Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Mah318mp

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu MAH318MP są szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z urządzenia Fujitsu MAH318MP. Instrukcje te są dostarczane przez producenta, aby umożliwić użytkownikom łatwe i bezpieczne korzystanie z urządzenia. Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu MAH318MP zawierają wszystkie niezbędne informacje do instalacji i konfiguracji urządzenia, a także informacje dotyczące zarządzania urządzeniem. Instrukcje te są dostarczane w formacie PDF, który jest łatwy w odczytaniu i wygodny w użyciu. Pracownicy służby zdrowia są zobowiązani do przestrzegania instrukcji Fujitsu MAH318MP, aby móc skutecznie korzystać z urządzenia i zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Mah318mp

Gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy od 17 proc. do 41 proc. ; średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. - powiedział PAP wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

PAP: We wtorek rząd ma zająć się projektem nowelizacji o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Proszę przedstawić, jakie zmiany przygotowano dla zatrudnionych m. in. w szpitalach i przychodniach.

P. B. : Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w nowelizacji są realizacją ustaleń zawartych w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r. To niezwykle istotne, że w tej sprawie porozumiały się trzy strony: strona społeczna, pracodawcy i rząd. Zgodnie z tym stanowiskiem podniesione zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować będzie znacznym wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Jedną z istotnych postulowanych zmian, która znalazła się w projekcie jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. Oznaczać to będzie podwyższenie wysokości najniższego wynagrodzenia o ponad 41 proc., czyli o kwotę 1550 zł.

Podobnie nowelizacja ustawy traktuje ratowników medycznych ze średnim wykształceniem.

Reasumując projekt zakłada, że gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy o od 17 proc. do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od lipca aż o 30 proc.

PAP: Czy propozycje MZ są satysfakcjonujące dla większości pracowników? Jakie macie państwo sygnały z konsultacji społecznych? Pojawiała się np. opinia, że projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska medycznego, które doprowadziły do protestu pracowników zawodów medycznych w 2021 roku.

P. : Myślę, że same kwoty podwyżek są najbardziej wymowne i mówią więcej niż niejedno słowo.

Dla przykładu, gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych będą wynosiły:

- dla grupy lekarzy specjalistów (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost o 1 441 zł;

- dla grupy lekarzy ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost o 2 009 zł;

- dla grupy obejmującej mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł;

- dla grupy obejmującej mgr pielęgniarstwa, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł;

- dla grupy obejmującej ratowników medycznych, pielęgniarki ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł;

- dla grupy opiekunów medycznych: z 3 772 zł do 4 870 zł – wzrost o 1 097 zł;

- dla grupy obejmującej sanitariuszy i salowe: z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost o 632 zł.

Pamiętajmy, że przywołane kwoty generują określone skutki finansowe dla budżetu państwa. W naszym dialogu z partnerami społecznymi wyraźnie określaliśmy, że warunki brzegowe określa pula dostępnych środków na sfinansowanie podwyżek w tym roku, ale i skutków tegorocznych podwyżek w kolejnych latach. Porozumienie było możliwe, bo każda ze stron wykazała się maksymalną odpowiedzialnością.

PAP: MZ informowało, że podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu 2022 r. dla pracowników ochrony zdrowia kosztować będą ponad 7 mld zł. Jakie są dane, ile średnio - w ujęciu kwotowym i procentowym – pensje pochłaniają nakładów na zdrowie?

P. : Widełki dotyczące udziału wynagrodzeń w całkowitych kosztach poszczególnych placówek medycznych oscylują w granicach 40 - 65 proc. Trudno mówić o globalnej kwocie przy tak dużym zróżnicowaniu procentowym.

PAP: Jak pan skomentuje opinie, że projekt zamiast spłaszczać, zwiększa różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowym? Skąd taki, a nie inny, podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy. : Podział na grupy określony w załączniku do ustawy jest pochodną ustaleń przyjętych w ramach dialogu z partnerami społecznymi i zawartymi w stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

PAP: A jak pan odniesie się do głosów, że projekt zmian przepisów w żaden sposób nie określa, kto będzie finansował podwyżki w placówkach niemających kontraktów z NFZ. I do zarzutu, że ciężar wprowadzanych zmian zostanie w całości lub części przerzucony na podmioty lecznicze. : Przeznaczamy na podwyżki, jako państwo, dodatkowo ponad 7 mld zł. Dlatego zarzut, że ciężar ich wprowadzania zostanie przerzucony na podmioty lecznicze jest nietrafiony i niezrozumiały.

PAP: Jakie prace z obszaru dialogu społecznego, za który pan odpowiada w resorcie, trwają jeszcze w MZ?

P. : Finalizujemy prace nad projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, ustawy o medycynie laboratoryjnej i ustawy o niektórych zawodach medycznych, a także ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, którą nadzoruje bezpośrednio minister Adam Niedzielski.

Cały czas intensywnie pracuje Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, gdzie omawiamy wszystkie zgłaszane przez partnerów społecznych zagadnienia i problemy oraz przedstawiamy nasze działania legislacyjne i organizacyjne.

Skąd wiedzieć jak magazynować i organizować substancje i mieszaniny chemiczne? Skąd czerpać informacje? Jak się do tego zabrać? Dowiedz się jak zorganizować prace ze środkami chemicznymi.

W ostatniej ankiecie Subskrybentów newslettera, Krystian zapytał: „Jak klasyfikować, jak magazynować, jakie dokumenty poza kartą zapoznania z kartą charakterystyki i bezpiecznym używaniem środka”.

Klasyfikacja produktów chemicznych

Ten punkt można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest klasyfikacja, która spoczywa na producencie substancji lub mieszaniny chemicznej. To on wytwarza dany produkt, on więc odpowiada za jego odpowiednie przebadanie, sklasyfikowanie, oznakowanie i udokumentowanie. Cały ten proces przebiega w oparciu o rozporządzenie CLP [1], które szczegółowo określa obowiązki producenta w tym zakresie.

Drugi aspekt, i najprawdopodobniej o to chodziło autorowi pytania, dotyczy klasyfikacji produktów w konkretnym zakładzie. Jednak słowo „klasyfikacja” należy zamienić raczej na „uporządkowanie” czy też „organizację” tych produktów. Od czego więc zacząć?

Karty charakterystyki

To dokument podstawowy i obowiązkowy dostarczony przez producenta (dostawcę lub upoważnionego przedstawiciela). W dokumencie tym, w sekcji 2: „Identyfikacja zagrożeń” znajdziesz klasyfikację i oznakowanie produktu chemicznego. To właśnie stąd dowiesz się czy produkt jest rakotwórczy, żrący, niebezpieczny dla środowiska itd. Dzięki tej informacji, możesz odpowiednio pogrupować sobie wszystkie produkty chemiczne w zakładzie.

Magazynowanie produktów chemicznych

Właściwe magazynowanie produktów chemicznych to już obowiązek każdego użytkownika. Skąd wiedzieć czy dany produkt może być magazynowany obok innego, czy nie zajdą niebezpieczne reakcje, albo w jakiej temperaturze należy produkt przechowywać?

Myślę, że nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, jeśli powiem Ci, że te informacje również znajdują się w karcie charakterystyki. Wszystkie te zasady opisane są zawsze w sekcji 7. 2. „Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności”. 

Niektóre informacje w tym zakresie znajdują się również w sekcji „10: Stabilność i reaktywność”,  oraz w jej podsekcjach: 10. 3. „Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji”, 10. 4. „Warunki, których należy unikać”, 10. 5. „Materiały niezgodne”.

Ogólnie zachęcam Cię aby polubić się z kartami charakterystyki. Wiem, że początkowo wyglądają one mało przyjaźnie, ale z czasem nauczysz się po nich poruszać.

Dokumentacja

Czy produkty chemiczne wymagają opracowania jakiejś dokumentacji? Tak.

 • Niezbędna jest lista (wykaz) produktów chemicznych stosowanych w zakładzie. Taka lista powinna zawierać:
 • nazwy produktów,
 • opis ich zagrożeń,
 • miejsce stosowania w zakładzie,
 • inne informacje ważne dla danego zakładu.

Należy pamiętać o tym, żeby ten wykaz aktualizować.

 • Dla produktów chemicznych, które są szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne, należy opracować instrukcje BHP i opisać w nich zasady bezpiecznej pracy z tym produktem.
 • Produkty chemiczne, które są niebezpieczne podlegają wymaganiom dla prac szczególnie niebezpiecznych, a więc należy prowadzić też dokumentację wymaganą dla tych prac [2].
 • Prace z produktami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia należy koniecznie uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego.
 • Przeszkolenie pracownika

  Pamiętaj o tym, że nie ma obowiązku zapoznawania pracowników z treścią całych kart charakterystyki. Jest obowiązek zapoznawania pracowników z właściwościami substancji i mieszanin chemicznych, zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pracy z nimi oraz sposobami postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zapoznanie pracownika z powyższymi tematami to element instruktażu stanowiskowego prowadzonego przez osoby kierujące pracownikami.

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Produkty chemiczne to zadanie dla BHP czy OŚ?
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
 • Cele oceny ryzyka zawodowego 
 • 22. 06. 2022

  Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła senackie poprawki do Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jutro głosowanie ustawy w Sejmie, a od lipca, po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, w życie wejdą podwyżki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Po raz pierwszy w historii pracodawca nie będzie mógł zejść z pensją dla pracowników placówek ochrony zdrowia poniżej ustalonego minimum.

  Ustawa obejmuje osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę w podmiotach leczniczych. Zgodnie z przyjętymi szacunkami, dotyczy ona blisko 500 tys. osób. Określa najniższe gwarantowane prawem wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla medycznych i niemedycznych pracowników działalności podstawowej. Dotychczas, w najnowszej historii Polski nie było ustawy, która dawałaby pracownikom systemu ochrony zdrowia gwarancję płacy minimalnej.

  Ustawa jest realizacją ustaleń zawartych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r. Za takim stanowiskiem opowiedziały się dwie z trzech działających w Polsce central związków zawodowych. Stanowisko poparły też organizacje reprezentujące pracodawców.

  Przykładowy wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych:

  • lekarz specjalista II stopnia: z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost o 1 441 zł;
  • lekarz specjalista I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost o 2 009 zł;
  • mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł;
  • mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł;
  • ratownik medyczny, pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł;
  • opiekun medyczny, technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł – wzrost o 1 097 zł;
  • sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost o 632 zł.

  Uchwalenie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w zależności od grupy zawodowej gwarantuje więc podwyżki od 17 do 41 proc. Średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie aż o 30 proc.

  Jeszcze przed przyjęciem ustawy przed Sejm, Ministerstwo Zdrowia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pielęgniarek, do grupy która dotychczas obejmowała pracowników wykonujących zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia, dołączyło pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim. Była to wyraźna realizacja postulatu tej właśnie grupy zawodowej.

  Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Mah318mp

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Mah318mp

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Mah318mp