Dokument instalacyjny Electrolux Ewf1023bewa

Dokument instalacyjny Electrolux Ewf1023bewa to instrukcja, która pomaga użytkownikom skonfigurować i używać pralki Electrolux Ewf1023bewa. Zawiera on szczegółowy opis funkcji i wymagań systemu, wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania, a także instrukcje dotyczące utrzymania i naprawy sprzętu. Dokument instalacyjny zawiera również informacje o bezpieczeństwie i ważne ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i samego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Dokument instalacyjny Electrolux Ewf1023bewa

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Charles Bronson 06 Sep 2017 14:17 10491

  • #1Level 14  

    #1

    Witam! Czy dysponuje ktoś z Szanownych Kolegów sprawdzonym drukiem/formularzem (akceptowanym przez większość komisji, nie koniecznie państwowych), na którym mógłbym opisać zły stan urządzenia i wymienić w tym dokumencie podstawowe uszkodzenia? Zobligowano mnie do pisania ekspertyz/opinii stwierdzających brak przydatności danego urządzenia do użytkowania. Chciałbym użyć powszechnie przyjęty i stosowany format takiego dokumentu. Chodzi o różny drobny sprzęt elektroniczny i mechaniczny (np. niszczarka do dokumentów, kamera cctv i. t. p. ). Dziękuję za wszelką pomoc.

  • #2Zbych034Level 38  #2

    Każdy ma swój opracowany w Wordzie (tylko z takimi miałem do czynienia).

  • #31 PAWELLevel 42  

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy GRUNDIG MPIXX VP 1000/1GB. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy GRUNDIG MPIXX VP 1000/1GB będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla GRUNDIG MPIXX VP 1000/1GB


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika GRUNDIG MPIXX VP 1000/1GB

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] PORTABLE MEDIA PLAYERMPixx VP 1000/1GBPOLSKISPIS TRECI4___________________________________________________________________Dolczony osprzt Charakterystyka Bezpieczestwo Informacja dotyczca ochrony rodowiska5Przegld funkcjiElementy obslugi Wskaniki na wywietlaczu w trybie odtwarzania muzyki Wskaniki na wywietlaczu w trybie radia FM Wskaniki na wywietlaczu w trybie nagrywania Wskaniki na wywietlaczu w trybie tekstowym Strony menu w trybie menu Strony menu w menu glównym11Podlczanie/przygotowanieZasilanie elektryczne Podlczanie do komputera Odlczanie od komputera Podlczanie sluchawek Podlczanie urzdzenia zewntrznego za pomoc adaptera USB Podlczanie zewntrznego sprztu audio Podlczanie zewntrznych gloników13Funkcje podstawoweWlczanie i wylczanie Regulacja glonoci Blokada i zwalnianie blokady przycisków Wybór trybu odtwarzania Wywietlanie glównego menu Wywolywanie trybu nawigacji Odtwarzanie muzyki Odtwarzanie obrazu Odtwarzanie tekstu Odtwarzanie video Obsluga radia Gry21NagrywanieFunkcje nagrywania Nagrania glosowe Nagrywanie Line In z zewntrznego sprztu audio Nagrywanie programów radiowych Nagrywanie VOR (Voice Operated Recording)23Ustawienia indywidualneNawigacja w menu glównym Menu »Display« Menu »Audio« Menu »Power« Menu »Settings«228Transfer danych Nagrywanie z radia FMPraca z adapterem USB29Praca z komputeremWymagania systemowe Instalowanie odtwarzacza Podlczanie do komputera Transfer danych Odlczanie od komputera Praca z Movie Transcoder Praca z Movie Player Praca z Playlist Editor36InformacjeDane technicznePOLSKI 3MPixx VP 1000/1GB________________________________________Dolczony osprzt1 dysk instalacyjny CD 2 sluchawki stereofoniczne 3 krótka instrukcja obslugi 4 przewód USBUwaga: Zakres dostawy dolczonego osprztu moe si róni.5 host adapter USB 6 ladowalny akumulatorek 7 przewód audioCharakterystykaOdtwarzacz MP3/WMA, odtwarzacz plików video, obrazkowych i tekstowych, nagrywarka, radio FM, konsola do gier komputerowych i wymienny nonik danych USB w jednym.BezpieczestwoUrzdzenie to jest przeznaczone do odtwarzania plików muzycznych, video, obrazkowych i tekstowych oraz moe pelni funkcj wymiennego nonika danych. Naley koniecznie zabezpieczy urzdzenie przed wilgoci (kroplami i bryzgami wody), promieniowaniem slonecznym i wysok temperatur. W razie uszkodze powstalych w wyniku nieprawidlowych ingerencji wygasaj roszczenia z tytulu gwarancji.Informacja dotyczca ochrony rodowiskaProdukt ten zostal wykonany z materialów i czci wysokiej jakoci, które nadaj si do recyklingu i wtórnego wykorzystania. Zuytego urzdzenia nie wolno wyrzuca do zwyklych pojemników na odpady domowe, lecz naley je przekaza do punktu skladowania urzdze elektrycznych i elektronicznych. [... ] i programowanie za pomoc funkcji automatycznego przeszukiwania (Auto Scan)1 Wywola menu rozwijane, naciskajc krótko przycisk »MODE«. 2 W menu rozwijanym przyciskiem »+« lub »­« wybra opcj »Auto ScanPreset« i potwierdzi przyciskiem »PLAY«. 24 stacje radiowe programowane s na miejscach w pamici.18FUNKCJE PODSTAWOWE_______________________________Rczne programowanie stacji radiowychAby rcznie zaprogramowa stacje radiowej, naley wylczy tryb ustawie.1 Ustawi dan czstotliwo przyciskiem » « lub » «. 2 Wywola menu rozwijane, naciskajc krótko przycisk »MODE«. 3 W menu rozwijanym przyciskiem »+« lub »­« wybra opcj »Add Preset« ipotwierdzi przyciskiem »PLAY«. Aby zaprogramowa dalsze radiostacje, naley usun najpierw kilka zapisanych wczeniej programów.Wlczanie zaprogramowanych stacji radiowychTryb ustawie (Preset) musi by wlczony. Na wywietlaczu pojawia si numer miejsca w pamici.1 Wybra zaprogramowan stacj radiow przyciskiem » « lub » «.Kasowanie zaprogramowanych stacji radiowychTryb Preset musi by wlczony.1 Wybra zaprogramowan stacj radiow przyciskiem » « lub » «. 3 W menu rozwijanym przyciskiem »+« lub »­« wybra opcj »Erase Preset«i potwierdzi przyciskiem »PLAY«. ­ Zaprogramowana stacja radiowa jest usuwana.19GryWybór trybu Gry1 Wywola tryb menu, naciskajc dluej przycisk »MODE«. 2 Wybra tryb »Game« przyciskiem »+« lub »­« i potwierdzi przyciskiem»PLAY«.3 Wybra dan gr przyciskiem »+« lub »­« i potwierdzi przyciskiem»PLAY«. ­ Wybrana gra jest wywietlana.Zamykanie aktualnej gry1 Aby zamkn aktualn gr, nacisn dluej przycisk »MODE«.20NAGRYWANIE___________________________________________________________Funkcje nagrywania1 Uruchomi nagrywanie, naciskajc dluej przycisk »REC«. 4 Aby zakoczy nagrywanie, nacisn krótko przycisk »REC«.Ustawianie pocztkowej glonoci nagrywania1 Ustawi pocztkow glono przyciskiem »+« lub »­«.Wskazówka:Jeeli zewntrzny poziom glonoci jest niski, mona uzyska lepsz jako nagrania poprzez zwikszenie glonoci pocztkowej.Nagrania glosowe1 Uruchomi nagrywanie, naciskajc dluej przycisk »REC«. 2 Aby zakoczy nagrywanie, krótko nacisn przycisk »REC«.­ Na wywietlaczu pojawia si okno z pytaniem »Do you want to play the recorded file? «.3 Przyciskiem » « lub » « wybra »Yes« i potwierdzi przyciskiem »PLAY«.­ Uruchamia si odtwarzanie nagrania.Nagrywanie Line In z zewntrznego sprztu audio1 Polczy gniazdo »LINE« odtwarzacza z urzdzeniem zewntrznym zapomoc dolczonego przewodu audio.2 Uruchamia si odtwarzanie na zewntrznym sprzcie audio. 4 Aby zakoczy nagrywanie, nacisn krótko przycisk »REC«.Nagrywanie programów radiowych1 Wybra dan stacj radiow. 3 Aby zakoczy nagrywanie, nacisn krótko przycisk »REC«.Nagrywanie VOR (Voice Operated Recording)VOR (Voice Operated Recording) oznacza: nagrywanie uruchamia si tylko wtedy, gdy urzdzenie rozpozna sygnal dwikowy na wejciu. Dla funkcji tej naley uaktywni w menu »Audio« funkcj VOR (patrz strona 21).1 Uruchomi nagrywanie, naciskajc dluej przycisk »REC«. 2 Ustawi dany poziom VOR przyciskiem » « lub » «.Wskazówka: Poziom VOR reguluje czulo, od której automatycznie uruchamia si nagrywanie i wlczana jest pauza.22USTAWIENIA INDYWIDUALNE__________________Nawigacja w menu glównym1 Wywola glówne menu, krótko naciskajc przycisk »MENU«.­ Wywietlane jest podmenu »Display«.2 Wybra dane podmenu (»Display«, »Audio«, »Power« lub »Settings«)przyciskiem »+« lub »­« i uaktywni przyciskiem »PLAY«.3 Wybra dan opcj przyciskiem »+« lub »­« wzgl. » « lub » « iotworzy przyciskiem »PLAY«.4 Wybra dane ustawienie przyciskiem »+« lub »­« wzgl. » « lub » « ipotwierdzi przyciskiem »PLAY«.5 Aby zamkn menu, naciska kolejno przycisk »MENU«.Menu »Display«Czas zwloki w prezentacji slajdów1 Wybra opcj »Image Slide Show Delay« i otworzy przyciskiem »PLAY«. 2 Przyciskiem » « lub » « ustawi czas zwloki w zakresie od 5 do 60 sekund.Prdko przesuwajcego si tekstu1 Wybra opcj »Scroll Speed« i otworzy przyciskiem »PLAY«. 2 Przyciskiem » « lub » « ustawi prdko midzy x1 a x4.Wlczanie/wylczanie informacji ID3 Tag1 Wybra opcj »ID3 Tag« i otworzy przyciskiem »PLAY«. ] Moe to spowodowa uszkodzenie danych.1 Klikn dwukrotnie ikon usuwania sprztu.­ Pojawia si okno "Bezpieczne usuwanie sprztu".2 Kontynuowa operacj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Uwaga: Obwody elektryczne odtwarzacza i komputera mog ulec powanemu uszkodzeniu w przypadku nieprzestrzegania polece systemu Windows ME / 2000 / XP.30PRACA Z KOMPUTEREMPraca z Movie Transcoder_________________________________Program Movie Transcoder konwertuje formaty video WMV, ASF, MPG lub AVI na formaty video, które s obslugiwane przez odtwarzacz.Instalacja programu Movie Transcoder1 Dolczony dysk instalacyjny CD wloy do napdu CD-ROM. 3 W oknie »Movie Transcoder Setup« klikn przycisk »Next«. 4 Wybra folder instalacyjny, klikajc przycisk »Browse«, nastpnie przycisk»Next«.5 Wpisa nazw folderu programu, w którym utworzone zostan ikonyprogramu, a nastpnie klikn »Next«.6 Aby zakoczy instalacj, klikn przycisk »Finish«.Transkodowanie1 Uruchomi program, dwukrotnie klikajc na ekranie symbol MovieTranscoder.2 Klikn »Open« i wybra dany plik wejciowy (plik, który ma byodtwarzany na odtwarzaczu). Wskazówka: Plik wyjciowy jest teraz zapisywany pod nazw pliku wejciowego ze zmienionym rozszerzeniem. ORV. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY GRUNDIG MPIXX VP 1000/1GB

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy GRUNDIG MPIXX VP 1000/1GB.

Oprogramowanie, które dzięki zdalnej transmisji danych daje możliwość kontroli i optymalizacji kosztów.

Zobacz więcej

Szukasz rozwiązania, które pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia Twojej działalności? Wybierz fotowoltaikę dla firm!

Zobacz więcej

Dokument instalacyjny Electrolux Ewf1023bewa

Bezpośredni link do pobrania Dokument instalacyjny Electrolux Ewf1023bewa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument instalacyjny Electrolux Ewf1023bewa