Instrukcja użytkowania i konserwacji Calculated Industries Frame Master Ii

Calculated Industries Frame Master II jest narzędziem do tworzenia obrazów 3D, które służy do tworzenia wymiarowych rysunków materiałów budowlanych. Jest to innowacyjne narzędzie, które umożliwia szybkie i dokładne wykonanie wymiarowych rysunków za pomocą łatwych do wykonania czynności. Użycie narzędzia wymaga przestrzegania instrukcji użytkowania i konserwacji, które są dostępne na stronach internetowych producenta. Instrukcje te są niezwykle przydatne dla użytkowników, ponieważ dostarczają wyczerpujących informacji na temat właściwego użytkowania i konserwacji narzędzia. Instrukcje te zawierają również informacje na temat bezpiecznego użytkowania narzędzia, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń. Dostępny jest też obszerny przewodnik po funkcjach narzędzia, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z jego funkcji. Przestrzeganie instrukcji użytkowania i konserwacji jest kluczowe dla uzyskania optymalnej wydajności i bezpieczeństwa z narzędzia Calculated Industries

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania i konserwacji Calculated Industries Frame Master Ii

Każdy wykonawca obiektów budowlanych wie, jak nierealistyczne bywają oczekiwania inwestorów w zakresie obowiązków wykonawcy w ramach gwarancji i rękojmi. Zwłaszcza w przypadku gwarancji udzielonych na 5 czy więcej lat pojawia się problem naturalnego zużycia poszczególnych elementów obiektu, czego inwestorzy zdają się nie dostrzegać. Bardzo często w ramach gwarancji inwestorzy oczekują usunięcia wad, które wynikają wyłącznie z braku należytej konserwacji, a odmowa usunięcia takiej wady przez wykonawcę skutkuje sporem, często sądowym.

Chociaż gwarancja zazwyczaj nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji przedmiotu umowy, należy pamiętać, że inwestor nie musi mieć wiedzy i świadomości, czy i jakie zabiegi konserwacyjne są niezbędne. Dlatego powołanie się na brak należytej konserwacji przedmiotu umowy wymaga od wykonawcy uprzedniego przekazania inwestorowi, i to w sposób jednoznaczny i zrozumiały, informacji o wymaganym sposobie dbania o przedmiot umowy.

Taką rolę najlepiej spełnia instrukcja użytkowania obiektu, która powinna być przekazana inwestorowi w formie dokumentu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Co powinna zawierać instrukcja użytkowania i konserwacji budynku?

1. Dane

Instrukcja powinna zawierać na pierwszej stronie dane Zamawiającego i Wykonawcy oraz opis przedmiotu robót, tak aby z treści wynikało, czego instrukcja dotyczy oraz kto ją przygotował i kogo obowiązuje.

2. Opis budynku

W tym miejscu należy ogólnie opisać obiekt, wykonane prace, cel instrukcji, konserwacji i przeglądów.

Przykład:

Celem instrukcji jest przybliżenie zamawiającemu zasad prawidłowego użytkowania, serwisowania, konserwacji oraz obsługi obiektu. Wszelkie osoby zarządzające lub korzystające z obiektu muszą zostać zapoznane z niniejszą instrukcją, a jeśli użytkowanie określonego elementu obiektu tego wymaga, również przeszkolone w zakresie jego użytkowania.

Obiekt (tutaj opis budynku) powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z:

 1. prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ),
 2. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 3. zasadami sztuki budowlanej, ochrony środowiska, itd.
  - jak również zgodnie z treścią niniejszej instrukcji, w tym opisanych w niej zasad w zakresie przeglądów oraz konserwacji elementów obiektu.

3. Odniesienie instrukcji do karty gwarancyjnej, instrukcji producentów (np. materiałów) lub zapisów dotyczących gwarancji zawartych w umowie o roboty budowlane

Instrukcja powinna być zbieżna z zapisami gwarancji oraz instrukcji producentów, np. użytych materiałów czy urządzeń, tak by zapisy poszczególnych dokumentów nie okazały się sprzeczne.

Jeśli wykonawca przekazuje zamawiającemu instrukcje producentów w zakresie użytych materiałów czy urządzeń, we własnej instrukcji powinien wskazać, że zamawiającego obowiązują przekazane instrukcje producentów.

Niniejsza instrukcja z nie zwalnia zamawiającego, a także innych osób korzystających z obiektu z przestrzegania przepisów prawa, zapisów karty gwarancyjnej/umowy o roboty budowlane z dnia …………. (w zakresie gwarancji), instrukcji producentów (stanowiących załącznik nr ……………. ), jak również z dochowania staranności, celem utrzymania obiektu w stanie należytym.

4. Obowiązkowe kontrole i przeglądy

Należy wskazać częstotliwość, sposób przeprowadzania oraz podmiot, który powinien przeprowadzać kontrole i przeglądy, zalecane przez wykonawcę, ale również te wskazane w przepisach prawa.

W tej części należy opisać:

 • warunki wykonywania przeglądów zgodnie z prawem budowlanym,
 • obowiązkowe kontrole obiektów budowlanych wynikające z przepisów prawa,
 • warunki wykonywania przeglądów zalecanych przez wykonawcę, a nieopisanych w punktach powyżej.

5. Użytkowanie i konserwacja poszczególnych elementów obiektu budowlanego

Dla porządku i przejrzystości instrukcji należy opisać każdy z poszczególnych elementów obiektu budowlanego oddzielnie. Oto przykładowy podział:

 • konstrukcja obiektu,
 • ściany,
 • elewacje,
 • fasady,
 • dach,
 • obróbki,
 • posadzki,
 • stolarka,
 • bramy,
 • wykończenia,
 • wyposażenie,
 • instalacje,
 • systemy,
 • urządzenia.
 • W każdym z punktów powinien znaleźć się opis prawidłowego użytkowania i konserwacji oraz opis działań zakazanych i ich skutków.

  Obróbki blacharskie

  Wymagają prac konserwacyjnych polegających na…………

  Prace konserwacyjne powinny być wykonywane za pomocą ………….., przy użyciu …….

  W ramach okresowych przeglądów budynku należy poddawać kontroli miejsca ………..

  Zabrania się ………., co może skutkować …………

  6. Elementy dodatkowe

  Instrukcja może również zawierać formularz zgłaszania usterek, wzory protokołów kontroli i przeglądów, listę zalecanych środków konserwacyjnych.

  Instrukcja wzmacnia pozycję wykonawcy w razie sporu sądowego.

  Przygotowując instrukcję należy oprzeć się na instrukcjach użytkowania i konserwacji dostępnych u producentów materiałów lub urządzeń. Te dokumenty mogą stanowić podstawę instrukcji wykonawcy uzupełnioną o własną wiedzę i doświadczenie. Producenci zazwyczaj szczegółowo opisują prawidłowy sposób konserwacji, niejednokrotnie wskazują też środki jakich powinno się używać.
  Opracowanie i przekazanie inwestorowi instrukcji użytkowania obiektu nie daje oczywiście pewności, że inwestor nie zgłosi wady wynikającej z niewłaściwej konserwacji, ale daje wykonawcy silny argument pozwalający odmówić uznania niezasadnej reklamacji. Warto podkreślić, że z prowadzonych przez nas spraw sądowych jednoznacznie wynika, że w przypadku braku instrukcji sądy stają po stronie inwestorów. Uznają bowiem, że inwestorzy nie muszą znać się na konserwacji obiektu, a nie przekazanie takich szczegółowych informacji przez wykonawcę uzasadnia jego odpowiedzialność za powstałą wadę. Z naszej praktyki wynika, że dobrze przygotowana instrukcja może zmniejszyć ilość reklamacji inwestora nawet o 60-70%.


  Małgorzata Cieśla, aplikant adwokacki w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci (bnadwokaci. pl). Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej, rozwiązywaniu sporów w procesie budowlanym oraz w windykacji należności i postępowaniu egzekucyjnym.

  Dorota Brzezińska-Grabarczyk, adwokat, partner w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci (

  Każdy wykonawca obiektów budowlanych wie, jak nierealistyczne bywają oczekiwania inwestorów w zakresie obowiązków wykonawcy w ramach gwarancji i rękojmi. Zwłaszcza w przypadku gwarancji udzielonych na 5 czy więcej lat pojawia się problem naturalnego zużycia poszczególnych elementów obiektu, czego inwestorzy zdają się nie dostrzegać. Bardzo często w ramach gwarancji inwestorzy oczekują usunięcia wad, które wynikają wyłącznie z braku należytej konserwacji, a odmowa usunięcia takiej wady przez wykonawcę skutkuje sporem, często sądowym.

  Chociaż gwarancja zazwyczaj nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji przedmiotu umowy, należy pamiętać, że inwestor nie musi mieć wiedzy i świadomości, czy i jakie zabiegi konserwacyjne są niezbędne. Dlatego powołanie się na brak należytej konserwacji przedmiotu umowy wymaga od wykonawcy uprzedniego przekazania inwestorowi, i to w sposób jednoznaczny i zrozumiały, informacji o wymaganym sposobie dbania o przedmiot umowy.

  Taką rolę najlepiej spełnia instrukcja użytkowania obiektu, która powinna być przekazana inwestorowi w formie dokumentu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

  Co powinna zawierać instrukcja użytkowania i konserwacji budynku?

  1. Dane.

  Instrukcja powinna zawierać na pierwszej stronie dane Zamawiającego i Wykonawcy oraz opis przedmiotu robót, tak aby z treści wynikało, czego instrukcja dotyczy oraz kto ją przygotował i kogo obowiązuje.

  1. Opis budynku.
  2. W tym miejscu należy ogólnie opisać obiekt, wykonane prace, cel instrukcji, konserwacji i przeglądów.

   Przykład

   Celem instrukcji jest przybliżenie zamawiającemu zasad prawidłowego użytkowania, serwisowania, konserwacji oraz obsługi obiektu. Wszelkie osoby zarządzające lub korzystające z obiektu muszą zostać zapoznane z niniejszą instrukcją, a jeśli użytkowanie określonego elementu obiektu tego wymaga, również przeszkolone w zakresie jego użytkowania.

   Obiekt (tutaj opis budynku) powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z:

  3. a) prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ),
  4. b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  5. c) zasadami sztuki budowlanej, ochrony środowiska, itd.
  6. – jak również zgodnie z treścią niniejszej instrukcji, w tym opisanych w niej zasad w zakresie przeglądów oraz konserwacji elementów obiektu.

   1. Odniesienie instrukcji do karty gwarancyjnej, instrukcji producentów (np. materiałów) lub zapisów dotyczących gwarancji zawartych w umowie o roboty budowlane.
   2. Instrukcja powinna być zbieżna z zapisami gwarancji oraz instrukcji producentów, np. użytych materiałów czy urządzeń, tak by zapisy poszczególnych dokumentów nie okazały się sprzeczne.

    Jeśli wykonawca przekazuje zamawiającemu instrukcje producentów w zakresie użytych materiałów czy urządzeń, we własnej instrukcji powinien wskazać, że zamawiającego obowiązują przekazane instrukcje producentów.

    Niniejsza instrukcja z nie zwalnia zamawiającego, a także innych osób korzystających z obiektu z przestrzegania przepisów prawa, zapisów karty gwarancyjnej/umowy o roboty budowlane z dnia …………. (w zakresie gwarancji), instrukcji producentów (stanowiących załącznik nr ……………. ), jak również z dochowania staranności, celem utrzymania obiektu w stanie należytym.

    1. Obowiązkowe kontrole i przeglądy.
    2. Należy wskazać częstotliwość, sposób przeprowadzania oraz podmiot, który powinien przeprowadzać kontrole i przeglądy, zalecane przez wykonawcę, ale również te wskazane w przepisach prawa.

     W tej części należy opisać:

     • warunki wykonywania przeglądów zgodnie z prawem budowlanym,
     • obowiązkowe kontrole obiektów budowlanych wynikające z przepisów prawa,
     • warunki wykonywania przeglądów zalecanych przez wykonawcę, a nieopisanych w punktach powyżej.
     1. Użytkowanie i konserwacja poszczególnych elementów obiektu budowlanego.
     2. Dla porządku i przejrzystości instrukcji należy opisać każdy z poszczególnych elementów obiektu budowlanego oddzielnie. Oto przykładowy podział:

      1) konstrukcja obiektu,

      2) ściany,

      3) elewacje,

      4) fasady,

      5) dach,

      6) obróbki,

      7) posadzki,

      8) stolarka,

      9) bramy,

      10) wykończenia,

      11) wyposażenie,

      12) instalacje,

      13) systemy,

      14) urządzenia.

      W każdym z punktów powinien znaleźć się opis prawidłowego użytkowania i konserwacji oraz opis działań zakazanych i ich skutków.

      Obróbki blacharskie

      Wymagają prac konserwacyjnych polegających na…………

      Prace konserwacyjne powinny być wykonywane za pomocą ………….., przy użyciu …….

      W ramach okresowych przeglądów budynku należy poddawać kontroli miejsca ………..

      Zabrania się ………., co może skutkować …………

      1. Elementy dodatkowe
      2. Instrukcja może również zawierać formularz zgłaszania usterek, wzory protokołów kontroli i przeglądów, listę zalecanych środków konserwacyjnych.

       Instrukcja wzmacnia pozycję wykonawcy w razie sporu sądowego

       Przygotowując instrukcję należy oprzeć się na instrukcjach użytkowania i konserwacji dostępnych u producentów materiałów lub urządzeń. Te dokumenty mogą stanowić podstawę instrukcji wykonawcy uzupełnioną o własną wiedzę i doświadczenie. Producenci zazwyczaj szczegółowo opisują prawidłowy sposób konserwacji, niejednokrotnie wskazują też środki jakich powinno się używać.
       Opracowanie i przekazanie inwestorowi instrukcji użytkowania obiektu nie daje oczywiście pewności, że inwestor nie zgłosi wady wynikającej z niewłaściwej konserwacji, ale daje wykonawcy silny argument pozwalający odmówić uznania niezasadnej reklamacji. Warto podkreślić, że z prowadzonych przez nas spraw sądowych jednoznacznie wynika, że w przypadku braku instrukcji sądy stają po stronie inwestorów. Uznają bowiem, że inwestorzy nie muszą znać się na konserwacji obiektu, a nie przekazanie takich szczegółowych informacji przez wykonawcę uzasadnia jego odpowiedzialność za powstałą wadę. Z naszej praktyki wynika, że dobrze przygotowana instrukcja może zmniejszyć ilość reklamacji inwestora nawet o 60-70%.

       Małgorzata Cieśla, aplikant adwokacki w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej, rozwiązywaniu sporów w procesie budowlanym oraz w windykacji należności i postępowaniu egzekucyjnym.

       Dorota Brzezińska-Grabarczyk, adwokat, partner w

       Instrukcje obsługi i inne informacje

       Chcemy, aby nasi klienci podążali we właściwym kierunku, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu informacje, do których warto mieć komfortowy dostęp. Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcję obsługi swojego pojazdu.

       Wprowadź numer VIN swojego pojazdu

       —LUB—

       Wpisz rocznik i model pojazdu

  Instrukcja użytkowania i konserwacji Calculated Industries Frame Master Ii

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania i konserwacji Calculated Industries Frame Master Ii

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania i konserwacji Calculated Industries Frame Master Ii