Instrukcja instalacji dodatków Frigidaire Fgb500cg

Instalacja dodatków do lodówki Frigidaire Fgb500cg jest prosta i łatwa. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że lodówka jest podłączona do gniazdka elektrycznego, a następnie należy wyjąć wszystkie zamrażane produkty. Następnie należy odkręcić zewnętrzną obudowę lodówki, aby uzyskać dostęp do wewnętrznych części. Dodatki można zainstalować w miejscu wyznaczonym przez producenta. Po zainstalowaniu dodatków należy ponownie zamontować obudowę lodówki i sprawdzić, czy działa ona prawidłowo. Instalacja dodatków powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego technika.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji dodatków Frigidaire Fgb500cg

Spis treści

Wstęp

Instalacja

Uruchomienie

Wstęp

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku.

Wymogiem jest, aby raportowanie odbywało się w formacie elektronicznym spełniającym określone standardy techniczne, to jest specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Zgodnie z wymaganiami:

 • Wszystkie raporty roczne sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML. Raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;
 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane są przy użyciu języka znaczników XBRL (Extensible Business Reporting Language);
 • Znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL. Jego podstawową cechą jest jednoznaczna identyfikacja elementów sprawozdania, poprzez odniesienie każdego z nich do pewnego słownika, zwanego taksonomią;
 • Język jest oparty na XML oraz technologiach pokrewnych, np. XLink, dzięki czemu nie jest związany z żadną platformą sprzętową czy programową;
 • Taksonomia, która ma być stosowana stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF;
 • Począwszy od 1 stycznia 2020 r. podstawowe części sprawozdania finansowego (tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, znakowane są szczegółowo. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego znakowana jest zbiorowo.

Czym jest Comarch ESEF

Comarch ESEF to aplikacja webowa umożliwiająca tworzenie i przeglądanie sprawozdań finansowych przez Emitentów papierów wartościowych z rynków regulowanych UE w formacie XBRL/XHTML. Aplikacja posiada funkcjonalności, umożliwiające tworzenie i składanie raportów finansowych w postaci XHTML, czyli stron internetowych z umieszczonymi wewnątrz tagami XBRL.

Proces sporządzenia sprawozdania w aplikacji można podzielić na kilku etapów:

 • Konfiguracja; dodanie firmy oraz użytkowników i ich uprawnień
 • Kreacja sprawozdania finansowego lub import z pliku. docx
 • Aktualizacja i tagowanie pozycji sprawozdania finansowego
 • Przeglądanie sprawozdania i taksonomii
 • Proces walidacji oraz eksportu pliku XHTML zostanie dodany w kolejnych wersjach programu

  Instalacja

  Proces instalacji

  Wybór języka

  Aplikacja Comarch ESEF jest dedykowana na wiele rynków europejskich dlatego w pierwszym kroku instalacji należy wybrać język, w którym dalsza instalacja będzie się toczyć.

  Wybór języka instalacji

  Instalacja dodatków

  W przypadku gdy Instalator wykryje, że na komputerze brakuje komponentów, które są niezbędne do uruchomienia aplikacji zostanie wyświetlone kolejne okno dialogowe wymagające potwierdzenia instalacji dodatków.

  Instalacja brakujących komponentów

  Brakujące dodatki zostaną wyświetlone na liście. Użytkownik musi jedynie zaakceptować ich doinstalowanie przyciskiem Dalej.

  Wymagane dodatki

  Dla poszczególnych brakujących dodatków Comarch ESEF pobierze i uruchomi ich instalatory.

  Instalacja PostgreSQL
  Katalog z PostgreSQL

  Po potwierdzeniu instalacji komponentu PostgreSQL wyświetlona zostanie proponowana ścieżka instalacji komponentu. Sugerujemy pozostawianie, choć możliwe jest wskazanie innego miejsca na dysku.

  Komponenty
  Katalog z bazą danych PostgreSQL
  Katalog z PostgreSQL
  Hasło dla użytkownika postgres

  Uwaga

  Użytkownik postgres i hasło będą wymagane na dalszym etapie instalacji i konieczne do rozpoczęcia etapu właściwej instalacji Comarch ESEF

  Ustawienia PostgreSQL dla instalacji
  Kolejne etapy instalacji
  Właściwy proces instalacji komponentu PostgreSQL

  Instalacja komponentów może potrwać od kliku do kilkunastu minut.

  W toku instalacji PostgreSQL może pojawić się propozycja doinstalowania opcjonalnych narzędzi np. Stack Builder. Nie jest on jednak wymagany przez Comarch ESEF.

  Opcjonalne dodatki

  Dodatek nie jest wymagany, sugerujemy pominięcie instalacji i pozostawienie bez zaznaczenia tego etapu.
  Dodatek mógł być jednak pominięty w poprzednich krokach instalacji.

  Opcjonalne dodatki

  Ustawienia instalacji

  Po zainstalowaniu wymaganych dodatków rozpocznie się właściwy proces instalacji narzędzia, w ramach którego należy zaakceptować warunki Umowy licencyjnej oraz wprowadzić otrzymany klucz licencyjny.

  Po zakończonej instalacji komponentu, uruchomiony zostanie kreator instalatora aplikacji Comarch ESEF.

  Przygotowanie do procesu instalacji Comarch ESEF

  Aby rozpocząć proces instalacji wymagane jest zatwierdzenie warunków licencyjnych.

  Potwierdzenie warunków licencyjnych
  Klucz licencyjny

  Po wprowadzeniu klucza należy skonfigurować użytkownika PostgreSQL, z którego będzie korzystać Comarch ESEF.

  Ustawienie bazy PostgreSQL

  Aby poprawnie zainstalować aplikację, konieczne jest wskazanie użytkownika na bazie danych PostgreSQL. Domyślnym użytkownikiem jest: postgres i to należy wprowadzić do pozycji Użytkownik oraz hasło wprowadzone podczas instalacji komponentu, krok opisanym pod rysunkiem Hasło dla użytkownika postgres.
  Uzupełnienie użytkownika dla bazy PostgreSQL jest konieczne aby instalacja aplikacji Comarch ESEF przebiegła poprawnie. To nie jest użytkownik samej aplikacji Comarch ESEF, lecz loginy związane z samą bazą dla komponentu PostgreSQL.

  W następnym kroku instalacji należy wskazać folder docelowy, w którym zostaną umieszczone pliki programu Comarch ESEF.

  Folder docelowy programu

  Uwaga

  Ustawiona ścieżka instalacji nie powinna zawierać lokalnych znaków diakrytycznych (np. ą, ó).

  Uwaga

  W przypadku usunięcia aplikacji Comarch ESEF pozostaną w bazie danych wykorzystywane tabele ComarchEsefDb oraz ComarchEsefKeysDb. W celu kompletnego usunięcia programu należy ręcznie usunąć te tabele jak i pozostałości programu z folderu docelowego.

  Konto administratora

  Kluczowym elementem w kontekście późniejszej pracy w programie jest ustawienie konta administratora. Administrator odpowiada za przydzielenia dostępów innym użytkownikom oraz wykonanie operacji na raportach finansowych, które wymagają dodatkowych uprawnień. Dlatego zaleca się, aby jako Administratora ustalić osobę, która odpowiada merytorycznie za przygotowanie Raportu Okresowego np. Dyrektora Finansowego.

  Konto administratora

  Należy wskazać adres e-mail takiej osoby oraz hasło, za pomocą którego będzie się ona logowała do aplikacji.
  Wskazany port dla aplikacji będzie wykorzystywany wraz z IP serwera w procesie logowania.

  Uwaga

  Port dla aplikacji nie powinien znajdować się w zakresie od 5000 do 5007, które są już domyślnie wykorzystywane przez serwisy programu.

  Uwaga

  Jeżeli port 8000 bedzie wykorzystany juz dla innej aplikacji, naleźy podać inny wolny.

  Uwaga

  Podczas logowania użytkownicy powinni korzystać bezpośrednio z nazwy serwera i numeru portu. Preferowane jest jednak zdefiniowanie na serwerze odpowiedniej nazwy strony internetowej, która przekieruje użytkownika do aplikacji.

  Właściwa instalacja

  Po skonfigurowaniu konta administratora rozpocznie się właściwy proces instalacji narzędzia.

  Właściwy proces instalacji

  Podczas instalacji zostanie pobrany odpowiedni numer LEI dla którego została wykupiona licencja. Nie ma zatem potrzeby jego ponownego wpisywania w trakcie działania programu.

  Zostanie również pobrana i odczytana najnowsza taksonomia od ESMA. Operacja ta może trwać kilka minut. W tym czasie nie należy zamykać okna informującego o pracy nad taksonomią. Zostanie ono zamknięte automatycznie po zakończeniu działania.

  Odczyt taksonomii

  W toku instalacji mogą się pojawić powiadomienia od zapory sieciowej odnośnie udzielenia dostępów dla komponentów MinIO oraz Nginx. Należy udzielić takiego zezwolenia.

  Powiadomienia zapory sieciowej

  Instalacje może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

  Użytkownik zostanie powiadomiony o zakończeniu procesu instalacji:

  Ukończenie procesu instalacji

  Uruchomienie

  Ekran logowania

  Po wpisaniu nazwy hosta oraz portu wskazanego w ustawieniach konta administratora np. http://<nazwa_hosta>:8000 zostanie uruchomiony program z ekranem logowania.

  Uwaga

  W razie komunikatów z błedem dostepu do serwera proxy zalecamy restart komputera po instalacji.

  Korzystanie z aplikacji poprzez localhost lub IP komputera, może powodować problemy z wczytywaniem obrazków oraz działaniem styli sprawozdania

  Ekran logowania

  Po wpisaniu adresu email i hasła administratora zostanie uruchomiona właściwa aplikacja

  Dodawanie użytkownika

  Nowego użytkownika aplikacji należy dodać przez przycisk Dodaj na liście użytkowników oraz wskazanie jego adresu mailowego.

  Dodawanie użytkownika

  Na wskazany adres przyjdzie mail od ComarchESEF@comarch. com z informacją o dodaniu do programu i tymczasowym linkiem do ustawienia hasła nowego użytkownika. Jeśli nie pojawi się ono w ciągu kilku minut należy sprawdzić folder SPAM.

  Po jego kliknięciu na otrzymany odnośnik użytkownik zostanie przekierowany na okno ustawienia własnego hasła.

  Ustawienie hasła użytkownika

  Nowe hasło powinno mieć minimum 8 znaków w tym cyfrę i znak specjalny.

  Ogólne

  Licencje Tekla Online:
  W tym przypadku instalacja serwera licencji nie jest wymagana, ponieważ licencje udostępniane są online.


  Licencje lokalne:
  Do aktywacji licencji wymagany jest serwer licencji Tekla Structures License Server w wersji 2017 lub nowszej. Najnowsza wersja Tekla Structures License Server 2020 jest dostępna tutaj.

  Informacje o wersji

  W Tekla Structures 2021 można otwierać i edytować projekty ze starszych wersji, ale sugerujemy dokończenie rozpoczętych projektów na poprzednich wersjach. Jeśli zapiszemy model w Tekla Structures 2021 jego otwarcie w starszej wersji nie będzie już możliwe.

  Zachęcamy do zapoznania się z nowościami w Tekla Structures 2021, których opis znajduje się w artykule Informacje dotyczące wersji Tekla Structures 2021

  System operacyjnyTekla Structures 2021 jest kompatybilna z Windows 8. 1 oraz Windows 10

  Licencjonowanie

  Licencje Tekla Online:
  Jeśli posiadasz licencję Tekla Online, jest ona jest połączona z Twoim profilem Tekla Online Profil i przypisana użytkownikowi przez administratorów organizacji.
  W tym przypadku, wystarczy zainstalować i uruchomić Tekla Structures, wybrać opcję korzystania z licencji online oraz zalogować się przy pomocy swojego konta Trimble Id.

  Licencje lokalne:
  Licencje, które aktywujesz lokalnie na swoim serwerze licencji.
  Licencja dostarczana jest w postaci pliku certyfikatu, który może zawierać kilka licencji. Do uruchomienia Tekla Structures 2021 wymagany jest plik licencji w wersji 2021. Plik licencji dla wersji 2021 pozwala na uruchomienie także starszych wersji (wersje działające na FLEXnet - od wersji 12. 0 do 2021).

  Prośbę o nową licencję należy przesłać na na adres: licencje@construsoft. pl

  Serwer licencji
  Tekla StructuresDo instalacji Tekla Structures 2021 wymagane są pełne prawa administratora.
  Instalacja oprogramowania Tekla Structures jest intuicyjna, ale zalecamy przed instalacją zapoznanie się z instrukcją instalacji dostępną tutaj.
  Dodatki ConstrusoftInstalacja dodatków Construsoft została uaktualniona i obsługuje następujące polecenia:
  • /s - oznacza tryb cichy. Nie wyświetla informacji GUI.
  • /log log_file_name. log - log instalacji jest zapisywany do pliku “log_file_name. log”. Możemy podać pełną ścieżkę … np. : /log c:\Temp\log_file_name. log
  • /u ….. oznacza deinstalację.
  Instalacja zcentralizowanaAby uzyskać więcej informacji na temat zcentralizowanej instalacji Tekla Structures 2021, kliknij tutaj.

  Pobieranie plików instalacyjnych

  • Pobierz Tekla Structures 2021

  Przejdź do strony pobierania Tekla Structures 2021 i zaloguj się (jeśli nie posiadasz jeszcze konta w pierwszej kolejności załóż je):


  Zapisz plik TeklaStructures2021. exe (lokalnie lub na serwerze).

  Pobierz środowisko Poland (opcjonalnie inne środowiska)

  Kliknij Środowiska, a następnie wybierz środowisko Poland.

  Zapisz plik Env_Poland_2021.

  Pobierz dodatki Construsoft

  Kliknij Pobierz dodatki Construsoft.
  Zapisz plik Construsoft_TS2021_Poland. exe

  Instalacja Tekla Structures 2021

  Etapy instalacji:

  1. Instalacja Tekla Structures 2021
  2. Instalacja środowiska Poland (opcjonalnie innych środowisk)
  3. Instalacja dodatków Construsoft
  4. Uruchomienie licencji
  5. Pierwsze uruchomienie Tekla Structures
  6. Zmiana systemu licencjonowania

  1. Instalacja Tekla Structures 2021

  Uruchom instalator TeklaStructures2021. exe
  Pojawi się okno dialogowe. Wybierz język procesu instalacji.

  Po zaakceptowaniu, może pojawić się okno dialogowe instalatora Microsoft. Kliknij Instaluj.

  Tekla Structures 2021 korzysta z Microsoft. NET Framework 4. 5. 1 i Microsoft Visual C++ 2010 i 2013 i 2015 Redistributables. Jeśli do tej pory nie były instalowane zostaną zainstalowane razem z Tekla Structures. Możliwe jest również pobranie. 1 ze strony Microsoft Download Center.
  Poczekaj, aż pojawi się poniższe okno dialogowe.

  Kliknij Dalej.

  Kliknij akceptuję warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej i kliknij Dalej.

  Zalecamy ścieżkę instalacji C:\TeklaStructures\. Wybierz ścieżkę instalacji i kliknij Dalej.
  Wybierz folder zapisu modeli Tekla Structures.

  Proces instalacji Tekla Structures 2021 został rozpoczęty. Instalacja może potrwać kilka minut...

  Kliknij Zakończ.

  2. Instalacja środowiska Poland (opcjonalnie innych środowisk)

  Aby rozpocząć proces instalacji środowiska uruchom plik Env_Poland_2021. exe (opjonalnie plik. exe instalatora innego środowiska) i postępuj zgodnie z poleceniami instalatora.

  Podczas instalacji środowiska wybierz opcję "Zainstaluj teraz pliki środowiska", wtedy instalator odrazu zainstaluje pliki środowiska a nie podczas pierwszego uruchomienia Tekla Structures.

  3. Instalacja dodatków Construsoft

  Aby rozpocząć proces instalacji uruchom plik instalatora Construsoft_TS_2021_Poland. exe i kliknij Instaluj:

  Po ukończeniu instalacji kliknij Zamknij aby zamknąć i zakończyć pracę instalatora.

  4. Uruchomienie licencji

  Proces licencjonowania różni się zależnie od typu posiadanych licencji.
  Zapoznaj się opisem dla metod licencjonowania.


  Licencje Tekla Online:
  Jeśli posiadasz licencję online, jest ona jest połączona z Twoim profilem

  Licencje lokalne:
  W przypadku licencji lokalnych, dostarczanych w postaci plików certyfikatów, należy aktywować licencje na serwerze lokalnym licencji.
  Przed aktywacją licencji upewnij się, że posiadasz aktualny plik licencji dla Tekla Structures 2021.
  Następnie zainstaluj serwer licencji i aktywuj licencję zgodnie z procedurą opisaną tutaj.

  5. Pierwsze uruchomienie Tekla Structures

  Instalatory Tekla Structures są instalatorami. msi. Instalatory środowiska. msi zawierają zestawy instalatorów. tsep zawierające rzeczywiste pliki i ustawienia środowiska. Instalując nową wersję Tekla Structures 2021, należy najpierw zainstalować oprogramowanie, a następnie środowiska. Instalatory. msi są instalowane na komputerze przed otwarciem Tekla Structures.

  Jeżeli nie zainstalowałeś zawartości podczas instalacji środowiska, instalatory. tsep są uruchamiane przy pierwszym uruchomieniu Tekla Structures. Tekla Structures otwiera okno dialogowe pokazujące postęp instalacji:

  Przy uruchomieniu Tekla Structures 2021 oraz wyborze środowiska polskiego (Poland) zalecamy wybranie roli: Konstrukcje wielomateriałowe.

  6. Zmiana systemu licencjonowania 

  Podczas uruchomienia Tekla Structures możesz zmienić serwer licencji:

  Jeżeli posiadasz dostępne zarówno licencje lokalne oraz licencje Tekla Online możesz wybrać, której licencji należy użyć:

  1. Strona główna
  2. Tekla Structures
  3. Instrukcja instalacji Tekla Structures 2018i

  Ogólne

  Licencja dostarczana jest w postaci pliku, który może zawierać kilka licencji.

  Tekla Structures 2018i działa na pliku licencyjnym od Tekla Structures 2018.

  Plik licencyjny dla wersji 2018i również obsługuje niższe wersje.

  Poprzednie możliwe wersje działające na FLEXnet (od wersji 12. 0 do 2018i) mogą zostać uruchomione na pliku licencyjnym Tekla Structures 2018i.
  Prośbę o nową licencję należy przesłać na na adres: licencje@construsoft. pl

  Informacje o wersji

  Zalecamy pozostawienie zainstalowanych dotychczasowych wersji Tekla Structures dopóki najnowsza wersja zostanie poprawnie zainstalowana i uruchomiona.
  Możliwe jest otwarcie i edytowanie istniejących modeli w wersji Tekla Structures 2018i ale sugerujemy dokończenie modeli na poprzednich wersjach.
  Jeśli zapiszemy model w Tekla Structures 2018i nie będzie możliwe otwarcie go w starszej wersji.

  Zachęcamy do zapoznania się z nowościami w artykule Release Notes na temat wielu nowych funkcji i ulepszeń w wersji Tekla Structures 2018i

  System operacyjnyTekla Structures 2018i jest kompatybilna z Windows 7 SP1 i Windows 8. 1 oraz Windows 10
  Licencja
  Serwer licencyjnyTekla Structures 2018i działa na serwerze licencji Tekla Structures License Serwer 2018. Pobierz tutaj.
  InstalacjaDo instalacji Tekla Structures 2018i wymagane są pełne prawa administratora.
  Instalacja oprogramowania Tekla Structures jest intuicyjna, ale zalecamy przed instalacją przeczytanie instrukcji.
  Instalacja dodatków ConstrusoftInstalacja dodatków Construsoft została uaktualniona i obsługuje następujące polecenia:
  /s ….. oznacza tryb cichy. Nie wyświetla informacji GUI.
  log procesu instalacji /log log_file_name. log …. jest zapisywany do pliku “log_file_name. log”. Możemy podać pełną ścieżkę … np. : /log c:\Temp\log_file_name. log
  /u ….. oznacza deinstalację.
  Instalacja zcentralizowanaAby uzyskać więcej informacji na temat zcentralizowanej instalacji Tekla Structures 2018i, kliknij tutaj

  Pobieranie plików instalacyjnych

  1. Pobierz Tekla Structures 2018i

  Kliknij Tekla Structures 2018i i zaloguj się (jeśli nie posiadasz jeszcze konta w pierwszej kolejności załóż je):

  Zapisz plik TeklaStructures2018iSoftware. exe (lokalnie lub na serwerze).

  2. Pobierz środowisko Poland (opcjonalnie inne środowiska)

  Kliknij Środowiska i następnie wybierz środowisko Poland. Jeżeli jesteś niezalogowany, w pierwszej kolejności zaloguj się i przejdź do punktu 3 środowiska klikając Dalej.


  Zapisz plik Env_Poland_2018i.

  3. Pobierz dodatki Construsoft

  Kliknij Pobierz dodatki Construsoft:
  Zapisz plik Construsoft Tekla Structures 2018i Poland. exe

  Instalacja Tekla Structures 2018i

  Składniki instalacji:

  1. Instalator Tekla Structures 2018i (tylko 64-bit)
  2. Środowiska
  3. Dodatki Construsoft
  4. Pierwsze uruchomienie

  1. Instalacja Tekla Structures 2018i

  Uruchom instalator TeklaStructures2018iSoftware. exe.
  Pojawi się okno dialogowe. Wybierz język procesu instalacji.

  Kliknij OK

  Po zaakceptowaniu, może pojawić się okno dialogowe instalatora Microsoft. Kliknij Instaluj.

  Tekla Structures 2018i korzysta z Microsoft. NET Framework 4. 5. 1 i Microsoft Visual C++ 2010, i 2013 Redistributables. Jeśli do tej pory nie były instalowane zostaną zainstalowane razem z Tekla Structures. Możliwe jest również pobranie. 1 ze strony Microsoft Download Center.
  Poczekaj, aż pojawi się poniższe okno dialogowe. Może to zająć kilka minut...

  Kliknij Dalej

  Kliknij akceptuję warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej i kliknij Dalej

  Zalecamy ścieżkę instalacji C:\TeklaStructures\. Wybierz ścieżkę instalacji i kliknij Dalej
  Wybierz folder zapisu modeli Tekla Structures.

  Kliknij Dalej

  Proces instalacji Tekla Structures 2018i został rozpoczęty. Instalacja może potrwać kilka minut...

  Kliknij Zakończ

  2. Instalacja środowiska polskiego (opcjonalnie innych środowisk)

  Aby rozpocząć proces instalacji środowiska uruchom plik *środowisko*. exe i postępuj zgodnie z poleceniami instalatora

  3. Instalacja dodatków Construsoft

  Aby rozpocząć proces instalacji uruchom instalator Construsoft Tekla Structures 2018i Poland. exe:

  Instalacja może potrwać kilka minut...

  Kliknij Dalej

  Kliknij Zamknij. Proces instalacji został zakończony.

  4. Pierwsze uruchomienie

  Przy uruchomieniu Tekla Structures 2018i oraz wyborze środowiska polskiego (Poland) zalecamy wybranie roli: Kompletne modelowanie.

  Instrukcja instalacji dodatków Frigidaire Fgb500cg

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji dodatków Frigidaire Fgb500cg

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji dodatków Frigidaire Fgb500cg