Instrukcje dotyczące konfiguracji Electrolux En3790mfx

Instrukcje dotyczące konfiguracji Electrolux En3790mfx są proste i łatwe do wykonania. Zawierają one kroki do włączenia, konfiguracji i używania pralki. Przed rozpoczęciem możesz wybrać język dla instrukcji. Następnie możesz wykonać kroki, aby włączyć i skonfigurować swoją pralkę. Instrukcje dotyczące konfiguracji Electrolux En3790mfx zawierają również informacje dotyczące wszelkich funkcji zaawansowanych i opcji, takich jak programy prania, pranie wstępne, opcje prania i wiele innych. Instrukcje mogą być również przydatne w przypadku problemów technicznych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dotyczące konfiguracji Electrolux En3790mfx

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EN3790MFX. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Electrolux EN3790MFX, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux EN3790MFX. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux EN3790MFX tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Electrolux EN3790MFX

Strona: 1

SPIS TREŚCI1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 162. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 183. INSTALACJA.................................................................................................... 204. PANEL STEROWANIA..................................................................................... 225. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 246. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 257. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 268. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 29Z MYŚLĄ O TOBIEDziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięciolecidoświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostałozaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewnośćuzyskania wspaniałych efektów.Witamy w świecie marki Electrolux!Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc wrozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:www. electrolux. com/webselfserviceZarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:www. registerelectrolux. comNabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne doswojego urządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotowaćponiższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwaOgólne informacje i wskazówkiInformacje dotyczące środowiska naturalnegoProducent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszegopowiadomienia.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPrzed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciemeksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się zdołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiadaza obrażenia ciała ani szkody spowodowanewww. com16

Strona: 2

nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym iłatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania wprzyszłości.1. 1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonychzdolnościach ruchowych, sensorycznych lubumysłowych• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniuósmego roku życia oraz osoby o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych lubumysłowych, a także nieposiadające odpowiedniejwiedzy lub doświadczenia, jeśli będą onenadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresiebezpiecznego korzystania z urządzenia i będąświadome związanych z tym zagrożeń.• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,jeśli zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się dourządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałymnadzorem.• Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.• Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem anikonserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.• Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnymdla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.1. 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wgospodarstwie domowym oraz do podobnychzastosowań w takich miejscach, jak:– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektachsklepowych, biurowych oraz innych placówkachpracowniczychPOLSKI 17

Strona: 3

– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,obiektach noclegowych i innych obiektachmieszkalnych.• OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowieurządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte anizanieczyszczone.• OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeńani środków do przyspieszania odmrażaniaurządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.• OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, abynie uszkodzić układu chłodniczego.• OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolnowkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiemtych, które zaleca producent.• Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniemani parą wodną.• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nieużywać produktów ściernych, myjek do szorowania,rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.• Nie przechowywać w urządzeniu substancjiwybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierającychłatwopalny gaz pędny.• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zewzględów bezpieczeństwa musi go wymienićproducent, autoryzowane centrum serwisowe lub innawykwalifikowana osoba.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA2. 1 InstalacjaOSTRZEŻENIE!Urządzenie możezainstalować wyłącznie• Usunąć wszystkie elementyopakowania.• Nie instalować ani nie używaćuszkodzonego urządzenia.• Należy postępować zgodnie zinstrukcją instalacji dołączoną dourządzenia.• Zachować ostrożność podczasprzenoszenia urządzenia, ponieważjest ono ciężkie. Należy zawszestosować rękawice ochronne i miećna stopach pełne obuwie.• Wokół urządzenia należy zapewnićprzepływ powietrza.• Po zainstalowaniu nowegourządzenia lub zmianie kierunku18

Strona: 4

otwierania jego drzwi należyodczekać co najmniej 4 godziny przedpodłączeniem urządzenia dozasilania. Jest to niezbędne, aby olejspłynął z powrotem do sprężarki.• Przed wykonaniem jakichkolwiekczynności przy urządzeniu (np. przedzmianą kierunku otwierania drzwi)należy wyjąć wtyczkę przewoduzasilającego z gniazdka.• Nie instalować urządzenia w pobliżugrzejników, kuchenek, piekarnikówani płyt grzejnych.• Nie narażać urządzenia nazamoczenie przez deszcz.• Nie instalować urządzenia w miejscunarażonym na bezpośrednie działaniepromieni słonecznych.• Nie instalować urządzenia wmiejscach, gdzie występuje zbyt dużawilgotność lub zbyt niska temperatura.• Przesuwając urządzenie, należypodnieść jego przednią krawędź, abyuniknąć zarysowania podłogi.2. 2 Podłączenie do siecielektrycznejWystępuje zagrożeniepożarem i porażeniemprądem elektrycznym.Ustawiając urządzenie,należy uważać, aby nieprzycisnąć lub nie uszkodzićprzewodu zasilającego.Nie stosować rozgałęźnikówani przedłużaczy.• Urządzenie musi być uziemione.• Upewnić się, że parametry natabliczce znamionowej odpowiadająparametrom znamionowym źródłazasilania.• Należy używać wyłącznie prawidłowozamontowanego gniazdaelektrycznego z uziemieniem.• Należy zwrócić uwagę, aby nieuszkodzić elementów elektrycznych(np. wtyczki, przewodu zasilającego,sprężarki). Jeśli wystąpi koniecznośćwymiany elementów elektrycznych,należy skontaktować się zautoryzowanym punktem serwisowymlub elektrykiem.• Przewód zasilający powinienznajdować się poniżej wtyczki.• Podłączyć wtyczkę do gniazdaelektrycznego dopiero pozakończeniu instalacji. Należy zadbaćo to, aby po zakończeniu instalacjiurządzenia wtyczka przewoduzasilającego była łatwo dostępna.• Odłączając urządzenie, nie należyciągnąć za przewód zasilający.Należy zawsze ciągnąć za wtyczkęsieciową.2. 3 UżytkowanieNiebezpieczeństwoodniesienia obrażeń ciała,oparzenia, porażeniaprądem lub pożaru.Urządzenie zawiera palny gaz –izobutan (R600a) – który jest gazemziemnym, spełniającym wymogidotyczące ochrony środowiska. Należyzachować ostrożność, aby nie uszkodzićukładu chłodniczego zawierającegoizobutan.• Nie zmieniać parametrówtechnicznych urządzenia.• Nie umieszczać w urządzeniu innychurządzeń elektrycznych (np.maszynek do lodów), chyba żezostały one przeznaczone do tegocelu przez producenta.• W razie uszkodzenia układuchłodniczego należy zadbać o to, abyw pomieszczeniu nie było otwartegopłomienia ani źródeł zapłonu.Przewietrzyć pomieszczenie.• Nie dopuszczać, aby gorąceprzedmioty dotykały plastikowychelementów urządzenia.• Nie wkładać do komory zamrażarkinapojów gazowanych. Zamrażaniepowoduje wzrost ciśnienia wopakowaniu z napojem.• Nie wolno przechowywać wurządzeniu łatwopalnych gazów ipłynów.POLSKI 19

Strona: 5

• Nie umieszczać w urządzeniu, na nimani w jego pobliżu łatwopalnychsubstancji ani przedmiotównasączonych łatwopalnymisubstancjami.• Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.Są one gorące.• Nie wyjmować ani nie dotykaćproduktów znajdujących się wkomorze zamrażarki mokrymi lubwilgotnymi rękoma.• Nie wolno ponownie zamrażaćrozmrożonej żywności.• Należy przestrzegać wskazówekdotyczących przechowywaniamrożonej żywności, które znajdują sięna jej opakowaniu.• Przed umieszczeniem w komorzezamrażarki należy owinąć żywnośćdowolnym materiałem dopuszczonymdo kontaktu z żywnością.2. 4 Oświetlenie wewnętrzneZagrożenie porażeniemprądem.• Oświetlenie zastosowane w tymurządzeniu jest przeznaczonewyłącznie do urządzeń domowych.Nie należy używać jej do oświetlaniapomieszczeń.2. 5 Konserwacja i czyszczenieZagrożenie odniesieniemobrażeń lub uszkodzeniem• Przed przystąpieniem do konserwacjinależy wyłączyć urządzenie i wyjąćwtyczkę przewodu zasilającego zgniazda elektrycznego.• W układzie chłodniczym urządzeniaznajdują się związki węglowodorowe.Konserwacją i napełnianiem układuchłodniczego może zajmować sięwyłącznie wykwalifikowana osoba.• Regularnie sprawdzać odpływskroplin w urządzeniu i w raziepotrzeby oczyszczać go. Gdy odpływzablokuje się, na dnie urządzeniazbiera się woda.2. 6 Serwis• Aby naprawić urządzenie, należyskontaktować się z autoryzowanymcentrum serwisowym.• Należy stosować wyłącznieoryginalne części zamienne.2. 7 Utylizacjaobrażeń lub uduszeniem.• Odłączyć urządzenie od źródła• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.• Wymontować drzwi, aby uniemożliwićzamknięcie się dziecka lub zwierzęciawewnątrz urządzenia.• Czynnik w układzie chłodniczym imateriały izolacyjne zastosowane wtym urządzeniu nie stanowiązagrożenia dla warstwy ozonowej.• Pianka izolacyjna zawiera łatwopalnygaz. Aby uzyskać informacjedotyczące prawidłowej utylizacjiurządzenia, należy skontaktować sięz lokalnymi władzami.• Należy uważać, aby nie uszkodzićukładu chłodniczego w pobliżuwymiennika ciepła.3. INSTALACJAPatrz rozdział dotyczącybezpieczeństwa.3. 1 UstawianieUrządzenie należy zainstalować wsuchym, dobrze wietrzonympomieszczeniu, w którym temperaturaotoczenia będzie odpowiadać klasieklimatycznej wskazanej na tabliczceznamionowej urządzenia:20

Strona: 6

Klasaklima‐tycznaTemperatura otoczeniaSN od +10°C do + 32°CN od +16°C do + 32°CST od +16°C do + 38°CT od +16°C do + 43°C3. 2 UmiejscowienieNależy zapewnić możliwośćodłączenia urządzenia odźródła zasilania. Dlatego pozainstalowaniu urządzeniamusi być łatwy dostęp dowtyczki.Urządzenie należy zainstalować z dalaod źródeł ciepła, jak grzejniki, kotły,bezpośrednie promienie słoneczne itp.Należy zapewnić swobodny przepływpowietrza z tyłu urządzenia. Abyzapewnić optymalną wydajnośćurządzenia zainstalowanego podwiszącą szafką, odległość między jegogórną powierzchnią a szafką musiwynosić co najmniej 100 mm. Najlepiejjednak nie ustawiać urządzenia podwiszącymi szafkami. Urządzenie możnawypoziomować za pomocą jednej lubwiększej liczby regulowanych nóżekznajdujących się w jego podstawie.A B100mmminUWAGA!Aby zapewnić prawidłowedziałanie urządzenia wtemperaturze otoczeniawyższej niż 38°C, zaleca sięzapewnienie 30 mmprzestrzeni między bokamiurządzenia a meblami.3. 3 PoziomowanieUrządzenie należy właściwiewypoziomować podczas ustawiania.Służą do tego dwie regulowane nóżki zprzodu urządzenia.3. 4 Podłączenie do sieci• Przed podłączeniem urządzenia dogniazdka należy sprawdzić, czynapięcie oraz częstotliwość nanapięciu w sieci domowej.Wtyczka przewodu zasilającego jestw tym celu wyposażona w specjalnystyk. Jeśli gniazdko nie mawyprowadzonego uziemienia,urządzenie należy podłączyć dooddzielnego uziemienia zgodnie zaktualnymi przepisami po konsultacjiz wykwalifikowanym elektrykiem.• Producent nie ponosi żadnejodpowiedzialności w przypadkunieprzestrzegania podanych zaleceń• Urządzenie spełnia wymogi dyrektywEWG.POLSKI 21

Strona: 7

3. 5 Zmiana kierunku otwieraniadrzwiJeśli zachodzi potrzeba zmiany kierunkuotwierania drzwi, należy skontaktowaćsię z autoryzowanym centrumserwisowym. Specjalista serwisowyodpłatnie zmieni kierunek otwieraniadrzwi.4. PANEL STEROWANIA12341 Skala temperatury2 Symbol NaturaFresh 0°3 Symbol FastFreeze4 Przycisk temperatury4. 1 Włączanie1. Podłączyć wtyczkę przewoduzasilającego urządzenia do gniazdaelektrycznego.2. Aby włączyć urządzenie, należydotknąć i przytrzymać przycisktemperatury, aż zaświecą sięwszystkie wskaźniki LED.4. 2 Wyłączanie1. Aby wyłączyć urządzenie, należynacisnąć przycisk temperatury iprzytrzymać go przez 3 sekundy.Wszystkie wskaźniki LED zgasną.2. Aby odłączyć urządzenie od zasilaniaelektrycznego, należy wyjąć wtyczkęz gniazda zasilającego.4. 3 Regulacja temperaturyAby zmienić temperaturę, należynacisnąć przycisk temperatury.Każdorazowe naciśnięcie tego przyciskuspowoduje zmianę ustawieniatemperatury o 1 pozycję orazzaświecenie odpowiedniego wskaźnikaLED. Kilkakrotnie nacisnąć przycisktemperatury, aż do wybrania żądanegoustawienia. Wybrane ustawienie zostaniezapisane.Wybór jest progresywny, od+2°C do +8°C.Najniższa temperatura:+2°C.Najwyższa temperatura:+8°CUstawienie temperatury należy wybrać,uwzględniając fakt, że temperaturawewnątrz urządzenia zależy od:• temperatury w pomieszczeniu• częstotliwości otwierania drzwi• ilości przechowywanej żywności• miejsca, w którym umieszczonourządzenie.22

Strona: 8

4. 4 Tryb uśpienia wyświetlaczaJeśli w ciągu 30 sekund nie zostanąwykonane żadne czynności, wyświetlaczprzejdzie w tryb uśpienia. Jedyniewskaźnik LED odpowiadający aktualnieustawionej temperaturze będzie świeciłsłaby światłem. Wszystkie pozostałewskaźniki LED zostaną wyłączone. Abywyłączyć ten tryb, należy nacisnąćprzycisk temperatury.4. 5 Funkcja FastFreezeJeśli zachodzi konieczność umieszczeniaw komorze chłodziarki większej ilościciepłych produktów spożywczych (np. pozrobieniu zakupów) lub szybkiegoobniżenia temperatury w komorzezamrażarki w celu szybkiego zamrożeniaproduktów, zaleca się uruchomieniefunkcji FastFreeze w celu zapewnieniaodpowiednich warunkówprzechowywania żywności.Aby włączyć tę funkcję, należykilkakrotnie nacisnąć przycisktemperatury, aż zaświeci się wskaźnikLED obok symbolu FastFreeze. Zaświecisię również wskaźnik LEDodpowiadający wartości +2°C.Funkcja wyłączy sięautomatycznie po 52godzinach. Gdy funkcjawyłączy się, zostanieprzywrócone poprzednieustawienie temperatury.Funkcję tę można wyłączyćw dowolnym czasie,naciskając w tym celuprzycisk temperatury iwybierając nowe ustawienietemperatury.Działanie funkcji obejmujekomory chłodziarki izamrażarki.4. 6 Ustawianie temperatury 0°Cw komorze NaturaFresh 0°Aby ustawić temperaturę ok. 0°C wkomorze NaturaFresh 0°, należynaciskać przycisk temperatury, ażwskaźnik LED zaświeci się w jednej zponiższych konfiguracji:1. aby włączyć także funkcjęFastFreeze2. przeznaczona głównie do mięsa i ryb3. przeznaczona głównie do świeżejżywności innej niż ryby i mięsoPOLSKI 23

Strona: 9

Po ustawieniu temperatury 5°C lubwyższej temperatura wewnątrz komoryNaturaFresh 0° będzie wynosić powyżej3°C.4. 7 Wskaźnik otworzenia drzwiJeśli drzwi będą otworzone przez około 5minut, włączy się wskaźnik otworzeniadrzwi. Wskaźnik LED aktualnieustawionej temperatury zacznie migać.Wskaźnik można wyłączyćzamykając drzwi lubnaciskając przycisk5. CODZIENNA EKSPLOATACJA5. 1 Zamrażanie świeżejżywnościKomora zamrażarki jest przeznaczonado długotrwałego przechowywaniamrożonek, głęboko zamrożonej żywnościoraz do zamrażania świeżej żywności.W celu zamrożenia świeżej żywności,należy włączyć funkcję FastFreeze conajmniej 24 godziny przedumieszczeniem żywności przeznaczonejdo zamrożenia w komorze zamrażarki.Umieścić żywność do zamrożenia wdolnej komorze.Informację o maksymalnej ilościżywności, jaką można zamrozić w ciągu24 godzin, podano na tabliczceznamionowej umieszczonej wewnątrzProces zamrażania trwa 24 godziny: wtym czasie nie wolno wkładać kolejnejpartii żywności przeznaczonej dozamrożenia.Po zakończeniu procesu zamrażanianależy powrócić do żądanej temperatury(patrz „Funkcja FastFreeze”).W takim przypadkutemperatura w komorzechłodziarki może spaśćponiżej 0°C. Jeśli tak sięstanie, należy ponownieustawić wyższą temperaturę.5. 2 Przechowywaniezamrożonej żywnościPrzy pierwszym uruchomieniu lub popewnym okresie wyłączenia urządzenia,przed umieszczeniem produktów wkomorze należy uruchomić urządzeniena co najmniej 2 godziny z włączonafunkcją FastFreeze.Aby uzyskać najlepszą wydajnośćurządzenia przy przechowywaniu dużejilości żywności, należy wyjąć zurządzenia wszystkie szuflady i umieścićżywność na szklanej półce.Jeżeli dojdzie doprzypadkowego rozmrożeniażywności, np. wskutek awariizasilania, lub jeśliurządzenie było wyłączoneprzez czas dłuższy niżpodany w tabeli z danymitechnicznymi, w punkcie„Czas utrzymywaniatemperatury bez zasilania”,należy szybko spożyćrozmrożone produkty lubniezwłocznie poddać jeobróbce termicznej, anastępnie ponowniezamrozić (po ostudzeniu).5. 3 Przechowywanie żywnościw komorze chłodziarkiArtykuły spożywcze należy przykryć lubowinąć – szczególnie te, które wydzielająmocny zapach.Zapewnić swobodny przepływ powietrzawokół artykułów spożywczych.Żywność przechowywana na półkach niepowinna znajdować się bliżej niż 20 mmod tylnej ścianki i 15 mm od drzwi24

Strona: 10

5. 4 Komora NaturaFresh 0°Komora jest przeznaczona doprzechowywania świeżej żywności, takiejjak ryby, mięso i owoce morza, ponieważzapewnia najlepsze warunkiprzechowywania. Temperatura jestniższa niż w pozostałych częściachchłodziarki.Aby obniżyć temperaturę w komorze do0°C, patrz odpowiedni rozdział w części„Panel sterowania”.5. 5 MULTIFLOWKomorę chłodziarki wyposażono wurządzenie umożliwiające szybkieschłodzenie żywności i zapewniającebardziej równomierną temperaturę wkomorze.Urządzenie włącza się samoczynnie wrazie potrzeby, np. gdy temperaturawewnątrz urządzenia jest za wysoka.5. 6 TASTEGUARD FiltrFiltr zawiera węgiel aktywnypochłaniający nieprzyjemne zapachyoraz zachowujący najcenniejszewłaściwości żywności przechowywanej wkomorze chłodziarki.Filtr jest dostarczany w plastikowejtorebce.Instalacja filtra w urządzeniu:1. Zdjąć osłonę filtra.2. Wyjąć filtr z woreczka foliowego.3. Wsunąć filtr w prowadnice na tylnejściance urządzenia.4. Założyć osłonę filtra.Upewnić się, że osłona filtrajest zawsze zamknięta, cozapewni jego prawidłowedziałanie.W celu zapewnienia optymalnejskuteczności działania filtr należywymieniać co 6 miesięcy. Nowy filtr zwęgla aktywnego można zakupić umiejscowego sprzedawcy lub na stronieinternetowej. Numer części jestwydrukowany na woreczku foliowym.6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE6. 1 Czyszczenie wnętrzaW celu usunięcia zapachu nowegoproduktu, przed pierwszymuruchomieniem urządzenia, należy umyćjego wnętrze i znajdujące się w nimakcesoria letnią wodą z dodatkiemPOLSKI 25

Strona: 11

neutralnego środka czyszczącego, anastępnie dokładnie osuszyć.Nie należy stosować żrącychdetergentów, materiałówściernych, środków na baziechloru lub oleju, ponieważmogłoby to spowodowaćuszkodzenie powierzchni6. 2 Okresowe czyszczenieNie należy ciągnąć,przesuwać ani dopuszczaćdo uszkodzenia rurek i/lubprzewodów w urządzeniu.Nie wolno uszkodzić układuchłodzenia.Urządzenie należy regularnie czyścić:1. Wnętrze i akcesoria należy myćletnią wodą z dodatkiem neutralnegośrodka czyszczącego.2. Regularnie sprawdzać i przecieraćuszczelki drzwi, aby nie gromadziłysię na nich zabrudzenia.3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłuurządzenia są dostępne, oczyścić jeza pomocą szczotki.Pozwoli to poprawić to wydajnośćurządzenia i zmniejszyć zużycieenergii elektrycznej.6. 3 Rozmrażanie chłodziarkiZa każdym razem przy wyłączeniu silnikasprężarki podczas normalnegoużytkowania szron jest usuwanyautomatycznie z parownika komoryNależy okresowo czyścić otwórodpływowy znajdujący się na środkurynienki w komorze chłodziarki, abyzapobiec przelewaniu się wody i jejkapaniu na żywność.6. 4 Rozmrażanie zamrażarkiZamrażarka jest urządzeniem typubezszronowego. Podczas działaniaurządzenia szron nie gromadzi się nawewnętrznych ściankach ani nażywności.6. 5 Przerwy w użytkowaniuurządzeniaJeśli urządzenie nie będzie użytkowaneprzez długi czas, należy wykonaćnastępujące czynności:1. Odłączyć urządzenie od zasilania.2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkieakcesoria.4. Pozostawić uchylone drzwi, abyuniknąć powstawanianieprzyjemnych zapachów.7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW26

Strona: 12

7. 1 Co zrobić, gdy…Problem Prawdopodobna przy‐czynaRozwiązanieUrządzenie pracuje głoś‐no.Urządzenie nie stoi stabil‐nie.Sprawdzić, czy urządzeniejest wypoziomowane.Działa alarm dźwiękowylub świetlny.Urządzenie niedawnowłączono lub temperaturajest wciąż za wysoka.Patrz „Alarm/wskaźnik otwo‐rzonych drzwi” lub „Alarm/wskaźnik wysokiej tempera‐tury”.Temperatura w urządze‐niu jest za wysoka.Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybieczuwania.Zamknąć i otworzyć drzwi.Przepaliła się żarówka. Skontaktować się z najbliż‐szym autoryzowanym cen‐trum serwisowym.Sprężarka pracuje bezprzerwy.Nie ustawiono prawidłowoPatrz rozdział „Eksploatacja”lub „Panel sterowania”.Włożono na raz zbyt wieleproduktów do przechowa‐nia.Odczekać kilka godzin i po‐nownie sprawdzić tempera‐turę.Temperatura w pomie‐szczeniu jest za wysoka.Zapoznać się z informacjądotyczącą klasy klimatycznejna tabliczce znamionowej.Włożono za ciepłe potra‐wy do urządzenia.Przed umieszczeniem żyw‐ności w urządzeniu należyodczekać, aż ostygnie onado temperatury pokojowej.Włączona jest funkcjaFastFreeze.Patrz „Funkcja FastFreeze”.Sprężarka nie uruchamiasię natychmiast po naciś‐nięciu FastFreeze lubzmianie ustawienia tem‐peratury.Jest to normalne zjawi‐sko, które nie oznacza us‐terki.Sprężarka uruchamia się popewnym czasie.Woda spływa do komoryOdpływ skroplin jest nie‐drożny.Oczyścić odpływ skroplin.Produkty uniemożliwiająspływanie skroplin do ry‐nienki na tylnej ściance.Upewnić się, że produkty niestykają się z tylną ścianką.POLSKI 27

Strona: 13

Problem Prawdopodobna przy‐Woda wylewa się na pod‐łogę.Końcówka wężyka odpro‐wadzającego wodę z od‐szraniania nie jest połą‐czona z pojemnikiemumieszczonym nad sprę‐żarką.Zamocować końcówkę węż‐yka odprowadzającego wodęz odszraniania w pojemnikuumieszczonym nad sprężar‐ką.Nie można ustawić tempe‐ratury.FastFreeze lub Shopping‐Mode.Wyłączyć funkcję FastFree‐ze lub ShoppingMode ręcz‐nie albo zaczekać, aż funk‐cja wyłączy się automatycz‐nie i ustawić temperaturę.Patrz „Funkcja FastFreezelub ShoppingMode”.niu jest za niska lub zawysoka.regulatora temperatury.Ustawić wyższą/niższą tem‐peraturę.Temperatura produktówjest za wysoka.Pozostawić produkty, abyostygły do temperatury poko‐jowej i dopiero wtedy włożyćje do urządzenia.Ograniczyć liczbę produktówwkładanych jednocześnie doprzechowania.Boczne ścianki urządze‐nia są ciepłe.Jest to normalne zjawiskospowodowane działaniemGdy temperatura otoczeniaprzekracza 38°C, odległośćmiędzy obudową urządzeniaa przylegającymi meblamipowinna wynosić co najmniej30 mm.Na tylnej ścianie chło‐dziarki zbiera się za dużoskroplin.Zbyt często otwieranoDrzwi urządzenia otwieraćtylko wtedy, gdy jest to ko‐nieczne.Drzwi nie zamknięto pra‐widłowo.Sprawdzić, czy drzwi za‐mknięto prawidłowo.Nie opakowano produk‐tów spożywczych.Opakować odpowiednio pro‐dukty spożywcze przed ichumieszczeniem w urządze‐niu.Drzwi stawiają opór przyotwieraniu.Próbowano otworzyćdrzwi zaraz po ich za‐mknięciu.Po zamknięciu drzwi należyodczekać kilka sekund przedich ponownym otworzeniem.28

Strona: 14

Jeżeli podane rozwiązanianie przynoszą pożądanegoefektu, należy skontaktowaćsię z najbliższymautoryzowanym centrumserwisowym.7. 2 Wymiana oświetleniaUrządzenie wyposażono w bardzo trwałeoświetlenie wnętrza typu LED.Wymiany oświetlenia może dokonaćwyłącznie pracownik serwisu. Należy8. DANE TECHNICZNE8. 1 Karta informacyjna produktuZnak towarowy ElectroluxModel EN3790MFX 925070903Kategoria 7. Chłodziarko-zamrażarkaKlasa efektywności energetycznej A++Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wy‐ników testu przeprowadzonego w normalnychwarunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywistezużycie energii zależy od sposobu użytkowaniaurządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje264Pojemność użytkowa w litrach, lodówka 228Pojemność użytkowa w litrach, Star -Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna -Pojemność użytkowa w litrach, wino -Pojemność użytkowa w litrach, łącznie 334Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka 91Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka 15Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory -Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania onajwiększej pojemności użytkowej (l)****Temperatura projektowa „pozostałych komór” >14 °C (°C), jeśli występują-„System bezszronowy” (T/N), lodówka Tak„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka TakBezpieczny czas przechowywania bez zasilania,godzinPOLSKI 29

Strona: 15

Zdolność zamrażania w kg/24 h 4Klasa klimatyczna SN-N-ST-TNajniższa temperatura otoczenia, w której urzą‐dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C10Najwyższa temperatura otoczenia, w której urzą‐43Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A)re1 pWPrzeznaczony do zabudowy T/N NieUrządzenie przeznaczone wyłącznie do przecho‐wywania wina T/NNie8. 2 Dodatkowe danetechniczneWysokość 2005 mmSzerokość 595 mmGłębokość 647 mmNapięcie 230 - 240 VCzęstotliwość 50 HzDane techniczne podano na tabliczceznamionowej znajdującej się wewnątrzlub na zewnątrz urządzenia oraz naetykiecie z oznaczeniem klasyenergetycznej.9. OCHRONA ŚRODOWISKAMateriały oznaczone symbolemnależy poddać utylizacji. Opakowanieurządzenia włożyć do odpowiedniegopojemnika w celu przeprowadzeniarecyklingu. Należy zadbać o ponowneprzetwarzanie odpadów urządzeńelektrycznych i elektronicznych, abychronić środowisko naturalne orazludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucaćurządzeń oznaczonych symbolemrazem z odpadami domowymi. Należyzwrócić produkt do miejscowego punktuponownego przetwarzania lubskontaktować się z odpowiednimiwładzami miejskimi.30

 • Pralka Electrolux EWTS 13620 W - błąd E23

  Ten sam błąd będziesz miał przy spalonej pompie - uszkodzenie to też "niekompatybilność"?Nie, uszkodzona pompa to błąd E21 a uszkodzenie triaka sygnalizowane jest błędem E21 lub E24.Nie wprowadzaj ludzi w błąd niekompatybilną Instrukcją Serwisową.

  AGD Pralki, Suszarki 20 Maj 2020 11:12Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1017

 • Pralka Electrolux EWF 107410w, jak zrobić samodzielny programator?

  Analizowałeś kiedyś programator mechaniczny? Pewnie są na to małe szanse, bo większość uważa takie urządzenie za nierozbieralne, albo chociaż "nieskładalne".W takim urządzeniu doskonale widać jak złożony jest algorytm sterowania pralką, programista uznał by go za banalny, bo za każdym uruchomieniem...

  Początkujący Naprawy 09 Wrz 2014 20:24Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2355

  Pralka Electrolux EWT 10420W - naprawa lozyska, smar, amortyzatory

  WitamPralka zaczela stukac, a raczej skakac, wyc i dudnic po 11 latach. Ze zdjec z forum dot. 10420W i ogledzin pralki wyglada na to ze padly mi- amortyzatory- lozyska (napewno bierne), czynne takze bym chetnie wymienil.Dla zainteresowanych - manual serwisowy do pralek.--> <elektrotanya. com/electrolux_ewt_1042...

  AGD Początkujący 24 Wrz 2019 19:20Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2727

  Pralka Electrolux EWF 1455 - nie załącza prania

  Pozwolę sobie podłączyć się do tematu, mam identyczny problem z tą pralką. Czy ktoś mógłby podzielić się informacją w jaki sposób wejść w tryb serwisowy? Albo może podzielić się instrukcją serwisową? W necie trudno to znaleźć. Wiem, że to wielkie tajemnice firm serwisowych, strzeżone pilnie niczym przepis...

  AGD Użytkowy 27 Sie 2017 21:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8274

  Pralka Electrolux EWS1045 - zabrudzony filtr wody

  Ciąg dalszy zmagań z pralką.Na podstawie instrukcji serwisowej do innej pralki electrolux dostępnej na forum doszedłem do tego jak wejść w tryb serwisowy. Niestety dalej nie wiem jak sprawdzić np. kod błędu. Przekręcając programatorem mogę nalać wody do pralki, odpompować wodę, włączyć wirowanie itp....

  02 Mar 2011 23:13Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 8114

  Dlaczego w pralkach Electrolux brak czegoś typu "check-engine"? :)

  Dzień dobry. Nie daje mi spokoju pewne pytanie:)W pralce Electrolux EWG147540W zorientowałem się, że coś nie gra przez przypadek. Zauważyłem (ale "cudem", naprawdę przez przypadek), że nie podgrzała wody (a wybrany program 90 stopni) i po chyba nastu minutach ją wypuściła, i przeszła do płukania:)...

  03 Paź 2022 20:41Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 171

  Pralka electrolux ewf 1045 tryb serwisowy

  Termometr elektroniczny, w instrukcji podana dokładność +/- 0. 2 stopnia. Moja mam ma starego polara i ręką czuję wyraźnie ze na 40 stopniach pranie jest cieplejsze, dlatego postanowiłem sprawdzić termometrem. Inna sprawa ze polar może znowu przegrzewać pranie ale termometr- jeśli wierzyć instrukcji-...

  27 Sie 2007 21:17Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 12795

  Pralka Electrolux EWB105205 W - jak wejść w tryb serwisowy?

  Jak wejść w tryb serwisowy tej pralki i odczytać kody błędów? A może jest dostępna pełna instrukcja serwisowa do tego modelu?

  23 Mar 2020 09:33Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 20724

  Dlaczego pralka Electrolux EWT1215 nie nabiera wody? Błąd E20.

  Musisz wejść w tryb serwisowy bo błąd E20 jest związany z odpływem i pompą odpływową a skoro pralka nie chce pobrać wody to jeżeli w trybie serwisowym pokaże się ponownie E20 to raczej silnik pompy jest martwy kompletnie i dlatego pralka nie chce rozpocząć pobierania wody. Oczywiście możesz uzyskać...

  14 Lis 2021 18:01Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 336

  Pralka Electrolux EWT1016 błąd E82 i E83

  Witam!Mam problem z moją pralką, który pojawił się jakieś 3 dni temu. Pralka na kilku programach działa normalnie, na dwóch wydłużył się czas prania (Jeans i Flash 30) o ponad połowę, a dwa przestały całkowicie działać (AA 40° i Pranie ręczne).Po wejściu w tryb serwisowy pralki na niedziałających...

  16 Lip 2019 14:11Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5024

  Pralka Electrolux EWF12470W czy ta pralka posiada sygnał dźwiękowy zakończenia

  Czyli rozumiem, że nie umiesz mi pomóc i normalnie odpowiedzieć na pytanie bo wioskuję że sam nie wiesz, trudno będę musiał z tym żyć... Amen.Ja powiedziałem po polsku, a Ty zadajesz jakieś pytania po chińsku, którego nikt nie rozumie.PS. W trybie serwisowym pralka ma pikać, a w trybie normalnym...

  07 Lis 2014 20:05Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2418

  Pralka electrolux EWF-805, zatrzymuje sie przy płukaniu. E21.

  Witam.Znajoma ma problem z pralka Electrolux EWF-805.Otóż, przy normalnym praniu, zatrzymuje się program przy płukaniu. Słychać głośny dźwięk i nagle się pralka wyłącza i mruga nonstop dioda "END".Znajoma twierdzi, ze pralka pobiera proszek dochodzi do momentu płukania, ale nie pobiera płynu...

  22 Cze 2012 16:33Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 8430

  Pralka Electrolux ewt9125w nie włącza się Podpowiedz

  miga tylko wtedy jak trzymam guzik start później zapala się na zielonoDodano po 6Gdy chciałem jeszcze raz włączyć pralkę miga start na czerwono kilka razy a póżniej zapala się zielonyWitam.Dokładnie ile razy miga? lub spróbuj wejść w tryb serwisowy.Jak możesz to podpowiedz jak wejsc...

  31 Sty 2016 19:55Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2643

  Electrolux EWF 12470W - Instrukcja Serwisowa

  Dzisiaj wypróbowałem jeszcze włączanie pralki z wduszonymi dwoma skrajnymi prawymi przyciskami. Wchodzi w tryb serwisowy - ale tylko się domyślam co robi. Niby wszystko jest OK. Nie wiem jakie wartości powinna mieć temperatura?Później wychodzę z tego trybu (wyłączam ją) a następnie włączam pralkę...

  29 Kwi 2014 21:14Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 18625

  Pralka Electrolux EW932S - nie grzeje wody, programator się zatrzymuje

  Witam wszystkichMam problem(y) z pralką Electrolux EW932S.Objaw podstawowy: programator się zatrzymuje1. Test na programie B z ust. temp. 60st. Programator się ruszył ale zatrzymał pomiędzy pozycjami B i C.Woda na pewno się nie nagrzała do 60st co wskazywałoby na problem z grzałką lub termostatem...

  29 Gru 2015 22:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2133

  Pralka Electrolux EWT 1015 - Nie kończy programu/cyklu prania

  Przesyłam ci instrukcje serwisową do pralek electrolux. Powinna ci pomóc w djagnozie.Wszystkie electroluksy są prawie takie same.

  03 Wrz 2016 08:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2139

  Pralka Electrolux EWS 1221 demontaż całego zespołu szuflady na proszek

  Witam, może ktoś wspomoże radą w sprawie pralki electrolux EWS 1221. Zaczyna świrować z pobieraniem wody. Coraz częściej zaczynała bardzo wolniutko pobierać wodę aż dziś stanęła z kodem E10.Sitka poczyszczone, elektrozawór (podwójny) czysty - profilaktycznie postał zalany środkiem od kamienia. Po...

  25 Wrz 2011 21:47Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6284

  Electrolux EWT 1316 - Instrukcja serwisowa, opisy błędów

  Wymontowałem płytkę. Oznaczenia z płytki: EWM1000plus W1A0BQOZ; Procond:451525209; Elux:13240370/0.Na obudowie płytki są oznaczenia pralki: PNC/ELC=913209181/00; MCF=146852000-000-; CCF=132191284-014.W okolicach rezystora R78 ścieżki są brudne, ale sam rezystor chyba jest dobry (ma 1500Ω, czyli...

  17 Sie 2012 10:04Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 14766

  Pralka Electrolux EWS1064EEW - Kreski na wyświetlaczu, tryb serwisowy

  Zacząłem od instrukcji, ale jakoś te kreski mi umknęły w opisie:DW czwartek będę przy pralce i sprawdzę. dzięki

  28 Cze 2016 18:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4836

  Pralka Electrolux EWF1455 - Uszkodzony moduł

  peter falkWitam. Mam taką samą pralkę EWF1455 u mnie problem polega na ruszeniu programu prania. Wirowanie i inne funkcje działają. Ściągnąłem instrukcje serwisową, znalazłem błąd e63, czytałem trochę o tym i myślałem że u mnie też leży problem w przekaźnikach. Rozebrałem wyciągnąłem moduł sterujący...

  14 Lis 2014 13:13Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3096

  Pralka Electrolux EWS 1266 - reset urządzenia - jak zrobić?

  reset urządzenia - jak zrobić? Nie podałeś pełnego modelu, ale prawdopodobnie tak: Instrukcja obsługi, punkt 10. 10"Anulowanie programu w trakcie jego trwania1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk włącz/wyłącz, aby anulować program i wyłączyć urządzenie.2. Aby włączyć urządzenie,...

  28 Maj 2018 12:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7161

  Pralka Electrolux EW6SME326X - zawiesiła sie minutę przed końcem programu

  Pytałem czy nie pozostała woda bo wówczas pralka nie odblokuje drzwi jeżeli jeszcze jest jakaś ilość wody w zbiorniku. Proszę spróbować wejścia w tryb serwisowy a może jest cień szansy, że blokada puści, ale tak jak mówię to już ostatnia deska ratunku przed inwazyjną próbą otwarcia drzwi:Później zostaną...

  06 Sty 2022 14:46Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 693

  Pralka Electrolux EWF1455 - nie kręci bęben

  Czy może ktoś z forumowiczów podpowiedzieć od czego zacząć? Pralka wykonała program prania, odpompowała wodę ale nie zaczęła wirowania. Następne programy prania kończyły się na pobraniu wody i chyba słychać przekaźnik, ale silnik nie rusza. Po testach w instrukcji serwisowej w kroku z obrotem...

  16 Kwi 2019 17:38Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 1050

  Pralka Electrolux EW876F - problem z ustaleniem usterki

  Jest to błąd E34, ale taki nie jest opisany w instrukcji serwisowej. Może ktoś wie co on oznacza?.Pozdrawiam.

  02 Wrz 2008 19:14Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5150

  pralka electrolux ewt 10120w błąd podczas odpompowywania

  Ponawiam prośbę o informacje - najlepiej instrukcje serwisową do pralki.

  15 Lis 2009 00:52Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 6508

  Szukam schematu pralki ELECTROLUX EW1247W

  Poszukuję schematu lub instrukcji serwisowej.

  AGD Szukam 22 Paź 2009 05:47Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1914

  Pralka Electrolux EWF 805, nowa pompa spustu, brak wirowania

  Może to głupio zabrzmi, ale jak wejść w ten tryb serwisowy?Przejrzałem instrukcję i internet ale żadnej informacji nie ma na ten temat.

  24 Lip 2019 12:45Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 546

  Pralka Electrolux EW1067F - łożyska

  Wnioskuję że lecą dwa łożyska: 6205ZZ i 6206ZZZ instrukcji serwisowej:255X 50653 82 500 / 5 A bearing, back, 30X62X16255Y 50061 40 800 / 6 A bearing, front, 25x52x15Zbiornik raczej rozkręcany jak widać na foto i nie trzeba będzie piłować i kleić.... Trzeba rozkręcić i sprawdzić stan faktyczny...

  16 Lut 2020 10:47Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1986

  Pralka Electrolux EWT 9125W nie działa

  Cześć, znalazłem jakąś instrukcję serwisową i tam wszystkie błędy z grupy E30 są opisane jako błędy hydrostatu. Czy grzałka może być w to mieszana?

  27 Cze 2021 22:03Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 327

  Electrolux ewt-832 - po włączeniu pobiera wodę, grzeje ale silnik nie kręci

  Witam. Mam kłopot. Otóż pralka ELECTROLUX ewt-832 wczoraj przestała obracać bęben. Po ustawieniu programu na D - 40 stopni, 400 obrotów, wirowanie, pralka włącza się, blokuje klapę, nabiera wodę a następnie załącza grzałkę. Słychać jak szumi ogrzewana woda ale oprócz tego cisza. Bęben nie obraca się,...

  14 Lut 2012 09:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 6451

  Electrolux W365 - Pali bezpiecznik topikowy

  Mam problem z pralką Electrolux W365Jeśli dobrze podałeś typ to jest to pralnica przemysłowa z dość skomplikowaną elektroniką.Sprawdzam też instrukcje ale nie znalazłem nic zrozumiałego dla mnie...Jeśli nie potrafisz znaleźć informacji w instrukcji serwisowej to jak możemy pomóc nie będąc...

  Urządzenia przemysłowe 28 Cze 2022 08:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 426

  AEG Electrolux L16850 - pralko-suszarka pierze, ale nie suszy

  To co podałeś w linku to czujnik temperatury grzałki pralki więc nie bierzesz go pod uwagę. Jak sama nazwa wskazuje Twoje urządzenie to pralkosuszarka więc Ty bierz pod uwagę czujniki związane z procesem suszenia. Musisz przemierzyć ich rezystancję i sprawdzić w ten sposób ich sprawność i podobnie z...

  17 Lip 2022 23:15Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 1578

  Electrolux AEG L62642VI- podsumowanie poprawek - E51 Triak zasilania silnika, zw

  Ponieważ na tym forum są już inne posty dotyczące maszyn, które używają tej samej głównej płytki, co ta, pomyślałem, że opiszę tę naprawę, którą zrobiłem wczoraj, na wypadek, gdyby inni uznali ją za przydatną.Miałem problem na mojej pralce AEG L62642VI. Wyświetlacz pokazał E51. Wygląda na to, że...

  02 Kwi 2022 18:37Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 969

  Electrolux EWS11254EEU - Jak zrobić reset modułu?

  Witam,Posiadam pralkę Electrolux EWS11254EEU, która podczas prania przestała działać (prawdopodobnie z powodu przeciążenia). Nie wyświetla się żaden błąd na ekranie.Identycznie wyglądającą usterkę miałem podczas okresu gwarancyjnego - przyjechał serwisant nacisnął kilka klawiszy i pralka zaczęła...

  10 Lip 2017 19:41Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 10782

  Electrolux W455H - Jednorazowe pranie bez coin

  Witam. Posiadam pralkę electrolux w455h. Jest to pralka przemysłowa z dołączonym modułem coin. Sprawa jest taka, że wcześniej posiadałem podobną pralkę (bodajże pare numerów niżej) i pan z serwisu nauczył mnie, że wystarczyło odpiąć bezpiecznik COIN po czym dwa razy wcisnąć start, aby pralkę odpalić...

  03 Lut 2013 23:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2472

  Pralko-suszarka Electrolux EWW1486HDW - błąd ED8

  Informacja dla przyszłych serwisantów-amatorów z tym samym problemem - udało mi się znaleźć instrukcję serwisową do analogicznego modelu pralko-suszarki AEG L87695WD (EWD10931). Są tam wymienione kody błędów uwzględniające obwody suszarki, oraz informacja o podstawowej diagnostyce silnika wentylatora...

  19 Sty 2019 22:26Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1938

  Electrolux EWW1697MDW - Włacza się ale szybko przełacza się na 0 minut

  Udało mi się znaleźć instrukcję serwisową. Może komuś pomoże, a dziś spróbuję wdrożyć kroki w niej opisane do diagnozy praleczki.Edit:Sprawdziłem grzałkę z tyłu pralki. Między wyjściami grzałki, a masą nie ma zwarcia. Pomiędzy wyjściami grzałki: 28Ω. Poniżej wyciąg z instrukcji dot. błędu E66...

  20 Cze 2017 20:47Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 4137

  Electrolux EW1220N - Pralka zawiesza wykonanie programu zaraz po starcie.

  Witam może masz podobnie jak było u mnie.Dzięki za podpowiedź, zwrócę na to uwagę ale myślę, że to jest jakiś inny problem. Bardziej bym podejrzewał jakieś zabrudzenie wężyka od hydrostatu? Przedmuchałem wężyki sprężonym powietrzem i wydaje się, że są drożne. Dziwne jest to, że jak już pralka...

  13 Mar 2019 19:07Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 4533

  Electrolux EWS1045 - błąd E93

  Drodzy forumowicze,Mam problem z pralką jak w tytule.Potrzebuję poprawny kod konfiguracyjny do w/w pralki - wyświetla kod E93.Moduł EWM2000Wg instrukcji serwisowych powinien być na obudowie modułu, ale tam pisze tylko:Type P: 451510063F: 3390Type E: 124303928Pozdrawiam,Marek...

  31 Sie 2010 12:45Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3569

  Electrolux EWW1697MDW - Omija fazę suszenia - błąd E73

  Temat zamieszczam, bo może ktoś będzie miał podobny przypadek i szybko znajdzie rozwiązanie.Zaczęło się od tego, że pralko-suszarka szybko kończyła fazę suszenia, czego efektem byly nadal mokre ubrania. Ogólnie sprzęt nie jest stary bo od zakupu minęło ponad 2 lata (niestety gwarancja się już skończyła).Na...

  12 Sty 2018 22:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2598

  Electrolux EWT1050 zatrzymuje sie w trakcie prania

  Proszę o pomoc w diagnozie usterki prali EWT 1050.Pralka pierze normalnie po czym zatrzymuje się tak jakby ktoś "wcisnoł" pauzęswieca się diody Prania, Płukania, Wirowania oraz błyska Start/Pauza. Nie można nic zrobić po za wyłączeniem pralki pokrętłem.Takie zawieszenie się" prali może trwać z...

  09 Wrz 2015 20:40Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 5961

  Electrolux EWT 1016 - Nie dzieła wyświetla Err

  Poszukuje jakiejś instrukcji serwisowej do pralki electrolux ewt 1016 badź informacji na temat bledu err.Pralka nie uruchamia się.Po włączeniu mignie 3 razy napis Err i potem migają kreseczki.Gdzie szukać problemu?

  29 Wrz 2013 13:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1785

  Electrolux EW1067F - Błąd E51 - Ominięcie/oszukanie blokady drzwi

  Problem rozwiązany - silnik przyszedł dzisiaj i został zamontowany - po lekkim jego oczyszczeniu/przedmuchaniu, potraktowaniu styków w kostce preparatem "Kontakt S", przetarcia wirnika drobnoziarnistym papierem ściernym, tak samo przetarłem szczotki (bo trochę się gdzieniegdzie błyszczały zbytnio na...

  05 Paź 2018 15:56Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 4983

  Electrolux EWT1216 - Nie grzeje wody.

  Jak w temacie pralka nie grzeje wody, reszta sprawna wszystko działa programy normalne przechodzą do końca. W trybie serwisowym podała błąd E74 podczas prania odłączyłem czujnik i pokazał się inny błąd E71 co sugeruje, że sprawny.Sprawdzone:Grzałka sprawna ok. 28Ω po podłączeniu zasilania...

  31 Mar 2018 10:40Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 615

  EW 910 T, Electrolux, łożysko.

  Mam problem z wymianą łożyska lewego, kiedyś było one już wymieniane, nie jest chyba wkręcone do końca, czy powinno trochę wystawać? W którą stronę odkręcać?Drugi problem polega na tym że z pralki cieknie woda, nie cieknie z pompki itp, wokół łożyska są takie dziurki przez które widać bęben...

  18 Wrz 2011 17:58Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2130

  Electrolux EWT1012 - pralka wyłącza się przed płukaniem

  W instrukcji nic takiego nie znajdziesz. Poszukaj jak wejść i odczytać w trybie serwisowym błędy.

  27 Maj 2013 20:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2904

  Electrolux 10115W - Pralka nie grzeje wody

  Dziękuję za wskazanie instrukcji serwisowej. Po wejściu w tryb diagnostyczny i przekręceniu programatora o 10 pozycji w prawo pojawiła się sekwencja migania 10x dioda czerwona, 2s przerwy i 6 x dioda zielona. Po skasowaniu błedów, pralka grzeje wodę podczas prania.

  16 Lis 2020 22:26Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1086

  ELECTROLUX EW 1066 F błąd E21

  Moja pralka ELECTROLUX EW 1067 F ( nie jak w temacie 1066, ale to chyba prawie to samo) przestała dzisiaj działać.Po praniu nie wypompowała wody. Żona wyczyściła filtr, był zabrudzony, ale nie pomogło. Woda cały czas jest w bębnie. Odkręciłem filtr, za filtrem było sporo brudu (chyba proszek...

  04 Sty 2010 11:01Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 11507

  Electrolux ewf 10741 - Dokumentacja i schemat

  Poszukuję instrukcji serwisowej lub schematu do pralki Electrolux EWF 107410W.Bardzo byłbym wdzięczny za udostępnienie takiego dokumentu lub namiarów w www.

  27 Wrz 2012 11:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1746

  Electrolux EWT 1340 Moduł prezentacji

  Wrzuć pralkę w tryb diagnostyki. Wyjdziesz łatwo z trybu demo.Więcej nic nie pomogę i mam dość Twojego jęczenia tutaj:( Odnoszę wrażenie, że nie umiesz czytać instrukcji serwisowych, nie przykładasz się do roboty, podchodzisz do sparwy jak pies do jeża, i nie potrafisz sobie, a przede wszystkim,...

  07 Lut 2016 01:16Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 4704

  Pralka Zanussi WJD1257W - gdzie jest grzałka?

  Niestety brak w Google instrukcji serwisowej do tego modelu:Powinieneś dać radę zdemontować tył a wtedy już dostaniesz się do grzałki. Dostępny będzie zamiennik bo Zanussi należy do koncernu AEG/Electrolux a masz podane długości grzałek:Tu orginalna grzałka, ale naprawdę nie ma sensu kupować za...

  05 Maj 2022 11:35Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 474

  Electrolux EW6F448BUP - pralka nie startuje. Jak uruchomić tryb serwisowy?

  Jeśli jest Pani w stanie to proszę odłączyć wszystkie przewody od grzałki i je zabezpieczyć choćby taśmą by nie zetknęły się że sobą, następnie spróbować włączyć pralkę na program wirowanie. Napisać o rezultatach. Jeśli nie czuje się Pani jednak na siłach to wezwać serwisanta.Z braku wolnych fachowców...

  18 Wrz 2020 09:09Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 2529

  Electrolux EWT 11264IFW - Pralka nie chce się włączyć, infolinia sugeruje zapchany filtr samoczyszcz

  Spróbuj wejść w tryb serwisowy i dopiero wtedy powinien się ujawnić jakiś kod błędu:Jeżeli nie masz włącznika to go pomiń. Jeśli pralka nie będzie chciała uruchomić trybu serwisowego to odłącz wszystkie przewody od grzałki.Udało się bez tego przycisku, ale tylko wygenerowało kod błędu E51, w...

  03 Lis 2022 17:57Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 180

  Electrolux EWS11252EDU - pralka zablokowana

  Proszę o pomoc.Pralka jest zablokowana, świecą się diody ( wg. instrukcji to brak dopływu wody lub zablokowany odpływ), nie reaguje na przyciski. Sprawdziłem węże, drożność itp., wszystko ok. Jak wejść w tryb serwisowy tej pralki? Jak wykonać reset systemu?Dziękuję za każdą pomoc!

  28 Wrz 2019 13:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1116

  Electrolux EWT 1367VDW - pralka nie pobiera wody.

  W pralce EWT1367 VDW sprawdziłem elektrozawory, są sprawne, a wody pralka nie pobiera. W trybie serwisowym pokazuje błąd E5E.Może koledzy mają jakieś sugestie?Tyle tylko mam w swojej instrukcji. Dość dziwny błądE5EThere are communication problems in betw een FCV control board and...

  17 Gru 2019 16:20Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 687

  Electrolux EWF14589W nie mozna wlaczyc pralki

  W instrukcji niestety nie ma informacji jak ta klodke zresetowac. Moze po prostu sprobowac wprowadzic pralke w tryb serwisowy. Czy ktos wie jak to sie robi w przypadku tej pralki?Z gory dziekuje za info.

  19 Mar 2012 20:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5633

  Pralka "ELECTROLUX EWB105205W" - ktoś miał z nią do czynienia?

  Ja w komplecie z pralką dostałem:- ulotka wraz z gwarancją podbitą przez sprzedawcę (po polsku). Ma tylko 13 punktów.- wykaz punktów serwisowych autoryzowanych przez Electorlux- fakturę zakupu- potwierdzenie przelewu- instrukcja obsługi (w internecie jest lepsza bo dokładniejsza)

  AGD Co kupić? 15 Kwi 2013 19:38Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 12052

  Electrolux EWP11274TW - time manager

  popsuła mi się pralka. Uruchomiłam program, wystartowała, pobrała wodę i... zakończyła pracę. Później już nic się nie dało zrobić, żaden program nie chciał wystartować - tak jakby przycisk start przestał reagować. Chciałam odpompować wodę z bębna, start nie zadziałał, wyzerował się licznik, a...

  20 Paź 2018 23:12Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2850

  Electrolux EW 1066 F problem.

  Pralka po ustawieniu programu wykonuje kilka operacji i zatrzymuje sie. Zaczynają mrugać kontrolki- druga, trzecia i szósta. czyli wg karty kodów serwisowych bodajże E64. Pan "złota rączka" twierdzi że mogł się popsuć sam programator, chociaż sam do tego przekonany nie jest bo już sie więcej nie pojawił...

  22 Sie 2007 19:49Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3433

  electrolux EWT 9125 W - błąd E41

  Mam problem z moją ośmioletnią pralką. Wczoraj wieczorem zatrzymała się w połowie prania. Nie wiem czy dobrze zrozumiałam instrukcje wejścia w tryb serwisowy - nacisnęłam przycisk START/PAUZA i przycisk po lewej stronie i przekręciłam pokrętło raz w prawo. Zapaliły się po kolei wszystkie diody...

  21 Lis 2015 12:37Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3942

  Electrolux EWT 105210 W - Pralka zatrzymuje się. Mruga przycisk start.

  Posiada instrukcję, ale się nie podzieli bo w łeb dostanie. Tryb serwisowy istnieje i można w nim odczytać numer błędu. Poszukaj na forum.Nie wiem po co się odzywasz skoro nic do tematu nie wnosisz. Szukałem forum i nie znalazłem jak w tym modelu odczytać błędy serwisowe więc jak wiesz podziel...

  26 Paź 2016 22:58Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1467

  Electrolux EWS11256EDU - nie reaguje na przycisk Start

  Grzałka sprawdzona - OKPompa sprawdzona -OKW tryb serwisowy nie mogę wejść tak jak pisał Robo-technical to nie jest instrukcja do tej pralki. Do swojej nie mogę znaleźć instrukcji.Na próbę odłączyłem grzałkę lecz nic się nie zmienio.

  28 Mar 2021 13:15Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 675

  Wymiana łożysk w Electrolux EW 876 F, No: 91451454300

  Witam, niestety padły już łożyska w tej pralce, podczas wirowania strasznie gruchocze. Wymiana łożysk z simeringiem w serwisie kosztuje 320 zł, może to nie dużo, ale przy sporej rodzince jest to znaczny koszt. Kiedyś w starym Polarze i Amice robiłem to sam, ale to nie to samo co tu. Tu jest bęben z tworzywa...

  05 Maj 2009 12:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3229

  Electrolux EWF10240W - Potrzebny kod konfiguracji

  Witam po długim szukaniu wiem, iż tego typu programatory programuje się za pomocą interfejsu. Sposobu na zaprogramowanie modułu z trybu serwisowego nie znam i nie wiem czy jest taka możliwość w tym module. Instrukcja wklepania kodu znaleziona na forum nie działa. Czy ktoś z czytających Podjął by się...

  18 Cze 2017 22:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2028

  Suszarka Electrolux EDH3897SDE typ 916097700601 - błąd E70

  A jaki widzisz problem? Jak zapewne widać z mojego opisu usterki jestem użytkownikiem tego wynalazku, a nie serwisantem:-) To co piszesz to rozumiem wejście w menu serwisowe (sorki nie mam instrukcji ani wiedzy) bo u mnie tylko E70 pokazuje, przewody w tych wszystkich 3 przypadkach (E71, E72, E73)...

  25 Sie 2021 18:01Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1731

  Electrolux EWP 1064 TEW - nie wiruje

  Wprowadź pralkę w tryb serwisowy i odczytaj zapamiętany kod błędu i podaj go w temacie lub szukaj sam po tej linii przyczyny.Tutaj procedura:W Twoim przypadku pomijasz włącznik.Na temat filtra znajdziesz informacje w instrukcji.

  06 Kwi 2021 12:27Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 501

  Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła czy bez?

  Wielkie dzięki za kolejne podpowiedzi. :)Wygląda, że masz nieudany model suszarki, albo pechowy egzemplarz - jakiś dramat przeżywasz z nią.Nigdy nie słyszałem o dzieleniu wsadu na części, nigdy nie dzieliłem, a czasami po powrocie z wakacji było i 4 suszenia ciągiem, bez przerw. Zwykle robimy...

  21 Sty 2023 14:09Odpowiedzi: 1100 Wyświetleń: 389475

  Prawidłowo zatytułowany temat w dziale AGD szukam!

  Pralka EWF810 Electrolux schemat lub serwisówkalubLodówka ACZ3103 Amica - instrukcja obsługiZmywarka ADP4510 Whirlpool serwisówkaDział "AGD Szukam" służy pomocą użytkownikom w odnalezieniu różnych poszukiwanych materiałów. Nie należy opisywać w nim problemu, usterek ani...

  AGD Bazar 27 Kwi 2008 05:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 41825

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Instrukcje dotyczące konfiguracji Electrolux En3790mfx

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dotyczące konfiguracji Electrolux En3790mfx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dotyczące konfiguracji Electrolux En3790mfx