Polityka prywatności


Polityka prywatności sklepu 2smoki.pl została stworzona w celu przedstawienia zasad, stosowanych przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Serwisu.

 

I. Administrator danych osobowych

§1.

Administratorem danych osobowych jest firma PM Broker Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Romanowskiej 55H/49, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000595201, NIP 9471986206, REGON: 363391752.

 

II. Dane osobowe

§1.

1.Dane osobowe podawane w procesie rejestracji oraz obsługi zamówień są przetwarzane i przechowywane w sposób zapewniający ich pełną ochronę.

2.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji obsługi usług, w oparciu o uzyskaną zgodę.

§2.

1.Administrator oświadcza, iż nie udostępni żadnych danych osobowych osobom trzecim, bez zgody Użytkownika.

2.Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość aktualizacji danych.

§3.

Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych Użytkownika przypadkach gdy:

a. Użytkownik posiada nieuregulowane saldo rozliczeniowe wobec Administratora, jednakże nie dłużej niż do momentu jego uregulowania,

b. Użytkownik dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, do czasu wyjaśnienia tych okoliczności oraz ewentualnego zakresu odpowiedzialności.

§4.

Dane osobowe podawane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celach:

a. kontaktu z Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez Administratora,

b. przesyłania Użytkownikowi materiałów o charakterze informacyjno - handlowym.

§5.

Administrator oświadcza, iż dane Użytkownika mogą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

§1.

Rejestracja

1.Użytkownikami w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.W celu dokonania Rejestracji, Użytkownicy wypełniając formularz rejestracyjny, powinni podać co najmniej poniższe dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, nazwę użytkownika oraz hasło.

3.Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe.

4.Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła sklepu 2smoki.pl.

5.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, wobec osób trzecich oraz Administratora, za wszelkie działania lub brak działań, wykonane przy użyciu Nazwy Użytkownika oraz jego hasła.

§2.

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych Administrator może wymagać dodatkowej weryfikacji danych lub odmówić rejestracji w serwisie.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, podanych Użytkownika.

§3.

Zakończenie procesu Rejestracji zostaje potwierdzone informacją przesłaną na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§4.

1.Użytkownik przysługuje prawo do posiadania tylko jednego Konta Użytkownika.

2.Użytkownik nie ma możliwości przeniesienia praw i obowiązków swojego Konta Użytkownika na osobę trzecią.

§5.

1. Administrator informuje, iż w sklepie 2.smoki.pl wykorzystywane są narzędzia do gromadzenia danych statystycznych w celu poprawy funkcjonowania.

 

IV. Postanowienia Końcowe

§1.

1.Polityka Prywatności stanowi integralna część Regulaminu sklepu 2.smoki.pl.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

POmysł i wdrożenie

 

Licencja: Ten sklep został wykonany przy użyciu PrestaShop™ - oprogramowanie na licencji Open Software License (OSL) v. 3.0.

Oprogramowanie: Andrzej Koziński™. All rights reserved.

block cart image Koszyk  

produkt (pusty)
Advertising
Advertising

Reklama

24inks.com

eBiuletyn-Newsletter