Instrukcja łączenia Dell Poweredge Fx2s

Instrukcja łączenia Dell Poweredge Fx2s jest kompleksowym narzędziem do konfiguracji i łączenia platformy Dell PowerEdge FX2s. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji, uruchamiania i wdrażania systemu Dell PowerEdge FX2s. Instrukcja zawiera także informacje o konfiguracji sprzętu, wdrażaniu oprogramowania, tworzeniu i zarządzaniu systemem, korzystaniu z narzędzi diagnostycznych itp. Instrukcja łączenia Dell Poweredge Fx2s jest przydatna dla administratorów systemu, którzy chcą skonfigurować i wdrożyć system FX2s w celu optymalnego wykorzystania jego zasobów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja łączenia Dell Poweredge Fx2s

1

2

3

4

5

Zainstaluj obudowę w stelażu i zapoznaj się z klasyfikacją

elektryczną systemu zamieszczoną na górze systemu.

Instalirajte kućište u rek i pročitajte informacije o električnoj

snazi sistema koje su navedene pri vrhu sistema.

Muhafazayı rafa takın ve sistemin üzerinde bulunan sistem

elektrik derecelendirme bildirimini okuyun.

Podłącz klawiaturę, mysz i monitor (opcjonalnie).

Povežite tastaturu, miša i monitor (opcija).

Klavyeyi, fareyi ve ekranı (isteğe bağlı) bağlayın.

Podłącz moduł CMC i moduł we/wy.

Povežite CMC i U/I modul.

CMC ve I/O modüllerini bağlayın.

Podłącz system do źródła zasilania i zabezpiecz kable

zasilające.

Priključite sistem na izvor napajanja i osigurajte kablove

za napajanje.

Sistemi bir güç kaynağına bağlayın ve güç kablolarını

emniyetli hale getirin.

Włącz system.

Uključite sistem.

Sistemi açın.

OSTRZEŻENIE: Przed zainstalowaniem systemu na stelażu należy wykonać zalecenia dotyczące

bezpieczeństwa oraz zainstalować stelaż zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w dokumentacji stelaża.

UWAGA: Pełna dokumentacja systemu jest dostępna na stronie internetowej dell. com/poweredgemanuals.

Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy zapoznać się z najnowszymi aktualizacjami dokumentacji,

ponieważ informacje w nich zawarte zastępują informacje dostarczone w innych dokumentach.

UWAGA: Aby uzyskać informacje o modułach, zobacz dokument Rozpoczynanie pracy z systemem, dostarczony

z modułem (modułami).

UPOZORENJE: Pre instalacije sistema u rek, pročitajte uputstva za bezbednost i instalaciju u rek,

koja se nalaze u dokumentaciji reka.

NAPOMENA: Komplet dokumentacije za vaš sistem je dostupan na adresi dell.

Uvek proverite da li postoje ispravke i prvo pročitajte ispravke jer one obično zamenjuju informacije u drugim

dokumentima.

NAPOMENA: Informacije o ulošku(cima) potražite u dokumentu „Upoznavanje sa sistemom‟ koji ste dobili uz

uložak(ške).

UYARI: Sisteminizi rafa monte etmeden önce, raf belgelerinde yer alan güvenlik ve raf kurulum

talimatlarını uygulayın.

NOT: Sisteminiz için belge ayarını dell. com/poweredgemanuals adresinde bulabilirsiniz. Güncellemeleri her

zaman kontrol edin ve sık sık diğer belgelerdeki bilgileri geçersiz kıldıkları için öncelikle güncellemeleri okuyun.

NOT: Kızak/kızaklar hakkında daha fazla bilgi almak için kızak/kızaklar ile birlikte gönderilen Sisteminizi

Kullanmaya Başlarken belgesine bakın.

Dell PowerEdge FX2

Getting Started With Your System

Rozpoczynanie pracy z systemem | Upoznavanje sa sistemom | Sisteminizi Kullanmaya Başlarken

Konfigurowanie systemu | Podešavanje sistema | Sisteminizin kurulumu

Umowa licencyjna firmy Dell dla użytkownika końcowego

Dell Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom kompanije Dell

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy przeczytać Umowę licencyjną firmy Dell dla

użytkownika końcowego, dostarczoną z systemem. Jeśli nie akceptujesz warunków umowy,

zobacz

dell. com/contactdell.

Zachowaj wszystkie nośniki oprogramowania dostarczone z systemem. Nośniki te są KOPIAMI

ZAPASOWYMI oprogramowania zainstalowanego w systemie.

Dane techniczne

Teknik özellikler

Tehničke specifikacije

Pre korišćenja sistema pročitajte Ugovor o licenciranju softvera kompanije Dell koji ste dobili uz

sistem. Ako ne prihvatate uslove ugovora, pogledajte

Sačuvajte sve medije sa softverom koje ste dobili uz sistem. Ti mediji sadrže REZERVNE kopije

softvera instaliranog na vašem sistemu.

Sisteminizi kullanmadan önce, sisteminizle birlikte gönderilen Dell Yazılım Lisansı Sözleşmesini

okuyun. Sözleşme koşullarını kabul etmiyorsanız,

dell. com/contactdell adresini ziyaret edin.

Sisteminizle birlikte verilen tüm yazılım ortamını saklayın. Bu ortam sisteminizde kurulan yazılımın

YEDEK kopyasıdır.

Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być

dostarczone z systemem dla zachowania zgodności z obowiązującym

prawem. Pełne i aktualne dane techniczne systemu zawiera Podręcznik

właściciela, dostępny na stronie internetowej

dell.

Moc znamionowa jednostki zasilacza

Prąd zmienny 1100 W (1050 W dla instalacji niskonapięciowych);

prąd zmienny 90 – 264 V; maks. rozpraszanie ciepła 394 BTU/h;

maks. początkowy prąd rozruchowy 25 A.

Prąd zmienny 1600 W (przeznaczenie: 200 – 240 V; 800 W dla instalacji

niskonapięciowych 100 – 120 V); maks. rozpraszanie ciepła 475 BTU/h;

UWAGA: System jest także zaprojektowany do pracy w systemach

zasilania IT, w których napięcie międzyfazowe nie przekracza 230 V.
Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy: 10°C – 35°C

Informacje o dopuszczalnych zakresach temperatury i konfiguracjach są

dostępne na stronie internetowej

Specifikacije date u nastavku su one koje se prema zakonu moraju

isporučivati uz vaš sistem. Potpun i trenutni spisak specifikacija za

vaš sistem potražite u Uputstvu za upotrebu na strani

Nazivna snaga po jedinici za napajanje

1100 W AC (1050 W za vod niskog napona); 90 – 264 V AC; maksimalna

toplotna disipacija 394 BTU/h; maksimalna udarna struja 25 A.

1600 W AC (namena za napon 200 – 240 V; 800 W namena za vod

niskog napona 100 – 120 V); maksimalna toplotna disipacija 475 BTU/h;

maksimalna udarna struja 25 A.

NAPOMENA: Ovaj sistem je takođe dizajniran za povezivanje sa IT

sistemima napajanja sa naponom između faza koji ne prelazi 230 V.
Maksimalna radna ambijentalna temperatura: 10°C – 35°C

Informacije o podržanom proširenom opsegu radnih temperatura

i konfiguracijama potražite na

Aşağıdaki teknik özellikler yalnız kanunların sisteminizle birlikte

gönderilmesini şart koştuğu özelliklerdir. Sistem özelliklerinizin tam ve

güncel listesi için

dell. com/poweredgemanuals adresindeki Kullanıcı

Kılavuzuna bakın.

Güç kaynağı birimi başına güç değerleri

1100 W AC (düşük hat için 1050 W); 90 – 264 V AC; 394 BTU/sa

maksimum ısı dağılımı; 25 A maksimum ani akım.

1600 W AC (planlanmış kullanım 200 – 240 V; 800 W düşük hatlı

planlanmış kullanım 100 – 120 V); 475 BTU/sa maksimum ısı dağılımı;

25 A maksimum ani akım.

NOT: Bu sistem, 230 V'u aşmayan fazlar arası voltajlı BT güç sistemlerine

bağlanmak üzere tasarlandı.
Maksimum çalışma ortamı sıcaklığı: 10°C – 35°C

Desteklenen genişletilmiş çalışma sıcaklık aralığı ve yapılandırmaları

hakkında daha fazla bilgi için,

dell. com/poweredgemanuals adresini

ziyaret edin.

Copyright © 2014 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten produkt jest chroniony przepisami prawa autorskiego w Stanach

Zjednoczonych i na świecie. Dell™ i logo Dell są znakami towarowymi firmy Dell Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Inne nazwy i znaki towarowe użyte w tekście mogą być własnością innych podmiotów.

Model i typ: E24S Series/E24S001

Wydrukowano w Polsce

Autorsko pravo © 2014 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu

i intelektualnoj svojini. Dell™ i logotip Dell su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim jurisdikcijama.

Svi ostali žigovi i imena koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih kompanija.

Regulatorni model/tip: E24S serija/E24S001

Štampano u Poljskoj

Telif Hakkı © 2014 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün ABD ve telif hakkı ile fikri mülkiyet yasalarınca korunmaktadır. Dell™ ve

Dell logosu, ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Dell Inc. 'in ticari markalarıdır. Burada sözü edilen diğer tüm marka ve isimler, kendi şirketlerinin

ticari markaları olabilir.

Yasal Model/tür: E24S Serisi/E24S001

Polonya’da basılmıştır

Zeskanuj, aby wyświetlić filmy instruktażowe,

dokumentację i instrukcje rozwiązywania

problemów.
Skenirajte da biste pogledali video sa uputstvima,

dokumentaciju i informacije o rešavanju problema.
Nasıl yapılır videoları, belgeleri ve sorun giderme

bilgilerini incelemek için tarayın.

Quick Resource Locator

dell. com/QRL/Server/PEFX2

OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach,

w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

ciała lub śmierci.

PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach,

w których nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do

uszkodzenia sprzętu lub utraty danych.

UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która

pozwala lepiej wykorzystać posiadany system.

UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na opasnost od

oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

OPREZ: Oznaka OPREZ ukazuje na moguće oštećenje

hardvera ili gubitak podataka ukoliko se uputstva ne poštuju.

NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije

koje vam pomažu da koristite sistem na najbolji način.

UYARI: UYARI, mülk hasarı, kişisel yaralanma veya ölüm

potansiyeline işaret eder.

DİKKAT: DİKKAT, talimatlar izlenmediği takdirde donanımın

zarar görmesi veya veri kaybı ihtimalinin bulunduğuna

işaret eder.

NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha iyi yararlanmanıza yardımcı

olan önemli bilgileri gösterir.

Instrukcja łączenia Dell Poweredge Fx2s

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja łączenia Dell Poweredge Fx2s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja łączenia Dell Poweredge Fx2s