Instrukcja montażu i uruchomienia Epson Photostarter

Instrukcja montażu i uruchomienia Epson Photostarter jest kompleksowym przewodnikiem, który pomaga użytkownikom w instalacji, uruchomieniu i dostosowaniu drukarki Epson Photostarter. Przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień i konfiguracji, instalacji i konfiguracji oprogramowania, korzystania z dodatkowych funkcji, jak również instrukcje dotyczące zarządzania i obsługi drukarki. Instrukcja jest doskonałym źródłem informacji, która pomoże użytkownikom w pełni wykorzystać drukarkę Epson Photostarter.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i uruchomienia Epson Photostarter

Instrukcje montaż i uruchomienia szlabanów Came serii GARD w języku polskim.G4040-(PL) -automatyczny szlaban drogowyG4000-(PL)-automatyczny szlaban drogowy(fundament)G12000-(PL)-szlaban drogowyG6000-(PL)-szybka bariera drogowaG2500-(PL)-szybka bariera drogowa

Automatyczny szlaban drogowy

GARD 4

Cod. 119GT80
ver. 0. 1
06/05
(C) CAME
CANCELLI
AUTOMATICI

WA NE ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
NIEPRAWOIDŁWY MONTA MO E DOPROWADZIĆ DO POWA NYCH
USZKODZEŃ, PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI.
TEN DOKUMENT PRZEZNACZONY JEST WYŁACZNIE DLA INSTALATORÓW LUB
WYKFALIFIKOWANEGO PERSONELU.

1. LEGENDA

Tym symbolem oznaczono miejsca, które nale y przeczytać ze szczególna uwaga.
Tym symbolem oznaczono miejsca poświecone bezpieczeństwu.
Tym symbolem oznaczono uwagi, które nale y przekazać u ytkownikowi
2. PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA STOSOWANIA.
2. 1 Przeznaczaczenie
Bariera GARD 4 została zaprojektowana do u ytku na prywatnych lub publicznych
parkingach, dla zabezpieczenia terenów przedsiębiorstw itp. U ytkowanie tego produkty w celu
innym ni wspomniany oraz instalowanie w sposób niezgodny z niniejszą instrukcji jest
niedozwolony. 2 Ograniczenia w stosowaniu
Bariera zamyka przejazd o szerokości do 3, 75 m licząc od obrysu szlabanu,
zamkniecie /otwarcia regulowanym od 2 do 6 sek.

z czasem

3. NORMY BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie spełnia następujące normy dla niego przewidziane: EN 12978, UNI EN 954-1,
CEI EN 60335-1, UNI EN 12453.
4. OPIS PRODUKTU.

Szlaban GARD 4 został zaprojektowany i wykonany przez CAME CANCELLI AUTOMATICI
S. p. A zgodnie z obowiązującymi normami. Gwarancja: 12 miesiące w przypadku braku ingerencji
stron trzecich w konstrukcje i konfigurację szlabanu.
Obudowa wykonana jest z malowanej, galwanizowanej stali grubości 2, 5mm lub stali
nierdzewnej grubości 2mm z wykończeniem AISI 304. Wewnątrz obudowy znajduję się silnik oraz
obudowa na centralę sterującą i transformator. Obudowa dodatkowo posiada czujniki
bezpieczeństwa (otwarcia) obudowy i systemu rozsprzęglania.
Szlaban GARD 4 występuję w 2 wersjach:
G4040 - obudowa z galwanizowanej, malowanej stali, silnik 24V DC, obudowa na centralę i transformator.
G4040I - obudowa ze stali nierdzewnej, silnik 24V DC, obudowa na centralę i transformator;
Szlaban mo e być dostarczany z kompatybilnymi akcesoriami takimi jak:
G02040
G04060
G06080
ZL 38
LB 38
G02801
G02802
G03750
G03751
G02803
G02804
G02807
G02808
G02809

Sprę yna wywarzająca ( ółta) O 40 mm
Sprę yna wywarzająca (zielona) O 50 mm
Sprę yna wywarzająca (czerwona) O 55 mm
Centrala sterująca przygotowana do sterownia radiowego
Karta zasilania awaryjnego
Lampa ostrzegawcza w kształcie kopuły szlabanu
Wspornik monta owy do fotokomórek serii DIR
Owalne ramię aluminiowe, malowane, z dolna listwą ochronną. Długość 4000 mm.
Wspornik do monta u baterii zasilania awaryjnego.
Listwa świetlna
Przewody podłączeniowe do listwy świetlnej
Podpora ramienia stała
Podpora ramienia ruchoma - podwieszana.
Naklejki ostrzegawcze (20 szt. )

Wa ne: Sprawdź czy u ywane akcesoria bezpieczeństwa są oryginalnymi produktami
CAME, jest to gwarancja łatwego monta u i bezpiecznego u ytkowania

4. 2 Dane techniczne
Zasilanie: 230V A. C. 50/60Hz
Zasilanie silnika: 24V D. 50/60Hz
Max. pobór prądu: 1. 3 A
Moc: 300W
Max. moment obrotowy: 220 Nm
Przeło enie: 1/202

Czas otwarcia: 2÷6 sek N
Sprawność: u ytkowanie intensywne.
Poziom ochrony: IP54
Waga: 54 kg
Temperatura pracy: -20oC ÷ 55 oC

4. 3 Główne elementy
123456789-

kopuła górna
płaszczyzna monta owa ramienia
pośrednia blacha monta owa
uchwyt mocujący ramię
osłona
Obudowa szlabanu
drzwiczki inspekcyjne
Motoreduktor
Obudowa centrali sterującej z
transformatorem wykonana z ABS

Akcesoria
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

G0465
G02809
ZL 38

Aluminiowe firanki pod ramie w odcinkach 2 m
Podpora ramienia podwieszana
Naklejki ostrzegawcze ( 20 szt. )
Lampa ostrzegawcza
Wspornik do monta u baterii.
Centrala sterująca ZL38.

4. 4 Wymiary zewnętrzne.

Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowany personel z pełnym
przestrzeganiem norm regulacji siły.
5. MONTA URZADZENIA
5. 1 Wstępna kontrola
Przed przystąpienie do monta u nale y
o
o

Upewnić się, e miejsce wybrane na monta szlabanu nie stwarza adnego zagro enia.
Przedłu enie przewodu ochronnego wewnątrz obudowy jest dopuszczalne, ale nale y
dodatkowo zaizolować wszystkie połączenia.
Poło yć odpowiednie peszle lub korytka na przewody by zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom przewodów.

:
5. 2 Narzędzia i materiały.
Upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne do instalacji narzędzia oraz czy gwarantują
bezpieczeństwo. Poni ej umieszczamy rysunki niezbędnego do prawidłowej instalacji wyposa enia.

5. 3 Lista kablowa i minimalne przekroje

Typowa instalacja.

1- Jednostka szlabanowa GARD
2- Płyta sterująca
3- Ramię aluminiowe
4- Naklejki odblaskowe
5- Listwa świecąca
6- Lampa ostrzegawcza
7- Kolumna pod fotokomórki

8910111213-

Fotokomórki
Stała podpora ramienia
Pętla indukcyjna
Wspornik monta owy fotokomórki
Czytnik kart
Kolumna pod czytnik

5. 4 Instalacja płyty monta owej
Poni ej podano jedynie przykłady, gdy faktyczna ilość miejsca zajmowana przez szlaban i
akcesoria, jest zale na od konfiguracji i musi być ka dorazowo oszacowana przez
instalatora.

1) Przygotować wykop pod fundament i
przeprowadzić peszel na przewody jak na
rysunku.

2) Przytwierdzić 4 kotwy monta owe do płyty monta owej i
osadzić całość w wykopie.

3) Zalać betonem kotwy do poziomu płyty
monta owej, pamiętając by peszel na
przewody przechodził przez okrągły otwór w
płycie monta owej. Płyta powinna być czysta,
idealnie wypoziomowana. Gwinty śrub muszą
pozostać czyste.

4) Zdjąć nakrętki i podkładki ze śrub, umieścić obudowę na
płycie monta owej, tak by śruby mocujące przeszły przez
otwory w obudowie. Przykręcić obudowę do płyty
monta owej nakrętkami i podkładkami. 5. Instalacja urządzenia

1) Odkręcić dwie śruby po obu stronach
kopuły i unieść kopułę. Otworzyć
zamek dostarczonym kluczem (obrót
klucza przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara) i wyjąć pokrywę
drzwiczki).

2) Szlaban przystosowany jest do monta u
lewostronnego ( po lewej stronie przejazdu
widzianego od wewnątrz).

3) Je eli wymagana jest instalacja
prawostronna, koniecznym jest
odwrócenie kierunku otwarcia ramienia.
W tym celu nale y:
o zdjąć uchwyt mocujący sprę yny
o rozsprzęglić silnik
o obrócić ramię transmisyjne
o zasprzęglić silnik
o zamontować uchwyt mocujący
sprę yny w drugim otworze w
ramieniu transmisyjnym
o Zamienić miejscami przewody na
zaciskach M i N
o zamienić miejscami przewody na
zaciskach FA i FC

5. Instalacja urządzenia c. d.

Płyta monta owa

ramienia

Pośrednia płyta monta owa
Obudowa uchwytu

ramienia
4)

Umieścić środkową (Pośrednią) płytę
monta ową ramienia pomiędzy płytę
monta ową a osłonę i skręcić całość
jedną śrubę UNI 5931 M8x20 bez
dokręcania.

5) Wsunąć ramię w obudowę uchwytu
ramienia i skręcić śrubami UNI 5931
M8x12.

6) Odmierzyć po ądaną długość ramienia i
przyciąć ramie oraz listwę. Wsunąć gumową
osłonę oraz wsuwki z obu stron ramienia. d

7) Przymocować osłonę ramienia śrubami
UNI 6954 O 3, 9x19.

5. 6 Wywa anie ramienia szlabanu
1) Przed wywa aniem ramienia nale y dobrać odpowiednie sprę yny zgodnie z tabelką poni ej.

G2040 sprę yna O 40 mm
G4060 sprę yna O 50 mm
G6080 sprę yna O 55 mm
Światło przejazdu (max

3, 75m)

Długość ramienia (m)

1. 5

2. 00 2. 25

1. 75

2. 50 2. 75 3. 00

3. 25

3. 50 3. 75

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem

?

?

?

?

?

??

????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem i listwą świecącą

?

?

?

??

??

??

????????

Ramię + firanka aluminiowa

?

??

??

??

??????????????

Ramię + firanka aluminiowa i listwa świecąca

?

??

??

??

??????????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem i podpora ruchoma

?

??

??

??

??????????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem listwa świecąca i podpora ruchoma

?

??

??

??

??????????????

Ramię + firanka aluminiowa i podporą ruchomą

?

??

??

??

???????????

Ramię + listwa świecąca, firanka i podpora ruchoma

?

??

??

??

???????????

2) Rozsprzęglić silnik i ustawić ramię w pozycji pionowej o
ponownie zasprzęglić.

3) Wkręcić uchwyt w
sprę ynę i przymocować górną część sprę yny do
uchwytu za pomocą nakrętki,

4) Zahaczyć dolną część sprę yny
do uchwytu monta owego,
rozsprzęglić silnik i ręcznie
obracać śrubę a ramię ustawi
się pod kątem 45 stopni.

5) Dokręcić nakrętkę blokującą na sprę ynie i zasprzęglić silnik.

NOTA: Upewnić się, e sprę yna działa prawidłowo:
o - sprę yna jest luźna, gdy ramie jest uniesione (pionowo)
o - sprę yna jest ściśnięta, gdy ramie jest opuszczone (poziomo)

5. 7 Instalacja centrali sterującej ZL38

1) Odkręcić trzy śruby pokrywy obudowy centrali
( na górze szlabanu)

2) Wło yć do obudowy centralę i przymocować ją śrubami z zestawu.
Wykonać podłączenia elektryczne (patrz: dokumentacja centrali)

5. 8 Regulacja wyłączników krańcowych
Włączyć zasilanie centrali sterującej, wykonać szereg czynności regulujących poło enie ramia w
pozycji otwartej i zamkniętej, a następnie, w razie konieczności, wyregulować odboje.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, regulację ramienia powinno się wykonywać z pokrywą
(drzwiczkami) zamkniętą.
1) Wykonać cykl zamknięcia. Wyregulować
pozycję ramienia otwartego przekręcając
wolny odbój -zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara by wydłu yć bieg
ramienia lub odwrotnie, by skrócić bieg
ramienia. Zalecane jest ustawienie pozycji
otwarcia ramienia na ~89 stopni od poziomu.
Uwaga! Zamknięcie szlabanu poprzedzone jest
etapem spowolnienia ruchu wyzwalanego

2) Procedura dla regulacji pozycji otwarcia jest podobna. Nale y wyregulować odbój zamykający, by ramię
znajdowało się w pozycji równoległej do podło a.

3) Po dokonaniu regulacji nale y dokręcić
nakrętki blokujące odboje.

4) Po wykonaniu regulacji na centrali sterującej
nale y zało yć i przykręcić górną część
obudowy centrali.

5) Wsunąć pokrywę (drzwiczki) i zamknąć ją.

6) Nało yć kopułę na szczyt szlabanu i przykręcić
dwiema śrubami UNI 6954 fi3, 9x13.

6. OBSŁUGA
6. 1 Przeglądy okresowe
Urządzenie nie wymaga specjalnych przeglądów. Jako środek zapobiegawczy i w
przypadku intensywnego u ytkowania szlabanu, zaleca się dokonywać przeglądów okresowych (co
6 miesięcy) stanu przewodów silnika, regulacji sprę yn, dokręcania śrub i nakrętek i naoliwienia
styków części ruchomych i stałych.

7. ROZBIÓRKA I ZŁOMOWANIE

W swojej fabryce, CAME CANCELLI AUTOMATICI S. A. wdro yło system zarządzania
środowiskiem certyfikowany UNI EN ISO 14001 by dbać o środowisko naturalne. Proszę
wspieraj nasze wysiłki w ochronie środowiska - co firma CAME uwa a za jeden z
priorytetów działania - przez stosowanie się do poni szych zalecen podczas demonta u
i złomowania szlabanu:
WYRZUCANIE OPAKOWANIA - elementy opakowania ( tektura, plastik, etc. ) są
zakwalifikowane jako odpadki stałe nadające się do powtórnego przetworzenia.
Przed wyrzuceniem opakowań, nale y zapoznać się z miejscowymi regulacjami
prawnymi dotyczącymi danego rodzaju materiału.
PROSZĘ POZBĄDŹ SIĘ OPAKOWAŃ PRAWIDŁOWO
ZŁOMOWANIE URZĄDZENIA - Produkt składa się z wielu ró nych materiałów.
Większość z zastosowanych materiałów ( aluminium, plastik, stal, przewody etc. )
nadaje się do wyrzucenia do normalnych koszy lub do koszy na odpadki podlegające
recyclingowi. Inne materiały (centrale sterujące, baterie pilotów, etc. ) mogą zawierać
substancje szkodliwe i powinny zostać zwrócone wyspecjalizowanym firmom w celu
utylizacji. Przed złomowaniem nale y zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi
dotyczącymi danego rodzaju materiału.
PROSZĘ POZBĄDŹ SIĘ OPAKOWAŃ PRAWIDŁOWO

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

tqmeh 05 May 2017 09:36 2772 0

  • #1

    Level 19  

    #1

    Eberspacher Instrukcja montażu easy start timer PL

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Drukarka Do Zdjęć Epson

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Drukarka Do Zdjęć Epson.
Mamy 66 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 66 produktów Epson w kategorii Drukarka Do Zdjęć.

  • 1
  • 2acehoprst

Instrukcja montażu i uruchomienia Epson Photostarter

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i uruchomienia Epson Photostarter

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i uruchomienia Epson Photostarter