Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Asus Mx32vq Series

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla serii Asus MX32VQ są bardzo ważne, aby zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie. Przed rozpoczęciem użytkowania komputera z serii ASUS MX32VQ zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi i zaleceniami bezpieczeństwa. Zalecenia te obejmują: zawsze używać zasilacza wyłącznie w celu zasilania komputera, unikać wystawiania komputera na działanie wody lub wilgoci, unikać przechowywania komputera w wilgotnym lub zbyt ciepłym otoczeniu, regularnie wykonywać kopie zapasowe danych i programów, unikać używania nieautoryzowanych akcesoriów do komputera lub nieautoryzowanych części zamiennych, zawsze zachować szczególną ostrożność podczas przesyłania danych przez sieci bezprzewodowe i regularnie aktualizować oprogramowanie systemu.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Asus Mx32vq Series

Ostatnia aktualizacja: 2022/03/03

ASUS dokłada wszelkich starań, aby chronić swoich klientów. Zgodnie z tym zobowiązaniem chcielibyśmy przekazać informację o zwiększonej wykrywalności NIEOFICJALNYCH i NIEZATWIERDZONYCH witryn, platform, kanałów internetowych, adresów e-mail i narzędzi komunikacji natychmiastowej podszywających się pod naszą firmę. ASUS aktywnie podejmuje kroki w celu rozwiązania tego problemu na terytorium: Polski.

Aby mieć pewność odwiedzania oficjalnej witryny ASUS, należy skorzystać z jednego z poniższych odnośników:

https://www. com/pl/

https://rog. com/pl/

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta — za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem shop_pl@asus. com lub znaleźć nas pod adresem https://www. com/pl/support/.

Jesteśmy firmą zorientowaną na potrzeby użytkownika, dlatego nasi klienci są dla nas najważniejsi. Podczas korzystania z Internetu należy zachować czujność i ostrożność.

 • Należy regularnie instalować wszystkie poprawki systemowe (Windows Update, patche). Poprawki należy pobierać tylko i wyłącznie ze stron producenta.

 • Każdy komputer musi mieć zainstalowany program antywirusowy. Należy pamiętać o aktualizacji bazy wirusów. Programy bardzo często aktualizują bazy wirusów samodzielnie.

  Każdy system powinien mieć włączony Firewall (zaporę sieciową). W systemie Windows zapora jest domyślnie włączona. System ostrzega jeśli jest inaczej. Nie należy ignorować tego ostrzeżenia.

  Warto od czasu do czasu skanować komputer programem wyszukującym zagrożenia “spyware” – Spybot (http://www. org/).

  Nie należy klikać w linki i załączniki w mailach wyglądających na podejrzane lub będących SPAMEM.

  Nie należy podawać w żadnym wypadku haseł do poczty, systemu, programu drogą mailową lub przez formularz na stronie WWW. Centrum Informatyczne nigdy nie prosi o podanie takich danych drogą mailową lub poprzez formularz na stronie. Szczególnie należy uważać na podejrzane pliki. DOC,. PDF,. SCR,. PPT. Kliknięcie w taki załącznik/link może oznaczać zainfekowanie komputera.

  Jeśli na komputerze używamy komunikatora, nie należy akceptować przyjęcia plików od nieznajomych.

  Nie należy udostępniać zasobów swojego komputer (jeśli nie ma takiej potrzeby i wiemy co robimy). Może się zdarzyć taka sytuacja, że jeśli źle to zrobiliśmy i udostępniliśmy nasze zasoby dyskowe w domu i podłączymy się później z internetem/siecią w innym miejscu, nasze dane udostępnione mogą być widoczne dla innych użytkowników sieci.

  Nie należy instalować nielegalnych programów jak i programów darmowych, ale z niepewnego źródła. Należy uważać na wszelkie pliki typu “crack” – łąmiące ograniczenia licencyjne. Takie pliki są często zarażone i mogą być przyczyną nieautoryzowanego przejęcia naszego komputera.

  Pamiętajmy – jeśli chcemy pobrać np. przeglądarkę Firefox (która jest darmowa), korzystajmy tylko i wyłącznie z oficjalne strony producenta. Podobnie postępujmy w przypadku innego darmowego oprogramowania.

  Komputery pracujące z systemami Linux oraz OS X należy regularnie aktualizować. Wszystkie dystrybucje mają do tego odpowiednie narzędzia.

  Nie ujawniaj nikomu swoich loginów i haseł nie podawaj ich na żadnych stronach czy w odpowiedzi na żądania otrzymane e-mailem.

  Stosuj wszędzie gdzie jest to możliwe unikalne i długie (co najmniej 8 znaków) hasła. Należy pamiętać, aby hasła nie były słownikowe.

  Jeżeli otrzymasz dziwny list (treść, forma, itp. ) od nieznajomego lub w nieznanym języku nie należy otwierać załącznika z takiego listu.

Aktualizacja: 12 lutego 2014r.

Instrukcję należy zachować na przyszłość.

W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac.

Produkt został skonstruowany i przetestowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Mimo starannej konstrukcji występuje, jak we wszystkich urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych, pewne ryzyko resztkowe. Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu przewodzących napięcie kabli DC

Pod wpływem promieni słonecznych moduły fotowoltaiczne generują niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na kablach DC. Dotknięcie przewodzących napięcie kabli DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 1. Nie wolno dotykać odsłoniętych części ani kabli przewodzących napięcie.
 2. Przed rozpoczęciem prac produkt należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 3. Nie wolno rozłączać wtyków DC pod obciążeniem.
 4. Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem w przypadku dotknięcia elementów przewodzących napięcie, gdy produkt jest otwarty.

Podczas eksploatacji na elementach produktu lub znajdujących się wewnątrz produktu kablach przewodzących napięcie występuje wysokie napięcie. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 • Nie otwierać produktu.
 • Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem przy dotknięciu nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora

  Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora prowadzi do śmierci lub niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

 • Ramę modułów fotowoltaicznych, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać przepisów lokalnych.
 • Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia będących pod napięciem elementów instalacji przy zwarciu

  Przy wystąpieniu zwarcia doziemnego na elementach instalacji może się pojawić napięcie.

  1. Kable modułu fotowoltaicznego wolno dotykać tylko za izolację.
  2. Nie wolno dotykać elementów konstrukcji nośnej i ramy generatora fotowoltaicznego.
  3. Nie wolno podłączać do falownika ciągów modułów fotowoltaicznych ze zwarciem doziemnym.

  Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i braku ogranicznika przepięć

  W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych do instalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci.

 • Wszystkie urządzenia w tej samej sieci muszą być podłączone do istniejącego ogranicznika przepięć.
 • W przypadku układania kabli sieciowych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kabli ze znajdującego się na zewnątrz produktu a siecią wewnątrz budynku należy zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.
 • Złącze Ethernet produktu jest złączem klasy TNV-1 i zapewnia ochronę przed przepięciami do 1, 5 kV.
 • Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu

  W odosobnionych sytuacjach wewnątrz produktu może wytworzyć się przy usterce palna mieszanka gazów. W takiej sytuacji operacja przełączeniowa może być przyczyną pożaru lub wybuchu wewnątrz produktu. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie niebezpiecznych dla życia obrażeń ciała wskutek kontaktu z gorącymi lub wyrzuconymi na zewnątrz częściami.

  1. W przypadku usterki nie wolno dokonywać bezpośrednich ingerencji w produkcie.
  2. Należy zapewnić, aby osoby niepowołane nie miały dostępu do produktu.
  3. W przypadku awarii nie używać rozłącznika izolacyjnego DC w falowniku.
  4. Odłączyć moduły fotowoltaiczne od falownika za pomocą zewnętrznego rozłącznika. Jeśli urządzenie rozłączające nie jest zamontowane, należy poczekać, aż falownik nie będzie generował mocy DC.
  5. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC lub - jeśli już on zadziałał - pozostawić go w stanie wyłączonym i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
  6. Prace przy produkcie (np. diagnostykę usterek, naprawy) wolno wykonywać wyłącznie stosując środki ochrony indywidualnej przeznaczone do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi (np. rękawice ochronne, środki ochrony oczu i twarzy oraz dróg oddechowych).
  7. Zagrożenie odniesieniem obrażeń wskutek kontaktu z trującymi substancjami, gazami i pyłami

   W odosobnionych i rzadkich przypadkach, wskutek uszkodzenia komponentów elektronicznych wewnątrz produktu mogą powstać trujące substancje, gazy i pyły. Dotknięcie trujących substancji oraz wdychanie trujących gazów i pyłów może być przyczyną podrażnienia skóry, oparzenia, trudności z oddychaniem i nudności.

   Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

   Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

  8. Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC 1000 V lub z większym zakresem.
  9. Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

   Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać. Dotknięcie elementów obudowy może prowadzić do oparzeń.

   1. Podczas pracy wolno dotykać tylko pokrywy obudowy falownika.
   2. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktu

    Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażu można odnieść obrażenia ciała.

    1. Przy podnoszeniu i transporcie produktu należy zachować ostrożność. Należy przy tym mieć na uwadze masę produktu.
    2. Wysokie koszty wskutek nieodpowiedniej taryfy opłat za dostęp do internetu

     Ilość danych transmitowanych przez internet przy użytkowaniu produktu zależy od sposobu użytkowania. Ilość danych zależy np. od liczby urządzeń w instalacji, częstotliwości przeprowadzania aktualizacji urządzeń, częstotliwości transmisji danych na portal Sunny Portal oraz używania funkcji FTP Push. Może to być przyczyną wysokich opłat za korzystanie z internetu.

    3. Firma SMA Solar Technology AG zaleca korzystanie ze zryczałtowanej taryfy opłat za dostęp do internetu.
    4. Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez środki czyszczące

     Stosowanie środków czyszczących może spowodować uszkodzenie produktu i jego części.

    5. Produkt i jego części składowe wolno czyścić wyłącznie ściereczką zwilżoną czystą wodą.
    6. Zmiana nazw i jednostek parametrów sieciowych w celu spełnienia wymogów w zakresie podłączenia do sieci w myśl Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 (obowiązuje od 27. 04. 2019)

     W celu spełnienia unijnych wymogów w zakresie podłączenia do sieci (obowiązują od 27. 2019) zmienione zostały nazwy i jednostki parametrów sieciowych. Zmiana dotyczy urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3. 00. R lub nowszej, gdy jest wybrany zestaw danych krajowych w celu spełnienia unijnych wymogów w zakresie podłączenia do sieci (obowiązują od 27. 2019). Zmiany nie dotyczą nazw i jednostek parametrów sieciowych w falownikach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2. 99. R lub starszej, a zatem zachowują one swoją ważność. Dotyczy to również produktów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3. R lub nowszej, gdy jest wybrany zestaw danych krajowych, obowiązujący w krajach spoza Unii Europejskiej.

     Konieczność ustawienia zestawu danych krajowych w celu oddawania energii do sieci

     Od wersji oprogramowania sprzętowego 3. 11. R zmieniły się warunki włączenia trybu oddawania energii do sieci.

     Aby falownik przy pierwszym włączeniu rozpoczął pracę w trybie oddawania energii do sieci, musi zostać ustawiony zestaw danych krajowych (np. za pomocą asystenta instalacji na interfejsie użytkownika produktu lub za pomocą produktu komunikacyjnego).

     Dopóki zestaw danych krajowych nie jest ustawiony, dopóty oddawanie energii do sieci będzie zablokowane. Ten stan jest sygnalizowany poprzez jednoczesne pulsowanie zielonej i czerwonej diody LED.

     Dopiero po skonfigurowaniu falownika rozpoczyna on automatycznie pracę w trybie oddawania energii do sieci. png"/>

     Wymagane jest prawidłowe ustawienie zestawu danych krajowych.

     Ustawienie zestawu danych krajowych, który nie jest odpowiedni dla kraju instalacji lub zastosowania produktu, może być źródłem usterek w instalacji i problemów z operatorem sieci przesyłowej. Przy wyborze zestawu danych krajowych należy zawsze przestrzegać miejscowych norm i wytycznych oraz właściwości instalacji (jak na przykład wielkość instalacji, przyłącze do sieci).

    7. W przypadku wątpliwości co do obowiązujących w danym kraju lub dla danego zastosowania należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej.

   Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Asus Mx32vq Series

   Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Asus Mx32vq Series

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Asus Mx32vq Series