Arkusz danych serwisowych Ca Mi Eolo

Arkusz danych serwisowych Ca Mi Eolo to narzędzie do monitorowania opłat za usługi w czasie rzeczywistym. Przesyła aktualizacje dotyczące danych serwisowych dla urządzeń w czasie rzeczywistym, co pozwala zarządzać zużyciem energii. Umożliwia również zdefiniowanie zestawu danych, z których korzystać będzie system, a także dostosowanie go do potrzeb danego urządzenia. Umożliwia wyświetlanie wszystkich danych, które są ważne dla użytkownika, a także śledzenie ich zmian. Umożliwia również wykorzystanie wszystkich danych do planowania przyszłych akcji, na przykład przeprowadzenia planowanego przeglądu lub serwisu.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz danych serwisowych Ca Mi Eolo

Ważne Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

Możesz udostępniać dane programu Access na platformie Dataverse, która jest bazą danych w chmurze, na której możesz budować aplikacje Power Platform, automatyzować przepływy pracy, wirtualnych agentów i nie tylko, w sieci, na telefonie lub tablecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie: Migrowanie danych programu Access na platformę Dataverse.

Aby jednocześnie wyświetlać wiele rekordów danych w aplikacji programu Access, można skorzystać z widoku arkusza danych. Podczas dodawania nowej tabeli lub importowania danych do aplikacji program Access automatycznie tworzy widok arkusza danych dla każdej tabeli, ale można też tworzyć dodatkowe widoki arkusza danych. Widok arkusza danych udostępnia filtry i opcje sortowania, dzięki czemu przydaje się do wyszukiwania lub filtrowania określonych danych. Jest również przydatny do szybkiego wyświetlania szczegółów wielu rekordów i dodawania nowych rekordów oraz usuwania rekordów z tabeli. Widok arkusza danych umożliwia także pobieranie rekordów z aplikacji programu Access do programu Excel. Więcej informacji o dodawaniu tabel do aplikacji programu Access znajdziesz w temacie Tworzenie aplikacji programu Access.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia formularzy w bazach danych dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie formularza programu Access.

Podczas tworzenia nowego widoku arkusza danych w programie Access automatycznie są tworzone kontrolki dla wszystkich pól z tabeli. Gdy dodasz do tabeli nowe pole, program Access również doda nową kontrolkę dla tego pola w widoku arkusza danych. Jeśli jednak zmodyfikujesz projekt widoku arkusza danych, na przykład zmienisz położenie lub rozmiar kontrolek i zapiszesz zmiany, program Access nie będzie już dodawać nowych kontrolek do widoku arkusza danych po dodaniu nowych pól do tabeli. W takim przypadku musisz samodzielnie dodać nowe kontrolki do widoku arkusza danych.

Co to jest widok arkusza danych sieci Web?

W widoku arkusza danych sieci Web w aplikacji programu Access dane w trybie online są wyświetlane w formacie wierszy i kolumn w przeglądarce sieci Web. Edytowanie danych może być dozwolone lub niedozwolone, stosownie do potrzeb.

Podczas tworzenia widoku arkusza danych sieci Web w programie Access zostanie on otwarty w widoku projektu, w którym można wykonać następujące czynności:

 • Ustawianie źródła rekordów

 • Dodawanie podpisu do widoku

  Dodawanie automatycznych akcji wykonywanych po otwarciu widoku oraz po przejściu między rekordami przy użyciu widoku

  Dodawanie niestandardowych akcji wykonywanych po kliknięciu przycisku (przycisk jest wybierany przez użytkownika)

  Zmienianie rozmiaru i położenia kontrolek oraz ustawianie właściwości kontrolek

Dodawanie nowego widoku arkusza danych

Aby dodać nowy widok arkusza danych do tabeli w aplikacji programu Access, wykonaj następujące czynności:

  Otwórz aplikację w programie Access.

  Kliknij podpis tabeli w Selektorze tabel w okienku po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk Dodaj nowy widok (znak plus wyświetlany obok podpisów widoków). net/pl-pl/media/a6cfd11c-809c-4609-8643-c1cbbfbfdf5e. png" alt="The Add New View dialog box" loading="lazy"/>

  W oknie dialogowym Dodawanie nowego widoku wpisz nazwę widoku w polu Nazwa widoku, ustaw wartość Arkusz danych w polu Typ widoku i wybierz nazwę tabeli w polu Źródło rekordów.

Ustawianie lub zmienianie źródła rekordów dla widoku

W prawym górnym rogu obszaru projektowania kliknij pozycję Dane, aby otworzyć okno Dane:

Wybierz tabelę w celu udostępnienia danych w widoku i opcjonalnie zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu, aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie danych w tym widoku. Po zakończeniu wprowadzania zmian po prostu zamknij okno dialogowe.

Porada: W razie problemów ze znalezieniem opcji danych dla widoku arkusza danych kliknij w obszarze projektowania puste miejsce, w którym nie są wyświetlane kontrolki.

Jeśli chcesz wyświetlić wyniki zapytania w widoku arkusza danych, możesz również zaznaczyć nazwę zapisanego zapytania w polu Źródło rekordów.

Dodawanie podpisu

W prawym górnym rogu obszaru projektowania kliknij pozycję Formatowanie, aby otworzyć okno Formatowanie:

W polu Widoczny pasek akcji określ, czy pasek akcji ma być widoczny czy ukryty. Jeśli pasek akcji jest ukryty, ale można aktualizować dane w widoku arkusza danych, nadal można dodawać, edytować i usuwać rekordy w tym widoku.

W polu Podpis wprowadź tekst, który ma być wyświetlany po otwarciu arkusza danych jako menu podręcznego w oknie przeglądarki. Po zakończeniu wystarczy zamknąć okno dialogowe.

Jeśli ustawisz właściwość Podpis w oknie dialogowym Formatowanie, program Access będzie wyświetlał ten podpis tylko w przypadku otwarcia widoku arkusza danych jako menu podręcznego. Ustawienie właściwości Podpis w oknie dialogowym Formatowanie nie ma wpływu na informację dotyczącą widoku, którą program Access wyświetla w selektorze widoku. Informacje na temat zmieniania tekstu wyświetlanego w selektorze widoku można znaleźć w sekcji dotyczącej zmieniania podpisu widoku arkusza danych.

Dodawanie akcji automatycznych

W prawym górnym rogu obszaru projektowania kliknij pozycję Akcje, aby otworzyć okno Akcje:

Każdy z przycisków otwiera makro w widoku projektu. Kliknięcie pozycji Przy ładowaniu umożliwia zaprojektowanie makra uruchamianego po otwarciu arkusza danych, a kliknięcie pozycji Przy bieżącym pozwala utworzyć makro uruchamiane za każdym razem, gdy użytkownik zaznaczy inny wiersz w widoku arkusza danych. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania widoku za pomocą makra interfejsu użytkownika.

Dodawanie akcji niestandardowych do paska akcji

Domyślnie widoki arkusza danych zawierają przycisk akcji Dodaj oraz przycisk akcji Usuń . Dowiedz się więcej o pracy z przyciskami akcji w aplikacji programu Access. Możesz także dodawać własne przyciski akcji niestandardowych do paska akcji.

W środkowej górnej części obszaru projektowania kliknij pozycję Dodawanie akcji niestandardowej (znak plus obok paska akcji). Nowa akcja zostanie wyświetlona jako przycisk z ikoną gwiazdki:

Należy kliknąć przycisk akcji niestandardowej, a następnie kliknąć wyświetlony przycisk Dane. W programie Access zostanie otwarte okno dialogowe Dane dla akcji niestandardowej:

Należy nadać przyciskowi akcji niestandardowej nazwę, dodać do niego etykietkę narzędzia (tekst wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie akcji) i wybrać ikonę, która ma być używana, a następnie kliknąć pozycję Przy kliknięciu, aby otworzyć widok projektu makra i napisać makro uruchamiane po kliknięciu przycisku akcji niestandardowej. com/pl-pl/office/dodawanie-akcji-niestandardowych-do-paska-akcji-w-aplikacjach-programu-access-dacc5160-b4d4-43bd-818a-5673bbdd33c8">dodawaniu akcji niestandardowych do paska akcji.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie danych

Można zmienić dane, otwierając widok arkusza danych w przeglądarce. Przy każdym przejściu do innego rekordu w widoku program Access automatycznie zapisuje wprowadzone zmiany.

Aby dodać nowy rekord: kliknij przycisk Dodaj rekord na pasku akcji, wpisz dane, które chcesz dodać w kolumnach, a następnie za pomocą klawisza Tab lub kliknij inny rekord, aby zapisać nowy rekord. Nowe rekordy w widokach arkusza danych są zawsze wyświetlane u dołu.

Aby edytować rekord: kliknij w obrębie wiersza, który chcesz edytować, i za pomocą klawisza TAB przejdź do odpowiedniej kolumny. Wpisz nowe dane i zapisz zmiany, naciskając klawisz TAB lub klikając inny rekord.

Aby usunąć rekord: Kliknij w obrębie wiersza, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk akcji Usuń Tak, aby usunąć rekord, lub przycisk Nie, aby anulować usuwanie rekordu.

Możesz również usunąć rekord, klikając prawym przyciskiem myszy selektor wiersza po lewej stronie, a następnie klikając polecenie Usuń. Aby usunąć więcej niż jeden rekord na raz, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania selektorów różnych wierszy, kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z selektorów wiersza, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Filtrowanie i sortowanie danych

Widoki arkusza danych w aplikacjach programu Access mają wbudowane opcje filtrowania i sortowania danych. Można szybko filtrować i sortować różne kolumny danych w celu wyświetlania tylko potrzebnych rekordów.

Aby filtrować dane:

Za pomocą przeglądarki przejdź do widoku arkusza danych w aplikacji programu Access.

Zatrzymaj wskaźnik myszy na nagłówku kolumny, kliknij strzałkę listy rozwijanej, a następnie kliknij opcję filtrowania listy danych zawartych w kolumnie. Program Access wyświetli ikonę lejka nad każdą kolumną z zastosowanym filtrem. net/pl-pl/media/a5f8f37c-a705-4c7b-bf16-9407dc598a7d. png" alt="Filter options for Job Title column in datasheet" loading="lazy"/>

Porada: Aby skorzystać z większej liczby opcji filtrowania danych, wybierz dodatkowe opcje z listy.

Aby usunąć filtr z kolumny, kliknij pozycję Wyczyść filtr na liście opcji.

Porada: Aby szybko znaleźć dane w widoku arkusza danych, użyj funkcji przeglądarki „znajdź na stronie”. Na przykład w programie Internet Explorer naciśnij klawisze Ctrl+F, wpisz szukany tekst lub szukaną liczbę, a następnie kliknij przycisk Poprzedni lub Następny, aby przechodzić między znalezionymi wartościami.

Aby posortować dane:

Zatrzymaj wskaźnik myszy na nagłówku kolumny, kliknij strzałkę listy rozwijanej, a następnie kliknij pozycję Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco, aby posortować rekordy w widoku według tej kolumny.

Aby ukryć kolumnę:

Zatrzymaj wskaźnik myszy na nagłówku kolumny, kliknij strzałkę listy rozwijanej, a następnie kliknij pozycję Ukryj kolumnę. Kolumna wyświetlana w przeglądarce zostanie ukryta.

Uwaga: Ukrycie kolumny w widoku arkusza danych w przeglądarce jest tylko tymczasowe. Jeśli odświeżysz widok lub przejdziesz do innego widoku, a następnie powrócisz do bieżącego widoku, program Access wyświetli ponownie tę kolumnę.

Pobieranie rekordów z widoków arkusza danych do programu Excel

Widoki arkusza danych umożliwiają pobieranie rekordów z aplikacji programu Access do programu Excel.

Aby pobrać rekordy do programu Excel:

Gdy aplikacja jest wyświetlana w przeglądarce sieci Web, kliknij widok Arkusz danych.

Kliknij przycisk akcji Pobierz do programu Excel na pasku akcji. net/pl-pl/media/5e04ec83-f0c8-4032-aade-96d4558197bf. png" alt="Download in Excel action button on Datasheet view" loading="lazy"/>

Kliknij przycisk Otwórz w celu otwarcia arkusza kalkulacyjnego programu Excel, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać arkusz w folderze, lub przycisk Anuluj, aby anulować pobieranie rekordów do programu Excel.

Program Excel wyświetli rekordy z widoku arkusza danych. net/pl-pl/media/c004dee0-9219-4d53-9562-452305e3cca0. png" alt="Excel spreadsheet displaying three records of data across three columns" loading="lazy"/>

Porada: Nawet jeśli przed kliknięciem przycisku akcji Pobierz do programu Excel użyjesz opcji filtrów w widoku arkusza danych, aby ograniczyć wyświetlany zbiór rekordów, program Access i tak pobierze wszystkie rekordy ze źródła rekordów widoku w celu przekazania ich do programu Excel. Jeśli chcesz pobrać mniejszy zbiór rekordów, możesz otworzyć widok arkusza danych z poziomu innego widoku za pomocą akcji makra OtwórzMenuPodręczne i przefiltrować rekordy przy użyciu argumentu klauzuli WHERE. W takim przypadku po kliknięciu przycisku akcji Pobierz do programu Excel w widoku arkusza danych program Access pobierze mniejszy podzbiór rekordów w celu przekazania go do programu Excel.

Uwaga: Przycisku akcji Pobierz do programu Excel nie można usunąć z widoków arkusza danych. Jeśli nie chcesz widzieć tego przycisku, ukryj pasek akcji w widoku arkusza danych.

Usuwanie widoku arkusza danych

Aby usunąć istniejący widok arkusza danych, wykonaj następujące czynności:

Kliknij podpis tabeli w Selektorze tabel w okienku po lewej stronie, a następnie kliknij widok arkusza danych.

Kliknij przycisk właściwości i kliknij pozycję Usuń.

Zmienianie podpisu widoku arkusza danych wyświetlanego w selektorze widoku

Program Access wyświetla listę podpisów widoków w górnej części aplikacji w selektorze widoku. Aby zmienić podpis widoku arkusza danych wyświetlany w selektorze widoku, wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk właściwości i kliknij pozycję Zmień nazwę. net/pl-pl/media/9030395d-ee6b-47fb-b106-351768ce3bde. png" alt="Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete" loading="lazy"/>

Wpisz nowy podpis widoku arkusza danych, a następnie naciśnij klawisz ENTER. net/pl-pl/media/4d09be2b-d3d4-45e3-b710-7f59c4cc8b95. png" alt="Podpis widoku arkusza danych zmieniony na „Klienci”" loading="lazy"/>

Aby zapisać zmiany w podpisie, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Aby zmienić położenie widoku arkusza danych wyświetlanego w górnej części ekranu, kliknij i przytrzymaj podpis, a następnie przeciągnij go w prawo lub w lewo do nowego położenia.

Tworzenie kopii widoku arkusza danych

Jeśli chcesz utworzyć kopię widoku arkusza danych, możesz użyć funkcji Duplikuj dostępnej w aplikacjach programu Access.

Aby utworzyć kopię widoku arkusza danych, wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk właściwości i kliknij pozycję Duplikuj. net/pl-pl/media/b5380a59-6bde-401e-a303-977216639168. png" alt="Settings menu with Open in Browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete" loading="lazy"/>

Wpisz nazwę kopii widoku arkusza danych w polu Nazwa duplikatu. Pamiętaj o tym, że nazwy wszystkich obiektów widoków w okienku nawigacji muszą być unikatowe.

W polu Lokalizacja duplikatu wybierz tabelę, do której ma zostać przypisana nowa nazwa. Gdy przypiszesz kopię widoku do tabeli, po kliknięciu podpisu tabeli w okienku po lewej stronie program Access wyświetli podpis widoku. net/pl-pl/media/183d84b1-7c83-4e6c-8b10-edef8157297e. png" alt="Duplicate view dialog showing name of duplicate box and location for duplicate box. " loading="lazy"/>

Porada: Jeśli nie chcesz przypisywać kopii widoku do określonej tabeli, możesz wybrać wartość [Autonomiczne/wyskakujące] w polu Lokalizacja duplikatu. Po utworzeniu kopii widoku jako widoku autonomicznego program Access wyświetla obiekt w okienku nawigacji, ale nie wyświetla go na liście widoków przypisanych do tabel. Aby otworzyć autonomiczny widok w przeglądarce, musisz użyć akcji makra OtwórzMenuPodręczne.

Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nową kopię widoku arkusza danych, lub kliknij przycisk Anuluj, aby anulować tworzenie kopii widoku arkusza danych.

Aby zapisać zmiany na liście widoków, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Więcej informacji na temat aplikacji programu Access

Widoki arkusza danych sieci Web są funkcją dostępną w aplikacjach programu Access — bazami danych działającymi w przeglądarce, z których użytkownicy mogą korzystać w trybie online, ale jest to tylko jedna z dostępnych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji programu Access, zobacz artykuł

Dowiedz się, jak dodać kontrolki do widoku. com/pl-pl/office/praca-z-przyciskami-akcji-w-aplikacji-programu-access-164f9fcf-c61d-4f82-8fae-ab5ef8b66abc">korzystać z przycisków akcji w aplikacji programu Access. com/pl-pl/office/dodawanie-akcji-niestandardowych-do-paska-akcji-w-aplikacjach-programu-access-dacc5160-b4d4-43bd-818a-5673bbdd33c8">dodać akcje niestandardowe do paska akcji. com/pl-pl/office/dostosowywanie-widoku-w-aplikacji-programu-access-przez-utworzenie-makra-interfejsu-u%C5%BCytkownika-73a942fc-d6cb-45d1-a174-502e4ce25e31">dostosować widok za pomocą makra interfejsu użytkownika.

Początek strony

Pracodawca, zatrudniając pracownika, ma prawo wymagać od niego podania danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy. Kwestionariusz osobowy to druk wypełniany przez pracownika. Jest dokumentem związanym z umową o pracę, który zawiera podstawowe dane osobowe. Rozróżniamy kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy pracownika. Sprawdź, jakie pytania mogą zawierać!

Pobierz darmowy wzór kwestionariusza osobowego w formacie PDF oraz DOCX!

Kwestionariusz osobowy – jakich danych może żądać przyszły pracodawca?

Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca ma prawo żądać następujących danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Kandydat na pracownika podaje dane w kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pracodawca może żądać informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku lub określonego rodzaju.

W związku z nowelizacją art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy od 4 maja 2019 roku pracodawca nie może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie informacji dotyczącej imion rodziców!

Kwestionariusz osobowy a RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4. 05. 2016) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Wprowadza ono szereg ograniczeń dotyczących pobierania danych pracowników. Nowe przepisy jednak wskazują, że pracodawca ma prawo żądać takich danych, które związane są ze stosunkiem pracy. 

Pracodawca zobowiązany jest posiadać zgodę pracownika do przetwarzania jego danych osobowych oraz poinformować go, w jakim celu i w jakim zakresie będą one przetwarzane.

Kwestionariusz osobowy pracownika – co musi się w nim znaleźć?

Od osoby zatrudnionej pracodawca ma prawo żądać podania także:

 • adresu zamieszkania;
 • numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaju oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • innych danych osobowych pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • danych osobowych dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, w przypadku zamiaru korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych prawem pracy;
 • wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • numeru rachunku bankowego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Pracodawca ma również prawo żądać podania innych danych osobowych niż powyższe, pod warunkiem że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Pozyskując niewymienione powyżej dane osobowe od zatrudnionego, należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia pracownika.

Jakich danych osobowych nie może przetwarzać pracodawca?

Pracodawca nie może, nawet za zgodą pracownika, przetwarzać danych osobowych pracownika związanych ze strefą intymną człowieka, takich jak na przykład orientacja seksualna, wyznanie lub stan zdrowia.

Natomiast istnieje możliwość przetwarzania danych biometrycznych, pod warunkiem że dotyczą one stosunku pracy, a pracownik podpisał stosowne oświadczenie wyrażające zgodę. Oznacza to, że pracodawca nie może ich żądać względem osób ubiegających się o zatrudnienie.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nie może być podstawą do niewłaściwego traktowania kandydata lub pracownika oraz nie może nieść za sobą negatywnych konsekwencji, takich jak odmowa zatrudnienia lub wypowiedzenie stosunku pracy.

Obowiązek aktualizowania danych

Kodeks pracy uprawnia pracodawcę do żądania od pracownika jego danych osobowych. Pracownik ma obowiązek omówione wyżej dane przedstawić i aktualizować w przypadku ich zmiany podczas okresu zatrudnienia. Konsekwencjami braku aktualnych danych może być nieuwzględnienie pracownika przy przyznawaniu świadczeń oraz uprawnień pracowniczych, a ponadto pracownik może przez to nie otrzymać informacji o dochodach.

Zatrudniony, który nie aktualizuje swoich danych, może liczyć się z brakiem otrzymania należnych świadczeń, a także w niektórych przypadkach z konsekwencjami względem organów podatkowych i ubezpieczeniowych.

Pracodawca ma możliwość zobowiązać pracownika do zaktualizowania danych osobowych przez polecenie lub stosowną procedurę dotyczącą obowiązku aktualizacji danych przez pracowników. Jeśli któryś z nich odmówi aktualizacji danych, tym samym narusza podstawowe obowiązki pracownicze, co może skutkować między innymi nieprzyznaniem świadczenia ZFŚS lub niekiedy nawet wypowiedzeniem umowy o pracę.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Pracodawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy, do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Oznacza to, że bez względu na liczbę zatrudnionych i formę prowadzonej działalności należy założyć i prowadzić akta osobowe, odrębnie dla każdego z nich.

Część A akt osobowych pracownika powinna zawierać dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, w tym kwestionariusz kandydata. Po zakończeniu naboru, w części B, pracodawca przechowuje dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w której powinien znaleźć się kwestionariusz osobowy pracownika. W przypadku zmiany danych w części B powinien znaleźć się również zaktualizowany kwestionariusz osobowy. Akta osobowe pracowników muszą być szczególnie chronione przed dostaniem się w niepowołane ręce, a dostęp do nich powinny mieć jedynie upoważnione osoby.

Od 2019 roku pracodawca ma możliwość gromadzenia i przechowywania akt pracowniczych w formie elektronicznej!

 

Do roku 2018 pracodawca miał obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym kwestionariuszy osobowych, przez okres 50 lat, licząc od roku następnego, po którym ustał stosunek pracy. Od 2019 roku okres przechowywania akt został skrócony – dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku wynosi 10 lat.

Ustawodawca dopuszcza możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, jednak tylko dla pracowników zatrudnionych pomiędzy 1999 a 2018 r. oraz pod warunkiem przesłania do ZUS-u odpowiedniego oświadczenia ZUS OSW oraz raportu informacyjnego ZUS RIA.

Kwestionariusz osobowy w systemie wFirma. pl

System do prowadzenia kadr i naliczania płac wFirma. pl daje możliwość elektronicznego wypełnienia przez pracownika kwestionariusza osobowego. Aby wysłać kandydatowi formularz należy przejść do KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA » UDOSTĘPNIJ KWESTIONARIUSZ ONLINE. W oknie dialogowym, które się pojawi wystarczy wprowadzić imię i nazwisko pracownika oraz adres e-mail. Po uzupełnieniu tych danych wystarczy wysłać wiadomość do przyszłego pracownika.

Kandydat otrzyma wiadomość na podanego maila, po założeniu konta będzie mógł wypełnić i odesłać pracodawcy formularz. Pracodawca na swoim koncie w wFirma. pl po otrzymaniu kwestionariusza będzie widział przy pracowniku ikonę w kolorze żółtym (częściowe wypełnienie danych przez pracownika) lub zielonym (wypełnienie wszystkich danych przez pracownika).

 

Dane wysłane przez pracownika można zaakceptować, dzięki czemu znacznie oszczędzamy czas związany z uzupełnianiem informacji dotyczących danej osoby. Co ważne, kwestionariusz ten można również wydrukować. Po zapisaniu danych kandydata wystarczy zaznaczyć jego imię i nazwisko, wybrać DRUKUJ » DOKUMENTY DO ZATRUDNIENIA i w oknie jakie się pojawi zaznaczyć "Kwestionariusz" i zatwierdzić tę akcję przyciskiem GENERUJ. Druk w formacie PDF zostanie pobrany na dysk komputera.

Przesyłanie danych do programu Excel z programu Visual Basic - Office | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 13 min
 • Dotyczy:
  Excel 2010, Office Excel 2007, Office Excel 2003

Podsumowanie

W tym artykule omówiono wiele metod przesyłania danych do programu Microsoft Excel z aplikacji Microsoft Visual Basic. W tym artykule przedstawiono również zalety i wady każdej metody, dzięki czemu można wybrać rozwiązanie, które działa najlepiej dla Ciebie.

Więcej informacji

Najczęściej używanym podejściem do przesyłania danych do skoroszytu programu Excel jest automatyzacja. Automatyzacja zapewnia największą elastyczność określania lokalizacji danych w skoroszycie, a także możliwość formatowania skoroszytu i tworzenia różnych ustawień w czasie wykonywania. W usłudze Automation można użyć kilku metod przesyłania danych:

 • Transferowanie komórki danych według komórki
 • Transferowanie danych w tablicy do zakresu komórek
 • Transferowanie danych w zestawie rekordów ADO do zakresu komórek przy użyciu metody CopyFromRecordset
 • Tworzenie tabeli QueryTable w arkuszu programu Excel zawierającej wynik zapytania w źródle danych ODBC lub OLEDB
 • Przesyłanie danych do schowka, a następnie wklej zawartość schowka do arkusza programu Excel
 • Istnieją również metody, których można użyć do przesyłania danych do programu Excel, które niekoniecznie wymagają automatyzacji. Jeśli korzystasz z serwera aplikacji, może to być dobre podejście do zbiorczego przetwarzania danych od klientów. Do transferu danych bez usługi Automation można użyć następujących metod:

 • Przesyłanie danych do pliku tekstowego rozdzielanego przecinkami lub tabulatora, który program Excel może później przeanalizować w komórkach w arkuszu
 • Przesyłanie danych do arkusza przy użyciu usługi ADO
 • Przesyłanie danych do programu Excel przy użyciu dynamicznego programu Data Exchange (DDE)
 • Poniższe sekcje zawierają więcej szczegółów dotyczących każdego z tych rozwiązań.

  Uwaga W przypadku korzystania z programu Microsoft Office Excel 2007 można użyć nowego formatu pliku skoroszytu programu Excel 2007 (*. xlsx) podczas zapisywania skoroszytów. W tym celu znajdź następujący wiersz kodu w następujących przykładach kodu:

  oBook. SaveAs "C:\Book1. xls"

  Zastąp ten kod następującym wierszem kodu:

  oBook. xlsx"

  Ponadto baza danych Northwind nie jest domyślnie uwzględniona w pakiecie Office 2007. Możesz jednak pobrać bazę danych Northwind z usługi Microsoft Office Online.

  Przesyłanie komórek danych według komórki za pomocą usługi Automation

  Za pomocą usługi Automation można przesyłać dane do arkusza po jednej komórce naraz:

  Dim oExcel As ObjectDim oBook As ObjectDim oSheet As Object'Start a new workbook in ExcelSet oExcel = CreateObject("Excel. Application")Set oBook = oExcel. Workbooks. Add'Add data to cells of the first worksheet in the new workbookSet oSheet = oBook. Worksheets(1)oSheet. Range("A1"). Value = "Last Name"oSheet. Range("B1"). Value = "First Name"oSheet. Range("A1:B1"). Font. Bold = TrueoSheet. Range("A2"). Value = "Doe"oSheet. Range("B2"). Value = "John"'Save the Workbook and Quit ExceloBook. xls"oExcel. Quit

  Transferowanie komórek danych przez komórki może być całkowicie akceptowalnym podejściem, jeśli ilość danych jest niewielka. Możesz elastycznie umieszczać dane w dowolnym miejscu w skoroszycie i warunkowo formatować komórki w czasie wykonywania. Jednak takie podejście nie jest zalecane, jeśli masz dużą ilość danych do przesłania do skoroszytu programu Excel. Każdy obiekt zakresu, który uzyskujesz w czasie wykonywania, powoduje żądanie interfejsu, dzięki czemu przesyłanie danych w ten sposób może być powolne. Ponadto systemy Microsoft Windows 95 i Windows 98 mają ograniczenie 64K dotyczące żądań interfejsu. Jeśli osiągniesz lub przekroczysz ten limit 64 tys. żądań interfejsu, serwer usługi Automation (Excel) może przestać odpowiadać lub mogą wystąpić błędy wskazujące małą ilość pamięci.

  Po raz kolejny transferowanie komórki danych przez komórkę jest dopuszczalne tylko w przypadku niewielkich ilości danych. Jeśli musisz przenieść duże zestawy danych do programu Excel, rozważ jedno z rozwiązań przedstawionych później.

  Aby uzyskać więcej przykładowego kodu automatyzowania programu Excel, zobacz Jak zautomatyzować program Microsoft Excel z poziomu programu Visual Basic.

  Przenoszenie tablicy danych do zakresu w arkuszu przy użyciu automatyzacji

  Tablicę danych można przesyłać do zakresu wielu komórek jednocześnie:

  'Create an array with 3 columns and 100 rowsDim DataArray(1 To 100, 1 To 3) As VariantDim r As IntegerFor r = 1 To 100DataArray(r, 1) = "ORD" & Format(r, "0000")DataArray(r, 2) = Rnd() * 1000DataArray(r, 3) = DataArray(r, 2) * 0. 7Next'Add headers to the worksheet on row 1oSheet. Range("A1:C1"). Value = Array("Order ID", "Amount", "Tax")'Transfer the array to the worksheet starting at cell A2oSheet. Resize(100, 3). Value = DataArray

  Jeśli przesyłasz dane przy użyciu tablicy, a nie komórki po komórce, możesz uzyskać ogromny wzrost wydajności dzięki dużej ilości danych. Rozważmy ten wiersz z powyższego kodu, który przesyła dane do 300 komórek w arkuszu:

   oSheet. Value = DataArray

  Ten wiersz reprezentuje dwa żądania interfejsu (jedno dla obiektu Zakres zwracanego przez metodę Range, a drugie dla obiektu Range zwracanego przez metodę Resize). Z drugiej strony przeniesienie komórki danych według komórki wymagałoby żądań 300 interfejsów do obiektów zakresu. Jeśli to możliwe, możesz skorzystać z przesyłania danych zbiorczo i zmniejszenia liczby żądań interfejsu.

  Przenoszenie zestawu rekordów ADO do zakresu arkuszy przy użyciu automatyzacji

  Program Excel 2000 wprowadził metodę CopyFromRecordset, która umożliwia transfer zestawu rekordów ADO (lub DAO) do zakresu w arkuszu. Poniższy kod ilustruje, jak można zautomatyzować program Excel 2000, Excel 2002 lub Office Excel 2003 i przenieść zawartość tabeli Orders w przykładowej bazie danych Northwind przy użyciu metody CopyFromRecordset.

  'Create a Recordset from all the records in the Orders tableDim sNWind As StringDim conn As New ADODB. ConnectionDim rs As ADODB. RecordsetsNWind = _"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind. mdb" conn. Open "Provider=Microsoft. Jet. OLEDB. 4. 0;Data Source=" & _ sNWind & ";"conn. CursorLocation = adUseClientSet rs = conn. Execute("Orders",, adCmdTable)'Create a new workbook in ExcelDim oExcel As Object'Transfer the data to ExceloSheet. CopyFromRecordset rs'Close the connectionrs. Closeconn. Close

  Uwaga Jeśli używasz wersji pakietu Office 2007 bazy danych Northwind, musisz zastąpić następujący wiersz kodu w przykładzie kodu:

  conn. 0;Data Source=" & _ sNWind & ";"

  Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:

  conn. ACE. 12. 0;Data Source=" & _ sNWind & ";"

  Program Excel 97 udostępnia również metodę CopyFromRecordset, ale można jej używać tylko z zestawem rekordów DAO. CopyFromRecordset z programem Excel 97 nie obsługuje ADO.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z ADO i metody CopyFromRecordset, zobacz How to transfer data from an ADO recordset to Excel with automation (Jak przesyłać dane z zestawu rekordów ADO do programu Excel za pomocą automatyzacji).

  Tworzenie tabeli Zapytań w arkuszu przy użyciu automatyzacji

  Obiekt QueryTable reprezentuje tabelę utworzoną na podstawie danych zwróconych z zewnętrznego źródła danych. Podczas automatyzowania programu Microsoft Excel można utworzyć tabelę Zapytań, podając parametry połączenia z OLEDB lub źródłem danych ODBC wraz z ciągiem SQL. Program Excel ponosi odpowiedzialność za wygenerowanie zestawu rekordów i wstawienie go do arkusza w określonej lokalizacji. Użycie tabeli QueryTables oferuje kilka korzyści w porównaniu z metodą CopyFromRecordset:

 • Program Excel obsługuje tworzenie zestawu rekordów i jego umieszczanie w arkuszu.
 • Zapytanie można zapisać przy użyciu tabeli QueryTable, aby można było je odświeżyć w późniejszym czasie w celu uzyskania zaktualizowanego zestawu rekordów.
 • Po dodaniu nowej tabeli QueryTable do arkusza można określić, że dane już istniejące w komórkach arkusza zostaną przesunięte w celu uwzględnienia nowych danych (zobacz właściwość RefreshStyle, aby uzyskać szczegółowe informacje).
 • Poniższy kod przedstawia sposób automatyzowania programu Excel 2000, Excel 2002 lub Office Excel 2003 w celu utworzenia nowej tabeli QueryTable w arkuszu programu Excel przy użyciu danych z przykładowej bazy danych Northwind:

  'Create a new workbook in Excel'Create the QueryTable"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind. mdb"Dim oQryTable As ObjectSet oQryTable = oSheet. QueryTables. Add( _"OLEDB;Provider=Microsoft. 0;Data Source=" & _sNWind & ";", oSheet. Range("A1"), "Select * from Orders") oQryTable. RefreshStyle = xlInsertEntireRowsoQryTable. Refresh False

  Korzystanie ze schowka

  Schowek systemu Windows może być również używany jako mechanizm przesyłania danych do arkusza. Aby wkleić dane do wielu komórek w arkuszu, możesz skopiować ciąg, w którym kolumny są rozdzielane znakami tabulacji, a wiersze są rozdzielane przez zwroty karetki. Poniższy kod ilustruje sposób, w jaki program Visual Basic może używać obiektu Schowka do przesyłania danych do programu Excel:

  'Copy a string to the clipboardDim sData As StringsData = "FirstName" & vbTab & "LastName" & vbTab & "Birthdate" & vbCr _ & "Bill" & vbTab & "Brown" & vbTab & "2/5/85" & vbCr _& "Joe" & vbTab & "Thomas" & vbTab & "1/1/91"Clipboard. ClearClipboard. SetText sData'Paste the dataoBook. Worksheets(1). SelectoBook. Paste

  Tworzenie rozdzielanego pliku tekstowego, który program Excel może analizować w wierszach i kolumnach

  Program Excel może otwierać pliki rozdzielane przecinkami lub tabulatorami i poprawnie analizować dane w komórkach. Możesz skorzystać z tej funkcji, gdy chcesz przenieść dużą ilość danych do arkusza, używając niewielkiej, jeśli w ogóle, automatyzacji. Może to być dobre podejście dla aplikacji klient-serwer, ponieważ plik tekstowy może być generowany po stronie serwera. Następnie możesz otworzyć plik tekstowy na kliencie przy użyciu usługi Automation, jeśli jest to odpowiednie.

  Poniższy kod ilustruje sposób tworzenia pliku tekstowego rozdzielanego przecinkami na podstawie zestawu rekordów ADO:

  'Save the recordset as a tab-delimited filesData = rs. GetString(adClipString,, vbTab, vbCr, vbNullString)Open "C:\Test. txt" For Output As #1Print #1, sDataClose #1'Open the new text file in ExcelShell "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel. exe " & _ Chr(34) & "C:\Test. txt" & Chr(34), vbMaximizedFocus

  Uwaga Jeśli używasz wersji pakietu Office 2007 bazy danych Northwind, musisz zastąpić następujący wiersz kodu w przykładzie kodu:

  conn. 0;Data Source=" & _sNWind & ";"
  conn. 0;Data Source=" & _

  Jeśli plik tekstowy ma rozszerzenie. CSV, program Excel otwiera plik bez wyświetlania Kreatora importu tekstu i automatycznie zakłada, że plik jest rozdzielany przecinkami. Podobnie, jeśli plik ma rozszerzenie. TXT, program Excel automatycznie analizuje plik przy użyciu ograniczników tabulatorów.

  W poprzednim przykładzie kodu program Excel został uruchomiony przy użyciu instrukcji Shell, a nazwa pliku była używana jako argument wiersza polecenia. W poprzednim przykładzie nie użyto usługi Automation. Jednak w razie potrzeby można użyć minimalnej ilości automatyzacji, aby otworzyć plik tekstowy i zapisać go w formacie skoroszytu programu Excel:

  'Create a new instance of Excel'Open the text fileSet oBook = oExcel. Open("C:\Test. txt")'Save as Excel workbook and Quit ExceloBook. xls", xlWorkbookNormal

  Przesyłanie danych do arkusza przy użyciu usługi ADO

  Za pomocą dostawcy usługi Microsoft Jet OLE DB możesz dodać rekordy do tabeli w istniejącym skoroszycie programu Excel. "Tabela" w programie Excel to tylko zakres o zdefiniowanej nazwie. Pierwszy wiersz zakresu musi zawierać nagłówki (lub nazwy pól), a wszystkie kolejne wiersze zawierają rekordy. Poniższe kroki ilustrują sposób tworzenia skoroszytu z pustą tabelą o nazwie MyTable.

  Excel 97, Excel 2000 i Excel 2003
  1. Uruchom nowy skoroszyt w programie Excel.

  2. Dodaj następujące nagłówki do komórek A1:B1 arkusza Sheet1:

   A1: FirstName B1: LastName

  3. Sformatuj komórkę B1 jako wyrównaną do prawej.

  4. Wybierz pozycję A1:B1.

  5. W menu Wstawianie wybierz pozycję Nazwy, a następnie wybierz pozycję Zdefiniuj. Wprowadź nazwę MyTable i kliknij przycisk OK.

  6. Zapisz nowy skoroszyt jako C:\Book1. xls i zamknij program Excel.

  Aby dodać rekordy do tabeli MyTable przy użyciu biblioteki ADO, możesz użyć kodu podobnego do następującego:

  'Create a new connection object for Book1. xlsconn. 0;" & _"Data Source=C:\Book1. xls;Extended Properties=Excel 8. 0;"conn. Execute "Insert into MyTable (FirstName, LastName)" & _" values ('Bill', 'Brown')"" values ('Joe', 'Thomas')"
  Excel 2007
 • W programie Excel 2007 uruchom nowy skoroszyt.

 • Na wstążce kliknij kartę Formuły, a następnie kliknij pozycję Zdefiniuj nazwę. Wpisz nazwę MyTable, a następnie kliknij przycisk OK. xlsx, a następnie zamknij program Excel.

  Aby dodać rekordy do tabeli MyTable przy użyciu biblioteki ADO, użyj kodu podobnego do poniższego przykładu kodu.

  conn. xlsx;Extended Properties=Excel 12. 0;"" values ('Scott', 'Brown')"" values ('Jane', 'Dow')"

  Po dodaniu rekordów do tabeli w ten sposób formatowanie w skoroszycie jest zachowywane. W poprzednim przykładzie nowe pola dodane do kolumny B są sformatowane z wyrównaniem do prawej. Każdy rekord dodany do wiersza wypożycza format z wiersza nad nim.

  Należy pamiętać, że gdy rekord jest dodawany do komórki lub komórek w arkuszu, zastępuje wszystkie dane wcześniej w tych komórkach; Innymi słowy, wiersze w arkuszu nie są "wypychane" po dodaniu nowych rekordów. Należy o tym pamiętać podczas projektowania układu danych w arkuszach.

  Uwaga

  Metoda aktualizowania danych w arkuszu programu Excel przy użyciu biblioteki ADO lub przy użyciu obiektu DAO nie działa w środowisku programu Visual Basic for Application w programie Access po zainstalowaniu pakietu Office 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub po zainstalowaniu aktualizacji programu Access 2002 zawartej w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 904018. Metoda działa dobrze w środowisku Visual Basic for Application z innych aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel i Outlook.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł:

  Nie można zmieniać, dodawać ani usuwać danych w tabelach połączonych ze skoroszytem programu Excel w programie Office Access 2003 lub w programie Access 2002

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do skoroszytu programu Excel przy użyciu usługi ADO, zobacz Jak wykonywać zapytania i aktualizować dane programu Excel przy użyciu usługi ADO z poziomu programu ASP.

  Przesyłanie danych do programu Excel przy użyciu środowiska DDE

  DDE jest alternatywą dla usługi Automation jako sposobu komunikowania się z programem Excel i przesyłania danych; Jednak wraz z pojawieniem się usług Automation i COM, DDE nie jest już preferowaną metodą komunikacji z innymi aplikacjami i powinna być używana tylko wtedy, gdy nie ma innego rozwiązania dostępnego dla Ciebie.

  Aby przenieść dane do programu Excel przy użyciu funkcji DDE, możesz użyć metody LinkPoke, aby szturchać dane do określonego zakresu komórek lub użyć metody LinkExecute do wysyłania poleceń, które zostanie wykonane przez program Excel.

  Poniższy przykład kodu ilustruje sposób nawiązywania konwersacji DDE z programem Excel, aby można było szturchać dane do komórek w arkuszu i wykonywać polecenia. Korzystając z tego przykładu, aby konwersacja DDE została pomyślnie ustanowiona w programie LinkTopic Excel|MyBook. xls skoroszyt o nazwie MyBook. xls musi być już otwarty w uruchomionym wystąpieniu programu Excel.

  W przypadku korzystania z programu Excel 2007 można zapisać skoroszyty przy użyciu nowego formatu pliku. xlsx. Upewnij się, że nazwa pliku została zaktualizowana w poniższym przykładzie kodu. W tym przykładzie tekst Text1 reprezentuje kontrolkę Pole tekstowe w formularzu Visual Basic:

  'Initiate a DDE communication with ExcelText1. LinkMode = 0Text1. LinkTopic = "Excel|MyBook. xls"Text1. LinkItem = "R1C1:R2C3"Text1. LinkMode = 1'Poke the text in Text1 to the R1C1:R2C3 in MyBook. xlsText1. Text = "one" & vbTab & "two" & vbTab & "three" & vbCr & _"four" & vbTab & "five" & vbTab & "six"Text1. LinkPoke'Execute commands to select cell A1 (same as R1C1) and change the font formatText1. LinkExecute "[SELECT(""R1C1"")]"Text1. LinkExecute "[FONT. PROPERTIES(""Times New Roman"", ""Bold"", 10)]"'Terminate the DDE communication

  W przypadku korzystania z narzędzia LinkPoke w programie Excel należy określić zakres w notacji wiersz-kolumna (R1C1) dla elementu LinkItem. Jeśli szturchasz dane do wielu komórek, możesz użyć ciągu, w którym kolumny są rozdzielane kartami, a wiersze są rozdzielane przez powroty karetki.

  Jeśli używasz funkcji LinkExecute, aby poprosić program Excel o wykonanie polecenia, musisz podać programowi Excel polecenie w składni języka makr programu Excel (XLM). Dokumentacja xlm nie jest dołączona do programu Excel w wersji 97 lub nowszej.
  DDE nie jest zalecanym rozwiązaniem do komunikacji z programem Excel. Automatyzacja zapewnia największą elastyczność i zapewnia większy dostęp do nowych funkcji oferowanych przez program Excel.


Opinia

Dodatkowe zasoby

Arkusz danych serwisowych Ca Mi Eolo

Bezpośredni link do pobrania Arkusz danych serwisowych Ca Mi Eolo

 1. Naprawa Manua Canon Powershot A3000 Is

 2. Instrukcja uruchomienia Electrolux Ebgl40x

 3. Instrukcje obsługi i instrukcja obsługi Bosch Wtw84449sn

 4. Instrukcja obsługi i książka kucharska Bosch Gsh 11 E

 5. Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Dell Clariion Cx500

 6. Podręcznik dotyczący obsługiwanego sprzętu Electrolux Eht

 7. Książka instruktażowa Asus Rt Ax3000

 8. Instrukcja połączenia Aeg Rks638f6mx

 9. Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia Brother Mfc9030

 10. Zdrowie i bezpieczeństwo, użytkowanie i pielęgnacja, instrukcja instalacji oraz informacje o rejestracji gwarancji online D Link Wbr 1310 Wireless G Router

 11. Podręcznik informacyjny właściciela Electrolux Eft 540 640 740

 12. Biuletyn nowych produktów Black And Decker Stc1820pcb

 13. Podręcznik migracji sprzętu Cadet Com Pak Cs058t

 14. Instrukcja przyporządkowania pinów 3m 1113454

 15. Informacje o produkcie i bezpieczeństwie Bosch Wau28pb0sn

 16. Instrukcja obsługi i wykaz części Dell Force10 Mxl 10 Gbe

 17. Biuletyn Informacji Serwisowej Frigidaire Fgb24t3ecf

 18. Wnioski i planowanie Podręcznik Epson Stylus Office Bx610fw Series

 19. Podręcznik instalacji i aktywacji Canon Powershot Tx1 Digital Camera Compact

 20. Instalacja i instrukcje obsługi Emerson Bettis Bhh 8000

 21. Konfiguracja systemu Frigidaire Glfc1526fw 14 8 Cu Ft Manual Defrost Chest Freezer

 22. Ustawienie Dell Inspiron Inspiron 14z

 23. Instrukcja instalacji, obsługi i serwisu Electrolux Efc9423

 24. Instrukcje i przepisy Epson Emp 600

 25. Instrukcja montażu i naprawy części Haier Ad242mmera

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Arkusz danych serwisowych Ca Mi Eolo