Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Caleffi 535080 1h

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jest niezbędnym elementem każdego miejsca pracy. Caleffi 535080 1h gwarancja jest najlepszym zabezpieczeniem, które można zapewnić swoim pracownikom. Instrukcja BHP zapewnia bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy są chronieni przed wypadkami lub chorobami zawodowymi. Instrukcja BHP zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania sprzętu i narzędzi, bezpiecznych procedur pracy, higieny pracy oraz odpowiednich procedur postępowania w przypadku wypadków przy pracy. Caleffi 535080 1h gwarancja może zapewnić pracownikom wyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zmniejszyć ryzyko wypadków i wyeliminować wszelkie ryzyko związane z chorobami zawodowymi.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Caleffi 535080 1h

Wypadki mogą wydarzyć się w każdym zakładzie pracy. Jednak nie zawsze są one niemożliwe do uniknięcia. Najczęściej urazy i wypadki przy pracy są efektem nieuwagi, bądź nieumiejętnego korzystania z maszyn przemysłowych, czy też wynikają z ignorowania zasad BHP. Dlatego też tak istotne jest wywieszenie w zakładzie pracy odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jest 23 produktów.

Pokazano 1-23 z 23 pozycji

  • Chwilowy brak produktu

         • Chwilowy brak produktu

                            • Chwilowy brak produktu

                                       • Chwilowy brak produktu

                                           Dlaczego warto jest wywiesić instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

                                           Wywieszenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w odpowiednich, dobrze widocznych i łatwo widocznych miejscach pozwala na znaczne podniesie bezpieczeństwa swoich pracowników. Duża część zakładów pracy ma naprawdę dużą ilość zasad, których muszą przestrzegać osoby zatrudnione w danej firmie. Często mają one problem z zapamiętaniem wszystkich obowiązujących ich przepisów. Wywieszenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala pracownikom na przypomnienie sobie jakich zasad muszą przestrzegać w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa.

                                           Dodatkowo wywieszenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budynku ma pozytywny efekt na morale pracowników. Jest to jasny sygnał, że właściciel dba o dobro swoich pracowników i dokłada wszelkich starań by zapewnić im możliwie jak największe bezpieczeństwo.

                                           Gdzie mocować instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

                                           Wiele osób zastanawia się w jakim miejscu zakładu zakładu pracy należy rozmieścić instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość instrukcji powinna zostać umieszczona w pobliżu obiektu bądź miejsca którego dotyczą. Przykładowo instrukcje BHP dotyczące postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy i instrukcja obsługi apteczki powinny znajdować się w niewielkiej odległości od apteczek pierwszej pomocy, tak by w razie potrzeby można było się z nią błyskawicznie zapoznać.

                                           Instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk najlepiej umieścić będzie w toaletach, tak by pracownicy mogli zapoznać się z nimi podczas wykonywania tych czynność. Nieco bardziej skomplikowane będzie odpowiednie rozmieszczenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obchodzenia się z różnego rodzaju narzędziami. Tego typu instrukcje najlepiej będzie umieścić w miejscu składowania narzędzi oraz w pomieszczeniach socjalnych, gdzie pracownicy nawet z nudów zapoznają się z instrukcją. 

                                           Czym charakteryzują się instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oferowane przez naszą firmę

                                           Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak istotne jest zapewnienie swoim pracownikom dostępu do informacji na temat bezpieczeństwa. Dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań by oferowane przez nas instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy wykonane były w najlepszy możliwy sposób. Dzięki temu w naszej ofercie znajdą Państwo jedynie profesjonalnie zaprojektowane instrukcje bezpieczeństwa, które dostarczają niezbędnych informacji w krótki, prosty i przejrzysty sposób. 

                                           Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy znajdujące się w naszej ofercie wydrukowane zostały na płycie PCV. Jest to nowoczesna technika druku, która zapewnia doskonałą jakość druku i czytelność liter. Dodatkowo płyty PCV na których wydrukowane zostały instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle wytrzymałe. Nie ulegają one działaniu zewnętrznych czynników, są odporne na zgniatanie i nie blakną w miarę upływu czasu. Jest to więc idealne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju zakładów produkcyjnych w których nie trudno o zabrudzenia. Tego typu tablice świetnie sprawdzają się na placach budowy i w halach magazynowych.

                                           Instrukcja bhp to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika – trudno nie zgodzić się z tym lakonicznym hasłem w Wikipedii. Na wstępie przypomnijmy, że obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy określa artykuł 2374 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

                                           Również § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy wskazuje pracodawcę jako tego, który powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn.

                                           Szczegółowe wymagania dla instrukcji bhp zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. poz. 1650, ze zm. ).

                                           Powyższe akty prawa polskiego w sposób jednoznaczny wskazują, na kim ciąży obowiązek wydania instrukcji oraz co instrukcja bhp powinna zawierać.

                                           Zakres instrukcji i jej zawartość

                                           Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

                                            • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
                                            • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
                                            • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
                                            • udzielania pierwszej pomocy.

                                           Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. ponadto instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

                                           Według rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników, instrukcja taka powinna zawierać co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

                                            • warunków użytkowania maszyn;
                                            •  występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
                                            •  praktyki użytkowania maszyn

                                           oraz powinna być zrozumiała dla pracowników, których dotyczy.

                                           Powyższe wymagania prawne dotyczące zawartości instrukcji określają oczywiście minimalne informacje, które instrukcja musi zawierać i tylko od piszącego zależy, jak ją skonstruuje i co w niej zawrze poza wymaganymi informacjami.

                                           W zależności od tego, jakiego obszaru dotyczy instrukcja bhp jej opracowanie powinno opierać się na podstawie:

                                            • aktualnych przepisów – w tym branżowych;
                                            • instrukcji użytkowania wyposażenia technicznego stanowiska pracy i stosowania środków ochrony indywidualnej;
                                            • kart charakterystyki substancji niebezpiecznych;
                                            • wyników pomiarów parametrów środowiska pracy (stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia);
                                            • ustalonego w zakładzie procesu technologicznego;
                                            • Polskich Norm zharmonizowanych dotyczących bezpieczeństwa pracy;
                                            • doświadczenia i wiedzy fachowej;
                                            • dokumentu oceny ryzyka zawodowego, procesowego itd. ;
                                            • innych, sprawdzonych źródeł.

                                           Instrukcje bhp powinny być aktualizowane po każdej zmianie:

                                            • sposobu wykonywania prac;
                                            • stosowanych materiałów i maszyn (narzędzi);
                                            • parametrów środowiska pracy;

                                           a także w przypadku zmian przepisów obowiązujących przy pracach na danym stanowisku.

                                           Ważne jest także to, aby instrukcja bhp nie była w swej treści sprzeczna z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nie zawierała nieaktualnych danych.

                                           W polskim ustawodawstwie nie określono wzoru instrukcji bhp, ale doprecyzowano minimalne informacje, jakie powinna zwierać i na kim ciąży obowiązek jej opracowania.

                                           Podsumowując: instrukcja bhp powinna być napisana językiem zrozumiałym dla pracownika i zawierać informacje niezbędne do bezpiecznego wykonania pracy.

                                           Zadbajmy o przekaz

                                           Opracowując instrukcję bhp, warto pamiętać o trójkącie efektywności zapamiętywania E. Dale’a (na il. ), zgodnie z którym ludzie zapamiętują tylko 10% informacji przeczytanych.

                                           Dlatego, oprócz wymaganych treści, które instrukcja musi zawierać, istotna jest też forma, w jakiej zostaną one pracownikowi przekazane. Jak widać na ilustracji, pojawienie się obrazu może spowodować wzrost do 30% zapamiętanych treści, a przecież o to chodzi, aby pracownik wyniósł z tego dokumentu jak najwięcej.

                                           W zależności od tego jakiego obszaru dotyczy instrukcja bhp – obsługi maszyny, procesu pracy czy innych wskazanych w przepisach zagadnień – może się zmieniać jej objętość oraz możliwości umieszczenia elementów pozwalających zwiększyć percepcję czytającego. Podczas opracowania instrukcji niejednokrotnie pojawiają się dylematy, jakie zagadnienia ująć, jak obszernie je omówić, czy podawać informacje o zagrożeniach i środkach zapobiegawczych, wymaganych środkach ochrony indywidualnej i istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa szczegółach, na które pracownik powinien zwrócić uwagę, a które znajdują się w innych dokumentach, takich jak ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja techniczna producenta itp. Warto pamiętać, że zbyt duże nagromadzenie informacji w jednym dokumencie może powodować problemy z przyswojeniem ich przez czytającego. Z drugiej zaś strony chcielibyśmy mieć w jednym miejscu zebrane wszystkie zagadnienia. Na jednej z konferencji ATESTU uczestnik dyskusji panelowej postawił dość przewrotną na pierwszy rzut oka tezę, że tak naprawdę każda procedura w momencie jej napisania jest już w jakiejś części nieaktualna.

                                           Biorąc więc pod uwagę, że nie da się drobiazgowo przewidzieć i zaplanować każdej czynności, że instrukcja nie może się zmienić w opasłe tomiszcze, należy pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy i zobowiązany do zapewnienia instrukcji bhp. I to on faktycznie ma wpływ na to, co instrukcja zawiera i w jakiej formie została opracowana, a w dalszym etapie – jak jej treść jest przekazana pracownikom.

                                           Jako że instrukcja bhp stanowi istotny element systemu zarządzania w każdej firmie, warto poświęcić na jej przygotowanie odpowiedni czas i zastosować przy jej tworzeniu wszystkie możliwe elementy informacyjne (piktogramy, rysunki, zdjęcia, ikony), wprowadzić odniesienia do rzeczywistego procesu pracy lub maszyny, stosować zrozumiały język, co pozwoli, aby treść i forma instrukcji była jak najbardziej przystępna dla pracownika przy jednoczesnym zachowaniu wymagań prawnych.

                                           Artykuł z miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy nr 5/2022
                                           www. pl

                                           tekst:

                                           Bogusław Ziędalski
                                           główny specjalista ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle,
                                           audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem

                                           Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

                                           Co to jest instrukcja BHP?

                                           Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

                                           Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

                                           Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

                                           1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
                                           2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
                                           3. Instrukcje BHP dotyczące:
                                            • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
                                            • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
                                            • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
                                            • udzielania pierwszej pomocy.

                                           Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

                                           Rodzaje instrukcji BHP

                                           W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

                                          • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
                                          • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
                                          • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
                                          • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
                                          • Kto sporządza instrukcje BHP?

                                           Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

                                           Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

                                           Co powinna zawierać instrukcja BHP?

                                           Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

                                           Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

                                          • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
                                          • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
                                          • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
                                          • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
                                          • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

                                           Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

                                           Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

                                           Stale dostępne

                                           Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

                                           Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

                                           Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

                                           Podsumowanie

                                           Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

                                           Podstawy prawne:

                                           [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

                                           [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

                                           [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

                                           [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

                                           [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

                                           [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

                                           Powiązane wpisy:

                                          • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
                                          • Jak napisać procedurę
                                          • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
                                          • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
                                          • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
                                          • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
                                          • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Caleffi 535080 1h

                                           Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Caleffi 535080 1h

                                           Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

                                           Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Caleffi 535080 1h