Karta konserwacji i smarowania Hitachi 20cx20b

Karta konserwacji i smarowania Hitachi 20cx20b to dokument, który określa zalecenia dotyczące konserwacji oraz smarowania urządzenia. Informacje w dokumencie są dostosowane do specyfikacji modelu i wykorzystywane do utrzymania urządzenia w optymalnym stanie. Karta zawiera wytyczne dotyczące czynności konserwacyjnych, takich jak czyszczenie, smarowanie i wymiana części, a także informacje na temat częstotliwości tych czynności. Dokument zawiera również istotne informacje dotyczące czynności smarowania, w tym rodzaje używanych smarów, miejsca ich aplikacji oraz częstotliwość ich stosowania. Karta konserwacji i smarowania Hitachi 20cx20b jest niezbędnym narzędziem do utrzymania urządzenia w optymalnym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Karta konserwacji i smarowania Hitachi 20cx20b

Środki na bazie rozpuszczalników przeznaczone do czyszczenia form. Dostępne są produkty o krótkim lub przedłużonym działaniu.

Preparat czyszczący do form na bazie cytrusowej. Usuwa z form pozostałości tworzyw, silikony, woski oraz inne zanieczyszczenia. Oparty na rafinowanych ekstraktach cytrusowych. Odparowuje nie pozostawiając osadu. Posiada przyjemny, pomarańczowy zapach. Nie zawiera chlorowanych i halogenowanych rozpuszczalników.

Opakowanie: aerozol 283 gramy (ok. 450 ml).

Niechlorowany środek czyszczący do form o szybkim parowaniu. Skuteczne działanie oszczędza czas i obniża koszty czyszczenia. Nie zawiera chlorowanych rozpuszczalników, takich jak np. : 1, 1, 1 trichloroetan, trichloroeten oraz dichlorometan. Rozpuszcza i usuwa większość środków antyadhezyjnych z form oraz innych powierzchni metalowych.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 650 ml).

Silny, niepalny środek czyszczący do form. Usuwa smary, oleje, resztki tworzyw oraz inne nawarstwienia na formach. Nie zawiera trichloroetenu oraz dichlorometanu. Wypiera wilgoć i usuwa ślady po odciskach palców. Zalecany do form pracujących w wysokich temperaturach.

Opakowanie: aerozol 454 gramy (ok.

Skuteczny i bezpieczny środek czyszczący do form oparty całkowicie na naturalnych składnikach. Szybko usuwa z form resztki tworzyw, smary, silikony i inne zanieczyszczenia. Nie zawiera dichlorometanu, trichloroetanu oraz trichloroetenu.

Ekonomiczny środek czyszczący do form o słabym zapachu. Działa szybko i odparowuje nie pozostawiając osadu. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia z metali oraz innych powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników. Nie zawiera trichloroetanu, trichloroetenu oraz dichlorometanu.

Silny preparat do czyszczenia form z pozostałości poliuretanów, skrystalizowanych izocyjanianów, środków antyadhezyjnych oraz innych zanieczyszczeń. Formuła o słabym zapachu. Przydatny do przechowywania dysz mieszających przy krótkich przerwach produkcyjnych. Do stosowania na formach wykonanych ze stali lub aluminium.

Preparat do czyszczenia form w postaci żelu, która zapobiega spływaniu z powierzchni formy. Całkowicie usuwa utwardzone poliuretany, pozostałości środków antyadhezyjnych oraz inne zanieczyszczenia.

Preparaty przeznaczone do konserwacji i smarowania form. Podstawowy podział środków do konserwacji opiera się na ich czasie działania: krótkim lub długotrwałym.

Thin Film Rust Preventative

Preparat przeznaczony do krótkotrwałej ochrony form oraz narzędzi przed wilgocią i utlenianiem. Zapobiega powstawaniu korozji przy składowaniu form i narzędzi w ciągu nocy oraz w trakcie weekendów. Tworzy cienką, bezbarwną powłokę nie wymagającą zmywania przed rozpoczęciem pracy. Nie zawiera silikonu. Posiada certyfikat NSF.

Heavy Duty Rust Preventative

Mocny preparat przeznaczony do konserwacji form. Zapewnia ochronę form oraz narzędzi przed wilgocią i utlenianiem przy długim okresie przechowywania. Pozostawia wytrzymałą powłokę, umożliwiając transport lub składowanie form, narzędzi oraz maszyn bez narażania na ryzyko korozji. Chroni stal oraz inne metale.

Mold Release & Ejector Pin Lubricant

Produkt o podwójnym zastosowaniu: bezsilikonowy środek antyadhezyjny do form lub smar do wypychaczy i innych ruchomych elementów formy. Bezbarwny i niebrudzący detali. W większości przypadków umożliwia dalszą dekorację detali. Składniki zgodne z FDA. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 204 C.

 Warunki gwarancji HITACHI: Wienkra

Warunki gwarancji HITACHI

Warunki gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych HITACHI

Johnson Controls International Sp. z o. o. udziela gwarancji na zakupiony produkt na warunkach wymienionych poniżej. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem lub pytań proszę kontaktować się z Johnson Controls International Sp.

1. Niniejsza karta gwarancyjna przeznaczona jest wyłącznie dla urządzeń klimatyzacyjnych marki Hitachi zakupionych i użytkowanych na terenie Polski, dystrybuowanych przez Johnson Controls International Sp. (Gwarant) za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów Johnson Controls International lub certyfikowanych Partnerów Hitachi, wyłącznie w miejscu instalacji urządzeń i po uruchomieniu przeprowadzanym przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International.

2. Johnson Controls International Sp. gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zamieszczonymi w instrukcji obsługi i pod warunkiem, że urządzenie będzie się znajdowało w miejscu instalacji, które wraz z uruchomieniem zostanie przeprowadzone przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, a wykonanie obowiązków Gwaranta polega na dokonywaniu napraw gwarancyjnych urządzeń (bezpłatna dostawa części i robocizna) w okresie gwarancji przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International.

3. Okres gwarancji na urządzenia wynosi:
»»
60 miesięcy od daty uruchomienia, lecz nie dłużej niż 62 miesiące od daty sprzedaży na systemy VRF,
42 miesiące od daty sprzedaży na systemy Split, Multi Split, Utopia oraz Yutaki.

4. Awarie i wady produktu ujawnione podczas trwania gwarancji będą bezpłatnie usuwane przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International w terminie określonym w pkt. 8 poniżej.

5. W przypadku, gdy nabywca zgłosi wadę urządzenia do innego certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International niż ten, od którego nabył urządzenie, podmiot ten zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia na takich samych zasadach jak gdyby był sprzedawcą tego urządzenia.

6. Karta gwarancyjna ważna jest wyłącznie z dowodem nabycia urządzenia i wyłącznie wtedy, gdy:
a) jest podpisana przez autoryzowanego Partnera Hitachi,
b) posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki,
c) posiada czytelnie wpisany numer seryjny urządzenia,
d) posiada wypełniony rejestr okresowych przeglądów konserwacyjnych,
e) posiada wpis dotyczący podmiotu, który dokonał posadowienia i uruchomienia urządzenia,
f) nie zawiera zmian i skreśleń. pl/wp-content/uploads/2019/05/hitachi-summit. jpg" alt="" width="647" height="517"/>

7. Nabywca jest zobowiązany do zlecania przeglądów okresowych urządzenia wyłącznie autoryzowanym Partnerom Hitachi lub dystrybutorom, Johnson Controls International Przeglądy okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli warunki określone w Kacie Gwarancyjnej nie określają krótszego okresu w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami w jakich pracuje urządzenie (np. duże pylenie z drzew, emisja pyłów itp. ). Pierwszy odpłatny przegląd konserwacyjny urządzenia powinien zostać przeprowadzony najpóźniej w 12 miesiącu obowiązywania gwarancji. Potwierdzenie przeprowadzonych przeglądów okresowych umieszcza się w rejestrze okresowych przeglądów konserwacyjnych zamieszczonym w karcie gwarancyjnej.

8. Certyfikowany Partner Hitachi lub autoryzowany dystrybutor Johnson Controls International w imieniu Gwaranta podejmie decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszenia gwarancyjnego w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia gwarancyjnego zawierającego opis wady urządzenia oraz przedstawienia dokumentów zgodnie z pkt. 6 powyżej. Autoryzowany Partner Hitachi lub dystrybutor Johnson Controls International dokona naprawy gwarancyjnej urządzenia w terminie 5 dni od dnia uznania zgłoszenia gwarancyjnego. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej może zostać przedłużony w razie konieczności uzyskania części z zagranicy.

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych oraz awarii powstałych w wyniku:
a) działania czynników zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja.
b) naprawy lub konserwacji urządzenia dokonywanych przez podmiot inny niż autoryzowany Partner Hitachi lub dystrybutor Johnson Controls International,
c) działania innych czynników będących poza kontrolą Gwaranta (np. wahania napięć, przepięcia sieci energetycznej),

10. Gwarancja dotyczy wyłącznie urządzenia i nie obejmuje strat związanych z wyciekiem czynnika chłodniczego, skroplinami, zasilaniem i sterowaniem urządzeniem.

11. Gwarancji nie podlegają części urządzeń i akcesoria urządzenia ulegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów.

12. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku naruszenia postanowień pkt. 6 i 7 niniejszej karty gwarancyjnej lub niespełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2 niniejszej karty gwarancyjnej.

13. W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.

14. Wadliwe części usunięte z urządzenia po dokonaniu naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Konserwacja wiatrówek obejmuje kilka czynności, które pozwolą długo cieszyć się produktem. Oto najważniejsze z nich:

 • regularnie należy przeczyszczać wnętrze lufy. Można w tym celu użyć wyciorów mosiężnych lub pokrytych w znacznej części włosiem. Nie należy w tym przypadku używać metalowych wyciorów, gdyż można zniszczyć przewód lufy. Sprawdź wycior do wiatrówki z naszej oferty
 • co kilka tysięcy strzałów powinno się dokonać smarowania komory sprężania. Czynność tę wykonuje się, gdy wiatrówka jest naciągnięta i zabezpieczona, ustawiona skośnie lufą do góry. Pozwoli to na równomierne dotarcie oleju do wszystkich krawędzi tłoka. Następnie należy rozprowadzić olej wzdłuż cylindra przesuwając kilkakrotnie tłok dźwignią naciągu. Pierwszego strzału należy dokonać po upływie kilku godzin. Ważne jest, aby nie użyć zbyt dużo smaru, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie wiatrówki. Środek do konserwacji elementów metalowych
 • powinno się także zadbać o konserwację powierzchni zewnętrznych wiatrówki - elementów metalowych oraz drewnianych. Możemy używać do tego specjalnych smarów zabezpieczających i antykorozyjnych
 • wiatrówkę należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w specjalnym pokrowcu lub walizce. W żadnym wypadku nie należy pozostawiać wiatrówki sprężynowej z naciągniętą sprężyną, gdyż może to spowodować utratę jej sprężystości i w efekcie spadek mocy wiatrówki
 • w przypadku wiatrówek na CO2 zalecane jest nanoszenie smaru silikonowego na nabój CO2 w miejscu, w którym jest on przebijany przez igłę zaworu. Sprawdź smar do uszczelek z naszej oferty
 • Pamiętaj o kilku zasadach

 • każde urządzenie ulega naturalnemu zużyciu, którego okres jest tym krótszy, im intensywniejsza jest eksploatacja.
 • dbałość i troska o sprzęt świadczą o tak zwanej kulturze strzeleckiej, a konserwacja i pielęgnacja sprzętu powinna zająć tyle czasu, co strzelanie. Odpowiednia konserwacja sprawi, że Twoja wiatrówka będzie sprawnie działać przez wiele lat.
 • dobieraj akcesoria do broni w sposób przemyślany - jeśli kupujesz wiatrówkę długą PCP, to nie potrzebujesz celownika kolimatorowego, gdyż strzelając na dalekie dystanse potrzebny Ci będzie celownik optyczny. Do takiego karabinu zbędna Ci będzie także latarka, zaopatrz się jednak w dwójnóg.
 • nie należy zmieniać konstrukcji wiatrówki ani poddawać jej znaczącym przeróbkom celem zmienienia osiągów – takie przeróbki mogą spowodować uszkodzenie wiatrówki lub zagrożenie zdrowia. Może się również zdarzyć, że przerobiona wiatrówka będzie miała energię powyżej 17 J, co kwalifikuje ją do rejestracji.
 • zapamiętaj kaliber Twojej wiatrówki, a także listę rodzajów śrutów, jakie możesz wykorzystywać. 
 • należy bezwzględnie pamiętać o tym, aby nigdy nie przechowywać naboju CO2 załączonego dłużej niż przez 24 godziny, gdyż może to spowodować pękanie lub rozrywanie uszczelek.
 • Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą produktów do konserwacji wiatrówek oraz akcesoriów do wiatrówek.

  Karta konserwacji i smarowania Hitachi 20cx20b

  Bezpośredni link do pobrania Karta konserwacji i smarowania Hitachi 20cx20b

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta konserwacji i smarowania Hitachi 20cx20b