Korzystanie z instrukcji Craftsman 580 752270

Instrukcje Craftsman 580 752270 są łatwe w użyciu i mogą być używane do naprawy wielu rzeczy w domu. Instrukcje te są wyposażone w szczegółowe informacje i ilustracje, które pomogą Ci wyjaśnić proces naprawy. Instrukcje Craftsman 580 752270 zawierają również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą Ci uniknąć obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. Przed rozpoczęciem naprawy lub instalacji maszyny należy przeczytać instrukcję i wykonać wszystkie wskazane czynności, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne wykonanie naprawy.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji Craftsman 580 752270

Przepisy dotyczące zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wiele miejsca poświęcają treści instrukcji obsługi, jaką producent obowiązany jest dostarczyć nabywcy wraz z każdym sprzedawanym egzemplarzem maszyny bądź urządzenia. Instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje określające warunki bezpiecznego transportu, montażu, eksploatacji i konserwacji maszyny. Wymagane jest, by informowała ona nie tylko o zastosowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem, lecz także o możliwym do przewidzenia niewłaściwym jej użyciu, mogącym spowodować powstanie zagrożenia. Instrukcja powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm. ) – dalej r. z. w. m. duży nacisk kładzie na zawartość informacyjną dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić – poza spełnianiem przez maszynę zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i sporządzeniem deklaracji zgodności WE - dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku nr 2 do r. oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Zgodnie z § 58 r. maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
Podczas opracowywania instrukcji producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
Zasadniczo maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeżeli takie użycie wywołałoby ryzyko, jednak w przypadku gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania.
Wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku, a na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie należy stosować nadmiaru informacji, aby nie przeciążać operatora.
Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".
W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. Instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje (o ile ma to zastosowanie do konkretnego typu maszyny):
1) nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
2) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;
3) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
4) ogólny opis maszyny;
5) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
6) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
7) opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
8) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce (treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie);
9) instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;
10) dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
11) dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
12) dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;
13) dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej;
14) podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
15) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
16) określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;
17) sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
18) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
19) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
20) specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
21) parametry dotyczące emisji hałasu, w szczegolności poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza ona 130 dB oraz poziom mocy akustycznej maszyny, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy przekracza 80 dB(A);
22) dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca).
Zgodnie z r. treść zawarta w materiałach promocyjnych opisujących maszynę nie może zaprzeczać treści instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Przy zakupie nowych maszyn i urządzeń domagajmy się więc od dostawcy szczegółowych instrukcji prawidłowej i bezpiecznej obsługi sanej maszyny.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Owner's Manual
®
4. 0 HORSEPOWER
2150 PSi
1. 9 GPM
Model No. 580. 752010
o Safety
o Assembly
o Operation
PRECAUCtON
CAUTION
o Maintenance
Before using this product, read this
Antes de utilizar el producto, lea este
o Parts
manual and follow all Safety Rules and
manual y siga todas las Reglas de
Operating instructions.
Seguridad e Instrucciones de Uso. o EspaSoN
Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U. S. A.
Visit our Craftsman website: wv_w. craftsmamcom
0 1
Part No. 195927GS Draft 2 (02/1

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
WARRANTY.................................... 2 STORAGE.................................. 17-18 SAFETY RULES............................... 2-4 TROUBLESHOOTING............................ 19 FEATURES & CONTROLS......................... 5 REPLACEMENT PARTS....................... 20-24 ASSEMBLY................................... 6-7 NOTES....................................... 25 OPERATION................................. 8-11 EMISSION CONTROL WARRANTY.............. 26-27 SPECIFICATIONS.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
WARNING WARNtNG The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. WARNING WHEN ADDING OR DRAINBNG FUEL Turn pressure washer OFF and let it cool at least 2 minutes before removing fuel cap. Loosen cap slowly to relieve pressure in tank. Fil! or drain fuel tank outdoors. DO NOT overfill tank. Allow space for fuel expansion. Keep fue! away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other igniti
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
WARNING 1 WARNING • Keep water spray away from electric wiring or fatal electric shock may result. Always wear eye protection when using equipment or when in vicinity of equipment in use. WARNING CAUTION DO NOT tamper with governed speed. DO NOT operate pressure washer above rated pressure. DO NOT touch hot surfaces. CAUTION Allow equipment to cool before touchin% The pressure washer must be at least 5 feet from structures having combustible walls and/or other DO NOT secure spray gun in open pos
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
KNOW YOUR PRESSURE WASHER Read the owner's manual and safety rubes before operating your pressure washer, Compare the illustrations with your pressure washer to familiarize yourself with the locations of various controls and adjustments. Save this manual for future reference. Recoil Starter Air Cleaner Throttle Control Lever Oil Fill Cap and Dipstick Detergent Pick-Up Tube and Filter Primer Bulb Fuel Cap Water inlet High Pressure Outlet Pump equipped with Automatic Cool Down System Air Filter --
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Yourpressure washerrequires someassembly andis NOTE: When adding oil to the engine crankcase, use readyfor useonlyafterit hasbeenproperly serviced only high quality detergent oil rated with API service withtherecommended oil andfuel. classification SF, SG, SH, SJ or higher. DO NOT use special additives. Ifyou haveanyproblemswith theassemblyof 1. Choose a viscosity according to the following table. your pressurewasher, pleasecall thepressure washerhelplineat 1-800-222-3136. IMPORTANT: Anyattempt t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
NOTE: This engine is certified to operate on gasoline. damaged. DO NOT run pressure washer if inlet Exhaust Emission Control System: EM (Engine screen is damaged. Modifications). 1. Use clean, fresh, regular UNLEADED fuel with a -_,. screen. DO minimum of 77 octane with equipment. DO NOT NOT use if use fuel which contains Methanol. DO NOT mix oil damaged; "_ __ Inspect inlet with fuel. clean if dirty. 2. Clean area around fuel fill cap, remove cap. 3. Slowly add regular unleaded fuel to fuel tan
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
To Start Your Pressure Washer HOW TO USE YOUR PRESSURE To start your engine-powered pressure washer for the WASHER first time, follow these instructions step-by-step. This if you have any problems operating your pressure starting information also applies whenever you start washer, please call the pressure washer helpline at the engine after you have let the pressure washer sit 1-800-222-3136. idle for at least a day. Place pressure washer near an outside water Pressure Washer Location source
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
10. Move throttle lever to "Fast" position, shown here WARNING as a rabbit. Fast Stop / Throttle Lever in DO NOT touch hot surfaces. STOP Allow equipment to coo! before touching. position The pressure washer must be at least 5 feet from structures having combustible walls and/or other combustible materials. Keep at least 3 feet of clearance on al! sides of pressure NOTE: For a warm engine, be sure the throttle lever is washer for adequate cooling, maintenance and servicing. in the "Fast" positio
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

. Pull back collar on quick-connect and pull current Cleaning and Applying Chemical spray tip off. Store spray tips in holder provided on IMPORTANT: Use chemicals designed specifically the nozzle extension. for pressure washers. Household detergents could. Select desired spray tip: damage the pump. • For gentle rinse, select white 40° spray tip. CAUTION • To scour surface, select yellow 15° or red 0° spray tip. • To apply chemical, select black spray tip. Starting the engine without all the hos

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Pressure Washer Rinsing C_eaning Detergent Siphoning Tube if you used the detergent siphoning tube, you must For Rinsing: flush it with clean water before stopping the engine. Apply trigger lock to spray gun. Place chemical injection siphon/filter in a bucket 2. Remove black spray tip from nozzle extension. furl of dean water. Select and install desired high pressure spray tip. Attach black spray tip. following instructions in "How to Use Spray Tips". Flush for 1-2 minutes. 4. Keep
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
ENGINE TECHNICAL iNFORMATiON PRODUCT SPECiFiCATiONS This is a single cylinder, Uhead, air cooled engine, it Pressure Washer Specifications is a low emissions engine. Pressure.................. 2150 PSI in the State of California, Model Series Flow Rate................. 9 GPM 100000 engines are certified by the California Air Chemical Mix............... Use as directed Resources Board to meet emissions standards for 125 hours. Such certification does not grant the Water Supply Temperature...
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
OWNER'S RESPONSiBiLiTiES Follow the hourly or calendar intervals, whichever occurs first. More frequent service is required when operating in adverse conditions noted below. MABNTENANCE SCHEDULE FILL tN DATES AS YOU OPERATING iNTERVALS COMPLETE REGULAR SERVICE SERVICE DATES Every 25 I Every 50 Every 100 Before m 100-300 MAINTENANCE TASK Hours or Each Use HoUrSyear y°r HoUrSyearlyOrYearly Hours PRESSURE WASHER X _ Check/dean water inlet screen x Check high pressure hose x Check detergent hose x C
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
2. Place in-line filter screen into threaded end of Pressure washer parts should bekeptclean toreduce the nozzle extension. Direction does not matter. Push riskofoverheating andignition ofaccumulated debris. screen in with eraser end of pencil until it rests flat CAUTION at bottom of opening. Take care not to bend screen. Place o-ring into recess. Push o-ring snugly against in-line filter screen. • DO NOT insert any objects through cooling slots. Assemble nozzle extension to spray gun, as
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Change oit while engine is still warm from running, Pump Maintenance as follows: Changing Pump Oit 1. Drain fuel tank by running pressure washer until Change oU every 50 hours or once yearly, whichever fuel tank is empty. occurs first. Disconnect spark plug wire and keep it away from NOTE: You must purchase an approved bottle of spark plug. pump off by calling 1-800-366-PART or online at 3. Clean area around oil fill, remove oil fill www. sears, com. cap/dipstick. Wipe dipstick clean. Change p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
if the engine has been running, the muffler will be very Service Spark Pmug hot. Allow the muffler to cool before servicing spark Service the spark plug every 100 hours of operation or attester. yearly, whichever occurs first. WARN NG WHEN ADJUSTING OR MAKING REPAIRS TO YOUR DO NOT touch hot surfaces, PRESSURE WASHER Allow equipment to coo! before touching. Disconnect the spark plug wire from the spark plug and place the wire where it cannot contact spark plug. The pressure washer must be at lea
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
AFTER EACH USE WINTER STORAGE Water should not remain in the unit for long periods of CAUTION time. Sediments or minerals can deposit on pump parts and "freeze" pump action. Follow these procedures after every use: * Failure to do so will permanently damage your pump 1. Flush detergent siphoning tube by placing the filter and render your unit inoperable. into a pail of clean water while running pressure, Freeze damage is not covered under warranty. washer in low pressure mode. Flush for one to
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
LONG TERM STORAGE Protect Pump To protect the pump use Sears pump saver to prevent if you do not plan to use the pressure washer for more freeze damage and lubricate pistons and seals. than 30 days, you must prepare the engine and pump for long term storage. CAUTION it is important to prevent gum deposits from forming in essential fuel system parts such as the carburetor, fuel filter, fuel hose or tank during storage. Also, • Failure to do so will permanently damage your pump and render your uni
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Prob(em Cause Correction Low pressure spray tip installed. Replace spray tip with high pressure spray tip. Water inlet is blocked. Clear inlet. )nadequate water supply. Provide adequate water flow. Inlet hose is kinked or leaking. Straighten inlet hose, patch leak. Pump has followingproblems: 5. Check and clean inlet hose 5. Clogged inlet hose strainer. failuretoproduce pressure, strainer. erraticpressure_chattering_ loss of pressure, low water volume. 6. Water supp(y is over 100°F.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
CRAFTSMAN 2, 150 PS_ Pressure Washer 580. 752010 Main Unit _ Exploded View and Parts List ii //- 1terns Not illustrated Item Part # Description 1 196519GS BASE Part # Description 195927GS 2 192525GS KIT, Pump/Engine Mounting MANUAL, Owners Hardware AB3061BGS OIL BOTTLE 3 196006GS HOSE 195851ZZGS NOZZLE, QC Black 4 193482GS GUN 195983AEGS NOZZLE, QC, Red 195983AFGS 5 192199GS ASSY, Extension NOZZLE, QC, Yellow 195983AHGS 6 196278GS KIT, Spray Tips NOZZLE, QC, White 87815GS GOGGLES 7 194298GS RELIEF

Korzystanie z instrukcji Craftsman 580 752270

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji Craftsman 580 752270

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji Craftsman 580 752270