Instrukcja konfiguracji sprzętu Fujitsu Fpcm21621

Aby skonfigurować sprzęt Fujitsu Fpcm21621, należy postępować zgodnie z instrukcją konfiguracji. Instrukcja ta zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania sprzętu, w tym szczegółowe informacje techniczne, wytyczne dotyczące instalacji i aktualizacji oprogramowania oraz kroki postępowania w przypadku problemów. Instrukcja konfiguracji zawiera również informacje na temat konserwacji sprzętu Fujitsu Fpcm21621. Ponadto zawiera instrukcje dotyczące podłączania urządzeń zewnętrznych oraz informacje na temat bezpiecznego użytkowania sprzętu. Instrukcja konfiguracji sprzętu Fujitsu Fpcm21621 jest niezbędna, aby uzyskać optymalne wyniki i bezpieczne użytkowanie sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji sprzętu Fujitsu Fpcm21621

Może ci pomoże.http://obsluga-klienta. upc. pl/app/answers/detail/a_id/40/~/nazwa-u%E5%BCytkownika-i-has%E5%82o-do-konfiguracji-routera%2Fmodemu-z-funkcj%E4%85-routera

Instrukcja instalacji
i konfiguracji usługi UPC WiFi

Warszawa, sierpień 2006

Spis treści
1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO

2

2. SŁOWNICZEK

3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI

4. OPIS ROUTERA

3

POPRAWNE UMIEJSCOWIENIE ROUTERA

PRZEDNI PANEL ROUTERA

TYLNY PANEL ROUTERA

4

5. PODŁĄCZENIE ROUTERA

5

6. KONFIGURACJA ROUTERA

6

LOGOWANIE DO ROUTERA

ZMIANA HASŁA DOSTĘPOWEGO DO ROUTERA

8

KONFIGURACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ

9

AKTYWOWANIE OPCJI BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

10

KONFIGURACJA ZAAWANSOWANYCH OPCJI KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

11

WYKONANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO ROUTERA

14

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ Z KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO

15

7. OPIS BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB

8. INSTALACJA BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB

16

9. KONFIGURACJA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO

19

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1. 0 

1.

Zawartość zestawu instalacyjnego

Zestaw instalacyjny zawiera:
I. Pudełko z routerem firmy NETGEAR:
1. router bezprzewodowy WPN824 RangeMax,
2. zasilacz sieciowy,
3. uchwyty,
4. kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5),
5. CD-ROM RangeMax Wireless Router WPN824 Resource zawierający:
o instrukcję obsługi routera (w języku angielskim),
o uwagi dotyczące użytkowania routera i dodatkowe informacje (w języku angielskim),
6. kartę gwarancyjną oraz informacje o wsparciu technicznym.
II. Pudełko z bezprzewodową kartą USB:
1. bezprzewodowa karta USB (adapter) WPN111 RangeMax,
2. CD-ROM zawierający sterowniki.
III. Druk Oświadczenia.
IV. CD-ROM z instrukcjami użytkownika, zawierający niniejszą instrukcję, polskojęzyczną instrukcję routera oraz instrukcję rozwiązywania problemów.

2.

Słowniczek

W odniesieniu do urządzeń oraz czynności opisanych w instrukcji używane będą następujące zwroty:
o router - dostarczony w zestawie instalacyjnym router bezprzewodowy WPN824 RangeMax,
o bezprzewodowa karta USB - dostarczona w zestawie instalacyjnym karta podłączana do gniazda
USB, która umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy routerem a komputerem,
o kabel sieciowy - kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5),
o modem kablowy - dostarczony podczas instalacji usługi internetowej UPC modem używany do
korzystania z tej usługi,
o przycisk Reset - znajdujący się na tylnym panelu routera (w zagłębieniu wewnątrz obudowy) przycisk umożliwiający przywrócenie fabrycznej konfiguracji routera,
o punkt dostępowy - element routera umożliwiający bezprzewodową komunikację (WiFi) pomiędzy
routeram a komputerem,
o WiFi - standard komunikacji radiowej wykorzystywany min. w bezprzewodowych sieciach lokalnych,
o switch - element routera umożliwiający podłączenie czterech komputerów do routera za pomocą
kabli sieciowych,
o zresetowanie routera - wciśnięcie przycisku Reset przy pomocy igły lub innego ostrego przedmiotu,
o zresetowanie modemu - odłączenie i ponowne podłączanie zasilania do używanego modemu kablowego podłączonego do routera,
o usługa internetowa - usługa dostępu do internetu (chello) świadczona przez UPC Polska

3.

Uruchomienie usługi UPC WiFi

Uruchomienie usługi UPC WiFi wymaga wykonania czynności opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji:
1. podłączenie routera (Podłączenie routera, s. 5)
2. skonfigurowanie routera (Konfiguracja routera, s. 6)
3. zainstalowanie bezprzewodowej karty USB (Instalacja bezprzewodowej karty USB s. 16)
4. skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego s. 19)


4.

Opis routera

Router bezprzewodowy WPN824 RangeMax przeznaczony jest do obsługi domowych sieci lokalnych.
Zastosowanie autorskiej technologii RangeMax pozwala na komfortową pracę użytkowników sieci nawet
w przypadku pojawiania się czynników generujących zakłócenia w komunikacji radiowej.
Urządzenie umożliwia bezprzewodowe (w standardzie IEEE 802. 11b/g) oraz przewodowe (w standardzie
Ethernet) podłączenie komputerów do usługi internetowej poprzez:

> wbudowany punkt dostępowy WiFi (Access Point),
> 4-portowy switch.

Poprawne umiejscowienie routera
Podłączając router kieruj się poniższymi wskazówkami:
>

umieść router w pobliżu modemu kablowego,
w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia,

zapewnij przestrzeń dla prawidłowej pracy komputera
wyposażonego w kartę bezprzewodową,

nie umieszczaj routera w pobliżu typowych źródeł
zakłóceń transmisji bezprzewodowej, takich jak kuchenki mikrofalowe, komputery, telefony bezprzewodowe, duże
powierzchnie metalowe.

Rysunek 1. Router ustawiony pionowo

Uwaga: Jeśli umieścisz router na metalowej powierzchni, ustaw go w pozycji pionowej.
W tym celu skorzystaj z plastikowych uchwytów dostarczonych wraz z routerem.

Przedni panel routera

Rysunek 2. Przedni panel routera

Przedni panel routera umożliwia monitorowanie pracy urządzenia dzięki umieszczonym na nim
diodom sygnalizacyjnym. Zachowanie się poszczególnych diod informuje o statusie routera oraz
aktywności jego poszczególnych funkcji.

Tabela 1. Opis stanów diod sygnalizacyjnych przedniego panelu
Dioda

Status

Stan Urządzenia

Zielony

Zasilanie włączone. Test routera zakończony sukcesem.

Brak

Router nie jest zasilany.

Trwa testowanie routera.

Testowanie zakończone sukcesem.

Aktywna komunikacja bezprzewodowa

Komunikacja bezprzewodowa wyłączona lub występuje problem z uruchomieniem komunikacji.

Wykryte połączenie z modemem kablowym.

Zielony pulsujący

Trwa transmisja danych do modemu kablowego.

Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 100 Mb/s.

Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 100 Mb/s.

Żółty

Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 10 Mb/s.

Żółty pulsujący

Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 10 Mb/s.

Nie wykryto urządzenia podłączonego do danego portu.

Tylny panel routera
Na tylnym panelu routera znajdują się
porty LAN routera, port służący do podłączenia modemu kablowego, gniazdo
zasilania, przycisk Reset oraz przycisk
służący do wyłączenia niebieskich diod
umieszczonych na górnym panelu routera
(informują o pracy anten routera).

Rysunek 3. Tylny panel routera

Tabela 2. Opis stanów diod sygnalizacyjnych tylnego panelu
Element

Przeznaczenie

1

Przycisk wyłączający diody sygnalizacyjne anten

Gniazdo zasilacza sieciowego.

Gniazda RJ45 służące do przewodowego podłączenia komputerów.

Gniazdo RJ45 służce do podłączenia modemu kablowego.

Przycisk Reset przywracający fabryczne ustawienia urządzenia*.

*UWAGA: Użycie tego przycisku spowoduje skasowanie konfiguracji routera. Używaj tego przycisku tylko wtedy gdy jest to naprawdę
konieczne. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wciśnięciem przycisku, został on umieszczony wewnątrz obudowy routera. Najłatwiej
wciśniesz go używając do tego celu np. : igły lub wykałaczki.

5.

Podłączenie routera

Właściwe podłączenie routera do modemu kablowego oraz do komputera umożliwi jego poprawną
konfigurację oraz zapewni optymalną pracę urządzenia.
Rozpoczynając instalację wyłącz komputer oraz odłącz kabel zasilający modem kablowy (powinny
zgasnąć wszystkie diody modemu).
1. Połącz Internet Port w routerze
z gniazdem LAN w modemie kablowym
za pomocą kabla sieciowego. Użyj kabla stosowanego do tej pory do łączenia modemu z komputerem.
2. Połącz jeden z portów LAN routera
z kartą sieciową w komputerze

Użyj niebieskiego kabla sieciowego dostarczonego wraz z routerem. To połączenie będzie Ci potrzebne do wykonania pierwszej konfiguracji routera opisanej w kolejnym rozdziale. Po zakończeniu konfiguracji routera odłącz kabel łączący modem z komputerem.
3. Podłącz zasilanie modemu kablowego i odczekaj 2 minuty, aż modem zaloguje się.
4. Podłącz zasilanie routera i wciśnij przycisk RESET znajdujący się na tylnym panelu (np. : za pomocą igły), a następnie przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zaświecą się jednocześnie wszystkie diody
routera. Zwolnij przycisk i odczekaj 1 minutę.
5. Włącz komputer i poczekaj aż uruchomi się system operacyjny.
6. Porównaj stan diod na przednim panelu routera z Tabelą 3. potwierdzając jego poprawną pracę.
Tabela 3. Opis stanów diod sygnalizacyjnych po poprawnym podłączeniu routera
Status
Świeci się na zielono
Nie świeci się (zgaśnie po zakończeniu testu routera)
Nie świeci się
Świeci się
Świeci się

Po prawidłowym podłączeniu routera,
urządzenie zaczyna działać z ustawieniami domyślnymi i można rozpocząć jego
konfigurację.
Uwaga: Jeżeli po kilkunastu sekundach od
podłączenia routera diody wskazują jego
nieprawidłową pracę (patrz Tabela 3. ),
upewnij się czy podłączyłeś kabel łączący router z modemem oraz kabel łączący
router z komputerem zgodnie z opisanymi
powyżej zaleceniami, a następnie ponownie zresetuj router.

Rysunek 4. Podłączenie routera

6.

Konfiguracja routera
Uwaga: Fabryczna konfiguracja routera umożliwia uruchomienie komunikacji bezprzewodowej w trybie niezabezpieczonym. Nie korzystaj z tej opcji! Korzystanie z trybu
transmisji niezabezpieczonej umożliwia włamanie się do nie chronionej sieci bez wiedzy
użytkownika.

Z poniższych instrukcji dowiesz się w jaki sposób zmienić konfigurację fabryczną routera, po to aby
odpowiednio zabezpieczyć router i dostęp do sieci bezprzewodowej.

Logowanie do routera
1. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, uruchom komputer, który podłączyłeś do routera. Uruchom przeglądarkę internetową, której używasz (np. : Internet Explorer). Wpisz w polu adresowym przeglądarki adres http://192. 168. 1. 1 lub http://www. routerlogin.
com i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony poniższy ekran powitalny (Rysunek 5. )

Rysunek 5. Ekran powitalny routera

Jeżeli ekran powitalny routera nie pojawia się, sprawdź ustawienia połączenia sieciowego (uzyskaj adres
IP oraz adres serwera DNS automatycznie) w systemie operacyjnym lub ustawienia przeglądarki internetowej (Wyłącz serwer proxy). Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do Instrukcji rozwiązywania problemów zamieszczonej na płycie CD-ROM z instrukcjami użytkownika. Kliknij opcję http://routerlogin. com/basicsettings. htm (Rysunek 5. ), w celu wywołania okna
logowania.

Rysunek 6. Okno logowania

5. Wpisz domyślną nazwę użytkownika i hasło
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: password
Jeżeli w czasie konfiguracji routera nastąpi dłuższa przerwa w komunikacji z routerem, okno logowania
pojawi się ponownie i zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła. Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp do panelu konfiguracyjnego urządzenia.

Rysunek 7. Basic Settings w menu Setup

Ekran, który zobaczysz (Rysunek 7. ) pozwala na wybór typu dostępu do sieci internetowej.
Standardowe ustawienia umożliwiają prawidłową komunikację w sieci UPC i nie powinny być
zmieniane.

Zmiana hasła dostępowego do routera
Zmiana hasła dostępowego zabezpieczy routera przed modyfikacją jego ustawień przez osoby niepowołane. Tylko użytkownik znający hasło będzie mógł zalogować się do routera i zmodyfikować jego
1. W menu Mainatanance (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie) kliknij link Set
Password. Wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła.

Rysunek 8. Zmiana hasła dostępowego

2. W polu Old Password wpisz aktualne hasło (jeśli przeprowadzasz zmianę po raz pierwszy jest
nim: password). W polach New Password (Nowe hasło) oraz Repeat New Password (Powtórz hasło) wpisz nowe
hasło.

Wybierz składające się z minimum 6 znaków hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz
tym lepiej zabezpieczysz dostęp do routera.

4. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Zaloguj się ponownie do routera używając nowego hasła.

Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła będziesz mógł uzyskać dostęp do routera wyłącznie po zresetowaniu go. W tym celu przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Reset znajdujący się na tylnym
panelu routera. Router powróci wtedy do ustawień fabrycznych (użytkownik: admin, hasło:
password). Pamiętaj, że zresetowanie routera spowoduje skasowanie bieżącej konfiguracji routera.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
1. W menu Setup kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

Rysunek 9. Wireless Settings w menu Setup

2. Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (Name SSID). Domyślna nazwa to NETGEAR.
Nazwy tej będziesz używał łącząc się z siecią bezprzewodową. Zalecamy zmianę nazwy sieci na inną niż
domyślna. Dzięki temu utrudnisz osobie postronnej wykrycie Twojej sieci. W polu Region wybierz Europe. W polu Channel (kanał używany do komunikacji w sieci bezprzewodowej) pozostaw domyślną
wartość 06 (jedyna dostępna przy wyborze trybu,, Auto 108Mbps"). W polu Mode (tryb pracy bezprzewodowej) pozostaw domyślną wartość Auto 108Mbps. Wybrany tryb decyduje o prędkości transmisji danych w obrębie sieci bezprzewodowej.
Uwaga: Zapamiętaj lub zanotuj powyższe informacje, gdyż będą one wykorzystywane podczas
konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze.

Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej
1. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego (Rysunek 10. ).

Rysunek 10. Opcje bezpieczeństwa

2. Przejdź do sekcji Security Options. Wybierz WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] jako typ zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej (Security Options). Wpisz hasło w polu Passphrase.
Wybierz hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać
małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz, tym lepiej zabezpieczona będzie sieć.
Hasło musi się składać z minimum 8 znaków.
konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze. Hasło powinno być wpisywane bezpośrednio przez zainteresowanego użytkownika sieci bezprzewodowej i znane tylko jemu.

Konfiguracja zaawansowanych opcji komunikacji bezprzewodowej
1. W menu Advanced kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie).
Wyświetlony zostanie ekran zaawansowanych opcji konfiguracyjnych połączenia bezprzewodowego.

Rysunek 11. Zaawansowane opcje komunikacji bezprzewodowej

2. Wyłącz opcję Enable SSID Broadcast odpowiadającą za rozgłaszanie identyfikatora (nazwy) Twojej sieci bezprzewodowej.

Wyłączenie tej opcji spowoduje, że osobą postronna, która uruchomi w obrębie sieci bezprzewodowej komputer wyposażony w kartę bezprzewodową, nie,, zobaczy" sieci. Nazwa sieci (SSID) nie będzie bowiem wyświetlana podczas wykrywania dostępnych sieci bezprzewodowych. Zalogowanie
się do sieci będzie możliwe dopiero po bezpośrednim podaniu jej nazwy.

Nie zmieniaj pozostałych domyślnych ustawień. Kliknij przycisk Setup Access List w celu otwarcia okna tworzenia listy urządzeń, które będą mogły
połączyć się z siecią bezprzewodową (Rysunek 11.
Utworzenie listy urządzeń pozwoli Ci na ustalenie, które komputery będą mogły połączyć się z siecią
bezprzewodową. Komputer, którego nie będzie na liście, nie uzyska połączenia i nie będzie mógł korzystać z dostępu do internetu. Zaznacz pole Turn Access Control On w celu uruchomienia mechanizmu kontroli dostępu do tworzonej sieci bezprzewodowej (Rysunek 12.

Uwaga: Włączenie opcji Turn Access Control On i pozostawienie listy dostępu pustej, spowoduje, że żadne urządzenie bezprzewodowe nie będzie mogło połączyć się z internetem.
Komputer podłączony za pomocą kabla sieciowego będzie mógł uzyskać dostęp do internetu.

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1. 0

Rysunek 12. Aktywowanie mechanizmu kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej

7. Kliknij przycisk Add aby dodać kartę do listy urządzeń, które mogą się łączyć z tworzoną siecią
bezprzewodową (Rysunek 12. )

Rysunek 13. Dodawania karty do listy dostępu do sieci bezprzewodowej

8. W polu Device Name wpisz nazwę swojej karty (może być to dowolnie wybrana nazwa, która
ułatwi Ci jej późniejszą identyfikację).
9. W polu Mac Address wpisz adres MAC bezprzewodowej karty USB, którą otrzymałeś w zestawie
instalacyjnym.

Adres MAC znajdziesz na obudowie bezprzewodowej karty USB. Składa się on z 12 znaków z przedziału 0-9 i A-F.

10. Kliknij przycisk Add aby zatwierdzić dodanie karty do listy urządzeń, które mogą się łączyć
z tworzoną siecią bezprzewodową. Wrócisz do ekranu listy urządzeń (Rysunek 12.

12

Jeśli chciałbyś dodać kolejne karty do listy powtórz kroki 7 - 10.
11. W menu Advanced kliknij link Remote management. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji
zdalnego (poprzez internet) zarządzania routerem

Rysunek 14. Zdalne zarządzanie routerem

12. Sprawdź czy opcja Turn Remote Management On (Rysunek 14. ) jest wyłączona. Jeśli nie to wyłącz ją.
Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa zdalne zarządzanie routerem powinno być wyłączone.
Fabryczne ustawienie opcji zarządzania zdalnego nie wymaga modyfikacji, ponieważ jest ona
wyłączona. Jeżeli z jakiegoś powodu opcja jest włączona, należy ją wyłączyć. Z tej opcji powinni
korzystać tylko zaawansowani użytkownicy.

13.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji routera
- urządzenie jest gotowe do pracy.
Przed przejściem do kolejnego etapu konfiguracji usługi UPC Wifi, którym jest konfiguracja bezprzewodowej karty USB, zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera.
Dzięki kopii bezpieczeństwa będziesz mógł szybko przywrócić własne ustawienia routera jeśli np. : zresetujesz router przyciskiem Reset lub gdy router zacznie działać nieprawidłowo.

13

Wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera
1. W menu Mainatanance kliknij link Backup Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej
stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego.

Rysunek 15. Sekcja zarządzania kopią bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych

Router umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich ustawień konfiguracyjnych w formie pliku konfiguracyjnego oraz jego późniejsze wykorzystanie w celu przywrócenia tych ustawień. Zalecamy
wykonanie kopii ustawień routera zaraz po jego poprawnym skonfigurowaniu. Kliknij przycisk Backup aby wykonać kopię ustawień konfiguracyjnych. Wyświetlone zostanie
okno zapisywania kopii bezpieczeństwa.

Rysunek 16. Zapisywanie kopii bezpieczeństwa

3. Kliknij przycisk Zapisz i wpisz nazwę pliku np. : upc-wifi. cfg i wskaż miejsce, w którym ma zostać
zapisany, np. : Dysk lokalny (C:).
Po zapisaniu na dysku, plik będzie dostępny w lokalizacji C:\upc-wifi. cfg. Przechowuj plik na dysku
komputera lub innym nośniku. Wykorzystasz go w razie konieczności przywrócenia prawidłowej konfiguracji routera.

Przywrócenie ustawień z kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego
stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa (Rysunek 15. Kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku konfiguracyjnego, np. : C:\upc-wifi.

Po wskazaniu pliku powrócisz do ekranu Backup Settings. Kliknij przycisk Restore - router rozpocznie przywracanie ustawień. Proces ten może trwać
około minuty. Nie przerywaj go!
Uwaga: Przerwanie procesu odtwarzania konfiguracji routera może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, a sam proces trzeba będzie powtórzyć.
Po zakończeniu przywracania ustawień router automatycznie zresetuje się i przerwie połączenie
z przeglądarką internetową. W celu ponownego zalogowania się do routera użyj hasła, z którego
korzystałeś w czasie wykonywani kopii bezpieczeństwa.

7.

Opis bezprzewodowej karty USB

Dostarczona w zestawie instalacyjnym bezprzewodowa karta USB WPN111 RangeMax jest urządzeniem bezprzewodowym współpracującym z punktami dostępowymi WiFi pracującymi w standardzie
IEEE 802. 11b/g.
Karta podłączona do portu USB komputera umożliwia dostęp do usługi internetowej bez konieczności
podłączania komputera do routera przy użyciu okablowania sieciowego (Ethernet).
Karta może zostać podłączona do gniazda USB bezpośrednio lub za pomocą znajdującego się
w zestawie przedłużacza USB. Urządzenie zostało wyposażone w diodę wskazującą bieżący status pracy.

Rysunek 17. Bezprzewodowa karta USB

Tabela 4. Opis stanów diody sygnalizacyjnej
Stan urządzenia

Nie świeci

Urządzenie nie jest podłączone do komputera lub pracuje w trybie oszczędzania energii.

Pulsuje

Urządzenie nawiązuje łączność lub uzyskało połączenie z punktem dostępowym.

8.

Instalacja bezprzewodowej karty USB
Uwaga: Podczas instalacji karty nie wyjmuj płyty instalacyjnej, nie podłączaj innych urządzeń
ani nie uruchamiaj żadnych aplikacji. Bezprzewodową kartę USB włóż do dowolnego gniazda
USB dopiero wtedy gdy zostaniesz o to poproszony.

Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, odłącz kabel łączący router z komputerem.
Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami do
urządzenia (RangeMax Wireless USB 2. 0 adapter WPN111).
Wyświetlony zostanie ekran asystenta instalacji.

Jeśli ekran nie pojawi się, uruchom program instalacyjny ręcznie, np. : klikając przycisk Start następnie Mój
komputer. Gdy zostanie wyświetlona lista wszystkich
napędów komputera, kliknij prawym klawiszem myszy CD-ROM. W Menu, które się pojawi, wybierz opcje
Eksploruj. Wyświetlona zostanie lista plików znajdujących
się na płycie. Dwukrotnie kliknij plik AUTORUN. exe
Kliknij opcję Install Driver and Utility. Wyświetlony
zostanie powitalny ekran instalatora sterowników.
Rysunek 18. Ekran startowy instalatora NETGEAR

Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację.

Rysunek 19. Ekran powitalny instalatora NETGEAR

Wyświetlony zostanie ekran wyboru regionu, w którym będziesz korzystał z karty.
Wybierz Europe i kliknij przycisk Next.

Rysunek 20. Wybór regionu

Wyświetlony zostanie komunikat informujący
o konieczności potwierdzenia wyboru.
Jeśli wybrałeś inny region niż Europe kliknij przycisk
Anuluj i wybierz Europe. Jeśli wybrałeś Europe kliknij przycisk OK.
Rysunek 21. Potwierdzenie wyboru regionu

Wyświetlona zostanie licencja dotycząca korzystania
ze sterowników.
Zapoznaj się z licencją i zaakceptuj ją klikając
przycisk Yes.

Rysunek 22. Licencja NETGEAR

Wyświetlony zostanie ekran wybory katalogu, w którym chcesz zainstalować sterowniki karty. Jeśli nie
masz istotnego powodu, nie zmieniaj proponowanej
lokalizacji.
Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację karty.

Rysunek 23. Wybór katalogu instalacji

Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy grupy
programów, w której ma się pojawiać program narzędziowy NETGEAR.
Zaakceptuj domyślną nazwę i kliknij przycisk Next.

Rysunek 24. Wybór nazwy grupy programów

Wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku
zgodności sterowników.
Zignoruj komunikat i kliknij przycisk Mimo to
kontynuuj.

Rysunek 25. Komunikat o niezgodności
17

Kreator rozpocznie instalację sterowników. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczność ponownego uruchomienia systemu
Windows.
Zaznacz pole Yes, I want to restart my computer
now. I kliknij przycisk Finish. Kreator instalacji automatycznie zrestartuje system operacyjny. Podczas
ponownego uruchamiania systemu nie wyjmuj płyty
ze sterownikami z napędu CD-ROM.

Rysunek 26. Ponowne uruchomienie systemu

Po uruchomieniu systemu Windows podłącz bezprzewodową kartę USB do wolnego gniazda USB.
System wyświetli komunikat informujący o wykryciu
nowego urządzenia.
Zaznacz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk
Dalej.

Rysunek 27. Wykrycie sprzętu

Wyświetlony zostanie ekran wyboru lokalizacji sterowników.
Zaznacz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknij Dalej.
W oknie informującym o zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zakończ

Rysunek 28. Wskazanie lokalizacji sterowników

Kreator rozpocznie automatyczną instalację drugiego sterownika i wyświetli ekran wykrywania nowego
urządzenia. Jako sterownik wskaż plik netwpn11.
inf, znajdujący się w głównym katalogu płyty CD, np.
F:\netwpn11. inf, jeżeli Twój napęd CD-ROM został
oznaczony literą F.
Zatwierdź wybór klikając przycisk DALEJ
Jeśli pojawi się informacja o niezgodności sterowników kliknij przycisk Mimo to kontynuuj.

Rysunek 29. Wskazanie lokalizacji pliku
18

Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie komunikat. Kliknij Zakończ, aby rozpocząć korzystanie
z karty bezprzewodowej USB.

Jeśli dioda umieszczona na karcie USB pulsuje na niebiesko oznacza to, że karta działa poprawnie.

Rysunek 30. Zakończanie instalacji.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji bezprzewodowej karty USB - urządzenie jest gotowe do pracy.
Ostatnim etapem instalacji usługi UPC WiFi jest konfiguracja połączenia bezprzewodowego pomiędzy
komputerem a routerem.

9. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego
W celu połączenia się Twoja siecią bezprzewodową skorzystaj z oprogramowania dołączonego do bezprzewodowej karty USB (obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP).

Konfiguracja połączenia przy pomocy oprogramowania karty USB
1. Kliknij ikonę aplikacji NETGEAR SMART WIZARD znajdującą się w pasku systemowym obok
zegara (Rysunek 31. Wyświetlone zostanie okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego

Rysunek 31. Ikona NETGEAR SMART WIZARD

Rysunek 32. Okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego.
2. W polu Network Name (SSID) wpisz nazwę sieci wybraną podczas instalacji routera. Zaznacz opcję Advanced i kliknij przycisk Advance Security. Wyświetlone zostanie okno służące
do wpisanie hasła WPA-PSK (PASSPHRASE) - porównaj z Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej (s. 10).

Rysunek 33. Okno wprowadzania hasła WPA-PSK. Wpisz hasło (PASSPHRASE) którego użyłeś konfigurując router (Aktywowanie opcji bezpieczeństwa
komunikacji bezprzewodowej s. 10) i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie konfiguracyjnym. Aplikacja rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową. Kliknij przycisk Close aby zamknąć okno Netgear Smart Wizard.
7. Po uzyskaniu połączenia z siecią bezprzewodową uruchom przeglądarkę internetową, wpisz dowolny adres internetowy, np. : www. pl i sprawdź czy możesz się połączyć ze strona internetową.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji usługi
UPC WiFi. Życzymy przyjemnego korzystania z internetu.

20

Jak uzyskać indywidualne ustawienia konta SIP?

Każdy telefon w Twojej firmie ma przypisany własny numer wewnętrzny, który należy wprowadzić w dowolne urządzenie (lub oprogramowanie), które wspiera SIP.
W pierwszej kolejności należy ustalić (lub utworzyć) odpowiednie numery wewnętrzne.

1. Zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki „Wirtualna Centrala” > „Konta SIP (Wewnętrzne)”.
2. Znajdź na liście numer wewnętrzny, dla którego chcesz uzyskać ustawienia i kliknij przy nim w przycisk z zębatką.
3. Następnie kliknij w „Ustawienia Konta SIP” aby wyświetlić konkretne ustawienia.

Przykładowe instrukcje

Przygotowaliśmy instrukcje oraz możliwość automatycznej konfiguracji dla kilku najbardziej popularnych aparatów oraz aplikacji. Jeżeli producent Twojego urządzenia nie znajduje się na poniższej liście, należy zapoznać się z instrukcją sprzętu.

Urządzenia

Poniżej znajdziesz instrukcje konfiguracji urządzeń VoIP kilku najpopularniejszych marek. Znajdź producenta swojego aparatu i skorzystaj z automatycznej konfiguracji lub dowiedz się jak samodzielnie skonfigurować swój telefon.

Sprzęt marki Cisco lub Linksys

Dla najpopularniejszych telefonów IP (np. Cisco SPA-3xx) lub bramek IP (np. Linksys PAP2T), mogą Państwo skorzystać z automatycznej konfiguracji.

Telefony z serii Cisco SPA-7xxx należy konfigurować za pomocą Cisco Call Manager.

W przypadku pozostałych aparatów marki Cisco lub Linksys, należy zaprogramować je używając podanych ustawień.

Sprzęt marki Grandstream

Dla najbardziej popularnych telefonów IP lub bramek IP mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego narzędzia, które umożliwia automatyczną konfigurację

Jeżeli Twój telefon nie znajduje się na liście wspieranych urządzeń, prosimy o kontakt z nami w celu jego dodania.

W przypadku pozostałych aparatów marki Grandstream, należy zaprogramować je używając podanych ustawień.

Instrukcję jak prawidłowo przejść przez proces autokonfiguracji znajdziesz tutaj.

Sprzęt marki Gigaset

Dla najbardziej popularnych telefonów marki Gigaset (np. Gigaset A510IP lub Gigaset C530IP) należy posługiwać się poniższymi wytycznymi.
Pełną instrukcję konfiguracji możesz pobrać tutaj w formacie pdf.


Aplikacje

Poznaj polecane przez nas aplikacje do realizacji połączeń, dostępne na komputery i/lub urządzenia mobilne. Jak pobrać i skonfigurować wybrane przez Ciebie oprogramowanie typu Softphone dowiesz się z poniższych instrukcji.

Oprogramowanie
TeleCube SIP

Komunikator TeleCube SIP (pobierz), dostępny na komputery i laptopy, to oprogramowanie, które (wraz z ww. sprzętem) z powodzeniem zastąpi aparat stacjonarny. Prekonfigurowaną pod wybrany numer wewnętrzny aplikację TeleCube SIP możesz pobrać wprost z Panelu Klienta. Aplikacja z powodzeniem współgra z polecanymi przez nas systemami CRM. Więcej o TeleCube SIP i instalacji komunikatora przeczytasz w Poradniku.

ZoIPer

TeleCube udostępnia możliwość pobrania skonfigurowanego ZoIPer’a, który zawiera wszystkie Twoje ustawienia, dla danego numeru wewnętrznego. Wystarczy tylko go pobrać za pomocą Panelu Klienta, zainstalować i podłączyć słuchawki z mikrofonem! Zobacz film instruktażowy, o tym czym jest i jak zainstalować komunikator Zoiper w telefonii TeleCube.

Grandstream Wave

Grandstream Wave z powodzeniem sprawdzi się w przypadku urządzeń mobilnych, zarówno z systemem Android, jak i iOS. Bezpłatną aplikację softphone możesz pobrać z Panelu Klienta TeleCube. Jak postępować podczas instalacji przeczytasz w 

Jak pobrać prekonfigurowaną aplikację?

1. pl/">Panelu Klienta TeleCube i wejdź kolejno w zakładki „Wirtualna Centrala” > „Konta SIP (Wewnętrzne)”.

2. Przy koncie SIP, dla którego chcesz pobrać prekonfigurowaną aplikację kliknij symbol zębatki.

3. Z rozwiniętego menu wybierz trzecią opcję – „Pobierz skonfigurowany softphone”.4. Wybierz odpowiednią aplikację, którą chcesz zainstalować i kliknij przy niej „Pobierz”. pl/wp-content/uploads/2020/08/TC-instrukcje-i-pomoc-obrazek-2. png" rel="content-gallery-469">

5. Po pobraniu aplikacji, należy ją uruchomić i postępować zgodnie z odpowiednią instrukcją
(
Poradnik dla Grandstream Wave, Poradnik dla TeleCube SIP, Instrukcja dla ZoIPer’a).

Domyślne ustawienia dla pozostałych urządzeń

UsługaWirtualna Centrala / Mini VoIPGSM HostingSIP Trunk
Serwer SIP (Proxy):sip. voipgliwice. plmobilki. plsbc. plOutbound Proxy:Port:

— UDP 5060 —
jeśli masz problem z logowaniem do tego portu (np. dostawca Internetu go zablokował), prosimy o kontakt z nami.

Kodeki:G711a (PCMA), G711u (ULAW), G722 HD, GSM610, T38G711a (PCMA), G711u (ULAW), GSM610G711a (PCMA), G711u (ULAW), T38DTMF:RFC-2833 zalecane, SIP INFO, InbandZakres portów RTP:— UDP 10000 do 20000 —Czas rejestracji:— 900 sekund (15 minut) —nie dotyczy
 • Platan Proxima - Instrukcja konfiguracji

  Witam,Czy dysponuje ktoś instrukcją konfiguracji centrali Platan Proxima?Niestety nie jestem w stanie tego ogarnąć.Proxima zastąpiła platan mini a tam konfiguracja jest dziecinnie prosta.

  Telefony Stacjonarne Serwis 06 Lut 2023 15:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 42

 • Planet BM-500. Instrukcja konfiguracji. AP Linksys WRT54GS, anteny sektorowe.

  witam chcialem sie dowiedziec czy wiecie może jak skonfigurowac ten router tj. bm-500 zebym mugl przypisywac zewnetrzne ip, i jak odblokowywać porty robiłem wszystko zgodnie z instrukcją i nic niedział pomużcie(router podlaczony do sieci dsl 1Mb)pozdrawiam

  Sieci, Internet 21 Kwi 2005 11:47Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1311

  Karta dvr a neostrada.

  Potrzebuje instrukcji konfiguracji oprogramowania dvr i peceta Win XP do zdalnego dostępu przy neostradzie. Nie moge sobie z tym poradzić...

  Zabezpieczenia Stacjonarne 08 Sie 2006 19:32Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1031

  tp-link td 8800, jak skonfigurować? Instrukcja konfiguracji?

  Witam czy ktoś wie jak skonfigurowac ten ruther lub gdzie można znaleść jakieś instrukcje na ten temat?

  11 Lis 2006 17:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 899

  Szukam instrukcji konfiguracji Routera bezprzewodowego.

  Sciagnij sobie fabryczna instrukcje obslugi jakiegos routera i po problemie.

  13 Sty 2007 15:53Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1367

  Instrukcja konfiguracji Alcatel A4400 i rozszycie kabla PRA

  Dodano po 2Waga,dziekuje za plikpozdrawiamMariuszDodano po 11Mariusz

  07 Lis 2008 21:46Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5044

  Instrukcja, konfiguracja Qtek s100

  Witam mam kilka lamusowskich pytań na temat tego palma.1. Jak ustawić dzwonek na wiadomość - mp32. Czy jest możliwość wgranie do tego palma WM5 lub 63. Ma może ktoś instrukcję obsługi w języku ojczystym?4. Co to jest za karta sieciowa w tym palmie i jak ona działa ma on wi-fi?5. Potrzebuje...

  Urządzenia Mobilne 22 Sie 2008 22:42Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1505

  Instrukcja konfiguracji łącza interneo 512 w MNI Telecom.

  Szukam Instrukcji konfiguracji łącza interneo512 w MNI Telecom usługainterneo512, chyba stara Pilicka. Na ich stronie nie znalazłem.

  Sieci LAN 24 Lut 2009 15:23Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4585

  AP Pro instrukcja konfiguracji oprogramowania

  AP Pro / AP Lite instrukcja konfiguracji oprogramowania

  Komputery Instrukcje Obsługi 22 Paź 2010 20:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 855

  Instrukcja konfiguracji multiroom w "N"

  Instrukcja konfiguracji multiroom w "N"Instrukcja opisuje sposób konfiguracji usługi multiroom w telewizji "N"

  SAT Instrukcje obsługi 27 Lut 2011 23:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6976

  Techniclan WAR-54GS - instrukcja konfiguracji PL

  Instrukcja konfiguracji,, PL''

  08 Sie 2011 12:27Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5031

  Instrukcja konfiguracji SIP w telefonach z symbianem

  Ściągawka konfiguracji klienta SIP w telefonach z Symbianem (tu Nokia n95) na podstawie usługi VOIP PLFon

  Smartfony Instrukcje Obsługi 03 Maj 2012 16:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1472

  DSO Bosch Praesideo v4. 3 PL instrukcja konfiguracji

  Instrukcja dla DSO Bosch Praesideo v4. 3 PL

  Inne Instrukcje obsługi 16 Maj 2018 18:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 963

  Bramki Wanzl technoport - instrukcja konfiguracji

  Dotarłem do dolnych śrub górnej puszki i na tym się powiesiłem - brak tak długiego imbusa. Ale po skręceniu całości z powrotem zapuściłem tryb nauki i udało się bramce wytłumaczyć co ma robić, chociaż błąd konfiguracji na końcu wyrzuciła, ale zapamiętała co trzeba... Ciekawe, że dopiero przy którymś...

  Automatyka Przemysłowa 23 Wrz 2021 17:00Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1095

  Alfa Progetti AP735 - instrukcja konfiguracji (prostownik do wózków widłowych)

  Witam.Przydałby mi się manual do tego sterownika, potrzebuję zmniejszyć prąd ładowania i obniżyć napięcie końca ładowania do 2. 40V/ogniwo. Prostownik mocno wygotowuje akumulatory.Pozdrawiam.

  Inne Szukam 31 Lip 2019 14:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 588

  Indukcja Amica PI 7551 - Czy ma ktoś instrukcje konfiguracji płyty?

  Konfiguracja tzn. co i pytam z ciekawości co masz na myśli?

  AGD Kuchnie 26 Lut 2020 01:22Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 648

  DGT3450 - instrukcja konfiguracji

  Potrzebna instrukcja konfiguracji centrali DGT3450 millenium (za punkty lub kasę).

  19 Sie 2021 09:22Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 156

  router D-link dir-600 konfiguracja. Rozwiązany

  Witam i proszę o pomoc w skonfigurowaniu routera dir-600 D-linka. Mam ambicję, żeby dokonać tego samodzielnie ale niestety, mimo postępów:D, nie potrafię sfinalizować ustawień. Dotychczas przebrnęłam przez etap ręcznej konfiguracji połączenia z internetem ale bez sukcesu. Wydawało mi się, ze już jestem...

  Sieci Początkujący 17 Lut 2012 22:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4864

  Livebox - Konfiguracja drukarki podłączonej do Livebox na Linuxie

  Problem ciężko sklasyfikować do jakiegoś działu.Posiadam Livebox z Orange (TP). mam podłączoną do niego drukarkę przez usb.Tu instrukcja konfiguracji takowej drukarki na Windows:Mnie natomiast interesuje konfiguracja tej drukarki na Linuxie. Mam zainstalowany Ubuntu 12. 04 i konfiguracja...

  Hardware, Software, naprawa urządzeń sieciowych 27 Mar 2015 20:04Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4479

  Konfiguracja vlan do wydzielenia mostu bezprzewodowego na Nanostation

  Mam sieć, z której chciałbym wydzielić vlan. W sensie chyba to będzie najlepsze rozwiązanie, bo może temat warto ugryźć w inny sposób. W sieci do tej pory pracowałem sobie w mojej firmie. W tej chwili jestem zmuszony udostępnić to osobie prywatne, która nie może mieć dostępu do moich urządzeń. Ja z głównej...

  25 Lis 2018 08:48Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 894

  Konfiguracja routera Planet, błąd 691.

  Witam Wszystkich!Mam następujący problem: otóż dostałem router firmy PLANET, model: FSD-803 bez instrukcji ani żadnej płyty instalacyjnej. Chciałbym za jego pomocą rozdzielić internet z sieci Dialnet na dwa (na dniach na trzy) komputery, od razu przyznam, że nie konfigurowałem tego routera i w chwili...

  24 Paź 2009 17:38Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1429

  Konfiguracja routera Belkin wireless G

  Pobierz [url=]instrukcję i ustaw zgodnie z instrukcją.

  20 Lis 2009 16:13Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 6846

  Konfiguracja tp link wr 543g

  Instrukcja routera do ręki, wchodzisz na i dalej w/g instrukcji.

  Sieci WiFi 15 Lip 2011 12:51Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2230

  Konfiguracja rutera NETGEAR DGN1000 - N150

  (at)petro1111-Router, pod port ADSL podłączasz kabel telefoniczny.-Router, pod port Ethernet1 podłączasz kartę sieciową komputera.-Kartę sieciową komputera (połączenie lokalne), właściwości TCP/IP ustawiasz na automatyczne-W pole adresu przeglądarki Internet Explorer wpisujesz 192. 168. 0. 1-Wyskoczy...

  18 Gru 2012 17:20Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 17421

  Konfiguracja panelu Hikvision DS-KD8003-IME1

  Instrukcja str. 59 [url=]LinkTrzeba poszukać i zanim się weźmie za montaż to poczytać instrukcję.

  Domofony i kontrola dostępu 13 Maj 2020 10:53Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4242

  Zte Mf192 konfiguracja Aero2 - Jako starszy gość nie radzę sobie z konfiguracją

  W tej chwili najpopularniejszym modemem jest jednak E3131. A MF192 ma tylko dwie aukcje na allegro i jest prawie nieznanym modemem w Polsce. No chyba, że chodzi o MF195.Jeżeli sprzedawca gwarantuje zgodność, to można go poprosić o instrukcję konfiguracji - on powinien wiedzieć, jakie oprogramowanie...

  28 Mar 2013 11:21Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4701

  Netgear DG834G - konfiguracja pod Neostradę

  Witam serdecznie. Przeczytałam posty dotyczące konfiguracji routera netgear DG834G i zrobiłam identycznie jak na zrzutach dołączonych w instrukcji. Konfiguracja zakończyła się sukcesem, połączenie sieciowe jest, jednak nie ma połączenia z internetem. Wpisuje hasło i login z neostrady, wpisałam poprawnie...

  31 Sty 2010 17:42Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 7664

  Nanostation5 LOCO 5GHz - konfiguracja

  Witam mam problem z modemem nanostation5 loco. Zresetowałem go i nie wiem jak go teraz skonfigurować. Dostawca internetu za konfiguracja sobie woła 50zł. Mógłby ktoś z was napisać instrukcje konfiguracji modemu?

  04 Lut 2010 18:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2895

  Router Zyxel P-334U internet Multimedia - Konfiguracja

  Witam..Kupiłem dzisiaj uzywany router Zyxel P-334U..Posiadam internet w multimedii do którego łacze się poprzez modem "scientific atlanta" (standardowo dostarczony odrazu przez multimedie)..Podłaczyłem zaraz po kupnie router (fizycznie - zasilacz, przewod od modemu), zarówno poprzez kabel jak...

  03 Paź 2011 09:09Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2785

  konfiguracja rutera TP-Link TL-WR740N Wireless Lite N Ruter

  Potrzebna pomoc Kolegów w konfiguracji rutera TP-Link TL-WR740N Wireless Lite N Ruterlokalna sieć po kablu i chce połaczyc w domu komputer kablem, nBox kablem i nBox z karta WiFi na USB bo Lan po burzy nie działa. Przydział IP przez DHCP. Czy jest gdzieś instrukcja konfiguracji tego rutera po polsku?

  08 Lip 2014 15:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1524

  Pentagram Cerberus P6211 - konfiguracja jako repeater

  Witam serdecznie. Mam problem z tym routerem. Kupiłem go po to aby zwiększyć zasięg mojej domowej sieci. Korzystałem z instrukcji konfiguracji ze stronki od sprzedawcy. Podam ją poniżej. Po calej konfiguracji mam w ustawieniach status WAN połączono, wszystkie numery pobrane.. A jak chce wpisać adres...

  20 Mar 2016 17:44Odpowiedzi: 50 Wyświetleń: 30972

  Request ART514CX aDSL konfiguracja firewalla

  WitamKupiłem na allegro Modem/router/switchy/firewall firmy RequestJak go dobrze zkonfigurować bo w tej chwili nie chdzi mi eMule, podejrzewam ze przez firewalla i niema żadnej instrukcji konfiguracji firewolla a i strony się dość wolno otwieraja mam neostrade 512Mb i są podpięte pod router...

  23 Paź 2005 18:40Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1167

  DSL-G604T szczegóły konfiguracji

  Szukam szczegółowej instrukcji konfiguracji routera DLINK jak w temacie,na stronie producenta jest tylko w wer. ang. Proszę o link lub pomoc.Konkretnie o przydzielenie dostępu według mac-adresów, i zabezpieczenie w dostępie bezprzewodowym w możliwie czytelny sposób.Pytanie dodatkowe czy można podzielić...

  09 Sie 2006 20:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1079

  Problem z konfiguracją routera i modemu

  Mam modem D-link DSL-320T i Router Linksys WRT300n. Chciałbym się połączyć z neostradą za pomocą WLAN. I niewiem czy te dwa urządzenia byze sobą działały. A jeśli tak to niemoge znaleść nigdzi instrukcji konfiguracji tak by z modemu sygnał internetowy szedł do routera.Pilnie proszę o pomocPozdrawiam,Cinek

  17 Mar 2007 10:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1445

  dwl-g700ap d-link konfiguracja

  Sprawa wyglada nastepujaco:-> dostawca dsl - router - hub - od huba kabelek do d-linka - bezprzewodowa siec dla 2 laptopow - zabezpieczenie przyznane 2 adresy mac karty - inne laptopy nie zaloguja sie - wiadomo inne mac-i:)Pytanie - moze ktos ma albo moze pomoc rozpisac krok po kroku jak...

  16 Paź 2007 10:32Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6436

  Konfiguracja Gmail w The BAT 3. 99Pro

  1) Logujesz się na swoje konto poprzez www.2) Wchodzisz w zakładkę "ustawienia" (prawy górny róg ekranu)3) Klikasz na zakładkę "przekazywanie i POP"4) W części "obsługa POP" masz wszystko wyjaśnione (link "instrukcja konfiguracji)Problem polega na tym że musisz włączyć dla konta dostęp z zewnątrz...

  Software serwis 20 Gru 2007 18:23Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2834

  Konfiguracja Cisco Catalyst 1900

  Witam mam przełacznik Cisco Catalyst 1900 zresetowany do ustawien fabrycznych. Prosze o jakąs instrukcje konfiguracji.

  13 Lip 2009 13:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2776

  Jnstrukcja konfiguracji routerEricsson HN294dp dla Neostrady

  Proszę o instrukcje konfiguracji routera Ericsson HN294dp dla Neostrady. Pozdrawiam

  13 Gru 2010 17:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 701

  Nie mogę wejść w konfigurację routera

  Pod linkiem instrukcja konfiguracjiJeśli będzie potrzeba zrestartuj router wtedy powróci do ustawień fabrycznych.

  28 Lut 2011 16:37Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 7147

  Konfiguracja TP-Link WR543G z CISCO 2100 w VectraNet

  Wyłączasz wszystko z prądu(router i modem). Następnie łączysz kabel z modemu do portu WAN WR543G. Włączasz do prądu modem, po minutce router.Drugim kablem podpinasz się do komputera. Dajesz mu moment na złapanie adresu IP, w tym momencie powinieneś mieć na komputerze net. Jak nie masz, też czytaj...

  28 Lut 2011 22:33Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 5051

  Linksys TD-W8951ND - Czy to jest prawidłowa konfiguracja?

  Posiadam internet w Netii 10 mega, od samego początku miałem router asmax ten który dodają do internetu.Od 4-6 miesięcy router delikatnie piszczał, ale nie reagowałem zabardzo na to, od 2 tyg postanowiłem zmienić na router linksys i tutaj zaczely się problemu otóż czasem po prostu nie mam internetu...

  18 Maj 2013 18:15Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1446

  Atmega8 - Zasilanie zbateri, podłączenie do programatora, konfiguracja Bascom.

  Dobrze, jeszcze jedno pytanie. To jest programator USB ISP, a pewien koleś mówił że trzeba w Bascom wybrać USB ASP. Jak w końcu, bo nie mogę znaleźć instrukcji konfiguracji, którą gdzieś miałem?

  Mikrokontrolery 17 Maj 2014 19:45Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1032

  BM23 - Konfiguracja modułu bluetooth

  Poszukuje instrukcji konfiguracji modułu bt bm23 firmy microchip.

  Mikrokontrolery Pozostałe 19 Wrz 2015 13:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4212

  huawei b683 - konfiguracja telefonu

  Posiadam w/w router. Problem polega na tym, że nie ma w necie sensownej instrukcji konfiguracji tego routera tak bym mógł skonfigurować i korzystać z telefonu. Moje pierwsze pytanie: Jak to zrobić by działał tel? a drugie to: Jaki telefon potrzebuje by działał? Czy musi mieć zewnętrzne zasilanie czy...

  17 Lut 2016 11:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1719

  WAMPServer - Ustawienia- konfiguracja portów

  Witajcie,Zaczynam się uczyć "czym się je" WAMPServer aby postawić później stronkę z wykorzystaniem WordPressa. Znalazłem znakomitą stronkę z tutorialami w internecie jak ustawić WAMPServer krok po kroku ( po lewej stronie są poszczególne podrozdziały). Zatrzymałem się na podrozdziale Setup Access...

  14 Cze 2016 19:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1554

  Instrukcja do Planet XRT - 401D

  Witam. Poszukuję instrukcji konfiguracji routera podanego w temacie po polsku.

  06 Mar 2005 07:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2039

  Polska instrukcja printserwera D-Link DP-301U

  Pilnie potrzebuję polską instrukcję konfiguracji printserwera D-Link DP-301U. Jeśli ktoś mógłby pomóc byłbym wdzięczny. Pozdrawiam.

  30 Sty 2009 22:56Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5562

  Poszukuję instrukcji do interfejsu BST EKR500 Plus

  Wiem, że to prawie niemożliwe, jednak warto spróbować. Może ktoś posiada w swoich zasobach instrukcję konfiguracji interfejsu BST EKR500 Plus?

  24 Paź 2010 20:33Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 951

  Witam potrzebuję instrukcji montażu napędu Nice TH1551

  Instrukcja konfiguracji dla NICE THOR TH1551

  Automatyka bram, szlabanów, rolet 19 Lut 2019 07:40Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1185

  Konfiguracja AP. Jak to podłączyć?

  Po 1 to zmień sposób w jaki umieściłeś zdjęcia w poście... Ciekawe że jeszcze żaden admin się do tego nie przyczepił...Poza tym może podaj konkretnie jaki to jest model? Bo ze zdjęć się nie da kompletnie niczego dowiedzieć...Poza tym google nie gryzie i na 99% znajdziesz instrukcję.

  10 Gru 2008 16:55Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1277

  Konfiguracja konta w Outlook Expresss - zgubiłem hasło

  Na stronie www. gmail. com masz coś takiego jak "nie możesz uzyskać dostępu do swojego konta? ". Podaj swojego maila w następnym kroku i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  19 Paź 2011 07:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1679

  Konfiguracja multiroom n po wifi

  Nie doczytałem, myślałem że to jest screen z Liveboxa, w takim razie ten adapter powinien działać jako most wifi (bridge). Dekoder podpięty do adaptera powinien wtedy dostać ip przydzielone z DHCP Liveboxa i dekodery będą się widziały. Znalazłem instrukcję

  SAT Początkujący 06 Maj 2014 08:43Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 8403

  Konfiguracja PHILIPSA 42PFL4007H/12

  Czy są jakieś ustawieniaTak w menu TV.które pozwolą na wyciśnięcie najlepszego obrazu w tym TV?Patrzysz i ustawiasz. Do tego jest instrukcja.

  RTV Użytkowy 18 Lip 2013 18:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1245

  Konfiguracja zdalna routera

  Nie mam pojęcia co to za model TP-linka więc jak mam ci odpowiedzieć. Tak jak pisałem jest coś z nim nie tak.Napisz im instrukcję:)

  17 Mar 2015 22:27Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 942

  Konfiguracja EASY PRO 90b -

  Trochę odświeżę temat. Problem można rozwiązać wyłączając podpis cyfrowy. W wyszukiwarce np. google wpisać taka frazę " Jak zainstalować sterowniki bez podpisu cyfrowego w Windows 8" przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją.

  26 Maj 2015 14:20Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1395

  -1 - TESORO ELDORADO (ORGINAŁ) instrukcja, schemat + TŁUMACZENIE PL

  Witam tłumaczenie może trochę koślawe ale wiadomo o co chodzi________________________________... Eldorado INSTRUKCJA OPERATORATwój nowy wykrywacz metali TESORO został zaprojektowany,aby zapewnić Państwu wiele szczęśliwych...

  05 Lut 2023 23:27Odpowiedzi: 90 Wyświetleń: 10932

  Tutorial PIC18F2550 + SDCC - Część 1 - Konfiguracja środowiska pracy

  Witajcie moi drodzyOpiszę tutaj krok po kroku instalację, konfigurację oraz użycie darmowego kompilatora SDCC do tworzenia programów na mikroprocesory PIC.Całość będzie w formie szczegółowego tutoriala.Ze względu na długość całości tutorial podzielę na osobne tematy.W dalszych...

  Artykuły 03 Wrz 2020 23:52Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4299

  PROGCDI R3. 1 2015 STANDARD_PLUS - instrukcja obsługi PL

  WERSJA R3. 2 PLUS:+ Dwie konfigurowalne mapy zapłonu:+ Dwa limity obrotów,+ Funkcja rev-limit-offset (zmienia dźwięk/strzały z wydechu na odcięciu),+ Mapy i limity obrotów są wybierane z zewnętrznego przełącznika (np. na kierownicy lub przy przepustnicy).+ Praca do 19. 900 RPM+ Udoskonalony...

  26 Sie 2015 09:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3801

  Instrukcja regulacji parametrow BRC JUST

  LAMBDA GAS JUST część 2KALIBRACJA SYSTEMUKalibracja i uruchomienie systemu może odbywać się na dwa sposoby:- konfiguracja i uruchomienie systemu oparte wyłącznie na przełączaniu i współpracy z DIAGNOSTIC BOX BRC;- możliwość pogłębionej kalibracji poprzez program komputerowy.W tym rozdziale...

  Samochody Mechanika 08 Mar 2008 22:09Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 10571

  Linefollower - wyjaśnienie niektórych instrukcji dla początkującego BASCOM

  Wiem, że może to nie najlepszy pomysł, aby zakładać taki temat, ale chciałbym zrozumieć pewne rzeczy dotyczące bascoma i jego instrukcji, mam nadzieję, że ktoś będzie miał ochotę pomóc. Mianowicie:[syntax=Bascom]$regfile = "m8def. dat"$crystal = 1000000'Konfiguracja przetwornika analog-cyfra...

  Mikrokontrolery AVR 19 Lut 2015 18:43Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 723

  VoIP, Noki Eseries (E55), modem Livebox - Konfiguracja

  Zakładam post, bo choć już wiele w tym temacie napisano, jest w tych wypowiedziach wiele nieścisłości i ciągle napotykam teksty typu: „mi to nie działa, nowy soft Nokii uwalił wszystko, wcześniej działało itp. ” Nie słuchajcie bzdur VoIP w nokiach śmiga bez zarzutu. W konfiguracjach ruterów...

  Smartfony FAQ i Solucje 01 Paź 2011 03:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 9562

  Konfiguracja routera VDSL2 DGT

  W dotychczasowej konfiguracji miałem Neostradę 2 Mb i router Linksys WRT 54GC. Po zmianie usługi mam VDSL 40 Mb i router RGW VDSL2 FG4 firmy DGT.Problem w konfiguracji polega właściwie na jednej rzeczy. Mam w domu zainstalowany monitoring i przy starej konfiguracji, korzystając z dedykowanego...

  22 Lut 2013 06:04Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4692

  atmega16 + LCD = problemy z konfiguracją

  Witam Serdecznie,Jestem początkującym, że tak powiem użytkownikiem forum,chciałbym rozpocząć programowanie mojego procesora atmega16,jednak za nim to zrobię muszę mieć pewność, że procesor został dobrze skonfigurowany oraz połączony (fuses, itd. ).Programuję w C.Głównie na początek chciałbym...

  16 Cze 2008 10:51Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2154

  problem z konfiguracją routera netgear WGR614v9 Wireless G

  Witam. Zakupiłem router taki jak w temacie i mam problem z jego konfiguracją. Otóż posiadam internet z UPC 15mb/s i mam modem taki jak w linku[url=]LinkMa on tylko jedno wyjście na rj-45 czyli na normalną wtyczke internetowa. I teraz chciałbym sobie założy hasło na sie wifi, raczej rzecz normalna,...

  06 Maj 2011 13:27Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3314

  isdn / terminal isdn / fax konfiguracja

  (... )Wziąłem Aethre którą miałem pod rękę i wykonałem kilka testów (oczywiście wczesniej przeczytałem PODSTAWY ISDN):telefony podłączone do portów analogowych 1 i 2 dzwonią jednocześnie przy ustawieniach:1. brak MSN dla portu 1 i brak MSN dla portu 2Normalne zachowanie terminala, zapraszam...

  02 Wrz 2011 12:22Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2825

  Router B-link MP-BL01 - konfiguracja

  Mam problem z konfiguracja tego mini routera a B-link MP-BL01.Znalazłem kilka tematow na temat tego sprzetu lecz nigdzie nie ma problemu mojego typu. Wiec tak:Robie ustawienia zgodnie z tą instrukcja (Instrukcja ustawienia mini routera B-link MP-BL01) jest jasna i czytelna nawet dla laika...

  05 Kwi 2016 07:28Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 3474

  Siemens Sintony Si 410 przewód do konfiguracji i oprogramowanie

  od kilku dni mam pod swoją opieką system włamaniowy (Alarmcom) Siemens Si 410. Dotychczas nie miałem styczności z centralami Siemensa.Posiadam do niej tylko instrukcję instalacji. Czy ktoś mógłby podrzucić instrukcję programowania?Po przejrzeniu posiadanej instrukcji instalacji wnioskuję,...

  Systemy Alarmowe 25 Wrz 2019 22:18Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 825

  Konfiguracja Rutera D-link do radia internetowego.

  Chlorela!!!!! Teraz znowu nie działa. Przed chwilą działało mi a teraz włączyłem i znowu jak się wpisze w przegladarce to nie wyswietla!!! A wcześniej zminilem port servera i wszystko na 2 bo 1 bedzie wykorzystana przez siasiada on tez sobie zalorzy radio. Dzialalo na tej 2 a teraz juz nie!! Powiedzcie...

  31 Sie 2005 01:15Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3935

  SPV C550 konfiguracja w PLAY, konfiguracje PLAY

  Posiadam w/w smartphone prosilbym o pomoc przy poprawnej konfiguracji go w sieci Play, chodi mi o MMS, WAP i wszystkie inne opcje, mialem go w Orange i nie do konca udalo mi sie to zrobic.Ewentualnie, jesli ma ktos instrukcje obslugi w języku polskim, angielskim, a nawet niemieckim to prosilbym...

  12 Gru 2008 12:40Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 8378

  Konfiguracja Planet FGSW 2402

  buduję sieć na Planet FGSW 2402 przełączniki zarządzalnych.Urządzenia te mają dostępne dwa tryby pracy: portbased oraz IEEE802. 1qKonfiguracja 1.VLAN1 (1-6 port) dla sieci 192. 0/24, VLAN2 (7-24 port) dla sieci 10. 10. 2. 0/27.Konfiguracja 2.Dwa switch połączone jednym kablem - dwie...

  26 Lis 2007 23:02Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1861

  telefon bezprzewodowy Philips CD140-Konfiguracja telefonu.

  Witam. Mam problem z konfiguracją telefonu wymienionego w temacie. Telefon został zakupiony we Włoszech i tam przez pewien czas użytkowany. Chciałam go używać teraz w Polsce ale najpierw należy go skonfigurować.Gdy podczas konfigurowania telefonu, wchodzę w opcję wybrania kodu danego kraju w ten sposób...

  03 Lut 2011 10:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3464

  [Attiny26][Bascom] Konfiguracja Time1

  Witam czy ktos moze mnie oswiecic w jaki sposob zapisac wartosc do rejestru Counter1 pod bascomem?Mam taki prosty program i za nic w siecie bascom nie che go lyknac.............I taki oto bladASSIGNMENT ERROR line 8Procesor ma ten timer w sobie.Jezli to wina bascoma to w jaki sposob...

  13 Maj 2011 05:56Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1789

  Czytnik kodów Symbol LS2208 - Konfiguracja czytnika pod względem barkodu

  Nie wiem czy piszę w odpowiednim miejscu, ale mam problem z czytnikiem: SYMBOL LS2208. Po ustawieniu go zgodnie z instrukcją, niestety przestał czytać kody kreskowe tj. załączony niżej:Chodzi tutaj przede wszystkim, aby po zeskanowaniu bar kodu sczytało się tylko 8 cyfr środkowych...

  Inne Serwis 19 Kwi 2013 07:48Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5862

  moduł sterowania z kierownicy - proszę o identyfikację / instrukcję

  Po krótkiej wymianie maili z producentem (piloty. pl się przyznali, że to ich), wyszło na to, że z Beckerem to nie pójdzie. Kiedyś robili coś do Beckera, ale z powodu małego zainteresowania zaprzestali, a projektu nie udostępnią "bo tak". W sumie, można się było spodziewać.Jakiejś większej instrukcji...

  CarAudio 28 Kwi 2014 10:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1506

  Tp-link/TL-WR842ND/ - Konfiguracja VPN

  Mam jeszcze problemy z konfiguracją. Nie łączy mnie przez Openvpn, ani nie ma internetu.Czy na routerze netii musi być ustawiona opcja żeby pracował jako bridge? Czytałem instrukcję dla tego modelu, niestety opcja bridge była tylko w instrukcji, u mnie tej zakładki nie było. Czy muszę konfigurować...

  18 Kwi 2016 17:36Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1398

  Akuvox R20BX3 + C313S - Konfiguracja przekaźników

  mam problem z konfiguracja przekaźnika do wyzwalania elektro zaczepu.W komplecie miałem tylko skróconą instrukcje której równi dobrze mogło by nie być.Znalazłem w pełnej instrukcji URL który trzeba podać w konfiguracji przekaźnika VIA HTTP.Stacja bramowa w moim wypadku ma adres 192. 1. 50...

  25 Paź 2021 10:43Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1137

  szukam instrukcji do radia samoch. CLATRONIC AR 557

  Witam, nie ma instrukcji do tego modelu w pełni odzwierciedlającej ustwaienia i konfigurację tego radyjka..... ( jeśli chodzi o model AR 557 w którym jeden z przycisków jest opisany jako A. P) wcześniejszy model o tym samym symbolu ten sam przycisk ma opisany w inny spósob tj. AST i do tego właśnie modelu...

  Schematu/instrukcji/artykułu 14 Kwi 2005 11:43Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 936

  TP LINK 8840 nietypowe problemy konfiguracja

  witam waszakupiłam sobie router/modem/switch TP-LINKa 8840 po wczesniejszym przeczytaniu kilku postow na forum. Lecz jak sie bałam mam problem z konfiguracją. Staralam sie robic ją z angielskiej instrukcji lecz na marne, znalazlam przygotowane w internecie szybkie instrukcje po polsku ktore zamieszam...

  29 Maj 2008 13:50Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1229

  Konfiguracja routera Pentagram Cerberus P6331-42

  Mam problem z konfiguracją wyżej opisanego routera dla neostrady 1MB/s. Chciałbym mieć na PC (z Windows XP) internet z kabla (ze złącza Ethernet), a na laptopie (z Windows 7) z WiFi. Dioda ADSL świeci się (nie miga). Oto ScreenShot`y mojej konfiguracji:PS. Instrukcja mi nie pomogła.Proszę wklejać...

  07 Sty 2010 19:33Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3050

  Nietypowa konfiguracja routera D-link Di-514

  Spędziłem dzisiaj dużo czasu na konfiguracji routera, jednak nic z tego nie wyszło. Poniżej załączam schemat połączenia. Po zalogowaniu do routera przystąpiłem do standardowej konfiguracji, krok po kroku doszedłem do samego końca. Pomocna była tutaj instrukcja obsługi. Dodam, że jest to router dl-514....

  24 Sty 2010 22:57Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3257

  Błąd konfiguracji routera.

  Witam zakupiłem 2 urządzenia do podziału internetu 1 urządzenie to Tp-Link model: TL-WR543G jest do niego podpięta antena z radiówki i od niego kablem WAN idzie do drugiego urządzenia TP-Link model: Tl-WR740N który miał rozsyłać neta bezprzewodowo. 1 urządzenie nie wymagało konfiguracji gdyż po przeczytaniu...

  13 Lut 2010 15:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 930

  podłączenie plus konfiguracja Harmon Kardon AVR155 + BP10

  Witam, mam problem z podłączeniem i konfiguracją nowego sprzętu, proszę o pomoc...sprzęt amplituner HK avr 155 + HK BP10+ na razie dwie kolumny W. Diamond 10, 6 + telewizor SamsungPołączyłem to w następującu sposób:BP10 -HDMI- AVR 155AVR 155 -wyjscie monitor -HDMI - wejscie TVTV - 2rca - AVR...

  Połączenia urządzeń 17 Paź 2011 15:29Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1660

  MS9520 - Konfiguracja czytnika kodow MS9520

  Posiadam czytnik kodow kreskowych Voyager MS9520. Wczesniej dzialal bez zarzutu dopuki nie zaczalem skanowac kodow kreskowych wydrukowanych na slabej jakosci drukarce. Po tym zabiegu prawdopobnie stracil komunikacje z komputerem, poniewaz za kazdym skanowaniem zapala sie najpierw zielona a pozniej...

  08 Cze 2013 18:31Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2760

  Alcatel One Touch Evo 7 - Konfiguracja internetu / sieci

  Serdecznie witam!Jestem posiadaczem w/w tabletu.Na różnych forach, łącznie z tym, widziałem że dużo osób pisze o konfiguracji internetu(nie działa itp)Dziś odkryłem jak te problemy rozwiązać. Dzięki temu działa na tym tablecie internet z Play, Orange, Plus i T-mobile.Instrukcja jak to zrobić...

  Tablety Czytniki Software 15 Mar 2015 21:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 28647

  Fritzbox 7570 - Fritz konfiguracja telefonu stacjonarnego 7570

  Do fritza żadnych filtrów nie potrzeba.Pomyłka, w Twojej konstelacji potrzeba, patrz drugi post.Co znaczy: "Jak testuje telefon przez konfiguracje przez frtza to dzwoni (testowo na fon1)"Bez screenów z konfiguracji ani mi sie nie chce zgadywać. Bez numeru wersji firmware też nie.Instrukcja...

  15 Maj 2014 23:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2631

  RoCam NC400 - Konfiguracja kamery IP pod Neostrade.

  Witam SerdecznieNie chciałem zakładać nowego tematu po pośrednio jest związany z tym.Mam problem z moją kamerą rocam nc500.Otóż gdy ją podłączam po lanie do routera to cała konfiguracja przebiega pomyślnie, ustawiam sieć wifi i w statusie kamery pokazuje połączono poprawnie jednak w momencie odłaczenia...

  12 Lip 2015 13:00Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 13506

  Pentagram 6363 - Konfiguracja dla kompletnego laika

  Witam, postanowiłem wymienić router domowy. Kupiłem dziś router firmy Pentagram, jego model to 6363. Niestety spadła na mnie scheda konfigurowania tego urządzenia, a kompletnie się na tym nie znam. W instrukcji jest napisane, że podążając za nią nawet ktoś kto pierwszy raz trzyma urządzenie tego typu...

  01 Mar 2015 22:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 564

  Toyota Corolla E12 2006r - Zestaw słuchawkowy Bluetooth, konfiguracja

  Witam, niedawno zakupiłem Corollę E12 z 2006r. Samochód wyposażony był w oryginalny zestaw słuchawkowy podłączony do radia. Niestety nie mogę znaleźć żadnej instrukcji o konfiguracji tego urządzenia. Dodatkowo urządzenie ma domyślny język francuski. Proszę o pomoc w konfiguracji lub znalezieniu instrukcji...

  Samochody Eksploatacja 26 Maj 2015 21:09Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3726

  STM32F746 Discovery konfiguracja USART6

  Dlaczego włączasz przerwanie przed zaprogramowaniem UART?W jakim celu używasz makr do zerowania bitów, które mają wartość zero?Po co w ogóle cokolwiek robisz z rejestrem CR2?W jakim celu zaszyfrowałeś wartość wpisywaną do BRR?Odsuń instrukcje włączające peryferiale od instrukcji zapisujących...

  Mikrokontrolery ARM 08 Gru 2015 09:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1032

  Wideodomofon Derso Smart IP- konfiguracja VOiP

  Mam do dyspozycji w/w domofon. Do niego jest polska 'instrukcja' ale owo cudo ma tylko spis opcji konfiguracji. Czy znajdę jednak bardziej opisową instrukcję, może nie być dedykowana pod ten konkretny domofon?Interesuje mnie VoIP Opis jak coś takiego ogólnie działa i jak taką usługę skonfigurować?Dziękuję...

  12 Lut 2017 16:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1182

  tracker Z8 - konfiguracja sms - brak odpowiedzi sms

  Pacjent to chiński tracker Z8 - małe urządzenie dla zwierzaka kupione na allegroUrządzenie nie reaguje na żadne komendy sms ani nie odsyła współrzędnych po wdzwonieniu, natomiast działa z dedykowaną aplikacją na androida.Opis komend sms znajduje się w polskiej instrukcji natomiast kod qr z linkiem...

  Nawigacje Hardware 19 Lip 2019 16:41Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1686

  Speaker Workshop JIG - Konfiguracja impedancji -

  Witam. Zrobiłem Jiga do programu Speaker Workshop zgodnie z instrukcją:Sprawdzony i Wychodzi na to, że jest dobrze wykonany. Do uzyskania niektórych wartości Rezystorów gdzie wymagana była wartość zgodna z opisem zastosowałem inne pary oporności składowych, aby tylko wynik był zgodny z instrukcją....

  Głośniki i Zestawy Głośnikowe 01 Cze 2020 23:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1257

  Instrukcja serwisowa hormann bk 150 fue-1

  Dzięki, ale tę instrukcje już znalazłem w internecie - zawiera tylko podstawowe parametry konfiguracji. A wiem że istnieje bardzie rozbudowana instrukcja z o wiele większą opisana ilością parametrów - np. parametry konfiguracji bramy do pracy w funkcji śluzy itp. tylko nigdzie nie. moge dorwać takiej...

  23 Sie 2021 21:31Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2067

  konfiguracja ISDN moze sie komuś przyda???

  z praktyki widze ze instrukcja fabryczna dołączona do terminala isdn czyli NT jest napisana po chińsku i uzytkownicy nie wiedzą co jak interpretowac w konfiguracji!!!!! wiec zdecydowałem sie wam wysłac lepiej zrozumiałą instrukcje(po polsku):-))

  Komputery Hardware 06 Sty 2003 06:14Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2610

  krok po kroku konfiguracja serwera

  Witam poszukuje instrukcji krok po kroku jak skonfigurować serwer linuxowy tak aby udostępniał połącznie internetowe, przyznawał ip na podstawie mac (statyczne), ograniczał przepustowość. Jak ktoś zna dobre linki byłyby milewidziane. Poszukuję instrukcji dla zuuuuuuuuuuuupełnego laika linuxowego nie...

  Początkujący Serwisanci 28 Gru 2005 11:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1695

  Internet przez komórkę. Konfiguracja systemu i telefonu.

  Z reguły na stronach producenta telefonów jest oprogramowanie, które krok, po kroku przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji. Często są nawet w nich ustawienia naszych operatorów. Do tego masz instrukcje na stronach naszych operatorów. Generalnie nie jest to żaden problem, konfirurowałem Nokie, Simensy...

  18 Mar 2006 11:14Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1676

  Konfiguracja routera Netgear WGR614 w Dialogu (DSL 512kbps)

  Mam problem z konfiguracja w/w routera. Siec docelowo miala się skladac z komp. stacjonarnego podpietego kablem ethernet do routera i laptopa polaczonego z routerem poprzez WiFi. Przeczytalem manual i zastosowalem się do instrukcji:- router ustawiony jest na DHCP- laptop pobiera IP, i DNS-y...

  20 Cze 2007 13:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5225

  Problem z konfiguracją routera Edimax AR-7084gA

  Mam dwa komputery podłączone do routera Edimax AR-7084gA, przez który łączą się z internetem Orange Freedom 1MB/s. Internet działa, ale podczas diagnostyki, w linii >> Ping Primary Domain Name Server. wyskakuje FAIL.Postąpiłem zgodnie z i wszystkie okienka wypełniłem tak samo używając...

  19 Lis 2008 10:49Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3717

  Problem z konfiguracją OvisLink Wl-1120 AP (Szukam Pomocy)

  Musisz poszukać jaki jest fabryczny adres IP tego AP-ka (po resecie powracają ustawienia fabryczne), następnie zmieniasz w parametrach połączenia u siebie adres bramy na adres fabryczny AP-ka a adres IP swój dajesz z tej samej puli. Dopiero wtedy po wpisaniu swojego IP otwiera się okienko z pytaniem...

  10 Kwi 2009 18:59Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4320

  Konfiguracja bezprzewodowa routera na laptop z komputera.

  Witam, mam router TP-LINK TD-W8910G i internet Neostrada TP. Chce zrobić żeby internet był na komputerze i laptopie, a pobór internetu nie był podzielony, tylko ile ciągnie dane urządzenie (słabe łącze). Skonfigurowałem router na komputerze zgodnie z instrukcją siec bezprzewodową tą niżej też. Internet...

  13 Maj 2009 15:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1322

  REJS4 +laptop konfiguracja połączenia bezpośredniego

  1. Instrukcja obsługi2. Instrukcja obsługi3. Instrukcja obsługi4. najpierw i tak musisz podlaczyć monitor do rejestratora żeby go skonfigurowac

  15 Maj 2009 15:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1504

  ---=== SPIS INSTRUKCJI KOMPUTERY ===---

  ACERAcer Aspire 5110/5100/3100 Instrukcja obsługi (en)Acer Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690 Instrukcja obsługi (pl)Acer Aspire 7720G/7720/7320 Instrukcja obsługi (en)AMBIRAmbir DS485 scanner Instrukcja obsługi (en)APPLEApple...

  23 Cze 2009 16:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 15235

  Konfiguracja sieci bezprzewodowej z F-S AP-600RP-USB

  mam internet z firmy VECTRA poprzez modem kablowy THOMSON TCM 420. Chciałem mieć bezprzewodowe połączenie dlatego kupiłem router bezprzewodowy marki Fujitsu-Siemens (model AP-600RP-USB). Podłączyłem kable zgodnie z instrukcją z gniazda ETHERNET modemu kablowego do gniazda WAN routera.Ustawiłem...

  11 Gru 2009 22:01Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3379

  slackware i lms konfiguracja

  Ogarnij trochę to co napisałeś bo nic z tego nie wiadomo.LMS - ma swoją dokumentację oraz konfigurację krok po kroku.Po jakim IP się logujesz (wewnętrzne, zewnętrzne)do lms-a lokalnie logujesz się poprzez< IP wstawiasz serwera oczywiście.Co znaczy wykrywa sieć ale neta nie ma?Jeśli...

  05 Sie 2010 09:41Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1901

  Router Edimax BR-6524n; problem z konfiguracją

  Zakupiłem router BR-6524n ([url=]Link) i chciałbym podłączyć go w następujący sposób:Internet w moim domu rozsyła LiveBox poprzez WiFi. Edimax ma łączyć się z LB poprzez WiFi, i ma być do niego podpięty na kablu odtwarzacz HDTV, który ma wyjście LAN (w przyszłości na kolejnym kablu również...

  25 Mar 2012 22:53Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3674

  TL-WR740N konfiguracja poległem

  Witam wszystkich,zakupiłem TL-WR740N konfigurację przeprowadziłem zgodnie z instrukcją i jest tak jeżeli laptop jest połączony routerem kablem internet jest, natomiast nie widzi sieci bezprzewodowej, ponieważ jestem laikiem ręce mi już opadają, czytam instrukcje na elektrodzie z racji szukam... ale...

  28 Wrz 2010 23:09Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2415

  Avr[C] Konfiguracja biblioteki sterującej wyświetlaczem LCD

  Haha, coś w tych słowach jest;d Przecież to banalny błąd, zmieniłem ale nadal nie jest w 100% ok;/ Załączę wszystkie pliki będzie długi kod ale będzie jasność.Błąd jaki nadaj jest przy kompilacji:Build started 14. 2011 at 18:46:41avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl, -Map=lcd. map lcd. o HD44780. o...

  14 Sty 2011 20:37Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 6909

  Instrukcja serwisowa kasy fiskalnej Sharp ER-A457P

  Dopiero teraz zauważyłem Kolego, że jesteś z Lublina. Ja pochodzę z Chełma... ale do rzeczy:Ad. 1)W kasie SHARP 457 można przeprogramować położenie każdego klawisza, łącznie z numerycznumi, oprócz klawiszy przesuwu papieru (Ich jednoznaczne położenie jest potrzebne do wykonania m. in. procedury Master...

  Drukarki, ksero Szukam 11 Lut 2011 08:39Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 8498

  Asmax 1004g konfiguracja - chyba AP i na pewno PPPoE

  Witam Panowie i proszę o pomoc w konfiguracji Asmaxa 1004gWięc do wczoraj miałemAsmaxa 704g (instrukcja do niego ftp://ftp. asmax. pl/pub/instrukcje/br-704... )Ale sie spalił:| i w zamian dostałemAsmaxa 1004g Neosurfera(instrukcja) kasy oddać...

  11 Mar 2011 23:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1595

  D-Link 504T konfiguracja dla Orange Freedom

  Niedawno kupiłem router ten co w temacie, a dzisiaj przyszedł. Od początku mam problemy, bo nigdy takich rzeczy nie robiłem. Chciałem podłączyć go pod Orange Freedom i przy okazji wifi, żeby drukarkę podłączyć i w telefonie żeby mieć neta, ewentualnie z kimś się podłączyć jeszcze. Niezła sprawa...

  27 Mar 2011 19:55Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 3742

  konfiguracja internetu w "multi-ip"

  jak w w/w temacie kłopot dotyczy konfiguracji internetu w "multi-ip" a mianowicie samego początku. Posiadałem kiedyś instrukcje krok po kroku niestety gdzieś ją zasiałem być może ktoś posiada taka instrukcję jak to tam się robiło? Lub jest w stanie opisać te czynności z głowy?Będę bardzo wdzięczny...

  22 Sie 2011 10:21Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1228

  Konfiguracja routera TP-LINK TL-WR543G.

  Witam, mam problem z konfiguracją routera TP-LINK TL-WR543G, chce abym miał internet bezprzewodowo na moim laptopie Asus X52JC tylko nie wiem jak skonfigurować ten router, tak jak w instrukcji pisze przestawiam adresy IP moich obu kart sieciowych na opcje aby sam szukał IP, potem wchodze pod tamto IP...

  04 Lis 2011 21:37Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2236

  Konfiguracja AP z routerem

  Dokładnie o takie coś mi chodzi. Spróbuje poprzestawiać tak jak jak jest podane w tej instrukcji którą mi dałeś. Jak mi coś nie pójdzie nie tak to się odezwę:)Na razie wielkie dzięki za instrukcję i za wczorajszą pomoc:DDodano po 8Już pojawił się problem. Ustawiłem Dynamic IP strona konfiguracji...

  08 Lut 2012 20:07Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1565

  Router TP-LINK TL-WRG543G - konfiguracja

  Witam serdecznie,Bardzo proszę o pomoc w skonfigurowaniu ww sprzętu. Próbowałem zgodnie z dołączoną instrukcją (quick setup) oraz metodą prób i błędów wpisywać różne wartości i się poddaję, bo Internet nadal nie chce ruszyć.Oto informacje:1) Internet mam kablowy od osiedlowego dostawcy. Stałe...

  22 Lut 2012 16:54Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1305

  TP LINK Konfiguracja z Era Internet Stacjonarny

  Witam. Mm problem z skonfigurowaniem routera TP LINK pod Era internet stacjonarny. Do tej pory korzystałem z routera dostawcy internetu. Jednakże zostałem zmuszony do zmiany urządzenia a nowego za chiny ludowe nie potrafię skonfigurować? A instrukcje z YT zdają się na nic. Czy ma ktoś jakąś w miarę...

  19 Gru 2012 01:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1410

  Telewizor Panasonic Coulour TX-28W3C + Pilot RM-788. Konfiguracja?

  -Podać poprawny kod do tego tekewizora?-Pomóc w automatycznej konfiguracji?-Powiedzieć czemu kody zawarte w instrukcji nie działają?-Może ktoś wie jak poprawnie przeprowadzić cały proces, czy w instrukcji są jakieś luki?niezbyt ciężko wydedukować.

  02 Sty 2013 13:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2835

  Konfiguracja pilota MediaBox UPC z telewizorem Royal Lux

  Cześć,Mam telewizor marki Royal Lux model TV-7199TXT/ST/NICAM(H)Do telewizora dołączony jest pilot TXT/ST/NICAM-LP.Pilot jest już zdezolowany.Dlatego chcę zacząć używać pilota UPC (oznaczenie RC2094501/B 3139 238 15701 699-B473001 CP03 41211004109) do obsługi TV (głównie do włączania wyłączania...

  16 Lis 2014 19:23Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 18108

  Livebox 2. 0 - konfiguracja modemu

  Witam. Mam problem z konfiguracją modemu livebox'a 2. 0 który dostałem od neostrady. Sugerowałem się instrukcją dotyczącą podłączenia modemu do gniazda tel. W chwili gdy zarejestrowałem swój modem, trzeba było go skonfigurować i tu nastąpił problem w postaci takiej iż strona 192. 1, w momencie gdy...

  23 Maj 2013 10:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 9978

  TDE Instruments/DPM962+ DPMDCA - Konfiguracja multimetru panelowego

  Proszę o poradę w skonfigurowaniu multimetru panelowego DPM962 z przystawką DPMDCA. Firma TDE Instruments udostępnia do powyższych urządzeń instrukcje obsługi, które podaję poniżej. Niestety wypełniając kroki instrukcji popełniam gdzieś błąd i miernik podpięty do układu nie mierzy poprawnie prądu.Moim...

  Warsztat elektronika 06 Lut 2014 23:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 819

  moduł sterowania z kierownicy - proszę o identyfikację / instrukcję

  Koledzy, próbuję zidentyfikować poniższy moduł sterowania z kierownicy:Czy ktoś kojarzy czyj to wyrób? Producent? Model? Instrukcja? Cokolwiek...Sterował sklepowym Blaupunktem w Vectrze B (drabinka rezystorowa). Ten rezystor w środku... czy on nie jest do konfiguracji? Tylko czy wybiera...

  Radia Samochodowe Szukam 10 Maj 2014 18:52Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2673

  TL-MR3020 - [Gargoyle] konfiguracja

  Z moim pierwszym routerem łatwo poszło.Z tym mam problem.Nie moge dojść do tego:ponownie zaznaczem że nie jest to screen zrobiony prze ze mnieDodano po 29Prosze po prostu o instrukcje konfiguracji routera TL-MR3020 z Gargoyle.

  Początkujący Naprawy 30 Maj 2014 18:34Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1902

  Panasonic HC-W570 - konfiguracja WIFI - czy uzyskam aktualny obraz podglądu

  Zamieszczam tutaj, bo pytanie dotyczy praktycznych możliwości konfiguracji.Planuję zakup modelu HC-W570 ale oprócz typowych zastosowań potrzebuję jej do prezentacji gdzie kamera pracuje i jednocześnie przez wifi udostępnia na żywo aktualny obraz na rzutnik, komputer etc. Czy coś takiego uda się zrobić...

  23 Paź 2015 00:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 534

  Mini DVR ZX tech konfiguracja sieci

  witamChciałbym odświeżyć temat, mam podobny problem, otóż nabyłem rejestrator Mini DVR ZX tech, przed fizycznym podłączeniem kamer przystąpiłem do konfiguracji, czyli do mojego routera TP-LINK TL-WR841N poprzez 1 z 4 wyjść podłączyłem rejestrator (w wejście oznaczone jako WAN). Do rejestrator podłączyłem...

  Monitoring Wizyjny CCTV 03 Cze 2016 09:14Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 1746

  Router TP-LINK i kamera IP - Konfiguracja kamery IP z routerem TP-LINK

  Dzięki twojemu wpisowi w końcu po 2latach uruchomiłem kamerkę IP wifi Elro z obi. Skur.. wiele by napisali w instrukcji że trzeba ręcznie wprowadzić dane IP i zrobić stały adres. W końcu działa po wifi i po kablu. Żadne pług&play zero automatyzacji wszystko ręcznie, zaznaczę ze kamerkę odsprzedałem...

  10 Lut 2017 19:18Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 6726

  TRIDENT TVGA 8800CS ISA - Do czego służy ten port + konfiguracja

  Ok. Wracając do tematu.Okazuje się, że przełączniki 1-6 były już ustawione w pozycji "CLOSE" czyli "ON" bo jak są przełączone do góry to wtedy są "OPEN" czyli "OFF". Tak więc u mnie wszystkie były ustawione na ON czyli był włączony tryb FAST oraz ustawiony monitor ANALOGOWY.Dziwne jest tylko ustawienie...

  Komputery Początkujący 30 Gru 2018 19:14Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1176

  Hikvision - konfiguracja zdalnego dostępu

  Najprostszy sposób aby uzyskać dostęp do naszych kamer z dowolnego miejsca na świecie (z poza naszej wewnętrznej sieci) to skorzystanie z tzw. "chmury" - usługę tę oferują praktycznie wszyscy poważni dostawcy sprzętu do monitoringuZaletą tego rozwiązania jest m. to, że:- nie musimy posiadać stałego...

  Zabezpieczenia Poradniki 27 Paź 2022 12:36Odpowiedzi: 60 Wyświetleń: 38712

  Podstawowe typy czujek alarmowych - zasady działania, montaż, konfiguracja

  Instrukcje czujek ruchu Instrukcje czujek specjalnychInstrukcje czujek kontaktronowych

  09 Sie 2019 08:32Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 13968

  UPS Orvaldi 650 LED USB - Brak komunikacji z softem, konfiguracja po wymianie ak

  Wymieniłem akumulator w dwuletnim UPS-ie. Chciałem sprawdzić parametry sprzętu itp. Ściągnąłem soft ze strony producenta - Viev Power (html), ale mam problem z konfiguracją i komunikacją. System wykrywa port Com, ale oprogramowanie nie chce się połączyć.Instrukcja (ang) nic nie wspomina o problemach...

  Komputery Zasilacze 21 Cze 2020 18:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 333

  BCS-P-412R -kamera - problem z konfiguracją

  Moi Drodzy.Zakupilem kamere BCS jak w tytule. Mam rejestrator BCS. Mam problem z konfiguracją tej kamery. Podłączam ją pod kabel internetowy, z zasileniem. Zgodnie z instrukcją powinienem być w stanie po wpisaniu domyślnego IP adresu (192. 13) wejść w menu BCS i dokonać zmiany ustawień.Po...

  27 Wrz 2020 15:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 396

  Konfiguracja ustawień parametrów drona w programie Betaflight Configurator

  proszę o pomoc w ich usunięciuA jak mamy niby tego dokonać?Podałeś tylko, że jest jakiś dron, z jakiś podzespołów, z których wszystkich nawet nie znasz. "Coś" tam zrobiłeś, na podstawie "czegoś" (mamy się domyślić, którą z tysięcy "internetowych instrukcji" znalazłeś i czego ona dotyczyła)....

  Drony 22 Gru 2020 18:18Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 636

  Konfiguracja pompy ciepła Fujitsu waterstage wsya128da

  Witam ostatnio u nas w domu zamontowaliśmy pompę ciepła, "Specjaliści" którzy ją zamontowali oczywiście nie znają angielskiego więc nie potrafią jej skonfigurować a jako iż chodzę do szkoły informatycznej i jako jedyny w domu znam angielski spadło to na moje barki.Sprawa wygląda tak:mamy 1 obieg...

  Systemy Grzewcze Użytkowy 19 Kwi 2021 21:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1059

  D-link DWP-812KT, problem z konfiguracją

  Witam, mam problem, zakupiłem Zestaw LTE z anteną zewnętrzną DWP-812KT, teoretycznie powinna być szybka konfiguracja, ale niestety, wkładam kartę sim orange, t-mobile, - testowałem różne i niestety nie mogę się połączyć z netem. - myślę że jest to związane z brakim możliwości wpisania PIN. Menu ustawień...

  Internet 3G, 4G, 5G, LTE 02 Lut 2023 21:11Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 279

  IPBox 422S - konfiguracja NewCS 200 punktów dla pomocnego

  >>> konfiguracja:<newCSconfig>&l... name="SCI"><device> określa konfigurację 1 czytnika<name>Dolny Cardreader</name><type>sci... <mhz>357</mhz><node>/dev/sci0</node>&l...

  SAT Serwis 04 Lis 2007 19:28Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 16487

  Bascom AVR, Atmega16 - Minimalizowanie liczby instrukcji w przerwaniu

  Z definicji liczba instrukcji w obsłudze przerwania powinna być minimalna, by mogło się ono maksymalnie szybko wykonać.Tymczasem w przypadku mojego programu liczba instrukcji w obsłudze przerwania była stosunkowo duża. By wybrnąć z tego problemu zamierzam w przerwaniu ustawić flagę która...

  Mikrokontrolery Początkujący 04 Wrz 2012 18:47Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1806

  Peugeot 3008 2. 0 HDI - Peugeot 3008 2. 0 HDI Navi RT6 / RNEG2 konfiguracja

  Wymieniłem w samochodzie jak w temacie fabryczne radio z RNEG ( HARMAN / BECKER) na kupione okazyjnie RNEG2 / RT6. Uszkodzona wewnętrzna karta microSD 8GB SanDisk. Z karty udało się odzyskać pierwszą partycję z plikami konfiguracji (user_config. dat itp). Pozostałe niestety miały błędy uniemożliwiające...

  Samochody Początkujący 13 Gru 2020 14:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1632

  Tp-Link WR741ND v4. 2 - Jak usunąć/zmienić konfiguracje routera poprzez UART

  Witam szanowne grono ekspertów.Parę dni temu wpadł mi w ręce "niedziałający" staruszek: router WR741ND(KS) v4. 2 (Oprócz logo TPlink na obudowie ma nadruk po ukraińsku fonetycznie: kyiwstar)Po włączeniu zapalała się jedna diodka power a po chwili diodka konfiguracji zaczynała cały czas mrugać inne...

  17 Gru 2021 09:43Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 363

  Konfiguracja pod DSL. Modem ADE 41110 Planet.

  chyba coś pomieszałeś z modelem:] masz tu instrukcje, wyszukaj swój model i ściągnij sbie. w każdej instrukcji jest opisane w jaki sposób skonfigurować go dla usługi neostrada

  30 Gru 2004 00:42Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1276

  Planet 4000 konfiguracja

  mam routera planet 4000 i neo 640 rozdzieloną na 3. czy jest taka możliwość skonfigurowania routera aby jeden użytkownik nie absorbował całego łącza? nie mam instrukcji (pożyczyłem i nie wróciła). jeśli ktoś ma namiary na instrukcje to bardzo bym prosił.

  15 Gru 2005 21:39Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1115

  Konfiguracja Sieci WLAN na odległosci 40metrów! POMOC

  Troszeczke o Sprzecie jakim dysponuje:ASUS Wireless LAN PCI ADAPTER 54 Mbps 802. 11g WiFi-G4 - in - 1 SolutionsWireless Access PointWireless Bridge/RepeaterMoveable Antenna to Extend the CoverageOne-Touch wizardOpis problemuKupiłem pozyzszy Sprzecik dla mnie...

  27 Gru 2005 19:21Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1743

  AP + AP Client-konfiguracja klienta?

  ... powiem tak, znalazlem jakas instrukcje do innego AP i zdazylem jedynie sprobowac ustawien na kliencie... ustawilem IP takie jak ma brama/router ale bez skutku. W tej instrukcji co znalazlem bylo ze AP i AP client maja miec takie samo IP.... maja robic za jakis most... czy tak tez mozna ale niekoniecznie? Powtarzam,...

  31 Gru 2005 20:09Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 8835

  ADSL USB router AD2656, konfiguracja.

  Szukam instrukcji, artykułu do routera (jak w temacie). Router ten ma mnóstwo opcji konfiguracyjnych o których właściwie prawie nic nie wiem.Instrukcja dołączana do routera mówi tylko jak go skonfigurować do pracy z Neostradą, czy też z Net24. Dla mnie jest to zbyt mało. Chciałbym nad tym urządzeniem...

  16 Sie 2006 08:35Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 786

  Konfiguracja komputerka i klocka.

  1. Jaki większy klocek moge dać.Chyba nie to forum. To zalezy od tego, co zjesz.Ile ramu? Na ile cie stac. Maksymalna ilosc jest w instrukcji obslugiCzy 1 ram ddr 1 gb moge czy tylko 2x 512mb?Jak DDR2, to nie DDR. Decyduj sie. Maksymalna ilosc w instrukcji obslugi plyty, i danych procesora....

  30 Mar 2007 10:17Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1020

  Konfiguracja modemu Speedtouch 330 pod net24. Czy ma ktoś może instrukcje jak należy skonfigurować modem Speedtouch 330 pod net24. Wspomnę że pracował on z neostradą. Zależy mi natym, aby ta instrukcja była napisana językiem dla laików.

  04 Lut 2007 13:55Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5504

  Poblem z konfiguracją rutera ADSL2Gateway

  Witam nabyłem ostatnio ruter ADSL2 Gateway i niemoge go z konfigurować. W instrukcji lakonicznie napisano. Posiadam neostrade 1024. w instrukcji napisale żeby wejść na str. 192. 1 i cuż to co tam mi się pokazało setup i różne ustawienia, akurat jest tam poustawiane automatycznie nic nie musiałem...

  15 Mar 2007 23:08Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 790

  konfiguracja linksys WRT54GC - pingi są, internetu brak

  Proszę o pomoc w rodzaju "sieć dla debila". Jestem kompletnym laikiem w zakresie działania sieci! Opiszę problem, choć nie wiem czy używane przeze mnie terminy są poprawne:Mój komputer jest przyłączony do sieci osiedlowej, której użytkownicy mają przydzielone adresy IP (stałe) przypisane na podstawie...

  19 Lip 2008 13:33Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 11016

  Bascom - konfiguracja TCP/IP

  Mam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Chcę konfigurować moduł Wiznetu (chodzi tu głównie o zmianę adresu IP) aby mógł pracować z różnymi adresami.Używam instrukcji Settcp 00. 08. 220. 03. 07. 24, 10. 19, 255. 0, 10. 0 i chce w miejsce numeru IP podstawić jakąś zmienną (Settcp...

  13 Lis 2009 12:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1155

  Czy taki konwerter zadziała bez konfiguracji?

  Witam ponownie zakupiłem ten konwerter, działa. Ale mam pytanie bo wyczytałem w instrukcji obsługi, że okablowanie konwertera trzeba podłanczać w odpowiedniej kolejności. Dla mnie to bujda, ale co na to eksperci?. Poniżej instrukcja, ostrzeżenie na stronach 7, 8. Co sie może stać jak podłacze w innej...

  01 Lip 2007 11:42Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 1476

  TomTom 6, instrukcje podawane z opóźnieniem.

  Sprawa jest taka ze odbiornik gps mam wbudowany w samochod - montowala go firma ktora juz nie istnieje - caly zestwa odbiornika jest zamontowany w samochodzie - na zewnatrz zamontowany jest tylko uchwyt do iPAQ - wkladam iPAQ po czym palm jest automatycznie ladowany i po uruchomieniu TT automatycznie...

  14 Cze 2008 12:56Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1416

  Konfiguracja Routera SX 541

  Czy można, a jak można to w jaki sposób konfiguruje się router SX541.Chodzi o wykorzysztanie sygnału z istniejącej sieci, a nie z neostrady, który dostarczony jest do routera przewodem RJ-45.Czy taki sygnał można rozdzielić na dwa komputery oczywiście bezprzewodowo za pomocą owego modemu?...

  25 Lut 2008 09:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1423

  Mikser monacor MMX206 problem z konfiguracją

  Odpowiedź masz na 9 i 15 stronie instrukcji:73 Recessed buttons with indicating LED abovethem for switching on the stage mode; with thismode the master levels for the AUX send waysA1 to A4 can be adjusted with the faders G1 toG4 (74),Czyli koło napisu stage mode masz 2 diody pod nimi masz...

  Nagłośnienie Profesjonalne 20 Sty 2008 20:24Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 918

Instrukcja konfiguracji sprzętu Fujitsu Fpcm21621

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji sprzętu Fujitsu Fpcm21621

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji sprzętu Fujitsu Fpcm21621