Instrukcje dotyczące oprogramowania sprzętowego Craftsman 253632

Instrukcje dotyczące oprogramowania sprzętowego Craftsman 253632 są bardzo przydatne dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać zalety tego systemu sprzętowego. Instrukcje zawierają kompletne informacje dotyczące tego systemu, w tym dane techniczne, instrukcje instalacji i użytkowania oraz ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje są dostępne w formacie PDF, dzięki czemu można je łatwo przeglądać i drukować. Oprogramowanie sprzętowe Craftsman 253632 jest wyjątkowo wydajnym urządzeniem, które może znacznie usprawnić działanie wielu systemów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dotyczące oprogramowania sprzętowego Craftsman 253632

Ta licencja nie oznacza sprzedaży Instrukcji, a użytkownik nie zostaje właścicielem Instrukcji poprzez zakup jakiegokolwiek produktu, pobranie i/lub użytkowanie tej Instrukcji. Nikon zachowuje własność Instrukcji i wszystkich jej kopii oraz powiązanych praw własności intelektualnej i zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną umowę, ustną lub pisemną, zawartą pomiędzy użytkownikiem a Nikon.

1. INSTRUKCJA

Instrukcja jest przeznaczona dla klientów, którzy zakupili nasze produkty. Możemy nie być w stanie odpowiadać na zapytania od osób, które nie zakupiły naszych produktów. Proszę zwrócić uwagę, że instrukcja oraz dane kontaktowe w niej zawarte podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja jest chroniona przez prawo autorskie Japonii oraz międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Na każdej kopii należy odtworzyć uwagę dotyczącą praw autorskich Nikon oraz wszelkie inne informacje dotyczące własności, jakie znajdują się na oryginale.

2. OGRANICZENIA

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy nie przewidują inaczej, użytkownikowi nie wolno tworzyć lub dystrybuować kopii Instrukcji pośród innych osób ani elektronicznie przesyłać Instrukcji z jednego komputera do innego komputera za pośrednictwem sieci. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ ANI USUWAĆ ŻADNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, ANI INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRAW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO CEDOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ, ADAPTOWAĆ, TŁUMACZYĆ, WYNAJMOWAĆ, ODDAWAĆ W LEASING, WYPOŻYCZAĆ, ODSPRZEDAWAĆ, DYSTRYBUOWAĆ, PRZETWARZAĆ W SIECI ANI TWORZYĆ PRAC POCHODNYCH W OPARCIU O INSTRUKCJĘ LUB DOWOLNĄ JEJ CZĘŚĆ.

3. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ZOBOWIĄZANIA

W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, INSTRUKCJA JEST PRZEKAZYWANA W „STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, A FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE WYRAŹNIE UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE I RĘKOJMIE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA INSTRUKCJI ANI PRZYDATNOŚCI REZULTATÓW UZYSKANYCH PRZY JEJ POMOCY, ANI TEGO, ŻE INSTRUKCJA SPEŁNI WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB JEJ UŻYTKOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB POZBAWIONE WIRUSÓW. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, STRATY LUB KOSZTY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ITP., WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB KOSZTÓW. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEJ UMOWY, A WSZELKIE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST UPRAWNIONE JEDYNIE ZGODNIE Z JEGO POSTANOWIENIAMI.

4. OGÓLNE

Niniejsza Umowa podlega, jest interpretowana i podlega wykładni prawa Japonii z wyłączeniem jego przepisów prawa kolizyjnego. W przypadku wystąpienia sporu w odniesieniu do niniejszej Umowy, użytkownik niniejszym zgadza się na objęcie jurysdykcją Japonii i zrzeka się prawa do wnoszenia sprzeciwu w oparciu o argumentację, że takie forum jest niedogodne (zasada forum non conveniens). Ponadto użytkownik zgadza się na przekazywanie pism procesowych dotyczących jakichkolwiek postępowań prawnych wynikających z niniejszej Umowy pocztą zwykłą lub innymi sposobami doręczenia za poręczeniem dostępnymi komercyjnie w rozsądnym zakresie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznane za nieważne, pozostałe postanowienia nie zostaną unieważnione i pozostaną całkowicie wiążące. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a Nikon i zastępuje wszelkie inne umowy dotyczące przedmiotu tej Umowy. Fakt nieskorzystania przez jedną ze stron z możliwości wymagania pełnego przestrzegania dowolnego z postanowień Umowy lub skorzystania z dowolnych możliwości, praw lub środków prawnych w niej zawartych nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się możliwości skorzystania w przyszłości z takiego zapisu, postanowienia, opcji, prawa lub środków prawnych, a takie zapisy, postanowienia, opcje, prawa lub środki prawne pozostaną całkowicie wiążące. Nagłówki sekcji niniejszej Umowy zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie stanowią jej części ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację niniejszej Umowy. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, postanowienia sekcji 3 i sekcji 4 wraz z wszelkimi postanowieniami, które w swoim wyraźnym brzmieniu mają zastosowanie do okresów po zakończeniu niniejszej Umowy, pozostają wiążące po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.

Instrukcje do produktów Nikon/ 2018/02/15/ Wer. 2. 0. 0

1 Instrukcja oprogramowania Dysk DIGITAL CAMERA Solution Disk Zainstaluj dołączone oprogramowanie i następnie pobierz zdjęcia do komputera. W tym przewodniku opisano sposób instalowania programów oraz krótko przedstawiono ich funkcje i procedury działania. Istnieje możliwość pobrania zdjęć bez instalowania oprogramowania. Należy jednak pamiętać o kilku ograniczeniach (str. 62). [40-46] POLSKI CEL-SN1JA2G0 CANON INC. 2009

2 2 Spis treści Spis tre ci Uwagi wst pne 4 Środki ostrożności... 4 To takie proste! Sporządzanie odbitek o profesjonalnej jakości we własnym domu... 5 Łatwe w obsłudze oprogramowanie zapewniające wiele różnorodnych funkcji... 6 Przyjemność korzystania z usługi CANON image GATEWAY opartej na Internecie... 8 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows przygotowania 10 Instalowanie oprogramowania... 10 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows podstawy 14 Pobieranie zdjęć do komputera... 14 Drukowanie zdjęć... 18 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane 20 Okna programu ZoomBrowser EX... 20 Funkcje programu ZoomBrowser EX... 26 Montaż filmów... 30 Scalanie zdjęć panoramicznych program PhotoStitch... 31 Ustawienia opcji Mój Aparat dostosuj aparat do własnych potrzeb... 32 Korzystanie z oprogramowania w systemie Macintosh przygotowania 34 Instalowanie oprogramowania... 34 Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh podstawy 36 Pobieranie zdjęć do komputera... 36 Drukowanie zdjęć... 40

3 3 Spis treści Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh techniki zaawansowane 42 Okna aplikacji ImageBrowser... 42 Funkcje aplikacji ImageBrowser... 48 Montaż filmów... 52 Scalanie zdjęć panoramicznych program PhotoStitch... 53 Ustawienia opcji Mój Aparat dostosuj aparat do własnych potrzeb... 54 Dodatki 56 Odinstalowywanie oprogramowania... 56 Struktura folderów na karcie pamięci... 57 Rozwiązywanie problemów... 58 Przesyłanie obrazów bez instalowania oprogramowania... 62 Indeks... 63 Zastrzeżenie Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym przewodniku były zgodne z rzeczywistością i kompletne, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych opisanego sprzętu i oprogramowania w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być w żaden sposób i w żadnej postaci powielana, transmitowana, transkrybowana, przechowywana w systemie informacyjnym ani tłumaczona na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Canon. Firma Canon nie udziela jakichkolwiek gwarancji obejmujących szkody wynikłe z uszkodzenia lub utraty danych z powodu nieprawidłowej obsługi lub awarii aparatu, oprogramowania, kart pamięci, komputerów osobistych lub urządzeń peryferyjnych ani z powodu korzystania z kart pamięci producentów innych niż firma Canon. Dział obsługi klienta firmy Canon Informacje umożliwiające skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy Canon znajdują się w broszurze z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon dostarczonej wraz z aparatem.

4 4 Uwagi wst pne W tym rozdziale opisano, jakie efekty można osiągnąć, używając aparatu wraz z oprogramowaniem znajdującym się na dysku DIGITAL CAMERA Solution Disk. Informacje o przewodniku Objaśnienia zawarte w przewodniku dotyczą systemów Windows XP i Mac OS X v10. 4. W przypadku używania innych wersji systemów operacyjnych rzeczywiste ekrany i wykonywane czynności mogą się nieco różnić od przestawionych. W tym przewodniku stosowane są następujące terminy. Mac OS X oznacza system Mac OS X (v10. 4-v10. 5). rodki ostro no ci Przed podłączeniem aparatu do komputera należy zainstalować na nim oprogramowanie z dołączonego dysku DIGITAL CAMERA Solution Disk. W zależności od parametrów komputera, podczas odtwarzania filmów komputer może pomijać klatki lub może się wyłączać dźwięk. Uwagi dotycz ce podł czania aparatu do komputera Połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli kabel interfejsu używany do połączenia aparatu i komputera zostanie podłączony do koncentratora USB. Połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli jednocześnie używany jest aparat oraz inne urządzenia USB (nie dotyczy myszy i klawiatur USB). W takim przypadku należy odłączyć od komputera inne urządzenia, a następnie ponownie podłączyć aparat. Nie należy jednocześnie podłączać kilku aparatów do jednego komputera. W takim przypadku połączenie może nie działać prawidłowo. Nie wolno dopuścić, aby komputer, do którego podłączono aparat przy użyciu kabla interfejsu USB, został przełączony do trybu wstrzymania (uśpienia). Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, nie wolno odłączać kabla interfejsu. Należy przywrócić działanie komputera przy podłączonym aparacie. W niektórych przypadkach odłączenie aparatu od komputera będącego w trybie wstrzymania (uśpienia) uniemożliwia prawidłowe przywrócenie działania komputera. Instrukcje dotyczące trybu wstrzymania (uśpienia) znajdują się w podręczniku dołączonym do komputera. W przypadku podłączania aparatu do komputera zaleca się korzystanie z zasilacza (sprzedawanego osobno). Jeśli użycie zasilacza jest niemożliwe, należy zadbać o to, aby akumulatory aparatu były w pełni naładowane. Informacje o sposobie podłączania aparatu do komputera znajdują się w Instrukcji obsługi aparatu.

5 5 Uwagi wstępne To takie proste! Sporz dzanie odbitek o profesjonalnej jako ci we własnym domu Zrób zdjęcia Szczegółowe informacje na temat sposobu wykonywania zdjęć można znaleźć w Instrukcji obsługi aparatu. Zainstaluj oprogramowanie na komputerze Oprogramowanie wystarczy zainstalować tylko raz. Windows (str. 10) Macintosh (str. 34) Podłącz aparat do komputera Szczegółowe informacje na temat sposobu podłączania aparatu można znaleźć w jego Instrukcji obsługi. Uwagi dotyczące podłączania aparatu do komputera (str. 4). Pobierz zdjęcia do komputera Windows (str. 14) Macintosh (str. 36) Wydrukuj zdjęcia Windows (str. 18) Macintosh (str. 40)

6 6 Uwagi wstępne Łatwe w obsłudze oprogramowanie zapewniaj ce wiele ró norodnych funkcji ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh) Wszechstronne oprogramowanie do zarządzania zdjęciami, które umożliwia pobieranie plików z aparatu, edytowanie obrazów nieruchomych, montaż filmów i drukowanie. Mo liwo ć eksperymentowania z ró nymi sposobami sporz dzania wydruków Drukowanie w różnych układach. Możliwość zmiany formatu papieru i drukowania fotografii z naniesionymi datami i komentarzami pozwala korzystać z bogatszego arsenału środków wyrazu. 40) Łatwe drukowanie zdjęć Nanoszenie daty na zdjęciach Drukowanie własnego tekstu na pocztówkach i zaproszeniach Przeglądanie wielu zdjęć naraz dzięki wydrukowi miniatur. Monta filmu Istnieje możliwość montażu filmów oraz łączenia filmów i zdjęć pobranych do komputera, a także dodawania do nich tekstu (na przykład tytułów) i muzyki oraz stosowania różnych efektów specjalnych. 30) Macintosh (str. 52) Wyodr bnianie zdj ć z filmów Z wyświetlanych filmów można wyodrębniać pojedyncze klatki i zapisywać je w plikach jako nowe zdjęcia. Istnieje również możliwość określenia przerwy pomiędzy klatkami w celu wyodrębnienia wielu zdjęć. 24) Macintosh (str. 46)

7 7 Uwagi wstępne Dostosowywanie aparatu do własnych potrzeb (opcja Mój Aparat) Możliwość ustawiania ulubionych zdjęć i dźwięków jako obrazu startowego aparatu i dźwięku migawki (dotyczy tylko wybranych modeli aparatów). 32) Macintosh (str. 54) PhotoStitch (Windows/Macintosh) Program do scalania wielu fotografii w zachwycające zdjęcia panoramiczne. Tworzenie zdj ć panoramicznych Windows (str. 31) Macintosh (str. 53)

8 8 Uwagi wstępne Przyjemno ć korzystania z usługi CANON image GATEWAY opartej na Internecie Informacje o usłudze CANON image GATEWAY CANON image GATEWAY to internetowa usługa przeznaczona dla osób, które zakupiły ten produkt. Po zarejestrowaniu się możliwe jest korzystanie z różnych usług. Na stronie głównej znajduje się aktualna lista dostępnych usług. Można przesyłać i udostępniać zdjęcia Albumy na stronie usługi CANON image GATEWAY Ustawienia funkcji Mój Aparat na stronie usługi CANON image GATEWAY Powiadom innych o albumach za pośrednictwem poczty elektronicznej Pobierz pliki ustawień funkcji Mój Aparat (opcja dostępna tylko w wybranych modelach) Rodzina i przyjaciele mogą w łatwy sposób przeglądać zdjęcia Dodatkowo po zarejestrowaniu istnieje możliwość pobrania najnowszych informacji o wsparciu technicznym. Informacje dotyczące wersji przeglądarki (Microsoft Internet Explorer, etc. ) oraz najlepszych ustawień pozwalających na połączenie się z usługą internetową CANON image GATEWAY znajdują się na stronie głównej. Wymagany jest dostęp do Internetu (konto internetowe, zainstalowana przeglądarka internetowa oraz połączenie internetowe). Opłaty za posiadanie konta internetowego są regulowane oddzielnie.

9 9 Uwagi wstępne Rejestracja członków korzystaj cych z usługi Istnieje możliwość rejestracji online korzystając z dołączonego dysku CD-ROM (Dysk DIGITAL CAMERA Solution Disk). Dołączony dysk CD-ROM Połącz z Internetem Nawet jeśli rejestracja została przeprowadzona wcześniej, zarejestrowanie dodatkowych informacji dotyczących tego produktu na stronie internetowej usługi CANON image GATEWAY pozwoli na uzyskanie dostępu do najnowszych informacji na temat wsparcia technicznego. Aby skorzystać z usługi CANON image GATEWAY konieczne jest dołączone oprogramowanie Dołączone oprogramowanie pozwala na przesyłanie obrazów do albumów internetowych oraz pobieranie plików ustawień funkcji Mój Aparat (tylko w niektórych trybach). Windows (ZoomBrowser EX) Macintosh (ImageBrowser) Aby możliwe było pobieranie obrazów jednocześnie, należy skorzystać z programu ZoomBrowser EX lub ImageBrowser, które pozwalają zredukować rozmiar obrazów w partii, zapewniając większą wygodę.

10 10 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows przygotowania W tym rozdziale opisano procedury instalowania programów. Zawarte w nim informacje należy przeczytać przed pierwszym podłączeniem aparatu do komputera. Instalowanie oprogramowania W pierwszej kolejności należy zainstalować oprogramowanie z dysku DIGITAL CAMERA Solution Disk. Oprogramowanie należy zainstalować przed podłączeniem aparatu do komputera. Aby zainstalować programy na komputerze, należy mieć uprawnienia administratora systemu. Do odtwarzania ścieżek dźwiękowych filmów niezbędna jest karta dźwiękowa. Wymagane oprogramowanie Microsoft. NET Framework 2. 0 lub nowsze. Przygotuj Aparat i komputer Dysk DIGITAL CAMERA Solution Disk Kabel interfejsu dostarczany z aparatem Procedury instalacyjne 1 Upewnij się, że aparat NIE jest podłączony do komputera. Jeśli jest podłączony, odłącz kabel. Wcześniejsze podłączenie aparatu do komputera uniemożliwia prawidłową instalację oprogramowania. 2 Zamknij wszystkie działające programy.

11 11 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows przygotowania 3 Włóż dysk DIGITAL CAMERA Solution Disk do napędu CD-ROM komputera. Jeśli zostanie wyświetlone okno [User Account Control/ Kontrola konta użytkownika], należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować. Jeśli panel instalatora nie zostanie wyświetlony automatycznie, należy wykonać opisane poniżej czynności. Wyświetlanie panelu instalatora Jeśli panel instalatora nie zostanie wyświetlony automatycznie, należy wykonać następujące czynności. 1. W menu [Start] wybierz polecenie [Computer/Komputer] lub [My Computer/ Mój komputer]. 2. Kliknij ikonę napędu CD-ROM prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie [Open/Otwórz]. 3. Kliknij dwukrotnie ikonę [SETUP. EXE]*. Po pojawieniu się okna [User Account Control/Kontrola konta użytkownika] postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować. * Na niektórych komputerach rozszerzenie pliku [. EXE] może nie być widoczne. 4 Kliknij przycisk [Easy Installation/Łatwa instalacja] w sekcji Oprogramowanie aparatu cyfrowego. Aby wybrać poszczególne programy do zainstalowania, kliknij opcję [Custom Installation/Instalacja niestandardowa]. 5 Jeśli działają inne programy, zamknij je, a następnie kliknij przycisk [OK]. Panel instalatora

12 12 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows przygotowania 6 Sprawdź ustawienia instalacji i kliknij przycisk [Install/Instaluj]. Pozycje na liście mogą różnić się od znajdujących się na ilustracji w zależności od oprogramowania zainstalowanego na komputerze. 7 Kliknij przycisk [Yes/Tak], aby zaakceptować wszystkie warunki umowy licencyjnej. Rozpocznie się instalacja. Aby kontynuować instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z żądaniem potwierdzenia instalacji programu Microsoft. NET Framework, kliknij przycisk [Yes/Tak]. 8 Po zakończeniu instalacji wybierz opcję [Restart computer immediately (Recommended)/Natychmiast uruchom ponownie komputer (zalecane)] i kliknij przycisk [Restart/Uruchom ponownie]. Na tym etapie NIE należy wyjmować dysku Solution Disk z napędu CD-ROM. Jeśli ponowne uruchomienie komputera nie będzie potrzebne, zostanie wyświetlony ekran z przyciskiem [Finish/Zakończ]. Kliknij przycisk [Finish/Zakończ] i wyjmij dysk Solution Disk z napędu CD-ROM, aby zakończyć instalację.

13 13 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows przygotowania 9 Po ponownym uruchomieniu komputera i wyświetleniu standardowego pulpitu wyjmij dysk z napędu CD-ROM. Instalowanie oprogramowania zostało zakończone. Informacje na temat usuwania zainstalowanych programów znajdują się w części Odinstalowywanie oprogramowania (str. 56). Zapewnienie bezpieczeństwa komputerom z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft. NET Framework może wymagać przeprowadzenia aktualizacji systemu za pośrednictwem usługi Windows Update. Następnie można przystąpić do pobierania zdjęć z aparatu do komputera (str. 14).

14 14 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows podstawy W tym rozdziale opisano sposób pobierania zdjęć z aparatu do komputera oraz ich drukowania za pomocą programu ZoomBrowser EX. Z tym rozdziałem należy się zapoznać po zakończeniu przygotowań opisanych w rozdziale Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows przygotowania. Pobieranie zdj ć do komputera W pierwszej kolejności należy pobrać zdjęcia do komputera. Procedura pobierania różni się w zależności od tego, czy ustanowiono połączenie między aparatem a komputerem (zobacz poniżej), czy używany jest czytnik kart pamięci (str. 16). Jeśli na karcie pamięci znajduje się duża liczba zdjęć (około 1000), ich pobranie za pośrednictwem połączenia między aparatem a komputerem może okazać się niemożliwe. W takim przypadku należy pobrać zdjęcia za pomocą czytnika kart pamięci. Pobieranie plików zawierających filmy zajmuje dużo czasu ze względu na ich rozmiar. Podł czanie aparatu do komputera 1 Po podłączeniu dostarczonego kabla interfejsu do portu USB komputera i gniazda DIGITAL aparatu włącz aparat, ustaw tryb wyświetlania i przygotuj go do komunikacji z komputerem. Sposób podłączania aparatu do komputera i ustawiania właściwego trybu umożliwiającego nawiązanie połączenia zależy od modelu. Zobacz Instrukcję obsługi.

15 15 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows podstawy 2 Po wyświetleniu okna dialogowego (okno Zdarzenia) podobnego do przedstawionego z prawej strony, wybierz program [Canon CameraWindow], a następnie kliknij przycisk [OK]. W systemie Windows Vista w oknie dialogowym Autoodtwarzanie wybierz opcję [Download Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Pobierz zdjęcia z aparatu firmy Canon przy użyciu programu CameraWindow]. Jest tu wyświetlana nazwa aparatu lub pozycja [Canon Camera/Aparat Canon]. W zależności od konfiguracji komputera mogą być wyświetlane różne programy. Jeśli okno Zdarzenia nie zostanie wyświetlone, kliknij menu [Start] i wybierz polecenie [All Programs/Wszystkie programy] lub [Programs/ Programy], a następnie wybierz kolejno polecenia [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] i [CameraWindow]. Po przestawieniu aparatu i komputera w tryb komunikacji zostanie wyświetlone okno programu CameraWindow (zdjęcia nie są jeszcze wówczas pobierane). 3 Kliknij przycisk [Transfer Untransferred Images/Prześlij nieprzesłane zdjęcia]. CameraWindow Kliknij ten przycisk, aby zamknąć ekran startowy. Okno miniatur Okno wyświetlania

16 16 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows podstawy Aby sprawdzić zdjęcia zapisane w aparacie lub pobrać tylko część z nich, kliknij przycisk [Operate Images on Camera/Przeglądaj zdjęcia w aparacie]. Możesz również kliknąć przycisk w oknie wyświetlania, aby przesłać do aparatu zdjęcia, które zostały uprzednio pobrane do komputera. Po kliknięciu przycisku [OK] w oknie zakończenia przesyłania zdjęć przesłane obrazy zostaną wyświetlone w oknie głównym. Pobierane zdjęcia są domyślnie zapisywane w folderze [Pictures/Obrazy] lub [My Pictures/ Moje obrazy]. Nazwy folderów to daty wykonania zdjęć. Ostatnio pobrane zdjęcia są wyświetlane według daty wykonania i kategorii (tylko w niektórych modelach). Obszar folderów Pobrane foldery są oznaczane odpowiednim symbolem. Miniatury Następnie można przystąpić do drukowania zdjęć (str. 18). Podł czanie czytnika kart pami ci 1 Włóż kartę pamięci do czytnika. W razie potrzeby należy skorzystać z zakupionego oddzielnie adaptera kart. Informacje na temat podłączania i obsługi czytnika kart pamięci znajdują się w jego instrukcji obsługi. 2 Po wyświetleniu okna dialogowego przedstawionego z prawej strony wybierz opcję [View/Download Images using Canon ZoomBrowser EX/Wyświetl lub pobierz zdjęcia za pomocą programu Canon ZoomBrowser EX], a następnie kliknij przycisk [OK]. Jeśli przedstawione wyżej okno nie zostanie wyświetlone, kliknij menu [Start] i wybierz polecenie [All Programs/Wszystkie programy] lub [Programs/Programy], a następnie wybierz kolejno polecenia [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility] i przejdź do punktu 3.

17 17 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows podstawy 3 Kliknij przycisk [Download Images/Pobierz zdjęcia]. Po kliknięciu przycisku [Preferences/ Preferencje] można zmienić ustawienia, takie jak typ pobieranych zdjęć oraz folder docelowy. Pobierane zdjęcia są domyślnie zapisywane w folderze [Pictures/Obrazy] lub [My Pictures/Moje obrazy]. Kliknięcie przycisku [Lets you select and download images/wybieranie i pobieranie zdjęć] umożliwia wyświetlenie listy zdjęć znajdujących się na karcie pamięci, przejrzenie ich przed pobraniem, a następnie pobranie tylko wybranych zdjęć. Informacje na temat struktur folderów i nazw plików na kartach pamięci zawiera część Struktura folderów na karcie pamięci (str. 57). Pobierane zdjęcia są zapisywane w folderach odpowiadających datom ich wykonania. Są one także wyświetlane w podziale na grupy według dat lub kategorii w sekcji [Last Acquired Images/Ostatnio pobrane zdjęcia] (tylko w niektórych modelach). Następnie można przystąpić do drukowania zdjęć (str.

18 18 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows podstawy Drukowanie zdj ć Program ZoomBrowser EX udostępnia trzy opcje drukowania zdjęć: [Photo Print/Drukowanie zdjęć], [Index Print/Drukowanie miniatur] i [Print Using Other Software/Drukuj za pomocą innego programu]. W tej części opisano korzystanie z opcji [Photo Print/Drukowanie zdjęć]. Nie ma możliwości drukowania filmów, istnieje jednak możliwość wydrukowania zdjęć wyodrębnionych z filmów. Aby skorzystać z opcji drukowania miniatur, należy kliknąć przycisk [Print & /Wydrukuj i prześlij pocztą elektroniczną] w oknie głównym, a następnie wybrać opcję [Index Print/Drukowanie miniatur]. Drukowanie zdj ć W tym trybie drukowane jest jedno zdjęcie na każdej stronie. 1 W oknie głównym programu ZoomBrowser EX kliknij przycisk [Print & / Wydrukuj i prześlij pocztą elektroniczną], a następnie zaznacz opcję [Photo Print/ Drukowanie zdjęć]. 2 Sprawdź, czy została zaznaczona opcja [1. Select Images/1. Wybierz zdjęcia], a następnie wybierz żądane zdjęcia. Aby zaznaczyć kilka zdjęć, przytrzymaj jednocześnie wciśnięty klawisz [Ctrl]. Tło zaznaczonych zdjęć zmieni kolor na niebieski.

19 19 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows podstawy 3 Kliknij opcję [2. Printer and Layout Settings/2. Ustawienia drukarki i układu], a następnie skoryguj ustawienia w odpowiednich kategoriach. Tu można wstawić tekst, który zostanie wydrukowany ze zdjęciem. Te opcje służą do wybierania drukarki, formatu papieru itd. Wybór sposobu drukowania informacji o dacie i godzinie wykonania zdjęcia. 4 Kliknij przycisk [3. Print/3. Drukuj]. Rozpocznie się drukowanie. To pole służy do ustawiania liczby odbitek. Te przyciski służą do przechodzenia między zdjęciami (jeśli zaznaczono kilka zdjęć). W tym rozdziale przedstawiono podstawy obsługi programu ZoomBrowser EX. Po ich opanowaniu można skorzystać z technik zaawansowanych. Zobacz rozdział Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane (str. 20).

20 20 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane W tym rozdziale opisano różne funkcje programu ZoomBrowser EX. Z tym rozdziałem należy się zapoznać dopiero po opanowaniu podstawowych sposobów obsługi programu ZoomBrowser EX opisanych w rozdziale Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows podstawy. Okna programu ZoomBrowser EX W tej części opisano najważniejsze okna aplikacji ZoomBrowser EX: okno główne, okno przeglądania i okno Właściwości. Okno główne To okno służy do wyświetlania i porządkowania zdjęć pobranych do komputera. Przyciski zadań (str. 21) Przyciski funkcji (str. 23) Tryb wyświetlania (str. 22) Panel sterowania wyświetlaniem (str. 23) Obszar przeglądarki (str. 21) Obszar folderów (str. 21) Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie przycisków zadań i sekcji Ostatnio pobrane zdjęcia oraz obszaru folderów Ostatnio pobrane zdjęcia (str. 21)

21 21 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Przyciski zada W tym miejscu w formie indeksu są wyświetlane zadania, które można wykonywać za pomocą programu ZoomBrowser EX. Kliknięcie odpowiedniego przycisku umożliwia wykonanie żądanego zadania. Dostępne funkcje opisano w części Funkcje programu ZoomBrowser EX (str. 26). Obszar folderów Ten obszar służy do wybierania folderów. Wybrane foldery i zawarte w nich zdjęcia są wyświetlane w obszarze przeglądarki. Jeśli za pomocą Eksploratora Windows wybrano wcześniej dysk sieciowy, w obszarze przeglądarki można wyświetlić foldery sieciowe, ale nie można ich dodawać, modyfikować bądź usuwać. Jeśli wybrano opcję [Favorite Folders/Ulubione foldery], wyświetlane są wyłącznie foldery dodane wcześniej do ulubionych. Zalecane jest dodawanie do ulubionych wszystkich folderów, które są często używane. Po wybraniu opcji [All Folders/Wszystkie foldery] można wyświetlić wszystkie foldery. Sposoby rejestrowania ulubionego folderu W widoku [Favorite Folders/Ulubione foldery]: kliknij przycisk [Add/Dodaj] i wybierz folder. W widoku [All Folders/Wszystkie foldery]: wybierz folder i kliknij przycisk [Add to Favorites/ Dodaj do ulubionych]. Aby usunąć folder znajdujący się w obszarze [Favorite Folders/Ulubione foldery], zaznacz go, a następnie kliknij przycisk [Delete/Usuń]. Ostatnio pobrane zdj cia Można przeglądać zdjęcia pogrupowane według daty wykonania lub kategorii (opcja Moja kateg. w aparacie) (tylko w niektórych modelach). Obszar przegl darki Wyświetlane są tu foldery i zawarte w nich zdjęcia wybrane w sekcji Ostatnio pobrane zdjęcia lub w obszarze folderów. Sposób wyświetlania zależy od wybranego trybu wyświetlania. Zdjęcia wyświetlane w obszarze przeglądarki można sortować według nazwy pliku, daty wykonania bądź innych kryteriów, wybierając opcję [View/Widok], a następnie [Sort by/sortuj wg]. W zależności od atrybutów zdjęć wyświetlane są obok nich następujące ikony: Zdjęcia wykonywane aparatem w trybie Panorama Obrazy RAW Filmy Zdjęcia chronione Zdjęcia wykonywane przy użyciu funkcji sekwencyjnego naświetlania Zdjęcia obrócone (tylko w trybie widoku)

22 22 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Tryb wy wietlania W tym miejscu wybiera się styl wyświetlania w obszarze przeglądarki. Zoom Mode/Tryb powiększenia W tym trybie wszystkie zdjęcia w folderze są pokazywane jako miniatury. Dzięki temu można jednocześnie wyświetlić wiele zdjęć, co pozwala je wygodnie wyszukiwać. Jeśli w folderze są dodatkowe foldery, znajdujące się w nich zdjęcia również są wyświetlane jako miniatury. Po umieszczeniu kursora myszy nad folderem w prawym górnym rogu widoczny jest symbol. Kliknięcie go umożliwia wyświetlenie folderu w trybie powiększenia. Scroll Mode/Tryb przewijania W tym trybie wyświetlane są zdjęcia zawarte w wybranym folderze i jego podfolderach. Jeśli liczba wyświetlanych poziomów folderów wynosi [1] lub więcej, widoczne są również miniatury zdjęć znajdujących się w folderze. Liczbę wyświetlanych poziomów folderów można zmienić w menu [Tools/Narzędzia], korzystając z opcji [Preferences/Preferencje]. Preview Mode/Tryb podglądu W tym trybie wyświetlane jest powiększenie zdjęcia oraz informacje na jego temat. W trybie powiększania lub przewijania wskazanie miniatury kursorem myszy powoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia w oknie podglądu. Można również wyłączyć wyświetlanie okna podglądu w menu (Show Information/Pokaż informacje).

23 23 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Panel sterowania wy wietlaniem Ten panel służy do zmiany ustawień wyświetlania w obszarze przeglądarki. Menu wyboru Kliknięcie tego elementu umożliwia zaznaczenie wszystkich zdjęć wyświetlanych w obszarze przeglądarki lub usunięcie ich zaznaczenia. Dopasuj do okna Służy do zmiany rozmiaru miniatur, tak aby mieściły się w oknie. Rozmiar wyświetlanych zdjęć Ten element umożliwia zmianę rozmiaru miniatur w obszarze przeglądarki. Menu pokazywania/ukrywania informacji o zdjęciach Umożliwia pokazywanie lub ukrywanie informacji o zdjęciach znajdujących się pod miniaturami, takich jak nazwa pliku, data wykonania lub klasyfikacja. Przycisk wyboru Służy do zaznaczania zdjęć w Trybie powiększenia. Menu Filtr Umożliwia wyświetlanie wyłącznie zdjęć spełniających określone warunki. Przyciski funkcji Poniższe przyciski służą do wykonywania różnych funkcji. View Image/Wyświetl zdjęcie Ten przycisk służy do wyświetlania zaznaczonego zdjęcia lub filmu w oknie przeglądania. Slide Show/Pokaz slajdów Ten przycisk służy do wyświetlania zaznaczonych zdjęć w formie pokazu slajdów. Rotate/Obróć Ten przycisk służy do obracania zaznaczonego zdjęcia. Properties/Właściwości Ten przycisk służy do wyświetlania informacji o zaznaczonym zdjęciu w oknie Właściwości. Search/Szukaj Ten przycisk służy do wyszukiwania zdjęć według takich kryteriów, jak klasyfikacja, data modyfikacji i wykonania, komentarz lub słowa kluczowe. Delete/Usuń Ten przycisk służy do usuwania zaznaczonych zdjęć lub folderów.

24 24 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Okno przegl dania Po dwukrotnym kliknięciu zdjęcia w obszarze przeglądarki można wyświetlić je w oknie przeglądania. Menu Edit/Edycja Umożliwia edycję zdjęć, usuwanie efektu czerwonych oczu, korygowanie kolorów i jasności, przycinanie zdjęć oraz wpisywanie tytułów. Można z niego uruchamiać inne programy do edycji. Przycisk Drukuj Służy do drukowania zaznaczonego zdjęcia. Przycisk Wyświetlanie informacji o zdjęciach Służy do wyświetlania informacji o zdjęciach. Przycisk Synchronize/ Synchronizuj Służy do synchronizowania ustawień wyświetlania wielu zdjęć. Przyciski wyboru zdjęcia Służą do przechodzenia między zdjęciami. Ten przycisk umożliwia dostosowanie rozmiaru zdjęcia do rozmiaru okna przeglądania. Ten przycisk umożliwia wyświetlenie zdjęć w oknie przeglądania w rzeczywistym rozmiarze. Powiększenie Zmiana powiększenia obrazu. Klasyfikacja Służy do określania klasyfikacji zdjęcia. Przycisk Liczba obrazów Umożliwia wyświetlenie kilku zdjęć jednocześnie. Jest to przydatne podczas porównywania zdjęć. Przycisk Pełny ekran Służy do wyświetlania zdjęcia w trybie pełnoekranowym. Kliknięcie zdjęcia lub naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje przywrócenie standardowego trybu wyświetlania. Gdy wyświetlany jest obraz RAW Pod zdjęciem zostanie wyświetlony przycisk [Display Original Image/ Wyświetl pierwotne zdjęcie]. Jego kliknięcie powoduje wyświetlenie przekształconego zdjęcia w oknie przeglądania. Gdy wyświetlany jest film Pod filmem pojawią się przyciski umożliwiające sterowanie odtwarzaniem i regulację głośności dźwięku. Można również wyodrębnić klatki z filmu, klikając przycisk [Save as still image/zapisz jako obraz nieruchomy] wyświetlany obok przycisków klasyfikacji. Można także usunąć zbędne części na początku lub na końcu filmu, klikając przycisk [Cut Movie/Skróć film].

25 25 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Okno Wła ciwo ci Okno Właściwości jest wyświetlane po zaznaczeniu zdjęcia w obszarze przeglądarki i kliknięciu przycisku Właściwości. Okno Właściwości nie jest wyświetlane w trybie Podgląd. Wyświetlanie lub ukrywanie kategorii. File Name/Nazwa pliku W tym polu można zmienić nazwę pliku. Star Rating and My Category/Klasyfikacja i Moja kateg. Służy do klasyfikowania zdjęcia. Jeśli jest ustawiona opcja Moja kateg. będzie wyświetlana ikona (tylko w niektórych modelach). Shooting Information/ Informacje o fotografowaniu Szczegółowe informacje, takie jak czas naświetlania oraz ustawienia kompensacji ekspozycji. Zakres wyświetlanych informacji zależy od modelu aparatu. Protect/Chroń Zabezpieczenie zdjęcia przed zastąpieniem lub usunięciem. Comment/Komentarz Tutaj można wpisać komentarz. Keywords/Słowa kluczowe Tutaj można wpisać słowa kluczowe używane podczas wyszukiwania. Brightness Histogram/ Histogram jasności Wykres przedstawiający rozkład rozjaśnień i cieni na zdjęciu. Przyciski wyboru zdjęć Jeśli za pośrednictwem okna właściwości zostało wybranych kilka zdjęć, można przełączać się między zdjęciami, o których są wyświetlane informacje.

26 26 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Funkcje programu ZoomBrowser EX W tej części krótko opisano funkcje programu ZoomBrowser EX. Niektóre funkcje programu ZoomBrowser EX mogą być niedostępne w przypadku pewnych modeli aparatów. Informacje o obsługiwanych przez dany model funkcjach można znaleźć w części Dane techniczne Instrukcji obsługi aparatu. Schemat post powania Poniżej opisano schemat postępowania zalecany w programie ZoomBrowser EX. 1 Kliknij przycisk zadania. Sprawdź w menu Help/Pomoc informacje na temat procedur i funkcji. Przyciski zadań Przyciski zadań zostały omówione w części Funkcje przycisków zadań (str. 27). 2 Wykonaj procedury zgodnie z podanymi instrukcjami. Podsumowanie procedur wykonywanych na tym etapie Czynności do wykonania Instrukcje realizacji procedur Return to Main Menu/ Powrót do menu głównego

27 27 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Funkcje przycisków zada Acquire & Camera Settings/ Ustawienia pobierania i aparatu Connect to Camera/Połącz z aparatem Po podłączeniu aparatu i wyświetleniu okna CameraWindow można wykonywać następujące czynności. Acquire Images/Pobierz zdjęcia Służy do pobierania zdjęć z aparatu (str. Print Images/Drukuj zdjęcia Ta opcja służy do wybierania i drukowania zdjęć zapisanych w aparacie. Write to Camera/Zapisz w aparacie Obrazy przesłane do komputera można ponownie przesłać do aparatu. Aparaty wykorzystujące dane typu MOV mogą odtwarzać filmy przesłane z powrotem do aparatu, jeśli filmy te zostały wykonane przy użyciu tego samego aparatu. Aby dowiedzieć się, czy aparat wykorzystuje dane typu MOV, należy przeczytać punkt Typ danych w części Dane techniczne w końcowej części Instrukcji obsługi. Odtwarzanie filmów wykonanych przy użyciu innego aparatu może okazać się niemożliwe. Set to Camera/Ustaw w aparacie Służy do określania nazwy właściciela aparatu. Acquire Images from Memory Card/Pobierz zdjęcia z karty pamięci Służy do pobierania zdjęć z karty pamięci (str. Umożliwia także wybieranie zdjęć na karcie pamięci i ich drukowanie. Transfer Images to Memory Card/Prześlij zdjęcia na kartę pamięci Służy do przesyłania zdjęć z komputera na kartę pamięci. View & Classify/ Wy wietlaj i klasyfikuj View as a Slide Show/ Wyświetl jako pokaz slajdów Służy do wyświetlania zdjęć zaznaczonych w obszarze przeglądarki w formie pokazu slajdów. Rename Multiple Files/Zmień nazwy wielu plików Służy do zmiany nazw zaznaczonych plików w ramach jednej operacji. Classify into Folder/Klasyfikuj do folderu Służy do klasyfikowania zdjęć i zapisywania ich w określonym folderze. Search/Szukaj Ten przycisk służy do wyszukiwania zdjęć według takich kryteriów, jak klasyfikacja, data modyfikacji lub wykonania, komentarz albo słowa kluczowe. Klasyfikacje, komentarze i słowa kluczowe można wpisywać w kolumnie informacji o zdjęciu w trybie Podgląd lub w oknie Właściwości.

28 28 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Edit/Edycja Edit Image/Edytuj obraz Ta opcja umożliwia edycję zdjęć, w tym przycinanie, korygowanie obrazu, wstawianie komentarzy oraz usuwanie efektu czerwonych oczu. Służy także do uruchamiania innych programów do edycji zdjęć. Stitch Photos/Panorama Ta opcja służy do scalania kilku zdjęć i tworzenia z nich jednego dużego zdjęcia panoramicznego (str. 31). Edit Movie/Montuj film Ta opcja umożliwia montaż filmów lub sekwencji zdjęć. Można dodawać napisy lub ścieżkę dźwiękową, a także stosować różne efekty (str. 30). Export/Eksportuj Export Still Images/Eksportuj zdjęcia Ta opcja umożliwia zmianę rozmiaru i typu zdjęcia, a także pozwala wyeksportować je jako nowe zdjęcie. Export Movies/Eksportuj filmy Ta opcja umożliwia zmianę rozmiaru i typu filmu, a także pozwala wyeksportować go jako nowy film. Eksportowanie filmów może zająć dużą ilość czasu (str. Extract frames from a movie/wyodrębnij klatki z filmu Służy do wyodrębniania klatek z filmu (w określonym przedziale czasu) i zapisywania ich jako zdjęć. Export Shooting Properties/Eksportuj właściwości zdjęcia Umożliwia wyeksportowanie niezbędnych informacji dotyczących parametrów wykonywania zdjęcia do pliku tekstowego. Export as a Screen Saver/Eksportuj jako wygaszacz ekranu Służy do eksportowania zdjęcia do pliku wygaszacza ekranu. Export as a Wallpaper/Eksportuj jako tapetę Służy do eksportowania zdjęcia do pliku tła pulpitu. Backup to CD/Wykonaj kopię zapasową na dysku CD Umożliwia wykonanie kopii zapasowej zdjęć na dysku CD-R/RW. Z funkcji Wykonaj kopię zapasową na dysku CD można korzystać, gdy spełnione są następujące warunki: Komputer jest standardowo wyposażony w napęd CD-R/RW. Funkcje zapisu CD-R/RW działają poprawnie.

29 29 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Print & /Wydrukuj i prze lij poczt elektroniczn Photo Print/Drukowanie zdjęć W tym trybie drukowane jest jedno zdjęcie na każdej stronie (str. Bez problemu można więc wydrukować standardowe odbitki zdjęć. Index Print/Drukowanie miniatur Umożliwia drukowanie miniatur zdjęć w kilku wierszach. Print Using Other Software/Drukuj za pomocą innego programu Służy do wybierania innego programu, który ma być użyty do drukowania. Images/Prześlij zdjęcia pocztą elektroniczną Ta opcja umożliwia zmianę rozmiaru zaznaczonych zdjęć, tak aby mogły być przesłane pocztą elektroniczną. Po zakończeniu przekształcania zdjęć można automatycznie uruchomić program pocztowy. Pozostałe funkcje Program ZoomBrowser EX jest wyposażony w następujące funkcje. [My Camera Settings/Ustawienia Mój aparat] (opcja dostępna tylko w wybranych modelach) Ta opcja służy do wybierania takich ustawień, jak obraz startowy aparatu oraz dźwięk migawki (str. 32).

30 30 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Monta filmów Filmy można tworzyć i montować: można łączyć filmy i zdjęcia pobrane do komputera, dodawać tło muzyczne, nakładać tytuły i inny tekst. Można także stosować do filmów różnorodne efekty. Nie ma możliwości przesłania filmów edytowanych przy użyciu tej funkcji z powrotem do aparatu. 1 Kliknij przycisk [Edit/Edycja] w oknie głównym programu ZoomBrowser EX, a następnie wybierz opcję [Edit Movie/Montuj film]. 2 Kliknij opcję [1. Add Images/1. Dodaj zdjęcia] i wybierz obraz (film lub zdjęcie), który ma być edytowany. Można wybrać około 15 filmów w rozdzielczości 1280 x 720 w formacie MOV. 3 Wykonaj czynności wskazane z lewej strony okna, aby zmontować i zapisać film. Lista kolejnych czynności do wykonania. Kliknij ten przycisk, aby uzyskać szczegółowe instrukcje. Instrukcje Kliknij ten przycisk, aby odtworzyć montowany film. Obszar listy ujęć W tym miejscu wyświetlane są miniatury wybranych obrazów. Obrazy są łączone od strony lewej do prawej. Pole efektu przejścia Między sąsiadującymi obrazami wyświetlane są symbole odpowiadające zastosowanym efektom przejścia. Długość filmów, które można zapisać po wybraniu typu danych MOV korzystając z opcji [Save image type/ Zapisz typ obrazu] jest wyświetlona po prawej stronie. W przypadku próby zapisania dłuższego filmu zostanie Rozmiar filmu Maks. długość 1920 x minut 1280 x minut 640 x minut 320 x minut wyświetlony komunikat. W takim wypadku należy skrócić film lub zmniejszyć jego rozmiar. Zapisywanie filmów zajmuje dużo czasu, szczególnie filmów MOV wybranych przy użyciu opcji [Save image type/zapisz typ obrazu]. Np. zapisanie trwającego jedną minutę filmu w rozdzielczości 1280 x 720 zajmuje około 9 minut.

31 31 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Scalanie zdj ć panoramicznych program PhotoStitch Pojedyncze zdjęcia krajobrazu można scalić w jedno duże zdjęcie panoramiczne. Program PhotoStitch automatyczne wykrywa nakładające się fragmenty sąsiadujących zdjęć oraz koryguje ich rozmiar i układ. Pokrywające się fragmenty można także wskazywać ręcznie. 1 Kliknij przycisk [Edit/Edycja] w oknie głównym programu ZoomBrowser EX, a następnie wybierz opcję [Stitch Photos/Scal zdjęcia]. Wybierz zdjęcia] i zaznacz serię zdjęć w obszarze przeglądarki. 3 Kliknij przycisk [2. Open PhotoStitch/ 2. Otwórz program PhotoStitch]. Instrukcje 4 Scal zdjęcia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu informacyjnym w górnej części okna programu PhotoStitch. Zdjęcia wykonywane w trybie Panorama Włączenie w aparacie trybu Panorama ułatwia scalanie zdjęć, ponieważ program PhotoStitch może automatycznie wykryć ich kolejność i układ. Podczas pobierania z aparatu serie zdjęć są zapisywane w jednym folderze. Ten symbol oznacza zdjęcia wykonane w trybie Panorama. W niektórych modelach aparatów tryb Panorama może być niedostępny. Informacje na temat fotografowania w trybie Panorama zawiera Instrukcja obsługi aparatu. W przypadku zdjęć wykonywanych w trybie Panorama przy użyciu konwertera szerokokątnego, telekonwertera lub obiektywu do zbliżeń mogą wystąpić trudności z dokładnym scalaniem.

32 32 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane Ustawienia opcji Mój Aparat dostosuj aparat do własnych potrzeb Przy użyciu ustawień Mój Aparat można konfigurować obraz i dźwięk startowy oraz dźwięki migawki, przycisków i samowyzwalacza. Ustawienia funkcji Mój Aparat są zapisywane na komputerze podczas instalowania dołączonego oprogramowania. W tej części opisano sposób zapisywania w aparacie ustawień funkcji Mój Aparat zapisanych na komputerze. Funkcje widoczne w oknie Mój Aparat są dostępne tylko w przypadku modeli aparatów wymienionych jako zgodne z nimi w części Dane techniczne w Instrukcji obsługi. Aby zarejestrować w aparacie ustawienia funkcji Mój Aparat, należy zainstalować na komputerze oprogramowanie dostarczone wraz z aparatem. Podczas dodawania ustawień opcji Mój Aparat do aparatu lub zapisywania ich na komputerze nie należy odłączać kabla interfejsu ani wyłączać urządzenia. Dodawanie ustawie funkcji Mój Aparat w aparacie 1 Po podłączeniu dostarczonego kabla interfejsu do portu USB komputera i gniazda DIGITAL aparatu włącz aparat, ustaw go na tryb wyświetlania i przygotuj go do komunikacji z komputerem. 2 Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe zdarzeń, kliknij przycisk [Cancel/Anuluj] (przycisk w systemie Windows Vista), aby je zamknąć. Jeśli zostanie wyświetlone okno CameraWindow, kliknij przycisk [Operate Images on Camera/Przeglądaj zdjęcia w aparacie], a następnie przycisk w oknie wyświetlania, aby je zamknąć. CameraWindow Okno miniatur Okno wyświetlania

33 33 Korzystanie z oprogramowania w systemie Windows techniki zaawansowane 3 W menu [Start] wybierz polecenie [All Programs/Wszystkie programy] lub [Programs/Programy], a następnie wybierz kolejno polecenia [Canon Utilities], [CameraWindow], [MyCamera] i [MyCamera]. Zostanie wyświetlone okno Mój Aparat. 4 Kliknij przycisk [Connect to camera/połącz z aparatem]. Zostanie wyświetlone okno Mój Aparat, w którym będą widoczne zdjęcia zapisane w aparacie. 5 Kliknij kartę [Setup as a Theme/Ustaw jako motyw]. Aby ustawić poszczególne obrazy startowe lub dźwięki, kliknij kartę [Set individually/ Ustaw pojedynczo]. 6 Wybierz nowe ustawienia, które mają zostać dodane lub zastąpić wcześniejsze ustawienia. Ustawienia do dodania: wybierz ustawienia z listy [My Computer/Mój komputer]. Ustawienia do zastąpienia: wybierz ustawienia z listy [Camera/Aparat]. 7 Kliknij przycisk [Save to Camera/Zapisz w aparacie]. Kliknięcie przycisku [OK] powoduje zastąpienie ustawień zapisanych wcześniej w aparacie. Wyświetla ustawienia zapisane na komputerze. Przycisk [Delete/Usuń] Usuwa ustawienia z komputera. Przycisk [Save to PC/ Zapisz na komputerze] Zapisuje na komputerze ustawienia zapisane w aparacie. 8 Zmiana ustawień funkcji Mój Aparat przy użyciu aparatu.

34 34 Korzystanie z oprogramowania w systemie Macintosh przygotowania W tym rozdziale opisano procedury instalowania programów. Przygotuj: Aparat i komputer Dysk DIGITAL CAMERA Solution Disk Kabel interfejsu dostarczany z aparatem Oprogramowanie do komputerów Macintosh może być stosowane tylko w przypadku dysków sformatowanych zgodnie z formatem OS Extended (z funkcją dziennika). Procedury instalacyjne 1 Zamknij wszystkie działające programy. 2 Włóż dysk DIGITAL CAMERA Solution Disk do napędu CD-ROM komputera. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Canon Digital Camera Installer] w oknie napędu CD-ROM. 4 Kliknij przycisk [Install/Instaluj] Oprogramowania aparatu cyfrowego. Panel instalatora

35 35 Korzystanie z oprogramowania w systemie Macintosh przygotowania 5 Wybierz opcję [Easy Installation/Łatwa instalacja] i kliknij przycisk [Next/Dalej]. Wybierz opcję [Custom Installation/ Instalacja niestandardowa], aby samodzielnie wybrać programy do zainstalowania. 6 Kliknij przycisk [Agree/Zgadzam się], aby zaakceptować wszystkie warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie. 7 Sprawdź poprawność ustawień instalacji i kliknij przycisk [Next/Dalej]. 8 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Finish/Zakończ]. 9 Na panelu instalatora kliknij przycisk [Exit/Zakończ] i wyjmij dysk z napędu CD-ROM. Informacje na temat odinstalowywania programów można znaleźć w części Odinstalowywanie oprogramowania (str. Teraz można przesłać obrazy do komputera (str. 36).

36 36 Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh podstawy W tym rozdziale objaśniono sposób pobierania zdjęć z aparatu do komputera oraz ich drukowania za pomocą programu ImageBrowser. Z tym rozdziałem należy się zapoznać po zakończeniu przygotowań opisanych w rozdziale Korzystanie z oprogramowania w systemie Macintosh przygotowania. 39). Sposób podłączania aparatu do komputera i ustawiania właściwego trybu umożliwiającego nawiązanie połączenia zależy od modelu aparatu.

37 37 Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh podstawy 2 Kliknij przycisk [Transfer Untransferred Images/Prześlij nieprzesłane zdjęcia]. Okno miniatur Okno wyświetlania Jeśli okno CameraWindow nie zostanie wyświetlone, kliknij ikonę [CameraWindow] w doku (na pasku wyświetlanym na dole pulpitu).

38 38 Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh podstawy Aby sprawdzić zdjęcia zapisane w aparacie lub pobrać tylko część z nich, kliknij przycisk [Operate Images on Camera/Przeglądaj zdjęcia w aparacie]. Po kliknięciu przycisku [OK] w oknie zakończenia przesyłania zdjęć przesłane obrazy zostaną wyświetlone w oknie przeglądarki. Pobierane zdjęcia są domyślnie zapisywane w folderze [Pictures/Obrazy]. 40).

39 39 Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh podstawy Podł czanie czytnika kart pami ci 1 Włóż kartę pamięci do czytnika. Informacje na temat podłączania i obsługi czytnika kart pamięci można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji obsługi. 2 Kliknij przycisk [Download Images/Pobierz zdjęcia]. Po kliknięciu przycisku [Preferences/Preferencje] można zmienić ustawienia, takie jak typ pobieranych zdjęć oraz folder docelowy. Jeśli powyższe okno nie zostanie wyświetlone, kliknij ikonę [CameraWindow] w doku (na pasku wyświetlanym na dole pulpitu). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi wszystkie obrazy są zapisywane w folderze [Pictures/Obrazy]. Są one także wyświetlane w podziale na grupy według dat lub kategorii (opcja Moja kateg. w aparacie) w sekcji [Last Acquired Images/Ostatnio pobrane zdjęcia] (dotyczy tylko wybranych modeli).

40 40 Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh podstawy Drukowanie zdj ć Program ImageBrowser udostępnia trzy opcje drukowania zdjęć: [Photo Print/Drukowanie zdjęć], [Index Print/Drukowanie miniatur] i [Layout Print/Drukowanie z układem]. Oprogramowanie do komputerów Macintosh może być stosowane tylko w przypadku dysków sformatowanych zgodnie z formatem Mac OS Extended (z funkcją dziennika). Drukowane zdj ć W tym trybie drukowane jest jedno zdjęcie na każdej stronie. 1 Wybierz zdjęcia do wydrukowania. Po kliknięciu zdjęcie jest zaznaczane i pojawia się wokół niego niebieska ramka. Aby zaznaczyć wiele zdjęć, przytrzymaj wciśnięty przycisk [Shift] lub [] podczas klikania kolejnych pozycji. Wokół każdego z wybranych zdjęć pojawi się niebieska ramka. 2 Kliknij przycisk [Print & / Wydrukuj i prześlij pocztą elektroniczną], a następnie zaznacz opcję [Photo Print/Drukowanie zdjęć]. Zaznaczenie opcji [Index Print/Drukowanie miniatur] umożliwia wydrukowanie miniatur i informacji o zdjęciach w postaci schematu. Zaznaczenie opcji [Layout Print/Drukowanie z układem] umożliwia układanie i drukowanie wielu obrazów na jednej stronie.

41 41 Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh podstawy 3 Wybierz odpowiednie kategorie. Wybór drukarki. Po kliknięciu przycisku [Page Setup/ Ustawienia strony] można ustawiać takie parametry, jak rozmiar i orientacja papieru. Przyciski umożliwiające przechodzenie między zdjęciami (jeśli do druku wybrano więcej niż jedno zdjęcie). Liczba drukowanych kopii. 4 Kliknij przycisk [Print/Drukuj]. Zostanie otwarte okno drukowania. 5 Po określeniu liczby kopii i innych ustawień kliknij przycisk [Print/Drukuj]. 6 Po zakończeniu drukowania kliknij przycisk [Close/Zamknij], aby zamknąć okno. W tym rozdziale opisano podstawy pracy z aplikacją ImageBrowser. Zobacz rozdział Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh techniki zaawansowane (str. 42).

42 42 Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh techniki zaawansowane W tym rozdziale opisano różne funkcje aplikacji ImageBrowser. Z tym rozdziałem należy się zapoznać dopiero po opanowaniu podstawowych sposobów obsługi programu ImageBrowser opisanych w rozdziale Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh podstawy. Okna aplikacji ImageBrowser W tej części opisano najważniejsze okna aplikacji ImageBrowser: okno przeglądarki, okno przeglądania i okno Informacje o pliku. Okno przegl darki To okno służy do wyświetlania i porządkowania zdjęć pobranych do komputera. Ostatnio pobrane zdjęcia (str. 43) Tryb wyświetlania (str. 44) Obszar przeglądarki (str. 43) Obszar folderów (str. 43) Panel sterowania (str. 45) Panel sterowania wyświetlaniem (str. 45)

Bezproblemowe działanie komputera HP lub Compaq wymaga systematycznego aktualizowania oprogramowania.

Firma HP nieustannie dąży do udoskonalania swoich produktów i regularnie udostępnia aktualizacje oprogramowania, sterownikówi oprogramowania sprzętowego.

Uwaga:

W przypadku problemów ze znalezieniem aktualizacji oprogramowania i sterowników dla posiadanego komputera HP przejdź do listyProdukty HP przetestowane z systemem Windows 10, aby dowiedzieć się, czy komputer został przetestowany z systemem Windows 10.

Uruchom usługę Windows Update (Windows 10)

Zaktualizuj komputer z systemem Windows 10 za pomocą usługi Windows Update.

 1. W systemie Windows wyszukaj opcji Sprawdź aktualizacje i uruchom ją.

  Jeżeli dostępne są aktualizacje, uruchomią się automatycznie.

 2. Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer po pojawieniu się monitu.

Aktualizowanie konkretnych sterowników w Menedżerze urządzeń

Jeżeli określony komponent sprzętowy (taki jak płytka dotykowa, monitor lub klawiatura) nie działa prawidłowo lub działa częściowo,zaktualizuj sterownik tego komponentu w Menedżerze urządzeń.

  W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń.

  Na liście urządzeń rozwiń gałąź urządzenia, którego sterownik ma być zaktualizowany.

  Kliknij prawym przyciskiem urządzenie, a następnie wybierz polecenie Aktualizuj sterownik lub Aktualizuj oprogramowanie sterownika.

  Kliknij opcję Automatycznie wyszukaj zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować zaktualizowany sterownik.

 1. Aby zakończyć instalację aktualizacji, uruchom ponownie komputer.

  Aktualizowanie komputera za pomocą programu HP Support Assistant

  Skorzystaj z programu HP Support Assistant, aby wyszukać i zainstalować aktualizacje, w tym aktualizacje BIOS, dla komputeraz systemem Windows.

   W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

   Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana na komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.

   Na karcie Mój pulpit znajdź swój komputer, a następnie kliknij przycisk Aktualizacje.

   Poczekaj, aż program HP Support Assistant przeprowadzi analizę systemu.

   Po zakończeniu analizy wybierz wymienione aktualizacje, pobierz i zainstaluj je, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjamiwyświetlanymi na ekranie.

   Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, a następnie zamknij narzędzie.

   Znajdowanie aktualizacji sterowników w witrynie HP

   Dowiedz się, jak znaleźć aktualizacje sterowników w witrynie HP.

   HP bezpłatnie udostępnia wiele rodzajów oprogramowania i sterowników do pobrania.

    Jeżeli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikuj posiadane urządzenie, aby rozpocząć, kliknij Laptop lub Komputer stacjonarny.

    Wpisz nazwę modelu swojego komputera w polu Lub wprowadź numer seryjny, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź. Na przykład wpisz Komputer stacjonarny Pavilion HPE h8-1360t, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

    Jeżeli zostanie wyświetlona strona internetowa Pasujące produkty, z listy wybierz swój numer modelu.

    Zostanie wyświetlona strona wyników oprogramowania dla komputera z wybranym domyślnym systemem operacyjnym. Aby zmienić systemoperacyjny, kliknij pozycję Zmień, wybierz wersję, a następnie kliknij przycisk Zmień.

    Uwaga:

    Jeżeli na liście nie ma żądanego systemu operacyjnego, oznacza to, że HP nie udostępnia sterowników dla tego systemu operacyjnego.Użyj innego sposobu, aby pobrać oprogramowanie i sterowniki.

    Na liście dostępnych kategorii oprogramowania i sterowników kliknij nazwę kategorii, a następnie kliknij przycisk Pobieranie.

    UWAGA:

    Czasami w danej kategorii podzespołów jest więcej niż jeden plik do pobrania, np. kilka aktualizacji oprogramowania układowegonapędu DVD. W takim przypadku określ rodzaj podzespołu zainstalowanego w komputerze, a następnie pobierz właściwy plik. Abyznaleźć nazwę podzespołu, wyszukaj i otwórz narzędzie Menedżer urządzeń. Znajdź podzespół, a następnie rozwiń jego kategorię (na przykład Stacje dysków DVD/CD ROM). Na liście zostanie wyświetlonaoryginalna nazwa producenta podzespołu.

    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie lub sterownik.

    Znajdowanie aktualizacji systemu BIOS w witrynie HP

    Należy instalować tylko aktualizacje systemu BIOS ze strony HP. Użyj jednego z następujących łączy, aby uzyskać szczegółoweinformacje na temat znajdowania i instalacji aktualizacji systemu BIOS z witryny HP.

     Komputery stacjonarne: Aktualizacja systemu BIOS

     Komputery przenośne: Aktualizacja systemu BIOS

    Znajdowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego

    Oprogramowanie układowe jest najczęściej stosowane w przypadku napędów CD/DVD, ale karty sieciowe, modemy i karty graficznerównież używają oprogramowania układowego. Aktualizacje oprogramowania układowego można uzyskać od HP lub producenta sprzętu.

    Przywracanie lub ponowne instalowanie oprogramowania lub aplikacji (Windows)

    Możliwe jest przywracanie lub ponowne instalowanie programów, które nie działają prawidłowo lub zostały zarażone przez oprogramowaniezłośliwe. Pozwala to też przywrócić pierwotną wersję programu.

    W witrynie firmy Microsoft, HP lub producenta znajdź żądane oprogramowanie i aplikację, a następnie pobierz je.

     Sprawdź sklep Microsoft Store. Wiele aplikacji, które zostały wstępnie zainstalowane na komputerze, jest dostępnych do pobraniabezpłatnie w aplikacji Microsoft Store.

     Przejdź do strony Centrum obsługi klienta HP – Pobieranie oprogramowania i sterowników. Jeżeli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikuj posiadane urządzenie, aby rozpocząć, wybierz typ komputera. Wprowadź nazwę modelu komputera, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Na liście dostępnych kategorii oprogramowania i sterowników znajdź żądane oprogramowanie lub sterownik. Kliknij nazwę kategorii,a następnie kliknij przycisk Pobieranie.

     Przywracanie sterowników urządzenia (Windows)

     Możliwe jest przywracanie lub ponowne instalowanie programów, które nie działają prawidłowo lub zostały zarażone przez oprogramowaniezłośliwe. Pozwala to też przywrócić pierwotną wersję programu. Znajdź i przywróć albo ponownie zainstaluj oryginalne sterownikiurządzeń komputera, używając systemu Windows 10.

      HP zaleca instalowanie najnowszych sterowników z usługi Windows Update. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Komputery HP – aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update.

      Przejdź do strony Pobieranie aktualizacji od producentów oprogramowania lub sprzętu.

      Gdzie można znaleźć oprogramowanie lub sterowniki dla drukarki, skanera lub aparatu fotograficznego?

      Firma HP dla każdego produktu - drukarki, skanera czy aparatu - zamieszcza sterowniki i oprogramowanie na witrynie wsparciatechnicznego.

      To oprogramowanie i sterowniki nie znajdują się na stronach wsparcia technicznego dla komputera. Oznacza to, że sterownikadrukarki nie można znaleźć na stronie pobierania oprogramowania i sterowników dla posiadanego komputera HP. Przejdź do stronyZidentyfikuj posiadane urządzenie, aby rozpocząć, wybierz typ produktu. Wprowadź nazwę modelu drukarki, skanera lub aparatu HP, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Kliknij nazwę kategorii,

      Dlaczego nie mogę znaleźć sterownika, który rozwiązałby mój problem z komputerem?

      Jeśli na komputerze występuje problem, być może dostępna jest aktualizacja sterownika, dzięki której zostanie on rozwiązany.Jednak zainstalowanie aktualizacji oprogramowania lub sterowników nie rozwiązuje wszystkich problemów.

      Zamiast tego spróbuj przeszukać witrynę Pomoc techniczna HP pod kątem problemu z komputerem lub komunikatu o błędzie. Aktualizacja sterownika może pomóc rozwiązać wszystkie typowe problemypowiązane ze sterownikami:

Instrukcje dotyczące oprogramowania sprzętowego Craftsman 253632

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dotyczące oprogramowania sprzętowego Craftsman 253632

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dotyczące oprogramowania sprzętowego Craftsman 253632