Instrukcja uruchamiania Bosch Angle Exact 50 210

Instrukcja uruchamiania Bosch Angle Exact 50 210 jest prostym i skutecznym narzędziem do wykonywania precyzyjnych i precyzyjnych kątów cięcia. Narzędzie jest wyposażone w poziomą linię lasera i donosowe wskaźniki, które wskazują idealne położenie narzędzia względem materiału do cięcia. Instrukcja uruchamiania Bosch Angle Exact 50 210 jest łatwa w użyciu i oferuje szybkie i precyzyjne wyniki. Aby skorzystać z instrukcji uruchamiania, należy włączyć narzędzie, ustawić odpowiednią prędkość cięcia i umieścić narzędzie w odpowiednim położeniu względem materiału do cięcia. Instrukcja uruchamiania zawiera również wskazówki dotyczące wszystkich funkcji narzędzia, w tym jego przechowywania i konserwacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja uruchamiania Bosch Angle Exact 50 210

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch EXACT 12 Professional. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Polski | 115İstanbulTel. : +90 212 8720066Fax: +90 212 8724111E-mail: gunsahelektrik@ttmail. comAygem10021 Sok. No: 11 AOSB ÇiğliİzmirTel. : +90232 3768074Fax: +90 232 3768075E-mail: boschservis@aygem. com. trSezmen BobinajEge İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B YenişehirTel. : +90 232 4571465Tel. : +90 232 4584480Fax: +90 232 4573719E-mail: info@sezmenbobinaj. trAnkaralı ElektrikEski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43 KocasinanKayseriTel. : +90 352 3364216Tel. : +90 352 3206241Fax: +90 352 3206242E-mail: gunay@ankarali. trAsal BobinajEski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/CSamsunTel. : +90 362 2289090Fax: +90 362 2289090E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail. comÜstündağ Elektrikli AletlerNusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9TekirdağTel. : +90 282 6512884Fax: +90 282 6521966E-mail: info@ustundagsogutma. comMarmara ElektrikTersane cd. Zencefil Sok. No:6 KaraköyTel. : +90 212 2974320Fax: +90 212 2507200E-mail: info@marmarabps. comBağrıaçıklar Oto ElektrikMotorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9 SelçukluKonyaTel. : +90 332 2354576Tel. : +90 332 2331952Fax: +90 332 2363492E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail. comErmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan,Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, ÖzbekistanTOO “Robert Bosch” Power Tools, Satış Sonrası ServisRayimbek Cad., 169/1050050, Almatı, KazakistanServis E-posta: service. pt. ka@bosch. comResmi İnternet Sitesi: www. bosch. com, www. bosch-pt. comTasfiyeElektrikli el aletleri, aküler, aksesuar veambalaj malzemesi çevre dostu tasfiyeamacıyla bir geri dönüşüm merkezineyollanmalıdır.Elektrikli el aletlerini ve aküleri/bataryalarıevsel çöplerin içine atmayın!Sadece AB ülkeleri için:2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünütamamlamış elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yönetmeliğiuyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için birgeri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.Aküler/piller:Ni-Cd: Nikel-KadmiyumDikkat: Bu aküler çok zehirli ağır metal olan kadmiyumiçerir.Ni-MH: Nikel-MetalhidritPolskiWskazówki bezpieczeństwaOgólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczącepracy z elektronarzędziamiOSTRZEŻENIENależy zapoznać się ze wszystkimiostrzeżeniami i wskazówkami do-tyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ilustracjamii danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszymelektronarzędziem. Nieprzestrzeganie poniższych wskazó-wek może stać się przyczyną porażenia prądem elektrycz-nym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.Należy zachować wszystkie przepisy i wskazówki bezpie-czeństwa dla dalszego zastosowania.Pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi za-silanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilają-cym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami(bez przewodu zasilającego).Bezpieczeństwo w miejscu pracyu Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i zapew-nić dobre oświetlenie. Nieporządek i brak właściwegooświetlenia sprzyjają wypadkom.Bosch Power Tools 1 609 92A 4V3 | (14. 02. 2019)

Strona: 2

116 | Polskiu Elektronarzędzi nie należy używać w środowiskach za-grożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych cie-czy, gazów lub pyłów. Podczas pracy elektronarzędziemwytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon py-łów lub oparów.u Podczas użytkowania urządzenia należy zwrócić uwa-gę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowałysię w bezpiecznej odległości. Czynniki rozpraszającemogą spowodować utratę panowania nad elektronarzę-dziem.Bezpieczeństwo elektryczneu Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazd.Nie wolno w żadnej sytuacji i w żaden sposób modyfi-kować wtyczek. Podczas pracy elektronarzędziami zuziemieniem ochronnym nie wolno stosować żadnychwtyków adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasującedo nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażeniaprądem.u Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami lubzwartymi z masą, takimi jak rury, grzejniki, kuchenkii lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.u Elektronarzędzi nie wolno narażać na kontakt z desz-czem ani wilgocią. Przedostanie się wody do wnętrzaobudowy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycz-nym.u Nie używać przewodu zasilającego do innych celów.Nie wolno używać przewodu do przenoszenia ani prze-suwania elektronarzędzia; nie wolno też wyjmowaćwtyczki z gniazda, pociągając za przewód. Przewódnależy chronić przed wysokimi temperaturami, należygo trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi i rucho-mych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane prze-wody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.u Używając elektronarzędzia na świeżym powietrzu, na-leży upewnić się, że przedłużacz jest przeznaczony dopracy na zewnątrz. Użycie przedłużacza przeznaczone-go do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prą-dem elektrycznym.u Jeżeli nie ma innej możliwości, niż użycie elektrona-rzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy podłączyć je doźródła zasilania wyposażonego w wyłącznik ochronnyróżnicowoprądowy. Zastosowanie wyłącznika ochron-nego różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażeniaBezpieczeństwo osóbu Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachowaćczujność, każdą czynność wykonywać ostrożnie i zrozwagą. Nie przystępować do pracy elektronarzę-dziem w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływemnarkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi pod-czas pracy może grozić bardzo poważnymi obrażeniamiciała.u Stosować środki ochrony osobistej. Należy zawszenosić okulary ochronne. Środki ochrony osobistej, np.maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie, kaskochronny czy ochraniacze na uszy, w określonych warun-kach pracy obniżają ryzyko obrażeń ciała.u Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-dzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródłazasilania i/lub podłączeniem akumulatora, podniesie-niem albo transportem urządzenia, należy upewnićsię, że włącznik elektronarzędzia znajduje się w pozy-cji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcemopartym na włączniku/wyłączniku lub włożenie do gniaz-da sieciowego wtyczki włączonego narzędzia, może staćsię przyczyną wypadków.u Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąćwszystkie narzędzia nastawcze i klucze maszynowe.Narzędzia lub klucze, pozostawione w ruchomych czę-ściach urządzenia, mogą spowodować obrażenia ciała.u Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-leży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanierównowagi. Dzięki temu można będzie łatwiej zapano-wać nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytu-acjach.u Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosićluźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzy-mać z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuterialub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchomeczęści.u Jeżeli producent przewidział możliwość podłączeniaodkurzacza lub systemu odsysania pyłu, należy upew-nić się, że są one podłączone i są prawidłowo stosowa-ne. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyćzagrożenie zdrowia pyłami.u Nie wolno dopuścić, aby rutyna, nabyta w wyniku czę-stej pracy elektronarzędziem, zastąpiła ścisłe prze-strzeganie zasad bezpieczeństwa. Brak ostrożności irozwagi podczas obsługi elektronarzędzia może w ułamkuspowodować ciężkie obrażenia.Obsługa i konserwacja elektronarzędziu Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy do-brać odpowiednie elektronarzędzie do wykonywanejczynności. Odpowiednio dobrane elektronarzędzie wy-kona pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do jakiejjest przystosowane.u Nie należy używać elektronarzędzia z uszkodzonymwłącznikiem/wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którymnie można sterować za pomocą włącznika/wyłącznika,stwarza zagrożenie i musi zostać naprawione.u Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych,przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem elek-tronarzędzia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowe-go i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożnościogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-narzędzia.u Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać wmiejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-niać narzędzia osobom, które nie są z nim obeznanelub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Elektrona-1 609 92A 4V3 | (14. 2019) Bosch Power Tools

Strona: 3

Polski | 117rzędzia w rękach nieprzeszkolonego użytkownika są nie-bezpieczne.u Elektronarzędzia i osprzęt należy utrzymywać w nie-nagannym stanie technicznym. Należy kontrolować,czy ruchome części urządzenia prawidłowo funkcjonu-ją i nie są zablokowane, czy nie doszło do uszkodzenianiektórych części oraz czy nie występują inne okolicz-ności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działa-nie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy na-prawić przed użyciem elektronarzędzia. Wiele wypad-ków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją elek-tronarzędzi.u Należy stale dbać o czystość narzędzi skrawających iregularnie je ostrzyć. Starannie konserwowane, ostrenarzędzia skrawające rzadziej się blokują i są łatwiejsze wobsłudze.u Elektronarzędzi, osprzętu, narzędzi roboczych itp. na-leży używać zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzględ-niać warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-wanie elektronarzędzi do celów niezgodnych z ich prze-znaczeniem jest niebezpieczne.u Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny być za-wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-rem. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-zwalają na bezpieczne trzymanie narzędzia i kontrolę nadnim w nieoczekiwanych sytuacjach.akumulatorowychu Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach oparametrach określonych przez producenta. W przy-padku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowaniaokreślonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodnyz przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.u Elektronarzędzi należy używać wyłącznie z przezna-czonymi do nich akumulatorami. Użycie innych akumu-latorów może stwarzać ryzyko odniesienia obrażeń ciała izagrożenie pożarem.u Nieużywany akumulator należy przechowywać z dalaod metalowych elementów, takich jak spinacze, mone-ty, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmiotymetalowe, które mogłyby spowodować zwarcie biegu-nów akumulatora. Zwarcie biegunów akumulatora możeskutkować oparzeniem lub wybuchem pożaru.u Przechowywanie lub użytkowanie akumulatora w nie-odpowiednich warunkach może spowodować wyciekelektrolitu. Należy unikać kontaktu z elektrolitem, a wrazie przypadkowego kontaktu, przepłukać skórę wo-dą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, na-leży dodatkowo zasięgnąć porady lekarza. Elektrolitwyciekający z akumulatora może spowodować podrażnie-nie skóry lub oparzenia.u Nie wolno używać uszkodzonych ani modyfikowanychakumulatorów i elektronarzędzi. Uszkodzone lub zmo-dyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposóbnieprzewidywalny, powodując niebezpieczne dla zdrowiaskutki (zapłon, eksplozja, obrażenia ciała).u Akumulator należy trzymać z dala od ognia oraz chro-nić przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutekdziałania ognia lub temperatury przekraczającej 130°Cakumulator może eksplodować.u Należy stosować się do wszystkich wskazówek doty-czących ładowania. Nie wolno ładować akumulatoralub elektronarzędzia w temperaturze znajdującej siępoza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instruk-cji. Niezgodne z instrukcją ładowanie lub ładowanie wtemperaturze niemieszczącej się w zalecanym zakresiemoże spowodować uszkodzenie akumulatora oraz zwięk-sza ryzyko pożaru.Serwisu Prace serwisowe przy elektronarzędziu mogą być wy-konywane wyłącznie przez wykwalifikowany personeli przy użyciu oryginalnych części zamiennych. W tensposób zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacjaelektronarzędzia.u Nie wolno w żadnym wypadku naprawiać uszkodzone-go akumulatora. Naprawy akumulatora można dokony-wać wyłącznie u producenta lub w autoryzowanym punk-cie serwisowym.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy zwkrętarkamiu Podczas wykonywania prac, przy których element mo-cujący mógłby natrafić na ukryte przewody elektrycz-ne, elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za izo-lowane powierzchnie. Kontakt z przewodem elektrycz-nym pod napięciem może spowodować przekazanie na-pięcia na nieizolowane części metalowe elektronarzędzia,grożąc porażeniem prądem elektrycznym.u Należy używać odpowiednich detektorów w celu zlo-kalizowania instalacji lub zwrócić się o pomoc do lo-kalnego dostawcy usługi. Kontakt z przewodami znajdu-jącymi się pod napięciem może doprowadzić do powsta-nia pożaru lub porażenia elektrycznego. Uszkodzenieprzewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu.Przebicie przewodu wodociągowego powoduje szkodyrzeczowe.u Elektronarzędzie należy mocno trzymać. Podczas do-kręcania i odkręcania wkrętów i śrub mogą okresowo wy-stąpić wysokie momenty reakcji.u Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lubimadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.u Przed odłożeniem elektronarzędzia należy poczekać,aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze mo-że się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nadelektronarzędziem.u W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania goniezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpie-nia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuch-nąć. Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a wprzypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się zlekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.

Strona: 4

118 | Polskiu Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwozwarcia.u Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, atakże działanie sił zewnętrznych mogą spowodowaćuszkodzenie akumulatora. Może wówczas dojść dozwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia,eksplozji lub przegrzania.u Akumulator należy stosować wyłącznie w urządze-niach producenta. Tylko w ten sposób można ochronićakumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciąże-niem.Akumulator należy chronić przed wysokimitemperaturami, np. przed stałym nasłonecz-nieniem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Ist-nieje zagrożenie wybuchem.u W razie zablokowania się narzędzia roboczego należynatychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Należy byćprzygotowanym na wysokie momenty reakcji, którepowodują odrzut. Narzędzie robocze może się zabloko-wać w przypadku przeciążenia elektronarzędzia lub skrzy-wienia jego pozycji w obrabianym elemencie.OSTRZEŻENIEPył powstający podczas wygładza-nia, cięcia, szlifowania, wierceniaoraz innych podobnych prac może mieć działanie rako-twórcze, mutagenne oraz działać szkodliwie na rozrod-czość. Emitowany pył może zawierać następujące substan-cje:ołów w farbach i lakierach z zawartością ołowiu; krzemionkakrystaliczna w cegłach, cemencie oraz innych materiałachużywanych do robót murarskich; arsen i chromiany w drew-nie poddanym obróbce chemicznej. Ryzyko zachorowaniazależy od częstotliwości narażenia na kontakt z tego rodzajusubstancjami. Aby ograniczyć zagrożenie, należy pracowaćwyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z za-stosowaniem odpowiednich środków ochrony osobistej (np.aparatów oddechowych o specjalnej konstrukcji, które odfil-trowują najdrobniejsze cząstki pyłu).u Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniuelektronarzędzia. Przed włożeniem akumulatora nale-ży upewnić się, że włącznik/wyłącznik znajduje się wpozycji wyłączonej. Trzymanie palca na włączniku/wy-łączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub wkła-danie akumulatora do załączonego elektronarzędzia, mo-że stać się przyczyną wypadków.u Należy stosować wyłącznie w pełni sprawne i niezuży-te narzędzia robocze. Uszkodzone narzędzia roboczemogą się na przykład złamać i doprowadzić do obrażeńciała oraz szkód materialnych.u Mocując narzędzie robocze, należy zwrócić uwagę naprawidłowe i bezpieczne jego osadzenie na uchwycienarzędziowym. Zbyt luźne osadzenie narzędzia robocze-go w uchwycie narzędziowym może spowodować jegozsunięcie się i utratę kontroli nad narzędziem.u Przy wkręcaniu długich śrub należy zachować ostroż-ność, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo ześlizgnię-cia się narzędzia roboczego, w zależności od rodzajuśruby lub użytego narzędzia roboczego. Utrudnionakontrola podczas wkręcania długich śrub powoduje, iż ist-nieje niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się narzędzia robo-czego oraz skaleczenia osoby obsługującej.u Przed włączeniem elektronarzędzia należy zwrócićuwagę na ustawiony kierunek obrotów. Jeżeli użytkow-nik zamierza na przykład wykręcić śrubę, a kierunek obro-tów ustawiony jest tak, aby śrubę można było wkręcić,może dojść do gwałtownego niekontrolowanego ruchuu Nie wolno używać elektronarzędzia jako wiertarki.Elektronarzędzia wyposażone w sprzęgło wyłączające niesą przeznaczone do wiercenia. Sprzęgło może wyłączyćsię automatycznie i bez ostrzeżenia.Opis urządzenia i jego zastosowaniaNależy przeczytać wszystkie wskazówki do-tyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nie-przestrzeganie wskazówek dotyczących bez-pieczeństwa i zaleceń może doprowadzić doporażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lubpoważnych obrażeń ciała.Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamieszczone na początkuinstrukcji obsługi.Użycie zgodne z przeznaczeniemElektronarzędzie jest przeznaczone do wkręcania i wykręca-nia śrub, nakrętek i innych wkrętów gwintowanych, w poda-nym zakresie wymiarów i parametrów roboczych.Elektronarzędzia nie wolno używać jako wiertarki; chcącuniknąć obrażeń i szkód materialnych, nie wolno nigdy sto-sować elektronarzędzi ze sprzęgłem wyłączającym do wier-cenia.Przedstawione graficznie komponentyNumeracja przedstawionych graficznie komponentów odno-si się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.(1) Wskaźnik LED wkręcania(2) Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora(3) Przełącznik kierunku obrotów(4) Przycisk odblokowujący akumulator A)(5) Akumulator z wtykiem APT A)(6) Włącznik/wyłącznik(7) Znacznik pierścieniowy(8) Uchwyt narzędziowy(9) Narzędzie robocze (np. końcówka wkręcająca)(10) Przełącznik wstępnego wyboru momentu obrotowe-go(11) Ładowarka A)(12) Wtyczka A)(13) Zielony wskaźnik LED na ładowarce A)(14) Czerwony wskaźnik LED na ładowarce A)(15) Gniazdo szybkomocujące adaptera obniżającego na-pięcie na 4EXACT A)

Strona: 5

Polski | 119(16) Wtyczka D-Sub A)(17) Śruby wtyczki D-Sub A)(18) Adapter obniżający napięcie(19) Uchwyt szybkowymienny A)(20) Oświetlenie robocze(21) Narzędzie nastawcze(22) Podkładka regulacyjna(23) Rękojeść (powierzchnia izolowana)A) Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użyt-kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-pletny asortyment wyposażenia dodatkowego można zna-leźć w naszym katalogu osprzętu.Dane technicznePrzemysłowa wkrętarka akumulatorowa EXACT 2 4 6Numer katalogowy 0 602 490 433 0 602 490 437 0 602 490 431Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wgISO 5393Nm 2/2 4/4 6/6Prędkość obrotowa bez obciążenia n0 min-1600 900 600Napięcie znamionowe V 9, 6 9, 6 9, 6Kierunek obrotówWaga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 kg 0, 82 0, 83 0, 83Stopień ochrony IP 20 IP 20 IP 20Przemysłowa wkrętarka akumulatorowa EXACT 7 8 9Numer katalogowy 0 602 490 439 0 602 490 443 0 602 490 435Nm 7/7 8/8 9/9150 680 350Napięcie znamionowe V 9, 6 12, 0 9, 6Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 kg 0, 87 0, 87 0, 83Przemysłowa wkrętarka akumulatorowa EXACT 12 60 700 1100Numer katalogowy 0 602 490 441 0 602 490 469 0 602 490 447 0 602 490 471Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393Nm 12/12 5, 5/5, 5 8/8 4/4400 60 700 1050Napięcie znamionowe V 12, 0 9, 6 12, 0 9, 6Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 kg 0, 87 0, 83 0, 83 0, 83Stopień ochrony IP 20 IP 20 IP 20 IP 20Akumulator NiCd 9, 6 9, 6 12, 0 12, 0 14, 4 14, 4Numer katalogowy 2 607 3358772 607 335659879375881655Liczba ogniw 8 8 10 10 12 12Napięcie akumulatora V 9, 6 9, 6 12, 0 12, 0 14, 4 14, 4Pojemność Ah 1, 8 2, 4 1, 8 2, 4 1, 8 2, 4Waga zgodnie z EPTA-Pro-cedure 01:2014kg 0, 45 0, 50 0, 65 0, 70 0, 70 0, 80Zalecane ładowarki AL 2450 DV AL 2450 DV AL 2450 DV AL 2450 DV AL 2450 DV AL 2450 DV

Strona: 6

120 | PolskiAkumulator NiMH 9, 6 12, 0 14, 4Numer katalogowy 2 607 335 681 2 607 335 683 2 607 335 685Liczba ogniw 8 10 12Napięcie akumulatora V 9, 6 12, 0 14, 4Pojemność Ah 2, 6 2, 6 2, 6Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 kg 0, 55 0, 70 0, 80Zalecane ładowarki AL 2450 DV AL 2450 DV AL 2450 DVInformacje o emisji hałasu i drgańWartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodniez EN 62841-2-2.Określony wg skali A typowy poziom ciśnienia akustycznegoemitowanego przez elektronarzędzie wynosi 70 dB(A). Nie-pewność pomiaru K = 3 dB. Poziom hałasu podczas pracymoże przekroczyć 80 dB(A).Stosować środki ochrony słuchu!Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierun-ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie zEN 62841-2-2: Wkręcanie: ah < 2, 5 m/s2, K = 1, 5 m/s2.Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań i poziom emisjihałasu zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną proce-durą pomiarową i mogą zostać użyte do porównywania elek-tronarzędzi. Można ich także użyć do wstępnej oceny pozio-mu drgań i poziomu emisji hałasu.Podany poziom drgań i poziom emisji hałasu jest reprezenta-tywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Je-żeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowańlub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będziewłaściwie konserwowane, poziom drgań i poziom emisji ha-łasu mogą różnić się od podanych wartości. Podane powyżejprzyczyny mogą spowodować podwyższenie poziomu drgańi poziomu emisji hałasu w czasie pracy.Aby dokładnie ocenić poziom drgań i poziom emisji hałasu,należy wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jestwyłączone lub gdy jest ono wprawdzie włączone, ale nie jestużywane do pracy. Podane powyżej przyczyny mogą spowo-dować obniżenie poziomu drgań i poziomu emisji hałasu wczasie pracy.Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, ma-jące na celu ochronę osoby obsługującej przed skutkami eks-pozycji na drgania, np. : konserwacja elektronarzędzia i na-rzędzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,aby nie dopuścić do wyziębienia rąk, właściwa organizacjaczynności wykonywanych podczas pracy.Montażu Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przyelektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymianaosprzętu itp. ), a także na czas transportu i przechowy-wania należy wyjąć z niego akumulator. Niezamierzoneuruchomienie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.Zakres dostawyTyp0 602 490 437/ 0 602 490 471/ 0 602 490 447/0 602 490 469W zakres dostawy przemysłowych wkrętarek akumulatoro-wych nie wchodzą narzędzia robocze, akumulator, ładowar-ka, stabilizator napięcia ani adapter obniżający napięcie. Ad-aptery obniżające napięcie wolno stosować wyłącznie dopodłączenia przemysłowej wkrętarki akumulatorowej firmyBosch do stabilizatora napięcia 4EXACT.Warunki pracy i przechowywaniaElektronarzędzie przeznaczone jest wyłączniedo zastosowań w pomieszczeniach zamknię-tych.Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie, nie należyprzekroczyć dopuszczalnego zakresu temperatur otoczeniawynoszącego od –5°C do +50°C (23°F do 122°F) przy do-puszczalnej wilgotności względnej powietrza od 20% do95% bez kondensacji.Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 0°C(32°F) do 45°C (113°F), co pozwoli uniknąć uszkodzeniaogniw.Proces ładowaniaWskazówka: Ładowarki i akumulatory nie wchodzą w zakresdostawy elektronarzędzia.Wtyczka elektronarzędzia może się nieco różnić od przedsta-wionej na rysunku.u Należy zwrócić uwagę, aby ładowarka i akumulatordostosowane były do rodzaju napięcia charaktery-stycznego dla danego kraju.Ładowarka AL 2450 DV (zob. rys. A)Ładowarkę (11) podłączyć za pomocą wtyczki (12) do zasi-lania, a następnie włożyć akumulator (5) do wnęki ładowa-nia ładowarki, zwracając przy tym uwagę, by znajdował sięon we właściwej pozycji.u Wkładając/wyjmując akumulator nie należy używać si-ły. Akumulatory z wtykiem APT (Akku Pack Top) są takskonstruowane, że mogą być osadzone w elektronarzę-dziu lub ładowarce tylko we właściwej pozycji.Zielony wskaźnik LED (13) zaczyna migać. Jest to oznakąprzepływu prądu ładowania. Proces ładowania zatrzymujesię automatycznie, po całkowitym naładowaniu akumulato-ra. Gdy zielony wskaźnik LED przestaje migać i zaczyna sięświecić światłem ciągłym, proces ładowania zakończył się.Rozlega się akustyczny sygnał, trwający ok. dwóch sekund,który sygnalizuje całkowite naładowanie akumulatora.

Strona: 7

Polski | 121Światło ciągłe czerwonego wskaźnika LED (14) sygnalizujeproces ładowania przy zredukowanej ilości prądu ładowania.Miganie czerwonego wskaźnika LED oznacza, że ładowanienie jest w danym momencie możliwe.Błędy – przyczyny i usuwaniePrzyczyna RozwiązanieWskaźniki LED nie świecą sięWtyczka ładowarki nie(pra-widłowo) podłączona do sie-ciWłożyć wtyczkę (całkowicie)do gniazdaGniazdo, przewód sieciowylub ładowarka są uszkodzoneSprawdzić napięcie sieci, ła-dowarkę ew. zlecić kontrolęw autoryzowanym punkcieserwisowym elektronarzędzifirmy BoschNie można naładować akumulatoraTemperatura akumulatoraznajduje się poza dopusz-czalnym zakresemOchładzając lub ogrzewającakumulator, przywrócić godo dopuszczalnego zakresutemperatur, znajdującego siępomiędzy 0°C (32°F) a 45°C(113°F)Styki akumulatora są zabru-dzoneOczyścić styki akumulatora;np. poprzez kilkakrotne wło-żenie i wyjęcie akumulatoralub wymienić akumulator nanowyAkumulator jest uszkodzony Wymienić akumulator na no-wyAkumulator nie (właściwie)wstawionyWstawić akumulator (całko-wicie) do wnękiStabilizator napięcia (zob. B)Wskazówka: Przemysłowe wkrętarki akumulatorowe mogąbyć zasilane alternatywnie do zasilania akumulatorowego,także za pomocą zasilacza (stabilizatora napięcia). Stabiliza-tor napięcia i adapter obniżający napięcie nie wchodzą w za-kres dostawy elektronarzędzia.u Należy zwrócić uwagę, aby stabilizator napięcia dosto-sowany był do rodzaju napięcia charakterystycznegodla danego kraju.Oprócz stabilizatora napięcia 4EXACT i pasującego przewo-du sieciowego, konieczny jest jeszcze adapter obniżający na-pięcie o takim samym napięciu znamionowym jak nabytawkrętarka.u Napięcie na stabilizatorze napięcia (wskaźnik napię-cia) musi być identyczne jak napięcie wkrętarki. Stabi-lizator napięcia może być stosowany wyłącznie z przemy-słowymi wkrętarkami akumulatorowymi Bosch seriiEXACT, ANGLE EXACT i BT-EXACT o napięciu od 9, 6 V do14, 4 V. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie poża-rem lub wybuchem.Przyłączenie do sieciWskazówka: Należy wziąć pod uwagę, że w momencie do-stawy ani akumulator, ani adapter obniżający napięcie nieznajdują się w elektronarzędziu.u Akumulatorów nie wolno przechowywać w urządzeniuakumulatorowym. Akumulatory cieszą się dłuższą żywot-nością i dają się łatwiej doładować, gdy są przechowywa-ne oddzielnie. Po dłuższym okresie przechowywania nale-ży pamiętać o naładowaniu akumulatora do pełna.Ładowanie akumulatoraPrzed osadzeniem akumulatora w elektronarzędziu należynaładować go ładowarce, przeznaczonej do danego typuakumulatora. Dokładny opis procesu ładowania znajduje sięw instrukcji obsługi ładowarki oraz w zaleceniach zawartychw niniejszej instrukcji (zob. „Proces ładowania“, Stro-na 120).Akumulator jest wyposażony w system kontroli temperaturyNTC, który dopuszcza ładowanie wyłącznie w zakresie tem-peratur pomiędzy 0°C (+32°F) a 45°C (+113°F). Dzięki temuosiąga się wyższą żywotność akumulatora. Przy prawidłowejeksploatacji akumulatora, można go ładować do 3000 razy.Nowy, lub przez dłuższy czas nieużywany akumulator osiągaswoją pełną wydajność dopiero po ok. 5 cyklach ładowania iwyładowania. Akumulatory należy tylko wtedy doładowy-wać, gdy wskaźnik LED, określający stan naładowania aku-mulatora elektronarzędzia świeci się na czerwono.Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (zob. C)Ustawić przełącznik kierunku obrotów (3) w pozycji środko-wej. Powoduje to blokadę włącznika/wyłącznika (6) w pozy-cji WYŁ, co zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu elek-tronarzędzia.Wsunąć naładowany akumulator (5) w rękojeść elektrona-rzędzia.Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby akumulator znalazł sięwe właściwej pozycji i żeby przyciski odblokowujące (4) wsposób wyczuwalny zaskoczyły w rękojeści elektronarzę-dzia.Aby wyjąć akumulator (5), należy nacisnąć z obu stron przy-ciski odblokowujące (4) a następnie wyjąć akumulator z rę-kojeści, pociągając go ku dołowi.Wkładanie i wyjmowanie adaptera obniżającego napięcie(zob. D)Wybrać adapter, który pasuje do napięcia znamionowegodanego elektronarzędzia.

Strona: 8

122 | PolskiW zależności od napięcia adaptery obniżające napięcie róż-nią się od siebie kolorem obudowy wtyczki D‑Sub (16). Obu-dowa wtyczki D-Sub do napięcia 9, 6 V jest koloru jasnonie-bieskiego, a do napięcia 12 V koloru czerwonego.u Montaż lub demontaż obudowy adaptera (18) w prze-mysłowej wkrętarce akumulatorowej można przepro-wadzić wyłącznie wtedy, gdy stabilizator napięcia jestwyłączony lub gdy odłączona jest wtyczka (16).Następnie wsunąć obudowę adaptera (18) w rękojeść elek-tronarzędzia. Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby obudowaadaptera znalazła się we właściwej pozycji, i żeby przyciskiodblokowujące (4) w sposób wyczuwalny zaskoczyły w rę-kojeści elektronarzędzia.Następnie podłączyć wtyczkę (16) przewidzianego dla Pań-stwa elektronarzędzia adaptera obniżającego napięcie dogniazda szybkomocującego (15). Przykręcić wtyczkę (16)do gniazda szybkomocującego (15), dokręcając mocno obieśruby (17).Aby wyjąć adapter obniżający napięcie, należy odkręcić obieśruby (17) wtyczki (16) wyłączonego stabilizatora napięcia iwyjąć wtyczkę z gniazda szybkomocującego (15).Następnie nacisnąć znajdujące się po obu stronach przyciskiodblokowujące (4) i wyjąć obudowę adaptera (18) z rękoje-ści elektronarzędzia.Wymiana narzędzi roboczych w przypadkugłowicy z uchwytem szybkowymiennym (zob.rys. E)Wkładanie narzędzia roboczegoPociągnąć uchwyt szybkowymienny (19) do przodu. Włożyćnarzędzie robocze (9) w uchwyt narzędziowy (8) aż do opo-ru i ponownie zwolnić uchwyt szybkowymienny.Należy stosować wyłącznie narzędzia robocze z odpowied-nim chwytem (sześciokątny 1/4").Nie należy próbować mocować wierteł w tego rodzajuuchwytach szybkowymiennych. Przemysłowe wkrętarki aku-mulatorowe nie są przystosowane do wiercenia. Sprzęgłomoże wyłączyć się automatycznie i bez ostrzeżenia. Wierce-nie po zadziałaniu sprzęgła może spowodować wyrwanieelektronarzędzia z ręki aż do następnego zadziałania sprzę-gła.Wyjmowanie narzędzia roboczegoPociągnąć uchwyt szybkowymienny (19) do przodu. Wyjąćnarzędzie robocze (9) z uchwytu narzędziowego (8) i po-nownie zwolnić uchwyt szybkowymienny.PracaStosować środki ochrony osobistej. Należyzawsze nosić okulary ochronne. Środkiochrony osobistej, np. maska przeciwpyłowa,antypoślizgowe obuwie, kask ochronny czyochraniacze na uszy, w określonych warun-UruchamianiePrzed uruchomieniem elektronarzędzia należy ustawić kieru-nek obrotów za pomocą przełącznika kierunku obrotów (3):Elektronarzędzie można uruchomić tylko wtedy, gdy prze-łącznik kierunku obrotów (3) nie znajduje się w pozycji środ-kowej (blokada włączania).Ustawianie kierunku obrotów (zob. F)u Przełącznik kierunku obrotów (3) wolno przestawiaćtylko przy wyłączonym elektronarzędziu.Obroty w prawo: Aby wkręcić wkręt/śrubę, należy przesu-nąć przełącznik kierunku obrotów (3) w lewo aż do oporu.Obroty w lewo: Aby poluzować lub wykręcić wkręt/śrubę,należy przesunąć przełącznik kierunku obrotów (3) w prawoaż do oporu.Włączanie oświetlenia roboczego LED (zob. G)Oświetlenie robocze (20) zapewnia dobrą widoczność miej-sca pracy przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych.Oświetlenie robocze (20) można włączyć, lekko naciskającwłącznik/wyłącznik (6). Naciskając mocniej włącznik/wy-łącznik, uruchamiamy elektronarzędzie, a oświetlenie robo-cze świeci się nadal.u Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła –może to spowodować oślepienie.Włączanie/wyłączanieWkrętarki mają uzależnione od momentu obro-towego sprzęgło wyłączające, które możnaustawić w podanym zakresie. Sprzęgło reagujew momencie osiągnięcia ustawionego wcze-śniej momentu obrotowego.Wskazówka: Jeżeli wkrętarka używana jest w połączeniu zadapterem obniżającym napięcie, należy najpierw włączyćstabilizator napięcia.Aby włączyć elektronarzędzie, należy nacisnąć włącznik/wy-łącznik (6) aż do oporu.Elektronarzędzie wyłącza się automatycznie po osiągnięciuuprzednio ustawionego momentu obrotowego.u W przypadku wcześniejszego zwolnienia włącznika/wyłącznika (6) ustawiony moment obrotowy nie zo-stanie osiągnięty.Wskazówki dotyczące pracy

Strona: 9

Polski | 123u Nie wolno przykładać włączonego elektronarzędzia donakrętki/śruby. Obracające się narzędzia robocze mogąześlizgnąć się z nakrętki lub z łba śruby.Ustawianie momentu obrotowego (zob. H - I)Moment obrotowy zależy od naprężenia sprężyny sprzęgławyłączającego. Zarówno przy obrotach w prawo, jak i w lewosprzęgło wyłączające reaguje po osiągnięciu uprzednio na-stawionej wartości.Do ustawiania momentu obrotowego należy używać wyłącz-nie narzędzia nastawczego (21) wchodzącego w zakres do-stawy.– Przesunąć przełącznik (10) na elektronarzędziu całkowi-cie do tyłu.– Włożyć narzędzie nastawcze (21) w uchwyt narzędziowy(8) i powoli je obrócić.– Gdy w otworze obudowy ukaże się małe wybrzuszenie(podkładka nastawcza (22)) w sprzęgle, należy w niewłożyć narzędzie nastawcze (21) i obrócić je.Obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,osiągnie się wyższy moment obrotowy, obracając w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazówek zegara – niższy momentobrotowy.– Wyjąć narzędzie nastawcze (21). Przesunąć przełącznik(10) ponownie do przodu, aby chronić sprzęgło przed za-brudzeniem.Wskazówka: Ustawienie zależy od rodzaju połączenia śru-bowego i można je ustalić drogą próby. Próbne połączenieśrubowe należy skontrolować za pomocą klucza dynamome-trycznego.u Ustawiony moment obrotowy powinien znajdować sięw podanym zakresie wydajności, gdyż w przeciwnymwypadku nie zadziała sprzęgło wyłączające.Zaznaczanie ustawionego momentu obrotowegoAby zaznaczyć indywidualnie wybrany moment obrotowy,można wymienić zamontowany znacznik pierścieniowy (7)na znacznik innego koloru.Ustawiając na przykład dla niektórych elektronarzędzi seriiEXACT moment obrotowy 4, 5 Nm, można użyć czerwonychznaczników pierścieniowych do zaznaczenia wybranego mo-mentu obrotowego. Stosując inne elektronarzędzie seriiEXACT w innym zakresie montażowym, można ustawić mo-ment obrotowy np. na 7, 5 Nm i użyć do zaznaczenia wybra-nego momentu innego znacznika pierścieniowego (czarnego,niebieskiego, zielonego lub żółtego). Znaczniki pierścienio-we o różnych kolorach pomyślane zostały jako pomoc dlamonterów, aby szybciej można było rozpoznać, jaki momentobrotowy został ustawiony na danym elektronarzędziu.Znacznik pierścieniowy (7) można zdjąć za pomocą cienkie-go śrubokręta, szpachelki lub podobnego narzędzia.Elektronarzędzie należy zawsze używać z założonym znaczni-kiem pierścieniowym, aby chronić obudowę przed wnika-niem pyłu i brudu.Wskaźnik LEDWskaźnik stanu naładowania akumulatoraJeżeli akumulator (5) wymaga naładowania,wskaźnik LED (2) miga na zielono i rozlega sięsygnał akustyczny. Możliwe jest po tym wyko-nanie tylko 6–8 wkręceń.Gdy wskaźnik LED świeci się na czerwono, oznacza to, że po-jemność akumulatora nie jest wystarczająca dla kolejnegowkręcenia lub elektronarzędzie jest przeciążone. Włączenieelektronarzędzia nie jest możliwe. Blokada włącznika pozo-staje aktywna dopóty, dopóki akumulator nie zostanie wyjętyz elektronarzędzia, a nowy nie zostanie włożony.W przypadku pracy z adapterem obniżającym napięcie, czer-wony wskaźnik LED (2) sygnalizuje przeciążenie.Znacznie skrócony czas działania elektronarzędzia po kolej-nym naładowaniu akumulatora oznacza, że akumulator nale-ży wymienić. Zużyte akumulatory należy zutylizować zgodniez wymaganiami ustawowymi i postanowieniami danego kra-ju.Wskaźnik wkręcaniaPo osiągnięciu wstępnie ustawionego mome-ntu obrotowego następuje reakcja sprzęgławyłączającego. Wskaźnik LED (1) świeci się nazielono.Jeżeli wstępnie ustawiony moment obrotowy nie został osią-gnięty, wskaźnik LED (1) świeci się na czerwono i rozlega sięsygnał akustyczny. Sekwencję wkręcania należy powtórzyć.Ochrona przed powtórzeniemJeżeli podczas wkręcania zadziałało sprzęgło wyłączające,wyłącza się silnik elektronarzędzia. Ponowne włączenie moż-liwe jest dopiero po przerwie, trwającej 0, 7 sekundy. W tensposób można uniknąć niezamierzonego, zbyt mocnego do-kręcenia wystarczająco mocno dokręconego połączenia śru-bowego.Konserwacja i serwisKonserwacja i czyszczenieu Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyjnych wczystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.Smarowanie elektronarzędziaSmar:Specjalny smar do przekładni (225 ml)Nr katalogowy 3 605 430 009Smar MolykoteOlej silnikowy SAE 10/SAE 20– Po ok. 150 godzinach pracy przekładnię należy oczyścićłagodnym rozpuszczalnikiem. Należy przy tym stosowaćsię do wskazówek producenta rozpuszczalnika dotyczą-cych użycia i utylizacji środka. Na zakończenie należy na-

Strona: 10

124 | Češtinasmarować przekładnię specjalnym smarem do przekładnifirmy Bosch. Operację należy powtarzać co 300 godzinpracy, licząc od pierwszego czyszczenia.– Po użyciu narzędzia 100000 razy należy nasmarować ru-chome części sprzęgła wyłączającego kilkoma kroplamioleju silnikowego SAE 10/SAE 20. Przy okazji należysprawdzić sprzęgło pod kątem zużycia, aby upewnić się,że nic nie będzie miało wpływu na powtarzalność i dokła-dność pracy sprzęgła. Na zakończenie należy ponownienastawić moment dokręcania sprzęgła.u Przeprowadzanie konserwacji i napraw należy zlecaćjedynie odpowiednio wykwalifikowanemu personelo-wi. W ten sposób zagwarantowane jest zachowanie bez-pieczeństwa elektronarzędzia.Autoryzowany serwis firmy Bosch wykona te prace szybko iniezawodnie.u Środki smarne i czyszczące należy utylizować zgodniez zasadami ochrony środowiska. Należy przy tym prze-strzegać także przepisów prawnych.Obsługa klienta oraz doradztwo dotycząceużytkowaniaZe wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwa-cji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych,prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunkitechniczne oraz informacje o częściach zamiennych możnaznaleźć pod adresem: www. comNasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowiena wszystkie pytania związane z produktami firmy Boschoraz ich osprzętem.Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-miennych konieczne jest podanie 10‑cyfrowego numeru ka-talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-duktu.PolskaRobert Bosch Sp. z o. o.Serwis ElektronarzędziUl. Jutrzenki 102/10402-230 WarszawaNa www. serwisbosch. com znajdą Państwo wszystkie szcze-góły dotyczące usług serwisowych online.Tel. : 22 7154450Faks: 22 7154441E-mail: bsc@pl. comwww. plUtylizacja odpadówElektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opa-kowanie należy doprowadzić do ponownegoprzetworzenia zgodnie z obowiązującymi prze-pisami ochrony środowiska.Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi ani aku-mulatorów/baterii razem z odpadami z gospo-darstwa domowego!Tylko dla krajów UE:Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE niezdatne doużytku elektronarzędzia, a zgodnie z europejską dyrektywą2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie,należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego prze-tworzenia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.Akumulatory/baterie:NiCd: Niklowo-kadmowyUwaga: Te akumulatory zawierają kadm, który jest silnietoksycznym metalem ciężkim.NiMH: Niklowo-metalowo-wodorkowyČeštinaBezpečnostní upozorněníObecné bezpečnostní pokyny pro elektrickénářadíVÝSTRAHA Prostudujte si všechnybezpečnostní výstrahy, pokyny,ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému nářadí.Nedodržování všech níže uvedených pokynů může mít zanásledek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžképoranění.Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucnauschovejte.V upozorněních použitý pojem „elektrické nářadí“ sevztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovýmkabelem) a na elektrické nářadí napájené akumulátorem(bez síťového kabelu).Bezpečnost pracovištěu Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené.Nepořádek nebo neosvětlené pracoviště mohou véstk úrazům.u S elektrickým nářadím nepracujte v prostředíohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny,plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, kterémohou prach nebo páry zapálit.u Děti a jiné osoby udržujte při použití elektrickéhonářadí v bezpečné vzdálenosti od pracoviště. Přirozptýlení můžete ztratit kontrolu nad nářadím.

Instrukcja uruchamiania Bosch Angle Exact 50 210

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja uruchamiania Bosch Angle Exact 50 210

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja uruchamiania Bosch Angle Exact 50 210