Środki ostrożności przy postępowaniu Frigidaire Fac083m7a1

Fajridaire Fac083m7a1 to jedna z najbardziej zaawansowanych jednostek chłodzących dostępnych na rynku. Ważne jest, aby stosować się do określonych środków ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia jednostki. Przede wszystkim ważne jest, aby zainstalować jednostkę w miejscu, w którym temperatura nie przekracza określonych granic. Ponadto ważne jest, aby unikać wstrząsów mechanicznych, które mogą uszkodzić jednostkę lub powodować nieprawidłowe działanie. Ważne jest także, aby dokładnie czyścić wnętrze jednostki, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu. W przypadku instalacji wewnętrznej ważne jest, aby przestrzegać wszelkich wytycznych dotyczących odległości ścian i innych przedmiotów od jednostki, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. Dbając o te środki ostrożności, można cieszyć się wieloletnim użytkowaniem jednostki Fajridaire Fac083m7a1.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Frigidaire Fac083m7a1

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. Nr 132) – dalej r. b. p. ł. m. na statku przewożącym ładunki masowe powinna znajdować się instrukcja zawierająca informacje niezbędne dla umożliwienia kapitanowi zapobieganiu przeciążeniom konstrukcji kadłuba. Instrukcja ta powinna być sporządzona w języku zrozumiałym dla oficerów odpowiedzialnych za operacje związane z ładunkiem masowym.
W myśl § 5 r. przed załadowaniem ładunku masowego na statek załadowca dostarcza na piśmie kapitanowi statku lub jego przedstawicielowi informację o ładunku masowym, umożliwiającą podjęcie skutecznych środków ostrożności, niezbędnych dla właściwego rozmieszczenia i przewozu ładunku, w tym w szczególności opracowanie planu rozmieszczenia ładunku w ładowniach i planu załadunku. Informacja o ładunku masowym może być przekazana w postaci elektronicznej.
Przed załadowaniem ładunków masowych kapitan statku i załadowca powinni uzgodnić plan załadunku zapewniający, że konstrukcja kadłuba nie zostanie lokalnie przeciążona. Przed rozładowaniem ładunków masowych kapitan statku i odbiorca powinni uzgodnić plan rozładunku zapewniający, że konstrukcja kadłuba nie zostanie lokalnie przeciążona. Kapitan statku i załadowca są odpowiedzialni za przeprowadzenie operacji załadunkowych zgodnie z planem. W przypadku gdy istnieje zagrożenie, że zostaną przekroczone ograniczenia określone w planach, kapitan statku powinien przerwać operacje przeładunkowe i poinformować o tym odpowiednio załadowcę albo odbiorcę oraz przedstawiciela terminala.
Stosownie do § 7 r. przewóz ładunków masowych, które mogą ulegać upłynnieniu, w tym koncentratów, dozwolony jest, gdy wilgotność ładunku w momencie dostarczenia na statek jest mniejsza niż graniczna wilgotność transportowa. Załadowca ładunków masowych, które mogą ulegać upłynnieniu, w tym koncentratów, przed załadowaniem tych ładunków, dostarcza kapitanowi statku lub jego przedstawicielowi dokumenty określone w rozdziale 4. 3. 2 Międzynarodowego morskiego kodeksu bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (KodeksIMSBC) (Dz. Urz. MTBiGM z 2012 r. poz. 71). Przewóz niebezpiecznych ładunków masowych, w postaci innej niż płynna lub gazowa, dozwolony jest na statkach spełniających wymagania określone w rozdziale II-2 prawidle 19 oraz rozdziale VII częściach A i B Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. 320 i 321) oraz z Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173 i 1174).
Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 12 lutego br.

Wykonywanie pracy na wysokości może okazać się konieczne w różnych okolicznościach, np. podczas pracy w porcie lub dokach, na pokładzie statku, w porcie lotniczym lub pomieszczeniach przedsiębiorcy albo na innym nieznanym obszarze. W każdym z tych przypadków praca na wysokości wiąże się z tymi samymi zagrożeniami, dlatego też należy podjąć odpowiednie środki ostrożności. W przypadku braku pewności co do tego, czy możliwe będzie wykonywanie danej pracy w bezpieczny sposób, nie należy do niej przystępować do momentu upewnienia się, że zastosowany został odpowiedni sprzęt lub podjęte zostały odpowiednie środki ostrożności.

1. Czym jest praca na wysokości?

Praca na wysokości oznacza pracę w dowolnym miejscu, w którym w przypadku niezastosowania odpowiednich środków ostrożności funkcjonariuszowi groziłoby ryzyko upadku i doznania obrażeń.

W przypadku:

 • prowadzenia prac nad powierzchnią ziemi,
 • narażenia na ryzyko upadku z krawędzi wzniesionego obszaru (pojazdu, kontenera lub ładowni) lub
 • narażenia na ryzyko upadku z poziomu powierzchni ziemi do wnętrza otworu w podłodze lub dziury w ziemi

uznaje się, że wykonywana praca stanowi pracę na wysokości w każdej sytuacji, w której funkcjonariusz jest narażony na ryzyko upadku z jednego poziomu na inny.

Przykłady pracy na wysokości obejmują:

 • uzyskiwanie dostępu do przestrzeni ładunkowej pojazdu lub kontenera poruszającego się po drodze lub torach;
 • wykonywanie pracy na górnej powierzchni pojazdu-cysterny lub wagonu-cysterny, statku lub kontenera (w celu sprawdzenia włazów inspekcyjnych);
 • korzystanie z drabin lub drabin składanych o płaskich szczeblach w celu uzyskania dostępu do pojemników, zbiorników, silosów oraz zasobników;
 • korzystanie z pomostów roboczych takich jak rusztowania, rusztowania wieżowe, podnośniki koszowe, podnośniki nożycowe oraz drabiny pomostowe.

2. Jakie środki ostrożności należy podjąć?

Pamiętaj: praca na wysokości może mieć charakter jednorazowego działania lub wchodzić w zakres codziennych obowiązków danego pracownika. Należy upewnić się, że zidentyfikowane zostały wszystkie zadania, które wiążą się z wykonywaniem pracy na wysokości, aby zapewnić możliwość ich wykonania w bezpieczny sposób. Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwalającej zastosować właściwe środki ostrożności ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania obrażeniom, do których może dojść przy pracy na wysokości.

Oceny ryzyka i zasady bezpieczeństwa pracy należy stosować w odniesieniu do wszystkich działań wiążących się z pracą na wysokości.

3. Czy można uniknąć konieczności wykonywania pracy na wysokości?

W niektórych przypadkach uniknięcie pracy na wysokości będzie niemożliwe. Ładunek powinien jednak być zawsze kontrolowany, a odpowiednie próbki powinny być zawsze pobierane na odpowiednim obszarze. Oznacza to zazwyczaj, że towary powinny zostać usunięte z kontenera lub pojazdu transportu drogowego i umieszczone na ziemi na płaskim obszarze, pozwalając tym samym uniknąć konieczności prowadzenia pracy na wysokości.

W przypadku wykonywania pracy w nieznanym miejscu lub nieznanej sytuacji należy dokładnie przeanalizować ryzyko i wstrzymać się z przeprowadzeniem kontroli i poborem próbek do momentu nabrania pewności, że podjęcie takich działań jest bezpieczne.

4. Czy można zapobiec upadkowi?

Tak, można, dzięki:

 • wykonywaniu pracy na istniejącym stanowisku, które zostało już odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez zainstalowanie na stałe balustrad lub barier wokół jego krawędzi bądź poprzez wykorzystanie fragmentu instalacji lub sprzętu otoczonego zainstalowanymi na stałe balustradami;
 • korzystaniu ze sprzętu roboczego. W przypadku braku możliwości skorzystania z istniejącego stanowiska pracy, należy rozważyć możliwość wykorzystania sprzętu roboczego służącego zapobieganiu upadkom pracowników. Typowymi przykładami sprzętu wykorzystywanego w tym celu są rusztowania wieżowe, drabiny pomostowe, podnośniki koszowe lub podnośniki nożycowe, ponieważ instalowane na nich platformy robocze są wyposażone w balustrady.
 • Nie należy stosować zaimprowizowanych metod w celu uzyskania dostępu do odpowiednich obszarów – takich jak wykorzystanie palety podnoszonej na wózku widłowym.

  • W przypadku konieczności uzyskiwania regularnego dostępu do danego obszaru, na przykład w celu dokonania oględzin włazów umieszczonych na górze pojazdów-cystern lub wagonów-cystern, należy rozważyć możliwość zainstalowania specjalnych platform.
  • W trakcie pracy na górnej powierzchni pojazdu-cysterny lub wagonu-cysterny, korzystając z urządzeń dostępowych zamontowanych na pojeździe, należy zawsze upewnić się, czy:

   • drabina jest zabezpieczona i wszelkie składane części zostały unieruchomione;
   • balustrady na górnej powierzchni zostały postawione i są zabezpieczone;
   • pracownicy posiadają odpowiednie obuwie. Należy pamiętać, że jeżeli jest mokro, panują przymrozki lub nastąpił wyciek, metalowe powierzchnie mogą być szczególnie śliskie.

   W miarę możliwości należy unikać korzystania z nieprzytwierdzonych lub niepodpartych drabin lub drabin składanych o płaskich szczeblach.

   • Prowizoryczne drabiny powinny być w miarę możliwości zabezpieczane na górnej powierzchni lub przytrzymywane na dole przez innego pracownika.
   • Drabina musi spełniać profesjonalne normy, aby utrzymać ciężar osoby, która z niej korzysta, i wnoszonego sprzętu.
   • Drabinę należy ustawić bezpiecznie i pod prawidłowym kątem (odpowiednia instrukcja jest często podana z boku drabiny).
   • W razie braku możliwości zastosowania środków eliminujących ryzyko upadku należy ograniczyć to ryzyko poprzez ograniczenie wysokości lub skutków upadku do minimum.

   Należy dokładnie zaplanować sposób wnoszenia wyposażenia do pobierania próbek i sposób pobierania takich próbek.

   • Przy korzystaniu z drabiny należy zawsze mieć trzy punkty kontaktu z drabiną. Przy wchodzeniu i schodzeniu po drabinie obie ręce należy mieć wolne.
   • W razie dostępu za pomocą drabiny należy znaleźć bezpieczny sposób niesienia narzędzi i pojemników do pobierania próbek. Można korzystać z plecaka lub po dotarciu na bezpieczną platformę można wciągnąć narzędzia i pojemniki na górę za pomocą liny.
   • W razie konieczności pobrania próbki, stojąc na drabinie, a nie na platformie, można zaprzeć się kolanem lub oprzeć się o drabinę, ale lepiej jest korzystać z szelek bezpieczeństwa przypiętych do drabiny.

   5. Czy można zminimalizować skutki upadku?

   W pierwszej kolejności należy starać się uniknąć upadku i zapobiegać jego wystąpieniu, zanim zastosuje się środki, które tylko zminimalizują lub ograniczą jego skutki.

   • Jednym z przykładów takich środków są siatki bezpieczeństwa, ponieważ minimalizują one ryzyko urazów osoby upadającej.
   • Szelki bezpieczeństwa lub sprzęt powstrzymujący upadek również minimalizują urazy, lecz wymagają specjalnego montażu i szkolenia.

   6. Jakie inne dodatkowe środki należy podjąć, aby ograniczyć ryzyko upadku?

   Przy korzystaniu z jakiegokolwiek wyposażenia do pracy na wysokości należy również upewnić się również, że:

   • spełnia ono normy międzynarodowe lub europejskie;
   • jest poddawane regularnym kontrolom i utrzymywane w dobrym stanie;
   • osoby, które z niego korzystają, przeszły odpowiednie szkolenie w zakresie jego bezpiecznego stosowania; oraz
   • prowadzone prace są nadzorowane w celu zagwarantowania, że pracownicy stosują się do zasad bezpieczeństwa.
   • Normalne wykorzystywanie drabin lub drabin składanych o płaskich szczeblach nie obejmuje zastosowania środków służących zapobieganiu upadkom lub minimalizowaniu ich skutków. Dlatego też przy ich zastosowaniu należy wykazać, że dobór innego typu wyposażenia nie był uzasadniony w danym przypadku z uwagi na fakt, że poziom ryzyka związany z danym zadaniem był niski lub zadanie to mogło zostać wykonane w krótkim czasie.

    7. Czy stwierdzono występowanie jakichkolwiek kruchych powierzchni?

    Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju kruche materiały na obszarze lub w pobliżu obszaru, na którym prowadzone są prace na wysokości, ponieważ ich obecność przyczynia się do zwiększenia poziomu ryzyka. Krucha powierzchnia byłaby podatna na pęknięcie, jeżeli jakakolwiek osoba wykonywałaby na niej prace lub upadłaby na nią. Typowe przykłady takich powierzchni obejmują arkusze dachowe wykonane z płyty pilśniowej lub cementu azbestowego oraz wiele rodzajów świetlików, ale także zawisy materiałów w silosach.

    Należy pamiętać o tym, aby:

    • unikać wykonywania pracy na kruchych powierzchniach lub w ich pobliżu oraz przechodzenia przez takie powierzchnie, np. poprzez wykonywanie pracy spod takiej powierzchni, korzystając z rusztowania wieżowego, lub znad niej, przy pomocy podnośnika koszowego;
    • zapobiegać upadkom poprzez korzystanie ze stałych przejść wyposażonych w balustrady w celu przejścia po kruchej powierzchni składającej się z arkuszy dachowych wykonanych z cementu azbestowego lub poprzez wykorzystywanie odpowiednich platform roboczych wyposażonych w balustrady przy prowadzeniu prac na kruchych powierzchniach lub w ich pobliżu;
    • minimalizować skutki upadku, korzystając z sieci, poduszek powietrznych lub wyposażenia chroniącego przed upadkiem z wysokości.
    • 8. Czy praca na wysokości wiąże się z jakimikolwiek innymi zagrożeniami?

     Pamiętaj, że praca na wysokości może również przyczynić się do zwiększenia ryzyka wystąpienia innych zagrożeń:

     • korzystanie ze sprzętu zapewniającego dostęp może spowodować, że funkcjonariusz znajdzie się w pobliżu niskich stropów lub innego rodzaju konstrukcji. Przed skorzystaniem z takiego sprzętu należy zawsze zbadać otoczenie i zastosować środki ochrony głowy;
     • ryzyko poślizgnięcia się: praca na wspomnianych powierzchniach może wiązać się z dodatkowymi zagrożeniami, jeżeli są one pokryte wodą, lodem lub rozlanymi substancjami;
     • ryzyko potknięcia się: sprzęt zapewniający dostęp może być wyposażony w kable, liny lub inne elementy zwiększające ryzyka potknięcia się;
     • porażenie prądem: korzystanie ze sprzętu zapewniającego dostęp może spowodować, że funkcjonariusz znajdzie się w pobliżu kabli napowietrznych. Metalowe wieże lub inne elementy wyposażenia powinny być trzymane z dala od kabli napowietrznych, niezależnie od napięcia prądu płynącego w tych kablach lub ich zastosowania.
     • Zwroty wskazujące środki ostrożności, zwroty P (od ang.  P-statements, czyli precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków wynikających z zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Wprowadzone zostały przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

      Zwroty P zastąpiły wcześniejsze zwroty S (zwroty bezpieczeństwa), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

      Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

      • litery „P”
      • cyfry określającej środek ostrożności
       • „1” – ogólne
       • „2” – zapobieganie
       • „3” – reagowanie
       • „4” – przechowywanie
       • „5” – usuwanie
      • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności.

      Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne[edytuj | edytuj kod]

      P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
      P102Chronić przed dziećmi. P103Przed użyciem przeczytać etykietę.

      Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie[edytuj | edytuj kod]

      P201Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P220Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. P221Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. [zwrot usunięty w 2016 r. ][1]P222Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem. P223Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. P230Przechowywać produkt zwilżony…. P231Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…P232Chronić przed wilgocią. P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P234Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P235Przechowywać w chłodnym miejscu. P240Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu. P242Używać nieiskrzących narzędzi. P243Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P244Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczemP250Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…. P251Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P262Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P263Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. P264Dokładnie umyć … po użyciu. P270Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska. )P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P282Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu. P283Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie. P284[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P231 + P232Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…. Chronić przed wilgocią. P235 + P410Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

      Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie[edytuj | edytuj kod]

      P301W przypadku połknięcia:P302W przypadku dostania się na skórę:P303W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy):P304W przypadku dostania się do dróg oddechowych:P305W przypadku dostania się do oczu:P306W przypadku dostania się na odzież:P307W przypadku narażenia:P308W przypadku narażenia lub styczności:P310Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P311Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P314W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P315Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P320Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P321Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P330Wypłukać usta. P331NIE wywoływać wymiotów. P332W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:P333W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:P334Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P335Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóryP336Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. P337W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P340Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P342W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. P352Umyć dużą ilością wody/…P353Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P360Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P361Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. P362Zdjąć zanieczyszczoną odzież. P363Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P370W przypadku pożaru:P371W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:P372Zagrożenie wybuchemP373NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. P375Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległościP376Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciekP377W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. P378Użyć … do gaszenia…. P380Ewakuować teren. P381W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. P390Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. P391Zebrać wyciek. P301 + P310W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P301 + P312W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P301 + P330 + P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302 + P334W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P302 + P352W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/…P303 + P361 + P353W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304 + P340W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P304 + P341W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P306 + P360W przypadku dostania się na odzież: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P307 + P311W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…P308 + P313W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P332 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P333 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P337 + P313W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P342 + P311W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P370 + P376W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek. P370 + P378W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia…. P370 + P380 + P375W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. P371 + P380 + P375W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. 93_przechowywanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie[edytuj | edytuj kod]P401Przechowywać zgodnie z …. P402Przechowywać w suchym miejscu. P403Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P404Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P405Przechowywać pod zamknięciem. P406Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej. P407Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami. P410Chronić przed światłem słonecznym. P411Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). P413Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/ … funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P420Przechowywać oddzielnie. P422Przechowywać pod... P402 + P404Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P403 + P233Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403 + P235Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P410 + P403Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P410 + P412Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). 93_usuwanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie[edytuj | edytuj kod]P501Zawartość/pojemnik usuwać do…. P502Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

      Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

      • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
      • piktogramy określające rodzaj zagrożenia

      Przypisy[edytuj | edytuj kod]

      1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG), s. 43 [dostęp 2021-04-22].

      Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

      • Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie. Wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (Zwroty H oraz EUH) oraz wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności (Zwroty P). Brzmienie zwrotów uwzględnia poprawki wprowadzone 2 ATP, 4 ATP i 8 ATP, ekos. pl [dostęp 2021-04-22].
      • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [dostęp 2021-04-22].
      • [dostęp 2021-04-22].

Środki ostrożności przy postępowaniu Frigidaire Fac083m7a1

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Frigidaire Fac083m7a1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Frigidaire Fac083m7a1