Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3m 1001447

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3M 1001447 jest specjalnie opracowanym, szczegółowym opisem produktu. Zawiera wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci wybrać i bezpiecznie używać produktu. Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące zalecanych procedur, zasad bezpieczeństwa, przechowywania, instalowania i konserwacji produktu. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są szczególnie ważne, ponieważ pomogą Ci uniknąć obrażeń, w tym obrażeń oczu, które mogą być spowodowane niewłaściwym użyciem lub konserwacją produktu. Zalecane jest przestrzeganie wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji obsługi i wskazówkach bezpieczeństwa 3M 1001447.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3m 1001447

troje pracowników medycznych oglądających monitor komputera

Instrukcja użytkowania (IFU ang. Instruction For Use)

3M stara się ułatwiać pracę dzięki niezawodnym produktom wysokiej jakości, kompleksowym szkoleniom, dokumentacji oraz wsparciu klinicznemu, technicznemu i obsłudze klienta.

W naszym portalu poświęconym przepisom można łatwo zaleźć instrukcje użytkowania (IFU) produktów 3M z dziedziny ochrony zdrowia.

Do wybranych produktów dostępne są również dodatkowe informacje, takie jak deklaracje zgodności (DoC ang. Declaration of Conformity) i certyfikaty.


Szukasz instrukcji użytkowania produktów KCI?

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać dalszą pomoc.

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 • * Informacje zawarte w witrynie wyszukiwarki IFU są przeznaczone dla pracowników ochrony zdrowia.W sprawach związanych ze stanem zdrowia i stosowanymi metodami leczenia oraz informacjami zawartymi w tej witrynie, w tym również na temat ryzyka i korzyści związanych z określonymi produktami i usługami, które mogą być omawiane w tej witrynie, pacjenci powinni konsultować się z lekarzem prowadzącym.Dokumenty mogą się zmieniać, więc kiedy chcesz z nich skorzystać, zawsze sprawdzaj ich najbardziej aktualną wersję na stronie wyszukiwarki IFU. Uwaga: wyszukiwanie według numeru produktu nie zawsze pozwala znaleźć właściwą wersję IFU danego produktu. IFU znajdowane przy użyciu tej metody mogą być używane tylko do celów informacyjnych i nie mogą być używane zamiast rzeczywistych etykiet produktów.

  OSTRZEŻENIE!

  TO URZĄDZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA.

  W przypadku nieprawidłowej eksploatacji bądź nie stosowania się do wszystkich ostrzeżeń czywskazówek urządzenie może spowodować poważne urazy. W celu uniknięcia szkódosobowych i rzeczowych, proszę koniecznie przeczytać i przestrzegać wszystkich wskazówekbezpieczeństwa i dobrze się zaznajomić ze wszystkimi częściami obsługi. Przeczytać uważnieinstrukcję przed montażem urządzenia. Przeczytać i stosować się do wskazówek dotyczącychurządzenia i pracy z nim. Zapoznać się z częściami sterującymi urządzeniem i prawidłowymużytkowaniem urządzenia zanim uruchomi się silnik. Instrukcję należy przechowywać wbezpiecznym miejscu i przekazywać każdemu kolejnemu użytkownikowi. Przyda się równieżprzy zamawianiu części i rozwiązywaniu problemów.

  Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podanych poniżej środkówbezpieczeństwa, zabezpieczających przed porażeniem prądem elektrycznym, zranieniem ipożarem

  W poniższym tekście używa się zawsze słowa „elektronarzędzie” dla zakupionego przezPaństwo narzędzia elektrycznego zasilanego z sieci.

  Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcje.

  7. 1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

  1. Odkurzacz jest mechanicznym urządzeniem nie zabawką, dlatego należy zachowywać szczególną uwagę przez cały czas. Urządzenie zostało zaprojektowane w odpowiednimcelu. Nie należy go używać do innych celów. Dzieci należy nadzorować, aby wykluczyćzabawę z urządzeniem.

  2. Nigdy nie pozwalaj dzieciom i innym osobom, które nie znają niniejszej instrukcji, używać urządzenia. Lokalne postanowienia mogą ustalać minimalny wiek osób obsługujących urządzenie. Tylko odpowiedzialne osoby, zaznajomione z całą instrukcjąużytkowania mogą obsługiwać urządzenie.

  3. Pracuj urządzeniem z dala od osób trzecich (zwłaszcza dzieci) i zwierząt. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. Zatrzymaj urządzenie jeśli ktośpojawi się w obrębie obszaru pracy urządzeniem. Urządzenie może wyrzucać obceprzedmioty raniąc osoby postronne.

  4. Sprawdź teren przed pracą.

  5. Pamiętaj, że to operator lub użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za wypadkipowstałe podczas pracy oraz urazy innych osób i ich mienia.

  6. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (łącznie z dziećmi), któreposiadają ograniczone zdolności fizyczne, psychiczne lub sensoryczne, lub które nieposiadają doświadczenia lub/i wiedzy, chyba, że będą one we właściwy sposóbnadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia, przez upoważnioną osobę.

  7. Nie wolno pracować urządzeniem będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków czy innych środków odurzających!!!

  8. Nigdy nie wyłączać urządzeń ochronnych. Nie unikaj ich używania. Unikanie sprawia, żeurządzenie bezpieczeństwa nie będzie działać i może spowodować obrażeniaużytkownikowi bądź osobom trzecim.

  9. Zapewnij porządek i wystarczające oświetlenie w miejscu pracy. Nieporządek lub nieoświetlone miejsce pracy mogą spowodować wypadek.

  10. Nigdy nie używać elektronarzędzi w okolicach zagrożonych eksplozjami, jak na przykład w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.

  Elektronarzędzia wytwarzają iskry mogą zapalić pyły lub opary.

  11. Jeśli urządzenie zacznie pracować w nienormalny sposób, zatrzymaj silnik i szybkoposzukaj przyczyny.

  12. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową urządzenia. Nigdy nie pracować przy użyciu urządzenia, które jest uszkodzone, niekompletne lub, którezostało przebudowane bez zgody producenta. Nie wolno wykonywać pracy w przypadkuuszkodzonych lub brakujących urządzeń ochronnych.

  13. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i części wyposażenia, które zostały dostarczone i są zalecone przez producenta. Użycie obcych części zamiennychoraz samowolne przeróbki urządzenia prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

  14. Przeczytaj i stosuj się do niniejszej instrukcji.

  15. Jeśli powstanie sytuacja nieopisana w tym podręczniku zwróć się o pomoc do dealera.

  7. 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób

  1. Zachowuj uwagę, uważaj na to, co robisz i pracuj narzędziem elektrycznym rozsądnie. Nie używaj narzędzi elektrycznych, jeżeli jesteś zmęczony albo jeżeli pod wpływem narkotyków, alkoholu, leków albo innych środków odurzających!!! Chwila nieuwagi podczas używania narzędzia elektrycznego może doprowadzić do poważnychzranień.

  2. Noś środki ochrony osobistej, zawsze zakładaj okulary ochronne. Zawsze noś okulary ochronne lub zabezpieczenie oczu podczas pracy, również w czasie regulacji czy naprawyurządzenia. Chroń oczy przed przedmiotami, które mogą być wyrzucone przez urządzenie.

  3. Noszenie środków ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, buty z antypoślizgowymi podeszwami, rękawice ochronne, kask i nauszniki − zależnie od rodzajui sposobu używania narzędzia elektrycznego − zmniejsza ryzyko zranienia.

  4. Noś odpowiednie ubranie. Nie zakładaj obszernych, luźnych ubrań ani ozdób.

  Trzymaj włosy, części ubrania i rękawice z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, ozdoby lub długie włosy mogą zostać pochwycone lub wkręcone przez urządzenie.

  5. Zawsze noś solidne, stabilne obuwie na twardej, nieślizgającej się podeszwie. Nie używaj urządzenia pracując na boso, w sandałach, klapkach czy ślizgających się lublekkich butach.

  6. Unikaj przypadkowego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem narzędzia elektrycznego do źródła zasilania, przed jego podniesieniem i przeniesieniem upewnij się, że jest ono wyłączone. Jeżeli podczas przenoszenia narzędzia elektrycz-nego palec osoby niosącej znajdzie się na włączniku, albo jeżeli włączone urządzeniezostanie podłączone do źródła zasilania, może dojść do wypadku.

  7. Unikaj anormalnych pozycji ciała. Zapewnij sobie stabilną pozycję i zawsze zachowuj równowagę ciała. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem elektrycznym w nieoczekiwanych sytuacjach.

  8. Przed włączeniem urządzenia należy usunąć z niego wszelkie narzędzia regulacyjne.

  Klucz lub inne narzędzie, które mogą dostać się do części elektronarzędzia, możedoprowadzić to do okaleczenia.

  9. Nie nachylać się zbytnio nad elektronarzędziem. Zawsze należy dbać o stabilną pozycję.

  Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

  10. Nie przeciążać urządzenia. Należy używać elektronarzędzia nadającego się do danego zastosowania. Elektronarzędziem dopasowanym do zadania wykonacie je Państwo lepiej i pewniej w przewidzianym do tego zakresie mocy.

  11. Nie używać elektronarzędzia, jeżeli nie daje się ono włączyć lub wyłączyć za pomocą jego włącznika. Elektronarzędzie takie jest niebezpieczne i musi być naprawione. 3 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy urządzeniem elektrycznym

  OSTRZEŻENIE

  Stosując się do poniższych zapisów możesz uniknąć wypadków, urazów.

  UWAGA!

  Element zabezpieczający i osobiste wyposażenie ochronne chronią zdrowie użytkownika orazzdrowie innych osób i zapewniają prawidłową pracę urządzenia.

  1. Trzymać urządzenie z daleka od ludzi (przede wszystkim dzieci) oraz zwierząt domowych.

  Jeżeli w pobliżu znajdują się ludzie (a przede wszystkim dzieci) czy zwierzęta domowe,przerwij pracę! Zawsze zachowuj wokół siebie odstęp bezpieczeństwa. Urządzenie możewyrzucać przedmioty obce, które mogą spowodować zranienie.

  2. Użytkownik odpowiada w obrębie pracy wobec osób trzecich za szkody spowodowaneużywaniem urządzenia.

  3. Nie stosować urządzenia w czasie deszczu lub w złych warunkach atmosferycznych, wwilgotnym otoczeniu. Woda, która mogłaby wniknąć do elektronarzędzia, podnosi ryzykoporażenia prądem.

  4. Pracę należy wykonywać przy dziennym świetle lub przy dobrym oświetleniu.

  5. Zawsze używać środków ochrony osobistej.

  6. Pracy przy użyciu urządzenia nie należy wykonywać w przypadku zmęczenia lub brakukoncentracji, lub po spożyciu alkoholu wzgl. tabletek czy innych leków. Należy zawsze wodpowiednim czasie robić przerwę. Do pracy należy podchodzić z rozsądkiem.

  7. W trakcie pracy należy zapewnić sobie stabilną pozycję. Zachować szczególną ostrożnośćprzy pracy na pochyłościach. Pracę należy zawsze wykonywać w poprzek pochyłości,nigdy do góry lub w dół. Pracy nie należy wykonywać na zbyt dużych pochyłościach.

  8. Zawsze stąpać twardo po podłożu. Poślizgnięcie się lub upadek może spowodowaćpoważne obrażenia ciała.

  9. Nie przeciążaj urządzenia. Do każdej pracy używaj właściwego narzędzia elektrycznego. Pasującym narzędziem elektrycznym można pracować lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy. Nie stosować urządzenia do celów, do których niejest ono przeznaczone.

  10. Nie eksploatować urządzenia elektrycznego w atmosferze potencjalnie wybuchowej, w pobliżu palnych cieczy, gazów i pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary. W przypadku nieprzestrzegania tych zaleceń istniejeniebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.

  11. Nigdy nie używaj narzędzia elektrycznego z uszkodzonym wyłącznikiem. Narzędzie elektryczne, którego nie można włączyć i wyłączyć, jest niebezpieczne i wymaga naprawy.

  7. 4 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące czyszczenia, konserwacji i przechowywania

  1. Przed rozpoczęciem ustawiania urządzenia, wymiany akcesoriów oraz przed odłożeniem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka. Ten środek ostrożności uniemożliwi przypadkowe uruchomienie narzędzia elektrycznego.

  2. Przechowuj nieużywane narzędzia elektryczne w suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Nie pozwalaj używać urządzenia osobom, które nie są z nim obeznane i które nie przeczytały tych wskazówek. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, jeżeli używają ich niedoświadczone osoby.

  3. Sprawdzać czy wszystkie nakrętki, śruby, trzpienie były dobrze dokręcone, i aby urządzeniebyło w bezpiecznym stanie eksploatacyjnym.

  4. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową urządzenia. Nie należyużywać urządzenia gdy brak jest urządzeń ochronnych, części urządzenia tnącego lub gdysą one zużyte lub uszkodzone. Należy szczegółowo sprawdzać kabel sieciowy i dźwignięwłącznika pod kątem uszkodzeń.

  5. Nie należy podejmować prób naprawiania urządzenia we własnym zakresie, o ile nieposiadają Państwo wykształcenia zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które niesą podane w tej instrukcji powinien przeprowadzić upoważniony przez nas autoryzowanyserwis. Pozwoli to zachować bezpieczeństwo użytkowania narzędzia elektrycznego.

  6. Starannie konserwuj narzędzia elektryczne. Sprawdzaj, czy ruchome części prawidłowo funkcjonują i nie są zablokowane, czy części nie są połamane lub inaczej uszkodzone i czy prawidłowe działanie narzędzia elektrycznego nie jest zakłócone.

  Przed użyciem urządzenia zleć naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadkówsą źle konserwowane narzędzia elektryczne. Przestrzegać instrukcji konserwacyjnych.

  7. Używaj narzędzia elektrycznego, akcesoriów, oprzyrządowania itd. tylko zgodnie z tymi wskazówkami. Zwracaj przy tym uwagę na warunki pracy i uwzględniaj rodzaj wykonywanej pracy. Używanie narzędzi elektrycznych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

  8. Zlecaj naprawy narzędzia elektrycznego tylko i wyłącznie wykwalifikowanemu serwisowi i tylko z użyciem oryginalnych części zamiennych. Pozwoli to zachować bezpieczeństwo użytkowania narzędzia elektrycznego.

  9. Należy używać tylko i wyłącznie części zamiennych i części wyposażenia, które zostały dostarczone i są zalecane przez producenta. Użycie obcych części zamiennychprowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

  7. 5 Bezpieczeństwo elektryczne

  1. Zwrócić uwagę na to, aby napięcie sieciowe było zgodne z danymi znajdującymi się natabliczce znamionowej.

  2. W miarę możliwości urządzenie należy podłączać jedynie do gniazda sieciowego zwyłącznikiem ochronnym prądowym (wyłącznikiem FI) o prądzie wyzwalającym nieprzekraczającym 30mA. Używanie wyłącznika ochronnego zmniejsza ryzyko porażeniaprądem.

  3. Wtyczka narzędzia elektrycznego musi pasować do gniazdka. Wtyczki nie można w żaden sposób modyfikować. Nie używać adapterów wtyczek razem z narzędziamielektrycznymi posiadającymi zestyk ochronny (uziemiający). Nienaruszone wtyczki idopasowane gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

  4. Unikać dotykania uziemionych powierzchni, takich jak rury, kaloryfery, piecyki, kuchenki, lodówki. Gdy Twoje ciało jest uziemione, ryzyko porażenia prądem jest większe.

  5. Trzymać narzędzie elektryczne z daleka od deszczu i wilgoci/wody. Dostanie się wody do wnętrza urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.

  6. Nie używać kabla do przenoszenia narzędzia elektrycznego, do jego zawieszania ani do wyciągania wtyczki z gniazdka. Nie dotykać przewodu przed odłączeniem go od sieci!

  Chroń kabel przed gorącem, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściamiurządzenia. Uszkodzone i splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.

  7. Należy stosować tylko i wyłącznie dopuszczone kable sieciowe/ przedłużające przeznaczone do pracy na zewnątrz. Używanie przedłużacza przystosowanego do używania na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Przed użyciem należy zawszecałkowicie rozwinąć bęben kablowy. Sprawdzać kabel pod względem uszkodzeń.

  8. Przed każdym użyciem sprawdzać, czy przewód sieciowy i przedłużacz nie są uszkodzone i nie wykazują objawów zużycia. Nie używać urządzenia, jeżeli kabel jestuszkodzony lub zużyty. Niebezpieczeństwo zranienia.

  9. Jeżeli przewód łączący jest uszkodzony, urządzenie należy natychmiast wyłączyć i wtyczkęsieciową wyciągnąć z gniazdka wtykowego.

  10. Jeżeli kabel sieciowy zostanie uszkodzony, to musi on, w celu uniknięcia uszkodzeń, zostać wymieniony przez producenta lub przez jego serwis, albo przez wykwalifikowaną osobę. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.

  11. Nie podłączać uszkodzonego kabla sieciowego do sieci elektrycznej. Uszkodzonego kabla sieciowego nie wolno dotykać, gdy jest on podłączony do sieci elektrycznej.

  Uszkodzony kabel może prowadzić do dotknięcia części przewodzących napięcieelektryczne.

  7. 6 Dodatkowe zasady bezpieczeństwa dotyczące odkurzaczy ogrodowych z funkcją dmuchawy

  1. Zawsze nosić odpowiednie osobiste środki ochrony, żeby uniknąć skaleczeń twarzy, oczu,rąk, stóp, głowy oraz uszkodzeń słuchu. Nosić okulary lub maskę ochronną, solidne obuwiez wysoką cholewką, długie spodnie, rękawiczki, kask i nauszniki ochronne.

  2. Nigdy nie włączać urządzenia, jeśli stoi na obudowie silnika lub znajduje się w innejnieprawidłowej pozycji.

  3. Wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, gdy urządzenie nie jest używane,gdy pozostawiane bez nadzoru, jest czyszczone lub przewożone oraz gdy przedłużacz jestuszkodzony.

  4. Nie używać urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby, a w szczególności dzieci izwierzęta domowe.

  5. Nigdy nie kierować rury odkurzacza na stojące w pobliżu osoby i zwierzęta. Obsługującyurządzenie odpowiada za wypadki i niebezpieczeństwa, na która narażone będą osobytrzecie lub ich majątek.

  6. Nigdy nie obsługiwać urządzenia i nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękoma.

  7. Nie używać urządzenia na deszczu.

  8. Używać tylko przedłużaczy dopuszczonych do użytkowania na wolnym powietrzu iodpowiednio oznaczonych. Chronić przedłużacz przed gorącem, olejem i ostrymikrawędziami.

  9. Zwracać uwagę, żeby przedłużacz był zabezpieczony przed przypadkowym odłączeniemsię od wtyczki przewodu urządzenia w trakcie pracy.

  10. Dbać o to aby wszystkie otwory wentylacyjne i rura ssąca były zawsze wolne od kurzu,włosów i innych materiałów, które mogą wywołać redukcję przepływu powietrza.

  11. W trakcie pracy uważać na Państwa równowagę i stabilną postawę.

  12. Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych i niewystarczająco

  wentylowanych lub w pobliżu materiałów łatwopalnych i/lub narażonych na eksplozję (płyny,gazy, pyły).

  13. Nie pozwalać odwrócić swojej uwagi i koncentrować się stale na swojej pracy. Działać zrozsądkiem. Nie używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym lub chorym oraz gdy jest siępod wpływem alkoholu lub innych używek.

  14. Nie używać urządzenia, jeśli mas się długie i nie związane włosy lub założoną biżuterię.

  Włosy należy związać w kitkę a biżuterie zdjąć i odłożyć.

  15. Nie odkurzać urządzeniem żadnych palących lub tlących się materiałów, jak popiół czyniedopałki papierosów.

  16. Nigdy nie próbować odkurzać przedmiotów łatwo tłukących się, jak szkło czy porcelana.

  17. Nie używać odkurzacza w funkcji ssania bez prawidłowo założonego worka.

  18. Nie używać odkurzacza na podłożach żwirowych lub szutrowych i to zarówno w funkcjiodkurzania jak i dmuchawy.

  19. Używać urządzenie tylko przy świetle dziennym lub wystarczająco silnym oświetleniusztucznym.

  20. Nie używane urządzenie należy odstawić w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

  21. Po zakończeniu pracy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i sprawdzić, czy nie jestuszkodzone. W przypadku stwierdzenia choćby najmniejszej wady należy zlecićsprawdzanie urządzenia przez autoryzowany warsztat.

  22. Używać odkurzacza wyłącznie w zgodzie z niniejszą instrukcją obsługi.

  23. Regularnie sprawdzać wszystkie śruby, gdy są poluzowane dokręć je.

  24. Używac części zamiennych i osprzętu tylko polecanych przez producenta.

  25. Nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Oddać uszkodzone urządzenie dowłaściwego serwisu.

  Uwaga!

  Zatrzymaj silnik za każdym razem gdy pozostawiasz urządzenie.

  Twoja odpowiedzialność: Ogranicz użytkowanie tego urządzenia do osób, które przeczytały i zrozumiały i będą się stosować do ostrzeżeń i instrukcji zawartych w tej instrukcji.

  Przy pracy z każdą maszyną istnieje zawsze potencjalne niebezpieczeństwo wypadku.

  Wypadki są najczęściej spowodowane brakiem uprawnień czy znajomości obsługi a także nieuwagą operatora. Obsługuj urządzenie z uwagą, by zminimalizować możliwość wypadku operatora. Jeśli nie przestrzegasz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji istnieje ryzyko poważnego zranienia!

  UWAGA

  Nie można utworzyć wyczerpywalnej listy wskazówek, które ochronią przed wszystkim możliwymi zagrożeniami. Każde środowisko pracy jest inne. Zawsze odnoś się przede wszystkim do wskazówek porównując jest do swoich indywidualnych warunków pracy.

  Używaj urządzenia z uwagą i należytą ostrożnością. Nieprzestrzeganie tych zasad może powodować zranienie operatora, osób trzecich bądź poważnej awarii urządzenia.

  » PEY 18/21/24. Made in Germany

  » PEY 8//4 C 40 45 50 35 55 30 60 Made in Germany WSKAZÓWKI SPECJALNE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne 8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8. Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji _ 8. 3 Jednostki

  Bardziej szczegółowo

  INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJIINSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Konwektory promiennikowe»» CNR 100»» CNR 150»» CNR 200 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: bardzo gorąca powierzchnia urządzenia! Niektóre elementy

  Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 CPojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

  Instrukcja obsługi i instalacjiInstrukcja obsługi i instalacji Ciśnieniowy pojemnościowy ogrzewacz przepływowy SHD 30 S SHD 00 S Montaż, pierwsze uruchomienie i przeglądy tego urządzenia mogą być dokonywane jedynie przez uprawnionego

  Instrukcja obsługi i montażuInstrukcja obsługi i montażu Pojemnościowe, bezciśnieniowe ogrzewacze wody» sn sl SN SLi» sn 10 sl sn 10 sli» sn 1 sl sn 1 sli 6 27989 6 6 A Typ SN SL SN SLi SN 10 SL SN 10 SLi SN 1 SL SN 1 SLi B a 230

  Wielozadaniowe zasobniki c. w. u. POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY Wielozadaniowe zasobniki c. VTI VTH VTS Niezawodna technologia Współpraca z dowolnym źródłem ciepła 1 lub 2 wężownice Szeroki wybór pojemności Świetne zabezpiecznie antykorozyjne

  Wymiana układu hydraulicznegoInstrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

  Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

  I INSTALACJI Konwektory ścienne Duo»» CND 75»» CND 100»» CND 150»» CND 200 RYSUNKI 1x 4x 5x60 mm 1x 4x 8x50 mm Strefa 3 Strefa 2 Strefa 1 2 RYSUNKI 3 RYSUNKI 4 Bezpieczeństwo Przed użyciem urządzenia należy

  Instrukcja montażu i obsługiInstrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści... strona Normy/przepisy... 3 Montaż... 4 Połaczenie elektr. /regulator temp. kotła... 5 Widok

  Dane techniczne SIW 8TUInformacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

  Dane techniczne SIW 11TUInformacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/111473669-Wymiennik-cieplej-wody-uzytkowej. html">Wymiennik Ciepłej Wody UżytkowejWymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SWW SWWZ SBW SBWZ Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację

  Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

  Dane techniczne LA 18S-TURDane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.

  Dane techniczne SIW 6TUInformacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/154858877-Epi611-nr-ref-823195. html">EPI611 Nr ref. :823195ON OFF EPI611 Nr ref. :823195 02 04 05 06 07 08 DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i uszkodzeń mechanicznych:

  Dane techniczne LAK 9IMRDane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min. html">

 • Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3m 1001447

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3m 1001447

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3m 1001447