Instrukcja obsługi urządzenia Black And Decker Dustbuster Nw3660

Instrukcja obsługi urządzenia Black And Decker Dustbuster NW3660 zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby móc bezpiecznie i wydajnie wykorzystać ten produkt. Zawiera ona wszystkie ważne informacje, od wymagań dotyczących bezpiecznego użytkowania i czyszczenia urządzenia, po instrukcje dotyczące jego instalacji i użytkowania. Instrukcja obsługi zawiera również wskazówki dotyczące używania urządzenia w odpowiedni sposób, a także informacje na temat wymiany i konserwacji elementów, takich jak filtry, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia. Instrukcja obsługi Dustbuster NW3660 jest łatwa do zrozumienia i może pomóc w wykorzystaniu wszystkich funkcji i zalet tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi urządzenia Black And Decker Dustbuster Nw3660

Black and Decker Przeznaczenie Pilarka tarczowa BLACK+DECKER BDCS18 została zaprojektowana do cięcia drewna i wyrobów z drewna. To narzędzie jest przeznaczone dla profesjonalnych i prywatnych, nieprofesjonalnych użytkowników. Instrukcje bezpieczeństwa Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji może…

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi piły Black and Decker BDCCS18”

BLACK and DECKER SKU CC2000/ CC2001 Instrukcja obsługi SKU #CC2000/#CC2001 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Niszczarki Black & Decker stały się wzorcem innowacyjności, wydajności i jakości w celu ochrony przed kradzieżą tożsamości. Z wielką starannością zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU CC2000/CC2001”

BLACK and DECKER SKU CC500/ CC501 Instrukcja obsługi SKU #CC500/#CC501 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. plus/pl/czarny-i-decker/Instrukcja-obs%C5%82ugi-Black-and-Decker-SKU-CC500-CC501">Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU CC500/CC501”

BLACK and DECKER SKU #CC800 Instrukcja obsługi SKU #CC800 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprojektować i skonstruować produkt…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC800”

BLACK and DECKER SKU #CC600/601/602 Instrukcja obsługi SKU #CC600/601/602 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. plus/pl/czarny-i-decker/Black-and-Decker-SKU-CC600-601-602-Instrukcja">Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC600/601/602”

Homedics CC1500 BLACK i DECKER SKU #CC1500 Instrukcja obsługi – Pobierz [zoptymalizowany] Homedics CC1500 BLACK i DECKER SKU #CC1500 Instrukcja obsługi – Pobierz

Homedics CC1200 BLACK i DECKER SKU #CC1200 Instrukcja obsługi SKU #CC1200 Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Dołożyliśmy wszelkich starań w projektowaniu i inżynierii…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika Homedics CC1200 BLACK i DECKER SKU #CC1200”

CHROŃ SWÓJ TOŻSAMOŚĆ MARKA, KTÓREJ UFASZ BLACK and DECKER SKU #CC1000 SKU #CC1000 Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Zadbaliśmy o …

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC1000”

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker Dustbuster DV1205EN. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker Dustbuster DV1205EN, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker Dustbuster DV1205EN. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker Dustbuster DV1205EN tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker Dustbuster DV1205EN

Strona: 1

1www. blackanddecker. eu555222-52 PLTłumaczenie oryginalnej instrukcjiINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL DV1205EN H3

Strona: 2

5Zastosowanie zgodne zprzeznaczeniemOdkurzacz Dustbuster®firmy Black & Decker jestprzeznaczony do lekkiego sprzątania na sucho.Urządzenie to nie nadaje się do celów profesjonalnych.Ochrona patentowa i wzoru zdobniczegoNumery rejestracyjne wzoru zdobniczego w UniiEuropejskiej:♦ 607643-001♦ 607668-001♦ 607650-001Wskazówki dotyczącebezpieczeństwaOstrzeżenie! Przy korzystaniu z urządzeńakumulatorowych lub bateryjnych dokładnieprzestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji ipodstawowych przepisów bhp, by zminimalizowaćryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy teżdoznania urazu ciała i szkód rzeczowych.♦ Przed pierwszym użyciem urządzeniadokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.♦ W instrukcji tej opisano zgodne zprzeznaczeniem zastosowanie odkurzacza.Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niżzalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie pracniezgodnych z przeznaczeniem grozi wypadkiem.♦ Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi.Zastosowanie odkurzacza♦ Nie zasysaj do odkurzacza żadnychłatwopalnych cieczy ani materiałów.♦ Nie używaj odkurzacza w pobliżu wody.♦ Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.♦ Nie ciągnij za kabel ładowarki, by odłączyćją od sieci. Chroń kabel przed wysokątemperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.♦ Urządzeniem tym nie wolno się posługiwaćmłodocianym ani słabym osobom bezodpowiedniego nadzoru. Pilnuj też, by dziecinie uczyniły sobie z niego zabawy.Po użyciu♦ Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmijwtyczkę kabla z gniazda sieciowego.♦ Nieużywany odkurzacz przechowuj w suchym,niedostępnym dla dzieci miejscu.Kontrole i naprawy♦ Przed użyciem odkurzacza sprawdź, czy niezawiera uszkodzonych elementów. Skontroluj,czy jakieś części nie są pęknięte, czy wyłącznikjest sprawny i czy nie wystąpiły jakieś inneokoliczności, które mogłyby negatywniewpłynąć na działanie odkurzacza.♦ Nie używaj odkurzacza, gdy jakaś jego częśćjest uszkodzona.♦ W razie uszkodzenia jakiejś części zlećnaprawę lub wymianę jednemu z naszychautoryzowanych warsztatów serwisowych.♦ Regularnie sprawdzaj kabel ładowarki, czy nieuległ uszkodzeniu. Gdyby tak się stało, wymieńładowarkę.♦ Nigdy nie próbuj usuwania ani wymianyjakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracyakumulatorów i ładowarekAkumulatory♦ W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.♦ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.♦ Chroń akumulator przed wysoką temperaturą.♦ Nie składuj akumulatora w miejscu, w którymtemperatura może przekroczyć 40 oC.♦ Akumulator ładuj tylko w temperaturzeotoczenia między 10 oC i 40 o♦ Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonejładowarki. Użycie niewłaściwej ładowarkigrozi porażeniem prądem elektrycznym lubprzegrzaniem akumulatora.♦ Przy utylizacji akumulatorów przestrzegajwskazówek zamieszczonych w punkcie„Ochrona środowiska”.♦ Uważaj, by wskutek przekłucia lub uderzenianie uszkodzić ani nie zdeformowaćakumulatora, co grozi oparzeniem i pożarem.♦ Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.♦ W ekstremalnych warunkach zastosowaniaz akumulatora może wyciekać elektrolit.W razie zauważenia cieczy na obudowieakumulatora ostrożnie zetrzyj ją szmatą.Uważaj, by ciecz nie zanieczyściła skóry.♦ Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lubw oczy, zastosuj się do następującej porady.Ostrzeżenie! Elektrolit jest żrący i grozioparzeniem lub wyrządzeniem szkód rzeczowych.W razie zanieczyszczenia skóry natychmiastobficie spłucz ją wodą. Przy zaczerwienieniach,bólach lub podrażnieniach zgłoś się do lekarza.Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiastprzepłucz je dużą ilością czystej wody i skorzystajz pomocy lekarskiej.POLSKI

Strona: 3

6ŁadowarkiŁadowarka może być zasilana prądem o jednymokreślonym napięciu. Zawsze sprawdzaj, czynapięcie sieciowe zgadza się z wartością podanąna tabliczce znamionowej ładowarki.Ostrzeżenie! Nigdy nie przyłączaj odkurzaczabezpośrednio do sieci.♦ Ładowarek Black & Decker używaj tylko doładowania akumulatorów dostarczonych wraz zodkurzaczem. Inne akumulatory mogą pęknąć,co grozi wyrządzeniem szkód rzeczowych iosobowych.♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.♦ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zlećwymianę producentowi lub autoryzowanemuwarsztatowi serwisowemu Black & Decker.Postępowanie wbrew temu nakazowi narażaużytkownika na niebezpieczeństwo.♦ Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.♦ Nie otwieraj ładowarki.♦ Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotówdo ładowarki.♦ W czasie ładowania ładowarka/odkurzacz/akumulator muszą się znajdować w dobrzewentylowanym miejscu.Bezpieczeństwo innych osób♦ Zabrania się używania tego odkurzacza przezdzieci i osoby o ograniczonej sprawnościfizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samodotyczy osób niedoświadczonych, chyba żeznajdują się pod nadzorem odpowiedzialnegoza bezpieczeństwo fachowca.♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tymurządzeniem.Bezpieczeństwo elektryczneŁadowarka jest przystosowana do zasilania tylkojednym napięciem. Sprawdź, czy lokalne napięciesieciowe zgadza się z wartością podaną natabliczce znamionowej ładowarki. Nigdy nie próbujbezpośrednio przyłączać odkurzacza do sieci.Symbole na ładowarceŁadowarka jest podwójnie zaizolowanai dlatego żyła uziemiająca nie jestkonieczna.Uważnie w całości przeczytaj tę instrukcję.Bezpieczny transformator separujący.Wyjście transformatora jest galwanicznieoddzielone od sieci.Ładowarka jest przeznaczona wyłączniedo pracy w zamkniętych pomieszczeniach.Elementy odkurzacza1. Przedłużka pojemnika na śmieci2. Pojemnik na śmieci3. Guzik zwalniający4. Wyłącznik5. Wskaźnik ładowania6. Suwak do czyszczenia filtrów7. Podstawka do ładowania akumulatorówRysunek A8. Ssawka szczelinowa9. Szczotka do tapicerkiInstalacjaMocowanie podstawki do ładowaniaakumulatorów na ścianiePodstawkę do ładowania akumulatorów możnaustawić na stole lub powiesić na ścianie. Ten drugisposób ułatwia przechowywanie i ładowanie.Przy montażu na ścianie zastosuj elementymocujące odpowiednie do rodzaju ściany i owystarczającej nośności.MontażZakładanie akcesoriów (rys. rys. A i B)Modele te są dostarczane z niektórymi lubwszystkimi wymienionymi niżej akcesoriami:♦ ssawka szczelinowa (8) do trudno dostępnychmiejsc♦ szczotka (9) do tapicerki i schodów.By zamocować jakiś element wyposażeniadodatkowego, wykonaj następujące operacje:♦ Wyjmij odpowiedni element wyposażeniaz kieszeni odkurzacza lub podstawki doładowania akumulatorów (7) (rys. L i M).♦ Nasadź wybrany element na odkurzacz odprzodu.Pozostałe zagrożeniaPrzy korzystaniu z odkurzacza mogą zaistniećdodatkowe zagrożenia nieuwzględnione wprzepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodząone w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiegoużywania narzędzia.Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisówbezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianychurządzeń zabezpieczających nie da się uniknąćpewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:

Strona: 4

7♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięciaobracających się/ruchomych elementów.♦ Skaleczenia doznane przy wymianieelementów, noży i akcesoriów.♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniuodkurzacza. W takich sytuacjach rób regularneprzerwy w pracy.♦ Pogorszenie słuchu.♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu(np. powstającego podczas obróbki drewna, azwłaszcza dębu, buku i preszpanu).Zastosowanie♦ Przed pierwszym użyciem odkurzaczacałkowicie naładuj akumulator.♦ Gdy odkurzacz nie jest używany, pozostaw gow podstawce do ładowania akumulatorów.Ładowanie akumulatora (rys. C)Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora:♦ Sprawdź, czy przedłużka pojemnika na śmieci(1) jest schowana w pojemniku (2).♦ Sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony. Gdywyłącznik (4) jest włączony, akumulator niebędzie ładowany.♦ Umieść odkurzacz w podstawce do ładowaniaakumulatorów (7), tak jak pokazano narysunku.♦ Przyłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.Ew. włącz napięcie.Podczas ładowania ładowarka może sięnagrzewać, ale jest to zjawisko normalne i nieświadczy o usterce. Odkurzacz może pozostawaćstale przyłączony do ładowarki.Ładowarka do tego urządzenia została takskonstruowana, by oszczędzać energię ijednocześnie przyśpieszać proces ładowania. Wtrybie szybkiego ładowania wskaźnik ładowania(5) miga z krótkimi przerwami. Po zakończeniuładowania wskaźnik zaczyna migać szybko,informując w ten sposób, że ładunek akumulatorapozostaje utrzymany i urządzenie jest gotowe dopracy. Do naładowania całkowicie rozładowanegoakumulatora potrzeba ok. 5 godzin.Przedłużanie pojemnika na śmieci (rys. D)♦ Pojemnik na śmieci (2) można przedłużyć.W tym celu wyciągnij przedłużkę (1) aż dozatrzaśnięcia.♦ Gdy przedłużka (1) nie jest już potrzebna,naciśnij ją w miejscu ze strzałką skierowaną dogóry (12) i wsuń przedłużkę (1) z powrotem dopojemnika.Załączanie i wyłączanie (rys. E)♦ By załączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (4)do przodu.♦ By wyłączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (4)do tyłu.Zapewnienie odpowiedniej siły ssania (rys. F)By zapewnić odpowiednią siłę ssania, trzebaregularnie czyścić filtry.♦ Suwak do czyszczenia filtrów (6) przesuńkilka razy do góry i do dołu, by wytrzepać kurzzatykający filtry (10 i 11).Czyszczenie i konserwacjaOstrzeżenie! Regularnie czyść filtry (10 i 11).Czyszczenie pojemnika na śmieci i filtrów (rys.rys. G do J)Filtry nadają się do wielokrotnego użytku i należyje regularnie czyścić.♦ Naciśnij guzik zwalniający (3) i zdejmijpojemnik na śmieci (2).♦ Opróżnij pojemnik (2) (rys. H).♦ Zdejmij filtry (10 i 11) przez obrócenie ich wprawo (rys. I).♦ Rozłącz filtry (10 i 11).♦ Wyszczotkuj luźny pył z filtrów (10 i 11).♦ Wymyj filtry w ciepłej wodzie z mydłem (rys. J).Ew. można też umyć pojemnik na śmieci (2).Ostrzeżenie! Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.♦ Przed ponownym założeniem całkowiciewysusz pojemnik na śmieci (2) i filtry (10 i 11).♦ Ponownie załóż filtry (10 i 11). W tym celuobróć je w lewo aż do zatrzaśnięcia.♦ Ponownie nasadź pojemnik (2) na odkurzacztak, by zatrzasnął się w swoim położeniu.Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj odkurzacza bezfiltrów. Odkurzanie przebiega sprawnie tylko przyczystych filtrach.Wymiana filtrówFiltry należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy lubwcześniej w razie zużycia lub uszkodzenia.Filtry zamienne (9) są do nabycia u dilera firmyBlack & Decker (numer katalogowy VF70).♦ Wyjmij zużyte filtry zgodnie z powyższymopisem.♦ Załóż nowe filtry zgodnie z powyższym opisem.Przechowywanie akcesoriów (rys. K i L)♦ Włóż akcesoria w przewidziane dla nichuchwyty aż do zatrzaśnięcia.

Strona: 5

8Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieciz gospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszonyzastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętemlub nie będziesz go już potrzebować, w trosce oochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieciz gospodarstw domowych, a jedynie oddaj dospecjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytychwyrobów i opakowań niektóre materiałymogą być odzyskane i ponowniewykorzystane. W ten sposób chroni sięśrodowisko naturalne i zmniejsza popyt nasurowceStosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagająone oddawania zużytych elektrycznych urządzeńpowszechnego użytku do specjalnych punktówzbiorczych lub zobowiązują sprzedawców doprzyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizujeje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Byskorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt doautoryzowanego warsztatu naprawczego, któryprowadzi zbiórkę w naszym imieniu.W instrukcji tej zamieszczono adresyprzedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker,które udzielają informacji o warsztatachserwisowych. Ich listę znajdziesz także w Interneciepod adresem: www. 2helpU. com.Akumulator (rys. L)Jeżeli sam zamierzasz złomowaćodkurzacz, wyjmij akumulator i zlikwiduj gozgodnie z obowiązującymi przepisami oochronie środowiska.♦ Akumulator należy uprzednio rozładować przezpozostawienie załączonego odkurzacza aż dozatrzymania się silnika.♦ Naciśnij przycisk zwalniający (3) i zdejmij♦ Wyjmij filtry (10 i 11) przez obrócenie ich w♦ Wykręć wkręty łączące odkurzacz.♦ Ściągnij osłonę do połowy.♦ Wybij małą osłonę suwaka do czyszczeniafiltrów i wykręć wkręt zabezpieczający suwaka.♦ Wymontuj silnik, wentylator i akumulator.♦ Odłącz akumulator od pozostałego urządzenia.♦ Włóż akumulator do odpowiedniegoopakowania, by nie mogło dojść do zwarciabiegunów akumulatora.♦ Oddaj akumulator do warsztatu serwisowegolub do najbliższego punktu zbiorczego.Po wymontowaniu akumulatora nie da się go jużponowne zamontować.InstrukcjaPapier do tej instrukcji został wyprodukowany zodzyskanych surowców i może być ponowniezutulizowany, gdy już nie będzie potrzebny.Dane techniczneDV1205EN H3Napięcie VDC12, 0Rodzaj akumulatora NiMHMasa kg 1, 5Ładowarka CHA01005*Model DV1205ENNapięcie sieciowe VAC100 - 240Napięcie wyjściowe VDC8 - 23Prąd wyjściowy mA 400Przybliżony czasładowania (minimalny)h 5Masa kg 0, 3Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony wedługnormy EN 60704-1: < 70 dB(A)

Strona: 6

9zst00122452 - 03-03-20107. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bezdokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowaneniewłaściwym użytkowaniem lub używaniemproduktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcjąobsługi lub przepisami bezpieczeństwa.W szczególności profesjonalne użytkowanieamatorskich narzędzi Black & Decker powodujeutratę gwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowaneprzeciążaniem narzędzia, które prowadzi douszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementówa także stosowaniem osprzętu innego niż zalecanyprzez Black & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy teżinnych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzeniaoraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnieńani gwarancji innych niż określone w karciegwarancyjnej. W szczególności nie obejmująprawa klienta do domagania się zwrotu utraconychzysków w związku z uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09Black & DeckerWarunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie zwarunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi winstrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objętedodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niegodołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementypodlegające naturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymi i wadamimateriałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniuprzez Klienta w CentralnymSerwisieGwarancyjnymreklamowanego produktu oraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.3. Gwarancjaobejmujebezpłatnąnaprawęurządzenia(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego SerwisuGwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnionąKartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisemuszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoza pośrednictwem punktu sprzedaży wrazz dokumentami wymienionymi powyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego Ser wisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker. Wszelkiekoszty związane z zapewnieniem bezpiecznegoopakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiemponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczeniagwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejscanadania na koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny wterminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przezCentralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych.

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Odkurzacze
Model/nazwa:
Dustbuster DV1205EN
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker Dustbuster DV1205EN

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

NV2410N
NV2420N
NV3610N
NV3620N
NV4820N
NV4820CN
NW3620N
NW4820N

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
A C E 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
B D F 3
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
G H I 4
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
(Original instructions) ENGLISH Intended use Your Black & Decker Dustbuster® handheld vacuum cleaner has been designed for light dry vacuum cleaning purposes (NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N & NV4820CN). This appliance is intended for household use only. Your Black & Decker Dustbuster® handheld vacuum cleaner has been designed for light wet and dry vacuum cleaning purposes (NW3620N & NW4820N). Safety instructions Warning! Read al
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
(Original instructions) ENGLISH u This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or in- struction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Inspection and repairs u Befor
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
(Original instructions) ENGLISH u Injuries caused by prolonged use of the appliance. When using any appliance for prolonged periods ensure you take regular breaks. Batteries and chargers Batteries u Never attempt to open for any reason. u Do not expose the battery to water. u Do not expose the battery to heat. u Do not store in locations where the temperature may exceed 40°C. u Charge only at ambient temperatures between 10°C and 40°C. u Charge only using the charger provided with the appli-
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
(Original instructions) ENGLISH Warning! Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug. u Use your Black & Decker charger only to charge the battery in the appliance/tool with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage. u Never attempt to charge nonrechargeable batteries. u If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised Black & Decker Service Centre in order to avoid a hazard. u Do no
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
(Original instructions) ENGLISH The charger automatically shuts off if the ambi- x ent temperature becomes too high. As a con- sequence the charger will be inoperable. The charging base must be disconnected from the mains supply and taken to an authorised service centre for repair. The charging base is intended for indoor use $ only. Features This tool includes some or all of the following features. 1. On/off switch 2. Bowl release button 3. Dust bowl 4. Charger 5. Charging bracket Fig
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
(Original instructions) ENGLISH Assembly Accessories (fig. B) These models may be supplied with some of the following accessories: u A squeege tool (10) for wet use on hard surfaces. u A brush tool (11) for furniture and stairs. u A crevice tool (12) for confined spaces. Fitting (Fig. D) u Insert the appropriate accessory into the front of the appliance. Make sure that the accessory is pushed fully in. Use u Before first use, the battery must be charged for at least 24 hours. u Place the applia
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
(Original instructions) ENGLISH u After picking up liquid substances clean the appliance and filter immediately. Mold and mildew may form if the unit is not properly cleaned after wet pickups. u Before charging, be sure to empty all liquid contents and dry thoroughly, to avoid damage to your appliance. Optimising the suction force In order to keep the suction force optimised, the filters must be cleared regularly during use. Emptying and cleaning the product. Removing the dust bowl and filter
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
(Original instructions) ENGLISH u Regularly clean the ventilation slots in your appliance/tool/charger using a soft brush or dry cloth. u Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner. Protecting the environment Separate collection. This product must not be disposed of with normal house- Z hold waste. Should you find one day that your Black & Decker product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it w
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
(Original instructions) ENGLISH Technical data NV2410N NV3610N NV4820N NV4820CN (H1) (H1) (H1) (H1) NV2420N NV3620N NW4820N (H1) (H1) (H1) NW3620N (H1) Voltage V dc 2. 4 3. 6 4. 8 4. 8 Battery Type NiMH NiMH NiMH NiMH Weight kg 0. 66 0. 74 0. 77 0. 8 SSC- Charger VA035015D VA050020D VA070015D 180008EU BA035015D BA050020D BA070015D SSC- 180008UK Input voltage V ac 230 230 230 100-240 Output voltage V 3. 5 5 7 27 ac ac ac dc Current mA 150 200 150 85 Approximate h 14 14 14 21 charge time Weight kg 0. 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
(Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen) DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung Der Handstaubsauger Black & Decker Dustbuster® wurde zum Saugen von leichtem, trockenem Schmutz entwickelt (NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N und NV4820CN). Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Der Handstaubsauger Black & Decker Dustbuster® wurde zum Saugen von feuchtem und trockenem leichtem Schmutz entwickelt (NW3620N und NW4820N). Dieses Gerät ist nicht für den gewerblich
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
(Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen) DEUTSCH Verwendung des Geräts u Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Flüs- sigkeiten oder entzündlichen Materialien. u Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. u Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. u Ziehen Sie das Ladegerät nicht am Kabel aus der Netzsteckdose. Achten Sie darauf, dass das Kabel des Ladegeräts nicht in Kontakt mit starker Hitze, Öl oder scharfen Gegenständen kommt. u Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
(Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen) DEUTSCH Zusätzliche Sicherheitshinweise Restrisiken. Beim Gebrauch dieses Geräts verbleiben zusät- zliche Restrisiken, die möglicherweise nicht in den Sicherheitswarnungen genannt werden. Diese Risiken bestehen beispielsweise bei Missbrauch oder längerem Gebrauch. Auch bei der Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften und der Verwendung aller Sicherheitsgeräte bestehen weiterhin bestimmte Restrisiken. Diese werden im Folgenden aufge-
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
(Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen) DEUTSCH u Der Akku darf nicht durch mechanische Krafteinwirkung oder Belastungen beschädigt oder verformt werden. Andernfalls besteht Verletzungs- und Brandgefahr. u Laden Sie beschädigte Akkus nicht auf. u Unter extremen Bedingungen können Akkus undicht werden. Wenn Sie feststellen, dass aus dem Akku Flüs- sigkeit austritt, wischen Sie diese vorsichtig mit einem Tuch ab. Vermeiden Sie Hautkontakt. u Beachten Sie nach Haut- oder Augenkontakt die f
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
(Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen) DEUTSCH u Nehmen Sie am Ladegerät keine Veränderungen vor. u Während das Gerät/der Akku geladen wird, muss auf ausreichende Belüftung geachtet werden. Elektrische Sicherheit Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass die Netzs- pannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht. Ersetzen Sie das Ladegerät keinesfalls durch ein normales Netzkabel. Symbole auf dem Ladegerät Lesen Sie di
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
(Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen) DEUTSCH Merkmale Dieses Gerät verfügt über einige oder alle der folgenden Merkmale. Ein-/Ausschalter 2. Entriegelungstaste für den Auffangbehälter 3. Staubbehälter 4. Ladegerät 5. Ladehalterung Abb. A 6. Stofffilter zum Trockensaugen (nur NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N und NV4820CN) 7. Vorfilter (nur NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N und NV4820CN) 8. Schaumstoffeinsatz zum Nass-/Trockensaugen (nur NW3620N und NW482
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
(Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen) DEUTSCH Verwendung u Vor der erstmaligen Verwendung des Geräts muss der Akku mindestens 24 Stunden lang aufgeladen werden. u Setzen Sie das Gerät in die Ladehalterung ein, wenn Sie es nicht verwenden. Achtung! Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass sämtliche Flüssigkeit aus dem Gerät entfernt wurde, um Schäden am Gerät zu verhindern. Laden des Akkus (Abb. C) u Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn sich der Ein-/ Ausschalter i

Instrukcja obsługi urządzenia Black And Decker Dustbuster Nw3660

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi urządzenia Black And Decker Dustbuster Nw3660

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi urządzenia Black And Decker Dustbuster Nw3660