Korzystanie z instrukcji Craftsman 247 88779

Instrukcja Craftsman 247 88779 to przydatny dokument do wykorzystania w przypadku napraw lub czynności konserwacyjnych wykonywanych na urządzeniach Craftsman. Instrukcja zawiera informacje na temat obsługi, podłączania i instalacji urządzenia, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i środków ostrożności, których należy przestrzegać podczas pracy z urządzeniem. Instrukcja Craftsman 247 88779 zawiera również wskazówki dotyczące konserwacji urządzenia, jak również ważne informacje dotyczące części zamiennych i gwarancji. Dokument może pomóc użytkownikowi wykonać prace naprawcze lub konserwacyjne w bezpieczny i skuteczny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji Craftsman 247 88779

Przepisy dotyczące zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wiele miejsca poświęcają treści instrukcji obsługi, jaką producent obowiązany jest dostarczyć nabywcy wraz z każdym sprzedawanym egzemplarzem maszyny bądź urządzenia. Instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje określające warunki bezpiecznego transportu, montażu, eksploatacji i konserwacji maszyny. Wymagane jest, by informowała ona nie tylko o zastosowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem, lecz także o możliwym do przewidzenia niewłaściwym jej użyciu, mogącym spowodować powstanie zagrożenia. Instrukcja powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm. ) – dalej r. z. w. m. duży nacisk kładzie na zawartość informacyjną dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić – poza spełnianiem przez maszynę zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i sporządzeniem deklaracji zgodności WE - dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku nr 2 do r. oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Zgodnie z § 58 r. maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
Podczas opracowywania instrukcji producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
Zasadniczo maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeżeli takie użycie wywołałoby ryzyko, jednak w przypadku gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania.
Wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku, a na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie należy stosować nadmiaru informacji, aby nie przeciążać operatora.
Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".
W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. Instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje (o ile ma to zastosowanie do konkretnego typu maszyny):
1) nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
2) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;
3) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
4) ogólny opis maszyny;
5) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
6) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
7) opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
8) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce (treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie);
9) instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;
10) dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
11) dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
12) dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;
13) dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej;
14) podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
15) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
16) określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;
17) sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
18) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
19) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
20) specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
21) parametry dotyczące emisji hałasu, w szczegolności poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza ona 130 dB oraz poziom mocy akustycznej maszyny, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy przekracza 80 dB(A);
22) dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca).
Zgodnie z r. treść zawarta w materiałach promocyjnych opisujących maszynę nie może zaprzeczać treści instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Przy zakupie nowych maszyn i urządzeń domagajmy się więc od dostawcy szczegółowych instrukcji prawidłowej i bezpiecznej obsługi sanej maszyny.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Operator's Manual
PRO E S S I 0 N A
21" SELF PROPELLED MOWER
Model No. 247. 887760
o SAFETY
ASSEMBLY
OPERATION
MAINTENANCE
CAUTION: Before using
PARTS LIST
this product, read this
o ESPANOL, p. 43
manual and follow all
safety rules and operating
instructions.
Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179, U. S. A.
Visit our website: www. craftsman. com FORMNO. 769-04706B
1/4/2010

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Warranty Statement.................................. Page2 ServiceandMaintenance......................... Pages16-21 SafeOperation Practices.......................... Pages3-6 Off-Season Storage.................................. Page22 SlopeGuide.............................................. Page7 Trouble Shooting....................................... Page23 SafetyLabels............................................ Page9 PartsList................................................... Page24-
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Thismachinewasbuiltto beoperatedaccordingto the safeopera- Thissymbolpointsout importantsafetyinstructionswhich, if not tion practicesinthis manual. As withanytypeof powerequipment, followed, couldendangerthepersonalsafetyand/orpropertyof carelessnessorerroron the partof the operatorcan resultin serious yourselfandothers. Readandfollowall instructionsin thismanual injury. Thismachineis capableof amputatingfingers, hands, toes beforeattemptingto operatethismachine. Failureto complywith andfeetandthrowin
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Do: • The bladecontrolhandleis a safetydevice. Neverattemptto o bypassits operation. Doingso makesthe safetydeviceinopera- Mowacrossthefaced slopes;neverupanddown. Exercise tiveandmayresultin personalinjurythroughcontactwiththe extremecautionwhenchangingdirectiononslopes. rotatingblade. The bladecontrolhandlemustoperateeasily • Watchfor holes, ruts, rocks, hiddenobjects, or bumpswhichcan in bothdirectionsandautomaticallyreturnto the disengaged causeyou to slip ortrip. Tallgrasscan hideobstacles. positio
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
• Extinguishall cigarettes, cigars, pipesandothersources Donot changethe engine'sgovernorsettingor over-speedthe of ignition. engine. Thegovernorcontrolsthe maximumsafeoperatingspeed of the engine. • Neverfuelmachineindoorsbecauseflammablevaporswill accumulateinthe area. Checkfuel line, tank, cap, andfittingsfrequentlyfor cracksor leaks. Replaceifnecessary. • Neverremovegas cap oraddfuel whileengineis hotor running. Allowengineto coolat leasttwo minutesbeforerefueling. Donot crankenginewith sparkplugre
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
SAFETY SYMBOLS Thispagedepictsanddescribessafetysymbolsthatmayappearonthisproduct. Read, understand, andfollowall instructionson the machine beforeattemptingto assembleandoperate. READ THE OPERATOR'S MANUAL(S) Read, understand, and follow all instructions in the manual(s) before attempting to assemble and i operate i DANGER -- ROTATING BLADES To reduce the risk of injury, keep hands and feet away. Do not operate unless discharge cover or grass catcher is in its proper place. If damaged, replace im
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

!! I 0 0 I!! o! 0 0 _3! COo I! GO! _l 0 0 o l l l l l m_ l l l l l o CD l GO l l l CD o l _m_ a X 0 J. c o 0 C_ © o o GO 7

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
This page left intentionallyblank. 8
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
READOPERATOR'SMANUAL. KEEPSAFETYDEVICES(BLADECONTROL, TRAILINGSHIELD, DISCHARGECOVER, ETC. ) IN PLACEANDWORKING. IF DAMAGED, REPLACE iMMEDiATELY. Operation Of This Equipment May Create Sparks That Can Start Fires Around Dry Vegetation. A Spark Arrestor May Be Required. The Operator Should Contact Loca! Fire, Agencies For Laws Or ReguJations To Fire Prevention Requirements. 9
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
f IMPORTANT: Thisunit is shippedwithoutgasolineoroil inthe engine. Becertainto serviceenginewithgasolineandoilas instructedinthe Operationsectionbeforestartingor runningyourmachine. NOTE:Referenceto rightand lefthandsideof the LawnMoweris observedfromthe operatingposition. OPENING CARTON 1. Cuteachcornerof the cartonverticallyfromtop to bottom. 2. Removeall looseparts. 3. Removeloosepackingmaterial. REMOVING UNIT FROM CARTON 1. Liftunit fromthe rearto detachit fromunderlyingcartonmaterial androl
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
3. The ropeguide, whichis connectedto the supportrod, is located onthe rightsideof the lowerhandle. See Figure3 below. Holdbladecontrolagainstupperhandle. B. Pullstarterropeout of the engine. Releasebladecontrol. C. Slipstarterropeintoropeguide. D. Usecabletiesto securecableto lowerhandle. Attaching the Grass Catcher Themowerwasshippedwiththe mulchingbaffleinstalledonthe unit. For baggingpurposes, youwill haveto attachthe grassbagandits adapterin placeof the mulchingbaffle. 1. Removethreewingnutsh
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
f -'% Attaching Side Discharge Cover Followstepsbelowto install the sidedischargecover:..... '.... Removemulchingbaffleor grassbagadapterfromunitby disconnectingwingnuts. Attachsidedischargecoverto unitand securewiththe threewing nuts. SeeFigure6. ADJUSTMENTS Cutting Height Thecuttingheightadjustmentleverislocatedabovethe rearIdt wheel. SeeFigure7Ainsert. Pullleveroutandawayfrommower. Moveleverforwardor backfor desiredcuttingheight. Releaselevertowardsmowerdeck. Thefrontwheelcuttin
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Control Drive Control__ Start Ignition Key Shift Lever Cutting Height Adjustment Lever Recoil Starter Gas Cap / 0il Cap/ Side Discharge Cover J Figure9 BLADE CONTROL ELECTRIC START IGNITION KEY Thebladecontrolis attachedto the upperhandleof the mower. See The electricstartignitionkeyis locatedonthe left sideof the handle Figure9. Depressand squeezeit againstthe upperhandleto operate panel. Itis usedonly forthe electricstarter. the unit. Releaseit to stopengineand blade. SIDE DISCHARGE COVER Yourmow
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
GAS AND OiL FILL-UP f "_ IMPORTANT: Thisunit isshippedwithoutgasolineoroil inthe engine. Becertainto serviceenginewithgasolineandoilas instructed inthis sectionbeforestartingor runningyourmachine. Oil (one 18 ounce bottle shipped with unit) FirstTime Use 1. Removeoil fill dipstick(G). SeeFigure10. Withthe moweron levelground, emptyentirecontentsof oil bottle providedintothe engineoil fill (H). Replaceoil fill dipstickandtighten. Subsequent Uses Use4-strokemotoroil thatmeetsor exceedsthe req
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
TO START ENGINE 1. Standingbehindthe mower, squeezethe bladecontrolhandle againstupperhandle. SeeFigure11. Thismowerhastwoseparatestartingsystems, electricand recoil. Electric Start: Turnignitionkeyto the rightto startthe engine. Releasethe keyaftertheenginestarts. Recoil Start: Graspstarterhandleandpull ropeout slowly untilenginereachesstart of compressioncycle(ropewill pull slightlyharderat thispoint). Letthe roperewindslowly. Pullrope witha rapid, continuous, full arm stroke. Keepinga firmgripon t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
MAINTENANCE SCHEDULE Followthe maintenanceschedulegivenbelow. Thischartdescribes serviceguidelinesonly. Usethe ServiceLogcolumnto keeptrackof Before performing anytypeofmaintenance/service, disengage all completedmaintenance tasks. To locate the nearest Sears Service controls andstoptheengine. Waituntilallmovingpartshavecometo Centeror to scheduleservice, simplycontactSears at acompletestop. Disconnect sparkplugwireandgrounditagainstthe 1-800-4-MY-HOME®. enginetopreventunintended starting. EachUse 1.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
f Alwaysstopengine, disconnectsparkplugwire, andgroundagainst enginebeforeperformingany typeof maintenance on yourmachine. Porcelain Electrode GENERAL RECOMMENDATIONS • Alwaysobservesafetyruleswhenperformingany maintenance. • Thewarrantyon thislawnmowerdoesnot coveritemsthathave beensubjectedto operatorabuseor negligence. To receivefull valuefromwarranty, operatormustmaintainthe equipmentas instructedhere. • Changingof engine-governed speedwill voidenginewarranty. • Alladjustmentsshouldbecheckedat l
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Check Engine Oil Checkoil levelbeforeeachoperation. Besureoil levelis maintained. Checkthe oil withthe enginestoppedand level. Removethe oil fill dipstickandwipeit clean. Insertandtightendipstick. Removeitto checkthe oillevel. 4. Ifthe oil levelisnearor belowthe lowerlimitmarkonthe dipstick, removethe oil fillercap/dipstick, andfill withthe recommended oil to the upperlimitmark. Do not overfill. 5. Reinstallthe oilfill dipstick. Change Engine Oil Gasolineand itsvaporsareextremelyflammablean
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
CLEANING DECK Cleanundersideof the mowerdeckonce aseasonto preventbuild-up of grassclippingsor otherdebris. Followstepsbelowfor thisjob. Disconnectsparkplugwire. Draingasolinefromlawn moweror placea pieceof plasticunderthegas cap. Tip mowersothat it restson the housing, keepingthe mufflerside down. Referto Figure14. Holdmowerfirmly. Nevertip the mowermorethan 900inany directionanddo not leave the mowertippedfor any lengthof time. Oilcandraininto the upper partof the enginecausinga startingprobl
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
BLADE CARE Periodicallyinspectthe bladeadapterfor cracks, especiallyif you strikea foreignobject. Replacewhen necessary. Followthe steps belowfor bladeservice. Whenremovingthecuttingbladefor sharpeningor replacement, protectyourhandswitha pairof heavyglovesor usea heavyragto holdthe blade. Disconnectsparkplugbootfromsparkplug. Turnmoweron its side makingsurethatthe air filterandthe carburetorarefacing up. Removethe boltandthe bladebell supportwhichholdthe blade andthe bladeadapterto the engineDarmowe pobieranie PDF Instrukcja Posiadacza dla Craftsman 37016 Kosiarki

Popularność:

921 wyświetleniaPrzelicz strony:44 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:11. 19 Mb

Korzystanie z instrukcji Craftsman 247 88779

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji Craftsman 247 88779

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji Craftsman 247 88779