Księga Właścicieli Frigidaire Fdb836gfs3

Księga Właścicieli Frigidaire Fdb836gfs3 to urządzenie do zarządzania lodówką. Umożliwia kontrolowanie wszystkich funkcji lodówki, takich jak temperatura, oszczędzanie energii i bezpieczeństwo żywności. Oferuje również informacje o funkcjach, takich jak czyszczenie lodówki, zamrażanie produktów i zapobieganie zamrażaniu żywności. Księga Właścicieli Frigidaire Fdb836gfs3 jest wyposażona w interfejs użytkownika, który umożliwia łatwe i intuicyjne korzystanie z urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Frigidaire Fdb836gfs3

Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków z właścicielem
w trakcie roku obrotowego

Ustawa o rachunkowości określa nadrzędne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie reguluje natomiast w sposób szczegółowy zagadnień dotyczących ujmowania w księgach rachunkowych rozrachunków z właścicielami przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.

Przypomnijmy, iż osoba fizyczna, która prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, może dowolnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na firmowym rachunku bankowym oraz gotówką w kasie. Wszystkie wpłaty i wypłaty dokonywane przez właściciela w trakcie roku obrotowego wskazane jest ewidencjonować na jego koncie rozrachunkowym, co pozwoli na bieżąco kontrolować stan należności i zobowiązań przedsiębiorcy wobec firmy.

Ewidencję wszelkiego rodzaju rozrachunków z właścicielem firmy osoby fizycznej, czyli zarówno tych służbowych, jak i prywatnych, przyjęło się prowadzić na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem) z odpowiednio rozbudowaną analityką.

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich operacji z udziałem właściciela powinna określać dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, zatwierdzona przez kierownika jednostki (tutaj: właściciela). Dokumentacja ta powinna uwzględniać między innymi specyfikę, rodzaj i wielkość jednostki, a także możliwość stosowania uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Ewidencja księgowa typowych tytułów rozrachunków z właścicielem

1. Zaliczki na podatek dochodowy właściciela płacone z firmowego rachunku bankowego:
- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Rozrachunki z właścicielem - zaliczki na podatek dochodowy),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 22-3 "Pozostałe rozrachunki
publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym).
2. Zaksięgowanie składek na ubezpieczenia społeczne właściciela: a) gdy właściciel podjął decyzję o zaliczeniu ww. składek do kosztów
działalności operacyjnej:
- Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe",
- Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
(w analityce: Rozrachunki z ZUS),
b) gdy właściciel podjął decyzję o zmniejszeniu podstawy opodatkowania
przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy:
- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Rozrachunki z właścicielem - składki ZUS),
- Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
(w analityce: Rozrachunki z ZUS).
3. Składki na Fundusz Pracy: - Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe",
- Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
(w analityce: Rozrachunki z ZUS).
4. Naliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:5. Odprowadzenie składek do ZUS: - Wn konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
(w analityce: Rozrachunki z ZUS).
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
6. Środki pobrane przez właściciela z rachunku bankowego lub z kasy na zakupy firmowe lub na cele prywatne: - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Rozrachunki z właścicielem - zaliczki do rozliczenia),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".
7. Rozliczenie środków pobranych na zakupy firmowe: a) zapłata przez właściciela za nabyte towary, usługi itp. : - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Rozrachunki z właścicielem - zaliczki do rozliczenia),
b) wpłata niewykorzystanej zaliczki do kasy lub na rachunek bankowy: - Wn konto 10 "Kasa" lub 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Rozrachunki z właścicielem - zaliczki do rozliczenia).
8. Zaliczki na poczet zysku wypłacane właścicielowi w trakcie roku obrotowego: - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
(w analityce: Rozrachunki z właścicielem - zaliczkowe wypłaty na poczet zysku),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

Weryfikacja rozrachunków z właścicielem na dzień bilansowy
i ich prezentacja w bilansie

Na dzień bilansowy należy, w ramach inwentaryzacji, zweryfikować konto rozrachunków z właścicielem i poddać analizie salda figurujące na kontach analitycznych w celu ich podziału na salda o charakterze przejściowym i trwałym.

I. Rozrachunki o charakterze przejściowym

Należności i zobowiązania o charakterze przejściowym, to te które będą podlegały rozliczeniu w następnych okresach. Są to między innymi dokonywane przez właściciela firmy płatności z kontrahentami, pobrane przez właściciela zaliczki na wydatki firmowe, czy podróże służbowe. Pozostawia się je na dzień bilansowy w księgach rachunkowych na koncie 24.

Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie
finansowe za 2017 r. można znaleźć 
w serwisie www. pl
w zakładce Bilans 2017

W bilansie saldo Wn konta 24 odnoszące się do wypłat o charakterze przejściowym ujmuje się w aktywach bilansu w pozycji:

 • B. II. 3 lit. c) "Inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,
 • B. "Aktywa obrotowe, w tym należności krótkoterminowe" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 4 do ww. ustawy,
 • B. "Należności krótkoterminowe" (bez wyszczególniania w wierszach do tej pozycji) - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 5 do ww. ustawy.

Z kolei saldo Ma konta 24 dotyczące rozrachunków o charakterze przejściowym wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji:

 • B. III. 3 lit. i) "Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,
 • B. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" (bez wyszczególniania w wierszach do tej pozycji) - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 4 do ww. "Zobowiązania krótkoterminowe" (bez wyszczególniania w wierszach do tej pozycji) - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 5 do ww.
 • II. Rozrachunki o charakterze trwałym

  Do rozrachunków o charakterze trwałych zwiększeń i zmniejszeń kapitału należą między innymi pobrane zaliczki na poczet wypracowanego zysku, uregulowane z rachunku firmowego zaliczki na podatek dochodowy właściciela, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne właściciela, czy opłacenie prywatnych wydatków właściciela z rachunku firmowego. Tego rodzaju kwoty, jeśli nie zostaną przez właściciela zwrócone, stanowią trwałe wycofanie środków pieniężnych z przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

  Salda o charakterze trwałym mogą pozostać na dzień bilansowy jako salda kont analitycznych do konta 24 lub mogą podlegać przeksięgowaniu na konto 80 "Kapitał właściciela", co odbywa się zapisem:

  - Wn/Ma konto 80 "Kapitał właściciela",
  - Ma/Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
  (w analityce: Rozrachunki z właścicielem).

  Przy czym bez względu na to, na jakim koncie na dzień bilansowy figurują rozrachunki o charakterze trwałym, tj. na koncie 24, czy na koncie 80 - skorygują one w bilansie wielkość kapitału właściciela, który wykazywany jest w pasywach w pozycji:

 • A. I. "Kapitał (fundusz) podstawowy" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,
 • A. "Kapitał (fundusz) własny, w tym kapitał (fundusz) podstawowy" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 4 do ww. ustawy,
 • A. "Kapitał (fundusz) podstawowy" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 5 do ww.
 • Taki sposób ujmowania w bilansie pobranych przez właściciela kwot jest spowodowany tym, że w przedsiębiorstwie osoby fizycznej kapitał własny (kapitał właściciela) nie ma charakteru stałego. Może on ulegać zwiększeniom i zmniejszeniom, w zależności od dokonywanych przez właściciela wpłat i wypłat. Żadne przepisy prawa nie zobowiązują bowiem właściciela przedsiębiorstwa osoby fizycznej do deklarowania wysokości wkładu, ani nie wymagają określenia w umowie, albo innym dokumencie wysokości kapitału podstawowego.

  W wyjątkowych sytuacjach, gdy kwota środków pieniężnych wycofanych trwale z firmy przekroczy wartość kapitału właściciela, konto 80 może wykazywać saldo debetowe. W takim przypadku jest on prezentowany w bilansie ze znakiem minus.

  Cykl życia budynku – zarówno jego budowa czy eksploatacja, jak i etap rozbiórki – związane są z koniecznością gromadzenia, aktualizowania i przechowywania obszernej dokumentacji. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że odręczne wpisywanie stosownych informacji do papierowego zeszytu jest anachronizmem, z którym stopniowo chcemy się żegnać. Nowoczesne oprogramowanie dla budownictwa proponuje rozwiązania mogące pełnić funkcje zdigitalizowanego dziennika budowy, elektronicznej książki obiektu budowlanego lub cyfrowego dziennika rozbiórki – z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.


  Czym jest książka obiektu budowlanego?

  Ten oficjalny dokument opisuje historię eksploatacji nieruchomości, włączając w to informacje na temat kontroli jej stanu technicznego, przeglądów, remontów i innych zmian zachodzących przez cały okres użytkowania. Książka obiektu budowlanego (w skrócie: KOB) powinna zawierać wszelkie zdarzenia i działania, jakie były związane z korzystaniem z budynku, i być skrupulatnie uzupełniana przez cały okres istnienia nieruchomości.

  Obowiązek założenia, prowadzenia według określonych zasad i przechowywania KOB definiują przepisy prawa:

  • art. 64 prawa budowlanego1,
  • rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego2.

  Jak wygląda i gdzie kupić książkę obiektu budowlanego?

  Zgodnie ze szczegółami rozporządzenia Ministra Infrastruktury książka powinna mieć format A4, być trwale wykonana i mieć ponumerowane strony, tak by niemożliwe było ich usunięcie lub wymiana. Jej szczegółowy wzór określa stosowny załącznik. Integralną część KOB stanowią protokoły, oceny i ekspertyzy stanu technicznego, decyzje dotyczące obiektu, świadectwo charakterystyki energetycznej, dokumentacja budowy i powykonawcza, instrukcje obsługi i eksploatacji budynku, instalacji oraz urządzeń itp. Dokumenty te – w przypadku kontroli – należy okazać inspektorom nadzoru budowlanego.

  Nie ma prawnego obowiązku wykorzystywania do jej prowadzenia jakichś szczególnych druków – wystarczy porządny zeszyt z odpowiednimi rubrykami. W praktyce używa się jednak gotowych książek obiektu budowlanego, które za kwotę rzędu 20 zł można nabyć w większości księgarni dystrybuujących druki akcydensowe.

  Ile kosztuje prowadzenie książki obiektu budowlanego?

  Powierzając wyspecjalizowanym firmom opiekę nad KOB, należy liczyć się z kosztami rzędu około 100 zł (za samo jej założenie) lub około 500 zł (za prowadzenie). Oczywiście podane kwoty są orientacyjne – najczęściej cena wymaga indywidualnych szacunków i zależy chociażby od powierzchni obiektu. Zadania związane z uzupełnianiem książki obiektu budowlanego najczęściej jednak wchodzą w szeroki zakres obowiązków zarządcy nieruchomości i nie są rozpatrywane jako oddzielny koszt. Oczywiście formalnie nic nie stoi też na przeszkodzie, by prowadzeniem książki zajął się sam właściciel budynku.

  Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego?

  KOB stanowi naturalną kontynuację dziennika budowy, dlatego należy ją założyć od samego początku, tj. w momencie rozpoczęcia użytkowania budynku, i prowadzić aż do rozbiórki. Czy obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego dotyczy wszystkich obiektów? Istnieje kilka wyjątków – wyłączone są z niego domy jednorodzinne, zabudowa zagrodowa, letniskowa, obiekty niewymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, dla których zapisy prawa przewidują inne rodzaje ksiąg ich użytkowania, np. drogi czy mosty.

  Wszelkich zapisów w książce obiektu budowlanego trzeba dokonywać przede wszystkim w sposób systematyczny i skrupulatny. Kiedy dokument zostanie w całości wypełniony, należy założyć jego kolejny tom, odnotowując na stronie tytułowej numer woluminu i datę jego założenia. KOB powinna być przechowywana przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku w miejscu bezpiecznym, ale i łatwo dostępnym. Chodzi o to, by prawidłowość jej prowadzenia dogodnie mogły kontrolować organy nadzoru budowlanego.

  Jak powinny wyglądać wpisy do książki obiektu budowlanego?

  Istotne jest, by adnotacje w dokumentacji obiektu były dokonywane chronologicznie i zawsze w dniu wystąpienia okoliczności, których dotyczą. Każdy wpis powinien zawierać dane identyfikujące związany z nim dokument i wystawiającą go osobę oraz określać objęte nim ustalenia. Osoba uzupełniająca KOB powinna posługiwać się jednoznacznym i zwięzłym językiem, umożliwiającym precyzyjne przekazanie informacji. Nie bez znaczenia jest również kwestia czytelności pisma – jedynie starannie uzupełnione tabele umożliwią wszystkim interesariuszom korzystanie z książki obiektu budowlanego.

  Co w przypadku, gdy właścicielom lub zarządcom prowadzącym KOB zdarzy się popełnić omyłkę? Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez skreślenie wyrazów pojedynczą linią i opatrzenie zmiany datą oraz podpisem dokonującej jej osoby. Ważne, aby błędów nie zamalowywać, nie wydrapywać ani nie zaklejać.

  Co zawiera książka obiektu budowlanego?

  Szczegółowy spis zawartości dokumentu zawiera załącznik do rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego. W formie przejrzystej tabeli zostały w nim rozpisane 74 strony podzielone na 13 części:

 • dane osoby upoważnionej do dokonania wpisu (s. 2);
 • dane identyfikujące obiekt (s. 3);
 • spis załączonej dokumentacji (s. 4 i 5);
 • dane techniczne obiektu (s. 6);
 • plan sytuacyjny budynku (s. 7);
 • rejestr protokołów okresowych kontroli stanu technicznego (od s. 8 do 21);
 • lista protokołów okresowych kontroli stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania obiektu (od s. 22 do 29);
 • zestawienie opracowań technicznych związanych z budynkiem (od s. 30 do 32);
 • dane, które dotyczą opracowania technicznego (od s. 34 do 44);
 • wyszczególnienie protokołów dotyczących odbioru robót remontowych w obiekcie (od s. 45 do 60);
 • dane, które dotyczą dokumentacji technicznej (od s. 61 do 70);
 • spis protokołów awarii i katastrof obiektu (od s. 71 do 73);
 • lista pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu (s. 74).
 • Kto dokonuje wpisów do książki obiektu budowlanego?

  Stosownych uzupełnień w KOB może dokonywać właściciel lub zarządca obiektu albo osoba przez nich upoważniona. Kopia takiego upoważnienia musi zostać dołączona do dokumentacji obiektu. W obecnym stanie prawnym brak jest uregulowań dotyczących formalnych wymagań czy uprawnień delegowanej do tych zadań osoby. Jej dane (imię i nazwisko) powinny się znaleźć w tabeli na s. 2 wraz z chronologicznym określeniem przedziałów czasowych, w których pełniła swoją funkcję. W tym miejscu należy również rzetelnie odnotowywać każdą zmianę uprawnień. Kto nie dokonuje wpisów do książki obiektu budowlanego? Nie jest to miejsce na adnotacje przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej ani nadzoru budowlanego (np. straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, środowiska czy pracy).

  Zgubienie lub zniszczenie książki obiektu budowlanego

  Niewypełnienie obowiązku prowadzenia KOB jest złamaniem prawa budowlanego i – zgodnie z art. 61 ustawy – podlega karze grzywny do 5000 zł, a niekiedy skutkuje wręcz utratą licencji. Wobec tak rygorystycznych zapisów, co zrobić, gdy zdarzy się zniszczyć lub zagubić książkę obiektu budowlanego? Prawo nie przewiduje takich sytuacji, choć życiowo są one niestety bardzo prawdopodobne. By nie narażać się na zbędny stres i konsekwencje finansowe, warto zawczasu zatroszczyć się zatem o wykonywanie na bieżąco kopii dokumentacji, np. w formie skanów przechowywanych na bezpiecznym nośniku danych lub w aplikacji dostępnej on- i offline. com/wp-content/uploads/2021/04/PlanRadar-przeglady-techniczne-ksiazka-obiektu-budowlanego. jpg" alt="PlanRadar może ułatwić prowadzenie przeglądów technicznych i inspekcji w ramach prowdzenia książki obiektu budowlanego" width="100%" height="auto"/>

  Elektroniczna książka obiektu budowlanego

  Przyszłość KOB – wyczekiwana przez właścicieli i zarządców, a także inspektorów nadzoru budowlanego – to nowoczesne oprogramowanie, dzięki któremu zarówno generowanie czy archiwizowanie, jak i kontrola dokumentacji będą łatwiejsze, bardziej bezpieczne i efektywne. Do takich właśnie cyfrowych rozwiązań należy PlanRadar, którego elastyczne funkcjonalności umożliwiają opracowanie książki obiektu budowlanego na bazie dostępnych szablonów. To także narzędzie, które jednocześnie pomoże w przeprowadzaniu przeglądów i inspekcji technicznych nieruchomości. Prosto, szybko, wydajnie.

  Kliknij przycisk poniżej, by darmowo przetestować aplikację, lub skontaktuj się z nami – z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

  1. Dz. U. 2020. 1333 t. j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  2. 03. 120. 1134 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

  Genealodzy. PL Genealogia:: Zobacz temat - Ksi�gi adresowe Warszawa - Warsaw Address

  Genealodzy. PL Genealogia


  Poszukuj� zasob�w, informacji - Ksi�gi adresowe Warszawa - Warsaw Address

  monikagod - 31-12-2010 - 09:57
  Temat postu: Ksi�gi adresowe Warszawa - Warsaw Address
  Witam serdecznie,
  W spisie z 1908 Warsaw Address,

  http://www. org/frame/d214/458/d

  odnalaz�am swego pradziadka Daniela Godlewskiego szewca zamieszka�ego przy ulicy Sliskia 47, jednak�e nie bardzo wiem jak si� zabra� do tematu. Gdzie mog� odnale�� jakie� informacje na podstawie, kt�rych sporz�dzono wy�ej wymienion� ksi�g� adresow�. Dodam i� nie posiadam wi�cej informacji o pradziadku.PozdrawiamMonika Godlewska


  maria. j. nie - 31-12-2010 - 13:28
  Temat postu: Warsaw Address -Ksi�gi adresowe Warszawa
  Witam Bc - Kategoria : Ksi�gi adresowe - http://www. pl/books-index-re... id-3. phtml- > Warszawa -

  jest m. in. „Adresy Warszawy na Rok 1908 -1909 „ http://ebuw. pl/dlibra/publicatio... &tab=3" ksi��ki adresowe Warszawy: Adresy Warszawy na Rok 1908 Zebrane i opracowane pod kierunkiem A. �wana. R. 1 (1908); Autor: �wan, Antoni ( -1932). Oprac. " Spis rzeczy" -spis tre�ci str. 23; Zawarto�� ksi��ki, opis "Dzia��w" publikacji str. 26; Skorowidz Dzia�u I-go str. 29-33; Skorowidz Dzia�u II-go str. 34-42;... oraz Adresy Warszawy na Rok... / Zebrane i opracowane pod kierunkiem A. 1 (1909) "

  Mo�na sprawdzi� w publikacji „informacje na podstawie, kt�rych sporz�dzono wy�ej wymienion� ksi�g� adresow�”oraz inne odsy�acze: Warszawa... Taryffa miasta Warszawy, Przewodniki 1784, 1797, 1807 - 1887, 1908 - 1938/1939

  Baza Bibliotek-Genealogy Indexer http://genealogyindexer. org/

  Prosz� wpisa� w okno wyszukiwarki http://www. org/directories: poszukiwane nazwisko (i imi�) lub nazw� miejscowo�ci, zawodu … – nale�y pami�ta� o r�nych wersjach zapisu nazwiska (Oboczno�� nazwiska)- otrzymujemy dane, kt�re mo�emy przegl�da� wg podanej strony w zbiorze konkretnej publikacji…- wy�wietli si� skan strony z wpisem o poszukiwanym nazwisku...Wyszukiwarka przeszukuje: m. Ksi��ki telefoniczne, Ksi�gi adresowe, Przewodnik, Ksi�gi informacyjna przemys�u, handlu, rzemios�a, Handlowa ksi�ga adresowa, Ksi�gi adresowe przemys�u fabrycznego..., Taryffa dom�w …Warsaw - zakres lat 1874 - 1939/1940

  orazKatalog link�w - Kategoria : Rejestry mieszka�c�w https://genealodzy. php? name=Web... mp;show=10 (Warszawa s. 2)m. inSpis w�a�cicieli dla Przedmie�cia Praga w latach: 1807/08, 1821, 1832, 1852, 1869 http://warszawa. htmlWarszawa- mieszka�cy 1870r http://www. html

  Pozdrawiam serdecznie Maria


  -Eryk- - 04-10-2012 - 09:32
  Temat postu: Warszawa, ul. Z�ota, rok 1875
  Szanowni Genealodzy!Poszukuj� informacji o domach przy ulicy Z�otej 1509 i 1510 w Warszawie. Kto mieszka� tam ko�o roku 1875? Czy z tego okresu zachowa�a si� ksi��ka adresowa? Gdzie mo�na poszukiwa� tych danych?E. J.


  Sroczy�ski_W�odzimierz - 04-10-2012 - 09:53
  Temat postu:
  raczej si� nie zachowa�anajbli�ej tej daty - fragmentaryczne z 1870 roku z ksi��ki "adresowej"
  Kaczmarek_Aneta - 04-10-2012 - 10:33
  Witaj Erykupolecam sprawdzi� Spis mieszka�c�w Warszawy za rok 1870 (od str. 106):http://www. php? numer=00031

  Najbli�ej 1875 roku by�aby taryfa za rok 1876, z tym �e w taryfach wymieniani byli jedynie w�a�ciciele posesji:http://www. pl/dlibra/doccont... p;from=FBCtaryfa od str. 317Pozdrawiam serdecznieAneta


  maria. nie - 09-02-2013 - 21:47
  Temat postu: Taryffy
  Kalendarz Warszawski 1853 - 1915 Warsaw Calendar {J�zefa Ungra Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy}Spis ulic Miasta Warszawa z Przedmie�ciami; Taryffa dom�w; Wykaz - Nr hipoteczny; (Nr policyjny; Cyrku�); Ulica; Imi� i nazwisko w�a�ciciela.Baza Bibliotek-Genealogy IndexerProsz� wpisa� w okno wyszukiwarki http://genealogyindexer. org/directories poszukiwane nazwisko (i imi�) lub nazw� ulicy, nazw� zawodu …– nale�y pami�ta� o r�nych wersjach zapisu nazwiska (Oboczno�� nazwiska) r�wnie� o opcji wyst�powania nazwiska bez polskich znak�w diakrytycznych- otrzymujemy dane, kt�re mo�emy przegl�da� wg podanej strony w zbiorze konkretnej publikacji… w BC - wy�wietli si� skan strony z wpisem o poszukiwanym nazwisku...jarymi - 24-02-2013 - 21:49
  Temat postu: Taryffy Warszawskie z lat 1865-1890 i 1905-1910
  czy istniej� Taryffy Warszawskie z lat 1865-1890 i 1905-1910lub skorowidze mieszka�c�w z tych lat.wcze�niejsze znampozdrawiamRyszard


  el_za - 24-02-2013 - 22:30
  1883http://193. do? i... mp;wyglad=

  1918http://mbc. pl/dlibra/do... &lp=85

  Ela


  Bea - 30-11-2013 - 00:29
  Nie znam si� na taryfach warszawskich, ale w�a�nie wyszukiwarka nazwisk w bibiotekach cyfrowych pokaza�a mi informacj� "NEW IN THE LAST MONTH" przy pozycjach:1893 Warsaw and Praga Homeowners Directory1892 Warsaw and Praga Homeowners Directory,obie na cyfrowym Mazowszu, czyli:http://mbc. a? id=12760Nie wiem czy to nowo�� w bibiotece cyfrowej, czy te� tylko wyszukiwarka zosta�a powi�kszona o t� pozycj� - w ka�dym razie zg�aszam - mo�e si� komu� przyda ta informacja. Wydaje mi si�, �e w zbiorczym po�cie @Marii nie ma wymienionych tych dat, ale... tak jak m�wi� - nie �ledz� �r�de� warszawskich na bie��co, wi�c nie wiem czy to przypadkiem nie stary nius pozdrowionka


  Kaczmarek_Aneta - 30-11-2013 - 09:05
  Temat postu: Re: Taryffy Warszawskie z lat 1865-1890 i 1905-1910

  jarymi napisa�:

  wcze�niejsze znam...

  Witam,poni�ej zebra�am znane mi taryfy i spisy mieszka�c�w z interesuj�cego Ciebie okresu:Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1869(taryfa -str. 117 tom 3 u�o�ona wg numer�w hipotecznych)http://books. pl/books? id=vH4LAAA... mp;f=false

  Taryfa Dom�w Miasta Warszawy i Przedmie�cia Pragi – Ilustrowany Kalendarz J. Jaworskiego – 1870 (PDF nr 11)http://statlibr. pl/exlibris/al... 64U2BS. pdf

  Przewodnik po Warszawie i jej okolicach na rok 1873/74 (... )(taryfa -str. 272 u�o�ona wg numer�w hipotecznych)http://ebuw. pl/dlibra/docmetadat... amp;lp=983

  J�zefa Ungra Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy Illustrowany na rok przest�pny 1876 kt�ry ma dni 366Taryfa od str. 317

  J�zefa Ungra Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy Illustrowany na rok zwyczajny 1881 kt�ry ma dni 365Taryfa od str. 281http://www. p;from=FBC

  Tre�ciwy zbi�r przepis�w policyjnych, administracyjnych i s�dowych dla w�a�cicieli dom�w i mieszka�c�w m. Warszawy, z do��czeniem taryfy dom�w i adres�w znaczniejszych firm handlowych i przemys�owych 1883(taryfa od str. 248)http://193. do?... tion=pelny

  J�zefa Ungra Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy Illustrowany na rok zwyczajny 1885 kt�ry ma dni 365Taryfa od str. 287http://www. p;from=FBC

  Tabel' domam" g. Var�avy i predm�st'� Pragi: sostavlena v" o�erednom" por�dk� ipote�nyh" numerov", c" pokazanìem" sootv�tstvuûŝih" im" policejskih" posl�dnej numeracìi, familìj domovlad�l'cev", Policejskih", Sudebnyh" Mirovyh" i Sl�dstvennyh" u�astkov" i s" prilo�enìem" alfavitnago spiska vs�h" ulic" c" ukazanìem" stranic" na kotoryh" on� zna�ats� -1887http://mbc. =2&QI=

  Spisy mieszka�c�w:

  Adresy Warszawy 1908(adresy prywatne od str. 375)http://ebuw. 30AA674F-2

  Adresy Warszawy 1909(adresy prywatne od str. 463, taryfa od str. 889)http://ebuw. 30AA674F-2

  jarymi - 30-11-2013 - 20:44
  Aneto Serdeczne dzi�ki zaB�d� mia� co czyta�i serdecznie dzi�kuj� za linki


  Kokomo - 29-01-2015 - 20:54
  Temat postu: Spis Warszawy 1870
  na tej stronie znajduje si� spis mieszka�c�w Warszawy z roku 1870.Niestety nie mog� tego otworzy� i sprawdzi�, dlatego prosi�bym, aby kto� sprawdzi�, czy nie ma tam kogo� o nazwisku Strebejko(ew. Strebeyko).Pozdrawiam i z g�ry dzi�kuj�,Kokomo


  Kaczmarek_Aneta - 29-01-2015 - 21:00
  tak - jest:Strebejko Micha� z w�. fund. - Nowogrodzka 27

  Pozdrawiam,AK


  Kokomo - 29-01-2015 - 21:08
  Dzi�ki serdeczne.Jeszcze takie pytanie odno�nie tego. Co znaczy ten skr�t?
  Micha�_Kazimierz - 29-01-2015 - 21:29
  Powy�szy zapis oznacza, �e Micha� Strebejko w 1870 utrzymywa� si� z w�asnych funduszy.Na tej samej stronie, co powy�szy Micha�, s� jeszcze 2 osoby o podobnie brzmi�cym nazwisku, mo�e to b�dzie przydatne:StrobejkoJulian cz. br�zowniczy - Ogrodowa 6J�zefa emerytka - Ogrodowa 6cz. - czeladnikMicha� Kazimierz


  Kokomo - 29-01-2015 - 21:35
  Strobejkowie nie s� spokrewnieni(przynajmniej nic mi nie wiadomo).Dzi�kuj�.


  Kubiak_Urszula - 29-01-2015 - 22:32
  Witam.Mog� si� do��czy� i poprosi� o sprawdzenie nazwiska Adnque i Sheen.Ula
  Kaczmarek_Aneta - 30-01-2015 - 22:58
  Ula: nie ma poszukiwanych przez Ciebie nazwiskPodg�recki:- Majcherek - brak- �ci�gosz:Miko�aj, m. zdu�ski, Ch�odna 23- Urba�ska:Aniela, rze�niczka, Ordynacka 2-3Emilija, z w�. fundusz�w, M�ynarska 33Maryja, wdowa po pu�kow., Ho�a 14- �u�awska - brakPodg�recki - 31-01-2015 - 08:04
  Witam Ponownie.Mam takie pytanie w Aktach urodzin doczyta�em i� muj pra pra dziadek mieszka� na Saskiej k�pie w roku 1899.Gdzie szuka� mam informacji na ten temat????.pozdrawiam.Tomasz


  Kaczmarek_Aneta - 31-01-2015 - 08:14
  Witaj,nie wiem czego konkretnie szukasz.Saska K�pa znalaz�a si� w granicach Warszawy w roku 1916. Wcze�niej przynale�a�a do parafii praskiej.AndrzejG - 31-01-2015 - 10:11
  Jeden z moich przodk�w mieszka� w Warszawie na ulicy Tr�backiej 5, dane z 1897r. nazwisko Ignacy Dominik Gnyszy�ski lub Gryszy�ski.Za informacj� b�d� zobowi�zany.Pozdrawiam Andrzej.
  Kaczmarek_Aneta - 01-02-2015 - 10:29

  AndrzejG napisa�:

  ... Jeden z moich przodk�w mieszka� w Warszawie na ulicy Tr�backiej 5, dane z 1897r. nazwisko Ignacy Dominik Gnyszy�ski lub Gryszy�ski.Za informacj� b�d� zobowi�zany....Witaj Andrzeju,nie wiem czy chodzi Ci o sprawdzenie w spisie mieszka�c�w z 1870 roku? Je�li tak, to nie ma tu nazwiska Gnyszy�ski /Gryszy�ski, za to w ksi�gach z roku 1908/1909 odnajdziesz Mari� Gnyszy�sk�, zamieszka�� przy u. �urawiej 20.pawel. dyda - 18-05-2015 - 08:45
  Temat postu: Re: Warszawa, ul. �elazna 1126


  Tak a propos adres�w, czy kto� wie mo�e gdzie znajd� plan miasta Warszawy z okolic 1907-ego z numerami dom�w na Pradze?Pytam, bo dost�pny w bibliotece plan z tego roku ma tylko numery dom�w po stronie lewobrze�nej, a jestem dziwnie pewien, �e interesuj�ca mnie ulica Grochowska by�a renumerowana.
  Sroczy�ski_W�odzimierz - 18-05-2015 - 08:53
  Skonweruj (np taryff�) na hipoteczny i sprawd� na mapiehttp://www. pl/mapaApp1... istorycznaPS w dost�pnych w metryki skorowidzach nie ma zgonu Kostkowskiej? jakie lata?


  pawel. dyda - 18-05-2015 - 15:03
  Dzi�ki. Skonwertowa�em, ale wygl�da na to, �e numery ewidencyjne dzia�ek tak�e si� pozmienia�y. Chyba �e �le patrz�. Numer hipoteczny to 943, w�wczas Grochowska 18, dzisiaj jest z pewno�ci� w przedziale 326-336 (bo r�g z Blisk� mia� numery 17 i 19 wg taryfy). Wi�cej si� pewnie nie dowiem, ale tyle mi musi wystarczy�.Co do Kostkowskiej, w skorowidzach �w. Stanis�awa w latach 1906-1912 nazwisko nie wyst�puje. 1912 przejrza�em ca�y i znalaz�em akt zgonu Micha�a, wdowca. W grudniu... Obstawiam Wszystkich �wi�tych, ale tam zdaje si� skorowidzy nie ma, a na razie nie dysponuj� czasem, aby je wszystkie przejrze�. Jakby komu� co� wpad�o w oko...


  Sroczy�ski_W�odzimierz - 18-05-2015 - 15:15
  dzi� 353 nie ewidencyjne hipoteczne 943 na warstwie "zdjecia 1891-1908" i "zdjecia 1936" jest to�samy, dzi� wypada to (chyab, �e �le patrz�) na numerze 353zdj�cia lotnicze z 1945 pokazuj�, �e budynek niezniszczony (wi�c mo�e warto grzeba� g�ebiej)

  .. czyli przed 1913 szukany zgon skorowidze s� z Wsz. �w.. w zasadzie chyab wszystkei s� lub b�d� nied�ugo.. ja wiem czy du�o trzeba czasu.. pewnie ze dwie godziny.. jakie� ograniczenie z do�u? zgon po... roku?


  pawel. dyda - 18-05-2015 - 19:01
  A fakt, sensownie �e po drugiej stronie ulicy. Bogiem a prawd� nie dostrzeg�em, �e na tej mapie s� zdj�cia. Jakbym dostrzeg�, to bym gitary nie zawraca�, bo numer jest podany. Na mapie wida� zreszt�, �e kamienica stoi precyzyjnie vis-a-vis wylotu Mi�skiej i faktycznie dzisiaj musi nosi� numer jak Wartburg: 353 Serdecznie dzi�kuj� za pomoc.W czasach kiedy dodawa�em sw�j podpis skorowidzy z Wszystkich �w. nie by�o, albo w nich nic nie znalaz�em (nie pami�tam). Dzi�kuj� za informacj�, przegl�dn� i b�d� monitorowa�.


  qufel - 13-09-2015 - 13:55
  Temat postu: Spis w�a�cicieli kamienic Warszawa
  Gdzie m�g�bym znale�� spis w�a�cicieli kamienic przedwojennej Warszawy? Konkretnie chodzi mi o ulice Dominika�sk�.darek


  Kaczmarek_Aneta - 13-09-2015 - 16:52
  Darku,spis�w troch� by�o (i w�tk�w na ten temat). Kt�ry rok Ciebie interesuje?qufel - 13-09-2015 - 17:08
  Wydaje mi si� ze najlepiej gdyby by� spis z 1939 roku. Dosta�em wiadomo�� od jakiej� kancelarii prawnej na portal My Heritage, ze poszukuj� spadkobierc�w Leszka Stefko jakoby by� on w�a�cicielem kamienicy na ulicy Dominika�skiej, a kt�ra to kamienica zosta�a zabrana na mocy dekretu Bieruta.. Zanim im cokolwiek odpisze chcia�em to sprawdzi�. S�k w tym ze Leszek urodzi� si� w 1939 roku. By� mo�e dosta� ja po ojcu, kt�ry jak wie�� rodzinna niesie (jeszcze nie sprawdzona) by� naczelnikiem wi�zienia na Rakowieckiej.Chcia�em ustali� czy kiedykolwiek na Dominika�skiej mieszka� jaki� Stefko.
  Kaczmarek_Aneta - 13-09-2015 - 17:24
  Jest z tego roku spis w�a�cicieli kamienic w Warszawie, niestety biblioteka cyfrowa z jakich� przyczyn nie dzia�a:- ksi�ga adresowo-gospodarcza miasta sto�ecznego Warszawy. Cz. 3 e: Spis w�a�cicieli dom�w w mie�cie sto�ecznym Warszawie - 1939http://zbrojownia. pl:8080/dlibra/do... ta? id=3691S� jeszcze ksi�gi meldunkowe Warszawy, ale tu trzeba zna� numer posesji i poda� pokrewie�stwo z osob� poszukiwan� (kontakt przez AP Warszawa).AnetaPS. Z tego okresu w ksi��ce telefonicznej widniej� dwie osoby z nazwiskiem Stefko, ale nie z ul. Dominika�skiej:http://lcweb2. gov/cgi-bin/ampage? co... recNum=371


  Slawinski_Jerzy - 13-09-2015 - 17:52
  Czy aby na pewno chodzi o ulic� Dominika�sk�? Obecna Dominika�ska znajduje si� na S�u�ewiu, ale wydaje mi si�, �e tereny te by�y poza granicami Warszawy w 1939 i zosta�y do� w��czone w 1951. Przed wojn� to by�a chyba wie� S�u�ew i kamienic tam raczej nie by�o. Szczerze m�wi�c nie s�ysza�em o ulicy Dominika�skiej w Warszawie przed 1939, ba jestem nawet mocno przekonany, �e takowej nie by�o. Trzeba by�oby dla pewno�ci sprawdzi� taryf� z 1930, ale nie mog� co� jej w internetowym g�szczu teraz odnalez�. Do po�owy XVIII wieku nazywano tak cz�� ulicy Freta, ale o tak zamierzch�ych czasach chyba nie m�wimy

  Je�eli si� myl�, to prosz� o poprawk�.Jerzy


  Kaczmarek_Aneta - 13-09-2015 - 18:42
  Witaj Jurku,faktycznie ul. Dominika�ska nie jest wymieniana w taryfie z 1930, natomiast sama ulica (droga) datowana jest na rok 1784 i r�wnie� zastanawia�am si� nad tym, czy na pewno chodzi o t� ulic�. Podobnie brzmi�ca to Domaniewska.Dok�adnie o Dominika�skiej pisze Kwiryna Handke w: "S�ownik nazewnictwa Warszawy":"Dominikanie mieli w Warszawie trzy klasztory: na Nowym Mie�cie, przy Krakowskim Przedmie�ciu i na S�u�ewie. Pierwsza nazwa ulicy wi��e si� z najstarszym klasztorem na Nowym Mie�cie. Dominikanie przybyli z Krakowa w 1603 r. i wykupili posesje mieszcza�skie mi�dzy ulicami Freta i Zatyln�. Ulica, czyli Droga przez plac Xi�y Dominikan�w pocz�tek sw�y od Ulicy Przyrynek mai�ca, w ci�gu swoim a� do Ulicy Rybaki id�ca 1784. Obecna wi��e si� z klasztorem na S�u�ewie. "Wg tej samej ksi��ki, S�u�ew zosta� przy��czony do Warszawy w 1938 roku.Na historycznych planach Warszawy wypatrzy�am Domaniewsk� na mapie z 1950 oraz z 1946 (ta druga data pod znakiem zapytania):http://www. htm

  Kuba64 - 03-09-2016 - 19:23
  Temat postu: Re: Spis w�a�cicieli kamienic Warszawa


  Kaczmarek_Aneta napisa�:

  ta ksi��ka znik�a z internetu. Ca�e szcz�cie �e �ci�gn��em za czasu jej cze�� IIIe, tzn. "Spis w�a�cicieli dom�w w mie�cie sto�ecznym Warszawie". Chcia�bym jednak odnale�� j� teraz ca�� Czy kto� z Was na ni� trafi� ostatnio?KubaPS.To znikniecie jest zwi�zane z afer� reprywatyzacyjn� w Warszawie? �artuj�


  Sroczy�ski_W�odzimierz - 03-09-2016 - 23:03
  http://poczekalnia. pl/pliki/... 39_OCR_pdften pdf ma OCR-a mo�na wyszukiwa� (info jak jpg-i od Grzegorza D�bkowskiego), a jpgi w:http://poczekalnia. /1939_jpg/
  Dabkowski_Grzegorz - 04-09-2016 - 00:16
  Zrobi�em te jpg-i, gdzie i jak mog� je dostarczy�?178 x 500kB = ~90MBMo�na ewentualnie nieco przeskalowa� w d�.


  TomekSz1 - 07-01-2017 - 23:44
  Prosz� o pomoc o jak� ulic� tutaj chodzi i jaka to by�a parafia.Schurmer Leonard urz. pryw. Leopold. 14. A mo�e to plac Leopolda? je�eli taki by�.http://www. pl/zdjecie/9e86a89295ff49adTomek


  Irena_Powi�le - 08-01-2017 - 00:04
  Niegdy� ulica Leopoldyny to dzisiaj ulica Emilii Plater, ta cz�� co za Marriottem.Powinna by� parafia �w. Barbary.W 1893 dom pod adresem Leopoldyny, - 14 mi�dzy ulicami Ho�a a Wilcza, w �rodku tej posesji, po lewej stronie je�li patrze� od dzisiejszego dworca Warszawa-Centralna.Irena


  TomekSz1 - 08-01-2017 - 00:23
  Bardzo dzi�kuj� za pomoc.Iron - 08-01-2017 - 00:30
  Gdzie mo�na znale�� spis mieszka�c�w Warszawy z lat 30-tych XX wieku?Pytam gdy� poszukuje gdzie mog�a mieszka� moja rodzina Tatar�w.Pozdrawiam


  Ma�gosia_G - 08-01-2017 - 09:22
  Nie znikn�a ze Zbrojowni "Ksi�ga adresowo-gospodarcza miasta sto�ecznego Warszawy. 3 e: Spis w�a�cicieli dom�w w mie�cie sto�ecznym Warszawie", tylko adres si� zmieni�:http://zbrojownia. pl:8080/dl... m=pubstats
  Sroczy�ski_W�odzimierz - 08-01-2017 - 11:05
  Znikn�a, ale ponownie zosta�a wstawiona:)
  kdziwisz - 13-10-2017 - 11:21
  Temat postu: Gmach TU Rasija/dom pod sedesami w Warszawie 1908r
  czy kto� z Was ma informacj� albo wie gdzie poszuka� spisu mieszka�c�w z tego roku? czy np zamieszkaly lokaj i s�u��ca mog� by� w takich spisach? albo kto z tych mieszka�c�w m�g� mie� s�uzb� na sta�e. wiem, ze tam byly lokale 5-7 pokojowe. sprawdzalam w dostepnych spisach ludno�ci i nic nie znalaz�am.chodzi o rok 1908dziekuje za pomoc


  Kaczmarek_Aneta - 14-10-2017 - 07:10
  Adresy Warszawy 1908marcinguzek - 21-10-2017 - 11:23
  czy kto� z Was wie gdzie w Warszawie znajdowa�a si� nieruchomo�� nr 12544informacja z Monitora Polskiego (nr 147 z 1946): Og�oszenia S�dowe; post�powanie spadkowe; S�d Okr�gowy w Warszawie, wydzia� hipoteczny, og�asza �e po: (tu lista w tym) poz. 96: Ajzenberg Icko vel Izaaku, wsp�w�a�cicielu nieruchomo�ci nr 12544 (... ) Toczy si� post�powanie spadkowe.ksi�ga adresowo-gospodarcza miasta sto�ecznego Warszawy. 3 e: Spis w�a�cicieli dom�w w mie�cie sto�ecznym Warszawie - 1939, podaje: Izaak Ajzenberg, Elekcyjna 70 (potem Elekcyjna 116/118, dzi� okolice Cio�ka 26) tam nieruchomo�� nie ma �adnego numeru; na planie z 1936 to Kol. Ko�o 868/101czy na postawie numeru nieruchomo�ci da si� ustali� adres? gdzie i jak zacz�� poszukiwania adresu? s�d wieczystoksi�gowy? Archiwum Pa�stwowe?z g�ry dzi�kuj� za pomoc i wszelkie sugestieMarcin


  Markus - 09-06-2019 - 20:05
  A ja mam pytanie odno�nie czytania warszawskich ksi�g meldunkowych. Dosta�em skany z AP, ale w niekt�rych z nich, w rubrykach "Sk�d przyby�" (czyli poprzedni "meldunek" mieszka�ca) nie ma pe�nego adresu, a jedynie nast�puj�ce okre�lenie: "z pozycji x", gdzie x to czterocyfrowy numer. Pyta�em w archiwum, co taki opis mo�e oznacza�, ale niestety nie wiedz�. Mo�e kto� spotka� si� ju� z tym i ma jakie� pomys�y?Pozdrawiam serdecznie,Markus


  Sroczy�ski_W�odzimierz - 09-06-2019 - 20:17
  to nie dotyczy w�tki, ale.. oznacza, �e przepisany z tej samej ksi��ki z poz. X
  San. Min. - 29-05-2020 - 13:04
  Temat postu: Gmach TU Rasija/dom pod sedesami w Warszawie 1908r
  ...
  Sroczy�ski_W�odzimierz - 29-05-2020 - 13:09
  a jakie przes�anki, �e taki z 1892 by� (wi�c mo�e by�)?
  San. - 29-05-2020 - 13:17
  Takie, �e si� w Warszawie urodzi� tak przynajmniej wynika z dokument�w znalezionych gdzie indziej
  Sroczy�ski_W�odzimierz - 29-05-2020 - 13:20
  ja te� si� urodzi�em w Warszawie, co nie znaczy, �e w roku mojego urodzenia spis mieszka�c�w Warszawy si� ukaza� (z tej okazji? Co stoi za tym, �e istnia� spis mieszka�c�w Warszawy z 1892 roku?Nie za tym, ze by Ci si� takowy przyda�
  San. - 29-05-2020 - 13:52
  W�odzimierzu, wybacz, ale nie rozumiem co maj� na celu te dziwne pytania. Je�li takiego spisu nie znasz, nie masz i nie mo�esz pom�c, to szkoda czasu naszego Mo�e odezwie si� kto� kto wie, a mo�e nie. Nie ma g�upich pyta�, a kto pyta nie b��dzi
  Sroczy�ski_W�odzimierz - 29-05-2020 - 14:23
  je�li nie ma - to odpowiedz na zadane pytanieco �wiadczy o tym, �e istnia� spis mieszka�c�w Warszawy z 1892 roku? I je�li istnia� to by� jako� opublikowany?
  San. - 29-05-2020 - 15:45
  Sroczy�ski_W�odzimierz - 29-05-2020 - 16:02
  To zastan�w si� w jakiej kolejno�ci wykona� dwie czynno�ciustalenie czy co� istniejenapisanie pro�by o udost�pnienie informacji z wwTo nie pytanie, to rekomendacja - przynajmniej je�li chodzi o forum.


  chinska - 30-05-2020 - 17:03
  Przyda�oby si� wi�cej empatii! Wszyscy jeste�my pasjonatami i rozumiem, �e to forum nie funkcjonuje na zasadzie Ja�nie Pan i niedouczony plebs. Wydaje mi si�, �e �rednio "rozgarni�ty" forumowicz rozumie doskonale tych, kt�rzy czasem nie radz� sobie z poszukiwaniami prostymi dla innych. Mo�e ustalmy, �e zamiast wyst�pie� z pozycji "panawszystkowiedz�cego' zaczniemy cierpliwie, bez cynizmu pomaga� innym. To �wiadczy o cz�owiecze�stwie. B�d�my dla siebie mili i nie zra�ajmy poszukuj�cych!
  Tomasz_Lenczewski - 30-05-2020 - 17:31
  Problem w tym, �e ksi�gi adresowe Warszawy, w tym spisy mieszka�c�w s� dobrze znane i wynikaj� z bibliografii przedmiotu, co �atwo znale�� zar�wno na stronach www. pl, jak i bibliotecznych cho�by Biblioteki Narodowej czy Biblioteki m. st. Warszawy. Wi�c je�li kto� twierdzi, �e istnieje spis mieszka�c�w Warszawy z 1892 r. to trudno naprawd� z tym dyskutowa�.
  Sroczy�ski_W�odzimierz - 30-05-2020 - 18:10
  ponad dwie�cie post�w, p�tora roku sta�u..
  ... ma�o �eby wiedzie� "przeczytam zanim napisz�"?Majko?
  chinska - 30-05-2020 - 18:50
  Zgoda! Tylko czy naprawd� tak trudno wyci�gn�� do kogo� pomocn� d�o� bez szczypania? To nie boli, a nawet przynosi odrobin� rado�ci! Pozdrawiam i spokoju ducha �ycz�!
  Sroczy�ski_W�odzimierz - 30-05-2020 - 18:59
  Sugerujesz, �e zwr�cenie uwagi �e trzeba czyta� by�o bez wcze�niejszego podania informacji o spisach mieszka�c�w, ksi�gach adresowych (to nie to samo! ), �ci�gni�cia, obrobienia, uploadu materia��w, bez kwerendy, zabiegania o digitalizacj� i publikacj� kolejnych ksi�g ludno�ci, bez spisania, wstawienie inwentarzy ksi�g meldunkowych etc- tj wielusetgodzinnego wyci�gania r�k?serio?sprawd� mo�e zanim napiszesz:)no fakt - dotyczy taka pomocna d�o� os�b, kt�re potrafi� czyta� i lubi� szuka�to jest serwis nie dla zainteresowanych wynikami ("zr�bcie mi"), a dla tych kt�rzy si� chc� nauczy� jak i albo lubi� albo polubi� zabaw� w szukanienie jest bezp�atn� us�ug� kwerendy, prowadzeniem za r�czk� przez wiele lat na ka�dym krokutakich oczekiwa� nie spe�nia i spe�nia� raczej nie b�dziewsparciem w formie ju� podanej informacjimiejscem PODZIELENIA si� wiedz� (nie tylko zassaniem informacji), miejscem gdzie spotykamy si� przede wszystkim po to, by co� WSP�LNIE zrobi�nie zaspokoi� indywidualn� potrzeb� informacyjn� w trybie indywidualnymto tak w skr�cie:)nie brnijmy w to


  chinska - 30-05-2020 - 20:02
  No ba, nie wiedzia�am, �e problem le�y w BEZP�ATNEJ us�udze kwerendy. Jak do tej pory to ja widz�, �e ide� forum jest zaspokajanie indywidualnej potrzeby w trybie indywidualnym. Czy�by czeka�y nas jakie� zmiany? Ostatnio to bardzo modne! S�usznie, nie brnijmy w to!
  Sroczy�ski_W�odzimierz - 30-05-2020 - 20:10
  Widzisz co chcesz widzie�informacje s� bezp�atnie i bez logowania dost�pnew formie pisemnejproblem le�y w analfabetyzmie, z�ej woli. lenistwie albo przekonaniu, �e dzia�a "zapytam zanim sprawdz�"https://genealodzy. 1ju�? pa�k� regulaminu trzeba?NIE PYTA SI� O RZECZY, KT�RE S� DOST�PNE W SERWISIE- Nie dubluj, nie tw�rz nowego w�tku, lecz postaraj si� kontynuowa� ju� istniej�cy.- Forum wyposa�one jest w mechanizm wyszukiwania tre�ci funkcj� Szukaj (link na g��wnej stronie Portalu) www. phtml naucz si� z niego korzysta�. Jest to jedna z najsurowszych zasad na tym Forum. Moderatorzy nie maj� skrupu��w przy stosowaniu sankcji wymuszaj�cych stosowanie si� do niej.NAJSUROWSZYCH ZASADi po co Ci to?nie ma g�upich pyta�, ale s� pytania zadane wbrew regulaminowinie "m�dro��" jest decyduj�ca czy dopuszczalne


  Kaczmarek_Aneta - 31-05-2020 - 05:20

  Markus napisa�:

  Markus

  Dzie� dobry,spotka�am si� z podobnym oznaczeniem 4- lub 3-cyfrowym.Numer ten by� zapisywany z kropk� pomi�dzy cyframi, np. 3. 177.Cyfra przez kropk� oznacza�a numer tomu ksi�gi, kolejne cyfry oznacza�y nr strony. Oznacza�o to zatem, nazwisko tej osoby widnia�o r�wnie� w innej ksi�dze ludno�ci, do kt�rej prowadzi� �w klucz.San. - 31-05-2020 - 10:41
  Temat postu:
  ...
  Sroczy�ski_W�odzimierz - 31-05-2020 - 10:48
  Grzecznie zapyta�em co wiesz o powstaniu i publikacji spisu mieszka�c�w Warszawy z 1892 roku, co spotka�o si� z agresj� - tak�e Twoj�Nie, nie b�d� ignorowa� �amania regulaminu i siania dezinformacji na forum PTG, niezale�nie jak mi�o by Ci by�o z tego powodu
  Tomasz_Lenczewski - 31-05-2020 - 12:02
  Czego� tu nie rozumiem. W zmienianym przez pani� pytaj�c� w�tku by�a wyra�nie mowa o spisie mieszka�c�w Warszawy z 1892 r., co oznacza�o spis publikowany lub archiwalny. Poniewa� od dziesi�ciolecia jest tu wa�kowany temat istniej�cych i archiwalnych w�tk�w, co �atwo prze�ledzi� w zarchiwizowanych, chyba zasadne by�o pytanie o �r�d�o informacji dotycz�ce pochodzenia tego spisu? Tymczasem osoba pytaj�ca zamiast poda� konkretne odniesienie do spisu zachowuje si� delikatnie m�wi�c z pretensjami.
  malgorzata601 - 05-12-2021 - 18:49
  Temat postu: Ksiegi adresowe dla Warszawy z lat 1920 - 1929
  Dzie� dobryMo�e kto� z Pa�stwa wie, czy wydawane by�y Ksi��ki adresowe dla Warszawy w latach 1920 - 1929?Znalaz�am ksi��ki, Kalendarze dla Warszawy z lat 1908, 1909, 1912 -1915A potem dopiero Wykaz taryf z roku 1930 i 1938/1939.Ma�gorzata Sot
  Tomasz_Lenczewski - 05-12-2021 - 19:04
  Temat rzeka. Dobrze opisany, a wszystko prawie jest w bibliotekach cyfrowych dost�pne.https://genealodzy. pl/PNphpBB2-printvie... t-30. phtml

  http://mbc. ublication


  malgorzata601 - 06-12-2021 - 12:44
  Tak dzi�kuj�. Ja znam ca�y ten watek. Ale niestety w latach 1918 - 1929 nie ma ksi��ki z wykazem ulic i nazwiskami w�a�cicieli dom�wSroczy�ski_W�odzimierz - 06-12-2021 - 13:05
  ano nie ma
  Tomasz_Lenczewski - 06-12-2021 - 13:22
  Wydawanie wszelkich spis�w adresowych to by�o przedsi�wzi�cie przede wszystkim handlowe. Firmy nierzadko bankrutowa�y i nie mog�y sobie pozwoli� na kolejna edycj�. Przyk�adem jest cho�by Ksi�ga adresowa Polski, kt�rej ostatnia edycja by�a w 1930 r., almanach „Polska Towarzyska” - Woreyd oraz ksi�gi adresowe r�nych obywateli ziemskich. Wida� dotkn�� je te� kryzys gospodarczy po 1930 r. zaniechano edycji. Biblioteka Narodowa w Dziale Dokument�w �ycia Spo�ecznego, jak i lokalnie Biblioteka miasta Sto�ecznego m. Warszawy, posiada wi�kszo�� spis�w wydanych przed wojn�. Poza tym s� bibliografie np. 1901-1939. Je�li sa braki to odno�nie kilku ksi�g Lwowa. O bibliotekach cyfrowych nie zapominaj�c.
  Kaczmarek_Aneta - 15-12-2021 - 21:11
  Temat postu: Re: Ksiegi adresowe dla Warszawy z lat 1920 - 1929

  malgorzata601 napisa�:

  Ma�gorzata SotRok 1920:Ksi�ga Adresowa "Warszawa": zawieraj�ca adresy wraz z numerami telefon�w wszystkich instytucji handlowych, pa�stwowych, przemys�owych, prywatnych itd.https://polona. pl/item/ksiega-adresowa-... o:metadataPolecam r�wnie� przejrze�:https://genealogyindexer. org/directories#Poland

  Wszystkie czasy w strefie GMT - 12 Godzin
  Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
  Credits

  Księga Właścicieli Frigidaire Fdb836gfs3

  Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Frigidaire Fdb836gfs3

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Frigidaire Fdb836gfs3