Środki ostrożności Craftsman 536 9183

Przed użyciem narzędzia Craftsman 536 9183 należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zapobiec obrażeniom ciała. Przed użyciem narzędzia upewnij się, że jesteś wyposażony w odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne, rękawiczki, obuwie i słuchawki. Przed każdym użyciem narzędzia należy sprawdzić jego stan, aby upewnić się, że jest on w pełni sprawny. Pamiętaj, aby zawsze używać narzędzia zgodnie z zaleceniami producenta. Należy również zachować ostrożność, aby zapobiec poślizgnięciu się lub spadnięciu.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności Craftsman 536 9183

Baza wiedzy karta charakterystyk – środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

 • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”). Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
 • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
 • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

Etykiety powinny zawierać odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (artykuł 22 CLP), które doradzają na temat środków zaradczych, aby zapobiec lub zminimalizować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska wynikające z zagrożeń powodowanych przez substancje lub mieszaniny. Kompletny zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących każdej określonej klasyfikacji jest podawany w tabelach wskazujących elementy etykiet wymagane dla każdej klasy zagrożenia w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności należy wybierać zgodnie z artykułem 28 i z częścią 1 załącznika IV do CLP. Przy każdym wyborze należy wziąć również pod uwagę używane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i korzystanie zgodne z przeznaczeniem lub użycie substancji lub mieszanin. Normalnie nie więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności powinno pojawić się na etykiecie, chyba że wymaga tego charakter i stopień zagrożeń. Aby zapewnić pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności, zapewnimy dalsze wskazówki w odpowiednich akapitach.

Część 2 załącznika IV do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących środki ostrożności, jak powinny się pojawić na etykietach. Na etykiecie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia muszą być podane razem z zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku.

Zmiany w zwrotach wskazujących środki ostrożności

Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

Aby zapewnić spójność między etykietami i kartami charakterystyk, ważne jest, by również zaktualizować karty charakterystyk, gdy zmieniono etykiety!

EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK I HU

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności

Obowiązuje od 17 października 2020 r.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P212 – Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

P223 – Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

P230 – Przechowywać produkt zwilżony….

P231 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…

P232 – Chronić przed wilgocią.

P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

P240 – Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 – Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P244 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

P250 – Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.

P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

P264 – Dokładnie umyć … po użyciu.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/…

P282 – Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

P283 – Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

P284 – [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P231 + P232 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…. Chronić przed wilgocią.

P301 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P303 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

P304 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P306 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

P308 – W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P315 – Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P320 – Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P321 – Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P330 – Wypłukać usta.

P331 – NIE wywoływać wymiotów.

P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

P333 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

P334 – Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

P335 – Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

P336 – Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

P337 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P338 – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P340 – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P342 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

P351 – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P352 – Umyć dużą ilością wody/…

P353 – Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P360 – Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P361 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P364 – I wyprać przed ponownym użyciem.

P370 – W przypadku pożaru:

P371 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

P372 – Zagrożenie wybuchem.

P373 – NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

P375 – Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P376 – Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P378 – Użyć… do gaszenia.

P380 – Ewakuować teren.

P381 – W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391 – Zebrać wyciek.

P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302 + P334 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKモRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P306 + P360 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P342 + P311 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P361 + P364 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

P370 + P380 + P375 – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P371 + P380 + P375 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

P401 – Przechowywać zgodnie z ….

P402 – Przechowywać w suchym miejscu.

P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

P407 – Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P413 – Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P420 – Przechowywać oddzielnie.

P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do …

P502 – Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

P503 – Przestrzegać wskazówek producenta/ dostawcy/… dotyczących unieszkodliwienia/ odzysku/recyklingu

Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących środki ostrożności

Oferowane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki
 • Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk
 • Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki
 • Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny
 • Tworzenie projektu etykiety

Użyteczne informację

 • Oznakowanie CLP w praktyce
 • Elementy etykiety karty charakterystyki
 • Piktogram zagrożeniu
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H
This text is partly in English. The translation will be uploaded as soon as possible.

1. Czym jest substancja rakotwórcza?

Przez lata w badaniach medyczne zidentyfikowano i wciąż identyfikuje się rosnący wykaz substancji stwarzających zagrożenie oraz procesów przemysłowych, które podejrzewa się o powodowanie nowotworu u ludzi. Są one znane jako „substancje rakotwórcze” i podlegają odrębnym kontrolom i przepisom.

Ponieważ lista znanych substancji rakotwórczych stale rośnie, najbezpieczniej jest założyć, że wszystkie chemikalia są potencjalnie niebezpieczne, i traktować je z taką samą ostrożnością.

2. Czym jest nowotwór?

Nowotwór jest chorobą atakującą tkanki w organizmie, a w szczególności rozwój nowych komórek. Komórki „nowotworowe” mogą być:

 • łagodne, zlokalizowane w jednym miejscu i nieatakujące sąsiednich tkanek; lub
 • złośliwe, powodujące guzy, które mogą atakować i niszczyć sąsiednie tkanki lub dostawać się do naczyń krwionośnych i innych miejsc oraz przenosić się na odległe części ciała. Odległe guzy (przerzuty) mogą spowodować znaczne uszkodzenia, i to je zasadniczo nazywa się „nowotworami”.

3. Jakie rodzaje substancji są rakotwórcze?

Tego, które substancje są rakotwórcze, można się dowiedzieć z informacji na temat substancji stwarzających zagrożenie. Następna sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat tych mniej znanych.

Cztery substancje są zakazane, ponieważ stanowią szczególnie niebezpieczne substancje rakotwórcze. Są to:

 • 2-naftyloamina;
 • benzydyna;
 • 4-aminodifenyl; oraz
 • 4-nitrodifenyl.

Te substancje i ich sole można stosować i importować tylko, jeżeli posiada się pozwolenie.

4. Gdzie można się z nimi zetknąć?

Jest mało prawdopodobne, że funkcjonariusz zetknie się z substancjami rakotwórczymi w niebezpiecznych stężeniach, chociaż niektóre ich rodzaje są przywożone. Należy jednak mieć na uwadze, że niektóre substancje rakotwórcze powstają w wyniku procesów przemysłowych, np. :

 • pył skórzany – podczas wytwarzania butów;
 • wytwarzanie i przetwarzanie gumy;
 • prace, do których używana jest smoła węglowa, sadza, pak itp. ;
 • postępowanie z używanymi olejami silnikowymi;
 • pył trocinowy w obróbce drewna twardego.
 • W materiałach izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zastosowanych w starszych budynkach i statkach może ponadto występować azbest.

  5. Jakie rodzaje nowotworów mogą one spowodować?

  To zależy. Różne rodzaje substancji rakotwórczych atakują różne części ciała, np. :

  • arszenik i jego związki atakują skórę i płuca;
  • oleje rakotwórcze powiązano z nowotworem moszny;
  • benzen może zaatakować szpik kostny, powodując białaczkę;
  • aminy aromatyczne (np. benzydyna i 2-naftyloamina) mogą spowodować nowotwór pęcherza.
  • Substancje rakotwórcze mogą powodować uszkodzenia niezależnie od sposobu kontaktu z organizmem – czy to przez wdychanie, spożycie czy kontakt ze skórą. Kluczowe znaczenie ma zatem unikanie z nimi wszelkiego bezpośredniego kontaktu.

   6. Co można zrobić, aby ograniczyć ryzyko?

   Należy zawsze sprawdzać karty charakterystyki. Można bezpiecznie pobierać próbki z większości produktów rakotwórczych przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności, lecz funkcjonariusze nie powinni pobierać próbek z wysoce rakotwórczych produktów, takich jak azbest (zob. rozdział 2. 1 Informacji ogólnych dotyczących pobierania próbek). Większość laboratoriów organów celnych nie jest wyposażona w sprzęt do analizy azbestu. W razie braku dostępnych kart charakterystyki do kontroli i pobierania próbek można przystąpić dopiero po uzyskaniu pewności, czym jest dany produkt, oraz po przedsięwzięciu niezbędnych środków ostrożności.

   If you cannot establish what the goods are and need to proceed with the inspection and sampling, do so only with extreme care and seek expert advice. See Sampling Dangerous and Unknown Goods.
   W celu uzyskania dalszych informacji należy odwołać się do obowiązujących przepisów i wytycznych odpowiedniej administracji krajowej.

   • Blog znakowo. pl

    Przepisy, ustawy

   • Zagrożenie dla środowiska wodnego – piktogramy CLP

   1 sierpnia 2022

   Jakie piktogramy CLP (GHS) stosuje się do oznakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla środowiska wodnego?

   Kategoria „stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego” dzieli się na:

   • zagrożenia krótkotrwałe (ostre), czyli zagrożenie powodowane przez substancję lub mieszaninę wynikające z ostrej toksyczności dla organizmu w ciągu krótkotrwałego narażenia w środowisku wodnym na działanie takiej substancji lub mieszaniny;
   • zagrożenia długotrwałe (przewlekłe), czyli zagrożenie powodowane przez substancję lub mieszaninę wynikające z toksyczności przewlekłej w następstwie długotrwałego narażenia w środowisku wodnym.

   Elementy stosowane w klasyfikacji substancji lub mieszanin stwarzających zagrożenie dla środowiska wodnego:

   • toksyczność ostra dla środowiska wodnego,
   • przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego,
   • potencjalna lub faktyczna bioakumulacja,
   • degradacja dla organicznych związków chemicznych.

   Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – piktogramy

   Zagrożenie krótkotrwałe (ostre)

   Toksyczność ostra kategoria 1

   • Piktogram: GHS 009
   • Hasło ostrzegawcze: Uwaga
   • Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia – H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
   • Zwrot wskazujący środki ostrożności Zapobieganie – P273: Unikać uwolnienia do środowiska
   • Zwrot wskazujący środki ostrożności Reagowanie – P391: Zebrać wyciek
   • Zwrot wskazujący środki ostrożności Usuwanie – P501: Zawartość pojemnika usuwać do… (zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/ krajowymi/międzynarodowymi (do określenia). Producent/dostawca określa, czy wymagania dotyczące usuwania mają zastosowanie do zawartości, pojemnika lub obu).

   Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego

    Toksyczność przewlekła kat. 1Toksyczność przewlekła kat. 2Toksyczność przewlekła kat. 3Toksyczność przewlekła kat. 4
   Piktogram GHS009009Nie stosuje sięNie stosuje się
   Hasło ostrzegawcze Uwaga Nie stosuje się Nie stosuje się Nie stosuje się
   Zwrot wskazujący rodzaj zagrożeniaH410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutkiH411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutkiH412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutkiH413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych
   Zwrot wskazujący środki ostrożności Zapobieganie P237 P237 P237 P237
   Zwrot wskazujący środki ostrożności Reagowanie P391 P391  
   Zwrot wskazujący środki ostrożności Usuwanie P501 P501 P501 P501

Środki ostrożności Craftsman 536 9183

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności Craftsman 536 9183

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności Craftsman 536 9183