancyjne

Niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie obejmuje:

  1. normalnego zużycia, takiego jak zadrapania, otarcia lub zmiana koloru i/lub materiału pasków niemetalowych, b) wad zaistniałych wskutek niewłaściwej obsługi lub c) usterek lub uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub z zaleceniami, niewłaściwej pielęgnacji, zaniedbań i wypadków, takich jak upuszczenia lub przygniecenia;
 1. materiałów drukowanych i opakowaniowych;
 2. wad ani domniemanych wad wynikających z użycia produktu lub połączenia go z dowolnym produktem, dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i/lub usługą, których ani producentem, ani dostawcą nie jest firma Suunto;
 3. baterii jednorazowych.

Firma Suunto nie gwarantuje, że produkt będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie ani że będzie współpracować ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem stron trzecich.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie ma zastosowania w przypadku gdy Produkt lub akcesoria:

 1. były użytkowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 2. były naprawiane z użyciem nieoryginalnych części zamiennych bądź modyfikowane lub naprawiane przez podmiot inny niż autoryzowane centrum serwisowe;
 3. numer seryjny został w jakikolwiek sposób usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny — decyzję w tej kwestii podejmuje firma Suunto; lub
 4. zostały wystawione na działanie substancji chemicznych, w tym np. kremu do opalania lub środków odstraszających owady.

Dostęp do serwisu gwarancyjnego firmy Suunto

Dostęp do serwisu gwarancyjnego Suunto wymaga przedstawienia dowodu zakupu. Należy również zarejestrować swój produkt online pod adresem www. com/register w celu korzystania z usług gwarancyjnych na całym świecie. Informacje na temat korzystania z usług gwarancyjnych znajdują się na stronie www. com/warranty. Można je też uzyskać w lokalnym autoryzowanym punkcie sprzedaży lub telefonicznie w centrum kontaktowym firmy Suunto.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym, dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie, niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa jest jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi oraz zastępuje wszelkie inne określone bądź dorozumiane gwarancje. Firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, zdarzeniowe, moralne ani wynikowe, w tym między innymi za stratę przewidywanych korzyści, utratę danych, utratę możliwości użytkowania, utratę kapitału, koszty wszelkiego zastępczego sprzętu lub urządzeń, roszczenia stron trzecich, a także szkody majątkowe, wynikające z nabycia lub korzystania z produktu, bądź powstałe wskutek naruszenia warunków gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania, odpowiedzialności deliktowej lub jakichkolwiek innych przepisów prawa albo im równoważnych, nawet jeśli firma Suunto była świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. Firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług w ramach gwarancji.

Ograniczona gwarancja na nowy samochód

Twój samochód jest objęty ograniczoną gwarancją na nowy samochód, która zawiera ograniczoną gwarancję na podstawowy samochód, ograniczoną gwarancję na system bezpieczeństwa SRS oraz ograniczoną gwarancję na baterię i jednostkę napędową.

Ograniczona gwarancja na podstawowy samochód

Twój samochód podlega ograniczonej gwarancji na podstawowy samochód, która obowiązuje przez 4 lata lub 80 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Ograniczona gwarancja na system bezpieczeństwa SRS

Pojazd podlega ograniczonej gwarancji na system bezpieczeństwa SRS, która obowiązuje przez 5 lat lub 100 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Ograniczona gwarancja na akumulator i jednostkę napędową

Bateria i jednostka napędowa pojazdu podlegają gwarancji przez:

8 lat lub 240 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy zachowaniu min. 70% pojemności baterii przez cały okres gwarancji.Model 3 Rear-Wheel Drive
Model Y Rear-Wheel Drive8 lat lub 160 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy zachowaniu min. 70% pojemności baterii przez cały okres gwarancji.Model 3 Long Range
Model 3 Performance
Model Y Long Range
Model Y Performance8 lat lub 192 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy zachowaniu min. 70% pojemności baterii przez cały okres gwarancji.
Model S
Model X

Gwarancje obejmują naprawy i wymiany niezbędne do usunięcia wad materiałowych i wad wykonania, które ujawnią się podczas normalnego użytkowania, i dotyczą wszelkich części wyprodukowanych lub dostarczonych przez Tesla.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Ograniczoną gwarancją na nowy samochód. Niniejsze podsumowanie dotyczy wyłącznie pojazdów zakupionych bezpośrednio od Tesli w dniu wymienionym w Ograniczonej gwarancji na nowy pojazd lub po tej dacie; wszelkie pojazdy Tesla zakupione przed tą datą podlegają odpowiedniej Ograniczonej gwarancji na nowy samochód, obowiązującej od daty zakupu takiego pojazdu bezpośrednio od Tesli. Odpowiednią Ograniczoną gwarancję na nowy samochód możesz znaleźć na swoim koncie Tesla.

Ograniczona Gwarancja na Używane Samochód

Ograniczona gwarancja na używany samochód zapewnia jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom używanych samochodów zakupionych bezpośrednio od firmy Tesla.

Używane samochody Tesla są objęte ograniczoną gwarancją na podstawowy samochód przez pozostały okres 4 lat lub przebieg 80 000 km jej obowiązywania. Po wygaśnięciu tej gwarancji dodatkową ochronę przez 1 rok lub 20 000 km zapewnia ograniczona gwarancja na używany samochód. Jeżeli ograniczona gwarancja na podstawowy samochód już wygasła, ograniczona gwarancja na używany samochód, obowiązująca od dnia jego dostarczenia, zapewni ochronę przez 1 rok lub 20 000 km.

Saldo ograniczonej gwarancji obejmującej oryginalną baterię i oryginalną jednostkę napędową dotyczy również pojazdów używanych.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z treścią Ograniczonej gwarancji na używany pojazd.

Ograniczona gwarancja na części, nadwozie i powłokę lakierniczą

Naprawy lub wymiany oryginalnych części Tesla nabytych bezpośrednio od firmy Tesla na drodze transakcji bezpośredniej lub przez Internet, jak również zakupionych w centrach Tesla Service oraz warsztatach Tesla Body Shop i zamontowanych przez nie, mogą być objęte ograniczoną gwarancją Tesla na części, nadwozie i powłokę lakierniczą.

Ograniczona gwarancja obejmuje naprawy i wymiany niezbędne do usunięcia jakichkolwiek „usterek”, w przypadku których Tesla stwierdzi, że wystąpiły podczas normalnego użytkowania.

„Usterka” oznacza całkowitą awarię lub utratę funkcjonalności konstrukcyjnej objętej gwarancją części wyprodukowanej lub dostarczonej przez firmę Tesla, która wynika z wad materiałowych lub wad wykonania i która ujawni się podczas normalnego użytkowania. „Usterka” nie oznacza stopniowej utraty wydajności spowodowanej normalnym zużyciem.

Ograniczona gwarancja Tesla na części, nadwozie i powłokę lakierniczą obowiązuje od dnia zakupu części przez okres 12 miesięcy lub do przejechania 20 000 km w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Pewne kategorie części mają własne okresy gwarancyjne:

 • Blacha: ograniczona gwarancja dożywotnia
 • Jednostka napędowa*: 4 lata lub 80 000 km w zależności od tego, co nastąpi pierwsze
 • Akumulator wysokonapięciowy pojazdu: 4 lata lub 80 000 km w zależności od tego, co nastąpi pierwsze
 • Złącza Wall Connectors: 4 lata
 • Ekran dotykowy i układ sterowania multimediami: 2 lata lub 40 000 przejechanych kilometrów w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

*Nie dotyczy pojazdu Tesla Roadster, w przypadku które gwarancja obowiązuje przez 2 lata lub 40 000 km w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Często Zadawane Pytania

Czy muszę zawieźć swój pojazd do centrum Tesla Service?

Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania, zdalna diagnostyka i wsparcie naszych techników Serwisu Mobilnego znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo wizyty w Centrum Serwisowym. Jeśli jednak Twój pojazd wymaga serwisu, na wizytę możesz się umówić za pomocą aplikacji Tesla. Jeśli zdecydujesz się zabrać pojazd do innego warsztatu w celu wykonania konserwacji lub naprawy, może to spowodować ograniczenie zakresu gwarancji w razie problemów.

Czy Ograniczona gwarancja na nowy pojazd zostanie przeniesiona na nowego właściciela, jeżeli sprzedam pojazd?

Tak. Ograniczona gwarancja na nowy pojazd zostanie przeniesiona na nowego właściciela wraz z dokonaniem przeniesienia własności pojazdu za pośrednictwem firmy Tesla.

Firma Logitech gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt sprzętowy firmy Logitech będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez czas określony na opakowaniu produktu i/lub podany w dokumentacji, licząc od daty zakupu (lub od daty dostawy, co może być wymagane w niektórych jurysdykcjach). Te informacje można również uzyskać, wybierając dany produkt w sekcji Pomoc techniczna online naszej witryny pod adresem support. com. Gwarancja ta jest udzielana tylko pierwotnemu nabywcy produktu i nie może zostać przeniesiona na inną osobę, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa, nie wykluczając przy tym innych uprawnień, w tym dłuższego czasu trwania gwarancji, które wynikają z lokalnie obowiązujących przepisów.

Pierwsze kroki

Jeśli uważasz, że konieczne jest zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego, rozpocznij od odwiedzenia witryny support. com z wieloma stronami wsparcia i często zadawanych pytań, które zapewniają cenną pomoc techniczną.

Jeśli nie znajdziesz rozwiązania w naszej witrynie internetowej, skontaktuj się ze sprzedawcą detalicznym, u którego dokonano zakupu. Usługi gwarancyjne zwykle są świadczone w punkcie sprzedaży detalicznej.

Jeśli punkt sprzedaży detalicznej nie może zapewnić obsługi roszczenia gwarancyjnego, należy odwiedzić sekcję Często zadawane pytania dotyczące obsługi gwarancyjnej, aby dowiedzieć się, jak można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej.

Uprawnienia posiadacza gwarancji

Całkowita odpowiedzialność firmy Logitech i wyłączne uprawnienia posiadacza gwarancji sprowadzają się do: (1) naprawy lub wymiany produktu, lub (2) zwrotu uiszczonej na jego zakup kwoty, pod warunkiem że produkt dostosowywany wraz z kopią rachunku lub faktury zostanie dostarczony do sklepu, w którym został nabyty, lub przesłany na adres wskazany przez firmę Logitech. Wybór opcji (1) lub (2) leży w gestii firmy Logitech. Posiadacz gwarancji może być przy tym obciążony kosztami manipulacyjnymi i kosztami przesyłki, chyba że zabrania tego obowiązujące prawo. Firma Logitech może według własnego uznania naprawić lub wymienić produkt, używając nowych, używanych lub zregenerowanych części. Wymieniony lub naprawiony sprzęt będzie objęty oryginalną gwarancją przez pozostały okres jej ważności lub przez trzydzieści (30) dni, przy czym obowiązuje termin późniejszy, albo przez dodatkowy okres, który może wynikać z lokalnie obowiązującego prawa.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania, jeśli uszkodzenie sprzętu lub problemy z jego działaniem wystąpią na skutek (1) wypadku, braku dbałości o sprzęt, niewłaściwego użytkowania, nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub demontażu; (2) wykonania niewłaściwych działań lub wadliwej konserwacji, lub użycia produktu niezgodnie z instrukcją jego obsługi, lub zasilania go prądem o niewłaściwym napięciu; (3) użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. baterie), które nie zostały dostarczone przez firmę Logitech, chyba że to ograniczenie jest sprzeczne z obowiązującym prawem; (4) utraty części, które zostały dostarczone z produktem sprzętowym firmy Logitech; (5) urządzeń, części lub akcesoriów marki innej niż Logitech, nawet jeśli zostały sprzedane wraz z produktem sprzętowym firmy Logitech; (6) usług firm innych niż Logitech, do których można uzyskać dostęp w produkcie sprzętowym firmy Logitech lub które można kontrolować przy jego użyciu; (7) normalnego zużycia.

Ta ograniczona gwarancja pod żadnym pozorem nie obejmuje wymiany lub zwrotu kosztów jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego lub własności osobistej niestanowiącej produktu firmy Logitech. Ta gwarancja nie obejmuje także produktów firmy Logitech używanych przez firmy do świadczenia użytkownikom końcowym płatnego dostępu do Internetu.

Ograniczenia odpowiedzialności

FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ DOCHODÓW, ZYSKÓW LUB DANYCH W WYNIKU BEZPOŚREDNIEGO LUB POŚREDNIEGO NARUSZENIA WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH WARUNKÓW GWARANCJI, NAWET JEŚLI FIRMA LOGITECH ZOSTANIE UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TEGO RODZAJU SZKÓD. Ponieważ niektóre prawodawstwa nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności za szkody specjalne, pośrednie, incydentalne lub następcze, powyższe oświadczenie może nie być wiążące w niektórych krajach.

Okres ważności gwarancji dorozumianych

JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, OKRES WAŻNOŚCI WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO WARTOŚCI RYNKOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW TEGO SPRZĘTU JEST TAKI SAM JAK OKRES WAŻNOŚCI UDZIELANEJ NA TEN PRODUKT WYRAŹNEJ GWARANCJI. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na ograniczanie okresu ważności gwarancji dorozumianych, w związku z tym powyższe ograniczenie może nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

Statutowe prawa konsumenta

Wszyscy konsumenci mają wszelkie prawa wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów ochrony konsumenta. Postanowienia ograniczonej gwarancji w żadnym stopniu nie umniejszają tych praw.

Nie udziela się żadnych innych gwarancji

Żaden sprzedawca, przedstawiciel ani pracownik firmy Logitech nie jest uprawniony do modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej gwarancji.

Okresy gwarancji

Należy pamiętać, że w Unii Europejskiej okresy gwarancji krótsze niż dwa lata ulegają wydłużeniu do dwóch lat.

Adres firmy Logitech

LLogitech Europe S. A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH – 1015 Lozanna

Ograniczona gwarancja 3d Tender Fast Line 240

Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja 3d Tender Fast Line 240

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja 3d Tender Fast Line 240