Instrukcja danych technicznych Ge Gdf540hgd2bb

Instrukcja danych technicznych Ge Gdf540hgd2bb to oficjalna instrukcja dotycząca kuchenki mikrofalowej GE modelu GDF540HGD2BB. Instrukcja zawiera informacje dotyczące instalacji, konserwacji, korzystania i naprawy sprzętu. Zawiera ona także informacje dotyczące bezpieczeństwa i obejmuje wszystkie istotne informacje dotyczące użytkowania kuchenki mikrofalowej. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje dotyczące urządzenia, jego funkcji i działania, a także informacje o kompatybilności z innymi urządzeniami.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja danych technicznych Ge Gdf540hgd2bb

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 297) Wykaz standardów technicznych - poz. 13 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7 GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU (GESUT) WYDANIE PIERWSZE Niniejsze wydanie instrukcji opracował zespół w składzie Zdzisław Adamczewski Andrzej Bąk Mariola Gilska Edward Mecha Ryszard Staniszewski Zygmunt Szumski Wojciech Wilkowski Sekretarz zespołu: Stanisława Mogiłło-Suchowera Opracowanie redakcyjne KORDAB POLSKA Sp. z o. o. Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE str. Przedmiot instrukcji 7 Podstawa prawna 7 Definicja GESUT 7

2 Cel GESUT 7 Współdziałanie 7 Oprogramowanie do prowadzenia GESUT 8 Wymagania wobec oprogramowania do prowadzenia GESUT 8 Część II ZAKRES TREŚCI GESUT Obiekty G7 8 Dane GESUT 8 Informacje przestrzenne 8 Informacje opisowe 9 Opisowe informacje podmiotowe 9 Opisowe informacje przedmiotowe 9 Część III ZAKŁADANIE GESUT Źródła danych 9 Precyzja danych 10 Analiza przydatności danych 10 Uzupełnianie danych 10 Mapa GESUT 10 Operat GESUT 11 Baza danych GESUT 11 Uzgodnienia 11 Część IV PROWADZENIE GESUT Prowadzenie GESUT 12 DyŜurny Operat GESUT 12 DyŜurny Operat Zmian 12 Część V UDOSTĘPNIANE INFORMACJI GESUT Odpłatność 12 Forma, zakres i cechy dokumentu 12 ZAŁĄCZNIKI

3 Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Rodzaje i typy sieci oraz kody obiektów G7 Geometria obiektów G7 Relacje między obiektami, atrybuty obiektów Katalog obiektów G7 Materiały źródłowe i zmiany w trakcie zakładania GESUT Wykorzystanie obiektów mapy zasadniczej Operaty dyŝurne, poświadczenie TREŚĆ INSTRUKCJI Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji jest zakładanie, prowadzenie i udostępnianie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, dalej oznaczanej GESUT. Podstawa prawna Podstawę prawną zakładania, prowadzenia i udostępniania GESUT stanowią: 2 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. 30/89 poz. 163, ze zmianami: Dz. 43/89 poz. 241, Dz. 34/90 poz. 198, Dz. 103/91 poz. 446, Dz. 106/96 poz. 496, Dz. 156/96 poz zwana dalej Ustawą, 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 26 sierpnia 1991 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie, Dz. 83/91 poz zwane dalej Rozporządzeniem. Definicja GESUT. 3 GESUT jest uporządkowanym zbiorem informacji przestrzennych i opisowych o uzbrojeniu terenu i podmiotach nim zarządzających. Zgodnie z Ustawą przez uzbrojenie terenu, rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a takŝe podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp. 1. Dla potrzeb GESUT uzbrojenie terenu dzieli się na Sieci Uzbrojenia Terenu, dalej oznaczane SUT, oraz Budowle Podziemne. 2. SUT obejmują przewody:

4 a. istniejące, b. projektowane, uzgodnione protokołem Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, oznaczanym dalej ZUDP. 3. Wśród budowli podziemnych wyróŝnia się: a. projektowane, uzgodnione protokołem ZUDP. 4. Wymieniane w Rozporządzeniu ( 13) osoby i jednostki zarządzające sieciami lub prowadzące poszczególne branŝowe ewidencje sieci uzbrojenia terenu (BESUT) dalej w Instrukcji nazywane są administratorami sieci. Cel GESUT. 4 GESUT zakłada się i prowadzi w celu dostarczenia informacji: 1. dla celów inwestycyjnych, projektowych i realizacyjnych, w szczególności dla zapobieŝenia kolizjom istniejących i projektowanych SUT w ramach prac ZUDP, 2. dla uzupełnienia treści mapy zasadniczej, 3. dla załoŝenia ewidencji branŝowych przez podmioty zarządzające sieciami. Współdziałanie 5 Zgodnie z Rozporządzeniem, zakładanie i prowadzenie GESUT wymaga współdziałania z administratorami sieci. Zakres tego współdziałania Rozporządzenie określa wyliczając obowiązki jednostki prowadzącej GESUT i obowiązki administratora sieci. W celu zapewnienia skuteczności działania, racjonalnego wykorzystania informacji i zmniejszenia kosztów zakładania GESUT zaleca się zawieranie dwustronnych umów (porozumień) o współdziałaniu, rozszerzających treści zawarte w Rozporządzeniu. Oprogramowanie do prowadzenia GESUT GESUT zakłada się i prowadzi z zastosowaniem komputerowych systemów informatycznych posługującym się oprogramowaniem spełniających wymogi: niniejszej instrukcji, instrukcji K-1 Mapa Zasadnicza instrukcji Standard Wymiany Informacji Geodezyjnej SWING Wymagania wobec oprogramowania prowadzącego GESUT Ogólne wymagania w stosunku do systemów informatycznych wykorzystywanych do zakładania i prowadzenia Systemu Informacji o Terenie i jego elementów określą odrębne przepisy. Oprogramowanie i sprzęt słuŝące do prowadzenia GESUT powinno być zdolne do wyprowadzenia: następujących materiałów kartograficznych:

5 a. całości lub dowolnego wycinka mapy sieci wybranego rodzaju i typu, b. całości lub dowolnego wycinka mapy wybranych lub wszystkich sieci, wraz z tłem w postaci dowolnie wybranych obiektów numerycznej mapy zasadniczej. zestawień tabelarycznych zawierających: a. odległości i / lub miary bieŝące wzdłuŝ przewodu lub odcinka przewodu, b. długości odcinków i przewodów oraz dowolne zestawy informacji zawartych w bazie danych, dotyczących odcinków i przewodów, c. wykazy armatury związanej z przewodem lub odcinkiem przewodu, wraz z wybranymi informacjami dotyczącymi tych obiektów, zawartymi w bazie danych, d. wykazy współrzędnych punktów załamań osi przewodu i połoŝenia armatury, e. wykazy miar ortogonalnych lub biegunowych od par punktów o dowolnych współrzędnych do punktów załamań osi przewodu i punktów połoŝenia armatury, f. wykazy wszystkich przewodów określonego rodzaju (lub rodzaju i typu) wraz z ich długościami i innymi wybranymi informacjami, opatrzone sumą długości. Obiekty G7 Część II ZAKRES TREŚCI GESUT 8 Przedmiotem GESUT są obiekty zdefiniowane w niniejszej instrukcji. Obiekty te, w celu odróŝnienia od obiektów innych Instrukcji (np. Instrukcji K-1), dalej oznaczane będą jako obiekty G7. Obiekty G7 dzieli się na obiekty sieci uzbrojenia terenu (obiekty SUT), obiekty dodatkowe. Kod obiektu tworzą trzy wielkie litery. Systematykę kodów obiektów SUT opisuje Załącznik nr 1, same obiekty Załącznik nr 4. Dane GESUT obejmują: informacje przestrzenne informacje opisowe, Wśród informacji opisowych rozróŝnia się: informacje podmiotowe, informacje przedmiotowe, Informacje przestrzenne stanowią współrzędne płaskie w układzie współrzędnych przyjętym dla mapy zasadniczej. 9 10

6 GESUT uzupełnia dane mapy zasadniczej, która jest mapą dwuwymiarową, z tego względu współrzędna wysokościowa w GESUT jest traktowana, tak jak w mapie zasadniczej, jako informacja opisowa. 11 Informacje opisowe zawarte są w bazie danych systemu prowadzącego GESUT i kaŝda z nich moŝe być elementem klucza wyszukiwania obiektów. 12 Opisowe informacje podmiotowe odnoszą się do właścicieli i administratorów sieci. Są to: nazwa lub imię i nazwisko, dane adresowe i telekomunikacyjne podmiotu. 13 Opisowe informacje przedmiotowe odnoszą się do obiektów SUT i obiektu Budowla Podziemna. W skład danych przedmiotowych wchodzą: a. kod obiektu zawierający rodzaj sieci, typ sieci i kategorię obiektu, b. identyfikator (kolejny lub strukturalny) uzgodniony z administratorem sieci, c. nazwa branŝowa, d. właściciel, e. administrator, f. jednostka ewidencji gruntów, g. nr obrębu ewidencji gruntów, h. nr działki ewidencyjnej, i. ulica, j. nr adresowy (dotyczy przyłączy i niektórych obiektów punktowych), k. funkcja (dotyczy przewodów), l. współrzędne wysokościowe, m. status przewodu, n. rodzaj źródła danych o połoŝeniu, o. materiał, p. liczba przewodów, q. zewnętrzny wymiar poziomy (dotyczy przewodów), r. zewnętrzny wymiar pionowy przewodu (dotyczy przewodów, których wymiar pionowy moŝe róŝnić się od poziomego), s. historię obiektu, a w niej daty wprowadzonych zmian, identyfikator osoby wprowadzającej zmianę i opis zmiany. Podkreślone wyŝej dane są uwidoczniane na mapie zasadniczej, tj. stanowią widoczne atrybuty opisowe obiektów przedstawianych na mapie. Źródła danych dla zakładania GESUT stanowią: Część III ZAKŁADANIE GESUT 1. mapa zasadnicza, 2. archiwalne materiały geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu istniejące w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, 14

7 3. ewidencja gruntów i budynków, 4. informacje ZUDP, 5. materiały branŝowe, w tym: a. ewidencje branŝowe, b. inwentaryzacje powykonawcze, dokumentacje techniczne elementów sieci, c. mapy tematyczne, d. schematy sieci. Precyzja danych. 15 Generalną zasadą jest selekcja i wykorzystanie danych w kolejności stopnia zaufania do ich precyzji: 1. analityczne, 2. graficzne, 3. branŝowe. Przez dane analityczne rozumieć naleŝy takie dane pochodzące z pomiarów spełniających wymagania instrukcji technicznych, na podstawie których moŝna obliczyć współrzędne. nadające się do matematycznego przetwarzania. Wymaga się, aby precyzja zapisu tych danych spełniała wymagania: współrzędne XY lub bieŝąca i domiar 0. 05, rzędna H lub niwelacja: dla przewodów sztywnych 0. 01, dla przewodów miękkich 0. 1 Jako dane graficzne przyjmuje się dane z digitalizacji lub wektoryzacji mapy zasadniczej. Wykorzystanie danych o mniejszej precyzji dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy brak danych wyŝszej precyzji. Analiza przydatności danych Źródła danych w trakcie zakładania GESUT podlegają analizie przydatności. Przez analizę przydatności źródła danych rozumie się następujące badania: a. zgodność treści materiału z zakresem GESUT, b. ustalenie warunków pomiaru (przed czy po zasypaniu przewodu), c. porównanie zgodności dokumentów pomiarowych z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, d. porównanie zgodności dokładności zapisu danych z warunkami 15, e. porównanie wzajemnej zgodności badanych dokumentów. Na podstawie analizy dokonuje się kwalifikacji przydatności kaŝdego ze źródeł danych do jednej z czterech kategorii wymienionych w Załączniku nr Analizę przydatności kończą Raporty z Analizy Przydatności Istniejących Materiałów, wykonywane osobno dla materiałów znajdujących się w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym i osobno dla kaŝdego innego źródła danych, w tym dla administratorów poszczególnych sieci oraz ZUDP. Wzór raportu zawiera Załącznik nr 5. Raporty są

8 uzupełniane mapami zasięgu analizowanych materiałów i szkicowego przebiegu sieci, z wyróŝnieniem kategorii, oraz zaznaczeniem tych odcinków, dla których brak danych analitycznych. Uzupełnianie danych. 17 Podczas prac nad załoŝeniem GESUT jest bardzo prawdopodobne ujawnienie braku danych lub luk w istniejących materiałach. Konieczne jest uzupełnienie takich miejsc informacjami z ewidencji branŝowych i /lub pomiarem. Ogólnie potrzeby wykonania pomiaru wskazano w Tablicy Sposobu Wykorzystania Materiałów Źródłowych - w Załączniku nr 5. Mapa GESUT Mapą GESUT jest nakładka U mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 uzupełniona zgodnie z niniejszą instrukcją obiektami G Jeśli na obszarze zakładania GESUT istnieje mapa zasadnicza w formie klasycznej lub numerycznej, zawierająca informacje o uzbrojeniu terenu (nakładkę U), musi ona być wykorzystana do tworzenia GESUT jako materiał o kategorii przydatności 1 lub 2 (patrz Załącznik nr 5). PoniewaŜ mapa zasadnicza informuje o przewodach i armaturze w sposób mniej szczegółowy niŝ GESUT, wykorzystanie informacji mapy zasadniczej wiąŝe się z ich przekształcaniem i uzupełnianiem. Jeśli na obszarze zakładania GESUT istnieje wyłącznie graficzna forma nakładki U, dopuszcza się, w braku innych materiałów, digitalizację i wektoryzację obrazu rastrowego istniejących materiałów kartograficznych w skali 1:500 (wyjątkowo w skali 1:1000), pod warunkiem bardzo starannego dopasowania rastra metodą transformacji Helmerta w kolejnych kwadratach siatki współrzędnych opracowania Jeśli na obszarze zakładania GESUT istnieje mapa zasadnicza w formie numerycznej, to po załoŝeniu GESUT obiekty G7 powtórzą (najczęściej w bogatszej formie) obiekty mapy zasadniczej. Powtórzone obiekty mapy zasadniczej naleŝy uniewidocznić i wzbronić ich kreślenia mechanizmami systemu prowadzącego mapę zasadniczą, ale nie usuwać z systemu. Szczegółowe zalecenia wykorzystania obiektów numerycznej mapy zasadniczej przy budowie GESUT zawiera Załącznik nr W procesie zakładania GESUT informacje zawarte w nakładce U istniejącej mapy zasadniczej muszą zostać uzupełnione i sprawdzone w oparciu o pozostałe materiały źródłowe, w szczególnych przypadkach takŝe w oparciu o archiwa branŝowe i /lub pomiar. Operat GESUT Operat GESUT jest zbiorem zawierającym dokumenty powstałe podczas zakładania GESUT. W szczególności operat powinien zawierać: a. warunki techniczne, b. sprawozdanie techniczne z opisem prac, c. rejestr materiałów źródłowych ze wskazaniem miejsca ich składowania, d. raporty z analizy przydatności materiałów, e. mapę zasięgu analizowanych materiałów i szkicowego przebiegu sieci, f. rejestr zmian wprowadzonych w trakcie zakładania GESUT, g. dokumenty końcowych uzgodnień z jednostką prowadzącą branŝową ewidencję sieci,

9 h. kopię obwieszczenia o załoŝeniu GESUT zamieszczonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Operat zakłada się w formie oddzielnych tomów dla kaŝdego rodzaju sieci, a w przypadku uzasadnionej potrzeby takŝe dla typu sieci. Terytorialnym zasięgiem operatu jest jednostka ewidencyjna. Po załoŝeniu GESUT i obwieszczeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym o tym fakcie, operat przekazuje się do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Baza danych GESUT 20 Bazą danych GESUT są informacje przestrzenne i opisowe, wzajemnie powiązane przez system informatyczny realizowany w technice komputerowej. Zasięgiem terytorialnym bazy danych GESUT jest jednostka ewidencyjna. Po zakończeniu zakładania GESUT naleŝy: przekazać bazę danych jednostce powołanej do prowadzenia GESUT i wspomagania ZUDP, poinformować administratorów poszczególnych sieci o zakończeniu prac. Po zakończeniu zakładania GESUT części bazy danych dotyczące poszczególnych sieci mogą zostać przekazane jednostkom prowadzącym branŝową ewidencję sieci współdziałającym w załoŝeniu GESUT, na zasadach określonych w dwustronnych umowach ( 5). Uzgodnienia Mapa i części bazy danych GESUT dotyczące poszczególnych sieci są przedstawiane jednostkom prowadzącym branŝową ewidencję sieci dla stwierdzenia ich zgodności z posiadanymi przez administratorów informacjami. Stwierdzenie zgodności przedstawionych materiałów w formie oświadczeń załączane są do operatu GESUT. 21 Prowadzenie GESUT. Część IV PROWADZENIE GESUT GESUT prowadzi się oddzielnie dla jednostki ewidencyjnej, jednak dopuszcza się takŝe prowadzenie GESUT dla obszarów większych, obejmujących kilka jednostek ewidencyjnych. Przez prowadzenie GESUT rozumie się jego bieŝące administrowanie, ciągłą aktualizację i udostępnianie informacji. Dokumenty powstające w trakcie prowadzenia GESUT prowadzi się w DyŜurnym Operacie GESUT oraz DyŜurnych Operatach Zmian oddzielnych dla kaŝdego rodzaju SUT. 23 DyŜurny Operat GESUT jest teczką dokumentów systemowych prowadzoną przez prowadzącego GESUT i zawiera:

10 1. listę uprawnionych z określeniem poziomu dostępu (ciągła, bez skreśleń, zmiana uprawnień polega na uniewaŝnieniu uprawnień i ponownym wpisie w pierwszym wolnym wierszu) - patrz Załącznik nr zamknięte koperty zawierające hasła dostępu, 3. notatki z bieŝących zmian sieci komputerowej (jeśli taka została załoŝona), 4. protokoły sporządzenia kopii archiwalnych - patrz Załącznik nr 7. DyŜurny Operat Gesut zeszywa się w kolejny tom po zakończeniu roku kalendarzowego. 24 DyŜurny Operat Zmian jest teczką dokumentów prowadzoną przez uprawnionych operatorów i zawiera okresowo wyprowadzany z systemu dziennik zmian (patrz Załącznik nr 7) oraz wymienione w dzienniku dokumenty zmian powstających w wyniku m. in. budowy nowych lub przebudowy istniejących obiektów GESUT, 2. wyłączenia z eksploatacji, likwidacji, zmian w przebiegu lub w innych danych stanowiących informacje GESUT, w tym zmian w danych administratora sieci lub obiektu, 3. informacji od ZUDP o uzgodnieniu i lokalizacji projektu lub utracie waŝności uzgodnienia, 4. konieczności sprostowania błędnych danych, 5. zwiększenia precyzji określenia geometrii elementów lub uzupełnienia ich informacji opisowych, 6. innych udokumentowanych czynności powodujących zmianę lub uniewaŝnienie danych. DyŜurny Operat Zmian zeszywa się w kolejny tom po zakończeniu roku kalendarzowego. Odpłatność Część V UDOSTĘPNIANE INFORMACJI GESUT Zgodnie z Rozporządzeniem, informacje zawarte w GESUT udostępnia się odpłatnie osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym. Opłaty są regulowane odrębnymi przepisami. Forma, zakres i cechy dokumentu Informacje udostępniane są w formie i zakresie określonym w zamówieniu, ale w granicach zawartości bazy danych i z zachowaniem przepisów o tajemnicy państwowej i słuŝbowej. Materiałom wydanym z GESUT nadaje się cechy dokumentu przez ich poświadczenie (Załącznik nr 7)

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 Rodzaje i typy sieci oraz kody obiektów G7. Kody obiektów SUT Pierwsza litera kodu oznacza rodzaj sieci, druga typ sieci, trzecia kategorię obiektu. Gdy sieć nie dzieli się na typy, drugą literą kodu jest X. Litera ta moŝe w przyszłości ulec zmianie, gdy w takiej sieci zostanie wprowadzony podział na typy. Tworzenie kodu obiektu określają tablice 1-4. Rodzaje i typy SUT. Sieci uzbrojenia terenu dzieli się na rodzaje i typy przedstawione w tablicy 1. Tablica 1. PODZIAŁ SIECI UZBROJENIA TERENU, PIERWSZA I DRUGA LITERA KODU OBIEKTU Nr RODZAJ SIECI Kolor w technice wielobarwnej Pierwsza litera kodu TYP SIECI Druga litera kodu 1 Wodociągowe niebieski W 2 Kanalizacyjne brązowy K 3 Gazowe Ŝółty G 4 Ciepłownicze fioletowy C ogólne lokalne ogólnospławne sanitarne deszczowe przemysłowe lokalne wysokopręŝne średniopręŝne niskopręŝne wys. ciśnienia nis. ciśnienia parowa O L O S D P L W S N W N P 5 Elektroenergetyczne czerwony E wysokiego nap. średniego nap. niskiego nap. inne W S N I 6 Telekomunikacyjne pomarańczowy T tranzytowe miejscowe T M 7 Benzynowe czarny B - X 8 Niezidentyfikowane zielony X rurowe kablowe R K 9 Naftowe czarny N - X 10 Poczty pneumat. czarny P - X 11 Sieci komputerowe czarny A doziemne w kanalizacji D K 12 TV kablowej czarny V doziemne w kanalizacji D K 13 Melioracyjne czarny M - X 14 Inne sieci rurowe czarny I - X

12 15 Kanały zbiorcze czarny Z - X 16 Inne sieci kablowe czarny J doziemne w kanalizacji D K Tablica 2. OBIEKTY SIECI UZBROJENIA TERENU Kategoria obiektu Geometria obiektu Charakter obiektu Trzecia litera kodu przewód nieokreślona złoŝony P odcinek przewodu nieokreślona złoŝony R oś odcinka łamana uogólniona elementarny O, Q obiekt punktowy punkt elementarny A... N, S... Z Tablica 3. TRZECIA LITERA KODU OBIEKTU SUT, PRZEWODY Nr Obiekt Rodz. sieci (*) W K G C E T B X N P A V M I Z J Nr sieci Przewód P P P P P P P P P P P P P P P P Odcinek przewodu R R R R R R R R R R R R R R R R Oś odcinka przewodu Oś odc. przew. projekt kod K1 O O O O O O O O O O O O O O O O UP* Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q UX* Tablica 4. TRZECIA LITERA KODU OBIEKTU SUT, OBIEKTY PUNKTOWE Nr Obiekt Rodz. sieci (*) W K G C E T B X N P A V M I Z J Nr sieci Pkt włącz. do bud. B B B B B B B B B B B B B B B B Pkt zm. cech C C C C C C C C C C C C C C C C US* 130 Pkt pom. wysok. H H H H H H H H H H H H H H H H UG* 150 Pkt przewodu inny F F F F F F F F F F F F F F F F Studzienka N N N N N N N N N N N N N N N N Komora podziemna M M M M M M M M M M M M M M M M UO* kod K1

13 210 Armatura inna A A A A A A A A A A A A A A A A Armatura niezident. X X X X X X X X X X X X X X X X ARM 250 Podpora jednosłup. J J J J J J J J J J J J J J J J SLU 270 Podpora wielosłup. I I I I I I I I I I I I I I I I MSZ 290 Hydrant W HYP 310 Zdrój uliczny L HYZ 330 Studnia S STD 350 Studnia głębinowa G STG 370 Ujęcie wody U Zawór/zasuwa liniowa Z Z Z ZAS 410 Zaw. / zas. domowa D D Zaw. hydrant. Y Zaw. rezerw. E Trójnik T T T T T T 490 Przepompownia U Wylot kanału Y WLW 530 Osadnik lokalny L SZB 550 Osadnik piaskowy S Kratka ściekowa K KRA 590 Kratka wywietrznika W KRW 610 Pkt zlewu nieczyst. G Sączek węchowy S Stacja redukcyjna U Ciepłownia, kotłownia L Wymiennik ciepła W Kotwa (pkt stały) K KTW 730 Latarnia L LAT 750 Mufa U U MUF 770 Znak sygn. /podśw. Y ZNS 790 Szafka kablowa K K Szafka oświetl. W Szafka sterown. S STE 850 Transformator T Złącze kablowe Z Z Z Z Centr. telefoniczna E - Nr Obiekt Nr sieci Rodz. sieci (*) W K G C E T B X N P A V M I Z J kod K1

14 Uwagi do tablic 3 i 4 TRZECIA LITERA KODU OBIEKTU SUT 1. Związki między kodami Instrukcji G-7 i K-1 Ostatnia kolumna tabel zawiera kod odpowiadającego obiektu instrukcji K-1. Odpowiedniość kodów Instrukcji K-1 i niniejszej Instrukcji nie jest pełna, bowiem mapa zasadnicza nie jest w stanie pomieścić jednocześnie całego bogactwa szczegółów niezbędnych w ewidencji uzbrojenia. Np. jednemu kodowi Instrukcji K-1 obiektu punktowego STE szafka sterownicza przewodu (sieci dowolnego rodzaju i typu) odpowiadają trzy róŝne zbiory obiektów punktowych o nazwach szafka kablowa, szafka oświetleniowa, szafka sterownicza, które występują w sieciach elektroenergetycznych: niskiego napięcia innej ENK, ENW, ENS, EIK, EIW, EIS oraz w sieciach telekomunikacyjnych: tranzytowej miejscowej TTK, TMK. Ponadto sposób tworzenia kodów pozwala w przyszłości na utworzenie podobnych kodów dla róŝnych innych rodzajów i typów sieci, np. szafka kablowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia ESK, szafka sterownicza poczty pneumatycznej PXS (druga litera kodu = X, bo w sieci brak typów), szafka kablowa i szafka sterownicza telewizji kablowej doziemnej VDK i VDS, szafka kablowa i szafka sterownicza sieci kablowej innej w kanalizacji JKK i JKS. Odpowiedniość kodów Instrukcji K-1 i niniejszej Instrukcji nie jest pełna takŝe i z tego powodu, Ŝe nie zawsze zachodzi identyczność geometrii obiektów, np. obiekt obszarowy instrukcji K-1 o nazwie Komora Podziemna Ciepłownicza i kodzie UOC ma swoje odpowiedniki w G-7 (zbiór obiektów o kodzie CyM, gdzie w miejsce y naleŝy wstawić literę typu sieci), ale w G-7 są to obiekty punktowe, a nie obszarowe. MoŜliwość stosowania kodów liczbowych. Instrukcja G-7 nie dopuszcza kodów liczbowych, jednakŝe dla tych, którzy w pracach terenowych zmuszeni są do korzystania z rejestratorów danych starszego typu, gdzie niemoŝliwe jest kodowanie literowe, opracowano sposób zapisu odpowiednich oznaczeń liczbowych odpowiadających kodom znakowym. W tym celu tablice poszerzono o kolumnę Nr i wiersz Nr sieci. Kod liczbowy obiektu powstaje przez dodanie obu tych wartości. Przykłady: Oś odcinka przewodu (Nr 050) w sieci wodociągowej (Nr sieci 1) ma kod liczbowy obiektu 051, w sieci telekomunikacyjnej (Nr sieci 6) ma kod liczbowy obiektu 056, zaś w sieci tv kablowej (Nr sieci 12) ma kod liczbowy obiektu 062. Trójnik (Nr 470) w sieci wodociągowej (Nr sieci 1) ma kod liczbowy obiektu 471,

15 w sieci gazowej (Nr sieci 3) ma kod liczbowy obiektu 473, zaś w sieci innej rurowej (Nr sieci 14) ma kod liczbowy obiektu 484. Złącze kablowe (Nr 870) w sieci energetycznej (Nr sieci 5) ma kod liczbowy obiektu 875 zaś w sieci innej kablowej (nr sieci 16) ma kod liczbowy obiektu 886. Gdy zastosowano kody liczbowe zamiast kodów literowych, to przy przesyłaniu informacji plikiem SWING trzeba stosować dodatkowy plik wymiany kodów. Mechanizm stosowania pliku wymiany kodów naleŝy do aplikacji obsługującej import/eksport plikiem SWING. Obiekty dodatkowe Obiekty dodatkowe G7 nie wchodzą w skład sieci przewodów. Pierwszą literą kodu obiektów dodatkowych jest O, pozostałe dwie mają charakter mnemoniczny. Numery obiektów dodatkowych zaczynają się od 971.

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 GEOMETRIA OBIEKTÓW G7 DEFINICJE TWORÓW GEOMETRYCZNYCH PŁASKICH UśYTYCH DO OPISU GEOMETRII OBIEKTÓW GESUT Podkreślono definicje wykorzystane. Pozostałe słuŝą jedynie zachowaniu zrozumiałości tekstu. PUNKT: twór bezwymiarowy. Posiada współrzędne xy określające jego połoŝenie na mapie oraz współrzędną h, traktowaną jako atrybut. Przez ODCINEK UOGÓLNIONY naleŝy rozumieć jeden z tworów geometrycznych: - odcinek prostej, - odcinek łuku kołowego, - odcinek klotoidy, - odcinek łuku B-spline. ŁAMANA UOGÓLNIONA: skończona suma odcinków uogólnionych połączonych tak, Ŝe jedynymi punktami wspólnymi są końce kolejnych odcinków uogólnionych. WĘZEŁ ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt wspólny dwu kolejnych odcinków uogólnionych. 5. PUNKT KOŃCOWY ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt końcowy odcinka uogólnionego, nie będący węzłem łamanej uogólnionej. 6. ŁAMANA UOGÓLNIONA OTWARTA: łamana uogólniona posiadająca dwa punkty końcowe. 7. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA: łamana uogólniona nie posiadająca punktów końcowych ( inaczej: łamana uogólniona, w której końce wszystkich odcinków uogólnionych są węzłami łamanej uogólnionej). 8. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMOPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta, której wnętrze jest obszarem niespójnym. 9. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMONIEPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta, która nie jest łamaną samoprzecinającą się. 10. ŁAMANA: taka i tylko taka łamana uogólniona, której wszystkie odcinki uogólnione są odcinkami prostej. 11. OKRĄG jest szczególnym przypadkiem łamanej uogólnionej zamkniętej, złoŝonej z jednego tylko odcinka uogólnionego. TYPY OPISÓW GEOMETRII OBIEKTÓW GESUT UWAGA: łamana zamknięta dalej jest rozumiana jako łamana zamknięta samonieprzecinająca się Łamana otwarta. Łamana zamknięta. Grupy i sieci łamanych otwartych. Łamana uogólniona otwarta. Łamana uogólniona zamknięta.

17 7. Grupy i sieci łamanych uogólnionych otwartych. Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą. Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych uogólnionych. 12. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych. 13. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych uogólnionych hydrant, - latarnia, - mufa, - punkt zmiany cech przewodu. Łamana otwarta: - oś odcinka przewodu. PRZYKŁADY 3. Łamana zamknięta: - granica ulicy (zasięgu przyłączeń sieci adresowanych przy tej ulicy), - granica jednostki ewidencyjnej. Łamana uogólniona otwarta: - oś odcinka murowanego przewodu kanalizacyjnego (moŝe zawierać łuki kołowe), - oś odcinka plastikowego przewodu gazowego (moŝe zawierać łuki kołowe), - oś odcinka przewodu elektroenrgetycznego (moŝe zawierać pętle kołowe). łamana uogólniona zamknięta - granica budowli podziemnej. Obszar jednospójny: - obszar jednostki ewidencyjnej, nie zawierającej enklaw, - obszar budowli podziemnej.

18 ZAŁĄCZNIK NR 3 MIĘDZY OBIEKTAMI, ATRYBUTY OBIEKTÓW a) Między obiektami GESUT istnieją relacje typu <obiekt obiektu wskazywanego> przedstawione niŝej. Obiekt Odcinek przewodu xyr Opis przewodu Oś odcinka przewodu xyo Obiekt punktowy przewodu xy(a-n, R-Z) Obiekt wskazywany przewód xyp przewód xyp Między obiektami GESUT istnieją relacje typu <obiekt jest własnością obiektu wskazywanego> przedstawione niŝej. Obiekt Obiekt wskazywany Przewód xyp Oś odcinka przewodu projektowanego xyq Budowla podziemna OBP właściciel OWL właściciel OWL właściciel OWL Między obiektami GESUT istnieją relacje typu <obiekt jest administrowany przez obiekt wskazywany> przedstawione niŝej. Obiekt Obiekt wskazywany Przewód xyp Oś odcinka przewodu projektowanego xyq Budowla podziemna OBP administrator OAD administrator OAD administrator OAD Między obiektami GESUT istnieją relacje typu <obiekt obiektu wskazywanego> przedstawione niŝej. Obiekt Obiekt wskazywany 1:n Obręb OBR jednostka ewidencyjna OJE 1 Przewód xyp jednostka ewidencyjna OJE 1 Oś odcinka przewodu projektowanego xyq jednostka ewidencyjna OJE 1 Budowla podziemna OBP jednostka ewidencyjna OJE 1 Przewód xyp obręb OBR n Oś odcinka przewodu projektowanego xyq obręb OBR n

19 Budowla podziemna OBP obręb OBR 1 Przewód xyp n Oś odcinka przewodu xyo n Oś odcinka przewodu projektowanego xyq n Obiekt punktowy przewodu xy(a-n, S-Z) 1 Budowla podziemna OBP 1 Między obiektami GESUT istnieją relacje typu <operacja została wykonana przez> przedstawione niŝej. Obiekt Wszystkie prócz dodatkowych + OBP Obiekt wskazywany operator OPR Między obiektami istnieją relacje typu <operacja poprzednia> gdzie obiektem wskazywanym jest taki sam obiekt. W momencie zakładania GESUT wszystkie wskazania są równe NULL. Obiekt Operacja na obiekcie ONO Obiekt wskazywany b) WARTOŚCI ATRYBUTÓW OBIEKTÓW GESUT Lista wartości atrybutu MAT <materiał> WARTOŚĆ A B C D E K M P O S T V Z pusty ZNACZENIE Aluminium Beton Cegła Światłowód śelbet Kamionka Miedź Polietylen Ołów Stal Azbestocement PCV śeliwo brak informacji

20 Wartości dopuszczalne atrybutów IDB <identyfikator obiektu>, IDP <identyfikator przewodu>, IDO <identyfikator odcinka>. WARTOŚĆ łańcuch znaków alfanumerycznych pusty ZNACZENIE przyjęty w GESUT, w porozumieniu z administratorem sieci, identyfikator kolejny lub strukturalny tymczasowo nie ustalony Wartości dopuszczalne atrybutu ONR <nr odcinka w przewodzie> WARTOŚĆ liczba naturalna pusty ZNACZENIE arbitralnie ustalony nr odcinka numeracji odcinków nie dokonano Lista wartości atrybutu FUN <funkcja przewodu> WARTOŚĆ g r f k pusty ZNACZENIE przewód główny przewód rozdzielczy przyłącze funkcyjne przyłącze komercyjne brak informacji Lista wartości atrybutu ZRD <źródło danych o połoŝeniu obiektu> WARTOŚĆ pusta A B D F G I M N X ŹRÓDŁO DANYCH Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową Pomiar wykrywaczem przewodów Dane branŝowe Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy Fotogrametria GPS bez powiązania z osnową Inne Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe. Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub oczywiście błędne Nieokreślone, brak danych Gdy połoŝenie obiektu określono za pomocą digitalizacji lub wektoryzacji istniejących materiałów kartograficznych, to dla przewodów wniesionych na te materiały z danych branŝowych, niepoprawnych lub nieokreślonych stosuje się nadal (mimo digitalizacji lub wektoryzacji) odpowiednio wartości B, N i X.

21 Lista wartości atrybutu STA <status odcinka> WARTOŚĆ c n pusty ZNACZENIE czynny nieczynny brak informacji Lista wartości atrybutu PRZ <przebieg odcinka przewodu> WARTOŚĆ b n p z pusty ZNACZENIE wewnątrz budynku lub budowli nadziemny (na podporach) podziemny naziemny brak informacji Lista wartości atrybutu OBU <obudowa odcinka przewodu> WARTOŚĆ k o z n pusty ZNACZENIE w kanalizacji w otulinie, w osłonie w kanale zbiorczym nagi, bez obudowy brak informacji Wartości dopuszczalne atrybutu WYH <wymiar poziomy odcinka przewodu> WARTOŚĆ liczba całkowita pusty ZNACZENIE wymiar poziomy przewodu wyraŝony w milimetrach wymiar poziomy przewodu nieznany Wartości dopuszczalne atrybutu WYV <wymiar pionowy odcinka przewodu> WARTOŚĆ liczba całkowita pusty ZNACZENIE wymiar pionowy przewodu wyraŝony w milimetrach wymiar pionowy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu RDZ <rodzaj budowli podziemnej> WARTOŚĆ ZNACZENIE

22 P T M G Z S I przejście dla pieszych tunel ulicy tunel metra garaŝ zbiornik schron, bunkier budowla inna Wystającym poza obrys budynku piwnicom naleŝy nadawać wartość atrybutu I. Ponadto zaleca się, aby wszystkie obiekty punktowe, a takŝe przechowywane w bazie danych systemu punkty konstrukcyjne posiadały atrybut <błąd połoŝenia punktu> jak niŝej. Lista wartości atrybutu punktu BPP <błąd połoŝenia punktu> WARTOŚĆ pusta BŁĄD POŁOśENIA WZGLĘDEM OSNOWY brak informacji c) ZNACZENIA ATRYBUTÓW OBIEKTÓW GESUT Znaczenie atrybutu RPG <rzędna przewodu górna> SIEĆ telekomunikacyjna ciepłownicza kanałowa pozostałe ZNACZENIE górna powierzchnia bloku kablowego górna powierzchnia obudowy górna powierzchnia przewodu Znaczenie atrybutu RPD <rzędna przewodu dolna> SIEĆ kanalizacyjna telekomunikacyjna ciepłownicza pozostałe ZNACZENIE dno przewodu dolna powierzchnia bloku kablowego dno obudowy nie występuje Znaczenie atrybutu RAG <rzędna armatury górna>

23 SIEĆ wszystkie ZNACZENIE górna powierzchnia kryz włazów studzienek i komór, pokryw zasuw / zaworów, podstaw hydrantów itp. Znaczenie atrybutu RAD <rzędna armatury dolna> SIEĆ wszystkie ZNACZENIE dno studzienek i komór Przedstawienie graficzne rzędnych zawartych w atrybutach RPG, RPD, RAG i RAD. Przy obiektach, którym przypisane są atrybuty zawierające obie rzędne, ich przedstawienie graficzne wygląda jak ułamek, z kreską poziomą między rzędnymi. Tekst podkreślony jest rzędną górną, tekst nadkreślony jest rzędną dolną. KaŜda z rzędnych moŝe być pusta. Kreska nie pojawia się tylko wtedy, gdy obie są puste. Gdy pusta jest rzędna górna (np. zniszczona górna część studzienki), w przedstawieniu graficznym winna pojawić się nadkreślona rzędna dolna. Przy obiektach, których jedyną przewidzianą rzędną jest rzędna górna, przedstawienie graficzne podkreślenia nie zawiera.

24 ZAŁĄCZNIK NR 4 KATALOG OBIEKTÓW GESUT. Zawartość katalogu Obiekty GESUT. Obiekty GESUT zgodnie z 8 Instrukcji G-7 dzieli się na: obiekty SUT, obiekty dodatkowe Obiekty SUT. Obiekty SUT dzieli się na trzy kategorie: przewody i odcinki przewodów, osie odcinków przewodów, obiekty punktowe przewodu. Przewód jest liniowym fragmentem sieci uzbrojenia terenu określonego rodzaju i typu, którego oś przedstawiana jest łamaną uogólnioną a końce ustalane w porozumieniu z administratorem sieci. Przewód jest obiektem złoŝonym z odcinków przewodu i opisu. Odcinek przewodu jest liniowym fragmentem sieci uzbrojenia terenu określonego rodzaju i typu o jednakowych cechach, którego oś przedstawiana jest łamaną uogólnioną. Odcinek przewodu jest obiektem złoŝonym z osi odcinka przewodu i obiektów punktowych. Oś odcinka przewodu jest obiektem elementarnym o geometrii łamana uogólniona (patrz Załącznik nr 2), określającym połoŝenie odcinka przewodu. Obiekt punktowy jest obiektem elementarnym o geometrii punkt (patrz Załącznik nr 2), odpowiadający jednemu z niŝej umieszczonych opisów: urządzenie techniczne sieci, które, ze względu na znikome wymiary, na mapie zasadniczej przedstawiane jest symbolem (np. hydrant, zasuwa). Takie obiekty na mapie zasadniczej zgodnie z Instrukcją K-1 umieszczane są w punkcie połoŝeniem środka armatury. punkt, który przy analizie sieci moŝe być uznany za węzeł jej grafu (np. ciepłownia, centrala telefoniczna, komora podziemna będąca miejscem zbiegu wielu przewodów). Takie obiekty na mapie zasadniczej naleŝy umieszczać w arbitralnie obranym miejscu wewnątrz obrysu odpowiednich obiektów przestrzennych mapy. punkt charakteryzujący odcinek przewodu (np. punkt określonej wysokości). lub punkt końcowy odcinka (ujęcie wody, punkt włączenia do budynku itp. ) Obiekty dodatkowe. Budowla Podziemna. Podziemne budowle, jak: tunele, parkingi itp. nie wchodzą w skład obiektów SUT. Obiekt o nazwie Budowla Podziemna definiuje teŝ Instrukcja K-1 Mapa Zasadnicza, jako obiekt obszarowy o kodzie BPO (K1 wyd. 2: KUB). Instrukcja niniejsza definiuje go takŝe jako obszarowy, ale wprowadza do tego obiektu dodatkowe atrybuty. Standardowy przekaz plikiem SWING rozróŝnia je przez wskazanie zbioru obiektów, do którego przynaleŝą, tzn. ich kodem w pliku SWING jest albo K1BPO, albo G7OBP. Obiekty: Właściciel, Administrator, Jednostka Ewidencyjna, Obręb, Ulica słuŝą do przechowywania informacji o podmiotach zarządzających SUT oraz o administracyjnym przyporządkowaniu obiektów.

25 Właściciel jest obiektem opisowym, opisuje właściciela przewodu, niekoniecznie o sprawdzonych (orzeczenie sądu, akt notarialny) prawach własności. Administrator jest obiektem opisowym, opisuje władającego przewodem (lub zarządzającego z upowaŝnienia właściciela), prowadzącego branŝową ewidencję uzbrojenia terenu. Jednostka Ewidencyjna i Obręb są obszarami określonymi w ewidencji gruntów i budynków. Ulica jest obszarem obejmującym połoŝenie wielu innych obiektów. Ulica wraz z numerem adresowym ułatwia lokalizację innych obiektów na mapie i w bazie danych. Z wyjątkiem obiektu Budowla Podziemna zasięg innych obiektów obszarowych nie jest przedstawiany w GESUT. Opis przewodu jest odrębnym tekstem i określa połoŝenie i treść napisu związanego z obiektem złoŝonym Przewód. Podobny w przedstawieniu graficznym opis osi odcinka przewodu nie jest samodzielnym obiektem a tylko manifestacją niektórych atrybutów obiektu elementarnego oś odcinka przewodu. Tekst dodatkowy jest samodzielnym, nie związanym z innym obiektem GESUT, elementem przedstawienia kartograficznego określającym połoŝenie i treść napisu informacyjnego (np. nazwa osiedla). Operacja na obiekcie jest zapisem zmiany informacji pozwalającym odtwarzać historię obiektu. Operator jest obiektem opisowym, identyfikującym osobę uprawnioną do działań w systemie. Podział katalogu. Katalog podzielono na części: obiekty SUT 45 opisów obiektów którą to część podzielono na działy: o przewody o obiekty punktowe 4 opisy obiektów 41 opisów obiektów obiekty dodatkowe 12 opisów obiektów 3. Oznaczenia w kodach. Kody obiektów GESUT zawierają trzy wielkie litery. W opisach stosujących się do obiektów występujących w sieciach róŝnych rodzajów i typów przyjęto oznaczanie dwu pierwszych liter kodu małymi literami xy. Występujące w kodach małe litery xy oznaczają: x - wielką literę rodzaju sieci do której naleŝy obiekt (wodociągowa W, kanalizacyjna K... ), Przykłady: y - wielką literę typu sieci do której naleŝy obiekt (np. w ramach rodzaju kanalizacyjna występują typy sanitarna S, ogólnospławna O... )

26 Obiekt Przewód (xyp) kanalizacji sanitarnej ma kod KSP (kanalizacja, sanitarna, przewód), zaś obiekt Trójnik w tej sieci ma kod KST (kanalizacja, sanitarna, trójnik). Obiekt Zasuwa liniowa (xyz) wodociągu lokalnego ma kod WLZ (wodociąg, lokalny, zasuwa), zaś w sieci gazowej niskopręŝnej ma kod GNZ (gaz, niskopręŝny, zasuwa). Dla tych wykonawców, którzy w pracach terenowych uŝywają rejestratorów bez moŝliwości kodowania literowego, opracowano sposób zapisu odpowiednich oznaczeń liczbowych odpowiadających kodom znakowym, opisany w Załączniku nr Jednostka miary liniowej uŝyta w katalogu. W całym katalogu uŝyto jednostki miary [milimetr], tj. tekst 0. 18 oznacza 18/100 milimetra. W miejscach, gdzie uŝyto jednostki podstawowej, zaznaczono to wyraźnie, np. 5 m. Obiekty katalogu - następne strony.

27 ZAŁĄCZNIK NR 4 - KATALOG OBIEKTÓW CZĘŚĆ: OBIEKTY SUT, DZIAŁ: PRZEWODY Przewód 010 xyp Nieokreślona. jest własnością jest administrowany przez jest opisany przez właściciel OWL administrator OAD jednostka ewidencyjna OJE obręb OBR opis przewodu OPI Identyfikator przewodu IDP pusty, ciąg znaków alfanumerycznych Nazwa branŝowa NAZ pusty, ciąg znaków alfanumerycznych Funkcja przewodu FUN pusty, g, r, f, k Status przewodu STA ustawiany automat. z analizy osi odcinków Obiekt złoŝony, nie posiadający geometrii i przedstawienia graficznego. Składa się z co najmniej jednego obiektu złoŝonego 030. xyR. Odcinek przewodu i obiektu 981. OPI. Opis przewodu Odcinek przewodu 030 xyr Nieokreślona. przewód xyp Identyfikator odcinka IDO pusty, ciąg znaków alfanumerycznych Nazwa branŝowa NAZ pusty, ciąg znaków alfanumerycznych Nr odcinka w przewodzie ONR pusty, liczba naturalna Obiekt złoŝony, nie posiadający geometrii i przedstawienia graficznego. Składa się z obiektu 050. xyO. Oś odcinka przewodu i obiektów punktowych (punktów armatury). Oś odcinka przewodu 050 xyo Łamana uogólniona otwarta

28 jest własnością jest administrowany przez właściciel OWL administrator OAD jednostka ewidencyjna OJE obręb OBR Status odcinka STA pusty, c, n Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Przebieg odcinka przewodu PRZ pusty, b, n, p, z Obudowa OBU pusty, k, o, z, n Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Wymiar poziomy w mm WYH pusty, liczba naturalna Wymiar pionowy w mm WYV pusty, liczba naturalna Liczba przewodów / kanalików LIC pusty, liczba naturalna kog gm34-gnk Oś przewodu sieci kablowej moŝe zawierać pętle, oś przewodu sieci rurowej moŝe zawierać łuki. W tekście kog napis jest identyfikatorem odcinka, napis ko jest etykietą odpowiadającą pierwszym dwu literom kodu obiektu, napis g jest wartością atrybutu <Funkcja przewodu> grubość linii kog tekst Oś odcinka przewodu projektowanego 070 xyq Łamana uogólniona otwarta jest własnością jest administrowany przez właściciel OWL administrator OAD jednostka ewidencyjna OJE obręb OBR

29 Identyfikator odcinka IDO ciąg znaków alfanumerycznych Nazwa branŝowa NAZ pusty, ciąg znaków alfanumerycznych Nr protokołu ZUDP ZNR pusty, ciąg znaków alfanumerycznych Funkcja przewodu FUN pusty, g, r, f, k Przebieg odcinka przewodu PRZ pusty, b, n, p, z Obudowa OBU pusty, k, o, z, n Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Wymiar poziomy w mm WYH pusty, liczba naturalna Wymiar pionowy w mm WYV pusty, liczba naturalna Liczba przewodów / kanalików LIC pusty, liczba naturalna Rzędna przewodu górna RPG pusty, liczba rzeczywista Rzędna przewodu dolna RPD pusty, liczba rzeczywista BPK23/97-kog ZEp2/95-enr BPG/3/96-gnk Oś przewodu sieci kablowej moŝe zawierać pętle, oś przewodu sieci rurowej moŝe zawierać łuki. W tekście ZEp2/95-enr napis ZEp2/95 jest numerem protokołu ZUD, napis en jest etykietą odpowiadającą pierwszym dwu literom kodu obiektu, napis r jest wartością atrybutu <Funkcja przewodu> grubość linii ZEp2/95-enr tekst atrybutu i etykiety

30 ZAŁĄCZNIK NR 4 - KATALOG OBIEKTÓW CZĘŚĆ: OBIEKTY SUT, DZIAŁ: OBIEKTY PUNKTOWE włączenia odcinka przewodu do budowli 090 xyb Nr odcinka w przewodzie ONR pusty, liczba naturalna Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Rzędna przewodu górna RPG pusty, liczba rzeczywista Rzędna przewodu dolna RPD pusty, liczba rzeczywista średnica symbolu tekst atrybutu zmiany cech lub źródła danych o połoŝeniu przewodu 110 xyc wchodzi wskład Nr adresowy Nr działki UNR DNR pusty, ciąg znaków alfanumerycznych pusty, ciąg znaków alfanumerycznych Rzędna przewodu górna RPG pusty, liczba rzeczywista

31 Rzędna przewodu dolna RPD pusty, liczba rzeczywista Obiekt przedstawia kreska poprzeczna do osi przewodu WYMIARY W SKALI: grubość linii znaku długość symbolu a teksty atrybutów pomierzonej wysokości odcinka przewodu 130 xyh Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Rzędna przewodu górna RPG pusty, liczba rzeczywista Rzędna przewodu dolna RPD pusty, liczba rzeczywista Przewód rurowy, punkt na wejściu do komory (obiekt mapy zasadniczej) i przewód kablowy, tylko rzędna górna. Wartość rzędnej podaje się z dokładnością: przewód rurowy 0. 01m, przewód kablowy 0. 1 m. średnica symbolu tekst atrybutu

32 odcinka przewodu inny 150 xyq Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Rzędna przewodu górna RPG pusty, liczba rzeczywista Rzędna przewodu dolna RPD pusty, liczba rzeczywista wymiar kwadratu tekst atrybutu Studzienka 170 xyn Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X

33 Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Rzędna armatury dolna RAD pusty, liczba rzeczywista w Litera w jest etykietą i odpowiada pierwszej literze kodu (litera typu sieci). linia symbolu średnica symbolu w tekst atrybutu i etykiety Komora podziemna 190 xym Nr odcinka w przewodzie ONR pusty, liczba naturalna Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Rzędna armatury dolna RAD pusty, liczba rzeczywista Rysunek przedstawia róŝnego kształtu komory w skali mapy wraz z włazami. Są to obiekty K-1. Odpowiednimi obiektami G-7 są punkty, umieszczane w arbitralnie obranym miejscu wewnątrz obrysu komory K- 1. Litery t, w, c są etykietami i odpowiadają pierwszej literze kodu (litera typu sieci).

34 średnica symbolu w tekst atrybutu i etykiety Armatura inna 210 xya wchodzi wskład Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Rzędna armatury dolna RAD pusty, liczba rzeczywista Armatura nie określona w G7, do dowolnego wykorzystania w kaŝdej sieci. linia symbolu średnica symbolu tekst atrybutu Armatura niezidentyfikowana 230 xyx

35 Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Rzędna armatury dolna RAD pusty, liczba rzeczywista Armatura niezidentyfikowana, znana tylko rzędna górna. bok kwadratu a trójkąt 90 o, 45 o, 45 o tekst atrybutu

36 ZAŁĄCZNIK NR 4 - KATALOG OBIEKTÓW CZĘŚĆ: OBIEKTY SUT, DZIAŁ: OBIEKTY PUNKTOWE Podpora jednosłupowa 250 xyj jest własnością jest administrowany przez właściciel OWL administrator OAD Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Symbol jak w Instrukcji K-1 linia symbolu średnica symbolu Podpora wielosłupowa 270 xyi jest własnością jest administrowany przez właściciel OWL administrator OAD

37 Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Symbol identyczny z symbolem obiektu 250 xyj linia symbolu średnica symbolu Hydrant 290 WyW Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Symbol jak w Instrukcji K-1 grubość linii symbolu wysokość a skrzydełka b średnica c

38 tekst atrybutu Zdrój uliczny 310 WyL Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Symbol jak w Instrukcji K-1. grubość linii symbolu wysokość a skrzydełka b średnica c tekst atrybutu Studnia 330 WyS jest własnością właściciel OWL

39 jest administrowany przez administrator OAD Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna (grunt) RAG pusty, liczba rzeczywista Rzędna armatury dolna (dno lub smok) RAD pusty, liczba rzeczywista Symbol jak w Instrukcji K-1. grubość linii średnica zewnętrzna średnica wewnętrzna tekst atrybutu Studnia głębinowa 350 WyG jest własnością jest administrowany przez właściciel OWL administrator OAD Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z

40 Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Rzędna armatury dolna RAD pusty, liczba rzeczywista grubość linii średnica zewnętrzna a średnica wewnętrzna b wysokość c szerokość d promień r tekst atrybutu Ujęcie wody 370 WyU Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Rzędna armatury dolna RAD pusty, liczba rzeczywista

41 grubość linii średnica zewnętrzna a średnica wewnętrzna b tekst atrybutu Zawór lub zasuwa liniowa 390 xyz Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Napis L jest etykietą obiektu, jest wartością atrybutu <rzędna armatury górna>. linia symbolu wymiar poprzeczny a wymiar wzdłuŝ przewodu b L teksty Zawór lub zasuwa domowa 410 xyd

42 Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Napis D jest etykietą obiektu, jest wartością atrybutu <rzędna armatury górna>. linia symbolu wymiar poprzeczny a wymiar wzdłuŝ przewodu b D teksty Zawór lub zasuwa hydrantowa 430 WyY Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Napis H jest etykietą obiektu, jest wartością atrybutu <rzędna armatury górna>.

43 linia symbolu wymiar poprzeczny a wymiar wzdłuŝ przewodu b H teksty Zawór lub zasuwa rezerwowa 450 WyE Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Materiał MAT pusty, A, B, C, D, E, K, M, P, O, S, T, V, Z Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Napis R jest etykietą obiektu, jest wartością atrybutu <rzędna armatury górna>. linia symbolu wymiar poprzeczny a wymiar wzdłuŝ przewodu b R teksty Trójnik zaślepiony 470 xyt

44 Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Gdy na przewodzie istnieje czwórnik z zaślepionymi oboma wylotami, stosować dwa obiekty trójnik. grubość linii wymiar a Przepompownia 490 KyU Źródło danych o połoŝeniu ZRD pusty, A, B, D, F, G, I, M, N, X Rzędna armatury górna RAG pusty, liczba rzeczywista Rzędna armatury dolna RAD pusty, liczba rzeczywista Litera P jest etykietą związaną z obiektem. grubość linii

Instrukcje podzielone są na moduły występujące w aplikacji, a następnie na części przeznaczone dla szkół i placówek oświatowych oraz dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty.

W osobnej kategorii można odnaleźć komentarze merytoryczne.

Instrukcja danych technicznych Ge Gdf540hgd2bb

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja danych technicznych Ge Gdf540hgd2bb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja danych technicznych Ge Gdf540hgd2bb