Lista danych Asus Ebox1007p

Asus Ebox1007p to wielofunkcyjny serwer NAS/HTPC, który oferuje wiele możliwości. Jest wyposażony w cztery gniazda dysków 3,5 cala, które można łączyć w trybie RAID 0, 1, 5, 6 lub 10. Ebox1007p zapewnia również obsługę wielu protokołów sieciowych, takich jak FTP, SMB, NFS, UPnP i wiele innych, dzięki czemu można łatwo współdzielić pliki i katalogi. Ponadto, Ebox1007p ma zaimplementowane wiele zaawansowanych funkcji, takich jak backup i odzyskiwanie danych, monitorowanie sieci, obsługa sieci VPN i wiele innych. Jest to wyjątkowo wszechstronny serwer NAS/HTPC, który może pomóc Ci w zarządzaniu i udostępnianiu danych.

Ostatnia aktualizacja: Lista danych Asus Ebox1007p

Streszczenie: Jest to pierwszy samouczek z serii, w której opisano program Excel i jego wbudowane funkcje analizy oraz pracy z dużymi ilościami danych w celu umożliwienia łatwego korzystania z nich. W tych samouczkach od podstaw jest tworzony i udoskonalany skoroszyt programu Excel, jest konstruowany model danych, a następnie są tworzone wysoce interakcyjne raporty przy użyciu programu Power View. Samouczki opracowano w celu przedstawienia funkcji analiz biznesowych firmy Microsoft oraz ich możliwości w programie Excel, tabelach przestawnych, dodatku Power Pivot i programie Power View.

Uwaga: Ten artykuł zawiera opis modeli danych w programie Excel 2013. Jednak taki sam sposób modelowania danych i funkcje dodatku Power Pivot wprowadzono w programie Excel 2013 i mają one również zastosowanie w programie Excel 2016.

Z tych samouczków dowiesz się, jak importować i eksplorować dane w programie Excel, tworzyć i udoskonalać model danych przy użyciu dodatku Power Pivot oraz tworzyć za pomocą programu Power View interakcyjne raporty, które można publikować, chronić i udostępniać.

W tej serii są dostępne następujące samouczki:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel, dodatku Power Pivot i języka DAXTworzenie raportów programu Power View opartych na mapieDodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power ViewDodatek Power Pivot — pomocTworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

W tym samouczku zaczynasz pracę od pustego skoroszytu programu Excel.

Niniejszy samouczek zawiera następujące sekcje:

 • Importowanie danych z bazy danychImportowanie danych z arkusza kalkulacyjnegoImportowanie danych za pomocą kopiowania i wklejaniaTworzenie relacji między zaimportowanymi danymiPunkt kontrolny i test

Na końcu tego samouczka jest umieszczony test, który można wykonać, aby sprawdzić stopień opanowania materiału.

W tej serii samouczków użyto danych opisujących medale olimpijskie, kraje będące gospodarzami oraz różne wydarzenia sportowe na igrzyskach olimpijskich. Sugerujemy zapoznawanie się z poszczególnymi samouczkami zgodnie z ich kolejnością. W samouczkach jest używany program Excel 2013 z włączonym dodatkiem Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji o programie Excel 2013, kliknij tutaj. Aby uzyskać wskazówki dotyczące włączania dodatku Power Pivot, kliknij tutaj.

Importowanie danych z bazy danych

Niniejszy samouczek zaczynamy od pustego skoroszytu. Celem tej sekcji jest połączenie się z zewnętrznym źródłem danych i zaimportowanie danych do programu Excel na potrzeby dalszej analizy.

Zacznijmy od pobrania danych z Internetu. Dane opisują medale olimpijskie i są bazą danych programu Microsoft Access.

Kliknij poniższe linki, aby pobrać pliki, które są używane w tej serii samouczków. Pobierz każdy z czterech plików do łatwo dostępnej lokalizacji, takiej jak Pobrane lub Moje dokumenty, lub do nowo utworzyć folderu:
> danych OlympicMedals. accdb programu Access
>OlympicSports. xlsx Excel skoroszytu
> Population. xlsx Excel skoroszytu
>DiscImage_table. com/download/c/1/9/c19a4e9a-9703-4097-8691-c95e740aa48a/discimage_table. xlsx" target="_blank">skoroszytu

Otwórz pusty skoroszyt w programie Excel 2013.

Kliknij pozycję DANE > Pobieranie danych zewnętrznych > Z programu Access. Wstążka dostosowuje się dynamicznie na podstawie szerokości skoroszytu, więc polecenia na wstążce mogą wyglądać nieco inaczej niż na poniższych obrazach. Pierwszy obraz przedstawia wstążkę, gdy skoroszyt jest szeroki, drugi obraz przedstawia skoroszyt, którego rozmiar zmieniono, aby zajmował tylko część ekranu.

Wybierz pobrany plik OlympicMedals. accdb i kliknij przycisk Otwórz. Pojawi się następujące okno Wybieranie tabeli z wyświetlonymi tabelami znajdującymi się w bazie danych. Tabele w bazie danych są podobne do arkuszy lub tabel w programie Excel. Zaznacz pole wyboru Włącz zaznaczanie wielu tabel, a następnie zaznacz wszystkie tabele. Następnie kliknij przycisk OK. net/pl-pl/media/8edcda6f-1c17-4b62-80cf-ef561b0d868f. png" alt="Okno Wybieranie tabeli" loading="lazy"/>

Zostanie wyświetlone okno Importowanie danych.

Uwaga: Zwróć uwagę na pole wyboru u dołu okna, które umożliwia dodawanie tych danych do modelu danych przedstawionegona poniższym obrazie. Model danych jest tworzony automatycznie podczas równoczesnego importowania dwóch tabel lub pracy z co najmniej dwiema tabelami. Model danych integruje tabele, umożliwiając obszerną analizę przy użyciu tabel przestawnych, tabel przestawnych, tabel Power Pivot i Power View. Podczas importowania tabel z bazy danych do utworzenia modelu danych w bazie danych są używane istniejące relacje baz danych między tymi tabelami Excel. Model danych jest przezroczysty w Excel, ale można go wyświetlać i modyfikować bezpośrednio Power Pivot dodatku. Model danych został omówiony bardziej szczegółowo w dalszej części tego samouczka.

Wybierz opcję Raport w formie tabeli przestawnej, która powoduje zaimportowanie tabel do programu Excel i przygotowanie tabeli przestawnej do analizy zaimportowanych tabel, a następnie kliknij przycisk OK.

Po zaimportowaniu danych przy użyciu zaimportowanych tabel jest tworzona tabela przestawna. net/pl-pl/media/eb903bb4-d831-40dd-b14b-f24087cab9f3. png" alt="Pusta tabela przestawna" loading="lazy"/>

Gdy dane są zaimportowane do programu Excel, a model danych został utworzony automatycznie, można rozpocząć eksplorowanie danych.

Eksplorowanie danych za pomocą tabeli przestawnej

Eksplorowanie zaimportowanych danych przy użyciu tabeli przestawnej jest łatwe. W tabeli przestawnej można przeciągać pola (podobnie jak kolumny w programie Excel) z tabel (takich jak tabele właśnie zaimportowane z bazy danych programu Access) do różnych obszarów tabeli przestawnej, aby dostosować sposób prezentowania danych. Tabela przestawna ma cztery obszary: FILTRY, KOLUMNY, WIERSZE i WARTOŚCI.

Znalezienie obszaru, do którego należy przeciągnąć pole, może wymagać nieco eksperymentowania. Z tabel można przeciągać dowolną liczbę pól do momentu, gdy dane będą przedstawiane w tabeli przestawnej w wymagany sposób. Możesz swobodnie przeciągać pola do różnych obszarów tabeli przestawnej — dane źródłowe pozostaną niezmienione podczas rozmieszczania pól w tabeli przestawnej.

Przyjrzyjmy się danym dotyczącym medali olimpijskich w tabeli przestawnej, zaczynając od medalistów olimpijskich uporządkowanych według dyscypliny, typu medalu i kraju lub regionu sportowca.

W obszarze Pola tabeli przestawnej rozwiń tabelę Medals, klikając strzałkę obok niej. Znajdź pole NOC_CountryRegion w rozwiniętej tabeli Medals i przeciągnij je do obszaru KOLUMNY. NOC to skrót od National Olympic Committees (Narodowy Komitet Olimpijski), który jest jednostką organizacyjną dla danego kraju lub regionu.

Następnie z tabeli Disciplines przeciągnij dyscyplinę do obszaru WIERSZE.

Przefiltrujemy dyscypliny, aby było wyświetlanych tylko pięć: Archery, Diving, Fencing, Figure Skating i Speed Skating. Można to zrobić z poziomu obszaru Pola tabeli przestawnej lub za pomocą filtru Etykiety wierszy w samej tabeli przestawnej.

  Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej, aby się upewnić Excel zostanie zaznaczona tabela przestawna. Na liście Pól tabeli przestawnej, gdzie tabela Disciplines jest rozwinięta, umieść wskaźnik myszy na polu dyscypliny, a po jego prawej stronie pojawi się strzałka listy rozwijanej. Kliknij listę rozwijaną, kliknij pozycję (Zaznacz wszystko), aby usunąć wszystkie zaznaczenia, a następnie przewiń w dół i wybierz pozycję Archery, Diving, Fencing, Figure Skating i Speed Skating. Kliknij przycisk OK.

  Ewentualnie w sekcji tabeli przestawnej Etykiety wierszy kliknij menu rozwijane obok pozycji Etykiety wierszy, kliknij pozycję (Zaznacz wszystko), aby usunąć wszystkie zaznaczenia, a następnie przewiń w dół i wybierz pozycje Archery, Diving, Fencing, Figure Skating i Speed Skating.

  W obszarze Pola tabeli przestawnej przeciągnij pozycję Medal z tabeli Medals do obszaru WARTOŚCI. Ponieważ wartości muszą być liczbowe, program Excel automatycznie zmienia nazwę Medal na Count of Medal (Liczba Medal).

  W tabeli Medals zaznacz ponownie pozycję Medal i przeciągnij ją do obszaru FILTRY.

  Chcemy tak przefiltrować tabelę przestawną, aby były wyświetlane tylko te kraje lub regiony, które zdobyły w sumie ponad 90 medali. Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić.

  W tabeli przestawnej kliknij menu rozwijane po prawej stronie obszaru Etykiety kolumn.

  Wybierz pozycję Filtry wartości i wybierz pozycję Większe niż...

  Wpisz 90 w ostatnim polu (po prawej).

  Tabela przestawna powinna wyglądać podobnie jak na poniższym obrazie. net/pl-pl/media/08cdf1ed-ae0e-4a35-b0cc-72eb32141d5a. png" alt="Zaktualizowana tabela przestawna" loading="lazy"/>

  Przy niewielkim nakładzie pracy została utworzona podstawowa tabela przestawna, która zawiera pola z trzech różnych tabel. To zadanie było tak proste dzięki istniejącym wcześniej relacjom między tabelami. Ponieważ w źródłowej bazie danych istniały relacje między tabelami i wszystkie tabele zostały zaimportowane za pomocą jednej operacji, program Excel mógł odtworzyć te relacje tabel w modelu danych.

  Ale co zrobić, jeśli dane pochodzą z różnych źródeł lub zostaną zaimportowane w późniejszym czasie? Zwykle relacje można utworzyć przy użyciu nowych danych na podstawie zgodnych kolumn. W następnym kroku zaimportujesz dodatkowe tabele i dowiesz się, jak tworzyć nowe relacje.

Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego

Teraz zaimportujemy dane z innego źródła, tym razem z istniejącego skoroszytu, a następnie określimy relacje między istniejącymi i nowymi danymi. Relacje umożliwiają analizowanie zbiorów danych w programie Excel oraz tworzenie ciekawych i immersywnych wizualizacji na podstawie zaimportowanych danych.

Zaczniemy od utworzenia pustego arkusza, a następnie zaimportujemy dane ze skoroszytu programu Excel.

Wstaw nowy arkusz programu Excel i nadaj mu nazwę Sports.

Przejdź do folderu, który zawiera pobrane pliki danych przykładowych, i otwórz plik OlympicSports. xlsx.

Zaznacz i skopiuj dane z arkusza Sheet1. Jeśli zaznaczysz komórkę z danymi, taką jak komórka A1, możesz nacisnąć klawisze Ctrl + A, aby zaznaczyć wszystkie dane przylegające. Zamknij skoroszyt OlympicSports. xlsx.

W arkuszu Sports umieść kursor w komórce A1 i wklej dane.

Gdy dane będą nadal zaznaczone, naciśnij klawisze Ctrl + T, aby sformatować dane jako tabelę. Możesz też sformatować dane jako tabelę, wybierając pozycję NARZĘDZIA GŁÓWNE > Formatuj jako tabelę na wstążce. Ponieważ dane mają nagłówki, zaznacz pole wyboru Moja tabela zawiera nagłówki w wyświetlonym oknie Tworzenie tabeli, jak pokazano tutaj. net/pl-pl/media/df3a3ecd-3d81-45ac-b85a-a9d6dfac2432. png" alt="Okno Tworzenie tabeli" loading="lazy"/>
Formatowanie danych jako tabeli ma wiele zalet. Do tabeli można przypisać nazwę, która ułatwia jej identyfikowanie. Można również ustanowić relację między tabelami, co umożliwi eksplorowanie i analizowanie w tabelach przestawnych, dodatku Power Pivot i programie Power View.

Nadaj nazwę tabeli. W obszarze NARZĘDZIA TABEL > PROJEKTOWANIE > Właściwości znajdź pole Nazwa tabeli i wpisz Sports. Skoroszyt powinien wyglądać podobnie jak na poniższym obrazie. net/pl-pl/media/adf88fe6-eaf9-463a-849e-df51d6bc802c. png" alt="Nadawanie nazwy tabeli w programie Excel" loading="lazy"/>

Zapisz skoroszyt.

Importowanie danych za pomocą kopiowania i wklejania

Teraz, gdy dane zostały zaimportowane ze skoroszytu programu Excel, zaimportujemy dane z tabeli znalezionej na stronie sieci Web lub dowolnego innego źródła, z którego można je skopiować i wkleić do programu Excel. W poniższych krokach zostaną dodane miasta będące gospodarzami igrzysk olimpijskich z tabeli.

Wstaw nowy arkusz programu Excel i nadaj mu nazwę Hosts.

Zaznacz i skopiuj następującą tabelę wraz z nagłówkami tabeli.

NOC_CountryRegionAlpha-2 CodeEditionSeason

Melbourne / Stockholm

AUS

AS

1956

Summer

Sydney

2000

Innsbruck

AUT

AT

1964

Winter

1976

Antwerp

BEL

BE

1920

Montreal

CAN

CA

Lake Placid

1980

Calgary

1988

St. Moritz

SUI

SZ

1928

1948

Beijing

CHN

CH

2008

Berlin

GER

GM

1936

Garmisch-Partenkirchen

Barcelona

ESP

SP

1992

Helsinki

FIN

FI

1952

Paris

FRA

FR

1900

1924

Chamonix

Grenoble

1968

Albertville

London

GBR

UK

1908

Munich

DE

1972

Athens

GRC

GR

2004

Cortina d'Ampezzo

ITA

IT

Rome

1960

Turin

2006

Tokyo

JPN

JA

Sapporo

Nagano

1998

Seoul

KOR

KS

Mexico

MEX

MX

Amsterdam

NED

NL

Oslo

NOR

NO

Lillehammer

1994

Stockholm

SWE

SW

1912

St Louis

USA

US

1904

Los Angeles

1932

Squaw Valley

Moscow

URS

RU

1984

Atlanta

1996

Salt Lake City

2002

Sarajevo

YUG

YU

City

W programie Excel umieść kursor w komórce A1 arkusza Hosts i wklej dane.

Sformatuj dane jako tabelę. Jak opisano wcześniej w tym samouczku, naciśnij klawisze Ctrl + T, aby sformatować dane jako tabelę, lub wybierz pozycję NARZĘDZIA GŁÓWNE > Formatuj jako tabelę. Ponieważ dane mają nagłówki, w wyświetlonym oknie Tworzenie tabeli zaznacz pole wyboru Moja tabela zawiera nagłówki.

Nadaj nazwę tabeli. W obszarze NARZĘDZIA TABEL > PROJEKTOWANIE > Właściwości znajdź pole Nazwa tabeli i wpisz Hosts.

Zaznacz kolumnę Edition i przy użyciu karty NARZĘDZIA GŁÓWNE sformatuj ją jako typ Liczba z 0 miejscami dziesiętnymi.

Zapisz skoroszyt. net/pl-pl/media/34270c7b-475b-4068-912e-277a19904f25. png" alt="Tabela układu" loading="lazy"/>

Teraz, gdy masz skoroszyt programu Excel z tabelami, możesz utworzyć relacje między nimi. Tworzenie relacji między tabelami pozwala na łączenie danych z dwóch tabel.

Tworzenie relacji między zaimportowanymi danymi

W tabeli przestawnej można od razu zacząć używać pól z zaimportowanych tabel. Jeśli program Excel nie może określić, jak włączyć pole do tabeli przestawnej, należy ustanowić relację z istniejącym modelem danych. W poniższych krokach dowiesz się, jak utworzyć relację między danymi, które zostały zaimportowane z różnych źródeł.

W arkuszu Arkusz1u góry ekranu Pola tabeli przestawnej kliknij pozycję Wszystkie, aby wyświetlić pełną listę dostępnych tabel, jak pokazano na poniższym obrazie. net/pl-pl/media/3e9fa5aa-b47a-4bc9-ba7d-43131e1f0b86. png" alt="Kliknięcie w obszarze Pola tabeli przestawnej w celu wyświetlenia wszystkich dostępnych tabel" loading="lazy"/>

Przewiń listę, aby zobaczyć nowe, właśnie dodane tabele.

Rozwiń tabelę Sports i wybierz pozycję Sport, aby dodać ją do tabeli przestawnej. W programie Excel zostanie wyświetlony monit o utworzenie relacji podobny do przedstawionego na poniższym obrazie. net/pl-pl/media/87f433e4-c3a6-4616-99f1-6332d3b35a35. png" alt="Monit o utworzenie relacji w obszarze Pola tabeli przestawnej" loading="lazy"/>

To powiadomienie jest wyświetlane, ponieważ użyto pól z tabeli, która nie jest częścią źródłowego modelu danych. Jednym ze sposobów dodania tabeli do modelu danych jest utworzenie relacji z tabelą, która już jest w modelu danych. Aby utworzyć relację, jedna z tabel musi zawierać kolumnę unikatowych, niepowtarzających się wartości. W danych przykładowych tabela Disciplines zaimportowana z bazy danych zawiera pole z kodami sportów o nazwie SportID. Te same kody sportów są obecne jako pole w zaimportowanych danych programu Excel. Utwórzmy relację.

Kliknij przycisk UTWÓRZ... w wyróżnionym obszarze okienka Pola tabeli przestawnej, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie relacji widoczne na poniższym obrazie. net/pl-pl/media/bbfcfcb9-253e-41d7-bf98-393c38034efe. png" alt="Okno Tworzenie relacji" loading="lazy"/>

Z listy rozwijanej Tabela wybierz pozycję Disciplines.

W polu Kolumna (obiekt obcy) wybierz pozycję SportID.

W polu Powiązana tabela wybierz pozycję Sports.

W polu Pokrewna kolumna (obiekt podstawowy) wybierz pozycję SportID.

Kliknij przycisk OK.

Tabela przestawna zmieni się w celu odzwierciedlenia nowej relacji. Jednak tabela przestawna nie wygląda jeszcze odpowiednio ze względu na kolejność pól w obszarze WIERSZE. Dyscyplina jest podkategorią danego sportu, ale ponieważ w obszarze WIERSZE pozycja Discipline jest umieszczona powyżej pozycji Sport, nie jest ona właściwie skategoryzowana. Na poniższym obrazie przedstawiono tę niewłaściwą kolejność. net/pl-pl/media/c65cb19f-4ddd-48f7-8092-062ddb83590d. png" alt="Tabela przestawna z niewłaściwą kolejnością" loading="lazy"/>

W obszarze WIERSZE przenieś pozycję Sport powyżej pozycji Discipline. Teraz wygląda to o wiele lepiej i dane w tabeli przestawnej są wyświetlane odpowiednio, jak przedstawiono na poniższym obrazie. net/pl-pl/media/2bc79c66-9c4e-4950-b40e-9484c3723c51. png" alt="Tabela przestawna z poprawioną kolejnością" loading="lazy"/>

W tle program Excel tworzy model danych, którego można używać globalnie w skoroszycie w dowolnych tabelach przestawnych, wykresach przestawnych, w dodatku Power Pivot lub dowolnym raporcie programu Power View. Relacje tabeli stanowią podstawę modelu danych, a także określają sposoby nawigacji i obliczeń.

W następnym samouczku ( Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu języka Excel 2013, Power Pivot i DAX)korzystasz z tego, co już wiesz, i krok po kroku rozszerzanie modelu danych za pomocą zaawansowanego i wizualnego dodatku Excel o nazwie Power Pivot. Dowiesz się także, jak obliczać kolumny w tabeli i używać tej kolumny obliczeniowej, aby do modelu danych można było dodać tabelę, która nie jest powiązana z innym elementem.

Punkt kontrolny i test

Sprawdzenie zakresu opanowanego materiału

Masz teraz skoroszyt programu Excel zawierający tabelę przestawną uzyskującą dostęp do danych z wielu tabel, z których kilka zaimportowano oddzielnie. Wiesz już, jak importować z bazy danych, z innego skoroszytu programu Excel oraz przez kopiowanie i wklejanie danych do programu Excel.

Aby te dane współdziałały, trzeba było utworzyć relacje między tabelami, za pomocą których program Excel koreluje wiersze. Wiesz już także, że do tworzenia relacji i wyszukiwania powiązanych wierszy konieczne jest istnienie w jednej tabeli kolumn skorelowanych z danymi w innej tabeli.

Zdobyta wiedza pozwala na przejście do następnego samouczka w tej serii. Oto link:

Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

TEST

Chcesz sprawdzić przyswojoną wiedzę? Możesz to teraz zrobić. Poniższy test koncentruje się na funkcjach, możliwościach i wymaganiach, o których była mowa w tym samouczku. Odpowiedzi znajdziesz u dołu strony. Powodzenia!

Pytanie 1. Dlaczego przekonwertowanie zaimportowanych danych na tabele jest ważne?

A. Nie trzeba konwertować ich na tabele, ponieważ wszystkie zaimportowane dane są automatycznie przekształcane w tabele.

B. Jeśli zaimportowane dane zostaną przekonwertowane na tabele, zostaną one wykluczone z modelu danych. Tylko w przypadku wykluczenia ich z modelu danych są one dostępne w tabelach przestawnych, tabelach przestawnych, Power Pivot i Power View.

C. Jeśli zaimportowane dane zostaną przekonwertowane na tabele, będą mogły zostać uwzględnione w modelu danych i zostaną udostępnione dla tabel przestawnych, dodatku Power Pivot i programu Power View.

D. Nie można przekonwertować zaimportowanych danych na tabele.

Pytanie 2. Które z następujących źródeł danych można zaimportować do programu Excel i dołączyć do modelu danych?

A. Bazy danych programu Access, jak również wiele innych baz danych. Istniejące pliki programu Excel. Wszystko, co można skopiować i wkleić do programu Excel i sformatować jako tabelę, w tym tabele danych z witryn sieci Web, dokumentów lub dowolnych innych źródeł, które mogą być wklejane do programu Excel. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Pytanie 3. Co się stanie w tabeli przestawnej, gdy zmienisz kolejność pól w czterech obszarach okienka Pola tabeli przestawnej?

A. Nic — nie można zmienić kolejności pól po umieszczeniu ich w obszarach okienka Pola tabeli przestawnej. Format tabeli przestawnej zostanie zmieniony w celu odzwierciedlenia układu, ale dane źródłowe pozostaną nienaruszone. Format tabeli przestawnej zostanie zmieniony w celu odzwierciedlenia układu i wszystkie dane źródłowe zostaną trwale zmienione. Dane źródłowe zostaną zmienione, co spowoduje powstanie nowych zestawów danych.

Pytanie 4. Co jest wymagane podczas tworzenia relacji między tabelami?

A. Żadna z tabel nie może mieć jakiejkolwiek kolumny, która zawiera unikatowe, niepowtarzające się wartości. Jedna tabela nie może być częścią skoroszytu programu Excel. Kolumny nie mogą być konwertowane na tabele. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.

Odpowiedzi do testu

Prawidłowa odpowiedź: C

Prawidłowa odpowiedź: D

Prawidłowa odpowiedź: B

Uwagi: Dane i obrazy wykorzystane w tym samouczku zostały przygotowane na podstawie następujących materiałów:

  Olympics Dataset od Guardian News & Media Ltd.

  Obrazy flag od CIA Factbook (cia. gov)

  Dane dotyczące populacji od Banku Światowego (worldbank. org)

  Piktogramy dyscyplin olimpijskich od użytkowników Thadius856 i Parutakupiu

FAQ

Lista procesorów AMD Ryzen™ z obsługą pamięci ECC

Poniższa tabela zawiera listę procesorów Ryzen™, które obsługują moduły pamięci z funkcją ECC, wraz z ich oficjalnymi nazwami oraz informacją, czy są one obsługiwane przez chipsety B550 i/lub X570.

Należy pamiętać, że w przypadku procesorów APU (Ryzen 3000/4000 z serii G), tylko procesory PRO (np. Ryzen 3 PRO 3200G) będą obsługiwały pamięć ECC.

Wsparcie z B550

Wsparcie z X570

Funkcje ECC

Procesory AMD Ryzen™ serii 5000

V

Obsługiwane

Procesory AMD Ryzen™ serii 4000 G

Obsługa tylko dla PRO

Procesory AMD Ryzen™ serii 3000

Procesory AMD Ryzen™ serii 2000

Procesory AMD Ryzen™ serii 3000 G

Nazwa handlowa

Jeśli problem nadal nie może zostać rozwiązany, prosimy o kontakt z działem wsparcia produktów ASUS

 • KategoriaProcesor/ Pamięć
 • TypTroubleshooting

Czy informacja okazała się przydatna?

YesNo

 • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
 • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
 • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

Jak skonfigurować reguły przekierowania portów?

Ten artykuł dotyczy konfiguracji w przypadku: Wersja oprogramowania układowego nowsza niż 3. 0. 4. 384. 40000.

Modele, które nie wspierają konfiguracji w podany sposób: RT-N12_D1, RT-N12VP, RT-N12HP_B1, RT-N300, RT-AC52U, RT-AC54U, RT-AC51U系列, RT-AC52U, RT-AC1200HP, RT-AC55UHP, RT-AC55U, RT-N14U, RT-AC58U/RT-ACRH13/RT-AC1300UHP/RT-AC1300G+, 4G-AC55U, BRT-AC828, RT-AC1200GU, RT-AC1200, RT-N600, RT-AC53/RT-AC750GF, RT-AC51U+/RT-AC51UP/RT-AC52U_B1, RT-N11P_B1/RT-N300_B1/RT0N12 VP_B1, RT-N12+ B1, RT-N12+ PRO, RT-N12E C1.  Naciśnij tutaj aby uzyskać szczegółowe kroki

Każdy komputer podłączony do routera ma przydzielony adres IP sieci LAN i autoryzację do przesyłania plików między podłączonymi komputerami. Komputery w sieci LAN nie mogą jednak uzyskać dostępu do urządzeń ani danych na komputerach działających w ramach połączenia internetowego.

Analogicznie, komputery działające w ramach połączenia internetowego nie mogą uzyskać dostępu do danych zapisanych na urządzeniach w sieci LAN. Krótko mówiąc, komputery w sieci LAN skonfigurowane jako serwery FTP nie mogą realizować żądań z Internetu.

Po skonfigurowaniu reguł przekierowania portów będą one stosowane przez routery w celu przesyłania żądań pochodzących z Internetu do określonego urządzenia w sieci LAN i wykonywania poszczególnych zadań. Można na przykład ustawić przyjmowanie zewnętrznych żądań przez adres IP sieci LAN 192. 168. 1. 103, port 80.

Należy pamiętać, że każdy port może być używany przez jedno urządzenie w sieci LAN. Dwa komputery PC nie mogą komunikować się za pośrednictwem tego samego portu. W przypadku skonfigurowania usługi FTP dla portu 21 port ten nie będzie już dostępny dla innych usług. Należy unikać konfliktów portów, ponieważ prowadzą one do niepowodzeń przy obsłudze reguł.

Zapewniamy listę znanych usług z domyślnymi numerami portów do szybkiego wybierania. Wybierz jedną z poniższych usług, a system automatycznie wprowadzi przypisany numer portu.

Jak skonfigurować serwer wirtualny/przekierowanie portów za pomocą interfejsu ASUSWRT?

 1. Otwórz przeglądarkę, wpisz http://router. com i przejdź do pozycji Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).
 2. Kliknij pozycję „WAN” i wybierz „Virtual Server” (Serwer wirtualny).
 3. Wybierz pozycję „Enable Port Forwarding” (Włącz przekierowanie portów) i kliknij „Add profile” (Dodaj profil).

Opisy pól

Port zewnętrzny

 • Port zewnętrzny akceptuje następujące format
 • Zakres portów z użyciem dwukropka ":" pomiędzy portem początkowym i końcowym, na przykład 300:350.
 • Pojedyncze porty z użyciem przecinka ", " pomiędzy indywidualnymi portami, na przykład 566, 789.
 • Zakres portów i pojedyncze porty, z użyciem dwukropków ":" i przecinków ", ", na przykład 1015:1024, 3021.
 • Adres IP źródła
 • Aby otworzyć swój port na określony adres IP z internetu, wprowadź adres IP do określenia w polu IP źródła. com/images/2018/11/01/1bccf163-d7b6-4ba2-a3cc-831430779f21. jpg"/>

  Jak skonfigurować przekierowanie portów dla serwera HTTP?

  Przed konfiguracją reguły przekierowania portów dla serwera HTTP komputer PC korzystający z Internetu nie może łączyć się z serwerem/komputerem PC za pomocą protokołu HTTP. Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić proces konfiguracji.

  1. Na stronie Virtual Server/Port Forwarding (Serwer wirtualny/przekierowanie portów) włącz pozycję Port Forwarding (Przekierowanie portów) i kliknij „Add profile” (Dodaj profil).

  2. Wybierz usługę HTTP (80) z listy szybkiego wybierania.

  3. System automatycznie wprowadzi port 80 jako External Port (Port zewnętrzny) i wybierze Internal IP Address (Wewnętrzny adres IP). (W tym przykładzie wewnętrznym adresem IP jest 192. 58. Zmień go na faktyczny adres.

  4. Kliknij przycisk OK. com/images/2018/11/01/24f199b2-c8ad-4af6-8497-b03a93cc68a1. jpg"/>

  Jak sprawdzić, czy serwer HTTP został pomyślnie skonfigurowany?

 • Potwierdź ukończenie konfiguracji serwera HTTP.
 • Potrzebujesz komputera PC połączonego z Internetem, a nie z siecią LAN.
 • Otwórz przeglądarkę na komputerze PC i wpisz adres IP sieci WAN routera. Uzyskanie dostępu do strony internetowej na serwerze HTTP oznacza pomyślną konfigurację reguły przekierowania portu.
 • Jak skonfigurować przekierowanie portów dla serwera FTP?

  Ten system obsługuje dwie usługi serwera FTP. Można korzystać z usług „FTP” i „FTP_ALG”, które można znaleźć na liście szybkiego wybierania, podczas konfigurowania reguł przekierowania portów. Zapewniamy instrukcje dotyczące konfiguracji przekierowania portów dla serwerów FTP w 4 przypadkach.

  Przypadek 1. Tylko komputer PC/urządzenie NAS w sieci LAN działa jako serwer FTP.

  Wybierz usługę FTP (20, 21) z listy szybkiego wybierania, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby dodać nową regułę. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje

  Przypadek 2. Dostępne są dwa serwery FTP. Jeden to ten router, a drugi to komputer PC/urządzenie NAS w sieci LAN.

  Dodaj dwie reguły dla każdego serwera.

 • Reguła 1 — jeśli bieżący router działa jako serwer FTP: wybierz usługę FTP (20, 21) z listy szybkiego wybierania.
 • Reguła 2 — dla komputera PC/urządzenia NAS w sieci LAN: wybierz usługę FTP_ALG (2021) z listy szybkiego wybierania.
 • Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

  Przypadek 3. Dwa komputery PC/urządzenia NAS w sieci LAN działają jako serwery FTP. com/images/2018/11/01/71555c8f-7eea-4990-9fc0-dfe01ef29a18. jpg"/>

 • Reguła 1 — jeśli pierwszy komputer PC/urządzenie NAS w sieci LAN działa jako serwer FTP: wybierz usługę FTP (20, 21) z listy szybkiego wybierania.
 • Reguła 2 — jeśli drugi komputer PC/urządzenie NAS w sieci LAN działa jako serwer FTP: wybierz usługę FTP_ALG (2021) z listy szybkiego wybierania. com/pl/support/FAQ/1037909">Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

  Przypadek 4. Tylko bieżący router działa jako serwer FTP. com/images/2018/11/01/4b5a3f23-b677-40fb-903a-afdd213e6e84. jpg"/>

  Możesz użyć domyślnego portu (21) bez dodawania reguł na stronie konfiguracji przekierowania portów. com/pl/support/FAQ/1011280/">Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

 • Lista danych Asus Ebox1007p

  Bezpośredni link do pobrania Lista danych Asus Ebox1007p

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Lista danych Asus Ebox1007p