Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cp Ew302

Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi CP-EW302 jest ważna, aby prawidłowo usunąć urządzenie. Przed demontażem należy odłączyć urządzenie od zasilania i wszystkich innych podłączonych do niego urządzeń. Następnie należy odkręcić wszystkie śruby i inne elementy mocujące, a także odłączyć wszystkie połączenia elektryczne. Następnie można wyjąć urządzenie, aby je wyczyścić i usunąć wszystkie części. Jeśli urządzenie zostało zamontowane na ścianie, należy również usunąć wszystkie śruby i elementy mocujące. Po demontażu należy prawidłowo wyrzucić wszystkie części i urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cp Ew302

Dokumentacja wymagana w przypadku nowych urządzeń:

wprowadzonych do obrotu po 29 grudnia 2009r. - zgodna z § 58 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (szczegóły – patrz niżej) oraz deklaracja zgodności WE;

• wprowadzonych do obrotu przed 29 grudnia 2009r. - zgodna z § 50 rozporządzenia MG z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (szczegóły – patrz niżej) oraz deklaracja zgodności WE.

Dokumentacja wymagana w przypadku urządzeń używanych:

• wyprodukowanych po 29 grudnia 2009r. - zgodna z § 58 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (szczegóły – patrz niżej) oraz deklaracja zgodności WE;

• wyprodukowanych po 1 maja 2004r. a przed 29 grudnia 2009r. - zgodna z § 50 rozporządzenia MG z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (szczegóły – patrz niżej) oraz deklaracja zgodności WE;

• wyprodukowanych przed 1 maja 2004r. zgodna z § 4 ust. 2 punkty 1-8 rozporządzenia MGPiPS z dnia 29 października 2003roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (szczegóły – patrz niżej).

§ 58 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (wdrażającego do polskiego prawa wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE):

1. Maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.

2. Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis „Instrukcja oryginalna”.

3. Jeżeli „Instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

4. Maszyna powinna być wyposażona w „Instrukcję oryginalną” oraz, jeżeli ma to zastosowanie, w „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

5. W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.

6. Treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.

7. W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

§ 50 rozporządzenia MG z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (wdrażającego do polskiego prawa wymagania dyrektywy maszynowej 98/37/WE):

1. Do maszyn powinna być dołączona instrukcja zawierająca co najmniej:

 • informacje zamieszczone w oznaczeniu maszyny (zgodne z § 48 ust. 1 ww. rozporządzenia), z wyłączeniem numeru fabrycznego;
 • informacje ułatwiające konserwację maszyny, takie jak: adres importera, serwisu;
 • przewidywane zastosowanie maszyny (zgodne z § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia);
 • informacje o stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może zajmować operator;
 • instrukcje dotyczące bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania maszyny z podaniem jej masy i masy części maszyny, jeżeli mają one być transportowane osobno, montażu i jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw;
 • w koniecznych przypadkach:

- informacje o niedopuszczalnych sposobach użytkowania maszyny,

- wskazówki szkoleniowe,

- podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie. Instrukcja powinna być sporządzona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w jednym z języków państw członkowskich Unii Europejskiej. Maszyny oddawane do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wyposażone w instrukcję oryginalną producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz w instrukcję przetłumaczoną, jeżeli ma to zastosowanie, na język polski. Tłumaczenie instrukcji powinno być wykonane przez producenta lub przez jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach, instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku zrozumiałym dla tego personelu. Do instrukcji powinny być dołączone rysunki i schematy przeznaczone do uruchamiania, konserwacji, kontroli, sprawdzania prawidłowości działania maszyny, także, jeżeli ma to zastosowanie, naprawy maszyny oraz wszelkie istotne zalecenia, w szczególności odnoszące się do bezpieczeństwa. W niezbędnych przypadkach instrukcja powinna określać wymagania w zakresie instalowania i montażu, w szczególności dotyczące zastosowanych tłumików drgań, rodzaju i masy płyt fundamentowych, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań. Instrukcja powinna zawierać informacje dotyczące hałasu emitowanego przez maszynę i podawać wartości rzeczywiste podanych niżej parametrów albo ich wartości określone w wyniku pomiarów wykonanych na identycznych maszynach:

 • równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy, skorygowanego charakterystyką A, gdy przekracza on 70 dB (A); jeżeli poziom dźwięku nie przekracza 70 dB (A), należy to potwierdzić w instrukcji;
 • szczytowej chwilowej wartości ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, skorygowanej charakterystyką C, gdy przekracza ona 63 Pa (130 dB w stosunku do 20 µPa);
 • poziomu mocy akustycznej maszyny, w przypadku gdy równoważny poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, skorygowany charakterystyką A, przekracza 85 dB (A).

7. Informacje techniczne opisujące maszynę nie powinny pozostawać w sprzecznościinstrukcją w zakresie bezpieczeństwa.

8. Dokumentacja techniczna opisująca maszynę powinna zawierać informacje dotyczące hałasu emitowanego przez maszynę, o których mowa w ust. 6.

§ 4 ust. punkty 1-3 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

1. Eksploatujący, zgłaszając UTB do organu właściwej jednostki dozoru technicznego, dołącza dwa egzemplarze dokumentacji, o której mowa w ust. 2.
2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego nie stanowią inaczej, zawiera w szczególności:

1) identyfikację i ogólny opis UTB, z uwzględnieniem dopuszczalnych konfiguracji użytkowania;
2) rysunek zestawieniowy;
3) instrukcję eksploatacji;
4) schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie;
5) schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;
6) dokumentację uzupełniającą, o której mowa w ust. 3, w przypadku UTB montowanych w miejscu eksploatacji;
7) potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie.

3. Dokumentacja uzupełniająca zawiera:

1) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzględniający w szczególności nieujęte w rysunku zestawieniowym rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;
2) schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
3) poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób, z wyłączeniem dźwigów oraz ich elementów bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach;
4) protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm. 3);
5) poświadczenie prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowlanej obiektu związanej z UTB, o ile ma to zastosowanie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. nr 199, poz. 1228) ze zmianą opublikowaną w (Dz. 2011 nr 124 poz. 701).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. nr 259, poz. 2170).

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. 2018 poz. 2176)

W celu całkowitego wyłączenia produktu z eksploatacji po zakończeniu okresu jego użytkowania należy postępować w sposób opisany w niniejszym rozdziale.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktu

Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażu można odnieść obrażenia ciała.

 1. Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Sposób postępowania:

 1. Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

  1. Odłączyć produkt od napięcia ( Odłączanie produktu od napięcia).
 2. Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

  1. Poczekać 30 minut, aby obudowa mogła się schłodzić.

 3. Odkręcić nakrętkę złączkową z tulei gwintowanej do kabla sieciowego.
 4. Odkręcić tuleję gwintowaną od gwintu gniazda sieciowego w produkcie. de/EVCxx10/Images/png/36028800207728651__Web. png" alt="7664595468"/>

 5. Odblokować wtyk kabla sieciowego i wyciągnąć go z gniazda w produkcie. de/EVCxx10/Images/png/36028799043993483__Web. png" alt="7664595852"/>

 6. Wyciągnąć przelotkę kablową z tulei gwintowanej i ściągnąć ją z kabla sieciowego. de/EVCxx10/Images/png/36028799044006027__Web. png" alt="7664596236"/>

 7. Wysunąć kabel sieciowy z tulei gwintowanej i nakrętki złączkowej. de/EVCxx10/Images/png/36028800207954571__Web. png" alt="7664596620"/>

 8. Nakręcić kapturek ochronny na gniazdo sieciowe. de/EVCxx10/Images/png/7664601611__Web. png" alt="7664610956"/>

 9. Odłączyć listwy zaciskowe przyłącza źródła sygnału wejścia cyfrowego od gniazda przyłącza źródła sygnału cyfrowego.
 10. Wyjąć przewody z listew zaciskowych.
 11. Wyprowadzić kabel przyłączeniowy z produktu. W razie potrzeby odkręcić w tym celu dławnicę kablową. de/EVCxx10/Images/png/7664621067__Web. png" alt="7664639116"/>

 12. W przypadku typu EVC22-3AC-10 wyjąć przewody L1, L2, L3, N i PE z listwy zaciskowej przyłącza publicznej sieci elektroenergetycznej. W przypadku typu EVC7. 4-1AC-10 wyjąć przewody L1, N i PE z listwy zaciskowej przyłącza publicznej sieci elektroenergetycznej. W tym celu do oporu wprowadzić wkrętak płaski (szerokość ostrza: 3 mm) w prostokątny otwór ponad zaciskami przyłączeniowymi i wyciągnąć z nich przewody.
 13. Wyprowadzić kabel AC przez dławnicę kablową z produktu. W razie potrzeby odkręcić w tym celu nakrętkę złączkową. de/EVCxx10/Images/png/7664629899__Web. png" alt="7664639500"/>

 14. W przypadku typu EVC22-3AC-10 wyjąć przewody L1, L2, L3, N i PE oraz kabel CP z listwy zaciskowej do przyłączania kabla do ładowania. 4-1AC-10 wyjąć przewody L1, N i PE oraz kabel CP z listwy zaciskowej do przyłączania kabla do ładowania.
 15. Wyprowadzić kabel do ładowania przez spiralę zabezpieczającą przed zagięciem i dławnicę kablową z produktu. W tym celu w razie potrzeby odłączyć spiralę zabezpieczającą przed zagięciem. de/EVCxx10/Images/png/6845158667__Web. png" alt="7342561292"/>

 16. Założyć pokrywę obudowy i dokręcić śruby w przedstawionej na ilustracji kolejności (TX25, moment dokręcenia: 6 Nm ± 0, 3 Nm). Na końcu ponownie dokręcić pierwszą śrubę.
 17. Wykręcić śrubę z łbem sześciokątnym, mocującą kątownik montażowy do podłoża. de/EVCxx10/Images/png/9007201248325771__Web. png" alt="7342561676"/>

 18. Poluzować 2 śruby mocujące metalowe łączniki w górnej części produktu. de/EVCxx10/Images/png/9007201247997451__Web. png" alt="7342562060"/>

 19. Zdjąć produkt wraz z metalowymi łącznikami ze śrub.
 20. Jeśli produkt ma być składowany lub przesyłany, zapakować go. Zastosować do tego celu oryginalne opakowanie lub inne opakowanie, przystosowane do masy i wymiarów produktu.
 21. Jeżeli produkt ma zostać wyrzucony, zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.

  Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202) zarządza się, co następuje:

  § 1.

  Teren stacji demontażu powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony, chyba że stacja demontażu znajduje się na terenie już ogrodzonym.

  § 2.

  Stację demontażu wyposaża się w separator substancji ropopochodnych o wydajności dostosowanej do powierzchni objętej systemem odprowadzania odcieków.

  § 3.

  Na terenie stacji demontażu wyznacza się pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji, zwane dalej „pojazdami”, wyposażone w szafę metalową służącą do przechowywania dokumentów pojazdów.

  § 4.

  1. Na terenie stacji demontażu organizacyjnie wyodrębnia się następujące sektory:

  1) przyjmowania pojazdów;

  2) magazynowania przyjętych pojazdów;

  3) usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów;

  4) demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia;

  5) magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia;

  6) magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

  2. Przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia, sektory, o których mowa w ust. 1, mogą być ze sobą łączone.

  § 5. Sektor przyjmowania pojazdów lokalizuje się na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

  2. Sektor, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w wagę lub inne urządzenie ważące, o skali ważenia do minimum 3, 5 Mg.

  § 6. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów lokalizuje się na utwardzonej, szczelnej powierzchni nie mniejszej niż 200 m2, z zachowaniem pola manewrowego, wyposażonej w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. W sektorze, o którym mowa w ust. 1, pojazdy magazynuje się w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych.

  3. Niedopuszczalne jest magazynowanie pojazdów w pozycji na boku i na dachu.

  § 7. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, lokalizuje się w obiekcie budowlanym, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże wyposażone w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, zadaszenie oraz ściany boczne zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi. 1, wyposaża się w:

  1) urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;

  2) oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:

  a) odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne – spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. Nr 192, poz. 1968),

  b) pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe,

  c) akumulatory – pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów,

  d) zbiorniki z gazem,

  e) usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową – pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych,

  f) układy klimatyzacyjne,

  g) katalizatory spalin,

  h) filtry oleju,

  i) zawierające materiały wybuchowe,

  j) zawierające rtęć;

  3) pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów – spełniający wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. Nr 96, poz. 860);

  4) sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z tych pojazdów.

  § 8. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia, lokalizuje się w obiekcie budowlanym. 1, wyposaża się w pojemniki na:

  1) szyby hartowane;

  2) szyby klejone;

  3) przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

  § 9. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia lokalizuje się na utwardzonej, zadaszonej powierzchni. Wymontowane z pojazdów przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia magazynuje się w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemożliwiający ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych.

  § 10. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów lokalizuje się na utwardzonej powierzchni. Odpady niebezpieczne pochodzące z demontażu pojazdów magazynuje się odrębnie na utwardzonej, zadaszonej powierzchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 2)).

  3. Zużyte opony pochodzące z demontażu pojazdów magazynuje się w wydzielonym miejscu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych przed osunięciem.

  4. Dopuszcza się magazynowanie zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów niezawierających cieczy i innych niebezpiecznych elementów, oznaczonych kodem 16 01 06, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w stosach zabezpieczonych przed osunięciem, nieutrudniających transportu wewnętrznego.

  § 11.

  Demontaż pojazdów prowadzi się w sposób polegający na:

  1) usunięciu:

  a) paliw i płynów eksploatacyjnych, chyba że znajdują się one w przedmiotach wyposażenia lub częściach przeznaczonych do ponownego użycia,

  b) czynnika chłodniczego z układu klimatyzacyjnego za pomocą specjalnego urządzenia, bądź zlecenie tej operacji wyspecjalizowanej firmie;

  2) wymontowaniu:

  a) filtra oleju,

  b) przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia,

  c) akumulatora,

  d) zbiornika z gazem bez jego opróżniania, bądź po usunięciu gazu ze zbiornika za pomocą specjalnego urządzenia,

  e) elementów zawierających materiały wybuchowe,

  f) katalizatora spalin,

  g) kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r.,

  h) elementów zawierających rtęć,

  i) szyb,

  j) opon,

  k) części zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie są one oddzielane w następującym po demontażu procesie przetwarzania.

  § 12.

  [1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

  1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. Nr 134, poz. 1428).

  2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. 202, Nr 90, poz. 758 i Nr 130, poz. 1087.

  [1] Rozporządzenie wchodzi w życie 3 listopada 2005 r.

  Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cp Ew302

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cp Ew302

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cp Ew302